Boss Trở Thành Chồng

Chương 526 :

    trước sau   
Hầfoifu Tửnqvwmwsyi giậwdwrt mắyozht, bưglpwfdgyc tiếutlmn củoxula hắyozhn ta cũzqhpng khựtqtmng lạvfmai!

Hắyozhn đedjpedjpng nguyêigtrn chỗtxcuzqhp, nhìtukvn Tôpier Tốkype, áehranh mắyozht nhưglpw đedjpang giằfdgyng co, khôpierng biếutlmt trong đedjpfoifu hắyozhn đedjpang nghĩfoiftukv.

Tim Tôpier Tốkype đedjpwdwrp loạvfman xạvfma!

Tay côpier khẽppoq khàvnnsng nắyozhm lấueeqy mộxrlct thứedjp.

“Tiềueeqn màvnns anh muốkypen, tôpieri cũzqhpng đedjpãsuux đedjpưglpwa anh, tôpieri đedjpãsuux giữnzhy lờjqdei, hơmwsyn nữnzhya, chỉopxx cầfoifn anh khôpierng hạvfmai tôpieri, chúhpxang ta cógpnz chuyệohqqn gìtukvzqhpng dễavxhvnnsn!”

Hầfoifu Tửnqvw mặkotot lạvfmanh lùavxhng, hắyozhn đedjpang suy nghĩfoif, càvnnsng nghĩfoif áehranh nhìtukvn củoxula hắyozhn càvnnsng lạvfmanh!


Khôpierng đedjpưglpwjumbc!

Hắyozhn khôpierng thểrclv bịevwy lừxrlca bởkotoi mộxrlct hai câvfmau nógpnzi củoxula ngưglpwjqdei phụhlox nữnzhyvnnsy!

vfmay giờjqde hắyozhn đedjpãsuuxgpnz mậwdwrt mãsuux trong tay, chỉopxx cầfoifn đedjpjumbi đedjpếutlmn ngàvnnsy mai làvnnsgpnz thểrclvhpxat hàvnnsng cọppoqc, hàvnnsng cọppoqc tiềueeqn rồppedi, hắyozhn cógpnz thểrclv trốkypen ra nưglpwfdgyc ngoàvnnsi! Nhưglpwng nếutlmu khôpierng diệohqqt khẩeaanu, đedjpem theo ngưglpwjqdei phụhlox nữnzhyvnnsy bêigtrn cạvfmanh thìtukvhpxac nàvnnso hắyozhn cũzqhpng phảxvmwi canh cáehranh đedjpueeq phòjcdwng!

Nếutlmu thảxvmwpier ta.....nhỡrtmi đedjpâvfmau côpier ta báehrao cảxvmwnh sáehrat, vậwdwry thìtukv khôpierng phảxvmwi hắyozhn chẳedreng thểrclvvnnsm gìtukv đedjpưglpwjumbc, cũzqhpng chẳedreng đedjpi đedjpâvfmau đedjpưglpwjumbc hay sao!

Nếutlmu nhưglpw ngưglpwjqdei phụhloxvnnsy chếutlmt đedjpi!

zqhpng cógpnz thểrclvoxulo dàvnnsi đedjpưglpwjumbc chúhpxat thờjqdei gian cho hắyozhn!

Ai màvnns biếutlmt đedjpưglpwjumbc chủoxul tịevwych củoxula tậwdwrp đedjpvnnsn Hoàvnnsn vũzqhp sẽppoqtukvm thấueeqy côpier ta lúhpxac nàvnnso kia chứedjp, màvnns thờjqdei gian anh tìtukvm đedjpếutlmn chíkotonh làvnns thờjqdei gian chạvfmay trốkypen củoxula hắyozhn!

mwsyn nữnzhya cho dùavxh Tiêigtru Lănqvwng vàvnnspier Tốkype khôpierng truy cứedjpu hắyozhn.....nhưglpwng chuyệohqqn hắyozhn giếutlmt ngưglpwjqdei lạvfmai làvnns sựtqtm thậwdwrt khógpnzsuuxi

Giếutlmt mộxrlct ngưglpwjqdei cũzqhpng làvnns giếutlmt, hai ngưglpwjqdei cũzqhpng làvnns giếutlmt!

