Boss Trở Thành Chồng

Chương 542 :

    trước sau   
“Gặlercp ai vậsmhgy?”

rtvwc nàhgwjy Tôazgo Tốmzhz đbpjpang lo cho Trưyisiơbeovng Hâdisdn, khôazgong cótqib chúrtvwt tâdisdm trạcxmxng đbpjpi ra ngoàhgwji.

Tiêtefmu Lăuypung đbpjpswhj giàhgwjy kếnptvtefmn châdisdn côazgo, “Mau thay đbpjpkwns thay giàhgwjy, đbpjpnippi tínkck em sẽccfw biếnptvt.”

infwi gìsghmhgwj thầfxrdn bínkck vậsmhgy!

azgo Tốmzhz khôazgong cótqib kiêtefmn nhẫmzhzn, mang dédisdp làhgwjo đbpjpi vàhgwjo phòbinvng ngủtefm, côazgo rấqsjnt nhanh thay xong đbpjpkwns từujhw phòbinvng ngủtefm đbpjpi ra ngoàhgwji.

Tiêtefmu Lăuypung thấqsjny cáinfwch ăuypun mặlercc củtefma côazgo, ngâdisdy ngưyisikougi 1 lúrtvwc.


Sau khi Tôazgo Tốmzhz từujhw Mỹftsi quay vềqgct, côazgo thínkckch mặlercc trang phụdbrpc chuyêtefmn nghiệhlmpp, còbinvn đbpjpâdisdy làhgwj đbpjpkwns mặlercc ởhgwj nhàhgwj, hôazgom nay côazgo mặlercc 1 cáinfwi áinfwo thun màhgwju trắlsczng, phínkcka dưyisiacioi làhgwj quầfxrdn jean ráinfwch lửzfmeng, tótqibc xoăuypun đbpjpen đbpjpưyisinippc cộokzst lêtefmn nhưyisi đbpjpazgoi ngựjxava phínkcka sau đbpjpfxrdu, theo bưyisiacioc đbpjpi củtefma côazgohgwj nhảiqhay nhótqibt, nhìsghmn làhgwjm sao cũezcbng thấqsjny rấqsjnt trẻxpnr trung, trêtefmn miệhlmpng côazgobinvn mang theo nụdbrpyisikougi nhạcxmxt, nhìsghmn vàhgwjo cảiqham thấqsjny thậsmhgt thanh thuầfxrdn vàhgwjsghmnh yêtefmn.

azgo Tốmzhz nhưyisi vậsmhgy, nhìsghmn bềqgct ngoàhgwji tuyệhlmpt đbpjpmzhzi khôazgong quáinfw 18 tuổbvrfi!

tqibi côazgobinvn đbpjpang họpdxoc trung họpdxoc phổbvrf thôazgong chắlsczc cũezcbng cótqib ngưyisikougi tin!

Tiêtefmu Lăuypung thởhgwjhgwji!

Vốmzhzn dĩxbhrazgo Tốmzhz đbpjpãqvdr xinh đbpjpyisip, quan trọpdxong hơbeovn làhgwjazgoqsjny trẻxpnr tuổbvrfi!

hgwj anh năuypum nay đbpjpãqvdr 32 rồkwnsi!

Anh cúrtvwi đbpjpfxrdu, nhìsghmn đbpjpkwnsdisdy giàhgwjy da củtefma chínkcknh mìsghmnh, khẽccfwxbhru môazgoi!

Anh mặlercc nhưyisi vậsmhgy đbpjpi chung vớacioi Tôazgo Tốmzhz ngưyisikougi ta sẽccfwyisihgwjng làhgwj anh làhgwj ba củtefma Tôazgo Tốmzhz, hay làhgwj anh củtefma Tôazgo Tốmzhz đbpjpâdisdy?

“Anh sao vậsmhgy?”

azgo Tốmzhz thấqsjny sắlsczc mặlerct Tiêtefmu Lăuypung biếnptvn đbpjpbvrfi đbpjptefm kiểswhju, khôazgong nhịksokn đbpjpưyisinippc đbpjpi đbpjpếnptvn sofa ngồkwnsi xuốmzhzng, ngẩjqsyng đbpjpfxrdu nhìsghmn Tiêtefmu Lăuypung.

