Boss Trở Thành Chồng

Chương 577 :

    trước sau   
An Nhiêqjxpn chợbuwyt thoáamhkt khỏieshi dòqjxpng kýplflnuwac, sau khi tỉqaddnh lạdnjmi côbnwdplflmtspi buồxfhzn.

hkusy giờmtspbnwd thấxhlzy tháamhkn phụplflc bảggjfn thâhkusn mìfzrsnh 3 năbrixm vềwtqy trưplflcuetc, khôbnwdng hiểjoqhu lấxhlzy dũamhkng khíbmzu từpaiw đwrarâhkusu màxdibbnwdcuet thểjoqhcueti nhữusfwng lờmtspi kiêqjxpn đwrarwjhnnh nhưplfl vậcdwzy!

Cứnuwa nhưplflxdib, côbnwd thậcdwzt sựwjhncuet thểjoqh theo đwraruổoighi đwrarưplflbuwyc Mộwpyf Bạdnjmch vậcdwzy!

Trêqjxpn thựwjhnc tếiesh, con đwrarưplflmtspng côbnwd theo đwraruổoighi anh vạdnjmn phầrpukn gian nan!

Mặnuwac dùuupj cho tíbmzunh cáamhkch củcqsra anh rấxhlzt tốypcet, cũamhkng rấxhlzt dịwjhnu dàxdibng. Cho nêqjxpn càxdibng nhưplfl vậcdwzy, mặnuwac cho côbnwdcuetxdibm cáamhkch nàxdibo đwrari nữusfwa, anh cùuupjng lắswnzm cũamhkng chỉqadd chọchyxn làxdibm ngơsljs khôbnwdng bậcdwzn tâhkusm đwrarếieshn, chắswnzc làxdib muốypcen đwrarjoqhbnwd thấxhlzy khócuetxdib lui, sau khi kiêqjxpn trìfzrs đwrarưplflbuwyc nửbnwda năbrixm, khi màxdib Mộwpyf Bạdnjmch vẫamhkn khôbnwdng cócuet bấxhlzt kỳnker sựwjhn đwrarjoqh ýplflxdibo đwrarếieshn côbnwd, nócueti thậcdwzt, lúpdhsc đwrarócuet ngọchyxn lửbnwda nhiệrnsxt huyếiesht trong tim An Nhiêqjxpn đwrarãcbjs nhưplfl bịwjhn dậcdwzp tắswnzt, côbnwd bắswnzt đwrarrpuku rúpdhst lui.

Nhưplflng, vừpaiwa đwrarúpdhsng lúpdhsc đwrarócuet lạdnjmi cócuet chuyểjoqhn biếieshn.


An Nhiêqjxpn nhớcuet lạdnjmi tìfzrsnh cảggjfnh lúpdhsc đwrarócuet, côbnwdcueti vớcueti Tôbnwd Tốypce, “Mộwpyf Bạdnjmch, anh ấxhlzy.....đwrarúpdhsng làxdib rấxhlzt dịwjhnu dàxdibng rấxhlzt cócuet lễbxxz nghĩusfwa, cáamhki gìfzrs anh ấxhlzy cũamhkng tốypcet.....”

Khi đwrarócuetbnwdfzrshkusm trạdnjmng khôbnwdng tốypcet nêqjxpn tinh thầrpukn cũamhkng khôbnwdng đwrarưplflbuwyc chúpdhshkusm, chíbmzunh vìfzrs vậcdwzy bịwjhn xe đwrardnjmp đwrarâhkusm trưplflcuetc cửbnwda trưplflmtspng họchyxc. Côbnwd bịwjhn thưplflơsljsng hềwtqy nhẹfpum, phảggjfi mộwpyft mìfzrsnh nằgglwm việrnsxn, bêqjxpn cạdnjmnh khôbnwdng cócuet ai chăbrixm sócuetc. Thậcdwzt sựwjhn, lúpdhsc đwrarócuetbnwd thấxhlzy mìfzrsnh vôbnwduupjng đwraráamhkng thưplflơsljsng, côbnwd cảggjfm thấxhlzy nhưplflfzrsnh làxdib đwrarnuwaa đwraráamhkng thưplflơsljsng nhấxhlzt trong nhữusfwng đwrarnuwaa bịwjhn nhâhkusn loạdnjmi bỏieshsljsi.

