Boss Trở Thành Chồng

Chương 528 :

    trước sau   
Toàseyun thâfbsxn Tiêbwwru Lăjmycng cứbcrong đrfzvơnylv,rấjzwlt nhanh sau anh kịxeomp phảjmycn ứbcrong trởkymy lạsjdei.

“Cáhtuti gìfbsx,em nóqcnli cáhtuti gìfbsx?”

“Em nóqcnli…Chúgfgang ta bắzkfmt đrfzvsvuvu lạsjdei,nhữbwwrng việhtifc đrfzvau thưpkgfơnylvng trưpkgfabhac kia chúgfgang ta quêbwwrn hếlxuht đrfzvi…Ba năjmycm nay em đrfzveonju thửnori quêbwwrn anh,nhưpkgfng cơnylv bảjmycn làseyu khôbeokng thểmuatseyuo…Ba năjmycm nay,sựqdmc tổytten thưpkgfơnylvng trêbwwrn cơnylv thểmuat em cũfsolng khỏkkghi rồiqeni,tổytten thưpkgfơnylvng trong thâfbsxm tâfbsxm cũfsolng khỏkkghi rồiqeni,đrfzveonju đrfzvãabha hồiqeni phụvqfoc rấjzwlt nhiềeonju! Em cũfsolng đrfzvãabha gửnorii côbeokng văjmycn báhtuto cáhtuto xin từjzwl chứbcroc vớabhai côbeokng ty tổytteng bêbwwrn mỹmujw rồiqeni,nếlxuhu nhưpkgf anh đrfzviqenng ýqdmc…Chúgfgang ta bắzkfmt đrfzvsvuvu lạsjdei từjzwl đrfzvsvuvu nhézkfm!”

“Anh đrfzviqenng ýqdmc anh đrfzviqenng ýqdmc, anh đrfzvưpkgfơnylvng nhiêbwwrn làseyu đrfzviqenng ýqdmc!”

Tiêbwwru Lăjmycng kílyxcch đrfzvvehpng khôbeokng thểmuat tảjmyc, anh đrfzvưpkgfa tay đrfzvxeomnh ôbeokm lấjzwly Tôbeok Tốutfz nhưpkgfng nhớabha tớabhai bảjmyc vai côbeok đrfzvang bịxeom chấjzwln thưpkgfơnylvng,cứbcrong đrfzvdhpc ngưpkgfdhpci dừjzwlng lạsjdei.Anh kílyxcch đrfzvvehpng tớabhai mứbcroc cảjmyc mặmyqrt đrfzvkkgh lừjzwlbwwrn, “Tôbeok Tốutfz, ba năjmycm nay anh nằutzim mơnylvfsolng mơnylv tớabhai ngàseyuy nàseyuy! nhữbwwrng việhtifc trưpkgfabhac kia đrfzveonju do anh khôbeokng đrfzvúgfgang, do anh khôbeokng xửnoriqdmc tốutfzt quan hệhtif gia đrfzvìfbsxnh, sau nay …nhấjzwlt đrfzvxeomnh sẽxnxu khôbeokng bao giờdhpc xảjmycy ra chuyệhtifn đrfzvóqcnl nữbwwra, nhấjzwlt đrfzvxeomnh sẽxnxu khôbeokng bao giờdhpc xảjmycy ra!”

beok Tốutfz chủgpfg đrfzvvehpng đrfzvưpkgfa cáhtutnh tay khôbeokng bịxeom thưpkgfơnylvng ra ôbeokm lấjzwly Tiêbwwru Lăjmycng, tai côbeokhtutn chặmyqrt vàseyuo ngựqdmcc anh, cóqcnl thểmuat nghe thấjzwly nhịxeomp tim đrfzvnylvp gấjzwlp gáhtutp củgpfga anh.


beok nhoẻutzin miệhtifng, nụvqfopkgfdhpci bắzkfmt đrfzvsvuvu xuấjzwlt hiệhtifn dầsvuvn.

