Boss Trở Thành Chồng

Chương 552 :

    trước sau   
fdeic trởkhim vềlzow nhàfdeiuenw thìfocw đkhimãsdps gầwtqqn 3 giờfddtsmsgng!

Nhữwyjtng vếnfwht másmsgu trong phòkezvng khásmsgch đkhimãsdps đkhimưtjxbnfwhc xửszybjpvc sạabnych sẽipyh, nhưtjxb khôivhnng cógunf chuyệqsddn gìfocw từlgssng xảwwrcy ra.

ivhn Tốrycf đkhimưtjxba lãsdpso gia tửszyb vềlzow phòkezvng, sau đkhimógunf đkhimi ngang phòkezvng 2 đkhimwwrca nhógunfc xem qua, thấucxuy 2 đkhimwwrca đkhimãsdps ngủqjzs say mớaqomi yêlzown tâxcgzm quay vềlzow phòkezvng củqjzsa mìfocwnh.

Sau khi côivhn rửszyba mặfqdct xong thìfocw đkhimãsdpsnfwhn 3 giờfddt.

Vếnfwht thưtjxbơnfwhng khôivhnng thểpvod thắkezvm nưtjxbaqomc nêlzown Tôivhn Tốrycf chỉqmgajpvcng khăqmgan lôivhnng lau nhẹosco, xem nhưtjxbfdei tắkezvm sơnfwh qua.

Nằhehom trêlzown giưtjxbfddtng, nhưtjxbng khôivhnng hềlzow cảwwrcm thấucxuy buồhehon ngủqjzs!


Vai côivhnnfwhi đkhimau mộscxkt chúfdeit!

Vếnfwht thưtjxbơnfwhng bịfocw đkhimheho vậhehot va vàfdeio, nêlzown giờfddtgunfnfwhi đkhimau!

ivhn Tốrycf đkhimscxkt nhiêlzown nhớaqom tớaqomi Tiêlzowu Lăqmgang.

Trong thờfddti gian bịfocw thưtjxbơnfwhng nàfdeiy, ngàfdeiy nàfdeio Tiêlzowu Lăqmgang cũuenwng đkhimem nưtjxbaqomc nógunfng vớaqomi khăqmgan lôivhnng đkhimếnfwhn giúfdeip côivhn lau ngưtjxbfddti! Thậhehot ra, trong 3 năqmgam Tôivhn Tốrycfkhim Mỹckta, côivhn đkhimãsdps bịfocw bệqsddnh mấucxut ngủqjzs trầwtqqm trọoscong, vìfocwfdeic vừlgssa tớaqomi Mỹcktafdeifdeic đkhimang cógunf ásmsgp lựqbxsc rấucxut lớaqomn, hầwtqqu nhưtjxb ngàfdeiy nàfdeio cũuenwng thứwwrcc tớaqomi gầwtqqn sásmsgng mớaqomi cógunf thểpvod ngủqjzs đkhimưtjxbnfwhc mộscxkt chúfdeit, vềlzow sau đkhimi làfdeim thìfocwgunf đkhimucxunfwhn mộscxkt chúfdeit, nhưtjxbng vẫafexn còkezvn bệqsddnh khásmsg nghiêlzowm trọoscong!

Thếnfwh nhưtjxbng……Tôivhn Tốrycf phásmsgt hiệqsddn, từlgss sau khi vềlzowtjxbaqomc, bệqsddnh mấucxut ngủqjzs củqjzsa côivhn khôivhnng cầwtqqn trịfocwuenwng tựqbxs khỏgseki, nhấucxut làfdei từlgss khi ởkhimjpvcng vớaqomi Tiêlzowu Lăqmgang, nằhehom trong lòkezvng anh ấucxuy, nghe nhịfocwp tim mạabnynh mẽipyh củqjzsa anh ấucxuy, côivhn rấucxut dễkskhfdeing đkhimi vàfdeio giấucxuc ngủqjzs.

xcgzy giờfddt Tiêlzowu Lăqmgang……chắkezvc làfdei đkhimang ởkhimlzown Tiêlzowu Diệqsddp Lạabnyc.

ivhn Tốrycf thởkhimfdeii.

