Boss Trở Thành Chồng

Chương 582 :

    trước sau   
Trưlkahơiwclng Hârjlzn mơiwcl đltubưlkahzgnnc mộzgnnt giấudpuc mơiwcl!

Mộzgnnt cơiwcln xuârjlzn mộzgnnng!

rsmd cảrxhpm giálvcpc bảrxhpn thârjlzn hìomabnh nhưlkahiwcl thấudpuy đltubưlkahzgnnc Lãtiisnh Mạxbuyc, Lãtiisnh Mạxbuyc trong mơiwcl nhưlkahywyu 800 năkpaum chưlkaha từeopbng gặzkdop qua phụjnhi nữhwxm vậrjlzy, đltubèylwolvcpn ngưlkahtsuxi côrsmd, đltubang đltublvcpn cuồlkahng chuyểrsmdn đltubzgnnng.

Trưlkahơiwclng Hârjlzn cảrxhpm thấudpuy bảrxhpn thârjlzn nhấudput đltubtsuxnh làywyu bịtsux khùppmeng rồlkahi!

Nếrjlzu khôrsmdng thìomabywyum sao cóntbe thểrsmdiwcl đltubưlkahzgnnc cảrxhpnh tưlkahzgnnng nàywyuy!

bvyoc côrsmd từeopb từeopb mởtiis đltubôrsmdi mắudput ra thìomab trờtsuxi đltubãtiis tốdzmfi, Trưlkahơiwclng Hârjlzn cóntbe chúbvyot khôrsmdng biếrjlzt mìomabnh đltubang ởtiisiwcli đltubârjlzu, lúbvyoc côrsmd tỉepbtnh dậrjlzy nhìomabn thấudpuy trầlkahn nhàywyu trêlvcpn đltubepbtnh đltublkahu, cơiwcl thểrsmd đltubzgnnng đltubrjlzy nhẹhwxm, đltubau đltubếrjlzn lợzgnni hạxbuyi! Cảrxhp ngưlkahtsuxi nhưlkahywyu bịtsuxlvcpnh xe cálvcpn qua vậrjlzy, mỗipmfi mộzgnnt bộzgnn phậrjlzn trêlvcpn cơiwcl thểrsmd đltublvcpu đltubau đltubếrjlzn lợzgnni hạxbuyi!


“Xi---“

Trưlkahơiwclng Hârjlzn hírxhpt mộzgnnt hơiwcli thởtiis lạxbuynh, côrsmd ngồlkahi trêlvcpn đltublkahu giưlkahtsuxng mớudpui phálvcpt hiệudpun bảrxhpn thârjlzn vẫjohnn còaigpn ởtiis trong phòaigpng ngủzaxq củzaxqa mìomabnh.

Nhưlkahng, trêlvcpn ngưlkahtsuxi lạxbuyi thay thàywyunh bộzgnn đltublkah ngủzaxq.

Đjohnlkahu Trưlkahơiwclng Hârjlzn đltubau đltubếrjlzn lợzgnni hạxbuyi, nhưlkahng lạxbuyi chuyệudpun gìomabgmutng khôrsmdng nghĩtahi ra đltubưlkahzgnnc, côrsmd chỉepbt nhớudpu rằrjlzng bảrxhpn thârjlzn rấudput mệudput, sau đltubóntbe quay vềlvcp phòaigpng nghỉepbt ngơiwcli, sau đltubóntbe thìomab, sau đltubóntbe xảrxhpy ra chuyệudpun gìomab? Côrsmd nhớudpuywyursmd khôrsmdng cóntbe thay đltublkah, cũgmutng chẳkpkkng cóntbe thay bộzgnn đltublkah ngủzaxq đltubârjlzu!

Nghĩtahi đltubếrjlzn đltubârjlzy, sắudpuc mặzkdot củzaxqa Trưlkahơiwclng Hârjlzn thay đltubsttii!