“Em mặlercc nhưyisi vậsmhgy?”

azgo Tốmzhz lậsmhgp tứhlmpc cúrtvwi đbpjpfxrdu nhìsghmn bảiqhan thâdisdn, “Rấqsjnt kỳlerc lạcxmx sao? Rấqsjnt lâdisdu rồkwnsi em chưyisia mặlercc nhưyisi vậsmhgy, nhưyising màhgwj áinfwo thun mặlercc thoảiqhai máinfwi 1 chúrtvwt, quầfxrdn áinfwo kháinfwc mặlercc sẽccfwyisiaciong phầfxrdn vai. Cótqib phảiqhai rấqsjnt kỳlerc lạcxmx khôazgong?”

“Khôazgong!”


Chỉfbrhhgwj nhìsghmn non quáinfwhgwj thôazgoi!

Trong lòbinvng Tiêtefmu Lăuypung than thởhgwj, quỳlerc xuốmzhzng giúrtvwp Tôazgo Tốmzhz mang giàhgwjy.

“Àtepti, em tựjxav mang làhgwj đbpjpưyisinippc.”

“Đcgbiujhwng đbpjpokzsng đbpjpsmhgy!”

Vếnptvt thưyisiơbeovng trêtefmn vai chưyisia làhgwjnh, đbpjpãqvdr khôazgong ngoan rồkwnsi.

azgo Tốmzhz sờkougezcbi, buồkwnsn bãqvdr “ừujhw” 1 tiếnptvng.

Từujhw khi bịksok thưyisiơbeovng tớacioi giờkougazgo Tốmzhz chưyisia mặlercc qua giàhgwjy cao gótqibt, Tiêtefmu Lăuypung lấqsjny cho côazgo 1 đbpjpôazgoi giàhgwjy thểswhj thao màhgwju trắlsczng, anh cẩjqsyn thậsmhgn tháinfwo dâdisdy ra, mang vớacio cho côazgo! Châdisdn củtefma côazgo rấqsjnt đbpjpyisip, da trắlsczng nhưyisi ngọpdxoc, mótqibng châdisdn trong trắlsczng cótqib hồkwnsng, sáinfwng lấqsjnp láinfwnh rấqsjnt đbpjpyisip, tiếnptvp xúrtvwc bằfxrdng tay cũezcbng rấqsjnt thínkckch cựjxavc kỳlerc mịksokn màhgwjng, Tiêtefmu Lăuypung cầfxrdm trêtefmn tay dưyisikougng nhưyisi khôazgong muốmzhzn thảiqha ra.

Rấqsjnt khôazgong dễjfvy mớacioi mang xong giàhgwjy cho côazgo, cộokzst lạcxmxi dâdisdy giàhgwjy, Tiêtefmu Lăuypung đbpjphlmpng dậsmhgy, “Đcgbiưyisinippc rồkwnsi!”

“Chúrtvwng ta xuấqsjnt pháinfwt thôazgoi!”

“Anh đbpjpi thay đbpjpkwns!”

“Hảiqha

azgo Tốmzhz cảiqham thấqsjny kỳlerc lạcxmx, lúrtvwc nãqvdry khôazgong phảiqhai anh thay đbpjpkwns xong rồkwnsi sao, tạcxmxi sao lạcxmxi đbpjpi thay nữuypua!

Đcgbinippi đbpjpếnptvn khi Tiêtefmu Lăuypung bưyisiacioc ra khỏjqsyi phòbinvng ngủtefm, Tôazgo Tốmzhz mớacioi hiểswhju dụdbrpng ýtefm củtefma anh.


Tiêtefmu Lăuypung thay thàhgwjnh bộokzs đbpjpkwns giảiqhan dịksok thưyisikougng ngàhgwjy, 1 thâdisdn 1 be, chiếnptvc áinfwo sơbeov mi trắlsczng, núrtvwt đbpjpưyisinippc đbpjpótqibng lêtefmn đbpjpếnptvn hai núrtvwt trêtefmn cùnippng, làhgwjn da cổbvrf khôazgong hềqgct bịksok lộokzs ra! Tôazgo Tốmzhz nhìsghmn đbpjpếnptvn ngâdisdy ngốmzhzc, dùnippng câdisdu nótqibi theo tràhgwjo lưyisiu hiệhlmpn nay làhgwj, cáinfwch ăuypun mặlercc củtefma Tiêtefmu Lăuypung, tràhgwjn đbpjpfxrdy cáinfwm dỗgzpc củtefma sựjxav cấqsjnm dụdbrpc!

tefmn dưyisiacioi anh bậsmhgn 1 cáinfwi quầfxrdn màhgwju be, cáinfwi quầfxrdn tôazgon lêtefmn đbpjpôazgoi châdisdn thon dàhgwji hữuypuu lựjxavc củtefma anh, dưyisiacioi châdisdn cũezcbng thay đbpjpôazgoi giàhgwjy theo phong cáinfwch giảiqhan dịksok thưyisikougng ngàhgwjy.

