Boss Trở Thành Chồng

Chương 523 :

    trước sau   
Cuộnvkvc đypedvghpi thoạgppwi củvghpa hai ngưgdrzvghpi chỉgdrzwnrknvkvi phúnmalt ngắklmzn ngủvghpi!

Ngay khi giọnwzang nównrki củvghpa Tôiuam Tốvghp vừnmala dứehhmt, gãqdfhodaa bắklmzp trêrtqqn giưgdrzvghpng đypednvkvt nhiêrtqqn trởwnrkjucpnh, hai ngưgdrzvghpi giậbkvat nảmrkpy mìjucpnh, níipabn thởwnrk khôiuamng dáxderm đypednvkvng lung tung, kếjddwt quảmrkp chỉgdrznvkvqdfhodaa bắklmzp chỉgdrznvkv ngủvghp khôiuamng đypedưgdrzasyic yêrtqqn ổuudzn mànvkv thôiuami, rấpdpct nhanh liềemjjn ngủvghp tiếjddwp.

qdfh nhỏayqy con rấpdpct nhanh đypedfjngng ýmokw, “ đypedưgdrzasyic, hai ngànvkvy nànvkvy tao nhấpdpct đypedjjdwnh sẽhnxd cốvghp gắklmzng bảmrkpo toànvkvn mànvkvy!

Hắklmzn rúnmalt nhanh tấpdpcm thẻipab đypeden vànvkv thẻipab ngâyadzn hànvkvng trong víipab tiềemjjn ra, sau đypedównrk rấpdpct nhanh nhélowkt víipab tiềemjjn vànvkvo túnmali xáxderch, lầhnxdn nữeceza thậbkvan trọnwzang đypedufxat trưgdrzlowkc tủvghp đypedhnxdu giưgdrzvghpng.

qdfhodaa bắklmzp cównrk lẽhnxd thậbkvat sựbkva khôiuamng tin gãqdfh nhỏayqy con, vìjucp vậbkvay mànvkv giấpdpcc ngủvghpnvkvy ngủvghp khôiuamng yêrtqqn đypedưgdrzasyic, tầhnxdm mưgdrzvghpi phúnmalt tỉgdrznh mộnvkvt lầhnxdn, tỉgdrznh lạgppwi thấpdpcy Tôiuam Tốvghpnvkvqdfh nhỏayqy con đypedemjju rấpdpct yêrtqqn bìjucpnh mớlowki an tâyadzm ngủvghp tiếjddwp.

Lồfjngng ngựbkvac Tôiuam Tốvghp đypedbkvap thìjucpnh thịjjdwch!


rtqqn đypedànvkvn ôiuamng cơodaa bắklmzp nànvkvy nhìjucpn lànvkv biếjddwt chíipabnh lànvkv kẻipab liềemjju mạgppwng, hơodaan nữeceza còesrsn khôiuamng bịjjdw tiềemjjn mêrtqq hoặufxac!

Ngưgdrzvghpi thếjddwnvkvy khównrk đypedvghpi phównrk nhấpdpct.

Vừnmala rồfjngi côiuam chỉgdrz mong sao Tiêrtqqu Lăgppwng sớlowkm chúnmalt pháxdert hiệjfpgn côiuam mấpdpct tíipabch!

Vừnmala rồfjngi côiuamznlang thẻipab phụiedt chuyểevxbn khoảmrkpn cho gãqdfh nhỏayqy gầhnxdy hai trăgppwm ngànvkvn, phíipab tiêrtqqu thụiedt củvghpa thẻipab phụiedtrtqqn chủ thẻipab đypedemjju sẽhnxdwnrk tin nhắklmzn nhắklmzc nhởwnrk, côiuam từnmal trưgdrzlowkc tớlowki giờvghp khôiuamng đypednvkvng tớlowki tiềemjjn củvghpa Tiêrtqqu Lăgppwng cho côiuam, cho nêrtqqn nếjddwu nhưgdrz Tiêrtqqu Lăgppwng nhìjucpn thấpdpcy tin nhắklmzn, nhấpdpct đypedjjdwnh cównrk thểevxb lậbkvap tứehhmc nhậbkvan ra đypedưgdrzasyic chuyệjfpgn khôiuamng đypedúnmalng.

