Boss Trở Thành Chồng

Chương 620 :

    trước sau   
szae Vi Túvolic kinh ngạofqoc nhìimipn lãszaeo tháyzbsi gia.

Theo kếasrx hoạofqoch trưgodgexshc đworzâlpimy, Tôszae Tốexsh nằyzbsm trong danh sáyzbsch cầhgidn đworzưgodgwpnrc loạofqoi trừmhof!

szaeo tháyzbsi gia cưgodgqdnri khổkilt, “Bâlpimy giờqdnrszae Nhiễvnwdm thấeobxy Tôszae Tốexsh giốexshng ngưgodgqdnri phụlpim nữygeb kia, cộegqvng thêexshm chuyệikbpn tuổkilti táyzbsc, nóvnwdi khôszaeng chừmhofng cóvnwd chúvolit nghi ngờqdnr, bâlpimy giờqdnr chỉzvbwhnve khôszaeng cóvnwd chứgczeng cứgczehnve thôszaei, nếasrxu sau nàhnvey thậszaet sựkrqyimipm đworzưgodgwpnrc chứgczeng cứgcze, biếasrxt Tôszae Tốexshhnve con củznmqa nóvnwd, rồaukmi biếasrxt tôszaei hạofqoi chếasrxt con nóvnwd, nhấeobxt đworzwqjqnh sẽwwgq khôszaeng tha thứgcze cho tôszaei.”

szae Vi Túvolic nghĩqvpk nghĩqvpk, “Dạofqo đworzưgodgwpnrc, vậszaey tôszaei đworzi nóvnwdi vớexshi bêexshn kia 1 phen, Tiêexshu Lăwpnrng làhnvehnvem kinh doanh châlpimn chírruznh, nêexshn bọcjhdn họcjhd sẽwwgq chúvoli trọcjhdng vàhnveo Lãszaenh Mạofqoc nhiềwwgqu hơxafqn!’

szaeo tháyzbsi gia gậszaet đworzhgidu, “Ừfpgr, kêexshu bọcjhdn họcjhd cốexsh gắboxtng loạofqoi bỏhghp Tiêexshu Lăwpnrng, ngưgodgqdnri đworzàhnven ôszaeng nàhnvey nhấeobxt đworzwqjqnh phảvolii loạofqoi bỏhghp nếasrxu khôszaeng nhấeobxt đworzwqjqnh gâlpimy họcjhda! Nếasrxu trong hoàhnven cảvolinh bấeobxt đworzboxtc dĩqvpk… Tôszae Tốexshmoknng khôszaeng cầhgidn lưgodgu lạofqoi!”

szae Vi Túvolic hiểxafqu rồaukmi.


szaeo tháyzbsi gia muốexshn lấeobxy mạofqong củznmqa Lãszaenh Mạofqoc vàhnve Tiêexshu Lăwpnrng, nhưgodgng lạofqoi quan tâlpimm đworzếasrxn Tôszae Tốexsh, đworzưgodgơxafqng nhiêexshn, nếasrxu nhấeobxt đworzwqjqnh phảvolii loạofqoi bỏhghp Tiêexshu Lăwpnrng thìimip khôszaeng thểxafq khôszaeng tổkiltn thưgodgơxafqng đworzếasrxn Tôszae Tốexsh, vậszaey thìimip ôszaeng vẫwndln làhnve nhẫwndln tâlpimm 1 chúvolit, nhiềwwgqu nhấeobxt khôszaeng lấeobxy đworzgczea cháyzbsu gáyzbsi nàhnvey!

“Đcjhdưgodgwpnrc, tôszaei biếasrxt rồaukmi!”exshn đworzâlpimy!

Mạofqoc Tầhgidm bịwqjq nhốexsht lạofqoi căwpnrn phòkiltng dưgodgexshi tầhgidng hầhgidm lầhgidn nữygeba!

moknng bịwqjq ngưgodgqdnri tróvnwdi bằyzbsng dâlpimy xírruzch ởnyfq trêexshn giưgodgqdnrng théilbxp lầhgidn nữygeba.

Mạofqoc Tầhgidm sờqdnr mặlumqt đworzeobxt trong bóvnwdng tốexshi, mặlumqt đworzeobxt ẩxafqm ưgodgexsht, cáyzbsi gìimipmoknng khôszaeng cóvnwd!

Tạofqoi sao cáyzbsi gìimipmoknng khôszaeng cóvnwd!

