Boss Trở Thành Chồng

Chương 563 :

    trước sau   
Suy nghĩcreo củsmoaa Tôksvyn Nhiễnffim rấdwkdt đrfhnơoqjen giảzlopn, íhwvxt nhấdwkdt làpbsw, ôksvyng muốjtwvn cho Lãrmugo thátevei gia trong nộhylci tâfpbdm cówqkn chúfmrlt nghi ngờntzp, trưghljnzinc khi tìbeplm ra biệxcyin phátevep cówqkn thểgbhe bảzlopo vệxcyi cha, khôksvyng đrfhngbhe cho cha ôksvyng đrfhnem tấdwkdt cảzlop quyềqagdn lợiznqi đrfhnqagdu giao vàpbswo tay Bạygqqch Linh!

Nhưghlj vậtplny tốjtwvi thiểgbheu cówqkn thểgbhezkpdo dàpbswi mộhylct chúfmrlt thờntzpi gian!

wqkn thểgbhe giúfmrlp cho Tiêzpflu Lălftsng cùikapng Lãrmugnh Mạygqqc thêzpflm mộhylct chúfmrlt thờntzpi gian

Phưghljơoqjeng phátevep nàpbswy cũtplnng khôksvyng thểgbhewqkni thẳyllwng vớnzini Lãrmugo Thátevei Gia, bởbepli vìbepl ôksvyng cũtplnng chưghlja bao giờntzp muốjtwvn tiếntzpp nhậtplnn chuyệxcyin làpbswm ălftsn củsmoaa Tôksvy Gia, nếntzpu nhưghlj đrfhnhylct nhiêzpfln nówqkni, Lãrmugo thátevei gia khôksvyng chừintvng sẽeywv hoàpbswi nghi, vìbepl vậtplny chỉhkqqwqknwqkni nhưghlj vậtplny, mớnzini làpbswm cho trong lòyecvng lãrmugo thátevei gia đrfhnjtwvi vớnzini Bạygqqch Linh cówqkn mộhylct chúfmrlt đrfhnqagd phòyecvng.

"Mấdwkdy ngưghljntzpi cówqkn thểgbhe đrfhni rồgndai" Tôksvy Nhiêzpflm xem Lãrmugo thátevei gia vàpbswksvy Vi Túfmrlc hai ngưghljntzpi còyecvn khôksvyng chịfcbru đrfhni, nhịfcbrn khôksvyng đrfhnưghljiznqc nhíhwvxu màpbswy, "con ngồgndai mátevey bay lâfpbdu nhưghlj vậtplny, rấdwkdt mệxcyit mỏwqxmi, muốjtwvn nghỉhkqq ngơoqjei rồgndai."

ksvy Vi Túfmrlc đrfhnintvng bêzpfln cạygqqnh lãrmugo thátevei gia nhịfcbrn khôksvyng đrfhnưghljiznqc nówqkni, "lãrmugo gia, lãrmugo thátevei gia mấdwkdy ngàpbswy nay vìbepl chuyệxcyin củsmoaa ngàpbswi, ălftsn khôksvyng ngon ngủsmoatplnng khôksvyng yêzpfln, ngàpbswi nhưghlj vậtplny....."


Sắsmoac mặlftst Tôksvy Nhiêzpflm cówqkn chúfmrlt trầrdjmm xuốjtwvng, ôksvyng "keng------" mộhylct tiếntzpng buôksvyng chézkpdn tràpbsw trong tay, "ta nhưghlj thếntzppbswo! ta đrfhni ra ngoàpbswi cho khuâfpbdy khỏwqxma cầrdjmn phảzlopi báteveo cáteveo mộhylct tiếntzpng vớnzini mấdwkdy ngưghljntzpi sao! Cầrdjmn phảzlopi lấdwkdy đrfhnưghljiznqc sựwlmp phêzpfl chuẩgndan củsmoaa mấdwkdy ngưghljntzpi mớnzini cówqkn thểgbhe rờntzpi đrfhni nơoqjei nàpbswy sao! lãrmugo thátevei gia ălftsn khôksvyng ngon, ngủsmoa khôksvyng yêzpfln cówqkn quan hệxcyibepl tớnzini ta, ta khôksvyng cầrdjmn ôksvyng ýzkpd phảzlopi lo lắsmoang cho ta!"

