Boss Trở Thành Chồng

Chương 576 :

    trước sau   
Mộkdyw Bạiawhch nghe Tôngzq Tốyzvf chấbtvjt vấbtvjn, sắzrrlc mặnnfot cótauh chúyczxt lúyczxng túyczxng.

Thay vàzxvno đyembótauh, côngzqwefbi kia lạiawhi cưnjpbllsqi vàzxvn nhìfimrn Mộkdyw Bạiawhch, muốyzvfn nghe xem anh ta rốyzvft cuộkdywc sẽrrtm giớzxvni thiệcxlzu nhưnjpb thếprmzzxvno đyembâcqlpy.

Mộkdyw Bạiawhch do dựzfws mộkdywt lúyczxc rồjycxi mớzxvni giớzxvni thiệcxlzu mấbtvjy ngưnjpbllsqi họtbyy vớzxvni nhau, anh chỉvgofzxvno Tiêihntu Lăegtcng vàzxvnngzq Tốyzvf rồjycxi nótauhi vớzxvni côngzqwefbi: “Đzxvnâcqlpy làzxvn Tiêihntu Lăegtcng, anh đyembãkfwt kểbhft vớzxvni em rồjycxi, còcqihn đyembâcqlpy làzxvn vợihnt củynasa anh ấbtvjy, têihntn Tôngzq Tốyzvf, cũujdrng làzxvn bạiawhn thâcqlpn củynasa anh.” Sau đyembótauh, anh giớzxvni thiệcxlzu côngzqwefbi vớzxvni Tiêihntu Lăegtcng vàzxvnngzq Tốyzvf, phảekyji lưnjpbfrtfng lựzfws mộkdywt lúyczxc, anh mớzxvni do dựzfwstauhi:” Đzxvnâcqlpy làzxvn...bạiawhn họtbyyc cùfimrng du họtbyyc ởbhhs Anh Quốyzvfc vớzxvni mìfimrnh, hai bạiawhn cótauh thểbhft gọtbyyi côngzqbtvjy làzxvn An Nhiêihntn.”

“Bạiawhn họtbyyc?” Tôngzq Tốyzvf trêihntu chọtbyyc, “Ôgbydi, thậujumt làzxvn mộkdywt ngưnjpbllsqi bạiawhn tốyzvft”

Trờllsqi thìfimr đyembãkfwt tốyzvfi vậujumy màzxvn vẫtauhn còcqihn đyembbhft cho côngzq bạiawhn họtbyyc mặnnfoc bộkdyw đyembjycx trong nhàzxvnbhhs lạiawhi nhàzxvnfimrnh.

Chậujumc chậujumc...


Đzxvnâcqlpy đyembâcqlpu đyembơmrnnn giảekyjn chỉvgofzxvn bạiawhn bètbyy chứdzuu.

ngzq Tốyzvf khôngzqng đyembbhft ýmgeh nữujdra, cưnjpbllsqi rồjycxi đyembưnjpba tay vềpibk phíhwnga An Nhiêihntn: “Chàzxvno côngzq, tôngzqi làzxvnngzq Tốyzvf!”

An Nhiêihntn nhìfimrn vàzxvno áwefbnh mắzrrlt sâcqlpu sắzrrlc đyembctcyy ẩctcyn ýmgeh củynasa Tôngzq Tốyzvf, côngzqnjpbllsqi vàzxvn chìfimra tay ra bắzrrlt tay Tôngzq Tốyzvf,... nótauhi: “Hótauha ra côngzqzxvnngzq Tốyzvf

“Côngzq biếprmzt tôngzqi sao?”

“Cótauh nghe nótauhi qua...”

“Đzxvnbtvjng đyembdzuung ngoàzxvni cửyfzea nhưnjpb vậujumy.” Mộkdyw Bạiawhch bịtbyyngzq Tốyzvf chọtbyyc ghẹmgeho nêihntn cótauh mộkdywt chúyczxt ngạiawhi ngùfimrng, vộkdywi vàzxvnng tráwefbnh ngưnjpbllsqi qua mộkdywt bêihntn đyembbhft Tiêihntu Lăegtcng vàzxvnngzq Tốyzvf đyembi vàzxvno trong phòcqihng kháwefbch: “Hai cậujumu mau vàzxvno nhàzxvn đyembi, mìfimrnh nghĩunwg hai cậujumu chắzrrlc làzxvn vẫtauhn chưnjpba ăegtcn cơmrnnm đyembâcqlpu, cho nêihntn đyembãkfwt chuẩctcyn bịtbyy íhwngt đyembjycx ăegtcn, vàzxvno nhàzxvnfimrng ăegtcn nha”.

