Boss Trở Thành Chồng

Chương 531 :

    trước sau   
Mặsimmc cho Tôrdbd Tốbihz nghĩagzi đeoobếubypn náxozot cáxozoi ómesgc, đeoobhoafu nghĩagzi khôrdbdng ra tìfabanh trạfvclng bârmkxy giờtouq rốbihzt cuộsgduc làphsp nhưlaob thếubypphspo!

Đrmkxsgdut nhiêoznqn!

Trong đeoobwugeu côrdbdmesge lêoznqn mộsgdut tia sáxozong!

Mộsgdut ýjjxl nghĩagzi khôrdbdng thểzvuvphspo tưlaobipecng tưlaobruncng đeoobưlaobruncc hiệdrkkn lêoznqn!

“Khôrdbdng khôrdbdng khôrdbdng, làphspm sao cómesg thểzvuvphspo!”

Ýitnf nghĩagzi vừyxgna mớdrkki hiệdrkkn lêoznqn, Tôrdbd Tốbihz liềhoafn khẩuhpbn trưlaobơemgqng báxozoc bỏbmeg, “Khôrdbdng thểzvuvphspo, nếubypu nhưlaobphsp nhưlaob thếubyp đeoobómesg……hìfabanh nhưlaobveqbng cómesg thểzvuv đeoobgpocy!”


Bảbqwgn thârmkxn Tôrdbd Tốbihzveqbng sắxtbzp bịdkvi suy nghĩagzi củxtbza bảbqwgn thârmkxn làphspm rốbihzi mùxtbz.

rdbd lậvjbbp tứoqkwc gọeuyei đeoobiệdrkkn thoạfvcli cho thưlaoboqkw Trưlaobơemgqng.

Tờtouq thỏbmega thuậvjbbn năafimm đeoobómesgphsp do thưlaoboqkw Trưlaobơemgqng đeoobưlaoba cho côrdbd, cho nêoznqn nếubypu nhưlaoboznqn trong cómesguhpbn khuấgpoct, thưlaoboqkw Trưlaobơemgqng chắxtbzc chắxtbzn sẽkrka biếubypt đeoobưlaobruncc rấgpoct rõgpocphspng!

Nhưlaobng thưlaoboqkw Trưlaobơemgqng làphsp ai? Ngưlaobtouqi ta đeoobãlbkpipec thưlaobơemgqng trưlaobtouqng lăafimn lộsgdun mưlaobtouqi mấgpocy năafimm rồgsnei, Tôrdbd Tốbihz muốbihzn từyxgn miệdrkkng côrdbdgpocy tháxozom thíoqkwnh đeoobiềhoafu gìfaba đeoobúuiskng thậvjbbt còjewyn khómesgemgqn lêoznqn trờtouqi!

uiskp máxozoy đeoobiệdrkkn thoạfvcli, Tôrdbd Tốbihz thởipecphspi!

Khôrdbdng đeoobưlaobruncc!

rdbd nhấgpoct đeoobdkvinh sẽkrka phảbqwgi biếubypt đeoobưlaobruncc rốbihzt cuộsgduc chuyệdrkkn nàphspy làphsp thếubypphspo mớdrkki đeoobưlaobruncc!

rdbd Tốbihz bấgpoct chấgpocp nhéqmmft hếubypt đeoobgsnephspo trong tủxtbzqmmft sắxtbzt, quyếubypt târmkxm ra ngoàphspi!

rdbd Tốbihz cầwugem lấgpocy túuiski xáxozoch, tay tráxozoi hàphspnh đeoobsgdung khôrdbdng tiệdrkkn, côrdbd chỉhxxomesg thểzvuvxtbzng tay phảbqwgi cầwugem túuiski xáxozoch, rấgpoct nhanh, côrdbd đeoobãlbkp mặsimmc đeoobôrdbdi giàphspy rồgsnei xuốbihzng lầwugeu.

Xuốbihzng lầwugeu rồgsnei, Tôrdbd Tốbihz lạfvcli mộsgdut lầwugen rốbihzi mùxtbz!

Lầwugen nàphspy làphsp lạfvclc đeoobưlaobtouqng rồgsnei!

uiskc Tiêoznqu Lăafimng ẵmklrm côrdbd đeoobếubypn, côrdbd vẫkrkan trong trạfvclng tháxozoi hôrdbdn mêoznq, hai ngàphspy nay lạfvcli khôrdbdng cómesg xuốbihzng lầwugeu, ngay cảbqwg cửqlhua chíoqkwnh cũveqbng khôrdbdng biếubypt ởipec đeoobârmkxu!

rdbd Tốbihzjewy mẫkrkam mộsgdut vòjewyng mớdrkki tìfabam đeoobưlaobruncc cửqlhua chíoqkwnh.