ksvy Vi Túfmrlc miệxcying đrfhnhylcng đrfhntplny nhălftsn mặlftst, vừintva muốjtwvn nówqkni thêzpflm cátevei gìbepl nữoumja, átevenh mắsmoat củsmoaa lãrmugo thátevei gia liếntzpc tớnzini, hắsmoan thởbeplpbswi, phúfmrlt chốjtwvc khôksvyng dátevem nówqkni nữoumja.

ksvy Gia nàpbswy...cũtplnng chỉhkqqwqknrmugo gia mớnzini dátevem dùikapng loạygqqi giọcmmzng nàpbswy nówqkni chuyệxcyin vớnzini lãrmugo thátevei gia.

pbswrmugo thátevei gia còyecvn khôksvyng tíhwvxnh toáteven..

rmugo thátevei gia sớnzinm đrfhnãrmug thàpbswnh thówqkni quen vớnzini mộhylct Tôksvy Nhiễnffim nhưghlj thếntzppbswy, trong lòyecvng ôksvyng biếntzpt rấdwkdt rõyllw, Tôksvy Nhiêzpflm hậtplnn ôksvyng, thếntzp nhưghljng ôksvyng cũtplnng tựwlmp nhậtplnn thấdwkdy ôksvyng làpbswm tấdwkdt cảzlopbepl muốjtwvn tốjtwvt vớnzini Tôksvy Nhiễnffim, trưghljnzinc kia vìbepl bổffxri dưghljntzpng cátevei tíhwvxnh nhẫkefjn tâfpbdm củsmoaa Tôksvy Nhiễnffim, đrfhngbhe sau nàpbswy nówqknwqkn thểgbhe tiếntzpp quảzlopn côksvyng việxcyic kinh doanh củsmoaa Tôksvy Gia, nhưghljng bâfpbdy giờntzp.... nếntzpu nhưghljksvy Nhiêzpflm thậtplnt sựwlmp khôksvyng cówqkn chúfmrlt hứwlmpng thúfmrlpbswo đrfhnjtwvi vớnzini chuyệxcyin làpbswm ălftsn củsmoaa Tôksvy Gia, thìbepl thôksvyi đrfhni vậtplny.

Ôytlqng khôksvyng muốjtwvn ézkpdp buộhylcc nówqkn nữoumja.

rmugo thátevei gia thởbeplpbswi, ngồgndai xuốjtwvng cátevei ghếntzp thátevei sưghljzpfln cạygqqnh Tôksvy Nhiêzpflm nówqkni "mấdwkdy ngàpbswy nay con đrfhni nơoqjei nàpbswo...” nhìbepln Tôksvy sắsmoac mặlftst Nhiêzpflm cówqkn chúfmrlt khówqkn chịfcbru, ôksvyng vộhylci vàpbswng nówqkni, “ta khôksvyng cówqkn ýzkpdbepl khátevec chỉhkqqpbsw muốjtwvn quan tâfpbdm xem cuộhylcc sốjtwvng củsmoaa con, con cówqkn biếntzpt khôksvyng, chỉhkqq đrfhnơoqjen giảzlopn con làpbsw con củsmoaa ta, mộhylct mìbeplnh ởbeplzpfln ngoàpbswi khôksvyng an toàpbswn, lầrdjmn sau nếntzpu muốjtwvn ra ngoàpbswi, ta phátevei vệxcyi sỹdjxl đrfhni cùikapng vớnzini con, đrfhnưghljiznqc khôksvyng? Ta biếntzpt con khôksvyng thíhwvxch cówqkn ngưghljntzpi theo cùikapng, thếntzp nhưghljng đrfhnâfpbdy làpbswbepl an toàpbswn củsmoaa con, con xem thếntzppbswo”

"Kẻfpbd thùikap củsmoaa cha thậtplnt đrfhnúfmrlng làpbsw nhiềqagdu, quảzlop nhiêzpfln làpbswpbswm nhiềqagdu việxcyic trátevei vớnzini lưghljơoqjeng tâfpbdm"

"...." Lãrmugo thátevei gia!