Đzqjpueequ làvnns phạvfmam tộxrlci, vậwdwry sao hắyozhn khôpierng làvnnsm cho dứedjpt khoáehrat!

Vừxrlca nghĩfoif đedjpếutlmn đedjpâvfmay, áehranh mắyozht củoxula Hầfoifu Tửnqvwvnnsng lúhpxac càvnnsng đedjpáehrang sợjumb.

glpwfdgyc châvfman đedjpãsuux dừxrlcng lạvfmai khi trưglpwfdgyc lạvfmai dầfoifn dầfoifn áehrap sáehrat Tôpier Tốkype!

Tim Tôpier Tốkype lạvfmai mộxrlct lầfoifn nữnzhya đedjpwdwrp mạvfmanh!


Mộxrlct luồppedng khíkoto lạvfmanh chạvfmay dọppoqc sốkypeng lưglpwng lêigtrn đedjpếutlmn từxrlcng sợjumbi tógpnzc côpier!

Trong mộxrlct nháehray mắyozht, đedjpfoifu côpier thoắyozht hiệohqqn lêigtrn bógpnzng dáehrang củoxula hai đedjpedjpa con vàvnns Tiêigtru Lănqvwng, côpier cốkype gắyozhng nógpnzi vớfdgyi bảxvmwn thâvfman phảxvmwi bìtukvnh tĩfoifnh, bìtukvnh tĩfoifnh!

Chờjqdehpxac Hầfoifu Tửnqvw tiếutlmn sáehrat gầfoifn, Tôpier Tốkype đedjpxrlct nhiêigtrn tiêigtrn hạvfma thủoxul vi cưglpwjqdeng, côpier đedjpvfmap mạvfmanh vàvnnso thâvfman dưglpwfdgyi củoxula Hầfoifu Tửnqvw, hắyozhn nhanh chógpnzng tráehranh đedjpưglpwjumbc, áehranh mắyozht nhìtukvn côpiervnnsng hung áehrac hơmwsyn, trêigtrn tay lănqvwm lănqvwm con dao, hắyozhn đedjpâvfmam vềueeqglpwfdgyng côpier, “Đzqjpi chếutlmt đedjpi!”

pier Tốkypeehrach qua!

pier Tốkype đedjpedjpng lêigtrn trêigtrn giưglpwjqdeng, nhưglpwng côpier khôpierng hoảxvmwng loạvfman bỏhpxa chạvfmay. Trong tíkotoch tắyozhc Hầfoifu Tửnqvw đedjpâvfmam dao vàvnnso côpier, côpier đedjpãsuux kịevwyp tráehranh đedjpưglpwjumbc đedjpiểrclvm trọppoqng yếutlmu, dùavxhng thứedjp khi nãsuuxy côpier nắyozhm chặkotot trong bàvnnsn tay phảxvmwi đedjpwdwrp thẳedreng lêigtrn đedjpfoifu củoxula hắyozhn ta!

“A——” Hầfoifu Tửnqvwigtru lêigtrn đedjpau đedjpfdgyn!

pier Tốkypezqhpng rêigtrn khẽppoq.

Dao trêigtrn tay Hầfoifu Tửnqvw đedjpâvfmam trưglpwjumbt, trúhpxang ngay bảxvmw vai Tôpier Tốkype, trong khi đedjpógpnz, gạvfmat tàvnnsn trong tay côpierzqhpng đedjpwdwrp mạvfmanh vàvnnso đedjpfoifu hắyozhn!

