Boss Trở Thành Chồng

Chương 575 :

    trước sau   
Tiêhyqou Lăbmzxng mắuaimc cưroyuaqydi, “Anh nóaaoji lêhyqon núemsli lúemslc nàefooo.”

“A? Vậfhpyy anh tínfkinh đimkai đimkaâybpzu?”

Tiêhyqou Lăbmzxng chỉizpxralqi bọsfohn họsfoh vừizpxa rờaqydi đimkai, “Đycnoếcvnkn bêhyqon đimkaóaaoj, đimkaâybpzy làefoo biểcxuwn, thưroyuaqydng ởewzkroyuydapi đimkaásxwg sẽwynwaaoj cua.”

Cua?

qazq Tốgfhr đimkaóaaoji bụwynwng, nghe thấydapy cua, hai mắuaimt sásxwgng lêhyqon.

qazq khôqazqng sợtgli nắuaimng nữizpxa, vỗcvljqazqng đimkaoicgng dậfhpyy, “Đycnoi, em đimkai bắuaimt vớydapi anh.”


“Em đimkaizpxng đimkai, em đimkai tìhogpm củeutpi khôqazq vềzcqq đimkaâybpzy, đimkatglii tínfkiroyuydapng cua cho em ăbmzxn.”

“Đycnoưroyutglic!”

Tiêhyqou Lăbmzxng thấydapy côqazq vừizpxa quay ngưroyuaqydi đimkaãemsl muốgfhrn chạqazqy, lậfhpyp tứoicgc căbmzxn dặhyqon, “Đycnoizpxng đimkai quásxwg xa, tìhogpm ởewzk gầefoon đimkaâybpzy làefoo đimkaưroyutglic.”

qazq Tốgfhr khôqazqng quay đimkaefoou đimkai vềzcqq phínfkia trưroyuydapc, “Yêhyqon tâybpzm yêhyqon tâybpzm, nơralqi nàefooy em rấydapt quen thuộemslc, nhấydapt đimkarioxnh khôqazqng cóaaoj chuyệbmzxn gìhogp!”

Hai ngưroyuaqydi mỗcvlji ngưroyuaqydi mỗcvlji việbmzxc!

Rấydapt nhanh Tôqazq Tốgfhr đimkaãemsl ôqazqm 1 đimkagfhrng củeutpi vềzcqq, nhìhogpn thấydapy Tiêhyqou Lăbmzxng vẫbmzxn còwmmsn đimkaang bắuaimt cua, đimkaemslt nhiêhyqon nhớydap lạqazqi lúemslc nhỏfjuaqazq thưroyuaqydng hay tìhogpm thấydapy khoai mìhogpewzk đimkaâybpzy, hìhogpnh nhưroyu khôqazqng xa chỗcvljefooy lắuaimm, Tôqazq Tốgfhr thấydapy Tiêhyqou Lăbmzxng khôqazqng đimkacxuw ýicfb đimkaếcvnkn mìhogpnh, chạqazqy lêhyqon núemsli, lúemslc nàefooy đimkaang làefoodzsua củeutpa khoai mìhogp, Tôqazq Tốgfhrhogpm 1 vòwmmsng, thậfhpyt sựoyjv bịrioxqazqhogpm thấydapy.

“Haha, hôqazqm nay cóaaoj thểcxuw ăbmzxn no rồjykoi!”

qazq Tốgfhrzcqqo khoai mìhogp ra từizpx đimkaydapt, lấydapy bùdzsun vàefoo rễtybu ra, đimkacxuw khoai mìhogpefooo trong túemsli đimkaem vềzcqq.

emslc côqazq vềzcqq lạqazqi chỗcvljwynw, thấydapy Tiêhyqou Lăbmzxng đimkaang căbmzxng thẳralqng tìhogpm 4 phínfkia, nhìhogpn thấydapy côqazq mớydapi thởewzk phàefooo nhẹoyjv nhõmcrom.

qazq Tốgfhr mắuaimc cưroyuaqydi, “Đycnoãemslaaoji vớydapi anh rồjykoi, đimkaâybpzy làefooralqi quen thuộemslc củeutpa em, bắuaimt cua xong chưroyua?”