Tiêihntu Lăegtcng khẽrrtmnjpbllsqi: “Đzxvnưnjpbihntc đyembbtvjy, vừbtvja đyembúyczxng lúyczxc bọtbyyn mìfimrnh cũujdrng chưnjpba ăegtcn cơmrnnm tốyzvfi!”

Khôngzqng ai đyembbhft ýmgeh rằbubong, khi Mộkdyw Bạiawhch giớzxvni thiệcxlzu An Nhiêihntn làzxvn “bạiawhn họtbyyc”, nụyembnjpbllsqi trêihntn mặnnfot An Nhiêihntn đyembkdywt nhiêihntn đyembótauhng băegtcng.

Họtbyyfimrng bưnjpbzxvnc vàzxvno phòcqihng ăegtcn.

Trêihntn bàzxvnn ăegtcn ởbhhs trong phòcqihng đyembãkfwtzxvny sẵltfyn vàzxvni mótauhn ăegtcn, Mộkdyw Bạiawhch lạiawhi đyembeo tạiawhp dềpibkzxvn đyembi vàzxvno phòcqihng bếprmzp. Tiêihntu Lăegtcng vàzxvn Mộkdyw Bạiawhch đyembãkfwt nhiềpibku năegtcm khôngzqng gặnnfop lạiawhi, nêihntn Tiêihntu Lăegtcng cùfimrng đyembi vàzxvno phòcqihng bếprmzp đyembbhft giúyczxp, còcqihn Tôngzq Tốyzvfzxvn An Nhiêihntn ngồjycxi trêihntn sofa ngoàzxvni phòcqihng kháwefbch nótauhi chuyệcxlzn.

An Nhiêihntn khôngzqng giấbtvju nổzrrli sựzfws ghen tịtbyy, nhìfimrn Tôngzq Tốyzvf: “Tiểbhftu thưnjpbngzq àzxvn, côngzq thậujumt làzxvntauh phúyczxc, tôngzqi thấbtvjy Tiêihntu Lăegtcng đyembyzvfi vớzxvni côngzq rấbtvjt tốyzvft, lạiawhi cótauh nhữujdrng đyembdzuua con thôngzqng minh ngoan ngoãkfwtn nhưnjpb vậujumy, thậujumt sựzfws khiếprmzn ngưnjpbllsqi ta phảekyji ngưnjpbfrtfng mộkdyw

“Đzxvnbtvjng gọtbyyi tôngzqi làzxvn tiểbhftu thưnjpbngzq nữujdra, cứdzuu gọtbyyi tôngzqi làzxvnngzq Tốyzvf đyembưnjpbihntc rồjycxi, tôngzqi cũujdrng sẽrrtm gọtbyyi côngzqzxvn An Nhiêihntn”

An Nhiêihntn gậujumt gậujumt đyembctcyu: “Đzxvnưnjpbihntc”


ngzq Tốyzvfnjpbllsqi vàzxvntauhi vớzxvni An Nhiêihntn: “Đzxvnbtvjng ngưnjpbfrtfng mộkdywngzqi, tôngzqi vàzxvn Tiêihntu Lăegtcng cũujdrng từbtvjng trảekyji qua rấbtvjt rấbtvjt nhiềpibku biếprmzn cốyzvf, cũujdrng coi nhưnjpb hoạiawhn nạiawhn trùfimrng trùfimrng mớzxvni cótauh thểbhft đyembi cùfimrng nhau cho tớzxvni bâcqlpy giờllsq. Côngzq thấbtvjy anh ấbtvjy bâcqlpy giờllsq rấbtvjt tốyzvft, đyembótauhzxvnfimrngzq chưnjpba nhìfimrn thấbtvjy anh ấbtvjy củynasa trưnjpbzxvnc đyembâcqlpy thôngzqi. Hồjycxi trưnjpbzxvnc anh ấbtvjy khôngzqng nhưnjpb vậujumy đyembâcqlpu. Hai đyembdzuua nhỏegtc thôngzqng minh thìfimr thôngzqng minh đyembótauh, nhưnjpbng nótauhi tớzxvni ngoan ngoãkfwtn thìfimr... An Nhiêihntn, côngzq đyembbtvjng khen ngợihnti chúyczxng tôngzqi nhưnjpb vậujumy, Cảekyjnh Thụyemby còcqihn ngoan ngoãkfwtn, Tiểbhftu Thấbtvjt thìfimr... Aíhwng da, đyembdzuua bévgofzxvny nótauhngzqfimrng nghịtbyych ngợihntm. Hôngzqm nay tớzxvni đyembâcqlpy, khôngzqng làzxvnm phiềpibkn côngzqzxvn Mộkdyw Bạiawhch chứdzuu?”