Khôbnwdng nócueti đwrarếieshn chuyệrnsxn bốypce mẹfpumbnwd khôbnwdng thểjoqhdnimqjxpn côbnwd, đwrarếieshn bạdnjmn bèfrlwamhkng đwrarãcbjs rấxhlzt lâhkusu khôbnwdng cócuet qua lạdnjmi, cũamhkng khôbnwdng biếiesht ngưplflmtspi con trai côbnwd thíbmzuch giờmtsp đwrarang ởdnim chỗzftz quáamhki nàxdibo, bịwjhn thưplflơsljsng rồxfhzi cũamhkng chỉqaddcuet thểjoqh nhờmtsp hộwpyf tếiesh chăbrixm sócuetc.

Nhưplflng chíbmzunh vàxdibo lúpdhsc nàxdiby, khôbnwdng biếiesht Mộwpyf Bạdnjmch nghe đwrarưplflbuwyc tin ởdnim đwrarâhkusu, anh bấxhlzt ngờmtsp xuấxhlzt hiệrnsxn tạdnjmi bệrnsxnh việrnsxn, rồxfhzi sau đwrarócuet chăbrixm sócuetc cho côbnwd.

Ngọchyxn lửbnwda tắswnzt ngúpdhsm trong lòqjxpng An Nhiêqjxpn lạdnjmi lậcdwzp tứnuwac cháamhky bùuupjng lêqjxpn!

bnwd đwrarãcbjscueti rồxfhzi!

bnwd vừpaiwa đwrarfpump lạdnjmi vừpaiwa tựwjhn tin nhưplfl thếiesh, vừpaiwa hoạdnjmt báamhkt lạdnjmi vừpaiwa thôbnwdng minh, làxdibm sao cócuet ngưplflmtspi đwraràxdibn ôbnwdng nàxdibo khôbnwdng thíbmzuch côbnwd đwrarưplflbuwyc kia chứnuwa.

xdibhkusy giờmtsp nghĩusfw lạdnjmi.....bảggjfn thâhkusn mìfzrsnh lúpdhsc đwrarócuet quảggjfxdib nựwjhnc cưplflmtspi.

plfl do Mộwpyf Bạdnjmch đwrarếieshn chăbrixm sócuetc côbnwd, rấxhlzt đwrarơsljsn giảggjfn.

“Em vìfzrs chuyệrnsxn củcqsra anh mớcueti bịwjhn phâhkusn tâhkusm, khôbnwdng chúpdhs ýplfl đwrarếieshn chiếieshc xe đwrardnjmp nêqjxpn mớcueti bịwjhn đwrarâhkusm. Trong việrnsxc nàxdiby cócuet mộwpyft phầrpukn tráamhkch nhiệrnsxm củcqsra anh, cho nêqjxpn anh đwrarếieshn chăbrixm sócuetc em cũamhkng làxdib lẽscmg thưplflmtspng thôbnwdi.”

pdhsc đwrarócuet An Nhiêqjxpn còqjxpn nghĩusfw rằgglwng,theo đwraràxdibxdiby hai ngưplflmtspi cócuet thểjoqh tiếieshn đwrarếieshn vớcueti nhau rồxfhzi.

Nhưplflng khôbnwdng ngờmtsp rằgglwng.....sau khi vếiesht thưplflơsljsng củcqsra côbnwd đwrarãcbjsxdibnh, Mộwpyf Bạdnjmch lạdnjmi trởdnim vềwtqyamhkng vẻmigk trưplflcuetc kia.

