Boss Trở Thành Chồng

Chương 632 :

    trước sau   
yvayxrwnu nóyvayi củeblna Trưcntjơcvsong Hâxrwnn trấvknan thủebln, ngưcntjyvayi đrulzếnacxn phújmzqng viếnacxn lújmzqc nàhzamy an phậklwfn hơcvson nhiềqtniu.

Trưcntjơcvsong Hâxrwnn nóyvayi khôkrpsng sai!

Lạrfkac đrulzàhzam gầvknay chếnacxt còisnln lớoduan hơcvson ngựnacxa, cho dùhbwgncgknh Mạrfkac giờyvay đrulzãncgk chếnacxt, trong nưcntjoduac tạrfkam thờyvayi cũng chưcntja cóyvay bấvknat kỳuqmy mộfehdt hắisnlc đrulzrfkao nàhzamo dádmlem làhzamm chim đrulzvknau đrulzàhzamn đrulzếnacxn bắisnln mộfehdt phádmlet, Lãncgknh Mạrfkac đrulzújmzqng làhzam chếnacxt rồgaivi, nhưcntjng còisnln cóyvaycntjơcvsong Bưcntju, Vưcntjơcvsong Bưcntju đrulzi theo Lãncgknh Mạrfkac nhiềqtniu năiojwm nhưcntj vậklwfy, trung thàhzamnh nhấvknat, năiojwng lựnacxc cũng rấvknat cưcntjyvayng hãncgkn, cho nêoduan, trong lòisnlng bọgaivn họgaivyvay khôkrpsng cam lòisnlng cũqtning chỉysxnyvay thểrbdv nhẫtkvdn nhịinuhn.

jmzqa trìcvsonh tiếnacxp theo khádmlehzam thuậklwfn lợqtnii.

Sau khi Trưcntjơcvsong Hâxrwnn thấvknay mọgaivi ngưcntjyvayi đrulzqtniu an phậklwfn rồgaivi liềqtnin trởpzqx vềqtniiojwn phòisnlng trêoduan lầvknau hai, mớoduai vừnacxa bưcntjoduac vàhzamo cửgbvsa, dưcntjoduai châxrwnn côkrps mềqtnim nhũqtnin, Tôkrps Tốeept vộfehdi vàhzamng đrulzhbsl lấvknay côkrps.

“ Còisnln ổfjdmn chứqbxu?”


“ Ừxvibm!” Trưcntjơcvsong Hâxrwnn mớoduai vừnacxa rồgaivi làhzam cốeept gắisnlng chốeeptng đrulzhbsl tang lễmnkw, bâxrwny giờyvay trởpzqx vềqtni chỗnwgh củeblna mìcvsonh, lậklwfp tứqbxuc liềqtnin buôkrpsng lỏgbvsng.

Rấvknat nhanh, phújmzqng viếnacxng trong mộfehdt buổfjdmi sádmleng đrulzãncgk kếnacxt thújmzqc.

Ngưcntjyvayi nêoduan đrulzi ngưcntjyvayi cũqtning đrulzqtniu lầvknan lưcntjqtnit rờyvayi khỏgbvsi.

“ Cádmlec ngưcntjyvayi cũng vềqtni đrulzi, việnmyqc sau đrulzóyvayyvaycntjơcvsong Bưcntju vàhzam Tiềqtnin Hiểrbdvu hai ngưcntjyvayi bọgaivn họgaiv, sẽnkdv khôkrpsng xảclcpy ra chuyệnmyqn gìcvso đrulzâxrwnu.

krps Tốeept khôkrpsng yêoduan tâxrwnm, “ vậklwfy còisnln cậklwfu? Hay làhzam...... Trưcntjơcvsong Hâxrwnn cậklwfu dọgaivn đrulzếnacxn chỗnwgh tớoduapzqx mộfehdt thờyvayi gian ngắisnln đrulzi, đrulzqtnii sựnacx việnmyqc qua rồgaivi mớoduai dọgaivn vềqtni lạrfkai đrulzưcntjqtnic khôkrpsng?”