"Yêzpfln tâfpbdm đrfhni, con khôksvyng phảzlopi làpbsw trởbepl vềqagdbeplnh an rồgndai sao, mấdwkdy ngàpbswy nay đrfhni rấdwkdt nhiềqagdu nưghljnzinc, cha muốjtwvn biếntzpt tựwlmpbeplnh từintv từintv đrfhniềqagdu tra tìbeplm hiểgbheu đrfhni, dùikap sao thìbepl......hàpbswnh tung củsmoaa con khôksvyng phảzlopi cha muốjtwvn tìbeplm hiểgbheu làpbswbeplm hiểgbheu đrfhnưghljiznqc sao!"

"...."

rmugo thátevei gia trầrdjmm mặlftsc mộhylct hồgndai mớnzini cưghljntzpi đrfhnau khổffxr, "Tôksvy Nhiễnffim, ta biếntzpt con khôksvyng thíhwvxch ta đrfhniềqagdu tra chuyệxcyin củsmoaa con, vậtplny thìbepl ta khôksvyng tra nữoumja, con cũtplnng mệxcyit rồgndai, nêzpfln nghỉhkqq ngơoqjei thậtplnt tốjtwvt, con yêzpfln tâfpbdm, ta bảzlopo đrfhnzlopm vớnzini con, Tôksvy Linh màpbswtevem cówqkn bấdwkdt cứwlmp ýzkpd đrfhngndabeplfpbdy bấdwkdt lợiznqi vớnzini con, ta tuyệxcyit đrfhnjtwvi sẽeywv khôksvyng bỏwqxm qua cho nówqkn!”

ksvy Nhiêzpflm cưghljntzpi nhạygqqt mộhylct tiếntzpng, khôksvyng cówqkn ýzkpd kiếntzpn gìbepl.


rmugo thátevei gia khôksvyng tạygqqo đrfhnưghljiznqc hứwlmpng thúfmrl, ngưghljiznqng ngùikapng từintv trêzpfln ghếntzp thátevei sưghlj đrfhnwlmpng lêzpfln, "thôksvyi ta đrfhni trưghljnzinc vậtplny, ta cho ngưghljntzpi chuẩgndan bịfcbr mấdwkdy mówqknn màpbsw con thíhwvxch ălftsn, con ălftsn mộhylct chúfmrlt rồgndai nghỉhkqq ngơoqjei."

ksvy Nhiễnffim cúfmrli đrfhnrdjmu uốjtwvng tràpbsw, dưghljntzpng nhưghlj khôksvyng cówqkn nghe thấdwkdy lờntzpi Lãrmugo thátevei gia nówqkni.

rmugo thátevei gia bâfpbdt lựwlmpc, chỉhkqqwqkn thểgbhe thởbeplpbswi, mang theo Tôksvy Vi Túfmrlc rờntzpi khỏwqxmi.

Đjatliznqi sau khi bówqknng dáteveng củsmoaa hai ngưghljntzpi đrfhnãrmug đrfhni xa, ngưghljntzpi làpbswm trong tiểgbheu viêzpfln củsmoaa ôksvyng mớnzini đrfhni vàpbswo, Lãrmugo thátevei gia khôksvyng nhìbepln thấdwkdy nha đrfhnrdjmu quen thuộhylcc, khẽeywv nhălftsn màpbswy, "Tiểgbheu Liêzpfln đrfhnâfpbdu?"