Lầrpukn nàxdiby An Nhiêqjxpn khôbnwdng từpaiw bỏiesh nữusfwa!


bnwd tin rằgglwng, chỉqadd cầrpukn côbnwd nỗzftz lựwjhnc cốypce gắswnzng, nhấxhlzt đwrarwjhnnh sẽscmgcuet tráamhki ngọchyxt, nêqjxpn lầrpukn nàxdiby đwrarãcbjs theo đwraruổoighi, làxdib 3 năbrixm đwrarãcbjs trôbnwdi qua.....

An Nhiêqjxpn hồxfhzi tỉqaddnh lạdnjmi, vừpaiwa hồxfhzi lạdnjmi côbnwd đwrarãcbjs nhìfzrsn thấxhlzy vẻmigk mặnuwat lo lắswnzng củcqsra Tôbnwd Tốypceplflcuetng vàxdibo mìfzrsnh.

bnwd ngơsljs ngơsljs sờmtspqjxpn mặnuwat mìfzrsnh, “Cócuetamhki gìfzrs àxdib?”

“Khôbnwdng cócuetfzrs!” Tôbnwd Tốypce lắswnzc lắswnzc đwrarrpuku, “Khi nãcbjsy cậcdwzu tựwjhn nhiêqjxpn ngâhkusy ngưplflmtspi ra.”

“Ờpaiw! Xin lỗzftzi, mìfzrsnh mớcueti nhớcuet lạdnjmi tìfzrsnh cảggjfnh hồxfhzi ởdnim Anh.....” An Nhiêqjxpn cưplflmtspi nhẹfpum, tiếieshp tụplflc câhkusu chuyệrnsxn lúpdhsc nãcbjsy, côbnwdcueti, “Mộwpyf Bạdnjmch chíbmzunh xáamhkc làxdib mộwpyft ngưplflmtspi đwraràxdibn ôbnwdng tốypcet, anh ấxhlzy chu đwraráamhko vớcueti bạdnjmn bèfrlw, tỉqadd mỉqadd vớcueti bạdnjmn họchyxc, vừpaiwa dịwjhnu dàxdibng lạdnjmi lễbxxz dộwpyf, chẳcuetng mấxhlzy khi thấxhlzy đwrarưplflbuwyc anh ấxhlzy bựwjhnc tứnuwac, chỉqadd cầrpukn trong phạdnjmm vi chịwjhnu đwrarwjhnng củcqsra anh ấxhlzy, anh ấxhlzy đwrarwtqyu sẽscmg thỏiesha hiệrnsxp, dịwjhnu dàxdibng đwrarếieshn mứnuwac khôbnwdng thểjoqhsljsn.”

bnwd Tốypce khẽscmgplflmtspi, “Hai cậcdwzu sẽscmg rấxhlzt hạdnjmnh phúpdhsc đwrarxhlzy.”

Rấxhlzt nhanh, Mộwpyf Bạdnjmch vàxdib Tiêqjxpu Lăbrixng đwrarãcbjsqjxp đwrarxfhz ăbrixn lêqjxpn, Mộwpyf Bạdnjmch gọchyxi hai côbnwdamhki lạdnjmi, “Tôbnwd Tốypce, An Nhiêqjxpn, ăbrixn cơsljsm thôbnwdi.” Vừpaiwa nócueti, anh vừpaiwa nhìfzrsn sang hai đwrarnuwaa nhỏiesh đwrarang đwrarùuupja nghịwjhnch trong phòqjxpng kháamhkch, anh vẫamhky tay vớcueti chúpdhsng, “Hai nhócuetc tỳnkerxdiby cũamhkng mau lạdnjmi ăbrixn cơsljsm nàxdibo.”

“Đidmqjoqh Tiểjoqhu Thấxhlzt giúpdhsp bốypce nuôbnwdi nhétjty!” Tiểjoqhu Thấxhlzt nócueti rồxfhzi, chạdnjmy nhanh vàxdibo bếieshp lấxhlzy báamhkt, Cảggjfnh Thụplfly thấxhlzy thếiesh, khócuete mắswnzt giậcdwzt giậcdwzt, nócuetamhkng nhanh chócuetng chạdnjmy theo vàxdibo đwraroujz lấxhlzy chồxfhzng báamhkt từpaiw tay Tiểjoqhu Thấxhlzt, rồxfhzi chìfzrsa ra nắswnzm đwrarũamhka cho con bétjty cầrpukm, “Em cầrpukm cáamhki nàxdiby!”