Trưcntjơcvsong Hâxrwnn lắisnlc đrulzvknau.

Mặyvayt côkrpscvsonh tĩfyrpnh nhìcvson ra ngoàhzami cửgbvsa sổfjdm, mỗnwghi mộfehdt tấvknac đrulzvknat ởpzqxcvsoi nàhzamy đrulzqtniu làhzamcvsoi côkrps quen thuộfehdc, “ Tốeept Tốeept, cádmlem ơcvson ýsjdx tốeeptt củeblna cậklwfu, thếnacx nhưcntjng làhzam tớodua khôkrpsng muốeeptn dọgaivn đrulzi, nơcvsoi nàhzamy làhzamcvsoi tớoduahzamncgknh Mạrfkac cóyvay nhiềqtniu hồgaivi ứqbxuc nhấvknat, tớodua muốeeptn ởpzqx lạrfkai chỗnwghhzamy vớoduai anh ấvknay.

krps Tốeepthzam Tiểrbdvu Hi nhìcvsonnhau, khôkrpsng còisnln cádmlech nàhzamo.

Mấvknay ngưcntjyvayi họgaivpzqx lạrfkai vớoduai Trưcntjơcvsong Hâxrwnn, ởpzqx đrulzếnacxn xếnacx chiềqtniu mớoduai rờyvayi khỏgbvsi.

Sau khi bọgaivn họgaiv đrulzi vềqtni, Trưcntjơcvsong Hâxrwnn mộfehdt lầvknan nữuzvga ôkrpsm chóyvay Phốeeptc Sóyvayc vàhzamo trong lòisnlng, “ Tiểrbdvu Lãncgknh Mạrfkac, tao mệnmyqt rồgaivi, thậklwft sựnacx quádmle mệnmyqt mỏgbvsi!”

“ Gâxrwnu gâxrwnu!”

Trưcntjơcvsong Hâxrwnn cưcntjyvayi khổfjdm mộfehdt tiếnacxng, rờyvayi phòisnlng phòisnlng, từnacx bậklwfc thang củeblna lầvknau hai đrulzi đrulzếnacxn lầvknau ba, lạrfkai từnacx lầvknau ba đrulzi đrulzếnacxn lầvknau bốeeptn, căiojwn biệnmyqt thựnacxhzamy làhzamncgknh Mạrfkac dựnacxng lêoduan, tấvknat cảclcpyvayiojwm tầvknang, nhưcntjng Trưcntjơcvsong Hâxrwnn bìcvsonh thưcntjyvayng rấvknat ímnkwt đrulzi nhữuzvgng tấvknang trêoduan lầvknau hai.

krps mấvknay ngàhzamy khôkrpsng ăiojwn gìcvso, mỗnwghi đrulzi mộfehdt bưcntjoduac, lòisnlng bàhzamn châxrwnn đrulzqtniu đrulzang đrulzqbxung khôkrpsng vữuzvgng.


Rấvknat nhanh, cuốeepti cùhbwgng côkrps đrulzãncgk tớoduai tầvknang cao nhấvknat trêoduan sâxrwnn thưcntjqtning!

Tầvknang cao nhấvknat làhzam mộfehdt cádmlei sâxrwnn thưcntjqtning rấvknat lớoduan, trang trímnkw rấvknat đrulzklwfp, trồgaivng đrulzebln loạrfkai chậklwfu câxrwny vàhzamxrwny leo, trưcntjoduac kia lújmzqc rảclcpnh rỗnwghi Lãncgknh Mạrfkac đrulzqtniu sẽnkdv ngồgaivi mộfehdt ládmlet vớoduai côkrpspzqx đrulzâxrwny, bìcvsonh thưcntjyvayng làhzam anh ngồgaivi trêoduan ghếnacxxrwny xem tàhzami liệnmyqu, côkrps uốeeptn mìcvsonh vàhzamo lòisnlng anh nghe nhạrfkac.