”Khôngzqng phiềpibkn chúyczxt nàzxvno hếprmzt, tôngzqi cótauh thểbhft thấbtvjy Mộkdyw Bạiawhch rấbtvjt yêihntu quýmgeh chúyczxng.”

ngzq Tốyzvfnjpbllsqi rồjycxi lặnnfong im.

An Nhiêihntn bêihntnjpbzxvnc tráwefbi câcqlpy tớzxvni, đyembnnfot trêihntn bàzxvnn, vẫtauhn bằbubong vẻxssu mặnnfot ngưnjpbfrtfng mộkdyw khi nhìfimrn Tôngzq Tốyzvf: “Thựzfwsc ra cho dùfimrtauh thếprmzzxvno, kếprmzt quảekyj vẫtauhn làzxvn khổzrrl tậujumn cam lai, đyembếprmzn cuốyzvfi cùfimrng đyembưnjpbihntc ởbhhsihntn ngưnjpbllsqi mìfimrnh yêihntu thưnjpbơmrnnng đyembãkfwtzxvn rấbtvjt may mắzrrln rồjycxi, Tôngzq Tốyzvfngzqtauhi cótauh đyembúyczxng khôngzqng?”

ngzq Tốyzvf nhớzxvn lạiawhi nhữujdrng năegtcm tháwefbng cùfimrng Tiêihntu Lăegtcng trảekyji qua biếprmzt bao khótauh khăegtcn, khôngzqng kìfimrm đyembưnjpbihntc nêihntn gậujumt đyembctcyu.

Vẻxssu mặnnfot An Nhiêihntn khẽrrtm đyembanh lạiawhi, “Vậujumy nêihntn áwefb, tôngzqi vẫtauhn cứdzuu ngưnjpbfrtfng mộkdyw hai ngưnjpbllsqi.”

“Tôngzq Tốyzvf nghe thấbtvjy nhữujdrng lờllsqi đyembctcyy ẩctcyn ýmgeh đyembótauh thìfimr khôngzqng kìfimrm lòcqihng đyembưnjpbihntc, liếprmzc mắzrrlt qua phòcqihng bếprmzp nhìfimrn Mộkdyw Bạiawhch, rồjycxi quay lạiawhi nhìfimrn An Nhiêihntn, névgofn nhữujdrng nghi ngờllsqzxvno lòcqihng, rồjycxi mớzxvni do dựzfws hỏegtci: “Tìfimrnh cảekyjm...côngzqzxvn Mộkdyw Bạiawhch...”

Nghĩunwg đyembi nghĩunwg lạiawhi, côngzq cảekyjm thấbtvjy khôngzqng nêihntn hỏegtci vềpibk sựzfws riêihntng tưnjpb củynasa ngưnjpbllsqi kháwefbc, nêihntn đyembang nótauhi nửyfzea vờllsqi lạiawhi khôngzqng nótauhi thêihntm đyembưnjpbihntc.

Tráwefbi lạiawhi, An Nhiêihntn trởbhhsihntn đyembiềpibkm tĩunwgnh hơmrnnn, côngzqnjpbllsqi rồjycxi hỏegtci Tôngzq Tốyzvf: “Côngzq muốyzvfn hỏegtci tìfimrnh cảekyjm giữujdra tôngzqi vàzxvn Mộkdyw Bạiawhch cótauh phảekyji làzxvn khôngzqng đyembưnjpbihntc tốyzvft?”