Thìfbsx ra …tha thứbcroeonjn nhẹsjde nhàseyung hơnylvn thùkymy hậnylvn.

beokbeok thứbcroc chạsjdem vàseyuo trưpkgfabhac ngựqdmcc củgpfga mìfbsxnh, trong lồiqenng ngựqdmcc nàseyuy ba năjmycm nay vẫdsazn đrfzvmyqrt mộvehpt hòeonjn đrfzváhtut,trong phúgfgat chốutfzc nóqcnl đrfzvãabhanylvi ra rồiqeni,côbeokpkgfdhpcng nhưpkgf cảjmycm thấjzwly toàseyun thâfbsxn nhẹsjde nhõcvdem khôbeokng tưpkgfkymyng.

Thậnylvt tốutfzt!

Thêbwwr thìfbsx nhưpkgf vậnylvy nhézkfm!

……

beok Tốutfz mấjzwlt máhtutu quáhtut nhiềeonju,sau khi ăjmycn mộvehpt chúgfgat đrfzviqen rấjzwlt nhanh lạsjdei ngủgpfg thiếlxuhp đrfzvi.

Tiêbwwru Lăjmycng bếlxuhbeok đrfzvmyqrt lêbwwrn ghếlxuh sofa.

“Tiêbwwru Lăjmycng…”

“Ừjzwl.” bưpkgfabhac châfbsxn củgpfga Tiêbwwru Lăjmycng nhưpkgf bay vậnylvy.

“Vếlxuht thưpkgfơnylvng củgpfga em làseyuhtutnh tay, khôbeokng phảjmyci làseyu châfbsxn, em tựqdmc đrfzvi đrfzvưpkgfsjdec.”

“Nhấjzwlt đrfzvxeomnh khôbeokng đrfzvưpkgfsjdec,em mấjzwlt quáhtut nhiềeonju máhtutu,nãabhao bộvehp khôbeokng minh mẫdsazn,tựqdmcfbsxnh đrfzvi khôbeokng cẩdsazn thậnylvn ngãabha thìfbsx sao.”

Đvkqgưpkgfsjdec rồiqeni!


Đvkqgâfbsxy làseyu mộvehpt lýqdmc do rấjzwlt tốutfzt!

beok Tốutfz nhấjzwlt thờdhpci khôbeokng nóqcnli gìfbsx nữbwwra.

Tiêbwwru Lăjmycng đrfzvmyqrt Tôbeok Tốutfz nằutzim ởkymy trêbwwrn giưpkgfdhpcng,cẩdsazn thậnylvn từjzwlng chúgfgat mộvehpt đrfzvzkfmp chăjmycn cho côbeok, “Em ngủgpfg đrfzvi,anh ởkymy đrfzvâfbsxy trong cho em.”

“Vâfbsxng.”

beok Tốutfz trong tâfbsxm cảjmycm đrfzvvehpng thấjzwly đrfzvưpkgfsjdec sựqdmc tậnylvn tìfbsxnh củgpfga Tiêbwwru Lăjmycng,mặmyqrc dùkymy bảjmycn thâfbsxn côbeokfsolng làseyu ngưpkgfdhpci hồiqeni sinh lạsjdei,nhấjzwlt làseyu,têbwwrn Hầsvuvu Tửnori đrfzvóqcnl lạsjdei chếlxuht ngay trưpkgfabhac mặmyqrt côbeok,Tôbeok Tốutfz cho tớabhai tậnylvn bâfbsxy giờdhpc vẫdsazn khôbeokng thểmuat quêbwwrn đrfzvưpkgfsjdec áhtutnh mắzkfmt khôbeokng cam chịxeomu,sợsjdeabhai,oáhtutn đrfzvvehpc, thùkymy hậnylvn!

beok nhắzkfmm mắzkfmt lạsjdei cảjmycabhao bộvehp củgpfga côbeok hiệhtifn lêbwwrn toàseyun làseyuabhao bộvehp củgpfga nóqcnl đrfzvdsazm máhtutu.

beok Tốutfz nắzkfmm chặmyqrt tay củgpfga Tiêbwwru Lăjmycng, rấjzwlt nhanh hơnylvi thởkymy. củgpfga côbeok đrfzvãabhafbsxnh thưpkgfdhpcng trởkymy lạsjdei.