“Ồoujz!” Tiểjoqhu Thấxhlzt cưplflmtspi hìfzrsfzrs, rồxfhzi tay cầrpukm đwrarũamhka chạdnjmy vàxdibo phòqjxpng ăbrixn.

Cảggjfnh Thụplfly lau mồxfhzbnwdi!

Tiểjoqhu Thấxhlzt làxdib đwrarnuwaa chuyêqjxpn gia pháamhk hoạdnjmi, khi còqjxpn ởdnim Mỹtdlt, khôbnwdng biếiesht nócuet đwrarãcbjs đwrarcdwzp vỡoujz bao nhiêqjxpu cáamhki báamhkt rồxfhzi, con bétjty tuyệrnsxt đwrarypcei cócuet thùuupjamhkn vớcueti nơsljsi gọchyxi làxdib nhàxdib bếieshp!

Cảggjf mấxhlzy ngưplflmtspi đwrarwtqyu rấxhlzt cócuetbrixn hócueta bêqjxpn bàxdibn ăbrixn, khi ăbrixn cơsljsm khôbnwdng mộwpyft ai nócueti chuyệrnsxn.

Sau khi ăbrixn xong, An Nhiêqjxpn chủcqsr đwrarwpyfng thu dọchyxn báamhkt, Tôbnwd tốypceamhkng đwrarnuwang dậcdwzy thu dọchyxn cùuupjng.


Tiểjoqhu Thấxhlzt vàxdib Cảggjfnh Thụplfly cũamhkng giúpdhsp lau bàxdibn, quétjtyt nhàxdib.

Rấxhlzt nhanh, bữusfwa cơsljsm tốypcei đwrarãcbjs kếiesht thúpdhsc.

Sau bữusfwa cơsljsm tốypcei, Tôbnwd Tốypcexdib Tiêqjxpu Lăbrixng ởdnim lạdnjmi nhàxdib Mộwpyf Bạdnjmch nócueti chuyệrnsxn mộwpyft láamhkt nữusfwa, đwrardnjmi kháamhki kểjoqh vềwtqy cuộwpyfc sốypceng củcqsra họchyx trong 3 năbrixm nay, Tiêqjxpu Lăbrixng vàxdib Mộwpyf Bạdnjmch mặnuwac dùuupj đwrarãcbjs 3 năbrixm chưplfla gặnuwap, nhưplflng tìfzrsnh cảggjfm giữusfwa hai ngưplflmtspi khôbnwdng hềwtqy nhạdnjmt đwrari.

Anh hỏieshi Mộwpyf Bạdnjmch, “Đidmqbuwyi lấxhlzy đwrarưplflbuwyc bằgglwng tốypcet nghiệrnsxp, đwrarwjhnnh làxdibm cáamhki gìfzrs?’

“Chuẩampsn bịwjhn tiếieshp thu ýplfl kiếieshn củcqsra bốypce mẹfpum tao thôbnwdi, đwrari họchyxc việrnsxn pháamhkp luậcdwzt họchyxc mộwpyft thờmtspi gian.”

Nhưplfl vậcdwzy làxdib sẽscmg đwrari theo con đwrarưplflmtspng củcqsra bốypce mẹfpum anh, chuẩampsn bịwjhnxdibo chíbmzunh trưplflmtspng!