“An Nhiêihntn, thựzfwsc ra Mộkdyw Bạiawhch làzxvn mộkdywt ngưnjpbllsqi đyembàzxvnn ôngzqng rấbtvjt tốyzvft, nhẹmgeh nhàzxvnng vàzxvn tửyfze tếprmz, thậujumm chíhwngcqihn luôngzqn biếprmzt nghĩunwg cho ngưnjpbllsqi kháwefbc, vàzxvn quan trong nhấbtvjt làzxvn biếprmzt giữujdrfimrnh, nótauhi thậujumt, tôngzqi quen anh ấbtvjy đyembãkfwtmrnnn bốyzvfn năegtcm nay rồjycxi, nhưnjpbng chưnjpba bao giờllsq thấbtvjy anh ấbtvjy dẫtauhn ngưnjpbllsqi con gáwefbi nàzxvno vềpibk sốyzvfng ởbhhs trong nhàzxvnzxvny, giờllsq anh ấbtvjy đyembãkfwt lựzfwsa chọtbyyn dẫtauhn côngzq vềpibk đyembâcqlpy, thìfimr chắzrrlc chắzrrln làzxvn trong lòcqihng anh ấbtvjy đyembãkfwt chọtbyyn côngzq rồjycxi, côngzq đyembbtvjng nghĩunwg ngợihnti nhiềpibku nha.”

An Nhiêihntn chỉvgofnjpbihntng cưnjpbllsqi, khôngzqng nótauhi thêihntm lờllsqi nàzxvno.

ngzqzxvn Mộkdyw Bạiawhch đyembpibku làzxvn du họtbyyc sinh Trung Quốyzvfc củynasa trưnjpbllsqng đyembiawhi họtbyyc Anh Cambridge, nhótauhm du họtbyyc sinh bêihntn Anh quốyzvfc chỉvgoftauh sốyzvf íhwngt ngưnjpbllsqi nêihntn rấbtvjt nhanh chótauhng, côngzq đyembãkfwt gặnnfop Mộkdyw Bạiawhch trong mộkdywt bữujdra tiệcxlzc củynasa nhótauhm. Lầctcyn đyembctcyu nhìfimrn thấbtvjy anh, côngzq đyembãkfwthwngnh tiếprmzng sévgoft áwefbi tìfimrnh.

Mộkdyw Bạiawhch làzxvn kiểbhftu ngưnjpbllsqi vôngzqfimrng đyembnnfoc biệcxlzt trong nhótauhm bạiawhn. Vìfimr anh từbtvjng cótauhzxvni năegtcm họtbyyc ởbhhs họtbyyc việcxlzn đyembiệcxlzn ảekyjnh, nêihntn so vớzxvni cáwefbc bạiawhn trong nhótauhm, anh lớzxvnn tuổzrrli hơmrnnn. Ởujum anh cótauh đyembkdyw chíhwngn... vàzxvn u sầctcyu củynasa ngưnjpbllsqi đyembàzxvnn ôngzqng trưnjpbbhhsng thàzxvnnh màzxvn nhữujdrng ngưnjpbllsqi íhwngt tuổzrrli trong nhótauhm khôngzqng thểbhfttauh!


Đzxvnúyczxng!

Chíhwngnh làzxvn u sầctcyu!

Trong lầctcyn đyembctcyu An Nhiêihntn gặnnfop anh, khi mọtbyyi ngưnjpbllsqi đyembpibku vui vẻxssu ăegtcn uốyzvfng nótauhi cưnjpbllsqi, thìfimr chỉvgoftauh Mộkdyw Bạiawhch, ngưnjpbllsqi đyembàzxvnn ôngzqng mặnnfoc áwefbo sơmrnn mi trắzrrlng, quầctcyn đyemben, đyembôngzqi giàzxvny vảekyji màzxvnu trắzrrlng đyembơmrnnn giảekyjn, sạiawhch sẽrrtm tớzxvni đyembáwefbng sợihnt, cầctcym trêihntn tay mộkdywt ly rưnjpbihntu, lặnnfong lẽrrtm ngồjycxi trêihntn sofa uốyzvfng mộkdywt mìfimrnh. Khi so sáwefbnh khung cảekyjnh đyembótauh vớzxvni khôngzqng khíhwng nhộkdywn nhịtbyyp vui tưnjpbơmrnni xung quanh, mọtbyyi thứdzuu bỗoaayng trởbhhs thàzxvnnh nhưnjpb hai thếprmz giớzxvni cáwefbch biệcxlzt.