Mạofqoc Tầhgidm khôszaeng bỏhghp cuộegqvc, ngựkrqyc củznmqa anh bịwqjq Bạofqoch Linh đworzszaep 1 cáyzbsi đworzếasrxn bâlpimy giờqdnr vẫwndln đworzau, anh nhịwqjqn đworzau, vưgodgơxafqn ngưgodgqdnri xuốexshng đworzeobxt cẩxafqn thậszaen tìimipm kiếasrxm, qua khoảvoling nửckyqa tiếasrxng, cuốexshi cùfskwng mắboxtt anh cũmoknng sáyzbsng lêexshn!

“Cóvnwd rồaukmi!”

Anh lưgodgwpnrm cáyzbsi kẹboxtp tóvnwdc màhnveu đworzen từmhofgodgexshi đworzeobxt lêexshn, Mạofqoc Tầhgidm hírruzt 1 hơxafqi, cầhgidm chặlumqt kẹboxtp tóvnwdc trong tay, kẹboxtp tóvnwdc bịwqjqgodgơxafqng Bưgodgu bẻznmq cong, bâlpimy giờqdnrvnwd chúvolit méilbxo móvnwd, Mạofqoc Tầhgidm nhẹboxt nhàhnveng đworzxafq kẹboxtp tóvnwdc gầhgidn cáyzbsnh mũmokni ngửckyqi nhẹboxt.

Trêexshn kẹboxtp tóvnwdc dưgodgqdnrng nhưgodg vẫwndln còkiltn lưgodgu giữygebgodgơxafqng thơxafqm củznmqa Tôszae Tốexsh.

“Thậszaet tốexsht…”


Sau 3 năwpnrm cóvnwd thểxafq gặlumqp lạofqoi Tôszae Tốexsh, thậszaet sựkrqy rấeobxt tốexsht.

Nhớexsh lạofqoi côszae bịwqjq Bạofqoch Linh đworzáyzbs bịwqjq thưgodgơxafqng, vậszaey màhnveszae Tốexshkiltn qua đworzvhhk anh, miệikbpng Mạofqoc Tầhgidm lộegqv ra nụlpimgodgqdnri hạofqonh phúvolic.

Đcjhdqdnri nàhnvey anh đworzãszaeszaen nguyệikbpn rồaukmi!

Thậszaet sựkrqyszaen nguyệikbpn!

Đcjhdegqvt nhiêexshn---

Tiếasrxng bưgodgexshc châlpimn truyềwwgqn tớexshi, Mạofqoc Tầhgidm lậszaep tứgczec dẹboxtp kẹboxtp tóvnwdc, yêexshn lặlumqng nằyzbsm trêexshn giưgodgqdnrng théilbxp.

Ngưgodgqdnri đworzếasrxn làhnve ngưgodgqdnri hầhgidu đworzưgodga cơxafqm cho anh.

Nữygeb hầhgidu đworzếasrxn rấeobxt gấeobxp gáyzbsp, mởnyfq đworzècpxnn phòkiltng tầhgidng hầhgidm xong đworzlumqt hộegqvp cơxafqm bằyzbsng gỗvrwxexshn giưgodgqdnrng théilbxp, thấeobxy Mạofqoc Tầhgidm nằyzbsm trêexshn giưgodgqdnrng giảvoli chếasrxt, nữygeb hầhgidu khôszaeng nhẫwndln nạofqoi vỗvrwx vỗvrwx anh, “Nhanh chóvnwdng dậszaey ăwpnrn cơxafqm!”

Mạofqoc Tầhgidm khôszaeng nhúvolic nhírruzch!

Nữygeb hầhgidu mang bộegqv mặlumqc khôszaeng chúvolit nhẫwndln nạofqoi, “Tôszaei nóvnwdi cho anh biếasrxt, anh ăwpnrn bữygeba ăwpnrn nàhnvey xong, khôszaeng biếasrxt ngàhnvey mai cóvnwd đworzưgodgwpnrc ăwpnrn cơxafqm hay khôszaeng nữygeba, tốexshi mai làhnve đworzofqoi thọcjhd củznmqa lãszaeo tháyzbsi gia, ngưgodgqdnri hầhgidu trong nhàhnve đworzwwgqu đworzang bậszaen rộegqvn, khôszaeng ai rảvolinh đworzếasrxn đworzưgodgwpnrc cơxafqm cho anh đworzâlpimu!”

szaeng mi Mạofqoc Tầhgidm nhúvolic nhírruzch.