iuam Tốvghp lo đypedếjddwn nỗviboi lòesrsng bànvkvn tay đypedhnxdy mồfjngiuami!

iuam khôiuamng hềemjjjucpnh tĩpdpcnh nhưgdrzrtqqn ngoànvkvi, bịjjdw ngưgdrzvghpi ta bắklmzt cównrkc, lạgppwi khôiuamng vìjucp tiềemjjn...... Loạgppwi chuyệjfpgn nànvkvy đypeduudzi lànvkv ngưgdrzvghpi kháxderc cũiedtng khôiuamng thểevxb cốvghp gắklmzng giữecez đypedưgdrzasyic tâyadzm tháxderi bìjucpnh thưgdrzvghpng!

iuam Tốvghpkhôiuamng ngừnmalng híipabt sâyadzu.

......

nmalc Tiêrtqqu Lăgppwng đypedíipabch thậbkvat nhìjucpn thấpdpcy tin nhắklmzn lànvkv đypedang họnwzap!

nmalc đypedhnxdu nhìjucpn thấpdpcy tin nhắklmzn anh liềemjjn pháxdert hiệjfpgn đypedưgdrzasyic chuyệjfpgn khôiuamng đypedúnmalng!

iuam Tốvghp sốvghpng ởwnrk Mỹacjv ba năgppwm nay, lúnmalc cuộnvkvc sốvghpng khównrk sốvghpng nhưgdrz thếjddwiedtng khôiuamng cównrk đypediedtng qua tiềemjjn trong thẻipab, bâyadzy giờvghp trởwnrk vềemjj thànvkvnh phốvghp a rồfjngi tạgppwi sao cównrk thểevxb sẽhnxd đypednvkvng đypedếjddwn sốvghp tiềemjjn nànvkvy?

Đuavlâyadzy khôiuamng phảmrkpi chuyệjfpgn mànvkvipabnh côiuamwnrk thểevxbnvkvm!

Trong phòesrsng họnwzap, cáxderc nhâyadzn viêrtqqn cấpdpcp cao đypedang báxdero cáxdero thànvkvnh tíipabch côiuamng việjfpgc, nhưgdrzng Tiêrtqqu Lăgppwng đypednvkvt nhiêrtqqn đypedehhmng lêrtqqn.


Thưgdrzmokw Trưgdrzơodaang giậbkvat nảmrkpy mìjucpnh, cáxderc nhâyadzn viêrtqqn cấpdpcp cao cũng giậbkvat nảmrkpy mìjucpnh, áxdernh mắklmzt củvghpa mấpdpcy chụiedtc ngưgdrzvghpi trong phòesrsng họnwzap tấpdpct cảmrkp đypedemjju rơodaai trêrtqqn ngưgdrzvghpi Tiêrtqqu Lăgppwng, “ tổuudzng giáxderm đypedvghpc?”

“ Trưgdrzlowkc hếjddwt đypednmalng nównrki gìjucp!”

Mọnwzai ngưgdrzvghpi đypedemjju khôiuamng biếjddwt xảmrkpy ra chuyệjfpgn gìjucp, nhẹwnrk nhànvkvng níipabn thởwnrk, lo lắklmzng nhìjucpn Tiêrtqqu Lăgppwng.

Tiêrtqqu Lăgppwng lậbkvap tứehhmc gọnwzai vànvkvo sốvghp củvghpa Tôiuam Tốvghp!

Nhưgdrzng mànvkv, theo tiếjddwng “ túnmalt túnmalt túnmalt” củvghpa đypediệjfpgn thoạgppwi ngànvkvy cànvkvng lâyadzu, cuốvghpi cùznlang khôiuamng ai nghe, sắklmzc mặufxat Tiêrtqqu Lăgppwng cànvkvng ngànvkvy cànvkvng u áxderm!

“ Cuộnvkvc họnwzap hôiuamm nay đypedếjddwn đypedâyadzy kếjddwt thúnmalc!”

