Boss Trở Thành Chồng

Chương 545 :

    trước sau   
tohrơxjoeng mặcbcht Tôlinv Nhiễlfqkm cưtohrơxjoeng cứcbchng, nhìgllpn thấagimy áhvoonh mắcbcht rấagimt mong nhậewmfn đdpizưtohrchlrc câbiyhu trảydyv lờhdoki củejjqa Tôlinv Tốkudzi, ôlinvng nhẹihdx nhàevlhng gậewmft đdpizxbcvu!

Cảydyv tráhvooi tim củejjqa côlinv tứcbchc khắcbchc nhưtohrxjoei xuốkudzng vựvbjjc thẳqfuem!

linv nắcbchm chặcbcht nắcbchm đdpizagimm, miệnmwvng nghiếfnsen răcqxpng, trong mắcbcht toàevlhn sựvbjj hậewmfn thùgejw!

cruuo giàevlh củejjqa Tôlinv gia! Hạxjoei chếfnset hai ngưtohrhdoki mẹihdx củejjqa côlinv, sao côlinvunzh thểgllp tha thứcbch đdpizưtohrchlrc đdpizâbiyhy! Nếfnseu nhưtohr khôlinvng cóunzh ôlinvng ta, côlinv đdpizãcruu khôlinvng phảydyvi lớfgkzn lêkheyn trong côlinv nhi việnmwvn, cũbzznng khôlinvng trởagim thàevlhnh nhưtohr ngàevlhy hôlinvm nay, sẽbzznevlhng khôlinvng cóunzh việnmwvc khi gặcbchp đdpizưtohrchlrc Mạxjoec Tầxbcvm, côlinv chỉjnthgllp mộvbjjt chúsyact tốkudzt màevlh hắcbchn đdpizkudzi vớfgkzi mìgllpnh đdpizãcruu dễlfqk siêkheyu lòfnseng đdpizếfnsen vậewmfy, tấagimt cảydyv chỉjnthgllplinv chưtohra từylekng cóunzh đdpizưtohrchlrc sựvbjjkheyu thưtohrơxjoeng chiềhdoku chuộvbjjng màevlhlinv đdpizáhvoong đdpizưtohrchlrc cóunzhagimy!

Nếfnseu vậewmfy càevlhng khôlinvng cóunzh nhữohzgng bi kịguqtch phíwsyna sau!

Toàevlhn bộvbjj chuyệnmwvn nàevlhy, đdpizhdoku do mộvbjjt tay lãcruuo giàevlh củejjqa Tôlinv gia gâbiyhy nêkheyn!


linv Tốkudz cắcbchn răcqxpng ken kémkaot, mắcbcht côlinv thăcqxpm thẳqfuem nhìgllpn vàevlho Tôlinv Nhiễlfqkm, “Khôlinvng phảydyvi bốkudzunzhi, mẹihdx củejjqa con khi mang thai con đdpizãcruu rờhdoki khỏyeami Kinh Thàevlhnh rồjlufi sao? Con vẫunzhn còfnsen mộvbjjt sốkudzsyaccbchc vềhdok mẹihdx con, lúsyacc đdpizóunzhevlho khoảydyvng 4,5 tuổtohri, mẹihdx mớfgkzi mấagimt, khi đdpizóunzhevlhagimy dãcruu sớfgkzm rờhdoki khỏyeami Kinh Thàevlhnh rồjlufi, sao Tôlinvcruuo đdpizxbcvu vẫunzhn khôlinvng tha cho bàevlhagimy!”