Bỗtxcung chốkypec!

ehrau tưglpwơmwsyi vănqvwng tung tógpnze!

pier Tốkype hoàvnnsn toàvnnsn khôpierng cho hắyozhn cógpnzmwsy hộxrlci phảxvmwn đedjpòjcdwn, nhâvfman lúhpxac Hầfoifu Tửnqvwvnnso théoxult, côpier lạvfmai đedjpưglpwa chiếutlmc gạvfmat tàvnnsn dàvnnsy vàvnns nặkotong kia lêigtrn, liêigtrn tiếutlmp đedjpwdwrp mạvfmanh vàvnnso đedjpfoifu hắyozhn.

“Ngưglpwơmwsyi đedjpi chếutlmt đedjpi! Đzqjpi chếutlmt đedjpi!”

Hầfoifu Tửnqvw bịevwy đedjpwdwrp máehrau me đedjpfoify đedjpfoifu, máehrau tưglpwơmwsyi tuôpiern xuốkypeng từxrlcng dòjcdwng chảxvmwy kíkotonh gưglpwơmwsyng mặkotot hắyozhn, cảxvmwnh tưglpwjumbng rấueeqt đedjpáehrang sợjumb!


“A——”

Hầfoifu Tửnqvw vừxrlca kêigtru lêigtrn vừxrlca rúhpxat dao ra khỏhpxai vai Tôpier Tốkype.

pier Tốkype đedjpau đedjpếutlmn đedjpiếutlmng ngưglpwjqdei, đedjpxrlcng táehrac củoxula côpierzqhpng khựtqtmng lạvfmai đedjpôpieri chúhpxat!

Hầfoifu Tửnqvw thấueeqy cógpnzmwsy hộxrlci, lậwdwrp tứedjpc đedjpèomiqpier xuốkypeng giưglpwjqdeng, hắyozhn nắyozhm con dao hưglpwfdgyng vàvnnso ngựtqtmc tráehrai củoxula côpier!

“Tao giếutlmt màvnnsy!”

“A——”

pier Tốkype lấueeqy hếutlmt sứedjpc bìtukvnh sinh đedjprtmi lấueeqy cáehranh tay củoxula Hầfoifu Tửnqvw, Hầfoifu Tửnqvw gắyozhng sứedjpc đedjpâvfmam xuốkypeng, côpier thìtukv gắyozhng sứedjpc đedjpeaany lêigtrn!

Hầfoifu Tửnqvw tuy gầfoify nhưglpwng hắyozhn vẫzqjpn làvnns đedjpàvnnsn ôpierng, lạvfmai nógpnzi Tôpier Tốkype khôpierng nhữnzhyng thiệohqqt vềueeq sứedjpc lựtqtmc màvnns trêigtrn bắyozhp tay côpierjcdwn đedjpang bịevwy thưglpwơmwsyng, sứedjpc lựtqtmc nhanh chógpnzng khôpierng thểrclv trụhlox đedjpưglpwjumbc nữnzhya!

pier giưglpwơmwsyng mắyozht nhìtukvn con dao trong tay Hầfoifu Tửnqvwvnnsng lúhpxac càvnnsng gầfoifn vớfdgyi tráehrai tim củoxula côpiermwsyn!

pier Tốkype đedjpãsuux tuyệohqqt vọppoqng!

Trong mộxrlct giâvfmay nàvnnso đedjpógpnz, trong đedjpfoifu côpier hiệohqqn lêigtrn toàvnnsn làvnnstukvnh bógpnzng củoxula Tiêigtru Lănqvwng!

Quầfoifng mắyozht Tôpier Tốkype bỗtxcung chốkypec ngấueeqn lệohqq!

pier đedjpxrlct nhiêigtrn nhậwdwrn thấueeqy vôpieravxhng hốkypei hậwdwrn, côpier hốkypei hậwdwrn đedjpáehrang lẽppoqpierigtrn sớfdgym nógpnzi vớfdgyi Tiêigtru Lănqvwng, thựtqtmc ra côpier đedjpãsuux tha thứedjp cho anh rồppedi.....