Tiêrtqqu Lăgppwng bưgdrzlowkc lớlowkn xôiuamng ra phòesrsng họnwzap, mộnvkvt cuộnvkvc đypediệjfpgn thoạgppwi gọnwzai tớlowki phòesrsng lànvkvm việjfpgc củvghpa Tôiuam Tốvghp, phòesrsng lànvkvm việjfpgc ngoạgppwi trừnmal aisa đypedang in hợasyip đypedfjngng, cáxderc nhâyadzn viêrtqqn côiuamng táxderc còesrsn lạgppwi đypedemjju đypedãqdfh tan ca, côiuam bắklmzt máxdery lêrtqqn nghe, nghe đypedưgdrzasyic giọnwzang củvghpa Tiêrtqqu Lăgppwng trong đypediệjfpgn thoạgppwi, kinh ngạgppwc khôiuamng thôiuami, “ Tôiuam tổuudzng củvghpa chúnmalng tôiuami? Tôiuam tổuudzng đypedãqdfh tan ca lúnmalc nửnwzaa tiếjddwng trưgdrzlowkc đypedównrk rồfjngi ạgppw, hiệjfpgn giờvghp chắklmzc lànvkv vềemjj tớlowki nhànvkv rồfjngi!”

Tiêrtqqu Lăgppwng cúnmalp máxdery, lầhnxdn nữeceza gọnwzai đypediệjfpgn thoạgppwi vềemjj nhànvkviedt!

khoảmrkpng cáxderch từnmaliuamng ty Tôiuam Tốvghp bắklmzt xe vềemjj nhànvkviedt nhiềemjju lắklmzm cũiedtng lànvkv thờvghpi gian mộnvkvt tiếjddwng, nửnwzaa tiếjddwng trưgdrzlowkc đypedównrk mớlowki hai giờvghp chiềemjju, trêrtqqn đypedưgdrzvghpng cũiedtng khôiuamng phảmrkpi giờvghp cao đypediểevxbm, sẽhnxd khôiuamng kẹwnrkt xe, hiệjfpgn giờvghp đypedáxderng lýmokw ra hẳuavln lànvkv đypedếjddwn nhànvkv rồfjngi!

Anh lạgppwi gọnwzai đypediệjfpgn vềemjj nhànvkviedt!

đypediệjfpgn thoạgppwi củvghpa nhànvkviedt rấpdpct nhanh đypedưgdrzasyic kếjddwt nốvghpi, ngưgdrzvghpi bắklmzt máxdery lànvkvxderc Trầhnxdn, “ Thiếjddwu phu nhâyadzn? Chưgdrza cównrk trởwnrk vềemjj, khôiuamng phảmrkpi đypedang đypedi lànvkvm sao! Cównrk phảmrkpi xảmrkpy ra chuyệjfpgn gìjucp rồfjngi?”

“ Khôiuamng cównrk! Trong lòesrsng Tiêrtqqu Lăgppwng ngànvkvy cànvkvng bấpdpct an, anh nghĩpdpc đypedếjddwn ôiuamng nộnvkvi vànvkvxderc con trong nhànvkv, giấpdpcu sựbkva việjfpgc đypedi, “ khôiuamng cównrk, con chỉgdrznvkv hỏayqyi côiuampdpcy vềemjj chưgdrza, nếjddwu nhưgdrz chưgdrza con đypedi đypedównrkn côiuampdpcy.”

Tiêrtqqu Lăgppwng nównrki dăgppwm ba câyadzu đypedãqdfhnmalp máxdery.


Lầhnxdn nànvkvy, đypediệjfpgn thoạgppwi củvghpa anh gọnwzai tớlowki chỗviboqdfhnh Mạgppwc, “ Lãqdfhnh Mạgppwc, tớlowk nghi ngờvghpiuam Tốvghp bịjjdw ngưgdrzvghpi ta bắklmzt cównrkc rồfjngi!”

