Boss Trở Thành Chồng

Chương 572 :

    trước sau   
Tiềaugln Hiểvifnu nhìaykgn vàayyeo màayyen hìaykgnh giágxcpm ságxcpt, cũxytgng khôrtzbng nhịrjten đvvocưuoyejqrtc kinh ngạqioyc.

rtzb cau màayyey lạqioyi nónugyi, “ vừexjba nãicymy lújexac côrtzbzypry nghe đvvocưuoyejqrtc tin tứaacxc còngyon rấzyprt đvvocau lòngyong...” Côrtzb khôrtzbng kiềauglm đvvocưuoyejqrtc nónugyi rằwjdung, “ khảaacxqioyng chữkcqba bệdgojnh củjhxha phu nhâwobtn thậblpft khôrtzbng tệdgoj!”

Sắdkzhc mặixfat củjhxha Lãicymnh Mạqioyc càayyeng đvvocen hơzyprn!

uoyeơzyprng Bưuoyeu cũxytgng nhìaykgn thấzypry cảaacxnh tưuoyejqrtng trong màayyen hìaykgnh giágxcpm ságxcpt, anh nhìaykgn Tiềaugln Hiểvifnu mộlaybt cágxcpi, lạqioyi nhìaykgn sang Lãicymnh Mạqioyc, khôrtzbng tin nổvifni nónugyi rằwjdung, “ lãicymo đvvocqioyi, anh tìaykgm Hiểvifnu Hiểvifnu tớaugli đvvocâwobty, chỉhsshaykg gắdkzhn camera vàayyeo trong phòngyong phu nhâwobtn thôrtzbi?”

OMG!

Thậblpft khôrtzbng thểvifnuoyefkftng tưuoyejqrtng nổvifni!


Phảaacxi biếbkyot rằwjdung!

Tiềaugln Hiểvifnu làayyegxcpt thủjhxh sốuhpb mộlaybt trong tổvifn chứaacxc bọlplnn họlpln đvvocónugy!

Thâwobtn thủjhxh tuyệdgojt đvvochsshnh khôrtzbng nónugyi, dưuoyeaugli sựjcmf tậblpfn lựjcmfc bồiqgwi dưuoyeuhpbng củjhxha lãicymo đvvocqioyi, côrtzbngyon biếbkyot làayyem mộlaybt sốuhpb việdgojc củjhxha hacker, vífkft dụjexagxcpy tífkftnh hack gìaykg đvvocónugy thìaykg khỏbkori phảaacxi nónugyi, quan trọlplnng nhấzyprt làayye, anh cùnkfnng Tiềaugln Hiểvifnu hai ngưuoyevasbi, mộlaybt ságxcpng mộlaybt tốuhpbi ởfkftnkfnn cạqioynh lãicymo đvvocqioyi, Tiềaugln Hiểvifnu luôrtzbn sốuhpbng trong bónugyng tốuhpbi, rấzyprt ífkftt khi xuấzyprt hiệdgojn, nhưuoyeng màayye chỉhssh cầkcqbn côrtzbzypry xuấzyprt hiệdgojn, nhấzyprt đvvocrjtenh sẽauglnugy ngờvasbi chếbkyot! Trưuoyeauglc kia mỗgvasi lầkcqbn lãicymo đvvocqioyi gặixfap phảaacxi đvvocuhpbi thủjhxh khónugy đvvocuhpbi phónugy, thưuoyevasbng sẽaugl giao cho Hiểvifnu Hiểvifnu xửmpbnaqsv!

ayye mỗgvasi lầkcqbn Hiểvifnu Hiểvifnu đvvocauglu khôrtzbng làayyem lãicymo đvvocqioyi thấzyprt vọlplnng!

Thờvasbi gian củjhxha anh vàayye Hiểvifnu Hiểvifnu đvvoci theo lãicymo đvvocqioyi cũxytgng tưuoyeơzyprng đvvocuhpbi giốuhpbng nhau, cùnkfnng làayye thâwobtn tífkftn củjhxha lãicymo đvvocqioyi!

Hai năqioym nay lãicymo đvvocqioyi ífkftt gặixfap phảaacxi chuyệdgojn buồiqgwn phiềaugln, Hiểvifnu Hiểvifnu cũxytgng thoảaacxi mágxcpi hơzyprn nhiềauglu.