Miệhlmpng Tôazgo Tốmzhz co giậsmhgt.

Khôazgong phảiqhai làhgwjsghm muốmzhzn hợnippp vớacioi côazgo, cho nêtefmn mớacioi thay thàhgwjnh vậsmhgy chứhlmp!

azgo Tốmzhz khẽccfw ho 1 tiếnptvng, hỏjqsyi lạcxmxi lầfxrdn nữuypua, “Xong chưyisia?”

“Xong rồkwnsi.”

Hai ngưyisikougi cùnippng ra khỏjqsyi cửzfmea, khi xuốmzhzng tớacioi lầfxrdu anh nhậsmhgn đbpjpưyisinippc đbpjpiệhlmpn thoạcxmxi củtefma ôazgong nộokzsi.

“Ai đbpjpótqib?”

“Ôpdtvng nộokzsi đbpjpâdisdy!”

Tiêtefmu Lăuypung mởhgwj cửzfmea xe, đbpjpswhjazgo Tốmzhzhgwjo trưyisiacioc, anh cũezcbng ngồkwnsi vàhgwjo, sau đbpjpótqib mớacioi nghe đbpjpiệhlmpn thoạcxmxi.

“Ôpdtvng nộokzsi?”

Trong đbpjpiệhlmpn thoạcxmxi ôazgong nộokzsi kêtefmu anh vàhgwjazgo Tốmzhz tốmzhzi nay vềqgct nhàhgwj 1 chuyếnptvn.

Tiêtefmu Lăuypung che đbpjpiệhlmpn thoạcxmxi lạcxmxi, cúrtvwi đbpjpfxrdu thấqsjnp giọpdxong hỏjqsyi Tôazgo Tốmzhz, “Em đbpjpưyisinippc khôazgong?”


azgo Tốmzhz đbpjpswhj tay thểswhj hiệhlmpn ok.

Từujhw khi côazgo bịksok thưyisiơbeovng tớacioi giờkougezcbng 1 tuầfxrdn rồkwnsi, trong 1 tuầfxrdn nàhgwjy, ngàhgwjy nàhgwjo côazgoezcbng nótqibi chuyệhlmpn đbpjpiệhlmpn thoạcxmxi vớacioi ôazgong nộokzsi vàhgwj hai con, mưyisinippn cớaciohgwj bậsmhgn, Tiểswhju Thấqsjnt thìsghm dễjfvy xửzfmetefm, nhưyising ôazgong nộokzsi làhgwj ai chứhlmp, sớaciom đbpjpãqvdr thấqsjny đbpjpưyisinippc sựjxav bấqsjnt bìsghmnh thưyisikougng, đbpjphlmpa nhótqibc Cảiqhanh Thuỵreqk tuy khôazgong nótqibi gìsghm, nhưyising chắlsczc chắlsczn khôazgong tin lờkougi côazgotqibi.

tqib thểswhjhgwj ngưyisikougi trong nhàhgwj quáinfw lo lắlsczng rồkwnsi.

Vếnptvt thưyisiơbeovng củtefma Tôazgo Tốmzhzezcbng từujhw từujhw hồkwnsi phụdbrpc, cho nêtefmn tốmzhzi nay cótqib thểswhj vềqgct nhàhgwj rồkwnsi.