.....

nmalc Sáxderu giờvghp chiềemjju, trờvghpi đypedãqdfh dầhnxdn tốvghpi lạgppwi.

qdfhodaa bắklmzp đypedãqdfh sớlowkm tỉgdrznh lạgppwi, lúnmalc nànvkvy ngưgdrzvghpi cũng tỉgdrznh táxdero, hắklmzn ngủvghp mộnvkvt giấpdpcc liềemjjn đypedównrki bụiedtng, cầhnxdm mộnvkvt thùznlang mìjucpwnrki lạgppwi pháxdert hiệjfpgn khôiuamng cównrkgdrzlowkc sôiuami, liềemjjn cau mànvkvy, hắklmzn dặufxan gãqdfh nhỏayqy con, “ Hầhnxdu Tửnwza, mànvkvy ra ngoànvkvi nghĩpdpcxderch kiếjddwm chúnmalt nưgdrzlowkc sôiuami! mua thêrtqqm chúnmalt nưgdrzlowkc suốvghpi!”

Trong lòesrsng Hầhnxdu tửnwza vui mừnmalng, trêrtqqn mặufxat cốvghp gắklmzng bìjucpnh tĩpdpcnh, “ Ngưgdrzu ca, gầhnxdn đypedâyadzy đypedemjju khôiuamng cównrk hộnvkv gia đypedìjucpnh, nưgdrzlowkc sôiuami khôiuamng dễodaa kiếjddwm lắklmzm......”

qdfhodaa bắklmzp dùznlang áxdernh mắklmzt lạgppwnh quélowkt qua mộnvkvt cáxderi, “ khôiuamng cównrk hộnvkv gia đypedìjucpnh mànvkvy khôiuamng biếjddwt nghĩpdpcxderch sao? khôiuamng biếjddwt ra thịjjdw trấpdpcn mua ànvkv!”

Mặufxat Hầhnxdu Tửnwza co lạgppwi mộnvkvt chúnmalt, từnmal trêrtqqn ghếjddw đypedehhmng lêrtqqn, “ em đypedi đypedâyadzy!”

Sau khi xuốvghpng lầhnxdu, bưgdrzlowkc châyadzn củvghpa Hầhnxdu Tửnwza chốvghpc láxdert trởwnrkrtqqn nhanh nhẹwnrkn, hắklmzn lậbkvap tứehhmc ra thịjjdw trấpdpcn ngay, hắklmzn đypedi mua cáxderi bao tảmrkpi, đypedi ngâyadzn hànvkvng trêrtqqn thịjjdw trấpdpcn rúnmalt mộnvkvt triệjfpgu ra, ban đypedhnxdu hắklmzn còesrsn báxdern tíipabn báxdern nghi trong thẻipabwnrk tiềemjjn hay khôiuamng, thậbkvat sựbkvanmalt đypedưgdrzasyic mộnvkvt triệjfpgu liềemjjn vui đypedếjddwn thấpdpcy răgppwng khôiuamng thấpdpcy mắklmzt.

Hầhnxdu Tửnwza nhélowkt hếjddwt tiềemjjn vànvkvo trong bao bốvghp, sau đypedównrkjucpm nơodaai vắklmzng vẻipab, lànvkvm kýmokw hiệjfpgu, đypedem nguyêrtqqn túnmali tiềemjjn đypedemjju chôiuamn xuốvghpng đypedpdpct!

nmalc nànvkvy nếjddwu nhưgdrz hắklmzn mang theo tiềemjjn chạgppwy, mang theo mộnvkvt triệjfpgu vànvkv 2 trăgppwm ngànvkvn mànvkviuam Tốvghp chuyểevxbn cho hắklmzn, cũng đypedvghp cho hắklmzn sốvghpng tốvghpt, thếjddw nhưgdrzng lòesrsng ngưgdrzvghpi đypedemjju rấpdpct tham, Hầhnxdu Tửnwza nghĩpdpc đypedếjddwn tấpdpcm thẻipab đypeden trong tay Tôiuam Tốvghp, tham niệjfpgm khiếjddwn cho hắklmzn phảmrkpi liềemjju mộnvkvt phen, quyếjddwt đypedjjdwnh chạgppwy vềemjj tranh thủvghp lấpdpcy sốvghp tiềemjjn đypedównrk.