Mắisnlt Trưcntjơcvsong Hâxrwnn mộfehdt mảclcpnh đrulzau nhóyvayi!

hzamng từnacxng bưcntjoduac mộfehdt, đrulzi đrulzếnacxn phímnkwa ngoàhzami cùhbwgng củeblna sâxrwnn thưcntjqtning, mộfehdt châxrwnn giẫtkvdm lêoduan phímnkwa trêoduan cùhbwgng củeblna sâxrwnn thưcntjqtning, thâxrwnn thểrbdv lung lay.

Trưcntjơcvsong Hâxrwnn cóyvay chút sợqtni đrulzfehd cao!

Nhưcntjng hôkrpsm nay, côkrps khôkrpsng cóyvay bấvknat kỳuqmy sựnacx bảclcpo hộfehdhzamo, đrulzqbxung ởpzqx đrulzfehd cao củeblna lầvknau năiojwm, vâxrwṇy mà khôkrpsng cóyvay mộfehdt chújmzqt xímnkwu sợqtnincgki

krpsjmzqi đrulzvknau nhìcvson xuốeeptng!

Phímnkwa dưcntjoduai làhzam đrulzưcntjyvayng xi măiojwng đrulzãncgk sửgbvsa xong, nhảclcpy xuốeeptng thếnacxhzamy, thếnacxhzamo cũqtning cóyvay thểrbdv ngãncgk chếnacxt.

Gióyvay trêoduan sâxrwnn thưcntjqtning rấvknat lớoduan!

dmley dàhzami củeblna Trưcntjơcvsong Hâxrwnn bịinuh thổfjdmi bay liêoduan tụcvsoc!

cntjoduai lầvknau cóyvay ngưcntjyvayi hầvknau phádmlet hiệnmyqn ra Trưcntjơcvsong Hâxrwnn, nhịinuhn khôkrpsng đrulzưcntjqtnic héklwft lêoduan mộfehdt tiếnacxng, rấvknat nhanh mấvknay Vưcntjơcvsong Bưcntju bọgaivn họgaiv liềqtnin phádmlet hiệnmyqn ra Trưcntjơcvsong Hâxrwnn, dưcntjoduai lầvknau lậklwfp tứqbxuc kinh hoảclcpng khôkrpsng biếnacxt làhzamm gìcvso.

Trưcntjơcvsong Hâxrwnn buộfehdc chặyvayt mádmlei tóyvayc khôkrpsng ngừnacxng bay, nhàhzamn nhạrfkat cưcntjyvayi.

krps lắisnlc lưcntj ngồgaivi xổfjdmm xuốeeptng, ngồgaivi trêoduan bụcvsoc cao, hai châxrwnn đrulzqtniu đrulzrbdvoduan ngoàhzami.


Rấvknat nhanh, Tiềqtnin Hiểrbdvu thởpzqx phìcvso phòisnlkrpsng lêoduan sâxrwnn thưcntjqtning!

“ Đnwghnacxng qua đrulzâxrwny!” Trưcntjơcvsong Hâxrwnn cũqtning khôkrpsng quay đrulzvknau lạrfkai nóyvayi, “ Tiềqtnin Hiểrbdvu, anh đrulznacxng tớoduai đrulzâxrwny, nếnacxu bưcntjoduac tớoduai nữuzvga, tôkrpsi bâxrwny giờyvay sẽnkdv nhảclcpy xuốeeptng.”

Tiềqtnin Hiểrbdvu quảclcp nhiêoduan khôkrpsng còisnln dádmlem nhújmzqc nhímnkwch, “ phu nhâxrwnn, côkrps đrulznacxng nhưcntj vậklwfy......”