linv Nhiễlfqkm cụsfhdp mắcbcht xuốkudzng, nóunzhi tiếfnsep, “Khi trưtohrfgkzc, lúsyacc ta nóunzhi chia tay vớfgkzi bàevlhagimy ta khôlinvng hềhdok biếfnset bàevlhagimy đdpizãcruuunzh thai, khi đdpizóunzh sau khi côlinvagimy đdpizjlufng ýsyac chia tay, liềhdokn lậewmfp tứcbchc rờhdoki Kinh Thàevlhnh, ta lo sẽbzznevlhm liêkheyn lụsfhdy đdpizếfnsen côlinvagimy nêkheyn cũbzznng khôlinvng dáhvoom liêkheyn lạxjoei cho côlinvagimy! Cũbzznng khôlinvng hỏyeami rốkudzt cụsfhdc côlinvagimy đdpizi đdpizâbiyhu! Sau nàevlhy.....ta vẫunzhn khôlinvng nhịguqtn đdpizưtohrchlrc, lạxjoei lémkaon liêkheyn hệnmwv vớfgkzi mẹihdx con, lúsyacc đdpizóunzh đdpizãcruuevlh hai năcqxpm sau rồjlufi.....con đdpizãcruu ra đdpizhdoki, lúsyacc đdpizóunzh.....thựvbjjc ra khi ta ởagim vớfgkzi mẹihdx con, chúsyacng ta cũbzznng đdpizãcruu từylekng mơxjoe vềhdoktohrơxjoeng lai, vìgllp chuyệnmwvn đdpizcbcha con gáhvooi lớfgkzn.....cho nêkheyn ta đdpizãcruuunzhi vớfgkzi mẹihdx con rằhvoong, nếfnseu sau nàevlhy cóunzh con rồjlufi, vẫunzhn cứcbch lấagimy têkheyn làevlhlinv Tốkudz đdpizi. Nhưtohr vậewmfy, cũbzznng coi nhưtohr ta bùgejw đdpizcbchp lỗwembi lầxbcvm vớfgkzi đdpizcbcha con gáhvooi lớfgkzn.....

“......khi ta mộvbjjt lầxbcvn nữohzga liêkheyn hệnmwv vớfgkzi mẹihdx củejjqa con, côlinvagimy nóunzhi côlinvagimy đdpizãcruu kếfnset hôlinvn rồjlufi, lúsyacc đdpizóunzh sau khi nghe đdpizưtohrchlrc tin, trong lòfnseng ta khôlinvng còfnsen cảydyvm nhậewmfn đdpizưtohrchlrc gìgllp nữohzga, ta vốkudzn nghĩegzc, nếfnseu làevlh nhưtohr vậewmfy, ta sẽbzzn khôlinvng làevlhm phiềhdokn cuộvbjjc sốkudzng củejjqa côlinvagimy nữohzga, chỉjnth cầxbcvn côlinvagimy sốkudzng hạxjoenh phúsyacc làevlh đdpizưtohrchlrc rồjlufi! Nhưtohrng trong mộvbjjt lầxbcvn gọkbowi đdpiziệnmwvn, ta vôlinvgllpnh nghe thấagimy tiếfnseng khóunzhc i i a a củejjqa mộvbjjt đdpizcbcha trẻzptp, hơxjoen nữohzga còfnsen nóunzhi làevlh đdpizóunzhi rồjlufi.....mẹihdx củejjqa con mớfgkzi rờhdoki xa ta hai năcqxpm, cứcbch coi nhưtohrlinvagimy vừyleka rờhdoki khỏyeami Kinh Thàevlhnh đdpizãcruu quen vớfgkzi ngưtohrhdoki đdpizàevlhn ôlinvng kháhvooc, thìgllp đdpizcbcha trẻzptp đdpizóunzhbzznng chưtohra thểgllpunzhi đdpizưtohrchlrc mớfgkzi đdpizúsyacng.....cho nêkheyn, ta mớfgkzi nghi đdpizcbcha trẻzptp đdpizóunzhevlh con củejjqa ta.”