“Chỉizpx bắuaimt đimkaưroyutglic 2 con!”

Tiêhyqou Lăbmzxng khôqazqng kiêhyqon nhẫbmzxn chỉizpx 2 con cua bịrioxybpzy roi mâybpzy nhốgfhrt lạqazqi, bêhyqon biểcxuwn toàefoon làefoo nhữizpxng cụwynwc đimkaásxwg lớydapn, rấydapt khóaaoj mởewzk ra, dưroyuydapi mấydapy cụwynwc đimkaásxwg nhỏfjuawynwng cóaaoj cua, nhưroyung đimkazcqqu làefoo cua nhỏfjua bằaqdnng móaaojng tay, căbmzxn bảoyjvn khôqazqng thểcxuw ăbmzxn đimkaưroyutglic, anh tìhogpm nửemsla ngàefooy cũwynwng chỉizpxaaoj 2 con cua đimkaóaaoj.

Hai con nàefooy lớydapn bằaqdnng bàefoon tay, đimkaãemslefoom sạqazqch rồjykoi, lúemslc nàefooy đimkaang đimkacxuw trêhyqon cụwynwc đimkaásxwgaaoj bềzcqq mặhyqot khásxwg phẳralqng mịrioxn.


“Nhìhogpn thu hoạqazqch củeutpa em nèralq!”

qazq Tốgfhr đimkacxuw khoai mìhogp xuốgfhrng đimkaydapt.

“Đycnoâybpzy làefoosxwgi gìhogp?” 3 năbmzxm nay Tiêhyqou Lăbmzxng cũwynwng tựoyjvhogpnh nấydapu cơralqm rồjykoi, nhìhogpn thấydapy khoai mìhogp, anh nghi ngờaqydaaoji, “Nhìhogpn thìhogpralqi giốgfhrng khoai lang, nhưroyung nhỏfjuaralqn 1 chúemslt, đimkaâybpzy làefoosxwgi gìhogp?”

“Khoai mìhogp a, dùdzsu sao cũwynwng cùdzsung loạqazqi vớydapi khoai lang! Lúemslc trưroyuydapc vàefooo mùdzsua nàefooy em vàefoo Trưroyuơralqng Hâybpzn khi ởewzkqazq nhi việbmzxn ăbmzxn khôqazqng no, sẽwynw len lézcqqn trốgfhrn ra đimkaâybpzy đimkacxuw đimkaàefooo khoai mìhogp, sau đimkaóaaoj đimkagfhrt lửemsla nưroyuydapng ăbmzxn, lúemslc đimkaóaaoj cảoyjvm thấydapy khoai mìhogp quảoyjvefoo mỹtsby vịriox củeutpa thếcvnk gian, đimkaqazqi thiếcvnku gia chưroyua nếcvnkm qua khổaaoj nhưroyu anh thìhogp nhấydapt đimkarioxnh chưroyua ăbmzxn qua,đimkatglii tínfki em nưroyuydapng cho anh ăbmzxn thửemsl.”

“Đycnoưroyutglic!”

Hai ngưroyuaqydi lầefoon nữizpxa chia việbmzxc làefoom, Tiêhyqou Lăbmzxng khiêhyqon hai cụwynwc đimkaásxwg đimkacxuwhyqo khi nhóaaojm lửemsla, Tôqazq Tốgfhr lấydapy hộemslt quẹoyjvt củeutpa Tiêhyqou Lăbmzxng nhóaaojm lửemsla! Lúemslc nhỏfjua Tiêhyqou Lăbmzxng rấydapt quậfhpyy phásxwg, nhưroyung chưroyua từizpxng làefoom qua côqazqng việbmzxc nặhyqong nhọsfohc, căbmzxn bảoyjvn khôqazqng thểcxuw giúemslp gìhogp cho Tôqazq Tốgfhr.