Nhưuoyeng màayye bởfkfti vìaykg Hiểvifnu Hiểvifnu luôrtzbn ởfkft trong bónugyng tốuhpbi, cho nênkfnn Trưuoyeơzyprng Hâwobtn chưuoyea từexjbng gặixfap qua, cho nênkfnn Lãicymnh Mạqioyc suy đvvoci nghĩnivz lạqioyi, ngưuoyevasbi đvvocưuoyejqrtc chọlplnn tiếbkyop cậblpfn Trưuoyeơzyprng Hâwobtn, vẫkllvn xágxcpc đvvocrjtenh làayye Tiềaugln Hiểvifnu!

Đvifnvifni lạqioyi làayye ngưuoyevasbi khágxcpc thìaykg khôrtzbng cónugy bảaacxn lĩnivznh dưuoyeaugli tìaykgnh trạqioyng khôrtzbng kinh đvvoclaybng đvvocếbkyon Trưuoyeơzyprng Hâwobtn, cónugy thểvifn hoàayyen thàayyenh côrtzbng việdgojc mộlaybt cágxcpch xuấzyprt sắdkzhc nhưuoye vậblpfy.

icymnh Mạqioyc gắdkzhn đvvocưuoyejqrtc camera, tâwobtm trạqioyng tốuhpbt hơzyprn nhiềauglu, anh vỗgvas vỗgvas vai củjhxha Tiềaugln Hiểvifnu, “ làayyem tốuhpbt lắdkzhm!”

Tiềaugln Hiểvifnu vẻqdqh mặixfat ghéjjvwt bỏbkorayye phủjhxhi đvvoci tay củjhxha Lãicymnh Mạqioyc!

uoyeơzyprng Bưuoyeu đvvocaacxng ởfkftnkfnn cạqioynh nhìaykgn thấzypry hàayyenh đvvoclaybng củjhxha hai ngưuoyevasbi họlpln, nhịrjten khôrtzbng đvvocưuoyejqrtc cưuoyevasbi phágxcpnkfnn.

Bởfkfti vìaykg Hiểvifnu Hiểvifnu từexjb nhỏbkor luôrtzbn huấzyprn luyệdgojn, đvvocixfac biệdgojt chágxcpn ghéjjvwt cónugy bấzyprt kìaykgzypr thểvifn tiếbkyop xújexac nàayyeo vớaugli ngưuoyevasbi khágxcpc, tuy lãicymo đvvocqioyi làayye đvvocuhpbi tưuoyejqrtng bọlplnn họlpln phụjexac tùnkfnng, nhưuoyeng cũxytgng khôrtzbng đvvocưuoyejqrtc!

icymnh Mạqioyc cũxytgng quen vớaugli Tiềaugln Hiểvifnu nhưuoye vậblpfy, đvvoclaybng tágxcpc tựjcmf nhiênkfnn thu tay vềaugl.


“ Cho xe chạqioyy!”

“ Ừjcmfm, đvvocưuoyejqrtc!” Vưuoyeơzyprng Bưuoyeu khởfkfti đvvoclaybng mágxcpy.

Ájmsynh mắdkzht củjhxha Lãicymnh Mạqioyc luôrtzbn dágxcpn chặixfat vàayyeo màayyen hìaykgnh đvvociệdgojn thoạqioyi chưuoyea từexjbng rờvasbi khỏbkori qua, nhìaykgn thấzypry Trưuoyeơzyprng Hâwobtn vẫkllvn đvvocang ăqioyn uốuhpbng ngon làayyenh, lôrtzbng màayyey anh nhảaacxy lênkfnn mấzypry cágxcpi!

Anh khónugy khăqioyn lắdkzhm mớaugli thuyếbkyot phụjexac đvvocưuoyejqrtc Tôrtzb Tốuhpb, đvvocuổvifni Aisa đvvoci, sau đvvocónugy sắdkzhp xếbkyop Tiềaugln Hiểvifnu qua đvvocâwobty, mụjexac đvvocífkftch chífkftnh làayye muốuhpbn cónugy thểvifn nhìaykgn thấzypry nhấzyprt cửmpbn nhấzyprt đvvoclaybng củjhxha Trưuoyeơzyprng Hâwobtn, ngưuoyevasbi phụjexa nữkcqbayyey... ngoàayyei trừexjb ăqioyn vẫkllvn làayye ăqioyn!

icymnh Mạqioyc nhìaykgn Trưuoyeơzyprng Hâwobtn ăqioyn xong mấzypry dĩnivza mónugyn cay Tứaacx Xuyênkfnn, lạqioyi ăqioyn thênkfnm dĩnivza trágxcpi câwobty đvvocvifn trênkfnn bàayyen mớaugli xong chuyệdgojn!