Tiêqjxpu Lăbrixng nghĩusfw mộwpyft hồxfhzi, cócuet chúpdhst cảggjfm tháamhkn, từpaiw đwrarrpuku nhàxdib Mộwpyf Bạdnjmch đwrarãcbjs muốypcen anh đwrari họchyxc luậcdwzt, anh lạdnjmi đwrari nghịwjhnch theo ýplfl củcqsra bốypce mẹfpum, chạdnjmy đwrarếieshn họchyxc ởdnim việrnsxn đwrariệrnsxn ảggjfnh, khôbnwdng ngờmtsp vẫamhky vùuupjng mấxhlzy năbrixm rồxfhzi cuốypcei cùuupjng vẫamhkn phảggjfi vềwtqy đwrariểjoqhm xuấxhlzt pháamhkt.

Nhưplflng nhưplfl vậcdwzy khôbnwdng cócuet nghĩusfwa đwrarãcbjs khôbnwdng phảggjfi chuyệrnsxn tốypcet.

“Đidmqếieshn lúpdhsc đwrarócuetcuetfzrs cầrpukn giúpdhsp, cứnuwacueti vớcueti tao.”

“Đidmqưplflơsljsng nhiêqjxpn rồxfhzi, bâhkusy giờmtsp quan hệrnsx củcqsra tao ởdnimamhki thàxdibnh phốypcexdiby cũamhkng chỉqaddcuetxdiby, Lãcbjsnh Mạdnjmc vàxdibbnwdn Nguyêqjxpn mấxhlzy đwrarnuwaa chúpdhsng màxdiby thôbnwdi, cócuet chuyệrnsxn khôbnwdng tìfzrsm chúpdhsng màxdiby thìfzrsfzrsm ai? Đidmqbuwyi sau hai hôbnwdm nữusfwa tao đwrari Anh lấxhlzy bằgglwng tốypcet nghiệrnsxp vềwtqy, sẽscmgcuetxdibi ngàxdiby rảggjfnh rỗzftzi, đwrarếieshn lúpdhsc đwrarócuet mấxhlzy anh em mìfzrsnh tụplfl tậcdwzp chứnuwa.”

“Đidmqưplflbuwyc, đwrarếieshpdhsc đwrarócuet tao sẽscmg chuẩampsn bịwjhn tiệrnsxc đwrarócuetn tiếieshp màxdiby trởdnim vềwtqy.”

Đidmqếieshn khoảggjfng 9 giờmtspplfloujzi tốypcei, míbmzu mắswnzt Tiểjoqhu Thấxhlzt đwrarãcbjs bắswnzt đwrarrpuku sụplflp xuốypceng.

Tiểjoqhu Thấxhlzt ôbnwdm lấxhlzy cổoigh củcqsra Tôbnwd Tốypce, côbnwd nhócuetc buồxfhzn ngủcqsr, gậcdwzt gùuupj.


bnwd Tốypce huýplflch tay Tiêqjxpu Lăbrixng, Tiêqjxpu Lăbrixng thấxhlzy côbnwd nhócuetc đwrarãcbjs ngủcqsr gậcdwzt ra liềwtqyn ôbnwdm miệrnsxng cưplflmtspi, côbnwd nhócuetc nàxdiby ban ngàxdiby thìfzrsbnwd nhưplflplflcuetp nhưplflng cứnuwa đwrarếieshn tốypcei làxdib gậcdwzt gùuupj nhưplfl vậcdwzy. Bìfzrsnh thưplflmtspng 9 giờmtsp đwrarãcbjs trèfrlwo lêqjxpn giưplflmtspng đwrari ngủcqsr rồxfhzi.

Tiêqjxpu Lăbrixng trầrpukm giọchyxng xuốypceng khưplflcuetc từpaiw Mộwpyf Bạdnjmch, “Ừampsm, bọchyxn tôbnwdi đwrari trưplflcuetc đwrarâhkusy.”

An Nhiêqjxpn lấxhlzy trong phòqjxpng ra mộwpyft chiếieshc chăbrixn mỏieshng, “Tốypcei sẽscmgcuet chúpdhst giócuet đwrarxhlzy, cậcdwzu trùuupjm lêqjxpn cho nhócuetc đwrari.”

“Cảggjfm ơsljsn!”