“Anh ngồjykoi nhìhogpn làefoo đimkaưroyutglic.”

qazq Tốgfhr tay châybpzn nhanh nhẹoyjvn nhóaaojm lửemsla lêhyqon, xếcvnkp khoai mìhogpewzkroyuydapi cùdzsung củeutpa đimkagfhrng lửemsla, lấydapy tìhogpm 1 nhásxwgnh câybpzy, dùdzsung câybpzy dao nhỏfjuaaaojc đimkaưroyutglic trong chùdzsum chìhogpa khoásxwg cắuaimt sạqazqch phầefoon da củeutpa càefoonh câybpzy, xuyêhyqon câybpzy qua 2 con cua, kêhyqo trêhyqon đimkagfhrng lửemsla chuẩkqohn bịrioxroyuydapng lêhyqon.

Khôqazqng lâybpzu sau, cua màefoou xanh đimkaưroyutglic nưroyuydapng thàefoonh màefoou vàefoong kim, dầefoou màefoou vàefoong “chi chi chi” chảoyjvy ra, phásxwgt ra mùdzsui hưroyuơralqng hấydapp dẫbmzxn.

emslc nàefooy đimkaếcvnkn Tiêhyqou Lăbmzxng cũwynwng cảoyjvm thấydapy đimkaóaaoji, anh khiêhyqon 1 viêhyqon đimkaásxwg qua ngồjykoi kếcvnkqazq Tốgfhr, khôqazqng ngừizpxng hỏfjuai, “Xong chưroyua?”

“Vẫbmzxn chưroyua, đimkatglii tínfki nữizpxa, nhấydapt đimkarioxnh phảoyjvi nưroyuydapng chínfkin rồjykoi mớydapi đimkaưroyutglic ăbmzxn.”

royuydapng thêhyqom 1 chúemslt nữizpxa, toàefoon thâybpzn củeutpa cua đimkacxuw chảoyjvy dầefoou ra, Tôqazq Tốgfhr mớydapi lấydapy con cua ra, “Đycnoưroyutglic rồjykoi, cẩkqohn thậfhpyn, sẽwynwralqi nóaaojng!”

Rấydapt hiểcxuwn nhiêhyqon, lờaqydi nhắuaimc nhởewzk củeutpa côqazq đimkaãemsl trễtybu.


Tiêhyqou Lăbmzxng khôqazqng nhịrioxn đimkaưroyutglic đimkaưroyua tay lộemslt vỏfjuaefoong cua, kếcvnkt quảoyjv bịriox bỏfjuang đimkaếcvnkn đimkaau khôqazqng chịrioxu nổaaoji.

“Haha...hahaha!”

qazq Tốgfhr khôqazqng nhịrioxn đimkaưroyutglic, ôqazqm bụwynwng cưroyuaqydi đimkahyqon cuồjykong.

“Ngưroyuaqydi phụwynw nữizpx khôqazqng cóaaojroyuơralqng tâybpzm!” Anh lộemslt vỏfjua khôqazqng phảoyjvi đimkacxuw cho côqazq ăbmzxn hay sao!

“Xin lỗcvlji xin lỗcvlji, em cũwynwng khôqazqng muốgfhrn cưroyuaqydi, nhưroyung, haha … nhịrioxn khôqazqng nổaaoji!”

Tiêhyqou Lăbmzxng khôqazqng quan tâybpzm côqazq, thửemsl thêhyqom vàefooi lầefoon nhiệbmzxt đimkaemsl củeutpa con cua, khẳralqng đimkarioxnh khôqazqng bịriox bỏfjuang tay nữizpxa mớydapi tiếcvnkp tụwynwc lộemslt vỏfjua ra, anh đimkaưroyua càefoong cua đimkaãemsl lộemslt rồjykoi cho Tôqazq Tốgfhr, “Thửemsl xem!”

qazq Tốgfhr thửemsl 1 miếcvnkng, mắuaimt đimkaemslt nhiêhyqon sásxwgng lêhyqon, “Rấydapt thơralqm, rấydapt tưroyuơralqi, chỉizpxefooaaoj chúemslt mặhyqon!”

“Nưroyuydapc biểcxuwn nhấydapt đimkarioxnh rấydapt mặhyqon, chúemslng ta ăbmzxn xong rồjykoi xuốgfhrng núemsli, vềzcqq xe uốgfhrng nưroyuydapc!”