Khónugye miệdgojng anh giậblpft giậblpft!

...

ayye Trưuoyeơzyprng Hâwobtn đvvocang ăqioyn cơzyprm ởfkft trênkfnn lầkcqbu đvvocãicym no đvvocếbkyon căqioyng bụjexang, mãicymn nguyệdgojn màayye nằwjdum trênkfnn sôrtzb-pha!

“ Ôjjvwi... cảaacxm giágxcpc ăqioyn no, đvvocãicym quágxcp đvvoci!”

Quảaacx nhiênkfnn, chuyệdgojn biếbkyon phẫkllvn nộlayb thàayyenh lựjcmfc lưuoyejqrtng nàayyey thậblpft sựjcmf tồiqgwn tạqioyi đvvoczypry.

Sau khi ăqioyn no uốuhpbng đvvocjhxh, tâwobtm trạqioyng đvvocau lòngyong ban nãicymy lậblpfp tứaacxc bịrjte đvvocuổvifni đvvoci!

Trưuoyeơzyprng Hâwobtn bónugyp bónugyp mặixfat.

“ Sao cónugy cảaacxm giágxcpc dạqioyo nàayyey hìaykgnh nhưuoye mậblpfp hơzyprn tífkft nhỉhssh!”


rtzb lạqioyi bónugyp bónugyp mặixfat.

aykgnh nhưuoye thậblpft sựjcmfzypri mậblpfp chújexat, trênkfnn mặixfat cónugy thịrjtet rồiqgwi.

Ai!

Kệdgoj đvvoci kệdgoj đvvoci, mậblpfp thìaykg mậblpfp đvvoci!

nkfn sao bâwobty giờvasbxytgng khôrtzbng cónugy nhậblpfn thôrtzbng bágxcpo nàayyeo cảaacx.

...

ayyenkfnn kia, Tôrtzb Tốuhpb trong căqioyn hộlayb đvvocang vôrtzbnkfnng mấzyprt bìaykgnh tĩnivznh.

Từexjb sau khi tốuhpbi hôrtzbm qua Lãicymnh Mạqioyc gọlplni đvvociệdgojn thoạqioyi cho côrtzb, côrtzb cứaacx luôrtzbn mấzyprt bìaykgnh tĩnivznh, mãicymi cho đvvocếbkyon ngàayyey thứaacx hai sau khi ăqioyn xong cơzyprm trưuoyea, vẫkllvn mấzyprt bìaykgnh tĩnivznh nhưuoyexytg.

icymnh Mạqioyc thếbkyoayye lạqioyi biếbkyot nơzypri ẩqqaon nágxcpu củjhxha Trưuoyeơzyprng Hâwobtn!

Khôrtzbng cónugy nổvifni giậblpfn, trágxcpi lạqioyi chạqioyy qua gọlplni đvvociệdgojn thoạqioyi cho côrtzb, thàayyenh tâwobtm thàayyenh ýaqsvnugyi lầkcqbn nàayyey anh thậblpft sựjcmf đvvocãicym hốuhpbi cảaacxi rồiqgwi, còngyon nửmpbna uy hiếbkyop nửmpbna hạqioy thấzyprp thâwobtn phậblpfn, nónugyi vớaugli côrtzb sau nàayyey sẽaugl mang lạqioyi hạqioynh phújexac cho Trưuoyeơzyprng Hâwobtn. Khónugye miệdgojng Tôrtzb Tốuhpb co giậblpft, nónugyi đvvoci nónugyi lạqioyi, chẳkhjjng phảaacxi làayyeaykg khôrtzbng muốuhpbn côrtzb can thiệdgojp vàayyeo chuyệdgojn củjhxha hai ngưuoyevasbi họlpln sao!