Khôrsmdng lẽzaxq……

rsmd khẩzrsnn trưlkahơiwclng vézpasn tấudpum mềlvcpn ra bưlkahudpuc xuốdzmfng giưlkahtsuxng, vừeopba xuốdzmfng giưlkahtsuxng hai cálvcpi chârjlzn liềlvcpn mềlvcpm nhũgmutn, xézpasm tírxhpywyu bịtsuxzpas ngay xuốdzmfng đltubudput, Trưlkahơiwclng Hârjlzn thởtiis mệudput mộzgnnt tiếrjlzng, dựudpua vàywyuo mézpasp giưlkahtsuxng mớudpui khôrsmdng bịtsuxzpas.

Hai cálvcpi chârjlzn mỏrxhpi nhừeopb đltubếrjlzn lợzgnni hạxbuyi!

Nhưlkahywyu……làywyum chuyệudpun gìomab rồlkahi vậrjlzy!

Đjohnârjlzy rốdzmft cuộzgnnc làywyu chuyệudpun nhưlkah thếrjlzywyuo!

Trưlkahơiwclng Hârjlzn bấudput chấudpup sựudpu khóntbe chịtsuxu củzaxqa cơiwcl thểrsmd, khẩzrsnn trưlkahơiwclng chạxbuyy vàywyuo phòaigpng tắudpum soi gưlkahơiwclng, côrsmdtiis trong gưlkahơiwclng thârjlzn thểrsmd vẫjohnn trắudpung muốdzmft nhưlkahlkaha, khôrsmdng cóntbe vếrjlzt tírxhpch bịtsux bắudput nạxbuyt ngưlkahzgnnc đltubãtiisi qua.

“Khôrsmdng lẽzaxq……đltubúbvyong thậrjlzt làywyu mộzgnnt cơiwcln xuârjlzn mộzgnnng?”

Xuârjlzn mộzgnnng mơiwcl đltubưlkahzgnnc khôrsmdng ngờtsux giốdzmfng nhưlkah bảrxhpn thârjlzn đltubãtiis đltubírxhpch thârjlzn trảrxhpi nghiệudpum qua vậrjlzy, đltubârjlzy đltubúbvyong làywyu khôrsmdng thểrsmdlkahtiisng tưlkahzgnnng đltubưlkahzgnnc.


“Trưlkahơiwclng Hârjlzn?”

eopb ngoàywyui phòaigpng tắudpum đltubzgnnt nhiêlvcpn cóntbe ârjlzm thanh vang lêlvcpn, Trưlkahơiwclng Hârjlzn đltubang nghĩtahi ngợzgnni, đltubzgnnt nhiêlvcpn nghe thấudpuy ârjlzm thanh liềlvcpn bịtsux hoảrxhpng hốdzmft, côrsmd ôrsmdm lấudpuy lồlkahng ngựudpuc, nhìomabn thấudpuy ngưlkahtsuxi đltubxscvng trưlkahudpuc cửgrgsa làywyu Tiềlvcpn Hiểrsmdu, mớudpui nhẹhwxmaigpng lạxbuyi, “Hiểrsmdu Hiểrsmdu, côrsmd khi nàywyuo đltubếrjlzn thếrjlz?”

“Lúbvyoc thờtsuxi gian ăkpaun tốdzmfi làywyu đltubãtiis đltubếrjlzn rồlkahi!” Tiềlvcpn Hiểrsmdu nhìomabn thấudpuy hốdzmfc mắudput Trưlkahơiwclng Hârjlzn chớudpup mộzgnnt cálvcpi, “Côrsmdntbe phảrxhpi cơiwcl thểrsmdtiis đltubârjlzu khôrsmdng khỏrxhpe khôrsmdng, lúbvyoc tôrsmdi đltubếrjlzn nhìomabn thấudpuy côrsmd nằrjlzm sấudpup trêlvcpn giưlkahtsuxng ngủzaxq rồlkahi, lo lắudpung côrsmd ngủzaxq khôrsmdng thoảrxhpi málvcpi, cho nêlvcpn mớudpui thay bộzgnn đltublkah ngủzaxq cho côrsmd……côrsmd tạxbuyi sao lạxbuyi ngủzaxqrjlzu đltubếrjlzn thếrjlz? Cóntbe thểrsmdywyuo làywyu bệudpunh rồlkahi khôrsmdng?”

“Bệudpunh?”

ntbe khảrxhpkpaung đltubóntbe!

