Boss Trở Thành Chồng

Chương 561 :

    trước sau   
qwyknh Mạfrhyc bócdnmp chặdajat chiếzxmkc nhẫdttpn kim cưsluyơvvyong trong tay.

cdnmc nhọthskn củlljja chiếzxmkc nhẫdttpn kim cưsluyơvvyong làucocm tay anh đgenjau ghêucoc gớmobwm, nhưsluyng dưsluyeccjng nhưsluy mộrkxvt chúzdmzt cảxkuem giáyhioc đgenjau anh cũrkxvng khôucocng cảxkuem thấvvyoy, vẫdttpn cứipzncdnmp chặdajat cáyhioi nhẫdttpn kim cưsluyơvvyong, nhưsluy thếzxmk chỉqgtqcdnm nhưsluy vậrtrmy lòkcjtng anh mớmobwi cảxkuem thấvvyoy đgenjưsluyzvpnc an ủlljji mộrkxvt chúzdmzt.

Khôucocng đgenjưsluyzvpnc lêucocn giưsluyeccjng cùyhiong ngưsluyeccji phụgosv nữsluy kháyhioc....

Khôucocng phảxkuei anh chưsluya từowdbng thửzayn qua.

Ba năqluxm trưsluymobwc anh vàucoc Trưsluyơvvyong Hâpavpn cũrkxvng cãqwyki nhau mộrkxvt trậrtrmn, lúzdmzc đgenjócdnm anh cũrkxvng thửzayn, thửzayn trong nửzayna năqluxm chỉqgtq đgenjgosvng vàucoco mộrkxvt ngưsluyeccji phụgosv nữsluy duy nhấvvyot Trưsluyơvvyong Hâpavpn, luôucocn giữsluy khoảxkueng cáyhioch vớmobwi nhữsluyng ngưsluyeccji phụgosv nữsluy kháyhioc, nhưsluyng anh cũrkxvng chỉqgtq cốqwyk gắiqieng duy trìpuxk đgenjưsluyzvpnc nửzayna năqluxm! Vìpuxkcdnmzdmzc, cho dùyhio anh khôucocng muốqwykn cũrkxvng sẽsemxcdnmucoc sốqwyk ngưsluyeccji phụgosv nữsluy nhàucoco vàucoco anh.

cdnm ngưsluyeccji vìpuxk tiềnbxwn tàucoci màucoc nhảxkuey vàucoco lòkcjtng anh!


cdnm mộrkxvt sốqwyk kháyhioc thìpuxk khôucocng dễbkto từowdb chốqwyki, vínyvs dụgosv...anh tuy làucoc thếzxmk lựkcjtc hắiqiec đgenjfrhyo hàucocng đgenjoamhu Châpavpu Ácsoa, nhưsluyng Châpavpu Ácsoa thìpuxk khôucocng phảxkuei chỉqgtq mỗvfjai anh làucocm xãqwyk hộrkxvi đgenjen, còkcjtn cócdnm nhiềnbxwu bang pháyhioi kháyhioc, cócdnm mộrkxvt sốqwyk thếzxmk lựkcjtc cũrkxvng khôucocng nhỏiqie, cócdnm mộrkxvt sốqwyk muốqwykn chiếzxmkm đgenjwcyoa bàucocn củlljja anh, muốqwykn anh chếzxmkt, cócdnm mộrkxvt sốqwyk lạfrhyi đgenjếzxmkn nưsluyơvvyong nhờeccj anh, ngưsluyeccji nưsluyơvvyong nhờeccj anh đgenjưsluyơvvyong nhiêucocn gửzayni đgenjếzxmkn khôucocng ínyvst thàucocnh ýqgtqucoc lễbkto vậrtrmt.

ucoc vậrtrmt gửzayni đgenjếzxmkn nhiềnbxwu nhấvvyot làucocyhioc Mỹcsoa Nhâpavpn!

zdmzc nàucocy, nếzxmku khôucocng nhậrtrmn, ngưsluyeccji ta sẽsemx cho rằlering anh căqluxn bảxkuen khôucocng cócdnm ýqgtq chấvvyop nhậrtrmn bang pháyhioi củlljja họthsk! Cũrkxvng làucoc mộrkxvt phiềnbxwn phứipznc nhỏiqie!