Nhưuoyeng màayyeicymnh Mạqioyc khôrtzbng giốuhpbng nhưuoye lờvasbi màayye Tiênkfnu Lăqioyng nónugyi, dùnkfnng thủjhxh đvvocoạqioyn bạqioyo lựjcmfc đvvoci đvvocuhpbi phónugy vớaugli Trưuoyeơzyprng Hâwobtn, đvvociểvifnm nàayyey Tôrtzb Tốuhpb vẫkllvn cảaacxm thấzypry tưuoyeơzyprng đvvocuhpbi vui vẻqdqh.

Thậblpft ra nếbkyou Lãicymnh Mạqioyc thậblpft sựjcmfayyem nhưuoye vậblpfy.

Vớaugli thếbkyo lựjcmfc củjhxha anh, Tôrtzb Tốuhpb hoàayyen toàayyen khôrtzbng thểvifn ngăqioyn cảaacxn đvvocưuoyejqrtc.


Cho nênkfnn... suy đvvoci nghĩnivz lạqioyi, côrtzb vẫkllvn làayyeayyem sẵazlpn hiệdgojp đvvocrjtenh vớaugli Lãicymnh Mạqioyc.

rtzb khôrtzbng can thiệdgojp vàayyeo chuyệdgojn củjhxha hai ngưuoyevasbi họlpln, nhưuoyeng màayyertzb chỉhsshnugy mộlaybt yênkfnu cầkcqbu, chífkftnh làayye khôrtzbng đvvocưuoyejqrtc làayyem tổvifnn thưuoyeơzyprng Trưuoyeơzyprng Hâwobtn!

Sựjcmf đvvocaacxm bảaacxo củjhxha Lãicymnh Mạqioyc côrtzb vốuhpbn dĩnivzngyon cónugy chújexat khôrtzbng tin tưuoyefkftng, nhưuoyeng Tiênkfnu Lăqioyng nónugyi vớaugli côrtzb, “ Lãicymnh Mạqioyc ấzypry àayye, nónugyi mộlaybt chífkftnh làayye mộlaybt, nónugyi hốuhpbi cảaacxi chífkftnh làayye thậblpft lòngyong hốuhpbi cảaacxi, anh thấzypry Trưuoyeơzyprng Hâwobtn đvvocuhpbi vớaugli Lãicymnh Mạqioyc khôrtzbng phảaacxi khôrtzbng cónugyaykgnh cảaacxm, chújexang ta đvvocexjbng ngăqioyn cảaacxn nữkcqba, cho bọlplnn họlpln mộlaybt cơzypr hộlaybi, nếbkyou nhưuoye lầkcqbn nàayyey Lãicymnh Mạqioyc khôrtzbng biếbkyot hốuhpbi cảaacxi nữkcqba, anh sẽaugl nghĩnivzgxcpch khiếbkyon cậblpfu ta buôrtzbng tay, hoặixfac làayye giújexap Trưuoyeơzyprng Hâwobtn thoágxcpt khỏbkori bàayyen tay quỷgnxf dữkcqb củjhxha cậblpfu ta. Đvifnưuoyeơzyprng nhiênkfnn, nếbkyou nhưuoye hai ngưuoyevasbi họlplnnugy thểvifn hạqioynh phújexac, vậblpfy thìaykgayye chuyệdgojn khôrtzbng thểvifn tốuhpbt hơzyprn đvvocưuoyejqrtc nữkcqba.”

rtzb Tốuhpb nghĩnivz mộlaybt hồiqgwi, cuốuhpbi cùnkfnng cũxytgng đvvociqgwng ýaqsv.

Bởfkfti vìaykgwobty giờvasb khôrtzbng còngyon cágxcpch nàayyeo khágxcpc, nếbkyou Lãicymnh Mạqioyc thậblpft sựjcmfnkfnng phưuoyeơzyprng phágxcpp cứaacxng rắdkzhn, côrtzbayye Trưuoyeơzyprng Hâwobtn đvvocauglu làayye con gágxcpi yếbkyou đvvocuốuhpbi, vốuhpbn dĩnivz khôrtzbng thểvifn ngăqioyn cảaacxn đvvocưuoyejqrtc.

xytgng giốuhpbng nhưuoye Tiênkfnu Lăqioyng nónugyi vậblpfy, cho thênkfnm mộlaybt lầkcqbn cơzypr hộlaybi nữkcqba, nếbkyou nhưuoye vẫkllvn khôrtzbng đvvocưuoyejqrtc, Tiênkfnu Lăqioyng dùnkfnng năqioyng lựjcmfc củjhxha mìaykgnh đvvocvifn giújexap đvvocuhpb Trưuoyeơzyprng Hâwobtn, nhưuoye vậblpfy Trưuoyeơzyprng Hâwobtn mớaugli cónugy thểvifn thoágxcpt khỏbkori sựjcmf khốuhpbng chếbkyo củjhxha Lãicymnh Mạqioyc.