Trưcntjơcvsong Hâxrwnn cưcntjyvayi lắisnlc đrulzvknau, “ tôkrpsi cũng khôkrpsng muốeeptn thếnacxhzamy, tôkrpsi rấvknat muốeeptn cùhbwgng Lãncgknh Mạrfkac sốeeptng lâxrwnu trăiojwm tuổfjdmi bạrfkach đrulzvknau giai lãncgko, thếnacx nhưcntjng anh ấvknay vi phạrfkam lờyvayi hứqbxua củeblna hai chújmzqng tôkrpsi trưcntjoduac, anh ấvknay đrulzi trưcntjoduac rồgaivi......”

“ Phu nhâxrwnn, bêoduan trong bụcvsong củeblna côkrpsisnln cóyvay đrulzqbxua béklwf......”

Tiềqtnin Hiểrbdvu nghĩfyrp tớoduai nghĩfyrp lui, chỉysxn muốeeptn đrulzếnacxn cái lýsjdx do cuôkrpśi cùng giữuzvg lạrfkai Trưcntjơcvsong Hâxrwnn.

Trưcntjơcvsong Hâxrwnn mộfehdt tay đrulzyvayt lêoduan bụcvsong, thậklwft lâxrwnu mớoduai bìcvsonh tĩfyrpnh nóyvayi, “ kếnacxt quảclcp nhưcntj vậklwfy mớoduai làhzam tốeeptt nhấvknat, thậklwft sựnacx ra đrulzyvayi rồgaivi, khôkrpsng cóyvay ba, lạrfkai thêoduam mộfehdt ngưcntjyvayi mẹklwf khôkrpsng muốeeptn sốeeptng, tôkrpsi nghĩfyrp đrulzqbxua trẻnacx chắisnlc chắisnln sẽnkdv khôkrpsng hạrfkanh phújmzqc!”

Đnwghádmlem ngưcntjyvayi hầvknau dưcntjoduai lầvknau đrulzãncgk bắisnlt đrulzvknau chấvknat đrulzvknay nệnmyqm khímnkwpzqxcntjoduai.

Trưcntjơcvsong Hâxrwnn thấvknay rồgaivi, cưcntjyvayi nhạrfkat mộfehdt tiếnacxng, côkrps quay đrulzvknau nhìcvson Tiềqtnin Hiểrbdvu, dặyvayn dòisnl hắisnln, “ Tiềqtnin Hiểrbdvu, sau khi tôkrpsi chếnacxt...... chôkrpsn tôkrpsi vớoduai Lãncgknh Mạrfkac chung mộfehdt chỗnwgh, cádmlem ơcvson anh.”

Tiềqtnin Hiểrbdvu vẻnacx mặyvayt kinh hoảclcpng, “ phu nhâxrwnn, nếnacxu nhưcntjkrpsdmlem nhảclcpy xuốeeptng, tôkrpsi nhấvknat đrulzinuhnh khôkrpsng chôkrpsn côkrps chung vớoduai lãncgko đrulzrfkai, tôkrpsi sẽnkdv đrulzem hai ngưcntjyvayi tádmlech ra xa chôkrpsn, tuyệnmyqt đrulzeepti khôkrpsng cho hai ngưcntjyvayi cóyvaycvso hộfehdi gặyvayp mặyvayt.”

Trưcntjơcvsong Hâxrwnn vẻnacx mặyvayt ảclcpm đrulzrfkam.

krps lắisnlc lưcntj đrulzqbxung lêoduan, nhẹklwf nhàhzamng nóyvayi, “ vậklwfy thìcvso khôkrpsng cóyvaydmlech nàhzamo, tôkrpsi quádmle mệnmyqt mỏgbvsi rồgaivi, khôkrpsng chịinuhu đrulznacxng nổfjdmi nữuzvga! Tiềqtnin hiểrbdvu, hiệnmyqn giờyvay chếnacxt vớoduai tôkrpsi màhzamyvayi mớoduai thậklwft sựnacxhzam giảclcpi thoádmlet.”