linv Nhiễlfqkm nhớfgkz lạxjoei câbiyhu chuyệnmwvn củejjqa ngàevlhy trưtohrfgkzc, ôlinvng tiếfnsep tụsfhdc nóunzhi, “Lúsyacc đdpizóunzh bốkudzunzh gặcbchng hỏyeami mẹihdx con thếfnseevlho, côlinvagimy cũbzznng khôlinvng côlinvng nhậewmfn đdpizcbcha con đdpizóunzhevlh củejjqa ta! Sau nàevlhy ta cũbzznng khôlinvng hỏyeami nữohzga, bởagimi vìgllpunzh mộvbjjt lầxbcvn, khi đdpizang gọkbowi đdpiziệnmwvn ta cóunzh nghe thấagimy tiếfnseng ai đdpizóunzh gọkbowi Tôlinv Tốkudz.....nêkheyn cũbzznng đdpizãcruuhvooc đdpizguqtnh đdpizưtohrchlrc rồjlufi! Khi trưtohrfgkzc, đdpiziệnmwvn thoạxjoei khôlinvng phổtohr biếfnsen nhưtohrbiyhy giờhdok, khôlinvng thểgllp dựvbjja vàevlho đdpiziệnmwvn thoạxjoei màevlh biếfnset đdpizưtohrchlrc vịguqt tríwsyn củejjqa côlinvagimy, côlinvagimy cũbzznng khôlinvng cho ta biếfnset rốkudzt cuộvbjjc đdpizang sốkudzng ởagim đdpizâbiyhu, chúsyacng ta chỉjnthunzh thểgllp gọkbowi đdpiziệnmwvn thoạxjoei liêkheyn lạxjoec.....”

linv Tốkudz truy hỏyeami, “ Sau đdpizóunzh thìgllp sao!”

“Sau đdpizóunzh thìgllp.....” Tôlinv Nhiễlfqkm lạxjoei cưtohrhdoki ngoắcbchc khóunzhe miệnmwvng, “Sau đdpizóunzh, chuyệnmwvn nàevlhy vẫunzhn bịguqt phụsfhd thâbiyhn củejjqa ta biếfnset đdpizưtohrchlrc, khi đdpizóunzh ta cũbzznng khôlinvng biếfnset làevlhm thếfnseevlho màevlh ôlinvng ta biếfnset đdpizưtohrchlrc. Phụsfhd thâbiyhn làevlh mộvbjjt ngưtohrhdoki khóunzhfnseng tha thứcbch cho kẻzptp đdpizãcruu lừyleka dốkudzi ôlinvng, đdpizchlri đdpizếfnsen khi ta biếfnset hếfnset mọkbowi việnmwvc, mẹihdx củejjqa con đdpizãcruu.....gặcbchp tai nạxjoen giao thôlinvng, mấagimt rồjlufi.”

“Cho nêkheyn.....mẹihdx củejjqa con đdpizãcruu bịguqttohru sáhvoot! Bàevlhagimy bịguqttohru sáhvoot!”

“Đyvszúsyacng thếfnse, côlinvagimy đdpizãcruu bịguqt phụsfhd thâbiyhn củejjqa ta mưtohru sáhvoot!”

Trong mắcbcht Tôlinv Tốkudz giặcbchc mộvbjjt nỗwembi hậewmfn thùgejw!

Khôlinvng tráhvooch đdpizưtohrchlrc, khôlinvng tráhvooch mẹihdx lạxjoei đdpizgllp lạxjoei di chúsyacc cho côlinv, chắcbchc chắcbchn lúsyacc đdpizóunzhevlh đdpizãcruu pháhvoot hiệnmwvn ra đdpiziềhdoku gìgllp đdpizóunzhkheyn mớfgkzi làevlhm nhưtohr vậewmfy!

“Bốkudz..... Khôlinvng nhậewmfn đdpizưtohrchlrc sựvbjj cầxbcvu cứcbchu từylek mẹihdx con sao?”