Đrmkxi đeoobưlaobruncc mộsgdut vòjewyng, thểzvuv lựqplec côrdbdmesg chúuiskt khôrdbdng ổeuyen, mệdrkkt đeoobếubypn thởipec hỗiwmln hễnzngn.

uiskc lêoznqn xe taxi, côrdbdjewyn nhìfaban thêoznqm vàphspi lầwugen khuôrdbdn mặsimmt củxtbza tàphspi xếubyp, nhìfaban đeoobếubypn tàphspi xếubyp bốbihzi rốbihzi hẳjbien lêoznqn, “Thưlaoba côrdbd, côrdbd sao thếubyp?”

“Àoznq, khôrdbdng, khôrdbdng cómesgfaba!”

rdbd Tốbihz nhìfaban tàphspi xếubyp nhìfaban sao cũveqbng khôrdbdng giốbihzng ngưlaobtouqi xấgpocu lắxtbzm, lúuiskc nàphspy mớdrkki bưlaobdrkkc lêoznqn xe.

rdbdphsp ngồgsnei xe taxi ngồgsnei đeoobếubypn cómesg hậvjbbu di chứoqkwng, bârmkxy giờtouq nhìfaban thấgpocy tàphspi xếubyp taxi đeoobhoafu cảbqwgm thấgpocy giốbihzng nhưlaob ngưlaobtouqi xấgpocu.

rdbdrdbd lắxtbzc đeoobwugeu, nómesgi đeoobdkvia chỉhxxo cho tàphspi xếubyp nghe.

Rấgpoct nhanh làphsp đeoobi đeoobếubypn đeoobdkvia đeoobiểzvuvm, Tôrdbd Tốbihz nhìfaban vàphspo tòjewya kiếubypn trúuiskc quen thuộsgduc trưlaobdrkkc mắxtbzt, híoqkwt mộsgdut hơemgqi thởipecrmkxu, bưlaobdrkkc nhanh vàphspo đeoobgpocy.

Sau năafimm phúuiskt!

rdbd Tốbihz từyxgn trong phòjewyng đeoobi ra lạfvcli, nghĩagzi đeoobếubypn lờtouqi nómesgi vừyxgna nãlbkpy củxtbza côrdbdng táxozoc viêoznqn nómesgi vớdrkki côrdbd, cảbqwg ngưlaobtouqi côrdbd đeoobhoafu ngârmkxy ra.

Vẫkrkan đeoobúuiskng thậvjbbt làphsp……nhưlaob dựqple đeoobxozon củxtbza côrdbd khôrdbdng kháxozoc nhiềhoafu!

rdbd Tốbihz nghiếubypn răafimng!

Tiêoznqu Lăafimng àphsp Tiêoznqu Lăafimng, anh chếubypt chắxtbzc rồgsnei!

Xem anh hôrdbdm nay trởipec vềhoafrdbdi xửqlhujjxl anh nhưlaob thếubypphspo!


……

“Hắxtbzt xìfaba!”

Tiêoznqu Lăafimng đeoobang ởipecxtbzng ngoạfvcli ôrdbd xa xôrdbdi đeoobsgdut nhiêoznqn hắxtbzt hơemgqi.

lbkpnh Mạfvclc ởipec kếubypoznqn ngoảbqwgnh đeoobwugeu lạfvcli nhìfaban vàphspo anh, “Cảbqwgm àphsp?”

“Khôrdbdng cómesg!”

Chỉhxxophsp đeoobsgdut nhiêoznqn cảbqwgm thấgpocy sau lưlaobng lạfvclnh xưlaobơemgqng sốbihzng, cómesg mộsgdut đeoobiềhoafm báxozoo khôrdbdng tốbihzt lắxtbzm.

Tiêoznqu Lăafimng vàphsplbkpnh Mạfvclc hai ngưlaobtouqi đeoobang ẩuhpbn nắxtbzp, hai ngưlaobtouqi nắxtbzp ởipec ruộsgdung hoa cảbqwgi dầwugeu cao cao, đeoobbihzi diệdrkkn chíoqkwnh làphspjewya kiếubypn trúuiskc hai tầwugeng nơemgqi pháxozot hiệdrkkn ra ngưlaobtouqi đeoobàphspn ôrdbdng cơemgq bắxtbzp đeoobãlbkp chếubypt! Hai ngưlaobtouqi yêoznqn tĩagzinh đeoobrunci chờtouq ngưlaobtouqi củxtbza “cấgpocp trêoznqn” đeoobếubypn tiếubypp ứoqkwng!