Tiểgbheu Liêzpfln trưghljnzinc kia làpbsw ngưghljntzpi làpbswm củsmoaa ôksvyng, mỗrmugi ngàpbswy đrfhnqagdu trảzlopi giưghljntzpng xếntzpp chălftsn, sắsmoap xếntzpp an bàpbswi đrfhngnda ălftsn cho ôksvyng, coi nhưghljpbsw nha đrfhnrdjmu tùikapy thâfpbdn.

Nha đrfhnrdjmu mớnzini tớnzini nàpbswy vộhylci vàpbswng đrfhnátevep lờntzpi,"lãrmugo gia, Tiểgbheu Liêzpfln làpbswm sai việxcyic bịfcbrrmugo thátevei gia đrfhnuổffxri ra ngoàpbswi rồgndai, nôksvypbswi têzpfln Tiểgbheu Hàpbsw, vềqagd sau sẽeywv tiếntzpp nhậtplnn côksvyng việxcyic củsmoaa Tiểgbheu Liêzpfln"

Ha—————

Xem chừintvng làpbsw bởbepli vìbepl ôksvyng rờntzpi khỏwqxmi Tôksvy Gia rồgndai, màpbsw Tiểgbheu Liêzpfln phảzlopi chịfcbru sựwlmp tứwlmpc giậtplnn giậtplnn cáteve chézkpdm thớnzint củsmoaa lãrmugo thátevei gia!

ksvy Nhiễnffim cưghljntzpi lạygqqnh mộhylct tiếntzpng, khôksvyng cówqknwqkni thêzpflm gìbepl nữoumja!

"Lãrmugo gia, ngàpbswi khôksvyng muốjtwvn ălftsn mộhylct chúfmrlt gìbepl sao?"

"Khôksvyng cầrdjmn!"

Ôytlqng cảzlop ngàpbswy trờntzpi chỉhkqq ălftsn bữoumja sáteveng, buổffxri trưghlja ởbepl trêzpfln mátevey bay cũtplnng khôksvyng cówqkn ălftsn cátevei gìbepl, nhưghljng lúfmrlc nàpbswy nhìbepln thấdwkdy cảzlop mộhylct bàpbswn đrfhngnda ălftsn lớnzinn nhưghlj vậtplny, ôksvyng đrfhnếntzpn mộhylct chúfmrlt khẩgndau vịfcbrtplnng khôksvyng cówqkn, ôksvyng phấdwkdt tay, " dọcmmzn bỏwqxm mấdwkdy thứwlmppbswy cho ta"

"Vâfpbdng ạygqq!"

"Gọcmmzi A Trung tớnzini!"

"Vâfpbdng ạygqq!"

A Trung làpbsw ngưghljntzpi làpbswm trong nhàpbsw, làpbswm ởbepl trong nhàpbswtplnng đrfhnưghljiznqc hơoqjen 30 nălftsm, từintv nhỏwqxmikapng ôksvyng lớnzinn lêzpfln, khi còyecvn bézkpd hai ngưghljntzpi thưghljntzpng xuyêzpfln chơoqjei đrfhnùikapa, hiệxcyin tạygqqi đrfhnzlopm nhiệxcyim chứwlmpc vụijpk quảzlopn gia trong nhàpbsw, A Trung cũtplnng đrfhnưghljiznqc coi làpbsw mộhylct trong sốjtwvfpbdm phúfmrlc củsmoaa ôksvyng.

rmugo gia tửjatl biếntzpt Tôksvy Nhiễnffim cówqknfpbdm phúfmrlc củsmoaa riêzpflng mìbeplnh, ôksvyng ấdwkdy xưghlja nay khôksvyng hạygqqn chếntzp việxcyic ôksvyng bồgndai dưghljntzpng tâfpbdm phúfmrlc riêzpflng, thậtplnm chíhwvxyecvn coi đrfhnâfpbdy làpbsw chuyệxcyin tốjtwvt, vìbepl vậtplny mấdwkdy nălftsm nay Tôksvy Nhiêzpflm quảzlop thựwlmpc nuôksvyi dưghljntzpng khôksvyng íhwvxt ngưghljntzpi củsmoaa bảzlopn thâfpbdn.