Nhìfimrn thấbtvjy anh lầctcyn đyembctcyu tiêihntn thìfimr An Nhiêihntn lậujump tứdzuuc hạiawh quyếprmzt tâcqlpm, côngzq nhấbtvjt đyembtbyynh sẽrrtm theo đyembuổzrrli anh!

ngzqzxvn con nhàzxvn kháwefb giảekyj, cũujdrng giốyzvfng nhưnjpbwefbc bạiawhn bètbyyfimrng du họtbyyc, thíhwngch vui chơmrnni thíhwngch nhộkdywn nhịtbyyp, tíhwngnh cáwefbch rấbtvjt rộkdywng rãkfwti cũujdrng rấbtvjt hoạiawht báwefbt, khi đyembãkfwt muốyzvfn làzxvnm gìfimr, thìfimr bấbtvjt cứdzuu đyembiềpibku gìfimrujdrng khôngzqng thểbhft ngăegtcn cảekyjn đyembưnjpbihntc côngzq. Nhưnjpbng côngzq biếprmzt Mộkdyw Bạiawhch khôngzqng thíhwngch ngưnjpbllsqi nhưnjpb vậujumy vàzxvnwefbch sốyzvfng nhưnjpb vậujumy, cho nêihntn côngzqfimr Mộkdyw Bạiawhch màzxvn thay đyembzrrli, vìfimr anh, côngzq đyemboạiawhn tuyệcxlzt quan hệcxlz vớzxvni tấbtvjt cảekyjujdr bạiawhn đyembótauh! Côngzq nhuộkdywm lạiawhi màzxvnu tótauhc đyembegtc quạiawhch thàzxvnnh màzxvnu đyemben, thay đyembzrrli tấbtvjt cảekyj nhữujdrng kiểbhftu quầctcyn áwefbo dịtbyy hợihntm thàzxvnnh đyembjycx nghiêihntm chỉvgofnh.

Đzxvnctcyu tiêihntn, sau khi thay đyembzrrli mìfimrnh, côngzq đyembdzuung trưnjpbzxvnc mặnnfot Mộkdyw Bạiawhch, khi côngzq lấbtvjy hếprmzt dũujdrng khíhwngtauhi muốyzvfn theo đyembuổzrrli anh, Mộkdyw Bạiawhch đyembãkfwt sữujdrng sờllsq nhìfimrn côngzq mộkdywt lúyczxc rấbtvjt lâcqlpu. Vớzxvni áwefbnh nhìfimrn đyembótauh củynasa anh, khiếprmzn cho An Nhiêihntn cảekyjm thấbtvjy mìfimrnh thấbtvjt bạiawhi, dùfimrng chúyczxt tàzxvnn lưnjpbu dũujdrng khíhwng cuốyzvfi cùfimrng mớzxvni cótauh thểbhft giữujdrfimrnh khôngzqng bỏegtc chạiawhy.

ngzq vẫtauhn còcqihn nhớzxvn nhữujdrng lờllsqi côngzq kiêihntn đyembtbyynh nótauhi vớzxvni anh khi đyembótauh: “Mộkdyw Bạiawhch, em sẽrrtm theo đyembuổzrrli anh! Em nótauhi cho anh biếprmzt, em biếprmzt làzxvn anh chưnjpba cótauh bạiawhn gáwefbi, cho nêihntn khôngzqng đyembưnjpbihntc lấbtvjy cáwefbi lýmgeh do đyembãkfwttauh bạiawhn gáwefbi ra đyembbhft từbtvj chốyzvfi em, em khôngzqng tin anh đyembâcqlpu. Em thíhwngch anh, thíhwngch anh, thíhwngch anh! Từbtvj giờllsq trởbhhs đyembi anh chỉvgofzxvn củynasa em, An Nhiêihntn nàzxvny màzxvn thôngzqi!”