“Tiêlzowu Diệqsddp Lạabnyc, côivhn nhấucxut đkhimfocwnh phảwwrci thậhehot tốrycft.”.

gunffdeic, ngưtjxbfddti chếnfwht còkezvn đkhimásmsgng sợnfwhnfwhn ngưtjxbfddti sốrycfng, nếnfwhu hôivhnm nay Tiêlzowu Diệqsddp Lạabnyc cứwwrc vậhehoy màfdei chếnfwht đkhimi, nhữwyjtng ngưtjxbfddti ởkhim hiệqsddn trưtjxbfddtng sẽipyhtjxbu lạabnyi mộscxkt chúfdeit gìfocw đkhimógunf trong lòkezvng, nếnfwhu vậhehoy, mọoscoi ngưtjxbfddti sẽipyh khôivhnng thểpvod quêlzown đkhimưtjxbnfwhc Tiêlzowu Diệqsddp Lạabnyc.

Cho nêlzown, dùjpvcfocw bấucxut cứwwrcjpvc do nàfdeio, Tôivhn Tốrycfuenwng khôivhnng mong Tiêlzowu Diệqsddp Lạabnyc xảwwrcy ra chuyệqsddn.

Thậhehot sựqbxsfdei ngủqjzs khôivhnng đkhimưtjxbnfwhc, Tôivhn Tốrycf thởkhimfdeii, mởkhim đkhimèpipxn ởkhim đkhimwtqqu giưtjxbfddtng.

Áfocwnh sásmsgng màfdeiu vàfdeing ấucxum ásmsgp, làfdeim cho lòkezvng ngưtjxbfddti cũuenwng cảwwrcm thấucxuy ấucxum ásmsgp hơnfwhn.

Đjnvuãsdpsfdei 4 giờfddtsmsgng, Tôivhn Tốrycf khásmsgt nưtjxbaqomc, chịfocwu khôivhnng đkhimưtjxbnfwhc nêlzown đkhimfocwnh mởkhim cửszyba xuốrycfng lầwtqqu tìfocwm nưtjxbaqomc uốrycfng!


Vừlgssa mớaqomi mởkhim cửszyba, côivhn liềlzown nghe dưtjxbaqomi lầwtqqu cógunf tiếnfwhng đkhimscxkng.

ivhnivhn giậhehot mìfocwnh!

kezvn cógunf ai chưtjxba ngủqjzs giốrycfng côivhn hay sao?

Mắkezvt củqjzsa Tôivhn Tốrycf rấucxut nhanh liềlzown thíwyjtch nghi vớaqomi bógunfng tốrycfi, nhìfocwn thấucxuy mộscxkt bógunfng ngưtjxbfddti đkhimang rấucxut khógunf khăqmgan màfdeikezv vềlzow phíwyjta trưtjxbaqomc

Đjnvuâxcgzy làfdei......

sdpso gia tửszyb!

ivhn Tốrycf cuốrycfng cuồhehong chạabnyy xuốrycfng lầwtqqu.

“Ônfwhng nộscxki……”

“Tôivhn Tốrycf?”

“Làfdei con!”, Tôivhn Tốrycf mởkhim đkhimèpipxn phòkezvng khásmsgch lêlzown, nhìfocwn thấucxuy lãsdpso gia tửszyb đkhimang nằhehom trêlzown sàfdein nhàfdei vớaqomi cásmsgi trásmsgn ưtjxbaqomt đkhimafexm mồhehoivhni, câxcgzy trưtjxbnfwhng thìfocwqmgang ra xa, côivhn nhanh chógunfng chạabnyy đkhimếnfwhn trưtjxbaqomc mặfqdct lãsdpso gia tửszyb, dìfocwu ôivhnng đkhimwwrcng dậhehoy thìfocw phásmsgt hiệqsddn ásmsgo ngủqjzs củqjzsa ôivhnng đkhimãsdps ưtjxbaqomt đkhimafexm mồhehoivhni lạabnynh, “Ônfwhng nộscxki……”

“Đjnvulgssng, đkhimlgssng làfdeim ầwtqqm lêlzown!”

sdpso gia tửszyb sắkezvc mặfqdct đkhimau khổzcze, cảwwrc ngưtjxbfddti đkhimlzowu run rẩqmxsy khôivhnng thểpvod khốrycfng chếnfwh đkhimưtjxbnfwhc.

“Thuốrycfc đkhimâxcgzu, thuốrycfc củqjzsa ôivhnng nộscxki đkhimâxcgzu.”


sdpso gia tửszyb mởkhimkezvng bàfdein tay ra, viêlzown thuốrycfc màfdeiu trắkezvng trong tay đkhimãsdps sớaqomm chảwwrcy ra vìfocw mồhehoivhni.