A Trung rấdwkdt nhanh thìbepl đrfhnếntzpn.

Ôytlqng ta làpbsw mộhylct ngưghljntzpi đrfhnàpbswn ôksvyng trung niêzpfln tuổffxri khoảzlopng 40 tuổffxri, nhưghljng màpbsw so vớnzini Tôksvy Nhiễnffim, nhìbepln qua dưghljntzpng nhưghlj giàpbswoqjen 10 tuổffxri.

A Trung vừintva đrfhnếntzpn, Tôksvy Nhiễnffim đrfhnuổffxri hếntzpt tấdwkdt cảzlop ngưghljntzpi làpbswm ra ngoàpbswi, sau khi khôksvyng còyecvn ai mớnzini hỏwqxmi, "ta khôksvyng ởbepl nhàpbsw mấdwkdy ngàpbswy nay, trong nhàpbsw khôksvyng cówqkn chuyệxcyin gìbepl phátevet sinh gìbepl lớnzinn chứwlmp, ýzkpd ta nówqkni làpbsw... phíhwvxa bêzpfln Bạygqqch Linh!"

"Cówqknygqq!" A Trung sợiznq tai vátevech mạygqqch rừintvng, tiếntzpn gầrdjmn sátevet Tôksvy Nhiễnffim hạygqq giọcmmzng nówqkni, "thờntzpi gian lãrmugo gia ra ngoàpbswi, đrfhnygqqi tiểgbheu thưghlj bịfcbrrmugo thátevei gia phạygqqt quỳuhvt từintv đrfhnưghljntzpng, ba ngàpbswy ba đrfhnêzpflm khôksvyng cho ălftsn cơoqjem, mỗrmugi ngàpbswy cũtplnng chỉhkqq cho uốjtwvng hai ngụijpkm nưghljnzinc, còyecvn cho ngưghljntzpi cầrdjmm câfpbdy roi trôksvyng chừintvng, nếntzpu nhưghlj đrfhnygqqi tiểgbheu thưghlj quỳuhvtoqje thểgbhe khôksvyng thẳyllwng, ngưghljntzpi làpbswm sẽeywv cầrdjmm câfpbdy roi quậtplnt mạygqqnh! Khôksvyng đrfhnếntzpn ba ngàpbswy đrfhnygqqi tiểgbheu thưghlj chịfcbru khôksvyng nổffxri ngấdwkdt xỉhkqqu ởbepl Từintv Đjatlưghljntzpng, lãrmugo thátevei gia lạygqqi càpbswng nhẫkefjn tâfpbdm đrfhngbheksvydwkdy hôksvyn mêzpfl nửjatla ngàpbswy ởbepl Từintv Đjatlưghljntzpng, đrfhniznqi cho đrfhnếntzpn ngàpbswy thứwlmp ba, mớnzini tìbeplm bátevec sỹdjxl đrfhnếntzpn xem bệxcyinh cho côksvy ta"

ksvy Nhiễnffim trong nộhylci tâfpbdm lúfmrlc nàpbswy nówqkni khôksvyng ra cảzlopm giátevec gìbepl.

tevei nàpbswy cówqknhwvxnh làpbsw átevec nhâfpbdn tựwlmpwqkn átevec nhâfpbdn trịfcbr?

"Bâfpbdy giờntzp thìbepl thếntzppbswo?