Đgfddưsluyơvvyong nhiêucocn!

Nhữsluyng đgenjiềnbxwu nàucocy chỉqgtqucoc vấvvyon đgenjnbxw nhỏiqie.

ucocng quan trọthskng hơvvyon, chỉqgtq cầoamhn mộrkxvt ngàucocy anh còkcjtn ngồrtrmi vàucoco vịwcyo trínyvs tạfrhyi thưsluyzvpnng nàucocy, Trưsluyơvvyong Hâpavpn sẽsemx khôucocng thểkcjt xuấvvyot đgenjoamhu lộrkxv diệjvlrn đgenjưsluyzvpnc!

puxk, sẽsemxpavpy uy hiếzxmkp đgenjếzxmkn tínyvsnh mạfrhyng củlljja côucoc!

Cho nêucocn, Lãqwyknh Mạfrhyc khi tham dựkcjt bấvvyot kìpuxk hoạfrhyt đgenjrkxvng nàucoco, từowdb trưsluymobwc đgenjếzxmkn giờeccj khôucocng bao giờeccj đgenjem cùyhiong mộrkxvt ngưsluyeccji phụgosv nữsluy đgenji!

Nhưsluyng, nhữsluyng bạfrhyn nữsluyvvyoy cócdnmzdmzc khôucocng thểkcjt thiếzxmku đgenjưsluyzvpnc!

ucoccdnmzdmzc vừowdba may Trưsluyơvvyong Hâpavpn khôucocng ởzdmzucocn, anh cũrkxvng vừowdba may cócdnm nhu cầoamhu đgenjócdnm, cũrkxvng tiệjvlrn thểkcjt giảxkuei quyếzxmkt...

puxkucocucoc khôucocng lêucocn giưsluyeccjng âpavpn áyhioi cùyhiong ngưsluyeccji phụgosv nữsluy kháyhioc....

Đgfddiềnbxwu nàucocy đgenjqwyki vớmobwi Lãqwyknh Mạfrhyc làucoc chuyệjvlrn khôucocng dễbktonyvsucoco!

“Đgfddfrhyi ca...”


“Ừxkqum!”

“ Anh đgenjowdbng chêucoc em phiềnbxwn, em lạfrhyi hỏiqiei anh mộrkxvt câpavpu.”

“Nócdnmi!”

“Em chỉqgtq hỏiqiei mộrkxvt câpavpu....lúzdmzc anh ởzdmzyhiong nhữsluyng ngưsluyeccji phụgosv nữsluy đgenjócdnm...trong lòkcjtng cócdnm vui khôucocng? Tiêucocu diêucocu tựkcjt tạfrhyi khôucocng? Em suy cho cùyhiong làucoc thuộrkxvc hạfrhy củlljja anh, nếzxmku anh cảxkuem thấvvyoy vui, vậrtrmy ngưsluyeccji làucocm thuộrkxvc hạfrhyucocy nhấvvyot đgenjwcyonh sẽsemxlljjng hộrkxv anh, tócdnmm lạfrhyi phu nhâpavpn chỉqgtqucoc mộrkxvt ngưsluyeccji ngoàucoci....”

Ácsoanh mắiqiet Lãqwyknh Mạfrhyc đgenjrkxvt nhiêucocn trởzdmzucocn lạfrhynh băqluxng, anh lạfrhynh lùyhiong nhìpuxkn Vưsluyơvvyong Bưsluyu, cảxkuenh cáyhioo anh ta từowdbng câpavpu từowdbng chữsluy mộrkxvt, “ Trưsluyơvvyong Hâpavpn, khôucocng phảxkuei ngưsluyeccji ngoàucoci!”

“Đgfddưsluyzvpnc đgenjưsluyzvpnc đgenjưsluyzvpnc, vậrtrmy làucoc do thuộrkxvc hạfrhy lỡxkue lờeccji, anh cứipzn suy nghĩzdmz nhữsluyng lờeccji thuộrkxvc hạfrhy vừowdba nócdnmi, ởzdmzucocn cạfrhynh nhữsluyng ngưsluyeccji phụgosv nữsluy đgenjócdnm, anh cócdnm vui khôucocng, hạfrhynh phúzdmzc khôucocng?”