Tiêtefmu Lăuypung gậsmhgt đbpjpfxrdu, nótqibi vớacioi ôazgong nộokzsi, “Đcgbiưyisinippc, tốmzhzi nay con đbpjpưyisia Tôazgo Tốmzhz vềqgct nhàhgwj tổbvrf, ừujhw! Hai đbpjphlmpa con vẫmzhzn tốmzhzt, ôazgong khôazgong cầfxrdn lo.”

rtvwp máinfwy, Tiêtefmu Lăuypung mắlsczc cưyisikougi, “Nghe ýtefm ôazgong nộokzsi nótqibi trong đbpjpiệhlmpn thoạcxmxi, hìsghmnh nhưyisiyisihgwjng làhgwj chúrtvwng ta lạcxmxi cãqvdri nhau.”

azgo biếnptvt nhấqsjnt đbpjpksoknh làhgwj nhưyisi vậsmhgy!

azgom nay cũezcbng cótqib thểswhjtqibi vớacioi ôazgong nộokzsi, côazgohgwj Tiêtefmu Lăuypung đbpjpãqvdr hoàhgwjn toàhgwjn làhgwjm làhgwjnh rồkwnsi, đbpjpswhj ôazgong nộokzsi đbpjpkwns lo lắlsczng.

Khởhgwji đbpjpokzsng đbpjpokzsng cơbeov, Tiêtefmu Lăuypung mởhgwjinfwy xe.

Xe từujhw từujhw chạcxmxy vềqgctyisiaciong trung tâdisdm thàhgwjnh phốmzhz.

Từujhwrtvwc Tôazgo Tốmzhz vềqgctyisiacioc chưyisia từujhwng đbpjpi dạcxmxo, lầfxrdn nàhgwjy xem lạcxmxi, trung tâdisdm thàhgwjnh phốmzhz a cũezcbng khôazgong cótqibsghm thay đbpjpbvrfi, cảiqhanh vậsmhgt vàhgwj cửzfmea tiệhlmpm bêtefmn đbpjpưyisikougng vẫmzhzn rấqsjnt quen thuộokzsc.

azgo Tốmzhz dựjxava lêtefmn cửzfmea sổbvrf xe, quay đbpjpfxrdu nhìsghmn Tiêtefmu Lăuypung.

Thậsmhgt tốmzhzt!


Tấqsjnt cảiqha mọpdxoi ngưyisikougi, tấqsjnt cảiqha mọpdxoi vậsmhgt đbpjpqgctu khôazgong thay đbpjpbvrfi!

“Nhìsghmn anh làhgwjm gìsghm?”

“Anh thậsmhgt đbpjpyisip trai nha.”

Tay cầfxrdm láinfwi củtefma anh lậsmhgp tứhlmpc cứhlmpng lạcxmxi, anh vừujhwa láinfwi vừujhwa quay lạcxmxi nghi ngờkoug nhìsghmn Tôazgo Tốmzhz, “Lúrtvwc nãqvdry em nótqibi gìsghm?”

“Nótqibi anh đbpjpyisip trai!”

azgo Tốmzhz chốmzhzng cằfxrdm nhìsghmn Tiêtefmu Lăuypung, cưyisikougi hínkckp mắlsczt nhìsghmn anh,

Mắlsczt Tiêtefmu Lăuypung lậsmhgp tứhlmpc sáinfwng lêtefmn, đbpjpokzs cong củtefma miệhlmpng càhgwjng ngàhgwjy càhgwjng cao!

Trờkougi!

Đcgbiúrtvwng làhgwj ngưyisikougi đbpjpàhgwjn ôazgong ngoàhgwji lạcxmxnh trong nótqibng!

azgo Tốmzhz khôazgong biếnptvt nêtefmn khótqibc hay nêtefmn cưyisikougi, chỉfbrh khen anh đbpjpyisip trai thôazgoi màhgwj, cótqib cầfxrdn vui vẻxpnr vậsmhgy khôazgong!

Mắlsczt nhìsghmn thấqsjny xung quanh ngàhgwjy càhgwjng quen thuộokzsc, Tôazgo Tốmzhz khôazgong nhịksokn đbpjpưyisinippc hỏjqsyi, “Anh muốmzhzn dẫmzhzn em đbpjpi đbpjpâdisdu?”

“Trưyisiacioc tiêtefmn đbpjpujhwng hỏjqsyi, em yêtefmn tâdisdm, tuyệhlmpt đbpjpmzhzi làhgwj 1 kinh hỷtati, đbpjpnippi đbpjpếnptvn rồkwnsi em sẽccfw biếnptvt!”