Trong khoảjmycng thờdhpci gian đrfzvóqcnlrfzviệhtifn thoạsjdei củgpfga Tiêbwwru Lăjmycng vang lêbwwrn.

Anh nhìfbsxn qua têbwwrn ngưpkgfdhpci gọwkqfi,lạsjdei nhìfbsxn Tôbeok Tốutfz mộvehpt cáhtuti,nhẹsjde nhàseyung nghe máhtuty.

“Cóqcnl chuyệhtifn gìfbsx?”

“Ôqkes ôbeok ôbeok,xiao,anh thậnylvt làseyu khôbeokng biếlxuht đrfzviềeonju đrfzvjzwly,ngưpkgfdhpci Trung Quốutfzc cáhtutc anh gọwkqfi làseyufbsx nhỉwkqf…qua sôbeokng rúgfgat cầsvuvu…yes,chílyxcnh làseyu qua sôbeokng rúgfgat cầsvuvu,khôbeokng thểmuatfbsx su vềeonjpkgfabhac rồiqeni.màseyu anh lạsjdei khôbeokng thèquiwm nghe đrfzviệhtifn thoạsjdei củgpfga tôbeoki vậnylvy chứbcro!”

Tiêbwwru Lăjmycng cau màseyuy,âfbsxm lưpkgfsjdeng giảjmycm hếlxuht mứbcroc, “Khôbeokng cóqcnl chuyệhtifn gìfbsxbeoki cúgfgap máhtuty đrfzvâfbsxy!”

“Ừjzwliqen!Bâfbsxy giờdhpcbeoki cóqcnl mộvehpt việhtifc tốutfzt muốutfzn nóqcnli vớabhai anh,anh cóqcnl muốutfzn nghe hay khôbeokng?”


Tiêbwwru Lăjmycng sợsjdeseyum ồiqenn tớabhai Tôbeok Tốutfzfbsxm lưpkgfsjdeng vôbeokkymyng nhỏkkgh trảjmyc lờdhpci”Nóqcnli!”

“su hôbeokm qua nộvehpp đrfzvơnylvn từjzwl chứbcroc cho tôbeoki rồiqeni,tôbeoki cũfsolng đrfzvãabha phêbwwr chuẩdsazn! Anh cũfsolng thậnylvt làseyu gian thưpkgfơnylvng,cưpkgfabhap đrfzvi cáhtutnh tay đrfzvzkfmc lựqdmcc củgpfga tôbeoki.Nhưpkgfng tôbeoki cũfsolng nóqcnli vớabhai su rồiqeni,nếlxuhu nhưpkgf trong nưpkgfabhac đrfzvutfzi đrfzvãabhai khôbeokng tốutfzt,tôbeoki lúgfgac nàseyuo cũfsolng mởkymy rộvehpng vòeonjng tay đrfzvóqcnln côbeokjzwly!”

Gọwkqfi đrfzviệhtifn cho Tiêbwwru Lăjmycng chílyxcnh làseyu giáhtutm đrfzvutfzc củgpfga Tôbeok Tốutfz—Tom!

Tiêbwwru Lăjmycng vàseyu Tom rấjzwlt gầsvuvn gũfsoli,nóqcnli chuyệhtifn khôbeokng cầsvuvn kháhtutch khílyxc, “Sợsjdeseyu anh khôbeokng cóqcnlnylv hộvehpi đrfzvóqcnl nữbwwra rồiqeni!”

“Ồjmyc, thếlxuh thìfbsx thậnylvt làseyu đrfzváhtutng tiếlxuhc!”

gfgap máhtuty, Tiêbwwru Lăjmycng nhìfbsxn khuôbeokn mặmyqrt củgpfga Tôbeok Tốutfzrfzvưpkgfa vuốutfzt cằutzim côbeok.

Suy nghĩmbbh củgpfga anh quay lạsjdei ba năjmycm trưpkgfabhac!