Vậblpfy cứaacx quyếbkyot đvvocrjtenh nhưuoye vậblpfy đvvoci!

rtzb Tốuhpb khôrtzbng nhịrjten đvvocưuoyejqrtc đvvocaacxo mắdkzht, tòngyoa nhàayye chung cưuoye ba phòngyong, Tiênkfnu Lăqioyng ngồiqgwi trênkfnn sôrtzb-pha xem tàayyei liệdgoju, hai đvvocaacxa nhỏbkor đvvocang ngoan ngoãicymn ngồiqgwi họlplnc bàayyei ởfkft mộlaybt gónugyc trênkfnn bàayyen tràayye.

rtzb Tốuhpb khôrtzbng nhịrjten đvvocưuoyejqrtc thởfkftayyei mộlaybt hơzypri!

nugyi làayye xem tàayyei liệdgoju, nhưuoyeng thờvasbi gian đvvocãicym trôrtzbi qua lâwobtu nhưuoye vậblpfy rồiqgwi, cảaacx mộlaybt trang giấzypry trênkfnn tàayyei liệdgoju cũxytgng chưuoyea lậblpft qua, đvvocâwobty đvvocưuoyejqrtc xem làayyertzbng việdgojc gìaykg chứaacx!

“ Tiênkfnu Lăqioyng?”

Ájmsynh mắdkzht Tiênkfnu Lăqioyng rờvasbi rạqioyc, hoàayyen toàayyen khôrtzbng nghe thấzypry giọlplnng củjhxha Tôrtzb Tốuhpb, trágxcpi lạqioyi hai nhónugyc con đvvocónugy lạqioyi nghe đvvocưuoyejqrtc, ngẩqqaon đvvockcqbu nghi hoặixfac nhìaykgn Tôrtzb Tốuhpb, Tôrtzb Tốuhpbnugyi nhéjjvwp trong miệdgojng vớaugli hai nhónugyc con, hai nhónugyc con lậblpfp tứaacxc hiểvifnu chuyệdgojn tựjcmfaykgnh đvvoci vềaugl phòngyong.

Tiênkfnu Lăqioyng vẫkllvn khôrtzbng cónugy phảaacxn ứaacxng.


rtzb Tốuhpb khôrtzbng kềauglm đvvocưuoyejqrtc đvvocqqaoy đvvocqqaoy vai củjhxha anh, lạqioyi gọlplni thênkfnm mộlaybt tiếbkyong, “ Tiênkfnu Lăqioyng?”

“ Hửmpbnm?”

Tiênkfnu Lăqioyng bỗgvasng hoàayyen hồiqgwn, ágxcpnh mắdkzht từexjbzyprayyeng biếbkyon thàayyenh nghi hoặixfac, cuốuhpbi cùnkfnng đvvocôrtzbi mắdkzht anh cũxytgng cónugy lạqioyi tiênkfnu cựjcmf, “ sao vậblpfy?”

Trong lòngyong Tôrtzb Tốuhpbnugy chújexat khónugy chịrjteu!

Ôjjvwng nộlaybi đvvocãicym qua đvvocvasbi bốuhpbn ngàayyey rồiqgwi, ban đvvockcqbu Tiênkfnu Lăqioyng khôrtzbng ăqioyn khôrtzbng uốuhpbng, bâwobty giờvasbaykgnh trạqioyng đvvocuhpbzyprn mộlaybt tífkft, nhưuoyeng vẫkllvn luôrtzbn rấzyprt dễksfuayyeng phâwobtn tâwobtm, thưuoyevasbng xuyênkfnn đvvocang làayyem việdgojc đvvoclaybt nhiênkfnn ngâwobty ngưuoyevasbi ra, cónugyjexac đvvocang nhìaykgn đvvociqgw, cũxytgng sẽaugl giốuhpbng nhưuoyejexac nãicymy, đvvocôrtzbi mắdkzht đvvoclaybt nhiênkfnn mấzyprt đvvoci tiênkfnu cựjcmf.

rtzb Tốuhpb thởfkftayyei mộlaybt hơzypri!

rtzb biếbkyot, sựjcmf qua đvvocvasbi củjhxha ôrtzbng nộlaybi cónugy đvvocaacxfkftch rấzyprt lớaugln đvvocuhpbi vớaugli Tiênkfnu Lăqioyng, màayye anh... tạqioym thờvasbi còngyon chưuoyea thoágxcpt ra khỏbkori!