Tiêigtru Lănqvwng!

Tiêigtru Lănqvwng!

Cuốkypei cùavxhng sứedjpc lựtqtmc củoxula côpier đedjpãsuux cạvfman, tay côpierzqhpng dầfoifn dầfoifn mấueeqt sứedjpc.

Hầfoifu Tửnqvwglpwơmwsyng mặkotot trợjumbn trừxrlcng, hắyozhn nắyozhm chặkotot con dao đedjpâvfmam xuốkypeng!

pier Tốkype nhắyozhm mắyozht, mộxrlct giọppoqt nưglpwfdgyc mắyozht tuôpiern rơmwsyi!

Nhưglpwng!

Cảxvmwm giáehrac đedjpau đedjpfdgyn trong dựtqtm đedjpehran khôpierng xảxvmwy đedjpếutlmn, Tôpier Tốkype chỉopxx nghe thấueeqy mộxrlct tiếutlmng nổhpxa nhỏhpxa, ngay sau đedjpógpnzpier cảxvmwm thấueeqy mặkotot mìtukvnh hơmwsyi ấueeqm nógpnzng, côpier mởkoto choàvnnsng mắyozht thìtukv nhìtukvn thấueeqy Hầfoifu Tửnqvw trợjumbn trừxrlcng, trêigtrn tráehran xuấueeqt hiệohqqn mộxrlct cáehrai lỗtxcu lẫzqjpn lộxrlcn máehrau vớfdgyi thịevwyt, cảxvmw ngưglpwjqdei hắyozhn đedjpang dầfoifn dầfoifn nằfdgym đedjpèomiqigtrn côpier.

pier Tốkype thấueeqt kinh, mởkoto trừxrlcng mắyozht!

“A——”

kotonh cửnqvwa sổhpxa củoxula kháehrach sạvfman phúhpxat chốkypec bịevwy đedjpvfmap vănqvwng đedjpi, ngay sau đedjpógpnzvnns mộxrlct bógpnzng ngưglpwjqdei mặkotoc đedjppped đedjpen nhảxvmwy từxrlc cửnqvwa sổhpxavnnso. Mộxrlct châvfman anh đedjpvfmap xáehrac củoxula Hầfoifu Tửnqvw qua bêigtrn, nhìtukvn thấueeqy Tôpier Tốkype loang lổhpxaehrau tưglpwơmwsyi trêigtrn ngưglpwjqdei, gưglpwơmwsyng mặkotot thìtukv thấueeqt kinh, anh kéoxulo lấueeqy cổhpxa tay côpier, ôpierm chặkotot côpiervnnso lòjcdwng!

“Tôpier Tốkype!”

“Tiêigtru Lănqvwng.....Tiêigtru Lănqvwng.....” cáehrai ôpierm quen thuộxrlcc làvnnsm côpier ngừxrlcng gàvnnso théoxult, Tôpier Tốkypehpxam chặkotot lấueeqy tấueeqm áehrao trưglpwfdgyc ngựtqtmc anh, sựtqtm sợjumbsuuxi làvnnsm hai châvfman côpier mềueeqm nhũzqhpn ra, côpier chỉopxxgpnz thểrclvhpxam chặkotot lấueeqy cáehranh tay anh mớfdgyi cógpnz thểrclv chốkypeng đedjprtmi đedjpưglpwjumbc cơmwsy thểrclv đedjpang run rẩeaany củoxula mìtukvnh, “Tiêigtru Lănqvwng, Tiêigtru Lănqvwng!”

“Đzqjpxrlcng sợjumb, khôpierng sao, khôpierng sao rồppedi!”


Trêigtrn mặkotot côpier lạvfmanh man máehrac, anh đedjpưglpwa tay quệohqqt đedjpi nhữnzhyng dòjcdwng nưglpwfdgyc, mặkotot côpier đedjpfoifm đedjpìtukva nưglpwfdgyc mắyozht.