“Ừexnr!”

2 ngưroyuaqydi tựoyjv xửemsl con cua củeutpa mìhogpnh, rồjykoi đimkatglii rấydapt lâybpzu, đimkaếcvnkn khi lửemsla trong đimkagfhrng lửemsla tắuaimt hếcvnkt, Tôqazq Tốgfhr mớydapi lấydapy càefoonh câybpzy đimkakqohy đimkagfhrng củeutpi ra, khoai mìhogp trong đimkagfhrng lửemsla rấydapt hiểcxuwn nhiêhyqon làefoo bịrioxroyuydapng đimkaếcvnkn đimkaen thui. Tiêhyqou Lăbmzxng nhìhogpn khoai mìhogp đimkaãemsl đimkaen thui, rấydapt hoàefooi nghi, “Cásxwgi nàefooy cóaaoj thểcxuw ăbmzxn sao?”

“Đycnoưroyuơralqng nhiêhyqon cóaaoj thểcxuw! Đycnotglii màefoo xem!”

qazq Tốgfhr lấydapy khoai mìhogp từizpx trong đimkagfhrng lửemsla ra, đimkatglii nóaaoj nguộemsli mớydapi cầefoom lêhyqon lộemslt lớydapp vỏfjuaefoou đimkaen bêhyqon ngoàefooi ra, lậfhpyp tứoicgc hiệbmzxn ra phầefoon màefoou vàefoong bêhyqon trong đimkaóaaoj, Tôqazq Tốgfhr lộemslt xong, đimkaưroyua khoai mìhogp cho Tiêhyqou Lăbmzxng, “Nhanh thửemsl xem, thứoicgefooy ăbmzxn nóaaojng mớydapi nóaaojng, đimkatglii tínfki nữizpxa làefoo khôqazqng ngon rồjykoi.”

Tiêhyqou Lăbmzxng básxwgn tínfkin básxwgn nghi thửemsl 1 miếcvnkng.


“Sao nàefooo sao nàefooo?”

“Ngon, rấydapt dínfkinh, rấydapt ngọsfoht!”

“Haha, em đimkaãemslaaoji ngon rồjykoi màefoo!”

2 ngưroyuaqydi giảoyjvi quyếcvnkt luôqazqn vàefooi củeutp khoai mìhogp, cuốgfhri cùdzsung cũwynwng ăbmzxn no.

“Ăemsln no cảoyjvm thấydapy thậfhpyt tốgfhrt!”

Hai ngưroyuaqydi đimkazcqqu rửemsla tay xong, Tiêhyqou Lăbmzxng nhìhogpn biểcxuwn ởewzk phínfkia xa, cưroyuaqydi nhìhogpn Tôqazq Tốgfhr, “Quảoyjv thựoyjvc nếcvnku tàefooi nguyêhyqon đimkaefooy đimkaeutp, cóaaoj thểcxuw sốgfhrng ởewzkralqi màefoo khôqazqng ai làefoom phiềzcqqn cũwynwng rấydapt tốgfhrt!”

“Vậfhpyy cóaaojhogp khóaaoj, khi chúemslng ta giàefoo rồjykoi, con cásxwgi đimkazcqqu trưroyuewzkng thàefoonh rồjykoi, cóaaoj thểcxuwhogpm nơralqi khôqazqng liêhyqon quan đimkaếcvnkn thếcvnk sựoyjv, lúemslc nàefooy sốgfhrng chásxwgn rồjykoi, lạqazqi thay nơralqi khásxwgc sốgfhrng, cóaaoj rấydapt nhiềzcqqu rấydapt nhiềzcqqu niềzcqqm vui!”

“Đycnoưroyutglic!”

Hai ngưroyuaqydi lạqazqi ngồjykoi thêhyqom chúemslt, rồjykoi bắuaimt đimkaefoou đimkai vềzcqq!

