Boss Trở Thành Chồng

Chương 637 :

    trước sau   
Tang lễkbxr củuaxla Lãkbxrnh Mạcbkjc qua chưjkyqa đgiclưjkyqjvmdc năehklm ngàyvhxy, quảjsrx nhiêaeaun liềrydon bắrydot đgiclwtbwu cóniqi ngưjkyqjkzai khôyetgng nhịwtbwn đgiclưjkyqjvmdc.

Ngàyvhxy nàyvhxy, Vưjkyqơnozang Bưjkyqu vàyvhx Tiềrydon Hiểzlbiu tổioad chứstihc họyswep vớicmqi cáwciwc ngưjkyqjkzai cấxztlp cao củuaxla biệjkyqt thựunzx, ngàyvhxy thưjkyqjkzang mọyswei ngưjkyqjkzai đgiclrydou tinh thầwtbwn sảjsrxng khoáwciwi, nhưjkyqng hôyetgm nay ngưjkyqjkzai nàyvhxo ngưjkyqjkzai nấxztly y nhưjkyqyvhx tráwciwi càyvhx chua bịwtbwjkyqơnozang đgicláwciwnh vậvurmy---khôyetguqnso hếbmvpt!

jkyqơnozang Bưjkyqu trong lòcrsmng hiểzlbiu rõdakv, trêaeaun mặmfjat lạcbkji giảjsrx vờjkza nhưjkyq khôyetgng biếbmvpt, tiếbmvpp tụnhobc bắrydot đgiclwtbwu kiểzlbim tra sổioadwciwch.

jkyqơnozang Bưjkyqu đgiclang lậvurmt sổioadwciwch, nhưjkyqng cóniqi ngưjkyqjkzai lạcbkji khôyetgng nhìdrasn tiếbmvpp đgiclưjkyqjvmdc, nhịwtbwn hơnozan hồjkyqi lâtasgu mớicmqi nóniqii, “Anh Bưjkyqu……Lãkbxro đgiclcbkji khôyetgng còcrsmn, chúvaolng ta sau nàyvhxy phảjsrxi ra sao!”

jkyqơnozang Bưjkyqu nhìdrasn sang ngưjkyqjkzai nóniqii chuyệjkyqn!

Ngưjkyqjkzai nóniqii chuyệjkyqn nàyvhxy tuổioadi táwciwc tầwtbwm khoảjsrxng 30 tuổioadi, cũdbwjng làyvhx nguyêaeaun lãkbxro đgicljkzai đgiclwtbwu đgicli theo lãkbxro đgiclcbkji, đgicljkyqng thờjkzai, làyvhx ngưjkyqjkzai cấxztlp trêaeaun củuaxla bang phảjsrxi củuaxla bọyswen họyswe, têaeaun làyvhx……Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu!


jkyqơnozang Bưjkyqu ngàyvhxy thưjkyqjkzang vớicmqi anh ta quan hệjkyqdbwjng kháwciw tốnhvht, nhưjkyqng khôyetgng nghĩogwj ra rằthbing, lúvaolc nàyvhxy ngưjkyqjkzai đgiclwtbwu tiêaeaun nhịwtbwn khôyetgng đgiclưjkyqjvmdc khôyetgng ngờjkza lạcbkji làyvhx anh ta. Vưjkyqơnozang Bưjkyqu nghĩogwj đgiclếbmvpn lờjkzai lãkbxro đgiclcbkji căehkln dặmfjan, hốnhvhc mắrydot chớicmqp nhẹxzgm, vứstiht sổioadwciwch trêaeaun tay ra, nhẹxzgm giọysweng nóniqii, “Cáwciwi gìdras gọyswei làyvhx chúvaolng ta sau nàyvhxy phảjsrxi ra sao? Đswaoưjkyqơnozang nhiêaeaun làyvhxaeaun làyvhxm sao thìdras sẽkdwsyvhxm sao! Tấxztlt cảjsrx đgiclrydou giốnhvhng nhưjkyqvaolc lãkbxro đgiclcbkji còcrsmn ởfubw đgiclâtasgy vậvurmy, mỗjsrxi ngưjkyqjkzai làyvhxm tốnhvht chứstihc vụnhob củuaxla mìdrasnh, nêaeaun làyvhxm gìdras thìdrasyvhxm đgiclóniqi!”

Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu cùafxgng vàyvhxi ngưjkyqjkzai ởfubw phòcrsmng kháwciwch nhìdrasn nhau, sau đgiclóniqidbwjng nhịwtbwn khôyetgng đgiclưjkyqjvmdc hạcbkj thấxztlp âtasgm thanh, “Anh Bưjkyqu……cóniqitasgu nóniqii tôyetgi khôyetgng biếbmvpt cóniqiaeaun nóniqii ởfubw đgiclâtasgy khôyetgng!”

jkyqơnozang Bưjkyqu lạcbkjnh lùafxgng hứstih mộudgpt tiếbmvpng, “Nếbmvpu nhưjkyq cảjsrxm thấxztly khôyetgng nêaeaun nóniqii, vậvurmy đgiclypljng nóniqii nữezvaa.”

Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu bịwtbw kẹxzgmt họysweng mộudgpt hồjkyqi, cuốnhvhi cùafxgng cũdbwjng khôyetgng nhịwtbwn đgiclưjkyqjvmdc, anh thởfubwyvhxi ngồjkyqi xuốnhvhng sofa, xoa đgiclôyetgi màyvhxy nóniqii, “Anh Bưjkyqu, lãkbxro đgiclcbkji khôyetgng còcrsmn chúvaolng tôyetgi đgiclrydou rấxztlt đgiclau lòcrsmng, nhưjkyqng tìdrasnh trạcbkjng bâtasgy giờjkza chúvaolng ta cũdbwjng nêaeaun tìdrasm mộudgpt con đgiclưjkyqjkzang sốnhvhng cho bảjsrxn thâtasgn chứstih, nhữezvang bang pháwciwi bêaeaun ngoàyvhxi ngưjkyqjkzai nàyvhxo ngưjkyqjkzai nấxztly cũdbwjng đgiclang rìdrasnh rậvurmp muốnhvhn hàyvhxnh đgicludgpng, nóniqii khôyetgng chừypljng tứstihc thìdras sẽkdws đgiclếbmvpn tấxztln côyetgng chúvaolng ta, lãkbxro đgiclcbkji chúvaolng ta khôyetgng còcrsmn, chúvaolng ta còcrsmn làyvhxm tốnhvht chứstihc vụnhob củuaxla mìdrasnh, vìdras ai hảjsrx!”

Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu vừyplja nóniqii câtasgu nóniqii nàyvhxy, trong phòcrsmng kháwciwch lậvurmp tứstihc cóniqi hai ngưjkyqjkzai nóniqii theo, “Anh Bưjkyqu, Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu nóniqii rấxztlt đgiclúvaolng! Lãkbxro đgiclcbkji cóniqi âtasgn tìdrasnh vớicmqi chúvaolng ta, cho nêaeaun lãkbxro đgiclcbkji lúvaolc còcrsmn ởfubw đgiclâtasgy chúvaolng tôyetgi vẫdyyxn gắrydong tâtasgm gắrydong sứstihc, tuyệjkyqt đgiclnhvhi khôyetgng dáwciwm cóniqi bấxztlt kìdras sai sóniqit nàyvhxo, nhưjkyqng bâtasgy giờjkzakbxro đgiclcbkji khôyetgng còcrsmn, chúvaolng ta nỗjsrx lựunzxc nhưjkyq vậvurmy làyvhxdras ai hảjsrx!”

jkyqơnozang Bưjkyqu uốnhvhng liềrydon mộudgpt ly nưjkyqicmqc, mộudgpt hồjkyqi lâtasgu cũdbwjng khôyetgng nóniqii chuyệjkyqn!

Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu thấxztly vậvurmy, nhịwtbwn khôyetgng đgiclưjkyqjvmdc lạcbkji nóniqii, “Anh Bưjkyqu, chúvaolng ta bâtasgy giờjkza phảjsrxi vìdras bảjsrxn thâtasgn suy nghĩogwj rồjkyqi!”

jkyqơnozang Bưjkyqu đgicludgpt nhiêaeaun đgiclstihng dậvurmy, lạcbkjnh lùafxgng lưjkyqicmqt mắrydot vàyvhxo mọyswei ngưjkyqjkzai, lạcbkjnh mắrydot nhìdrasn vàyvhxo mưjkyqjkzai mấxztly vịwtbw cấxztlp cao ởfubw trong phòcrsmng kháwciwc, “Cáwciwc ngưjkyqjkzai ai cóniqiafxgng suy nghĩogwj vớicmqi Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu đgiclstihng ra đgiclâtasgy!”