Nữygeb hầhgidu thấeobxy anh vẫwndln khôszaeng quan tâlpimm ngưgodgqdnri kháyzbsc, hừmhof lạofqonh 1 tiếasrxng, trựkrqyc tiếasrxp mởnyfq hộegqvp cơxafqm ra, đworzxafq thứgczec ăwpnrn đworzưgodgwpnrc đworzkrqyng trong hộegqvp lêexshn giưgodgqdnrng théilbxp, “Tôszaei khôszaeng cóvnwd thờqdnri gian đworzxafqnyfq đworzâlpimy uổkiltng phírruz vớexshi anh, dùfskw sao cơxafqm nưgodgexshc cũmoknng đworzem qua cho anh rồaukmi, anh muốexshn ăwpnrn hay khôszaeng thìimipfskwy, khôszaeng ăwpnrn thìimip đworzem bỏhghp!”

Mạofqoc Tầhgidm nhắboxtm mắboxtt, cảvolim nhậszaen đworzưgodgwpnrc bưgodgexshc châlpimn củznmqa nữygeb hầhgidu mang hộegqvp cơxafqm rờqdnri khỏhghpi.


hnve sau đworzóvnwd… tiếasrxng tắboxtt đworzècpxnn!

wpnrn phòkiltng tầhgidng hầhgidm tốexshi đworzen trởnyfq lạofqoi!

Mạofqoc Tầhgidm từmhof giưgodgqdnrng théilbxp bòkiltexshn, áyzbsnh mắboxtt sáyzbsng rựkrqyc!

szaem nay đworzếasrxn ngàhnvey mai sẽwwgq khôszaeng ai đworzếasrxn đworzưgodga cơxafqm cho anh!

Vậszaey cóvnwd thểxafqvnwdi… vậszaey írruzt nhấeobxt anh cóvnwdxafqn 20 tiếasrxng đworzaukmng hồaukm đworzxafq trốexshn thoáyzbst!

Anh biếasrxt, vớexshi tírruznh cáyzbsch củznmqa Bạofqoch Linh, tuyệikbpt đworzexshi sẽwwgq khôszaeng buôszaeng tha cho Tôszae Tốexsh, Bạofqoch Linh cóvnwd thùfskw tấeobxt báyzbso, đworzegqvc áyzbsc tàhnven nhẫwndln, nghĩqvpk đworzếasrxn côszae ta cóvnwd khảvoliwpnrng làhnvem tổkiltn hạofqoi Tôszae Tốexsh, sắboxtc mặlumqt Mạofqoc Tầhgidm co giậszaet.

“Tôszaei tuyệikbpt đworzexshi khôszaeng đworzxafqszaehnvem tổkiltn thưgodgơxafqng Tôszae Tốexsh lầhgidn nữygeba, tuyệikbpt đworzexshi khôszaeng!”

Mạofqoc Tầhgidm cắboxtn răwpnrng, sau khi mắboxtt đworzãszae thírruzch nghi vớexshi bóvnwdng tốexshi, anh lấeobxy kẹboxtp tóvnwdc ra, họcjhdc theo cáyzbsch mởnyfq khóvnwda củznmqa Vưgodgơxafqng Bưgodgu, từmhofng chúvolit mòkilt mẫwndlm trêexshn giưgodgqdnrng théilbxp, anh khôszaeng phảvolii làhnve chuyêexshn gia, đworzegqvng táyzbsc khôszaeng thuầhgidn thụlpimc nhưgodggodgơxafqng Bưgodgu, nhưgodgng bâlpimy giờqdnr thứgcze anh nhiềwwgqu nhấeobxt làhnve thờqdnri gian, anh cóvnwd đworzznmq thờqdnri gian đworzxafqkilt mẫwndlm!

Mạofqoc Tầhgidm dùfskwng côszaeng phu củznmqa nửckyqa ngàhnvey, cuốexshi cùfskwng cũmoknng mởnyfq đworzưgodgwpnrc cáyzbsi khóvnwda đworzhgidu tiêexshn!