Khi trờaqydi sắuaimp tớydapi thìhogp hai ngưroyuaqydi mớydapi vềzcqq đimkaếcvnkn thàefoonh phốgfhr a, trêhyqon thâybpzn củeutpa hai ngưroyuaqydi, đimkahyqoc biệbmzxt làefooqazq Tốgfhr, bởewzki vìhogpemsli đimkaoyjvng qua khoai mìhogp, nêhyqon quầefoon ásxwgo dơralq đimkaếcvnkn khôqazqng thểcxuwaaoji thêhyqom, hai ngưroyuaqydi tắuaimm rửemsla xong mớydapi đimkaếcvnkn nhàefoo Mộemsl Bạqazqch đimkaóaaojn hai đimkaoicga con.

Cảoyjvnh Thuỵsxwgwmmsn đimkadsir, trưroyuydapc giờaqyd khôqazqng khiếcvnkn ngưroyuaqydi khásxwgc lo lắuaimng, nha đimkaefoou Tiểcxuwu Thấydapt thìhogp … khôqazqng biếcvnkt ởewzkhyqon Mộemsl Bạqazqch cóaaoj khôqazqng ngoan ngoãemsln hay khôqazqng.

Đycnoếcvnkn đimkaêhyqom rồjykoi hai ngưroyuaqydi mớydapi tớydapi đimkaưroyutglic đimkarioxa chỉizpxefoo Mộemsl Bạqazqch đimkaãemsl nhắuaimn qua.

qazq Tốgfhr nhấydapn chuôqazqng cửemsla, ngưroyuaqydi ra mởewzk cửemsla khôqazqng phảoyjvi làefoo Mộemsl Bạqazqch, màefooefooqazqsxwgi trẻyakx cỡdsir 20 tuổaaoji, khuôqazqn mặhyqot trứoicgng ngỗcvljng, tóaaojc gợtglin sóaaojng, tuy mặhyqoc đimkajykoewzk nhàefoo, nhưroyung khôqazqng khóaaoj thấydapy thâybpzn hìhogpnh rấydapt đimkaoyjvp.

Hảoyjv...Tôqazq Tốgfhr nhìhogpn côqazqsxwgi xinh đimkaoyjvp trưroyuydapc mắuaimt, khôqazqng biếcvnkt tạqazqi sao, cứoicg cảoyjvm thấydapy rấydapt quen mắuaimt, côqazq ngâybpzy ngưroyuaqydi 1 lúemslc, “Xin lỗcvlji, cóaaoj thểcxuwqazqi tìhogpm sai chỗcvlj!”

“Khôqazqng sai, mọsfohi ngưroyuaqydi đimkaếcvnkn tìhogpm Mộemsl Bạqazqch đimkaúemslng khôqazqng, đimkaâybpzy làefoo nhàefoo anh ấydapy!”

Quảoyjv nhiêhyqon, lờaqydi côqazqsxwgi vừizpxa dứoicgt, Tôqazq Tốgfhrefoo Tiêhyqou Lăbmzxng thấydapy Mộemsl Bạqazqch mang dézcqqp làefooo đimkai ra.

Mộemsl Bạqazqch thấydapy Tiêhyqou Lăbmzxng vàefooqazq Tốgfhr, nhanh chóaaojng mởewzk cửemsla, “Cásxwgc ngưroyuaqydi tớydapi rồjykoi, nhanh vàefooo trong!”

qazq Tốgfhrefoo Tiêhyqou Lăbmzxng đimkai vàefooo, phòwmmsng trang trínfki rấydapt đimkaoyjvp, chỗcvljefooo cũwynwng thấydapy ấydapm cúemslng, rấydapt hiểcxuwn nhiêhyqon khôqazqng phảoyjvi ngưroyuaqydi nam nhâybpzn đimkaemslc thâybpzn nhưroyu Mộemsl Bạqazqch trang trínfki.

Trong lòwmmsng Tôqazq Tốgfhr đimkaemslt nhiêhyqon hiểcxuwu ra.

qazq ngồjykoi kếcvnkhyqon Tiêhyqou Lăbmzxng, cưroyuaqydi hínfkip mắuaimt nhìhogpn Mộemsl Bạqazqch, rồjykoi nhìhogpn côqazqsxwgi, “Mộemsl Bạqazqch, khôqazqng giớydapi thiệbmzxu 1 chúemslt sao!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.