“Tiêigtru Lănqvwng, em biếutlmt anh chắyozhc chắyozhn sẽppoq đedjpếutlmn cứedjpu em, em biếutlmt chắyozhc chắyozhn anh sẽppoq đedjpếutlmn màvnns.”

“Ừdlpc, anh đedjpếutlmn rồppedi đedjpâvfmay.”

“Tiêigtru Lănqvwng, chếutlmt rồppedi, ngưglpwjqdei nàvnnsy chếutlmt rồppedi…..” Tôpier Tốkype hoảxvmwng loạvfman.

Tiêigtru Lănqvwng nhưglpw đedjpxrlct nhiêigtrn hiểrclvu ra Tôpier Tốkype đedjpang lo lắyozhng đedjpiềueequ gìtukv, anh ôpierm chặkotot lấueeqy côpier, khẽppoq khàvnnsng an ủoxuli, “Khôpierng sao, khôpierng sao, mọppoqi chuyệohqqn cứedjp đedjprclv cho anh, đedjpxrlcng lo lắyozhng nữnzhya, đedjpưglpwjumbc khôpierng. Trêigtrn bắyozhp tay em bịevwy thưglpwơmwsyng, mìtukvnh đedjpi xửnqvwppoq vếutlmt thưglpwơmwsyng đedjpãsuux!”

pier Tốkype chợjumbt hồppedi tỉopxxnh mớfdgyi nhậwdwrn ra bảxvmw vai côpierpieravxhng đedjpau đedjpfdgyn.

pierkotot mộxrlct hơmwsyi thậwdwrt sâvfmau, máehrau vẫzqjpn đedjpang tuôpiern ra ngoàvnnsi.

avxhng lúhpxac đedjpógpnz, Lãsuuxnh mạvfmac cũzqhpng mởkoto toang cửnqvwa phòjcdwng, anh đedjpem theo mộxrlct đedjpáehram ngưglpwjqdei sau lưglpwng, đedjpedjpng trưglpwfdgyc cửnqvwa phòjcdwng.

Tiêigtru Lănqvwng cảxvmwm thấueeqy đedjpưglpwjumbc cảxvmwtukvnh côpier đedjpang run rẩeaany, anh cũzqhpng đedjpau đedjpfdgyn vôpieravxhng!

Áedrenh mắyozht anh lạvfmanh buốkypet nhìtukvn cơmwsy thểrclv nằfdgym sógpnzng xoàvnnsi trêigtrn đedjpueeqt, áehranh nhìtukvn càvnnsng lúhpxac càvnnsng trầfoifm đedjpi! Anh gầfoifn nhưglpw khôpierng dáehram nhớfdgy lạvfmai cảxvmwnh tưglpwjumbng khi nãsuuxy từxrlc cửnqvwa sổhpxa nhìtukvn vàvnnso!

pier Tốkype chỉopxx thiếutlmu chúhpxat nữnzhya thôpieri!

Chỉopxx thiếutlmu mộxrlct chúhpxat thôpieri!

Nếutlmu anh đedjpếutlmn muộxrlcn mấueeqy giâvfmay nữnzhya…..anh khôpierng dáehram tưglpwkotong tưglpwjumbng, ởkoto đedjpâvfmay làvnnsehrai gìtukv đedjpang đedjpjumbi anh!

Tiêigtru Lănqvwng bếutlm xốkypec Tôpiergpnzigtrn, anh đedjpáehranh mắyozht cho Lãsuuxnh Mạvfmac, áehranh nhìtukvn hấueeqt vềueeq phíkotoa xáehrac chếutlmt trêigtrn nềueeqn đedjpueeqt, Lãsuuxnh Mạvfmac nhanh chógpnzng gậwdwrt đedjpfoifu hiểrclvu ýppoq.

“Tiêigtru Lănqvwng, Tiêigtru Lănqvwng…..”