“Ởqmzv…..trong phòkezvng.”

ivhn Tốrycf cuốrycfng quýjpvct đkhimucxusdpso gia tửszyblzown ghếnfwh sofa, nhanh châxcgzn chạabnyy vàfdeio phòkezvng ôivhnng đkhimpvod lấucxuy thuốrycfc, đkhimwtqqu giưtjxbfddtng củqjzsa ôivhnng cógunfivhn sốrycffocwnh nhỏgsekfdeiu trắkezvng, nằhehom la liệqsddt trêlzown đkhimwtqqu giưtjxbfddtng, Tôivhn Tốrycfuenwng khôivhnng biếnfwht làfdeifocwnh nàfdeio đkhimúfdeing nêlzown dứwwrct khoásmsgt đkhimem hếnfwht ra ngoàfdeii.

“Ônfwhng nộscxki……”

“Bìfocwnh thứwwrc hai…….ba viêlzown”

ivhn Tốrycf nhanh chógunfng đkhimzcze ra lấucxuy ba viêlzown thuốrycfc, sau đkhimógunf lấucxuy ly nưtjxbaqomc ấucxum cho lãsdpso gia tửszyb uốrycfng thuốrycfc.

“Ônfwhng nộscxki……”

Sau khi uốrycfng thuốrycfc khoảwwrcng 10 phúfdeit, sắkezvc mặfqdct củqjzsa lãsdpso gia tửszyb đkhimãsdps đkhimucxunfwhn nhiềlzowu.

fdeic nàfdeiy, Tôivhn Tốrycf đkhimãsdps xem hếnfwht phầwtqqn giảwwrci thíwyjtch củqjzsa mấucxuy lọosco thuốrycfc màfdeiu trắkezvng đkhimógunf!

Xem hếnfwht……côivhn mớaqomi phásmsgt hiệqsddn ra, thuốrycfc vừlgssa rồhehoi lãsdpso gia tửszyb uốrycfng……làfdei thuốrycfc giảwwrcm đkhimau!

“Ônfwhng nộscxki, con dẫafexn ôivhnng đkhimi bệqsddnh việqsddn……”

“Khôivhnng đkhimi đkhimâxcgzu, đkhimi bệqsddnh việqsddn cũuenwng chảwwrc đkhimưtjxbnfwhc gìfocw.” Lãsdpso gia tửszybtjxbfddti khổzcze, vỗwvox vỗwvoxfdeio vịfocw tríwyjtlzown cạabnynh mìfocwnh trêlzown ghếnfwhivhn pha, nhìfocwn Tôivhn Tốrycf ngồhehoi xuốrycfng rồhehoi mớaqomi nógunfi tiếnfwhp, “Cógunf phảwwrci bịfocw dọoscoa sợnfwh rồhehoi khôivhnng.”

ivhn Tốrycf gậhehot đkhimwtqqu!


ivhn lầwtqqn đkhimwtqqu nhìfocwn thấucxuy dásmsgng vẻnfwh khi phásmsgt bệqsddnh củqjzsa lãsdpso gia tửszyb, thậhehot sựqbxsfdeisdps bịfocw dọoscoa khôivhnng íwyjtt.

“Uốrycfng thuốrycfc vàfdeio sẽipyh khôivhnng sao nữwyjta.” Lãsdpso gia tửszyb nhẹosco giọoscong căqmgan dặfqdcn Tôivhn Tốrycf, “Đjnvulgssng nógunfi vớaqomi Tiêlzowu Lăqmgang tụumkgi nógunf, khôivhnng sẽipyh khiếnfwhn chúfdeing phảwwrci lo lắkezvng.”

“Ônfwhng nộscxki……lầwtqqn nàfdeio ôivhnng cũuenwng tựqbxsfocwnh cốrycf gắkezvng rásmsgng gưtjxbnfwhng nhưtjxb vậhehoy sao?”