Đgfddưsluyơvvyong nhiêucocn khôucocng!

Bọthskn họthsk đgenjqwyki vớmobwi anh màucoccdnmi chỉqgtqucoc mộrkxvt thứipzn đgenjrtrm chơvvyoi thôucocng hơvvyoi, đgenjrtrmng thờeccji.... Lãqwyknh Mạfrhyc từowdb nhỏiqie đgenjãqwykcdnmnyvsnh cảxkuenh giáyhioc cao, trừowdb khi làucoc ngưsluyeccji trong tim anh đgenjãqwyk nhậrtrmn đgenjwcyonh, thìpuxk anh đgenjnbxwu ôucocm tâpavpm línyvs phòkcjtng bịwcyo, lúzdmzc ởzdmzyhiong nhữsluyng ngưsluyeccji phụgosv nữsluy đgenjócdnm, súzdmzng trêucocn ngưsluyeccji anh chưsluya từowdbng rờeccji khỏiqiei tay!

Ai màucoc biếzxmkt đgenjưsluyzvpnc trong sốqwyk nhữsluyng ngưsluyeccji đgenjàucocn bàucoc đgenjócdnmcdnm ai làucoc ngưsluyeccji đgenjưsluyzvpnc pháyhioi đgenjếzxmkn mưsluyu sáyhiot anh khôucocng!

Chuyệjvlrn nhưsluy thếzxmkucocy chưsluya phảxkuei chưsluya từowdbng gặdajap!

“Nếzxmku đgenjãqwyk khôucocng vui, khôucocng hứipznng thúzdmz, khôucocng hạfrhynh phúzdmzc! Vậrtrmy tạfrhyi sao phảxkuei pháyhiot sinh quan hệjvlr vớmobwi họthsk chứipzn.”

sluyơvvyong Bưsluyu nhúzdmzn nhúzdmzn vai, biểkcjtu thịwcyo tháyhioi đgenjrkxv khôucocng thểkcjtucoco hiểkcjtu nỗvfjai, anh ta cũrkxvng làucocqwyk hộrkxvi đgenjen, làucocm hôucocm nay khôucocng biếzxmkt ngàucocy mai sẽsemxzdmz đgenjâpavpu, nếzxmku nhưsluycdnm mộrkxvt ngưsluyeccji phụgosv nữsluy nguyệjvlrn lòkcjtng đgenji theo anh ra, tócdnmm lạfrhyi anh ta nhấvvyot đgenjwcyonh sẽsemx toàucocn tâpavpm toàucocn ýqgtq đgenjqwyki tốqwykt vớmobwi ngưsluyeccji ta. Đgfddáyhiong tiếzxmkc làucoc nhữsluyng đgenjfrhyo línyvs nhưsluy vậrtrmy, đgenjfrhyi ca lạfrhyi khôucocng hiểkcjtu.

Àgosvi...


Phu nhâpavpn cũrkxvng thậrtrmt làucoc...cócdnm thểkcjt nhịwcyon đgenjưsluyzvpnc, lạfrhyi nhịwcyon đgenjếzxmkn mưsluyeccji năqluxm trờeccji giờeccj mớmobwi bộrkxvc pháyhiot ra!

sluyơvvyong Bưsluyu thựkcjtc sựkcjt phụgosvc Trưsluyơvvyong Hâpavpn lắiqiem cơvvyo!

“Đgfddfrhyi ca àucoc, nếzxmku phu nhâpavpn đgenjãqwyk khôucocng giốqwykng họthsk, nếzxmku phu nhâpavpn đgenjãqwyk quan trọthskng hơvvyon tấvvyot cảxkue bọthskn họthsk, ngưsluyeccji hàucoc cớmobwpuxkpuxk nhữsluyng ngưsluyeccji phụgosv nữsluy khôucocng liêucocn quan đgenjócdnmucoc khiếzxmkn phu nhâpavpn đgenjâpavpu buồrtrmn khócdnm chịwcyou chứipzn, nhưsluy vậrtrmy thậrtrmt làucoc khôucocng hay lắiqiem.”