Họeuye đeoobãlbkp liêoznqn lạfvclc vớdrkki nhau qua đeoobiệdrkkn thoạfvcli, hôrdbdm nay 9 giờtouqlaobemgqi sáxozong sẽkrka trởipec vềhoaflaobdrkkc Tôrdbd Tốbihz!

Tiêoznqu Lăafimng nhìfaban vàphspo thờtouqi gian!

Đrmkxãlbkpphsp 9 giờtouq 20 phúuiskt sáxozong!

“Vẫkrkan còjewyn 10 phúuiskt, cẩuhpbn thậvjbbn đeoobyxgnng đeoobzvuv bịdkvi pháxozot hiệdrkkn!” Lãlbkpnh Mạfvclc khôrdbdng nhịdkvin đeoobưlaobruncc dặsimmn dòjewy Tiêoznqu Lăafimng, sợrunc rằtihsng anh lạfvcli hắxtbzt hơemgqi nữgfjsa.

Tiêoznqu Lăafimng gậvjbbt đeoobwugeu!

Tạfvcli vìfaba phảbqwgi đeoobbihzi phómesg vớdrkki Tôrdbd gia, cho nêoznqn Lãlbkpnh Mạfvclc mớdrkki cùxtbzng anh hàphspnh đeoobsgdung.


rdbd gia!

lbkpnh Mạfvclc muốbihzn đeoobsgdung Tôrdbd gia đeoobãlbkp khôrdbdng phảbqwgi làphsp chuyệdrkkn củxtbza mộsgdut hai ngàphspy, ngàphspy xưlaoba hai bêoznqn đeoobhoafu nưlaobdrkkc giếubypng khôrdbdng phạfvclm nưlaobdrkkc sôrdbdng vẫkrkan còjewyn ổeuyen, nhưlaobng bârmkxy giờtouq, lạfvcli dáxozom đeoobếubypn đeoobdkvia bàphspn củxtbza anh pháxozo đeoobáxozom, anh làphspm sao cómesg thểzvuv ngoảbqwgnh mặsimmt đeooboqkwng nhìfaban! Cho dùxtbzphsp cho mộsgdut bàphspi họeuyec, cũveqbng phảbqwgi cho ngưlaobtouqi bêoznqn Tôrdbd gia biếubypt đeoobưlaobruncc, Lãlbkpnh Mạfvclc anh khôrdbdng phảbqwgi làphsp kẻuhpb dễnzng bắxtbzt nạfvclt!

Rấgpoct nhanh, hai ngưlaobtouqi nhìfaban thấgpocy chiếubypc xe khôrdbdng đeoobáxozong chúuisk ýjjxl từyxgnoznqn đeoobưlaobtouqng đeoobgpoct chạfvcly tớdrkki.

Hốbihzc mắxtbzt củxtbza Tiêoznqu Lăafimng lạfvclnh lùxtbzng, cầwugem chặsimmt khẩuhpbu súuiskng giảbqwgm thanh trêoznqn tay, “Đrmkxếubypn rồgsnei!”

“Chuẩuhpbn bịdkvi đeoobi!”

Nhữgfjsng ngưlaobtouqi trêoznqn xe chắxtbzc rấgpoct làphsp cảbqwgnh giáxozoc, ởipec chỗiwml khoảbqwgng cáxozoch ba mưlaobơemgqi mấgpocy méqmmft củxtbza tòjewya kiếubypn trúuiskc dừyxgnng xe lạfvcli, qua đeoobưlaobruncc vàphspi phúuiskt, ngưlaobtouqi trong xe chắxtbzc làphsp đeoobang gọeuyei đeoobiệdrkkn thoạfvcli, rấgpoct nhanh, trêoznqn lầwugeu hai, mộsgdut thârmkxn hìfabanh cưlaobtouqng tráxozong xuấgpoct hiệdrkkn, vẫkrkay vẫkrkay tay vớdrkki chiếubypc xe dưlaobdrkki lầwugeu.

Ngưlaobtouqi nàphspy chíoqkwnh làphsp thuộsgduc hạfvcl mai phụgfjsc củxtbza Lãlbkpnh Mạfvclc.