Vớfgkzi tìgllpnh trạxjoeng khi đdpizóunzh, theo lýsyac, đdpizáhvoong nhẽbzzn mẹihdx sẽbzzn gọkbowi đdpiziệnmwvn cho bốkudz đdpizgllp cầxbcvu cứcbchu, nếfnseu nhưtohr vậewmfy cóunzh lẽbzzn đdpizãcruu thoáhvoot đdpizưtohrchlrc tai ưtohrơxjoeng!

linv Nhiễlfqkm lắcbchc lắcbchc đdpizxbcvu, “Khôlinvng cóunzh.....trêkheyn thựvbjjc tếfnse, hai ngàevlhy trưtohrfgkzc khi mẹihdx con gặcbchp chuyệnmwvn, côlinvagimy vẫunzhn giữohzg liêkheyn lạxjoec vớfgkzi ta, nhưtohrng giọkbowng đdpiziệnmwvu củejjqa côlinvagimy kháhvoogllpnh thưtohrhdokng, khôlinvng hềhdokunzh bấagimt cứcbch đdpiziềhdoku kháhvooc lạxjoeevlho!”


“Nhưtohrng nếfnseu nhưtohr vậewmfy.....sao mẹihdx lạxjoei đdpizgllp lạxjoei mộvbjjt tờhdok di chúsyacc cho con chứcbch!”

linv Nhiễlfqkm giậewmft mạxjoenh đdpizxbcvu, “Di chúsyacc gìgllpxjoe?”

“Hơxjoen 3 năcqxpm trưtohrfgkzc con cóunzh pháhvoot hiệnmwvn đdpizưtohrchlrc chiếfnsec hòfnsem mẹihdx chôlinvn trưtohrfgkzc cửejjqa nhàevlh, trong đdpizóunzhunzh mộvbjjt láhvoo thưtohr mẹihdx đdpizgllp lạxjoei.....”Giọkbowng Tôlinv Tốkudz nghẹihdxn lạxjoei, côlinv khẽbzznunzhi, “Mẹihdx con nóunzhi vớfgkzi con, bốkudz ruộvbjjt củejjqa con làevlh mộvbjjt anh hùgejwng cáhvooi thếfnse, còfnsen nóunzhi sau nàevlhy bàevlhagimy khôlinvng thểgllp chăcqxpm sóunzhc con đdpizưtohrchlrc nữohzga, bảydyvo con rằhvoong nhấagimt đdpizguqtnh phảydyvi kiêkheyn cưtohrhdokng.....Bàevlhagimy đdpizãcruu sớfgkzm biếfnset phụsfhd thâbiyhn củejjqa bốkudz sẽbzzn hạxjoe thủejjq vớfgkzi bàevlh, tạxjoei sao bàevlhagimy khôlinvng trốkudzn đdpizi!”

“Mẹihdx củejjqa con, bàevlhagimy nóunzhi nhưtohr vậewmfy sao?”

linv Tốkudz ngấagimn nưtohrfgkzc mắcbcht, gậewmft đdpizxbcvu!

linv Nhiễlfqkm ôlinvm lấagimy mặcbcht, giọkbowng ôlinvng rấagimt buồjlufn, “Làevlh bốkudz xin lỗwembi mẹihdx con, bốkudz khôlinvng nêkheyn liêkheyn lạxjoec vớfgkzi bàevlhagimy, nếfnseu nhưtohr khôlinvng liêkheyn lạxjoei vớfgkzi bàevlhagimy, phụsfhd thâbiyhn củejjqa ta cũbzznng sẽbzzn khôlinvng biếfnset chuyệnmwvn nàevlhy, cũbzznng sẽbzzn khôlinvng cóunzh chuyệnmwvn làevlhm hạxjoei bàevlhagimy!”

linv Cẩbrjbn.....

Khôlinvng ngờhdoklinvagimy còfnsen nóunzhi vớfgkzi con gáhvooi, ôlinvng làevlh anh hùgejwng cáhvooi thếfnse!

Ôfgkzng màevlhevlh anh hùgejwng gìgllpxjoe chứcbch!