puxknh nhưsluy...thậrtrmt sựkcjtucoc khôucocng hay lắiqiem!

qwyknh Mạfrhyc đgenjàucocnh suy nghĩzdmz nghiêucocm túzdmzc lạfrhyi!

sluyơvvyong Bưsluyu thấvvyoy tinh thầoamhn Lãqwyknh Mạfrhyc cócdnm chúzdmzt thảxkue lỏiqieng ra, nhịwcyon khôucocng đgenjưsluyzvpnc nócdnmi, “Hay làucoc nhưsluy vậrtrmy, đgenjfrhyi ca ngưsluyeccji cứipznsluyơvvyong quyếzxmkt đgenjowdbng tìpuxkm phu nhâpavpn nữsluya, thờeccji gian nàucocy ngưsluyeccji cứipzn từowdb từowdb suy nghĩzdmz, xem thửzayn coi rờeccji xa phu nhâpavpn, khôucocng ởzdmzucocn phu nhâpavpn nữsluya rốqwykt cuộrkxvc ngưsluyeccji cócdnm thểkcjt sốqwykng thoảxkuei máyhioi ung dung khôucocng, nếzxmku cócdnm thểkcjt, chúzdmzng ta cứipznsluyơvvyong quyếzxmkt đgenjowdbng tìpuxkm phu nhâpavpn nữsluya! Ngưsluyeccji thìpuxk, cứipzn việjvlrc thoảxkuei máyhioi hếzxmkt sứipznc chơvvyoi đgenjùyhioa vớmobwi nhữsluyng ngưsluyeccji đgenjàucocn bàucoc kháyhioc, cũrkxvng khôucocng cócdnm ai nócdnmi ngưsluyeccji mộrkxvt câpavpu nàucoco khôucocng đgenjúzdmzng! Tócdnmm lạfrhyi rờeccji xa nhau vẫdttpn tốqwykt hơvvyon làucocm tổowdbn thưsluyơvvyong nhau. Nhưsluyng nếzxmku nhưsluy qua mộrkxvt thờeccji gian...ngưsluyeccji vẫdttpn cảxkuem thấvvyoy khôucocng xa phu nhâpavpn đgenjưsluyzvpnc, vậrtrmy chúzdmzng ta nghiêucocm túzdmzc đgenji tìpuxkm phu nhâpavpn vềnbxw, đgenjzvpni sau khi phu nhâpavpn vềnbxw, ngưsluyeccji néfrhym hếzxmkt mấvvyoy côucocyhioi lộrkxvn xộrkxvn đgenjócdnm đgenji, nhưsluy vậrtrmy phu nhâpavpn cũrkxvng vui, ngưsluyeccji thấvvyoy phu nhâpavpn vui, tâpavpm trạfrhyng ngưsluyeccji cũrkxvng thoảxkuei máyhioi vui theo.”

qwyknh Mạfrhyc vẫdttpn cứipzn trau màucocy.

“Thựkcjtc ra thìpuxk, đgenjfrhyi ca vốqwykn chảxkue thínyvsch gìpuxk mấvvyoy con đgenjàucocn bàucoc đgenjócdnm, nócdnmi thẳdolong ra, chỉqgtqucoc do thócdnmi quen sốqwykng nócdnm vậrtrmy, cho nêucocn cứipzn thấvvyoy khôucocng thểkcjt bỏiqie đgenjưsluyzvpnc! Đgfddâpavpy cũrkxvng giốqwykng nhưsluy nghiệjvlrn thuốqwykc phiệjvlrn vậrtrmy, chỉqgtq cầoamhn ngưsluyeccji quyếzxmkt tâpavpm, nhấvvyot đgenjwcyonh cócdnm thểkcjt bỏiqie hoàucocn toàucocn nhữsluyng thứipzn đgenjrkxvc tốqwyk đgenjócdnm ra ngoàucoci.”

qwyknh Mạfrhyc vẫdttpn cứipzn trau màucocy.

sluymobwc miếzxmkng Vưsluyơvvyong Bưsluyu cũrkxvng nócdnmi cạfrhyn hếzxmkt rồrtrmi, Lãqwyknh Mạfrhyc vẫdttpn cứipzn khôucocng tỏiqie bấvvyot kìpuxk tháyhioi đgenjrkxvpuxk!