Ba năjmycm trưpkgfabhac biếlxuht đrfzvưpkgfsjdec nơnylvi màseyubeok Tốutfz muốutfzn tớabhai làseyu mỹmujw,Tiêbwwru Lăjmycng ngay lậnylvp tứbcroc liêbwwrn lạsjdec vớabhai nhữbwwrng ngưpkgfdhpci bạsjden ởkymybwwrn đrfzvóqcnl.Nhữbwwrng năjmycm qua côbeokng việhtifc làseyum ăjmycn củgpfga anh đrfzvưpkgfsjdec bốutfz trílyxc khắzkfmp cáhtutc nưpkgfabhac trêbwwrn thếlxuh giớabhai,nhưpkgfng duy nhấjzwlt khôbeokng cóqcnl mởkymy rộvehpng ởkymy mỹmujw! quen vớabhai Tom cũfsolng làseyu mộvehpt việhtifc hếlxuht sứbcroc may mắzkfmn.Tom cùkymyng tuổyttei vớabhai anh,trưpkgfabhac kia anh ấjzwly dùkymyng thâfbsxn phậnylvn trao đrfzvyttei họwkqfc sinh đrfzvmuat tớabhai Trung QUốutfzc,vừjzwla vặmyqrn họwkqfc cùkymyng lớabhap vớabhai anh!

Hai ngưpkgfdhpci bọwkqfn họwkqfseyu bạsjden họwkqfc cùkymyng lớabhap rấjzwlt thâfbsxn.

Mặmyqrc dùkymy Tom chỉwkqf tớabhai cóqcnl hai năjmycm thôbeoki,nhưpkgfng hai ngưpkgfdhpci vìfbsxqcnlkymyng sởkymy thílyxcch,lạsjdei giốutfzng nhau cùkymyng cóqcnlqdmcpkgfkymyng vàseyu hoàseyui bãabhao,cho nêbwwrn cóqcnl mộvehpt tìfbsxnh bạsjden rấjzwlt sâfbsxu đrfzvnylvm!

Tom sau khi vềeonjpkgfabhac rấjzwlt nhanh tiếlxuhp quảjmycn sựqdmc nghiệhtifp củgpfga gia đrfzvìfbsxnh!

eonjn Tiêbwwru Lăjmycng rấjzwlt nhanh bắzkfmt đrfzvsvuvu lậnylvp nghiệhtifp!

Nhữbwwrng năjmycm nay hai ngưpkgfdhpci vẫdsazn giữbwwr liêbwwrn lạsjdec vớabhai nhau.


Ba năjmycm trưpkgfabhac khi nhậnylvn đrfzvưpkgfsjdec tin đrfzvxeoma chỉwkqf chílyxcnh xáhtutc củgpfga Tôbeok Tốutfz khoảjmycng cáhtutch khôbeokng xa chỗwanb củgpfga Tom làseyu mấjzwly,anh nhờdhpc Tom chăjmycm sóqcnlc cho Tôbeok Tốutfzseyu hai đrfzvbcroa trẻutzi.

Anh đrfzvmuat Tom mởkymy rộvehpng tin tứbcroc tìfbsxm nhâfbsxn viêbwwrn.

Qủgpfga nhiêbwwrn,Tôbeok Tốutfz nhìfbsxn thấjzwly tin tứbcroc đrfzvóqcnl ngay lậnylvp tứbcroc nộvehpp hồiqennylv xin ứbcrong tuyểmuatn.

Đvkqgâfbsxy cũfsolng làseyuqdmc do vìfbsx sao Tôbeok Tốutfz đrfzvi ứbcrong tuyểmuatn làseyum mộvehpt vịxeom trílyxc nhâfbsxn viêbwwrn nhỏkkgh,nhưpkgfng đrfzvsjdei boss lạsjdei làseyu ngưpkgfdhpci xézkfmt tuyểmuatn!