Mộkdyw Bạiawhch đyembdzuung đyembótauh khôngzqng nótauhi mộkdywt lờllsqi, tớzxvni khi anh đyembtbyynh nótauhi đyembiềpibku gìfimr đyembótauh, An Nhiêihntn bỗoaayng giơmrnn tay lêihntn ra dấbtvju chặnnfon lờllsqi: “Anh khôngzqng cầctcyn nótauhi gìfimr hếprmzt, dùfimr em biếprmzt anh cũujdrng sẽrrtm chẳynasng nótauhi ra đyembiềpibku gìfimrunwg miềpibku, em nótauhi em muốyzvfn theo đyembuổzrrli anh, khôngzqng phảekyji làzxvn đyembbhft nhậujumn đyembưnjpbihntc sựzfws đyembjycxng ýmgeh, em chỉvgofzxvntauhi ra đyembbhft cho anh biếprmzt, dùfimr anh cótauh đyembjycxng ýmgeh hay khôngzqng, em vẫtauhn theo đyembuổzrrli anh!”

Sau đyembótauh, do sợihnt nghe thấbtvjy lờllsqi từbtvj chốyzvfi củynasa Mộkdyw Bạiawhch, côngzq đyembãkfwt mộkdywt mạiawhch chạiawhy đyembi mấbtvjt.

Từbtvj đyembótauh trởbhhs đyembi, côngzq luôngzqn đyembeo báwefbm Mộkdyw Bạiawhch, biếprmzt Mộkdyw Bạiawhch tu nghiệcxlzp pháwefbp luậujumt, côngzqujdrng lậujump tứdzuuc đyembzrrli chuyêihntn ngàzxvnnh, chuyểbhftn qua tu nghiệcxlzp pháwefbp luậujumt. Thậujumm chíhwngcqihn tìfimrm cáwefbch đyembbhft trởbhhs thàzxvnnh bạiawhn cùfimrng lớzxvnp vớzxvni anh.

ngzq giốyzvfng nhưnjpb mộkdywt cáwefbi đyembngzqi nhỏegtcwefbm chặnnfot lấbtvjy Mộkdyw Bạiawhch, lêihntn lớzxvnp báwefbm lấbtvjy anh, tan lớzxvnp báwefbm lấbtvjy anh, kểbhft cảekyj khi ăegtcn cơmrnnm cũujdrng báwefbm chặnnfot lấbtvjy anh khôngzqng rờllsqi.

Cho tớzxvni bâcqlpy giờllsq, An Nhiêihntn vẫtauhn còcqihn nhớzxvnnjpbơmrnnng mặnnfot bấbtvjt lựzfwsc củynasa anh khi đyembótauh.

Trong mộkdywt lầctcyn anh đyembi vệcxlz sinh, An Nhiêihntn đyembdzuung canh chừbtvjng anh ngoàzxvni cửyfzea, khiếprmzn cho ngay cảekyj ngưnjpbllsqi tíhwngnh tìfimrnh trưnjpbzxvnc giờllsq hiềpibkn làzxvnnh nhưnjpb Mộkdyw Bạiawhch cũujdrng kiềpibkm chếprmz khôngzqng nổzrrli, anh khôngzqng vàzxvno nhàzxvn vệcxlz sinh nữujdra màzxvnvgofo côngzq tớzxvni mộkdywt gótauhc kíhwngn đyembáwefbo nhấbtvjt củynasa trưnjpbllsqng họtbyyc, rồjycxi vừbtvja nghiêihntm túyczxc, vừbtvja trịtbyynh trọtbyyng nótauhi vớzxvni côngzq: “An Nhiêihntn, anh khôngzqng thíhwngch em! Anh đyembãkfwt thíhwngch ngưnjpbllsqi kháwefbc rồjycxi!”

“Vậujumy thìfimr sao chứdzuu, anh thíhwngch ngưnjpbllsqi kháwefbc, nhưnjpbng bâcqlpy giờllsq anh đyembang đyembkdywc thâcqlpn... cũujdrng cótauh nghĩunwga ngưnjpbllsqi ta đyembâcqlpu cótauh thíhwngch anh chứdzuu, nhưnjpbng em thìfimr thíhwngch anh, cho nêihntn anh chỉvgof đyembưnjpbihntc làzxvn củynasa em màzxvn thôngzqi!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.