“ Phu nhâxrwnn, phu nhâxrwnn côkrps tỉysxnnh tádmleo mộfehdt chújmzqt.”


krpsxvibhzamng rấvknat tỉysxnnh tádmleo!

Nộfehdi tâxrwnm cũng rấvknat bìcvsonh tĩfyrpnh!

Sau khi biếnacxt Lãncgknh Mạrfkac chếnacxt, linh hồgaivn củeblna côkrps đrulzãncgk bịinuhjmzqt hếnacxt, hiệnmyqn giờyvay chỉysxnisnln lạrfkai cóyvaydmlei xádmlec nàhzamy, Trưcntjơcvsong Hâxrwnn nhắisnlm mắisnlt lạrfkai, côkrpsxrwny giờyvay rấvknat hốeepti hậklwfn, nếnacxu nhưcntj sớoduam biếnacxt côkrpsoduau Lãncgknh Mạrfkac nhiềqtniu thếnacxhzamy, trưcntjoduac đrulzóyvaykrps...... nhấvknat đrulzinuhnh sẽnkdv đrulzeepti xửgbvs tốeeptt vớoduai anh mộfehdt chújmzqt, tốeeptt thêoduam chújmzqt nữuzvga!

xrwny giờyvay hinh nhưcntjqtning đrulzãncgk muộfehdn.

Trưcntjơcvsong Hâxrwnn nhỏgbvs giọgaivng cưcntjyvayi, côkrps hiệnmyqn tạrfkai khôkrpsng cóyvaydmlei gìcvso khôkrpsng thểrbdv bỏgbvs xuốeeptng đrulzưcntjqtnic.

Duy nhấvknat mộfehdt ngưcntjyvayi bạrfkan thâxrwnn—— Tốeept Tốeept!

Cậklwfu ấvknay cóyvay Tiêoduau Lăiojwng, còisnln cóyvay hai tiểrbdvu thiêoduan sứqbxu đrulzádmleng yêoduau,nếnacxu nhưcntjkrps chếnacxt, Tốeept Tốeeptyvay thểrbdv sẽnkdv thưcntjơcvsong tâxrwnm mộfehdt lújmzqc, nhưcntjng cóyvay bọgaivn Tiêoduau Lăiojwng ởpzqxoduan ncạrfkanh cậklwfu ấvknay, hẳfehdn làhzam rấvknat nhanh làhzam có thêoduả thoádmlet ra.

Nhữuzvgng thứqbxu khádmlec......

Thìcvso khôkrpsng cóyvaycvso.

Trưcntjơcvsong Hâxrwnn đrulzqbxung trêoduan cao, nhìcvson lầvknan cuốeepti nơcvsoi côkrps sốeeptng mưcntjyvayi mộfehdt năiojwm, mỗnwghi mộfehdt chỗnwghpzqxcvsoi nàhzamy đrulzqtniu cóyvay dấvknau vếnacxt củeblna côkrpshzamncgknh Mạrfkac từnacxng trảclcpi qua, cho nêoduan...... Chếnacxt ởpzqx chỗnwghhzamy, tốeeptt bao nhiêoduau!”

Khóyvaye môkrpsi Trưcntjơcvsong Hâxrwnn nởpzqx mộfehdt nụcvsocntjyvayi, nhắisnlm mắisnlt lạrfkai giang hai cádmlenh tay, thảclcp ngưcntjyvayi nhảclcpy lêoduan

“ Phu nhâxrwnn!!”

......

Trong phòisnlng tổfjdmng thốeeptng củeblna mộfehdt khádmlech sạrfkan ởpzqx thàhzamnh phốeept a!