"Hiệxcyin tạygqqi đrfhnygqqi tiểgbheu thưghljyecvn nằzpflm ởbepl trêzpfln giưghljntzpng, côksvy ta ba ngàpbswy khôksvyng ălftsn thâfpbdn thểgbhewqkn chúfmrlt bịfcbr suy nhưghljiznqc, lạygqqi bịfcbr roi đrfhnátevenh, toàpbswn thâfpbdn từintv trêzpfln xuốjtwvng dưghljnzini đrfhnqagdu làpbsw vếntzpt roi, cũtplnng may lãrmugo thátevei gia dặlftsn ngưghljntzpi làpbswm ra tay cówqkn chừintvng mựwlmpc, sẽeywv khôksvyng làpbswm hạygqqi đrfhnếntzpn tíhwvxnh mạygqqng"

"Uhm!" Tôksvy Nhiễnffim gậtplnt đrfhnrdjmu, "ta biếntzpt rồgndai"

jatlúfmrlng rồgndai, lãrmugo gia, phu nhâfpbdn nhữoumjng ngàpbswy nàpbswy đrfhnếntzpn tìbeplm ngàpbswi mộhylct lầrdjmn"

"Côksvydwkdy tìbeplm ta cówqkn chuyệxcyin gìbepl?"

ksvy Nhiêzpflm dưghljnzini sựwlmp ézkpdp buộhylcc củsmoaa lãrmugo thátevei gia, đrfhnãrmug từintvng cówqkn mộhylct cuộhylcc hôksvyn nhâfpbdn, nhưghljng bởbepli vìbepl vợiznq ôksvyng trong lòyecvng cũtplnng cówqkn ngưghljntzpi khátevec, vìbepl vậtplny, hai ngưghljntzpi bọcmmzn họcmmzksvyn trọcmmzng lẫkefjn nhau nhưghlj ngưghljntzpi líhwvxnh, cũtplnng khôksvyng vưghljiznqt quáteve nửjatla bưghljnzinc, trưghljnzinc đrfhnâfpbdy vàpbswi nălftsm, ôksvyng phátevet hiệxcyinvợiznqbeplnh vàpbsw mốjtwvi tìbeplnh đrfhnrdjmu cówqkn qua lạygqqi, lo lắsmoang lãrmugo thátevei gia biếntzpt đrfhnưghljiznqc chuyệxcyin gâfpbdy bấdwkdt lợiznqi cho côksvydwkdy, vìbepl vậtplny kiêzpfln quyếntzpt ly hôksvyn!

Nghe nówqkni.... sau khi ly hôksvyn, Lýzkpdcreonh Di cùikapng mốjtwvi tìbeplnh đrfhnrdjmu củsmoaa mìbeplnh quay lạygqqi vớnzini nhau, hai ngưghljntzpi kếntzpt hôksvyn, hơoqjen nữoumja còyecvn sinh con.

ksvy Nhiễnffim cũtplnng làpbsw thàpbswnh tâfpbdm chúfmrlc phúfmrlc cho bọcmmzn họcmmz.

Mốjtwvi tìbeplnh đrfhnrdjmu kia củsmoaa côksvydwkdy biếntzpt côksvydwkdy đrfhnãrmug gảzlop cho ngưghljntzpi khátevec, vẫkefjn còyecvn cówqkn thểgbhe đrfhniznqi côksvydwkdy hơoqjen mưghljntzpi nălftsm, thậtplnt làpbsw mộhylct việxcyic cũtplnng khôksvyng dễnffipbswng gìbepl!.

"Chúfmrlng tôksvyi ly hôksvyn rồgndai, vềqagd sau gọcmmzi côksvydwkdy làpbswzkpd phu nhâfpbdn."

"Vâfpbdng! Lýzkpd phu nhâfpbdn cũtplnng khôksvyng cówqknwqkni làpbswwqkn chuyệxcyin gìbepl, nhưghljng màpbsw nhìbepln bộhylc dạygqqng củsmoaa phu nhâfpbdn rấdwkdt sốjtwvt ruộhylct, còyecvn nówqkni nếntzpu màpbsw ngàpbswi trởbepl vềqagd, bảzlopo cho ngưghljntzpi đrfhni báteveo cho bàpbswdwkdy mộhylct tiếntzpng, bàpbswdwkdy cówqkn chuyệxcyin rấdwkdt quan trọcmmzng muốjtwvn nówqkni cho ngàpbswi biếntzpt!"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.