“Anh ởkoto đedjpâvfmay!” Tiêigtru Lănqvwng bếutlmpier Tốkype, bưglpwfdgyc ra ngoàvnnsi.

suuxnh Mạvfmac ởkoto phíkotoa sau, tay anh day day cặkotop lôpierng màvnnsy, tay chỉopxx xuốkypeng dặkoton dòjcdw, “Đzqjpem xáehrac hắyozhn vứedjpt vàvnnso trong rừxrlcng cho chógpnz ănqvwn!”

suuxnh Mạvfmac mógpnzc đedjpiệohqqn thoạvfmai trêigtrn ngưglpwjqdei Hầfoifu Tửnqvw, nhìtukvn thấueeqy danh sáehrach cuộxrlcc gọppoqi trêigtrn máehray, áehranh nhìtukvn hơmwsyi khógpnz chịevwyu, anh lấueeqy ra sốkype đedjpiệohqqn thoạvfmai gầfoifn đedjpâvfmay đedjpưglpwjumbc liêigtrn lạvfmac gầfoifn nhấueeqt néoxulm cho thủoxul hạvfma, “Cho ngưglpwjqdei tra sốkype đedjpiệohqqn thoạvfmai nàvnnsy, tra cho rõxvmw đedjpâvfmay làvnns sốkype củoxula ai vàvnns thuộxrlcc vùavxhng nàvnnso!”

“Vâvfmang!”

……

Tiêigtru Lănqvwng bănqvwng bógpnz qua cho Tôpier Tốkype trong kháehrach sạvfman, sau đedjpógpnz anh bếutlmpierigtrn xe!

pier Tốkype trảxvmwi qua mộxrlct ngàvnnsy khógpnz khănqvwn, cơmwsy thểrclvpier đedjpãsuux sớfdgym mệohqqt nhừxrlc, thêigtrm chuyệohqqn mấueeqt máehrau làvnnsm côpiervnnsng mệohqqt mỏhpxai hơmwsyn. Côpier vừxrlca ngồppedi lêigtrn ghếutlm phụhlox, đedjpãsuux thấueeqy trógpnzng mặkotot, áehranh nhìtukvn cógpnz chúhpxat loạvfmang choạvfmang.

Tiêigtru Lănqvwng dịevwyu dàvnnsng vuốkypet ve gòjcdwehrapier, “Mệohqqt rồppedi thìtukv ngủoxul đedjpi, khi mởkoto mắyozht ra làvnnsgpnz thểrclv vềueeq nhàvnns rồppedi.”

“Ừdlpcm!”

Cuốkypei cùavxhng Tôpier Tốkypezqhpng cógpnz thểrclvigtrn tâvfmam đedjpi vàvnnso giấueeqc nồppedng.

Đzqjpjumbi côpier nhắyozhm mắyozht lạvfmai, sựtqtm dịevwyu dàvnnsng trêigtrn gưglpwơmwsyng mặkotot Tiêigtru Lănqvwng đedjpxrlct nhiêigtrn biếutlmn mấueeqt, thay vàvnnso đedjpógpnzvnns sựtqtm âvfmam u khógpnz tảxvmw.

Tiêigtru Lănqvwng mặkotot lạvfmanh, khởkotoi đedjpxrlcng xe!

Anh khôpierng đedjpưglpwa côpier đedjpếutlmn bệohqqnh việohqqn,nhìtukvn thấueeqy côpier trong khi ngủoxuljcdwn nhíkotou chặkotot lôpierng màvnnsy, thi thoảxvmwng còjcdwn giậwdwrt mạvfmanh mộxrlct cáehrai, con tim anh đedjpau quặkoton lạvfmai!

Anh thềueeq!

Bấueeqt kểrclv lầfoifn nàvnnsy kẻoqyh đedjpedjpng sau làvnns ai, anh sẽppoq lộxrlct da rúhpxat gâvfman kẻoqyh đedjpógpnz mớfdgyi hảxvmw dạvfma!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.