Ba năjmycm nay,Tom đrfzviqenng ýqdmc thụvqfo nhâfbsxn chi tháhtutc trung nhâfbsxn chi sựqdmc.Anh chăjmycm sóqcnlc Tôbeok Tốutfzseyu hai đrfzvbcroa nhỏkkgh rấjzwlt nhiềeonju,màseyu anh ấjzwly lạsjdei còeonjn nâfbsxng đrfzveuyzbeok Tốutfzrfzvmuat cho ngưpkgfdhpci dưpkgfabhai sựqdmc đrfzviềeonju hàseyunh dạsjdey Tôbeok Tốutfz nhữbwwrng hiểmuatu biếlxuht chuyêbwwrn nghiệhtifp.

Đvkqgưpkgfơnylvng nhiêbwwrn,cũfsolng làseyu do bảjmycn thâfbsxn Tôbeok Tốutfz đrfzvjzwlu tranh màseyuqcnl,nếlxuhu khôbeokng Tom nhấjzwlt đrfzvxeomnh khôbeokng thểmuat đrfzvmuatbeokjzwly dễwdmjseyung ngồiqeni ởkymy mộvehpt vịxeom trílyxc cao nhưpkgf thếlxuh.

Nhấjzwlt làseyu lầsvuvn nàseyuy việhtifc vềeonjpkgfabhac tìfbsxm đrfzvsjdei lýqdmc cho Nala…

Tiêbwwru Lăjmycng bỗwanbng nởkymy mộvehpt nụvqfopkgfdhpci nhẹsjde.

Trêbwwrn thựqdmcc tếlxuh,ba năjmycm nay anh cũfsolng thỉwkqfnh thoảjmycng đrfzvi mỹmujw,mỗwanbi lầsvuvn đrfzvi đrfzveonju ởkymy chỗwanb củgpfga Tom,cóqcnl khi từjzwl xa nhìfbsxn ngắzkfmm ba mẹsjde con họwkqf,cóqcnl thểmuatqcnli làseyu từjzwl trưpkgfabhac tớabhai giờdhpc chưpkgfa bao giờdhpc rờdhpci xa,chỉwkqfseyubeok Tốutfz bọwkqfn họwkqf khôbeokng hềeonj hay biếlxuht màseyu thôbeoki.

Lầsvuvn nàseyuy Tôbeok Tốutfz vềeonjpkgfabhac phụvqfo tráhtutch đrfzvsjdei lýqdmc sảjmycn phẩdsazm củgpfga nala cũfsolng làseyu do mộvehpt tay anh sắzkfmp xếlxuhp!

Ba năjmycm rồiqeni,ngay từjzwl đrfzvsvuvu lúgfgac côbeok rờdhpci đrfzvi anh cũfsolng đrfzvãabha nghĩmbbh kỹmujw,chỉwkqfqcnl thểmuat đrfzvmuat cho côbeok chữbwwra làseyunh vếlxuht thưpkgfơnylvng ba năjmycm.Ba năjmycm sau,khôbeokng cầsvuvn biếlxuht côbeokqcnl tha thứbcro cho anh hay khôbeokng,anh cũfsolng sẽxnxu nghĩmbbhhtutch đrfzvmuatbeok phảjmyci quay lạsjdei!

seyu hạsjdeng mụvqfoc củgpfga nala,anh vàseyu Tom cũfsolng đrfzvãabha đrfzvsjdet đrfzvưpkgfsjdec hiệhtifp đrfzvxeomnh.

qdmc do thựqdmcc hiệhtifn mộvehpt loạsjdet đrfzvjzwlu thầsvuvu.trêbwwrn thựqdmcc tếlxuh,chỉwkqfseyu đrfzvmuatbeok Tốutfz khôbeokng nghi ngờdhpc.


Kếlxuht quảjmyc cuốutfzi cùkymyng…Côbeokng ty củgpfga Tiêbwwru Lăjmycng nhấjzwlt đrfzvxeomnh sẽxnxu đrfzvưpkgfsjdec chọwkqfn vàseyuo.

eonjn nữbwwra…

beok Tốutfz vừjzwla vềeonjpkgfabhac,anh cũfsolng làseyu ngưpkgfdhpci đrfzvsvuvu tiêbwwrn biếlxuht đrfzvưpkgfsjdec tin tứbcroc nàseyuy.Thậnylvm chílyxc, ngay cảjmyc chuyếlxuhn bay bao nhiêbwwru anh cũfsolng biếlxuht.Kháhtutch sạsjden màseyubeokng ty củgpfga họwkqf đrfzvmyqrt cũfsolng làseyu do anh vàseyu Tom thưpkgfơnylvng lưpkgfsjdeng!Sau tấjzwlt cảjmyc …chỉwkqfqcnlkymy kháhtutch sạsjden củgpfga Tôbeokn Nguyêbwwrn,mọwkqfi việhtifc anh làseyum mớabhai càseyung thuậnylvn tiệhtifn!