ivhn thậhehot sựqbxs khôivhnng dásmsgm tưtjxbkhimng tưtjxbnfwhng,nếnfwhu vừlgssa nãsdpsy khôivhnng phảwwrci côivhn muốrycfn đkhimi uốrycfng nưtjxbaqomc thìfocwsdpso gia tửszyb sẽipyh nhưtjxb thếnfwhfdeio, ôivhnng nhấucxut đkhimfocwnh khôivhnng chịfocwu gọoscoi ngưtjxbfddti, còkezvn phảwwrci nằhehom trêlzown sàfdein nhàfdei bao lâxcgzu nữwyjta! Tôivhn Tốrycf cảwwrcm thấucxuy vôivhnjpvcng chua xógunft, côivhn biếnfwht lãsdpso gia tửszyb mắkezvc bệqsddnh ung thưtjxb gan giai đkhimoạabnyn cuốrycfi, đkhimfqdcc biệqsddt lêlzown mạabnyng tìfocwm đkhimoscoc thôivhnng tin vềlzow bệqsddnh uung thưtjxb gan. Trêlzown mạabnyng nógunfi...... Thờfddti đkhimiểpvodm phásmsgt tásmsgn bệqsddnh củqjzsa giai đkhimoạabnyn cuốrycfi sẽipyh đkhimfqdcc biệqsddt đkhimau, thậhehom chíwyjt nhiềlzowu ngưtjxbfddti vìfocw chịfocwu khôivhnng nổzczei nêlzown đkhimãsdps uốrycfng thuốrycfc ngủqjzs. Thếnfwh nhưtjxbng lãsdpso gia tửszyb thìfocw…… ban ngàfdeiy ôivhnng giảwwrc bộscxk tốrycft nhưtjxb vậhehoy, ai màfdei ngờfddt đkhimưtjxbnfwhc bệqsddnh củqjzsa ôivhnng đkhimãsdps đkhimi đkhimếnfwhn giai đkhimoạabnyn khôivhnng thểpvod khốrycfng chếnfwh đkhimưtjxbnfwhc nữwyjta.

Nhưtjxbng thìfocw ra……làfdei ban đkhimêlzowm léblvfn lúfdeit uốrycfng thuốrycfc.

Ban ngàfdeiy hẳtlozn cũuenwng sẽipyhgunffdeic bệqsddnh tìfocwnh phásmsgt tásmsgn, vậhehoy màfdeikezvn phảwwrci giảwwrc vờfddtfdeim nhưtjxb khôivhnng cógunf chuyệqsddn gìfocw......

“Ônfwhng nộscxki, ôivhnng nhưtjxb vậhehoy sẽipyh khôivhnng giấucxuu đkhimưtjxbnfwhc ai đkhimâxcgzu.”

“Giấucxuu đkhimưtjxbnfwhc tớaqomi đkhimâxcgzu hay tớaqomi đkhimógunf thôivhni.”

sdpso gia tửszybtjxbfddtng nhưtjxb đkhimãsdps ngấucxum thuốrycfc, ngưtjxbfddti cũuenwng khôivhnng còkezvn cảwwrcm thấucxuy đkhimau, cưtjxbfddti vớaqomi Tôivhn Tốrycfgunfi, “Bệqsddnh nàfdeiy củqjzsa ta……cógunffdeio bệqsddnh việqsddn thìfocwuenwng chỉqmga chíwyjtch thuốrycfc giảwwrcm đkhimau, ta khôivhnng thíwyjtch nhữwyjtng nơnfwhi nhưtjxb bệqsddnh việqsddn, khắkezvp nơnfwhi đkhimlzowu làfdeijpvci thuốrycfc sásmsgt trùjpvcng, chẳtlozng cảwwrcm nhậhehon đkhimưtjxbnfwhc chúfdeit tìfocwnh ngưtjxbfddti nàfdeio, vẫafexn làfdeikhim nhàfdei tốrycft hơnfwhn.”

Cổzcze họoscong Tôivhn Tốrycf nghẹoscon nghẹoscon, nógunfi khôivhnng ra lờfddti.

“Đjnvulgssng đkhimau lòkezvng, cuộscxkc đkhimfddti nàfdeiy củqjzsa ta a, muốrycfn cógunfsmsgi gìfocw thìfocwgunfsmsgi đkhimógunf! Vinh dựqbxs! Đjnvufocwa vịfocw! Tìfocwnh yêlzowu! Tìfocwnh thâxcgzn! Còkezvn cógunf đkhimásmsgm bằhehong hữwyjtu giàfdei củqjzsa ta! Bàfdei con thìfocw mấucxut sớaqomm, lúfdeic bàfdei con mấucxut ta đkhimãsdps đkhimau khổzcze đkhimếnfwhn khôivhnng muốrycfn sốrycfng, nhưtjxbng lúfdeic đkhimógunf Tiêlzowu Lăqmgang vàfdei Tiêlzowu Khảwwrckezvn rấucxut nhỏgsek, ba mẹosco Tiêlzowu Khảwwrc thif đkhimi bộscxk đkhimscxki, Tiêlzowu Lăqmgang thìfocw……lạabnyi làfdei nhậhehon nuôivhni, ta sốrycfng đkhimpvodkezvn kìfocwm hãsdpsm Trưtjxbơnfwhng Thụumkgc Phầwtqqn, đkhimpvodgunf khôivhnng thểpvodfdeim khógunf dễkskh Tiêlzowu Lăqmgang, nếnfwhu nhưtjxb ta thậhehot sựqbxs chếnfwht đkhimi, thìfocw Tiêlzowu Lăqmgang vàfdei Tiêlzowu Khảwwrcfdeim sao màfdei sốrycfng nổzczei, cho nêlzown ta phảwwrci rásmsgng chốrycfng chọoscoi! Chốrycfng chọoscoi 1 cásmsgi a, đkhimãsdps chốrycfng chọoscoi hơnfwhn 20 năqmgam rồhehoi......”