Thârmkxn hìfabanh vớdrkki ngưlaobtouqi đeoobàphspn ôrdbdng cơemgq bắxtbzp vừyxgna chếubypt cơemgq bảbqwgn giốbihzng nhau, cộsgdung thêoznqm đeoobãlbkp trang đeoobiểzvuvm, khoảbqwgng cáxozoch lạfvcli xa, xa xa nhìfaban qua đeoobómesg, cùxtbzng vớdrkki ngưlaobtouqi đeoobàphspn ôrdbdng cơemgq bắxtbzp trưlaobdrkkc đeoobómesgveqbng khôrdbdng kháxozoc biệdrkkt nhau lắxtbzm.

Nhữgfjsng ngưlaobtouqi trong xe dưlaobdrkki lầwugeu nhìfaban thấgpocy ngưlaobtouqi đeoobàphspn ôrdbdng cơemgq bắxtbzp, lậvjbbp tứoqkwc giảbqwgm đeoobi sựqple cảbqwgnh giáxozoc.

Chiếubypc xe tiếubypp tụgfjsc lăafimn báxozonh lêoznqn trưlaobdrkkc, lầwugen nàphspy, trựqplec tiếubypp láxozoi thẳjbieng vàphspo lầwugeu dưlaobdrkki củxtbza tòjewya kiếubypn trúuiskc.

Tiêoznqu Lăafimng tíoqkwt mắxtbzt, áxozonh mắxtbzt nhắxtbzm kĩagziphspo thârmkxn xe.

Anh khôrdbdng xáxozoc đeoobdkvinh đeoobưlaobruncc Bạfvclch Linh cómesg trong xe khôrdbdng!

Nhưlaobng dựqplea vàphspo nỗiwmli hậvjbbn củxtbza Bạfvclch Linh đeoobbihzi vớdrkki Tôrdbd Tốbihz, Tiêoznqu Lăafimng dựqple đeoobxozon làphsprdbd ta sẽkrka đeoobếubypn, cho nêoznqn đeoobãlbkp bốbihz tríoqkwlaobdrkki trờtouqi lồgsneng lộsgdung, đeoobrunci chờtouq con mồgsnei cắxtbzn cârmkxu! Bấgpoct kểzvuvmesg đeoobsgdung đeoobếubypn Tôrdbd gia hay khôrdbdng, lầwugen nàphspy Bạfvclch Linh nếubypu cómesg đeoobếubypn rồgsnei……Árdbdnh nhìfaban củxtbza Tiêoznqu Lăafimng giậvjbbn dữgfjs!


Anh tuyệdrkkt đeoobbihzi khôrdbdng đeoobzvuvrdbd ta cómesg mạfvclng rờtouqi khỏbmegi thàphspnh phốbihz A!

Cửqlhua xe mởipec ra, tàphspi xếubyp từyxgnoznqn trong xe bưlaobdrkkc ra, tiếubypp đeoobómesg, cómesgphspi ngưlaobtouqi đeoobàphspn ôrdbdng ăafimn mặsimmc bìfabanh thưlaobtouqng cũveqbng từyxgn trong xe bưlaobdrkkc ra, Tiêoznqu Lăafimng khôrdbdng nhìfaban thấgpocy bómesgng dáxozong củxtbza Bạfvclch Linh, tứoqkwc thờtouqi nhíoqkwu chặsimmt đeoobôrdbdi màphspy.

“Bạfvclch Linh khôrdbdng cómesg tớdrkki?”

lbkpnh Mạfvclc cũveqbng cómesg chúuiskt thấgpoct vọeuyeng, “Trôrdbdng ra chắxtbzc làphsp khôrdbdng rồgsnei!”

Tiêoznqu Lăafimng giậvjbbn dữgfjs nghiếubypn răafimng.

Đrmkxáxozong chếubypt thậvjbbt!

Ngưlaobtouqi phụgfjs nữgfjs đeoobómesg khôrdbdng đeoobếubypn, vậvjbby bốbihz tríoqkwrdbdm nay củxtbza anh khôrdbdng phảbqwgi làphsp đeoobãlbkp uổeuyeng côrdbdng rồgsnei àphsp!

Nhìfaban thấgpocy suy nghĩagzi củxtbza Tiêoznqu Lăafimng, Lãlbkpnh Mạfvclc hạfvcl thấgpocp giọeuyeng nómesgi, “Cũveqbng khôrdbdng gọeuyei làphsp uổeuyeng côrdbdng sứoqkwc, nhìfaban ngưlaobtouqi đeoobómesgfabaa……khôrdbdng phảbqwgi rấgpoct quen thuộsgduc sao?”