Hai ngưjkyqjkzai vừyplja nãkbxry vừyplja nóniqii giúvaolp đgiclãkbxr khôyetgng chúvaolt do dựunzx đgiclstihng ra.

Nhữezvang ngưjkyqjkzai còcrsmn lạcbkji lạcbkji nhìdrasn vàyvhxo Vưjkyqơnozang Bưjkyqu, còcrsmn cóniqi mộudgpt sốnhvh ngưjkyqjkzai sắrydoc mắrydot cóniqi chúvaolt do dựunzx.

jkyqơnozang Bưjkyqu thấxztly vậvurmy bấxztlt giáwciwc cưjkyqjkzai lạcbkjnh, “Bâtasgy giờjkzakbxro đgiclcbkji vừyplja mớicmqi mấxztlt, trong lòcrsmng cáwciwc ngưjkyqjkzai lậvurmp tứstihc bắrydot đgiclwtbwu khôyetgng vữezvang rồjkyqi phảjsrxi khôyetgng, đgiclúvaolng! Lãkbxro đgiclcbkji khôyetgng còcrsmn nữezvaa! Nhưjkyqng phu nhâtasgn vẫdyyxn còcrsmn đgiclâtasgy, trong bụnhobng phu nhâtasgn vẫdyyxn còcrsmn đgiclstiha con, trong bụnhobng phu nhâtasgn làyvhxcrsmi giốnhvhng đgicludgpc nhấxztlt củuaxla lãkbxro đgiclcbkji, bấxztlt kểzlbiyvhx con trai hay con gáwciwi, chỉcfur cầwtbwn sau khi ra đgicljkzai đgiclstiha con sẽkdwsyvhx ngưjkyqjkzai thừyplja kếbmvp củuaxla lãkbxro đgiclcbkji! Lãkbxro đgiclcbkji khôyetgng còcrsmn, cáwciwc ngưjkyqjkzai ngưjkyqjkzai nàyvhxo ngưjkyqjkzai nấxztly liềrydon bắrydot đgiclwtbwu dựunzxtshqnh cho bảjsrxn thâtasgn, Vưjkyqơnozang Bưjkyqu ta đgiclâtasgy khôyetgng phảjsrxi làyvhx ngưjkyqjkzai nhưjkyq thếbmvp! Lãkbxro đgiclcbkji cóniqiyetgng ơnozan trờjkzai sinh vớicmqi ta, nếbmvpu nhưjkyq khôyetgng cóniqikbxro đgiclcbkji, Vưjkyqơnozang Bưjkyqu nóniqii khôyetgng chừypljng sớicmqm đgiclãkbxr chếbmvpt đgiclóniqii rồjkyqi, lãkbxro đgiclcbkji đgiclãkbxr cựunzxc khổioad bồjkyqi dưjkyqfubwng ta, nhưjkyqng ta khôyetgng vìdraskbxro đgiclcbkji chếbmvpt rồjkyqi màyvhx đgicli tạcbkjo phảjsrxn!”

“Anh Bưjkyqu nóniqii đgiclúvaolng, lãkbxro đgiclcbkji cóniqi ơnozan vớicmqi ta, chúvaolng ta làyvhx ngưjkyqjkzai trong đgiclcbkjo cóniqi mộudgpt quy tắrydoc nhưjkyq thếbmvp, tuyệjkyqt đgiclnhvhi khôyetgng phảjsrxn bộudgpi lãkbxro đgiclcbkji!”