Trưlkahơiwclng Hârjlzn từeopb trong phòaigpng tắudpum đltubi ra, xoa lấudpuy cálvcpi thârjlzn mỏrxhpi mệudput củzaxqa mìomabnh, nghi hoặzkdoc nóntbei, “Cóntbe khảrxhpkpaung làywyu đltubãtiis bịtsux cảrxhpm rồlkahi, tôrsmdi làywyum sao cứxscv cảrxhpm thấudpuy trêlvcpn ngưlkahtsuxi vừeopba mỏrxhpi vừeopba nhừeopb, rấudput làywyu khóntbe chịtsuxu! Khôrsmdng biếrjlzt cóntbe phảrxhpi làywyu khôrsmdng đltubudpup mềlvcpn thổsttii málvcpy lạxbuynh, bịtsux cảrxhpm lạxbuynh rồlkahi.”

Cảrxhpm lạxbuynh rồlkahi hìomabnh nhưlkahgmutng cóntbe toàywyun thârjlzn mỏrxhpi mệudput thìomab phảrxhpi.

Tiềlvcpn Hiểrsmdu nhìomabn thấudpuy Trưlkahơiwclng Hârjlzn nóntbei nhưlkah thếrjlz, hốdzmfc mắudput lạxbuyi chớudpup thêlvcpm mộzgnnt cálvcpi, côrsmdlkahtsuxi tírxhpt mắudput nhìomabn vàywyuo Trưlkahơiwclng Hârjlzn, “Cơiwcl thểrsmd khôrsmdng khỏrxhpe thìomab đltubzgnni lálvcpt hồlkahi tôrsmdi xuốdzmfng lầlkahu mua cho côrsmd mộzgnnt írxhpt thuốdzmfc cảrxhpm, đltubeopbng bịtsux cảrxhpm thậrjlzt đltubudpuy! Tôrsmdi cóntbe đltubem bữhwxma tốdzmfi cho côrsmd, côrsmdntbe khẩzrsnu vịtsux ăkpaun chúbvyot khôrsmdng?”

Khôrsmdng nhắudpuc đltubếrjlzn bữhwxma tốdzmfi còaigpn đltublffz, nhắudpuc đltubếrjlzn bữhwxma tốdzmfi, Trưlkahơiwclng Hârjlzn đltubzgnnt nhiêlvcpn cảrxhpm thấudpuy cálvcpi bụjnhing trốdzmfng rỗipmfng, đltubóntbei đltubếrjlzn lợzgnni hạxbuyi!

rsmd nghi hoặzkdoc bưlkahudpuc ra khỏrxhpi phòaigpng tắudpum, vừeopba đltubi ra ngoàywyui vừeopba tựudpu thìomab thầlkahm, “Kìomab lạxbuy quálvcp, bịtsux cảrxhpm chắudpuc làywyu khôrsmdng cóntbe khẩzrsnu vịtsux, mìomabnh tạxbuyi sao cảrxhpm thấudpuy cálvcpi bụjnhing mìomabnh lạxbuyi đltubóntbei đltubếrjlzn thếrjlz! Giốdzmfng nhưlkahywyu mấudpuy ngàywyuy khôrsmdng đltubưlkahzgnnc ăkpaun cơiwclm vậrjlzy……”

Tiềlvcpn Hiểrsmdu đltubi đltubrjlzng sau Trưlkahơiwclng Hârjlzn, nghe thấudpuy Trưlkahơiwclng Hârjlzn nóntbei thếrjlz, mézpasp miệudpung khẽzaxq giậrjlzt.

Đjohni ra khỏrxhpi phòaigpng ngủzaxq, Trưlkahơiwclng Hârjlzn nhìomabn thấudpuy chiếrjlzc đltublkahng hồlkah treo trong phòaigpng khálvcpch, vừeopba nhìomabn thấudpuy liềlvcpn kinh ngạxbuyc, “Khôrsmdng ngờtsux đltubãtiisywyu 10 giờtsux tốdzmfi rồlkahi? Tôrsmdi…… tôrsmdi đltubãtiis ngủzaxq đltubưlkahzgnnc 9 tiếrjlzng!”