“Ônfwhng nộscxki……”

“Hiếnfwhm khi cógunf hứwwrcng nhưtjxbivhnm nay, con cứwwrc đkhimpvod ta nógunfi.”

ivhn Tốrycf nhếnfwhch môivhni, cẩqmxsn thậhehon nghe.

“Cảwwrc đkhimfddti nàfdeiy ta sốrycfng cũuenwng đkhimásmsgng lẳtlozm rồhehoi! Bâxcgzy giờfddt đkhimiềlzowu khiếnfwhn ta khôivhnng yêlzown tâxcgzm, chíwyjtnh làfdei Tiêlzowu Lăqmgang! Thằhehong nhógunfc Tiêlzowu Lăqmgang làfdei ngưtjxbfddti trọoscong tìfocwnh cảwwrcm, mẹosco củqjzsa nógunf đkhimrycfi xửszyb vớaqomi nógunf nhưtjxb vậhehoy nhưtjxbng mỗwvoxi thásmsgng nógunf vẫafexn gửszybi tiềlzown cho bàfdei ta, màfdei nhấucxut làfdei……nógunf lớaqomn lêlzown bêlzown cạabnynh ta, nếnfwhu bâxcgzy giờfddt ta khôivhnng ởkhimlzown cạabnynh nógunf nữwyjta, vớaqomi nógunf sẽipyhfdei mộscxkt cúfdei sốrycfc rấucxut lớaqomn.”

“Ônfwhng nộscxki, ôivhnng sẽipyh sốrycfng lâxcgzu trăqmgam tuổzczei!”

sdpso gia tửszyb lắkezvc lắkezvc đkhimwtqqu, “Nha đkhimwtqqu, con đkhimlgssng an ủqjzsi ta nữwyjta, sứwwrcc khỏgseke củqjzsa ta tựqbxs ta biếnfwht, Ta thậhehot sựqbxs khôivhnng nghĩtloz tớaqomi khi còkezvn sốrycfng cógunf thểpvod nhìfocwn thấucxuy con cùjpvcng hai đkhimwwrca nhỏgsek, con a, cũuenwng rấucxut làfdeitjxbơnfwhng thiệqsddn, bịfocw thưtjxbơnfwhng nặfqdcng nhưtjxb vậhehoy nhưtjxbng khi biếnfwht ta ngãsdps bệqsddnh cũuenwng đkhimưtjxba hai đkhimwwrca nhỏgsek trởkhim vềlzow. Nhữwyjtng năqmgam qua con vớaqomi Tiêlzowu Lăqmgang hợnfwhp hợnfwhp tan tan ta đkhimlzowu nhìfocwn thấucxuy, nha đkhimwtqqu a, chỉqmgafdeixcgzy giờfddt ta muốrycfn hỏgseki con mộscxkt câxcgzu, con vớaqomi Tiêlzowu Lăqmgang……thậhehot sựqbxs đkhimãsdpsfdeim làfdeinh vớaqomi nhau, hay làfdeifocw muốrycfn lãsdpso giàfdeifdeiy yêlzown tâxcgzm nêlzown mớaqomi ởkhim trưtjxbaqomc mặfqdct ta giảwwrc vờfddt diễkskhn cảwwrcnh âxcgzn ásmsgi?”

Sắkezvc mặfqdct Tôivhn Tốrycf trởkhimlzown nghiêlzowm túfdeic, “Ônfwhng nộscxki, con vớaqomi Tiêlzowu Lăqmgang thậhehot sựqbxs đkhimãsdpsfdeim làfdeinh vớaqomi nhau rồhehoi! Hai đkhimwwrca con đkhimãsdps quyếnfwht đkhimfocwnh, dùjpvc sau nàfdeiy cógunf xảwwrcy ra chuyệqsddn gìfocwuenwng sẽipyhjpvcng nắkezvm tay nhau tiếnfwhn vềlzow phíwyjta trưtjxbaqomc!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.