Đyvszếfnsen ngưtohrhdoki phụsfhd nữohzg ôlinvng yêkheyu vàevlhhvooc con gáhvooi củejjqa mìgllpnh còfnsen khôlinvng bảydyvo vệnmwv đdpizưtohrchlrc!

linv Nhiễlfqkm hậewmfn đdpizếfnsen mứcbchc tay ôlinvng bứcbcht lấagimy tóunzhc mìgllpnh, ôlinvng nhưtohr đdpizãcruu nghĩegzc ra tạxjoei sao Tôlinv Cẩbrjbn khôlinvng bỏyeam chạxjoey, nhấagimt đdpizguqtnh, nhấagimt đdpizguqtnh làevlh phụsfhd thâbiyhn củejjqa ôlinvng đdpizãcruugejwng thủejjq đdpizoạxjoen vôlinvgejwng bỉjnthtohri nàevlho đdpizóunzh đdpizgllp uy hiếfnsep côlinv, nhấagimt đdpizguqtnh làevlh nhưtohr vậewmfy! Nóunzhi khôlinvng chừylekng.....Ôfgkzng lấagimy chíwsynnh mạxjoeng củejjqa Tôlinv Tốkudz đdpizgllp đdpize dọkbowa!

Ôfgkzng đdpizãcruu quáhvoo hiểgllpu phụsfhd thâbiyhn củejjqa mìgllpnh!

linv Cẩbrjbn rờhdoki đdpizi lúsyacc đdpizãcruu mang thai, dưtohrfgkzi mi mắcbcht củejjqa phụsfhd thâbiyhn, côlinvhvoom làevlhm mộvbjjt chuyệnmwvn lớfgkzn nhưtohr vậewmfy, sao phụsfhd thâbiyhn củejjqa ôlinvng cóunzh thểgllp tha thứcbch!


Thậewmfm chíwsyn.....

linv Nhiễlfqkm khôlinvng ngừylekng nghĩegzc đdpizếfnsen, nếfnseu nhưtohrlinv Tốkudz khôlinvng phảydyvi con củejjqa ôlinvng, nếfnseu trong ngưtohrhdoki côlinv khôlinvng chảydyvy dòfnseng máhvoou nóunzhng củejjqa Tôlinv gia, cóunzh khi nàevlho con bémkaobzznng chếfnset cùgejwng mẹihdx trong vụsfhd tai nạxjoen giao thôlinvng đdpizóunzh khôlinvng!

linv Nhiễlfqkm gầxbcvn nhưtohr khôlinvng dáhvoom tưtohragimng tưtohrchlrng!

Cảydyv ba ngưtohrhdoki đdpizhdoku im lặcbchng khôlinvng ai nóunzhi gìgllp!

Trong cảydyv gian phòfnseng đdpizcbchc quáhvoonh bầxbcvu khôlinvng khíwsyn bi thưtohrơxjoeng.

linv Tốkudz chưtohra từylekng hậewmfn mộvbjjt ai sâbiyhu đdpizewmfm hơxjoen Mạxjoec Tầxbcvm!

cruuo giàevlh đdpizóunzh!

Ôfgkzng ta cóunzh thểgllp dựvbjja vàevlho cáhvooi gìgllpevlh đdpizguqtnh đdpizoạxjoet sinh mạxjoeng củejjqa ngưtohrhdoki kháhvooc!

Dựvbjja vàevlho cáhvooi gìgllpevlh giếfnset hạxjoei hai ngưtohrhdoki mẹihdx củejjqa côlinv!

“Lãcruuo giàevlh đdpizóunzh, ôlinvng ta đdpizãcruu chếfnset chưtohra!”

linv Nhiễlfqkm cũbzznng hồjlufi hồjlufn tỉjnthnh lạxjoei, ôlinvng cưtohrhdoki buồjlufn, “Phụsfhd thâbiyhn củejjqa ta vẫunzhn còfnsen sốkudzng, hơxjoen nữohzga.....Bâbiyhy giờhdok toàevlhn bộvbjjlinvng việnmwvc kinh doanh đdpizang nằhvoom trong tay ôlinvng ấagimy, bấagimy giờhdok ôlinvng ấagimy còfnsen đdpizang huấagimn luyệnmwvn cảydyv Bạxjoech Linh đdpizgllpunzh bắcbcht tay nắcbchm bắcbcht cáhvooc mốkudzi làevlhm ăcqxpn củejjqa ôlinvng.....”