bvyoc côrsmd ăkpaun cơiwclm trưlkaha đltubãtiis cảrxhpm thấudpuy buồlkahn ngủzaxq rồlkahi, lúbvyoc ăkpaun cơiwclm làywyu 12 giờtsux, ăkpaun cơiwclm xong coi ti vi mộzgnnt lálvcpt, tốdzmfi đltuba thìomabgmutng chỉepbt đltubếrjlzn 1 giờtsux chiềlvcpu, bârjlzy giờtsux vừeopba tỉepbtnh giấudpuc khôrsmdng ngờtsux đltubãtiisywyu 10 giờtsux tốdzmfi, côrsmd gầlkahn đltubârjlzy thờtsuxi gian ngủzaxqgmutng khálvcp quy luậrjlzt đltubudpuy, mỗipmfi ngàywyuy đltublvcpu làywyu 10 giờtsux tốdzmfi đltubi ngủzaxq, buổsttii sálvcpng 8 giờtsux dậrjlzy, tạxbuyi sao lạxbuyi đltubzgnnt nhiêlvcpn ngủzaxqrjlzu đltubếrjlzn thếrjlz!


Khôrsmdng lẽzaxqywyu bịtsux cảrxhpm thậrjlzt rồlkahi?

Trưlkahơiwclng Hârjlzn sờtsuxlvcpn trálvcpn mìomabnh, trálvcpn cũgmutng khôrsmdng cảrxhpm thấudpuy nóntbeng!

“Cóntbe thểrsmdywyu bịtsux cảrxhpm thậrjlzt rồlkahi, đltubzgnni lálvcpt hồlkahi đltubi xuốdzmfng tiệudpum thuốdzmfc dưlkahudpui lầlkahu mua chúbvyot thuốdzmfc cảrxhpm cho côrsmd, hai ngàywyuy nay nếrjlzu nhưlkahiwcl thểrsmd khôrsmdng khỏrxhpe nữhwxma thìomab gọnnmwi đltubiệudpun cho tôrsmdi, tôrsmdi sẽzaxq qua đltubârjlzy chăkpaum sóntbec cho côrsmd.”

Trưlkahơiwclng Hârjlzn cảrxhpm đltubzgnnng khôrsmdng ngừeopbng, “Tiềlvcpn Hiểrsmdu, đltubúbvyong thậrjlzt làywyum phiềlvcpn côrsmd rồlkahi.”

Tiềlvcpn Hiểrsmdu ngạxbuyi ngùppmeng cưlkahtsuxi nóntbei, “Khôrsmdng cóntbeomab, đltubârjlzy làywyursmdng việudpuc củzaxqa tôrsmdi, đltublvcpu nêlvcpn làywyum cảrxhp!”

Tiềlvcpn Hiểrsmdu đltubdzmfi mặzkdot vớudpui cảrxhpm ơiwcln củzaxqa Trưlkahơiwclng Hârjlzn, vẫjohnn đltubúbvyong thậrjlzt cóntbe chúbvyot álvcpy nálvcpy.

rsmdbvyoc đltublkahu làywyu mộzgnnt sálvcpt thủzaxq giếrjlzt ngưlkahtsuxi vôrsmdomabnh, rấudput írxhpt sựudpu việudpuc cóntbe thểrsmd khiếrjlzn côrsmd đltubrsmd trong lòaigpng, nhưlkahng nóntbei sao thìomabgmutng đltubãtiisywyum chuyệudpun xấudpuu, khuôrsmdn mặzkdot cálvcpm ơiwcln củzaxqa Trưlkahơiwclng Hârjlzn vẫjohnn cứxscv nhìomabn vàywyuo côrsmd……cho dùppmeywyu Tiềlvcpn Hiểrsmdu, cũgmutng khôrsmdng nhịtsuxn đltubưlkahzgnnc cóntbe chúbvyot álvcpy nálvcpy.

Buổsttii tốdzmfi vẫjohnn làywyu hai móntben đltublkah ăkpaun mộzgnnt móntben canh, kèylwom theo mộzgnnt phầlkahn cơiwclm.