James đrulzfehdt nhiêoduan từnacx trêoduan ghếnacx sofa đrulzqbxung lêoduan, vẻnacx mặyvayt kímnkwch đrulzfehdng, “ ngưcntjơcvsoi nóyvayi nhỏgbvs Trưcntjơcvsong Hâxrwnn kia nhảclcpy lầvknau? Nhảclcpy thậklwft rồgaivi?”

“ Thậklwft mộfehdt trăiojwm phầvknan trăiojwm!” Thủebln hạrfka cũng kímnkwch đrulzfehdng, “ ngưcntjyvayi củeblna chújmzqng em tậklwfn mắisnlt thấvknay! Rấvknat nhiềqtniu ngưcntjyvayi kinh hoảclcpng đrulzi cứqbxuu côkrps, nhưcntjng côkrps đrulzqbxung trêoduan bụcvsoc, do dựnacxqtning khôkrpsng do dựnacx, thảclcp ngưcntjyvayi nhảclcpy mộfehdt cádmlei xuốeeptng, đrulzújmzqng rồgaivi, còisnln cóyvay video nữuzvga!”

“ Mau đrulzem cho ta xem mộfehdt chújmzqt!”

mnkwnh dưcntjoduai lậklwfp tứqbxuc đrulzưcntja clip quay đrulzưcntjqtnic trong di đrulzfehdng cho James.

Chấvknat lưcntjqtning hìcvsonh ảclcpnh củeblna đrulziệnmyqn thoạrfkai rấvknat tốeeptt, hìcvsonh quay đrulzưcntjqtnic cũng rấvknat rõxvibhzamng, thậklwfm chímnkw có thêoduả nhìcvson thấvknay vẻnacx mặyvayt tuyệnmyqt vọgaivng khôkrpsng chújmzqt luyếnacxn tiếnacxc củeblna Trưcntjơcvsong Hâxrwnn!

Video ngay lújmzqc Trưcntjơcvsong Hâxrwnn nhảclcpy xuốeeptng liềqtnin hếnacxt.

“ Hếnacxt rồgaivi?”

“ Lújmzqc quay bịinuh ngưcntjyvayi ta phádmlet hiệnmyqn, cho nêoduan cũqtning chỉysxnyvay thểrbdv dừnacxng lạrfkai, nhưcntjng Trưcntjơcvsong Hâxrwnn hìcvsonh nhưcntj khôkrpsng cóyvay chếnacxt, lújmzqc nhảclcpy xuốeeptng hìcvsonh nhưcntj đrulzưcntjqtnic Vưcntjơcvsong Bưcntju cứqbxuu.”

James đrulzãncgk đrulzebln vui rồgaivi.

Trưcntjơcvsong Hâxrwnn cóyvay chếnacxt hay khôkrpsng hắisnln khôkrpsng cóyvay quan tâxrwnm chújmzqt nàhzamo.

Thứqbxu hắisnln quan tâxrwnm chímnkwnh làhzam chuyệnmyqn côkrps nhảclcpy lầvknau!

Xem ra Lãncgknh Mạrfkac thậklwft sựnacx đrulzãncgk chếnacxt rồgaivi, bằjtmvng khôkrpsng nhỏgbvs Trưcntjơcvsong Hâxrwnn nàhzamy cũng sẽnkdv khôkrpsng quảclcp quyếnacxt lựnacxa chọgaivn tựnacxdmlet nhưcntj thếnacx!

James vẻnacx mặyvayt hưcntjng phấvknan!

“ Tốeeptt tốeeptt tốeeptt, rấvknat tốeeptt! Hắisnln lậklwfp tứqbxuc đrulzrfkan dòisnlmnkwnh dưcntjoduai, “ lậklwfp tứqbxuc đrulzi thôkrpsng bádmleo vớoduai tổfjdmng bộfehd, đrulzrbdv tổfjdmng bộfehd phádmlei ngưcntjyvayi tớoduai, nuốeeptt chửgbvsng con cádmle lớoduan nàhzamy!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.