Kinh hỷtati

disdy giờkougsghmnh nhưyisi khôazgong cótqibsghmtqib thểswhj khiếnptvn côazgo kinh hỷtati!

azgo cảiqham thấqsjny cuộokzsc sốmzhzng củtefma côazgo đbpjpãqvdr rấqsjnt tốmzhzt rồkwnsi!

Xe rấqsjnt nhanh dừujhwng lạcxmxi trưyisiacioc cửzfmea kháinfwch sạcxmxn Tâdisdn Hảiqhai, Tiêtefmu Lăuypung mởhgwj cửzfmea xe cho Tôazgo Tốmzhz, đbpjpkwnsazgo xuốmzhzng xe, thuậsmhgn tay nédisdm chìsghma khoáinfw cho anh đbpjpsmhgu xe ởhgwj ngoàhgwji cửzfmea, đbpjpkwnsazgo Tốmzhz đbpjpi vàhgwjo kháinfwch sạcxmxn.

Kháinfwch sạcxmxn nàhgwjy Tôazgo Tốmzhz quảiqha thậsmhgt đbpjpãqvdr rấqsjnt quen thuộokzsc.

azgo cảiqham thấqsjny côazgo vớacioi kháinfwch sạcxmxn Tâdisdn Hảiqhai nàhgwjy rấqsjnt cótqib duyêtefmn, từujhw lầfxrdn đbpjpfxrdu tiêtefmn gặlercp Tiêtefmu Lăuypung, cho đbpjpếnptvn nhữuypung vưyisiaciong mắlsczc sau nàhgwjy, hìsghmnh nhưyisi đbpjpâdisdy cũezcbng làhgwjbeovi kháinfw quan trọpdxong.

Tiêtefmu Lăuypung đbpjpkwnsazgo Tốmzhz đbpjpi đbpjpếnptvn bàhgwjn tiếnptvp tâdisdn.

Nhâdisdn viêtefmn biếnptvt anh, lậsmhgp tứhlmpc chàhgwjo hỏjqsyi, “Tiêtefmu thiếnptvu!”

“Ừhpds!” Tiêtefmu Lăuypung lạcxmxnh nhạcxmxt gậsmhgt đbpjpfxrdu, “Tôazgo tiêtefmn sinh ởhgwj phòbinvng nàhgwjo?”

Ngưyisikougi đbpjpótqib tra máinfwy tínkcknh 1 cáinfwi, lậsmhgp tứhlmpc báinfwo sốmzhz phòbinvng.

“Tôazgo tiêtefmn sinh ra ngoàhgwji chưyisia?”

“Chưyisia, cảiqha ngàhgwjy hôazgom nay đbpjpqgctu ởhgwj trêtefmn phòbinvng.”

Tiêtefmu Lăuypung gậsmhgt đbpjpfxrdu, dẫmzhzn Tôazgo Tốmzhztefmn lầfxrdu.

azgo Tốmzhz khôazgong nhịksokn đbpjpưyisinippc cótqib chúrtvwt căuypung thẳbvrfng, Tôazgo tiêtefmn sinh?

Trong sốmzhz nhữuypung ngưyisikougi côazgo quen, hìsghmnh nhưyisi khôazgong cótqib ngưyisikougi đbpjpàhgwjn ôazgong nàhgwjo họpdxoazgo!

Đcgbiưyisiơbeovng nhiêtefmn! Ngoàhgwji hai ba con Tôazgo Đcgbicxmxi Khuêtefm!

Tiêtefmu Lăuypung rấqsjnt nhanh dẫmzhzn Tôazgo Tốmzhz đbpjpếnptvn cửzfmea phòbinvng, căuypun phòbinvng làhgwj 1 căuypun hộokzs, Tiêtefmu Lăuypung đbpjphlmpng trưyisiacioc cửzfmea phòbinvng, châdisdn thàhgwjnh nhìsghmn Tôazgo Tốmzhz, “Tôazgo Tốmzhz, chuẩjqsyn bịksok tốmzhzt tâdisdm lýtefm, ngưyisikougi em gặlercp hôazgom nay, sẽccfwhgwjm em kínkckch đbpjpokzsng rấqsjnt nhiềqgctu!”

azgo Tốmzhzhgwjng căuypung thẳbvrfng hơbeovn!

hgwjrtvwc nàhgwjy, Tiêtefmu Lăuypung đbpjpãqvdrqsjnn chuôazgong cửzfmea!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.