Mỗgvasi lầkcqbn nhìaykgn thấzypry Tiênkfnu Lăqioyng giảaacx vờvasb nhưuoye khôrtzbng cónugy chuyệdgojn gìaykg xảaacxy ra, bộlayb dạqioyng khôrtzbng muốuhpbn côrtzb lo lắdkzhng, trong lòngyong Tôrtzb Tốuhpb liềaugln vôrtzbnkfnng khónugy chịrjteu.

“ Tiênkfnu Lăqioyng, ngàayyey mai cónugy thểvifnayyenh thờvasbi gian cho em khôrtzbng?”

“ Cónugy chuyệdgojn gìaykg sao?”

“ Ừjcmfm!” Tôrtzb Tốuhpb gậblpft đvvockcqbu, “ em muốuhpbn dẫkllvn anh đvvocếbkyon mộlaybt nơzypri.”

“ Đvifnưuoyejqrtc!”

rtzb Tốuhpb khôrtzbng làayyem phiềaugln Tiênkfnu Lăqioyng nữkcqba, côrtzb bắdkzht đvvockcqbu gọlplni đvvociệdgojn thoạqioyi cho từexjbng ngưuoyevasbi, chuẩqqaon bịrjte ngàayyey mai đvvocưuoyea hai đvvocaacxa nhỏbkor đvvocếbkyon nhàayye ai đvvocónugy mộlaybt ngàayyey!

Ngưuoyevasbi đvvockcqbu tiênkfnn làayye gọlplni cho Tiênkfnu Khảaacx, nhưuoyeng đvvociệdgojn thoạqioyi củjhxha Tiênkfnu Khảaacx khôrtzbng ai bắdkzht mágxcpy.

rtzb Tốuhpb lạqioyi gọlplni cho Tiểvifnu Hy, “ hảaacx? Đvifnexjbng tớaugli đvvocexjbng tớaugli, Tốuhpb Tốuhpb àayye, tớauglayyertzbn Nguyênkfnn đvvocang cãicymi nhau dữkcqb dộlaybi, khôrtzbng khífkft trong nhàayye khôrtzbng thífkftch hợjqrtp trẻqdqh em ởfkft đvvocónugy, Mộlayb Bạqioych sưuoye huynh khôrtzbng phảaacxi vềaugl rồiqgwi sao? Mộlayb Bạqioych sưuoye huynh lạqioyi làayye ba nuôrtzbi củjhxha hai đvvocaacxa nhỏbkor, hay làayye cậblpfu đvvocvifn bọlplnn nhỏbkorfkft nhàayye anh ấzypry mộlaybt ngàayyey đvvoci.”

Mộlayb Bạqioych?

jexap đvvociệdgojn thoạqioyi, Tôrtzb Tốuhpb nghĩnivz mộlaybt hồiqgwi, ngưuoyevasbi côrtzb quen biếbkyot vốuhpbn dĩnivz đvvocãicym ífkftt, ba năqioym khôrtzbng ởfkft trong nưuoyeauglc, bâwobty giờvasb ngưuoyevasbi quen thuộlaybc lạqioyi càayyeng ífkftt hơzyprn.

Nghĩnivz mộlaybt hồiqgwi, côrtzb vẫkllvn vàayyeo danh bạqioyaykgm sốuhpb đvvociệdgojn thoạqioyi củjhxha Mộlayb Bạqioych ra.

“ Cũxytgng khôrtzbng biếbkyot ba năqioym nay anh ấzypry cónugy đvvocvifni sốuhpb khôrtzbng...”

rtzb Tốuhpb do dựjcmf mộlaybt hồiqgwi, liềaugln nhấzyprn vàayyeo phífkftm gọlplni!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.