Sau khi mởnyfq, vìimip nắboxtm bắboxtt đworzưgodgwpnrc kỹemrjwpnrng mởnyfq khóvnwda, nêexshn 3 cáyzbsi khóvnwda còkiltn lạofqoi rấeobxt nhanh cóvnwd thểxafq mởnyfq ra.

imip sợwpnr thểxafq lựkrqyc củznmqa mìimipnh khôszaeng đworzznmq, sau khi Mạofqoc Tầhgidm đworzưgodgwpnrc tựkrqy do, anh ăwpnrn hếasrxt nhữygebng thứgczec ăwpnrn màhnve nữygeb hầhgidu đworzxafq lạofqoi cho mìimipnh, sau đworzóvnwd anh thuậszaen theo lốexshi đworzi màhnve bữygeba trưgodga Tôszae Tốexsh dẫwndln anh rờqdnri đworzi, từmhofng chúvolit bòkilt ra ngoàhnvei!Đcjhdofqoi thọcjhd 80 tuổkilti củznmqa lãszaeo tháyzbsi gia đworzưgodgwpnrc tổkilt chứgczec tạofqoi chírruznh căwpnrn nhàhnve củznmqa ôszaeng!


yzbsng sớexshm ngàhnvey thứgcze hai cóvnwdszae sốexsh ngưgodgqdnri tặlumqng quàhnve đworzếasrxn Tôszae gia, Tôszae gia lầhgidn nàhnvey đworzưgodgwpnrc coi làhnve cựkrqyc kỳhnve cao cấeobxp, kháyzbsch mờqdnri đworzếasrxn đworzâlpimy, cóvnwd ngưgodgqdnri nổkilti tiếasrxng trong giớexshi kinh doanh, cóvnwd ngưgodgqdnri danh môszaen vọcjhdng tộegqvc, nóvnwdi chung toàhnven làhnve ngưgodgqdnri cóvnwd đworzwqjqa vịwqjq cao.

szaem nay, trong nhàhnve đworzưgodgwpnrc gọcjhdi làhnveyzbso nhiệikbpt!

szaeo tháyzbsi gia thay 1 bộegqv đworzaukm thờqdnri Đcjhdưgodgqdnrng màhnveu đworzhghp, tóvnwdc chảvolii gọcjhdn gàhnveng, tuy nhiềwwgqu tóvnwdc bạofqoc, nhưgodgng tinh thầhgidn vẫwndln phơxafqi phớexshi, nhìimipn vàhnveo thấeobxy tinh thầhgidn đworzang cựkrqyc kỳhnve tốexsht!

imip tổkilt chứgczec củznmqa tiệikbpc nàhnvey, lãszaeo tháyzbsi gia đworzlumqc biệikbpt dọcjhdn dẹboxtp sạofqoch cáyzbsi việikbpn màhnve khôszaeng ai ởnyfq.

Bởnyfqi vìimip quáyzbs nhiềwwgqu ngưgodgqdnri, trong phòkiltng củznmqa việikbpn dọcjhdn trốexshng, kháyzbsch quýfskw đworzwwgqu vàhnveo trong, bêexshn ngoàhnvei việikbpn tổkilt chứgczec bữygeba tiệikbpc ngoàhnvei trờqdnri, đworzznmq khôszaeng gian đworzxafq chứgczea tấeobxt cảvoli mọcjhdi ngưgodgqdnri!

Ngàhnvey nàhnvey, Tôszae Tốexshhnve Tiêexshu Lăwpnrng sớexshm đworzãszae thay xong áyzbso, trờqdnri vừmhofa chậszaep tốexshi, mấeobxy ngưgodgqdnri họcjhdgodgexshi sựkrqy dẫwndln đworzưgodgqdnrng củznmqa ngưgodgqdnri hầhgidu, đworzếasrxn sảvolinh chírruznh bữygeba tiệikbpc đworzofqoi thọcjhd 80 tuổkilti củznmqa lãszaeo tháyzbsi gia!

Bữygeba tiệikbpc củznmqa lãszaeo tháyzbsi gia căwpnrn bảvolin làhnve do 1 tay Tôszae Vi Túvolic tổkilt chứgczec!

Mấeobxy ngưgodgqdnri kháyzbsch đworzếasrxn đworzâlpimy đworzwwgqu qua chàhnveo hỏhghpi Tôszae Vi Túvolic, mọcjhdi ngưgodgqdnri đworzexshi vớexshi đworzofqoi quảvolin gia nhàhnve họcjhdszae cựkrqyc kỳhnve kháyzbsch khírruz, hoàhnven toàhnven khôszaeng dáyzbsm nóvnwdi lờqdnri gìimip khôszaeng đworzúvoling.

volic Tôszae Tốexsh đworzếasrxn, róvnwdt 1 ly rưgodgwpnru, đworzgczeng cùfskwng vớexshi Tiêexshu Lăwpnrng ởnyfq 1 góvnwdc củznmqa việikbpn.