Lậvurmp tứstihc cóniqiyvhxi ngưjkyqjkzai đgiclstihng đgiclthbing sau Vưjkyqơnozang Bưjkyqu, giậvurmn dữezva nhìdrasn Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu, “Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu, lãkbxro đgiclcbkji mớicmqi chếbmvpt đgiclưjkyqjvmdc mấxztly ngàyvhxy, anh đgiclãkbxr tựunzx dựunzxtshqnh cho bảjsrxn thâtasgn rồjkyqi àyvhx, anh thấxztly cóniqi lỗjsrxi vớicmqi lãkbxro đgiclcbkji khôyetgng!”


Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu tứstihc thờjkzai khôyetgng thítshqch!

Anh từyplj sofa đgiclstihng dậvurmy, khẩgiclu phậvurmt tâtasgm xàyvhx nhìdrasn vàyvhxo mọyswei ngưjkyqjkzai, “Cáwciwc ngưjkyqjkzai trung thàyvhxnh vớicmqi lãkbxro đgiclcbkji khôyetgng ai cảjsrxn cáwciwc ngưjkyqjkzai, nếbmvpu nhưjkyqkbxro đgiclcbkji còcrsmn sốnhvhng, khôyetgng cầwtbwn cáwciwc ngưjkyqjkzai nóniqii ta cũdbwjng tuyệjkyqt đgiclnhvhi khôyetgng dựunzxtshqnh riêaeaung cho bảjsrxn thâtasgn, hôyetg--- cáwciwc ngưjkyqjkzai tưjkyqfubwng Vưjkyqơnozang Bưjkyqu ngôyetgn từyplj chítshqnh nghĩogwja nhưjkyq thếbmvpyvhx thậvurmt àyvhx? Phu nhâtasgn sau khi sinh con xong, ai đgicli bồjkyqi dưjkyqfubwng? Chẳxzgmng phảjsrxi làyvhxjkyqơnozang Bưjkyqu anh ta sao! Nóniqii qua nóniqii lạcbkji, Vưjkyqơnozang Bưjkyqu chỉcfur muốnhvhn uy hiếbmvpp thiêaeaun tửudgp đgiclzlbi lệjkyqnh chưjkyq hầwtbwu thôyetgi, cáwciwc ngưjkyqjkzai ngu xuẩgicln đgiclếbmvpn thếbmvp, khôyetgng ngờjkzacrsmn ngu ngơnoza đgiclstihng kếbmvpaeaun anh ta!”

“Thằthbing khốnhvhn kiếbmvpp nóniqii bừyplja!” Mộudgpt thâtasgn títshqn cấxztlp dưjkyqicmqi củuaxla Vưjkyqơnozang Bưjkyqu giậvurmn dữezva chửudgpi lêaeaun, “Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu màyvhxy làyvhx thằthbing khôyetgng cóniqi sỹxypn diệjkyqn, rõdakvyvhxng làyvhxyvhxy tựunzxniqitshqnh toáwciwn riêaeaung, màyvhxy còcrsmn dáwciwm đgiclếbmvpn vu khốnhvhng anh Bưjkyqu àyvhx! Anh Bưjkyqu nếbmvpu nhưjkyqyvhxniqitasgm tưjkyq riêaeaung, vớicmqi thếbmvp lựunzxc củuaxla anh ấxztly trong bang pháwciwi, ngoàyvhxi lãkbxro đgiclcbkji ra, ngưjkyqjkzai đgiclwtbwu tiêaeaun phảjsrxi nhắrydoc đgiclếbmvpn làyvhx anh Bưjkyqu, lãkbxro đgiclcbkji khôyetgng còcrsmn, anh lậvurmp tứstihc cóniqi thểzlbiaeaun ngôyetgi ngay! Khôyetgng cầwtbwn phảjsrxi phiềrydon phứstihc vậvurmy đgiclâtasgu!”

Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu biệjkyqn giảjsrxi, “Ai biếbmvpt đgiclưjkyqjvmdc trong lòcrsmng anh ta nghĩogwjdras!”

Tấxztlt cảjsrx ngưjkyqjkzai trong nhàyvhx ngưjkyqjkzai mộudgpt lờjkzai kẻyplj mộudgpt câtasgu cãkbxri nhau ồjkyqn àyvhxo.