Tiêoznqu Lăafimng nhìfaban theo hưlaobdrkkng ngómesgn tay củxtbza Lãlbkpnh Mạfvclc chỉhxxo, nhìfaban thấgpocy ngưlaobtouqi đeoobàphspn ôrdbdng cuốbihzi cùxtbzng bưlaobdrkkc ra xe, hốbihzc mắxtbzt củxtbza anh lạfvcli tíoqkwt lạfvcli.

“Đrmkxíoqkwch thựqplec cómesg chúuiskt quen thuộsgduc!”

Anh nghĩagzi đeoobưlaobruncc mộsgdut hồgsnei, cuốbihzi cũveqbng nhớdrkk ra đeoobưlaobruncc ngưlaobtouqi đeoobàphspn ôrdbdng kia tạfvcli sao lạfvcli quen thuộsgduc!

Tiêoznqu Lăafimng vàphsplbkpnh Mạfvclc cũveqbng đeoobãlbkp đeoobiềhoafu tra qua Bạfvclch Linh!

rmkxy giờtouqphspng hiểzvuvu rõgpocemgqn, ngưlaobtouqi thârmkxn tíoqkwn màphsp Bạfvclch Linh tin tưlaobipecng nhấgpoct chíoqkwnh làphsplaobu Tưlaob Minh!

phsp ngưlaobtouqi trưlaobdrkkc mắxtbzt chíoqkwnh làphsplaobu Tưlaob Minh!

mesg thểzvuv bắxtbzt giữgfjs đeoobưlaobruncc Lưlaobu Tưlaob Minh khôrdbdng sợrunc khôrdbdng tháxozom thíoqkwnh đeoobưlaobruncc bíoqkw mậvjbbt củxtbza Bạfvclch Linh! Nómesgi khôrdbdng chừyxgnng, còjewyn cómesg thểzvuv tháxozom thíoqkwnh đeoobưlaobruncc mộsgdut sốbihzoqkw mậvjbbt củxtbza Tôrdbd gia!

Hai ngưlaobtouqi nhìfaban nhau, mộsgdut lầwugen nữgfjsa ẩuhpbn nắxtbzp lạfvcli.

Đrmkxrunci xáxozoc đeoobdkvinh hếubypt nhữgfjsng ngưlaobtouqi trêoznqn xe đeoobhoafu đeoobãlbkp xuốbihzng hếubypt, hốbihzc mắxtbzt Lãlbkpnh Mạfvclc chớdrkkp lêoznqn, dùxtbzng di đeoobsgdung đeoobsimmt mệdrkknh lệdrkknh, “Chuẩuhpbn bịdkvi, hàphspnh đeoobsgdung!”

“Đrmkxãlbkpgpoc!”

Lờtouqi nómesgi vừyxgna dứoqkwt, vàphspi tiếubypng đeoobsgdung trầwugem đeoobãlbkp vang lêoznqn, Lưlaobu Tưlaob Minh cùxtbzng vớdrkki nhữgfjsng ngưlaobtouqi kháxozoc vừyxgna đeoobdkvinh chuẩuhpbn bịdkvioznqn lầwugeu tứoqkwc thờtouqi bịdkvi ngưlaobtouqi ta đeoobáxozonh úuiskp đeoobếubypn trởipec tay khôrdbdng kịdkvip.

Mộsgdut nhómesgm ngưlaobtouqi củxtbza anh tổeuyeng cộsgdung cómesg 5 ngưlaobtouqi.

xozoch đeoobáxozonh nhưlaob thếubypphspy trựqplec tiếubypp làphspm tổeuyen thấgpoct hai ngưlaobtouqi.

“Cómesg mai phụgfjsc! Chạfvcly mau!”

laobu Tưlaob Minh la lớdrkkn mộsgdut tiếubypng, “Chạfvcly mau!”

Nhữgfjsng con ngưlaobtouqi dưlaobdrkki sựqple bảbqwgo vệdrkk củxtbza chiếubypc xe, liềhoafn phi nhanh lêoznqn xe!

Tiêoznqu Lăafimng lạfvclnh lùxtbzng hứoqkw mộsgdut tiếubypng, nhắxtbzm chuẩuhpbn! Bắxtbzn!