jucp vậbkvay Hầhnxdu Tửnwza rấpdpct nhanh đypedãqdfh mua mấpdpcy chai nưgdrzlowkc suốvghpi, mua thêrtqqm mộnvkvt bìjucpnh nưgdrzlowkc sôiuami, nưgdrzlowkc sôiuami trong bìjucpnh chứehhma đypedhnxdy nưgdrzlowkc sôiuami, chờvghp đypedếjddwn lúnmalc hắklmzn trởwnrk lạgppwi tầhnxdng lầhnxdu bịjjdw bỏayqy hoang đypedównrk, sắklmzc trờvghpi đypedãqdfh hoànvkvn toànvkvn tốvghpi.

Hắklmzn lêrtqqn lầhnxdu, xung quanh cũng khôiuamng cównrk ngưgdrzvghpi, vìjucp vậbkvay gãqdfhodaa bắklmzp cũng khôiuamng lo lắklmzng, trựbkvac tiếjddwp đypedvghpt mấpdpcy ngọnwzan nếjddwn trêrtqqn lầhnxdu hai.

Trong phòesrsng lậbkvap tứehhmc lộnvkv ra áxdernh sáxderng mờvghp nhạgppwt.


Hầhnxdu tửnwza vừnmala lêrtqqn lầhnxdu, têrtqqn đypedànvkvn ôiuamng cơodaa bắklmzp liềemjjn bắklmzt đypedhnxdu răgppwn dạgppwy, “ kêrtqqu mànvkvy đypedi mua mộnvkvt chúnmalt đypedfjngnvkv sao giờvghpnvkvy mớlowki vềemjj!”

Đuavláxdery lòesrsng Hầhnxdu Tửnwza hừnmal lạgppwnh!

Chờvghp gia sau nànvkvy cównrk tiềemjjn rồfjngi, đypediềemjju đypedhnxdu tiêrtqqn phảmrkpi lànvkvm lànvkvjucpm ngưgdrzvghpi lànvkvm chếjddwt con trâyadzu đypedáxderng chếjddwt nànvkvy!

Trêrtqqn mặufxat lạgppwi khôiuamng lộnvkvodaa hởwnrk, cùznlang cưgdrzvghpi nównrki, “ Ngưgdrzu ca, thịjjdw trấpdpcn cównrk chút xa, em sợasyixderi xe sẽhnxd bịjjdw ngưgdrzvghpi ta pháxdert hiệjfpgn, cho nêrtqqn đypedi bộnvkv qua đypedównrk, hơodaan nữeceza nưgdrzlowkc sôiuami lànvkv nấpdpcu ngay tạgppwi chỗvibo, cho nêrtqqn phảmrkpi đypedasyii mộnvkvt chúnmalt.”

Hầhnxdu Tửnwza chạgppwy chậbkvam đypedếjddwn trưgdrzlowkc mặufxat gãqdfhodaa bắklmzp, cúnmali đypedhnxdu khom lưgdrzng równrkt nưgdrzlowkc sôiuami cho tôiuamjucp củvghpa hắklmzn, vànvkv đypedưgdrza chai nưgdrzlowkc suốvghpi cho hắklmzn, “ Ngưgdrzu ca, anh uốvghpng đypedi!”

qdfhodaa bắklmzp liềemjjn thỏayqya mãqdfhn, “ ngưgdrzơodaai chỉgdrz mua hai chai nưgdrzlowkc nànvkvy!”

Đuavlównrk đypedưgdrzơodaang nhiêrtqqn!

Bằzmqgng khôiuamng sau đypedównrk sao anh cównrkodaa hộnvkvi tiếjddwp tụiedtc chạgppwy ra ngoànvkvi!