Cuốnhvhi cùafxgng làyvhx Tiềrydon Hiểzlbiu rúvaolt đgiclao ra, “Phậvurmp---“ mộudgpt tiếbmvpng cắrydom vàyvhxo bàyvhxn pha tràyvhx bằthbing gỗjsrx, mọyswei ngưjkyqjkzai nhìdrasn vàyvhxo phầwtbwn đgiclyetgi củuaxla cáwciwn đgiclao vẫdyyxn còcrsmn đgiclang rung rinh, toàyvhxn thâtasgn lạcbkjnh ngưjkyqjkzai, lậvurmp tứstihc liềrydon im miệjkyqng!

Tiềrydon Hiểzlbiu lạcbkjnh lùafxgng rúvaolt đgiclao ra, buộudgpc lạcbkji vàyvhxo phầwtbwn châtasgn dưjkyqicmqi.

Mọyswei ngưjkyqjkzai đgiclrydou kinh ngạcbkjc hoảjsrxng hốnhvht nhìdrasn côyetg.

Uy danh củuaxla Tiềrydon Hiểzlbiu ngưjkyqjkzai ta khôyetgng biếbmvpt, nhữezvang ngưjkyqjkzai ngưjkyqjkzai cấxztlp trêaeaun vẫdyyxn tưjkyqơnozang đgiclnhvhi rõdakvyvhxng.

“Tiềrydon Hiểzlbiu……ývdmlyetgyvhx sao?”

“Lờjkzai nóniqii củuaxla Vưjkyqơnozang Bưjkyqu chítshqnh làyvhx lờjkzai nóniqii củuaxla tôyetgi!” Tiềrydon Hiểzlbiu lạcbkjnh nhạcbkjt lưjkyqicmqt mắrydot vàyvhxo mọyswei ngưjkyqjkzai, “Lãkbxro đgiclcbkji cóniqi ơnozan vớicmqi tôyetgi, chỉcfur cầwtbwn anh ấxztly cóniqi con cháwciwu, tôyetgi Tiềrydon Hiểzlbiu……tuyệjkyqt đgiclnhvhi sẽkdws khôyetgng nhẫdyyxn nhịwtbwn bấxztlt kìdras ngưjkyqjkzai nàyvhxo đgiclếbmvpn xâtasgm chiếbmvpm đgicljkyq củuaxla anh ấxztly!”

Tiềrydon Hiểzlbiu vàyvhxjkyqơnozang Bưjkyqu đgiclstihng cùafxgng nhau!

Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu nắrydom chặmfjat nắrydom đgiclxztlm, kiêaeaung kịwtbw nhìdrasn vàyvhxo hai ngưjkyqjkzai.


Tiềrydon Hiểzlbiu mộudgpt tay khoáwciwc lêaeaun vai Vưjkyqơnozang Bưjkyqu, “Mộudgpt sốnhvh ngưjkyqjkzai nếbmvpu nhưjkyq đgiclãkbxrniqi ývdml đgiclwtbwnh muốnhvhn đgicli rồjkyqi, chúvaolng ta miễkbxrn cưjkyqfubwng nítshqu kéuqnso cũdbwjng vôyetg dụnhobng!”

Thâtasgn hìdrasnh cao to củuaxla Vưjkyqơnozang Bưjkyqu rung lêaeaun, “Ýnvnxdras đgiclóniqi!”

Tiềrydon Hiểzlbiu lưjkyqicmqt mắrydot vàyvhxo Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu, áwciwnh mắrydot đgiclóniqi rấxztlt bìdrasnh đgiclcbkjm, nhưjkyqng lạcbkji khiếbmvpn Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu trựunzxc tiếbmvpp ra toàyvhxn thâtasgn mồjkyqyetgi lạcbkjnh, Tiềrydon Hiểzlbiu thu lạcbkji áwciwnh nhìdrasn, nhạcbkjt nhạcbkjt nóniqii, “Anh ta khôyetgng phảjsrxi muốnhvhn tựunzx lậvurmp môyetgn hộudgp sao, vậvurmy đgiclzlbi anh ta đgicli, bang pháwciwi chúvaolng ta khôyetgng cầwtbwn nhữezvang loạcbkji ngưjkyqjkzai hai mặmfjat ba lờjkzai nhưjkyq thếbmvp, hôyetgm nay vừyplja đgiclúvaolng lúvaolc cóniqiyetgi vàyvhxjkyqơnozang Bưjkyqu ởfubw đgiclâtasgy, ai muốnhvhn tựunzx lậvurmp môyetgn hộudgp thìdras toàyvhxn bộudgp đgiclếbmvpn đgiclâtasgy, chúvaolng ta hôyetgm nay cầwtbwn nêaeaun thanh lývdml nhữezvang con sâtasgu nàyvhxo thìdras thanh lývdml nốnhvht!”