Tiêbwwru Lăjmycng nghĩmbbh tớabhai vừjzwla nãabhay Tôbeok Tốutfzqcnli bắzkfmt đrfzvsvuvu lạsjdei từjzwl đrfzvsvuvy,trong tâfbsxm thởkymy nhẹsjde mộvehpt cáhtuti.

Chỉwkqf cầsvuvn cóqcnl đrfzvưpkgfsjdec sựqdmc tha thứbcro củgpfga côbeok!

Tấjzwlt cảjmyc nhữbwwrng gìfbsx anh làseyum ởkymy phílyxca sau cũfsolng đrfzveonju xứbcrong đrfzváhtutng rồiqeni!

Tiêbwwru Lăjmycng đrfzvmyqrt lêbwwrn môbeoki Tôbeok Tốutfz mộvehpt nụvqfobeokn nhẹsjde.

Cảjmycm nhậnylvn đrfzvưpkgfsjdec bờdhpcbeoki khôbeok củgpfga côbeok,Tiêbwwru Lăjmycng nhẹsjde nhàseyung mởkymy tay côbeok đrfzvang nắzkfmm giữbwwrseyun tay anh ra,đrfzvi lấjzwly bôbeokng tăjmycm lau môbeoki cho côbeok.

gosz giâfbsxy phúgfgat cửnoria phòeonjng đrfzvóqcnlng lạsjdei.

Ngưpkgfdhpci vốutfzn đrfzvang “ngủgpfg say” kia bỗwanbng mởkymy tròeonjn mắzkfmt.

beok Tốutfz nhẹsjde nhàseyung thởkymy hắzkfmt ra,trong mắzkfmt khôbeokng giấjzwlu đrfzvưpkgfsjdec sựqdmc kinh ngạsjdec.

Trêbwwrn thựqdmcc tếlxuh, côbeok vẫdsazn chưpkgfa thậnylvt sựqdmc ngủgpfgfbsxu giấjzwlc,vừjzwla nãabhay đrfzviệhtifn thoạsjdei củgpfga Tiêbwwru Lăjmycng kêbwwru tiếlxuhng đrfzvsvuvu tiêbwwrn côbeok đrfzvãabha nghe thấjzwly rồiqeni,chỉwkqfseyu chưpkgfa kịxeomp nóqcnli gìfbsx,tiếlxuhng đrfzviệhtifn thoạsjdei củgpfga Tiêbwwru Lăjmycng pháhtutt tiếlxuhng nóqcnli ngưpkgfdhpci gọwkqfi tớabhai ra ngoàseyui rấjzwlt rõcvde,khóqcnl tráhtutnh đrfzvmuatbeokqcnl thểmuat nghe thấjzwly tấjzwlt cảjmyc nhữbwwrng nộvehpi dung màseyu anh vàseyu Tom nóqcnli vớabhai nhau.

beok Tốutfz cắzkfmn chặmyqrt môbeoki.

Nộvehpi dung đrfzvoạsjden hộvehpi thoạsjdei củgpfga hai ngưpkgfdhpci đrfzvóqcnl rấjzwlt ílyxct,nhưpkgfng chỉwkqf cầsvuvn từjzwlhtutch nóqcnli chuyệhtifn rấjzwlt thâfbsxn thiếlxuht củgpfga họwkqf, Tôbeok Tốutfzfsolng cóqcnl thểmuat đrfzvhtutn đrfzvưpkgfsjdec mộvehpt vàseyui chuyệhtifn rồiqeni.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.