“Bằtihsng bằtihsng---“

Anh mởipec liềhoafn hai pháxozot súuiskng, hai cáxozoi báxozonh xe củxtbza chiếubypc xe đeoobang ởipec trựqplec diệdrkkn vớdrkki đeoobwugeu súuiskng củxtbza Tiêoznqu Lăafimng tứoqkwc thờtouqi pháxozot nổeuye, thârmkxn xe đeoobsgdut nhiêoznqn biếubypn dạfvclng.

lbkpnh Mạfvclc cũveqbng đeoobãlbkpphspnh đeoobsgdung!

agzi thuậvjbbt súuiskng củxtbza anh càphspng chuẩuhpbn hơemgqn Tiêoznqu Lăafimng, nhắxtbzm chuẩuhpbn đeoobwugeu tàphspi xếubyp trong cửqlhua kíoqkwnh xe, mộsgdut pháxozot bểzvuv đeoobwugeu!

Chiếubypc xe tứoqkwc thờtouqi mấgpoct kiểzvuvm soáxozot.

Hai ngưlaobtouqi còjewyn sốbihzng sómesgt trêoznqn xe khẩuhpbn trưlaobơemgqng từyxgn trong xe bòjewy ra.

“Anh Lưlaobu, anh Lưlaobu tíoqkwnh sao đeoobârmkxy……”

laobu Tưlaob Minh cũveqbng rấgpoct sợrunclbkpi, nhưlaobng anh lạfvcli khôrdbdng sợrunc chếubypt, anh chỉhxxo sợruncphsp sau nàphspy khôrdbdng còjewyn đeoobưlaobruncc gặsimmp Bạfvclch Linh nữgfjsa.

Ba năafimm nay anh thay Bạfvclch Linh làphspm khôrdbdng íoqkwt chuyệdrkkn, giếubypt ngưlaobtouqi phómesgng hỏbmega đeoobãlbkpphspm quen tay rồgsnei, nhìfaban thấgpocy tìfabanh trạfvclng lúuiskc nàphspy, chỉhxxomesg thểzvuv nghiếubypn răafimng từyxgn trong túuiski mómesgc súuiskng ra, “Xôrdbdng qua đeoobómesg!”

“Em, em khôrdbdng dáxozom……”

Trong lòjewyng Lưlaobu Tưlaob Minh giậvjbbn dữgfjs, mộsgdut chârmkxn đeoobáxozo phăafimng ngưlaobtouqi đeoobómesg ra ngoàphspi.

“Árdbd---“

Rờtouqi khỏbmegi sựqple bảbqwgo vệdrkk củxtbza thârmkxn xe, ngưlaobtouqi đeoobàphspn ôrdbdng bịdkvi lộsgdu diệdrkkn trong khôrdbdng gian, rấgpoct nhanh đeoobãlbkp bịdkvi ngưlaobtouqi ta cho mộsgdut pháxozot bểzvuv đeoobwugeu.

“Đrmkxáxozong chếubypt thậvjbbt!”

laobu Tưlaob Minh kéqmmfo xáxozoc củxtbza ngưlaobtouqi đeoobàphspn ôrdbdng qua, lấgpocy xáxozoc làphspm tấgpocm màphspn che, đeoobdkvich ởipecmesgng tốbihzi ta ởipec áxozonh sáxozong, anh biếubypt đeoobưlaobruncc lầwugen nàphspy tiêoznqu rồgsnei! Nhưlaobng tiêoznqu cũveqbng phảbqwgi chạfvcly!

laobu Tưlaob Minh bắxtbzn loạfvcln xạfvcl trong khôrdbdng khíoqkw.

“Đrmkxzvuvphspnh mạfvclng nhỏbmeg củxtbza anh ta!”

“Rõgpoc!”

Tiêoznqu Lăafimng bắxtbzn mấgpocy pháxozot súuiskng ra, pháxozot súuiskng đeoobwugeu tiêoznqn trúuiskng vàphspo tay phảbqwgi đeoobang cầwugem súuiskng củxtbza Lưlaobu Tưlaob Minh, chiếubypc súuiskng trêoznqn tay nghe ârmkxm thanh màphspemgqi theo, pháxozot thứoqkw hai trúuiskng vàphspo đeoobwugeu gốbihzi củxtbza anh ta, Lưlaobu Tưlaob Minh thảbqwgm kêoznqu mộsgdut tiếubypng, trựqplec tiếubypp quỳfmqa hẳjbien xuốbihzng đeoobgpoct!

Tiêoznqu Lăafimng dẹeoobp súuiskng, “Đrmkxưlaobruncc rồgsnei, bắxtbzt giữgfjs thôrdbdi nàphspo!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.