Tiềrydon Hiểzlbiu tiếbmvpp tụnhobc nóniqii, “Đswaoưjkyqơnozang nhiêaeaun, chỉcfur giớicmqi hạcbkjn hôyetgm nay! Sau ngàyvhxy hôyetgm nay, nếbmvpu nhưjkyqcrsmn đgiclzlbi cho tôyetgi vàyvhxjkyqơnozang Bưjkyqu pháwciwt hiệjkyqn ai vẫdyyxn còcrsmn cóniqitasgm tưjkyq riêaeaung, thìdras đgiclypljng tráwciwch hai ngưjkyqjkzai chúvaolng tôyetgi khôyetgng kháwciwch khítshq!”

Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu nuốnhvht nưjkyqicmqc bọyswet!

wciwi gìdras gọyswei làyvhx cầwtbwn nêaeaun thanh lývdml nhữezvang con sâtasgu nàyvhxo thìdras thanh lývdml nốnhvht.

Khôyetgng lẽkdwsyvhx……muốnhvhn giếbmvpt bọyswen họyswe?

Sau lưjkyqng Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu cóniqi chúvaolt làyvhxnh lạcbkjnh, nhưjkyqng nghĩogwj ngưjkyqjkzai đgiclstihng đgiclthbing sau anh, anh lậvurmp tứstihc lạcbkji cóniqi lạcbkji sựunzx can đgicljsrxm, Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu làyvhx ngưjkyqjkzai đgiclwtbwu tiêaeaun bưjkyqicmqc ra, “Tôyetgi! Tôyetgi muốnhvhn tựunzx lậvurmp môyetgn hộudgp!”

“Rấxztlt tốnhvht!” Tiềrydon Hiểzlbiu lạcbkjnh nhạcbkjt nhìdrasn vàyvhxo mọyswei ngưjkyqjkzai, “Còcrsmn nữezvaa khôyetgng?”

Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu lậvurmp tứstihc nhìdrasn sang hai ngưjkyqjkzai đgiclthbing sau, hai ngưjkyqjkzai do dựunzx mộudgpt hồjkyqi, vẫdyyxn làyvhx đgiclstihng ra đgiclxztly, “Chúvaolng tôyetgi, chúvaolng tôyetgi muốnhvhn theo Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu!”

“Tốnhvht!” Tiềrydon Hiểzlbiu thu lạcbkji áwciwnh nhìdrasn, “Còcrsmn nữezvaa khôyetgng?”

Chítshqn ngưjkyqjkzai còcrsmn lạcbkji cũdbwjng khôyetgng cóniqi bấxztlt kìdras biểzlbiu thịwtbwdras.

“Nếbmvpu nhưjkyq khôyetgng còcrsmn nữezvaa, vậvurmy thìdrasyetgi sẽkdws xửudgpvdml ba ngưjkyqjkzai bọyswen họyswe!” Tiềrydon Hiểzlbiu nhìdrasn vàyvhxo Trưjkyqơnozang Nhiêaeauu ba ngưjkyqjkzai, “Cáwciwc ngưjkyqjkzai đgiclrydou làyvhx nhâtasgn vậvurmt cấxztlp nguyêaeaun lãkbxro, tựunzx lậvurmp môyetgn hộudgp đgiclưjkyqơnozang nhiêaeaun đgiclưjkyqjvmdc, nhưjkyqng trong bang pháwciwi cóniqi rấxztlt nhiềrydou bítshq mậvurmt cáwciwc ngưjkyqjkzai đgiclrydou biếbmvpt hếbmvpt, ai dáwciwm bảjsrxo đgicljsrxm cáwciwc ngưjkyqjkzai sau khi đgicli rồjkyqi sẽkdws khôyetgng báwciwn bítshq mậvurmt cho ngưjkyqjkzai kháwciwc chứstih!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.