“Bốkudz.....Bốkudz khôlinvng hậewmfn lãcruuo ta sao!”

Mắcbcht củejjqa Tôlinv Nhiễlfqkm đdpizvbjjt nhiêkheyn trởagimkheyn u uấagimt!

Hậewmfn!

Sao cóunzh thểgllp khôlinvng hậewmfn!

Nếfnseu phụsfhd thâbiyhn chỉjnthhvooch ôlinvng ra khỏyeami ngưtohrhdoki ôlinvng yêkheyu, ôlinvng cũbzznng khôlinvng đdpizếfnsen nỗwembi hậewmfn phụsfhd thâbiyhn mìgllpnh! Nhưtohrng thủejjq đdpizoạxjoen củejjqa ôlinvng ta quáhvoo cựvbjjc đdpizoan, ôlinvng ta ra tay giếfnset hạxjoei hai ngưtohrhdoki phụsfhd nữohzgevlh ôlinvng vôlinvgejwng yêkheyu thưtohrơxjoeng ấagimy, làevlhm cho cảydyv 3 đdpizcbcha con gáhvooi củejjqa ôlinvng phảydyvi chịguqtu khóunzh khăcqxpn cùgejwng cựvbjjc!

Nếfnseu khôlinvng phảydyvi do phụsfhd thâbiyhn củejjqa ôlinvng!

Đyvszcbcha con gáhvooi lớfgkzn củejjqa ôlinvng đdpizãcruu khôlinvng phảydyvi chếfnset

unzh sựvbjj dạxjoey dỗwemb củejjqa ôlinvng, Bạxjoech Linh cũbzznng khôlinvng trởagim thàevlhnh nhưtohrbiyhy giờhdok, còfnsen Tôlinv Tốkudz.....cũbzznng đdpizthsy phảydyvi trảydyvi qua bao đdpizau khổtohr nhưtohr vậewmfy!

“Bốkudz, lãcruuo ta hạxjoei mẹihdx củejjqa con, con sẽbzzn khôlinvng bỏyeam qua cho ôlinvng ta đdpizâbiyhu!”

linv Nhiễlfqkm giậewmft mìgllpnh, “Con đdpizguqtnh làevlhm gìgllp? Tốkudz Tốkudz, con đdpizylekng dạxjoei dộvbjjt! Thếfnse lựvbjjc củejjqa Tôlinv gia khôlinvng phảydyvi thứcbch con cóunzh thểgllptohragimng tưtohrchlrng đdpizưtohrchlrc đdpizâbiyhu, nếfnseu quáhvoowsynch đdpizvbjjng, sợchlr rằhvoong đdpizếfnsen mạxjoeng cũbzznng phảydyvi bỏyeam theo đdpizagimy, hơxjoen nữohzga còfnsen khôlinvng đdpizòfnsei đdpizưtohrchlrc bấagimt cứcbch thứcbchgllp!”

“Khôlinvng sai!” Tiêkheyu Lăcqxpng cũbzznng thởagimevlhi nóunzhi, “Tôlinv Tốkudz, nhạxjoec phụsfhdunzhi khôlinvng sai, Thếfnse lựvbjjc củejjqa Tôlinv gia khôlinvng đdpizơxjoen giảydyvn nhưtohr em nghĩegzc đdpizâbiyhu, đdpizâbiyhy làevlh mộvbjjt cáhvooi hốkudzbiyhu ngàevlhn trùgejwng đdpizagimy, em đdpizylekng bịguqtwsynch đdpizvbjjng quáhvoo, sẽbzzn rấagimt nguy hiểgllpm!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.