Sứxscvc ăkpaun tốdzmfi nay củzaxqa Trưlkahơiwclng Hârjlzn khálvcp kinh ngưlkahtsuxi, khôrsmdng ngờtsux hai móntben đltublkah ăkpaun vàywyu mộzgnnt móntben canh, bao gồlkahm cảrxhp mộzgnnt phầlkahn cơiwclm đltublvcpu đltubãtiis ăkpaun sạxbuych, ăkpaun hếrjlzt rồlkahi cũgmutng khôrsmdng nóntbei, côrsmd sờtsux sờtsuxlvcpn bụjnhing, khôrsmdng ngờtsux vẫjohnn còaigpn cảrxhpm thấudpuy đltubóntbei!

Tiềlvcpn Hiểrsmdu cóntbe sởtiis trưlkahtsuxng quan sálvcpt biểrsmdu cảrxhpm ngưlkahtsuxi khálvcpc, nhìomabn thấudpuy đltubzgnnng tálvcpc củzaxqa Trưlkahơiwclng Hârjlzn, hơiwcli do dựudpu đltubưlkahzgnnc mộzgnnt lálvcpt, nhẹhwxm nhàywyung hỏrxhpi, “Côrsmd……chưlkaha ăkpaun no àywyu?”

“Khôrsmdng biếrjlzt tạxbuyi sao, cảrxhpm thấudpuy hôrsmdm nay rấudput đltubóntbei……”

Tiềlvcpn Hiểrsmdu lậrjlzp tứxscvc hiểrsmdu ra, “Tôrsmdi xuốdzmfng lầlkahu mau thêlvcpm chúbvyot đltublkah ăkpaun vềlvcp cho côrsmd, thuậrjlzn tiệudpun lấudpuy thuốdzmfc cảrxhpm đltubưlkaha cho côrsmd.”

Trưlkahơiwclng Hârjlzn sờtsux sờtsux bụjnhing, vẻmbfo mặzkdot ngưlkahzgnnng ngùppmeng, “Vậrjlzy làywyum phiềlvcpn côrsmd quálvcp!”


Ăpmykn nhiềlvcpu đltublkah đltubếrjlzn nhưlkah vậrjlzy, côrsmd khôrsmdng ngờtsux 7 phầlkahn no vẫjohnn ăkpaun chưlkaha tớudpui, lúbvyoc nàywyuy vẫjohnn cảrxhpm thấudpuy bao tửgrgs trốdzmfng khôrsmdng, đltubóntbei bụjnhing đltubếrjlzn hìomabnh nhưlkahntbe thểrsmd ăkpaun đltubưlkahzgnnc mộzgnnt con trârjlzu vậrjlzy!

rsmd nhớudpu bảrxhpn thârjlzn chỉepbtntbe ngàywyuy xưlkaha đltubóntbeng phim, lúbvyoc làywyum việudpuc mệudput quálvcp mứxscvc mớudpui cóntbe sứxscvc ăkpaun nhưlkah thếrjlz!

rsmdm nay đltubúbvyong làywyu khôrsmdng bìomabnh thưlkahtsuxng chúbvyot nàywyuo!

Dựudpu đltublvcpn Tiềlvcpn Hiểrsmdu chắudpuc cũgmutng xem côrsmd nhưlkahywyu vua bao tửgrgs rồlkahi!

Trưlkahơiwclng Hârjlzn dởtiis khóntbec dởtiislkahtsuxi!

……

Tiềlvcpn Hiểrsmdu xuốdzmfng lầlkahu, chiếrjlzc xe củzaxqa Lãtiisnh Mạxbuyc vẫjohnn còaigpn đltubang đltubrjlzu dưlkahudpui lầlkahu, Tiềlvcpn Hiểrsmdu bưlkahudpuc nhanh qua đltubóntbe, cửgrgsa sổstti lậrjlzp tứxscvc hạxbuy xuốdzmfng, khuôrsmdn mặzkdot củzaxqa Lãtiisnh Mạxbuyc trong ẩzrsnn trong cálvcpi bóntbeng tốdzmfi, “Sao rồlkahi, côrsmdudpuy cóntbe nghi ngờtsux khôrsmdng?”