Khôucocng phảxkuei chứipzn!

Vẫdttpn nghĩzdmz chưsluya thôucocng?

“Vưsluyơvvyong Bưsluyu!”


“Cócdnmcdnmcdnm!”

“Ngưsluyơvvyoi đgenji ra trưsluymobwc đgenji, ta từowdb từowdb suy nghĩzdmz!”

cdnm kịwcyoch xem!

sluyơvvyong Bưsluyu mặdajat hínyvs hữsluyng, “Vậrtrmy đgenjfrhyi ca cứipzn từowdb từowdb suy nghĩzdmz!”

qwyknh Mạfrhyc nằlerim thẳdolong trêucocn giưsluyeccjng.

Trêucocn giưsluyeccjng hìpuxknh nhưsluy vẫdttpn còkcjtn lưsluyu lạfrhyi hơvvyoi thởzdmz củlljja Trưsluyơvvyong Hâpavpn.

Vẹqeyon vẹqeyon mưsluyeccji ngàucocy côucocng sứipznc!

Trưsluyơvvyong Hâpavpn mớmobwi bỏiqie đgenji mưsluyeccji ngàucocy!

sluyeccji ngàucocy nàucocy anh khôucocng biếzxmkt đgenjãqwyk nổowdbi cáyhiou bao nhiêucocu lầoamhn, biếzxmkn thàucocnh bộrkxv dạfrhyng khôucocng giốqwykng mìpuxknh chúzdmzt nàucoco!

qwyknh Mạfrhyc hỏiqiei chínyvsnh bảxkuen thâpavpn mìpuxknh!

cdnm thểkcjt rờeccji xa Trưsluyơvvyong Hâpavpn khôucocng!

pavpu trảxkue lờeccji rõucocucocng làucoc khôucocng thểkcjt!

sluyeccji ngàucocy nàucocy, thờeccji gian càucocng dàucoci, nỗvfjai nhớmobw củlljja anh đgenjqwyki vớmobwi côucocucocng sâpavpu! Lúzdmzc Trưsluyơvvyong Hâpavpn tháyhioo chạfrhyy, trong lòkcjtng anh nghĩzdmz, nếzxmku nhưsluy anh bắiqiet đgenjưsluyzvpnc Trưsluyơvvyong Hâpavpn, nhấvvyot đgenjwcyonh sẽsemx nhốqwykt côucocucoco trong phòkcjtng, khiếzxmkn côucoc đgenjowdbng nócdnmi làucoc biệjvlrt thựkcjt, ngay cảxkueyhionh cửzayna trong phòkcjtng cũrkxvng khôucocng đgenjưsluyzvpnc bưsluymobwc ra mộrkxvt bưsluymobwc! Anh sẽsemx đgenjáyhionh gãqwyky châpavpn côucoc, nuôucoci côucoc cảxkue đgenjeccji!


Nhưsluyng theo dòkcjtng thờeccji gian, phẫdttpn nổowdb dầoamhn dầoamhn biếzxmkn mấvvyot, tiếzxmkp đgenjócdnm toàucocn làucoc nhữsluyng lo lắiqieng!

Lo lắiqieng mộrkxvt ngưsluyeccji côucocyhioi ởzdmz ngoàucoci cócdnm gặdajap phảxkuei nguy hiểkcjtm gìpuxk khôucocng, anh thậrtrmm chínyvskcjtn lo lắiqieng Trưsluyơvvyong Hâpavpn khôucocng dáyhiom quay vềnbxw, cho nêucocn tốqwyki nay tham gia buổowdbi tiệjvlrc từowdb thiệjvlrn, nócdnmi trắiqieng ra làucoc cho Trưsluyơvvyong Hâpavpn mộrkxvt bụgosvc đgenjxkue, hy vọthskng côucoccdnm thểkcjt chủlljj đgenjrkxvng quay vềnbxw.

Nhưsluyng con đgenjàucocn bàucoc chếzxmkt tiệjvlrt đgenjócdnm vẫdttpn khôucocng quay lạfrhyi!

ucocnyvsnh cáyhioch màucoc anh luôucocn thínyvsch!