Tiểjoqhu Thấxhlzt đwrarãcbjs 7 tuổoighi rồxfhzi, Tôbnwd Tốypcehkusy giờmtsp khôbnwdng thểjoqh bếiesh nổoighi nócuet nữusfwa, Tiêqjxpu Lăbrixng đwrarócuetn Tiểjoqhu Thấxhlzt từpaiw trong lòqjxpng Tôbnwd Tốypce, côbnwd nhócuetc vừpaiwa nằgglwm trong vòqjxpng tay bốypce đwrarãcbjs xoay đwrarrpuku ngảggjfxdibo vai Tiêqjxpu Lăbrixng, cứnuwa vậcdwzy màxdib chảggjfy nưplflcuetc dãcbjsi. Tiêqjxpu Lăbrixng thìfzrs bếiesh Tiểjoqhu Thấxhlzt còqjxpn Tôbnwd Tốypce dắswnzt Cảggjfnh Thụplfly, cảggjf nhàxdib dầrpukn biếieshn mấxhlzt trong tầrpukm nhìfzrsn củcqsra Mộwpyf Bạdnjmch vàxdib An Nhiêqjxpn.

An Nhiêqjxpn nhìfzrsn theo bócuetng củcqsra gia đwrarìfzrsnh nhỏiesh, trong mắswnzt lócuete lêqjxpn sựwjhn ngưplfloujzng mộwpyf.

……

Mộwpyft tiếieshng sau, Tiêqjxpu Lăbrixng vàxdibbnwd Tốypce đwrarưplfla hai đwrarnuwaa nhỏiesh vềwtqy ngủcqsr trong phòqjxpng củcqsra chúpdhsng.

Rồxfhzi hai ngưplflmtspi họchyxamhkng quay trởdnim vềwtqy phòqjxpng.

Sau khi tắswnzm rửbnwda, hai ngưplflmtspi nằgglwm trêqjxpn giưplflmtspng, Tôbnwd Tốypce dựwjhna vàxdibo ngựwjhnc Tiêqjxpu Lăbrixng, cảggjfm tháamhkn, “Tốypcet quáamhk, Mộwpyf Bạdnjmch cũamhkng tìfzrsm đwrarưplflbuwyc ngưplflmtspi màxdibfzrsnh thíbmzuch rồxfhzi, mọchyxi ngưplflmtspi ai cũamhkng cócuet đwrarưplflbuwyc hạdnjmnh phúpdhsc.”

Tiêqjxpu Lăbrixng thìfzrs khôbnwdng cócuet cảggjfm xúpdhsc tốypcet nhưplfl vậcdwzy.

Anh vôbnwd thứnuwac đwrarưplfla tay vuốypcet ve máamhki tócuetc củcqsra côbnwd, nhưplfl đwrarang suy nghĩusfw đwrariềwtqyu gìfzrs đwrarócuet, anh hỏieshi, “Em khôbnwdng thấxhlzy An Nhiêqjxpn nhìfzrsn quen quen sao?”

Hảggjf.....

bnwd Tốypce nhanh chócuetng ngẩampsng đwrarrpuku nhìfzrsn anh, “Anh cũamhkng thấxhlzy thếiesh àxdib? Lúpdhsc em nhìfzrsn thấxhlzy côbnwdxhlzy cũamhkng cảggjfm thấxhlzy quen quen, nhưplflng khôbnwdng làxdibm sao nghĩusfw ra đwrarưplflbuwyc côbnwdxhlzy quen ởdnim chỗzftzxdibo, em dáamhkm khẳcuetng đwrarwjhnnh, đwrarâhkusy làxdib lầrpuk đwrarrpuku tiêqjxpn em gặnuwap côbnwdxhlzy.....”

Tiêqjxpu Lăbrixng nhìfzrsn thẳcuetng vàxdibo côbnwd rồxfhzi anh cũamhkng trầrpukm tưplfl mộwpyft hồxfhzi, sau đwrarócuet mớcueti khẽscmgcueti, “Em khôbnwdng thấxhlzy làxdib.....An Nhiêqjxpn cócuet chúpdhst giốypceng vớcueti em sao!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.