“Khôrsmdng cóntbe, chỉepbtlkahtiisng rằrjlzng làywyuomabnh bịtsux cảrxhpm, nêlvcpn cho tôrsmdi đltubi mua chúbvyot thuốdzmfc cảrxhpm vềlvcp cho côrsmdudpuy! Hơiwcln nữhwxma…… côrsmd Trưlkahơiwclng Hârjlzn hôrsmdm nay sứxscvc ăkpaun cũgmutng hơiwcli nhiềlvcpu, chưlkaha cóntbe ăkpaun no, tôrsmdi đltubi mua thêlvcpm chúbvyot đltublkah ăkpaun cho côrsmdudpuy.”

zpasp miệudpung Lãtiisnh Mạxbuyc khẽzaxq giậrjlzt.

Anh dặzkdon dòaigp Tiềlvcpn Hiểrsmdu, “Côrsmd đltubi mua đltublkah ăkpaun đltubi, thuốdzmfc cảrxhpm đltubeopbng mua cho côrsmdudpuy, đltubzgnni lálvcpt hồlkahi tôrsmdi cho ngưlkahtsuxi đltubem qua!”

“Dạxbuy!”

Sau khi Tiềlvcpn Hiểrsmdu đltubi rồlkahi, Lãtiisnh Mạxbuyc gọnnmwi mộzgnnt cúbvyo đltubiệudpun thoạxbuyi, đltubxbuyi khálvcpi qua đltubưlkahzgnnc 15 phúbvyot, liềlvcpn cóntbe ngưlkahtsuxi đltubem “thuốdzmfc cảrxhpm” đltubếrjlzn, đltubưlkahơiwclng nhiêlvcpn, “thuốdzmfc cảrxhpm” nàywyuy làywyu anh cho ngưlkahtsuxi chếrjlz tạxbuyo ra, trong đltubóntbe đltubưlkahơiwclng nhiêlvcpn khôrsmdng phảrxhpi làywyu thuốdzmfc cảrxhpm, màywyuywyu loạxbuyi vitamin đltubãtiis tinh chếrjlz qua.

tiisnh Mạxbuyc lấudpuy thuốdzmfc nhìomabn mộzgnnt hồlkahi, thuốdzmfc làywyum vôrsmdppmeng tinh tếrjlz, hoàywyun toàywyun nhìomabn khôrsmdng ra cóntbeomab bấudput ổsttin.

Qua đltubưlkahzgnnc mộzgnnt hồlkahi Tiềlvcpn Hiểrsmdu đltubãtiis trởtiis vềlvcp, Tiềlvcpn Hiểrsmdu vừeopba đltubem đltublkah ăkpaun cho Trưlkahơiwclng Hârjlzn, thuậrjlzn tiệudpun cũgmutng đltubem thuốdzmfc củzaxqa Lãtiisnh Mạxbuyc cho Trưlkahơiwclng Hârjlzn.

tiisnh Mạxbuyc sau khi giảrxhpi quyếrjlzt xong ngồlkahi trong xe, cảrxhp khuôrsmdn mặzkdot đltublvcpu xuârjlzn phong đltubudpuc ýrsmd!

lkahơiwclng Bưlkahu kếrjlzlvcpn nhìomabn thấudpuy mézpasp miệudpung khẽzaxq giậrjlzt.

zpasp miệudpung củzaxqa Lãtiisnh Mạxbuyc nhếrjlzch lêlvcpn, târjlzm trạxbuyng vui tưlkahơiwcli gầlkahn nhưlkah muốdzmfn ngârjlzn nga cârjlzu hálvcpt, anh nghĩtahi mộzgnnt hồlkahi, lạxbuyi gọnnmwi đltubiệudpun cho Tôrsmdn Nguyêlvcpn, đltubiệudpun thoạxbuyi vừeopba nhấudpuc málvcpy, Lãtiisnh Mạxbuyc đltubãtiis trựudpuc tiếrjlzp mởtiis miệudpung, “Tôrsmdn Nguyêlvcpn, thuốdzmfc mêlvcp đltubóntbe củzaxqa cậrjlzu còaigpn khôrsmdng? Còaigpn lạxbuyi bao nhiêlvcpu, cóntbe bao nhiêlvcpu đltubưlkaha hếrjlzt qua đltubârjlzy cho tôrsmdi!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.