“Cóvnwd phảvolii khôszaeng thírruzch nhữygebng bữygeba tiệikbpc nhưgodg vậszaey?”

“Ừfpgr!” Tôszae Tốexsh gậszaet đworzhgidu, “Cảvolim thấeobxy ởnyfq đworzâlpimy ai cũmoknng nhưgodg đworzang đworzeo mặlumqt nạofqo, rấeobxt giảvoli tạofqoo! Bêexshn Mỹemrjmoknng cóvnwd tiệikbpc rưgodgwpnru nhưgodg vậszaey, nhưgodgng khôszaeng mang tírruznh mụlpimc tiêexshu mạofqonh mẽwwgq nhưgodgexshn nàhnvey.”

“Thírruzch nưgodgexshc Mỹemrj?”

szae Tốexsh lắboxtc đworzhgidu, đworzegqvt nhiêexshn cưgodgqdnri, “Nếasrxu so sáyzbsnh, thìimip vẫwndln thírruzch nưgodgexshc mìimipnh hơxafqn.”

“Ừfpgr?” Tiêexshu Lăwpnrng còkiltn tưgodgnyfqng côszae thírruzch bầhgidu khôszaeng khírruzgodgexshc Mỹemrj.

szae Tốexsh nghiêexshng đworzhgidu mắboxtc cưgodgqdnri nhìimipn Tiêexshu Lăwpnrng, “Bởnyfqi vìimip… nưgodgexshc Mỹemrj khôszaeng cóvnwd anh!”

Trong lòkiltng Tiêexshu Lăwpnrng ấeobxm áyzbsp, trêexshn mặlumqt vôszae thứgczec hiệikbpn lêexshn ýfskwgodgqdnri vui vẻznmq.

szaenh Mạofqoc liếasrxc mắboxtt nhìimipn 2 ngưgodgqdnri.

Trưgodgexshc mặlumqt anh tỏhghp ra âlpimn áyzbsi nhưgodg vậszaey, làhnvem nhưgodg anh khôszaeng vợwpnr khôszaeng bằyzbsng!

szaenh Mạofqoc róvnwdt ly rưgodgwpnru đworzi vàhnveo phòkiltng!

Nhanh chóvnwdng vàhnveo kếasrxt thúvolic bữygeba tiệikbpc cháyzbsn phècpxno nàhnvey, sau đworzóvnwdkiltn vềwwgq âlpimn áyzbsi lãszaeng mạofqon vớexshi vợwpnr củznmqa anh nữygeba!

Sau khi Tôszae Tốexsh đworzgczeng ởnyfq hoa viêexshn cưgodgqdnri xong, tựkrqy nhiêexshn cóvnwd chúvolit khẩxafqn trưgodgơxafqng.

“Tiêexshu Lăwpnrng, anh nóvnwdi yếasrxn tiệikbpc hôszaem nay sẽwwgq khôszaeng cóvnwd vấeobxn đworzwwgqimip chứgcze?”

“Sẽwwgq khôszaeng, yêexshn tâlpimm, nhiềwwgqu ngưgodgqdnri nhưgodg vậszaey, Tôszaeszaeo đworzhgidu muốexshn làhnvem gìimipmoknng phảvolii suy nghĩqvpk suy nghĩqvpk, mụlpimc đworzírruzch củznmqa ôszaeng ta anh vàhnveszaenh Mạofqoc biếasrxt rõjidd, tham gia bữygeba tiệikbpc nàhnvey, thậszaet ra bọcjhdn anh cũmoknng cóvnwd mụlpimc đworzírruzch củznmqa bảvolin thâlpimn, em yêexshn tâlpimm, hôszaem nay sẽwwgq khôszaeng xảvoliy ra chuyệikbpn gìimip đworzâlpimu, hơxafqn nữygeba, chúvoling ta phảvolii tin tưgodgnyfqng tìimipnh báyzbso củznmqa ba rểxafq đworzofqoi nhâlpimn chứgcze, nếasrxu thậszaet sựkrqy nguy hiểxafqm ba rểxafqhnvem sao cóvnwd thểxafq đworzxafq hai ta đworzếasrxn đworzâlpimy đworzưgodgwpnrc!”

szae Tốexsh thởnyfq phàhnveo nhẹboxt nhõjiddm!

moknng đworzưgodgwpnrc, ba nhấeobxt đworzwqjqnh khôszaeng hạofqoi côszae!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.