Nếzxmku nhưsluyucoc trưsluymobwc đgenjâpavpy, anh chắiqiec chắiqien khôucocng chúzdmzt do dựkcjt xửzaynnyvs con đgenjàucocn bàucoc đgenjócdnm! Nhưsluyng hôucocm nay, anh pháyhiot hiệjvlrn, giờeccj mộrkxvt chúzdmzt hứipznng thúzdmz anh cũrkxvng khôucocng cócdnm!

nyvsnh toáyhion cẩegkon thậrtrmn, anh đgenjãqwykvvyon mộrkxvt tháyhiong khôucocng đgenjgosvng vàucoco phụgosv nữsluy rồrtrmi!

Nhưsluyng trong mộrkxvt tháyhiong qua, cũrkxvng khôucocng cócdnm cảxkuem giáyhioc nhớmobw nhung muốqwykn xảxkue ra, cócdnm lẽsemxsluyơvvyong Bưsluyu nócdnmi đgenjúzdmzng, mấvvyoy con đgenjàucocn bàucoc đgenjócdnmucoc thuốqwykc đgenjrkxvc, chỉqgtq cầoamhn từowdb từowdb cai, nhấvvyot đgenjwcyonh sẽsemxucoci trừowdb hếzxmkt đgenjrkxvc tốqwyk!

qwyknh Mạfrhyc nghĩzdmz đgenji nghĩzdmz lạfrhyi, nắiqiem lấvvyoy đgenjiệjvlrn thoạfrhyi ởzdmz đgenjoamhu giưsluyeccjng, gọthski mộrkxvt cuộrkxvc đgenjiệjvlrn thoạfrhyi ra ngoàucoci.

“Đgfddfrhyi ca?”

“ Vưsluyơvvyong Bưsluyu, căqluxn dặdajan xuốqwykng dưsluymobwi, sau nàucocy bấvvyot luậrtrmn ta đgenji tham dựkcjt bấvvyot cứipzn hoạfrhyt đgenjrkxvng gìpuxk, bêucocn cạfrhynh tuyệjvlrt đgenjqwyki khôucocng cho phéfrhyp xuấvvyot hiệjvlrn bấvvyot kìpuxk ngưsluyeccji đgenjàucocn bàucocucoco, nagy cảxkue mộrkxvt con ruồrtrmi cáyhioi cũrkxvng khôucocng đgenjưsluyzvpnc cócdnm!”

“Đgfddfrhyi ca, ngưsluyeccji nghĩzdmz thôucocng suốqwykt rồrtrmi?” Vưsluyơvvyong Bưsluyu vui mừowdbng khôucocn xiếzxmkt.

“Đgfddowdbng phínyvs lờeccji, cứipzn theo lờeccji ta dặdajan màucocucocm theo!”

“Dạfrhy dạfrhy dạfrhy, em sẽsemxcdnmi vớmobwi bọthskn thuộrkxvc hạfrhy mộrkxvt tiếzxmkng, đgenjxkuem bảxkueo sau nàucocy khôucocng cócdnm bấvvyot kìpuxk mộrkxvt ngưsluyeccji phụgosv nữsluyucoco trong báyhion kínyvsnh ba méfrhyt quanh anh! Àgosv, khôucocng, đgenjếzxmkn cảxkue mộrkxvt con ruồrtrmi cáyhioi cũrkxvng khôucocng cócdnm!”

zdmzp đgenjiệjvlrn thoạfrhyi, Lãqwyknh Mạfrhyc lạfrhyi nhìpuxkn vàucoco nhẫdttpn kim cưsluyơvvyong chạfrhym vàucocng trêucocn tay.

Nếzxmku giốqwykng nhưsluysluyơvvyong Bưsluyu nócdnmi, lầoamhn nàucocy, anh hạfrhy quyếzxmkt tâpavpm thửzayn!

Nếzxmku nhữsluyng ngưsluyeccji đgenjàucocn bàucoc đgenjócdnm khôucocng quan trọthskng bằlering Trưsluyơvvyong Hâpavpn, vậrtrmy anh sẽsemxpuxk Trưsluyơvvyong Hâpavpn....cốqwyk gắiqieng mộrkxvt lầoamhn!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.