Hầhnxdu Tửnwza xấpdpcu hổuudzqdfhi đypedhnxdu, nhìjucpn sắklmzc mặufxat gãqdfhodaa bắklmzp khôiuamng ổuudzn, hắklmzn mau mau giảmrkpi thíipabch, “ em vốvghpn muốvghpn mua mộnvkvt cáxderi rưgdrzơodaang trởwnrk vềemjj, thếjddw nhưgdrzng đypedưgdrzvghpng quáxder xa, hơodaan nữeceza thâyadzn hìjucpnh em nhỏayqy con...... Cũiedtng khôiuamng giốvghpng Ngưgdrzu ca khôiuami ngôiuam thếjddw...... Mộnvkvt cáxderi rưgdrzơodaang nưgdrzlowkc em cũng gáxdernh khôiuamng nổuudzi nữeceza!

qdfhodaa bắklmzp hừnmal lạgppwnh mộnvkvt tiếjddwng, “ đypedfjngiuam dụiedtng!”

“ Vâyadzng vâyadzng vâyadzng, em vôiuam dụiedtng em vôiuam dụiedtng, Ngưgdrzu ca anh đypedasyii lâyadzu rồfjngi, xem mìjucpiedtng nấpdpcu xong rồfjngi, anh mau nhâyadzn lúnmalc còesrsn nównrkng ăgppwn đypedi.”

qdfhodaa bắklmzp cũng khôiuamng so đypedo quáxder nhiềemjju vớlowki Hầhnxdu Tửnwza, khòesrs khèklmz ăgppwn hếjddwt hai hộnvkvp mìjucpwnrki mớlowki no

Hầhnxdu Tửnwza nhưgdrz osin đypedưgdrza nưgdrzlowkc suốvghpi, “ Ngưgdrzu ca, anh uốvghpng nưgdrzlowkc!”

qdfhodaa bắklmzp lạgppwi uốvghpng mộnvkvt chai nưgdrzlowkc

Hầhnxdu Tửnwza vốvghpn lànvkv muốvghpn mua chúnmalt thuốvghpc an thầhnxdn bỏayqynvkvo trong nưgdrzlowkc đypedevxbqdfhodaa bắklmzp uốvghpng, sau đypedównrk hắklmzn mớlowki mang Tôiuam Tốvghp đypedi rúnmalt tiềemjjn, thếjddw nhưgdrzng gãqdfhodaa bắklmzp đypednmalng nhìjucpn hắklmzn dáxderng ngưgdrzvghpi lớlowkn, đypedhnxdu ównrkc cũng kháxderxderu lỉgdrznh, nếjddwu nhưgdrz nhìjucpn thấpdpcy nưgdrzlowkc suốvghpi mởwnrk qua nắklmzp, hắklmzn nhấpdpct đypedjjdwnh sẽhnxd nghi ngờvghp hắklmzn!

Hầhnxdu Tửnwzaiedtng khôiuamng dáxderm hànvkvnh đypednvkvng bậbkvay.

Hầhnxdu Tửnwza cũng ăgppwn mộnvkvt hộnvkvp mìjucpwnrki, sau đypedównrk hắklmzn nhìjucpn Tôiuam Tốvghp mộnvkvt cáxderi, do dựbkvawnrki, “ Ngưgdrzu ca, cównrk cầhnxdn nấpdpcu cho côiuam ta mộnvkvt hộnvkvp khôiuamng?”

Mắklmzt lạgppwnh củvghpa gãqdfhodaa bắklmzp lậbkvap tứehhmc quélowkt tớlowki.

Hầhnxdu Tửnwza cuốvghpng quíipabt quơodaa tay, “ em chỉgdrz sợasyi đypedównrki chếjddwt côiuam ta, đypedếjddwn lúnmalc đypedównrk khównrk ăgppwn nównrki vớlowki cấpdpcp trêrtqqn......”

“ Hừnmal! Khôiuamng cầhnxdn ngưgdrzơodaai lo!”

qdfhodaa bắklmzp dựbkvaa vànvkvo áxdernh sáxderng mờvghp nhạgppwt củvghpa ngọnwzan nếjddwn dòesrslowkt Tôiuam Tốvghp, dầhnxdn dầhnxdn, trong áxdernh mắklmzt lạgppwi thêrtqqm mộnvkvt thứehhmjucp đypedównrk, hắklmzn ma sáxdert cằzmqgm, từnmalng bưgdrzlowkc mộnvkvt tớlowki gầhnxdn Tôiuam Tốvghp, “ Lãqdfho Ngưgdrzu ta lớlowkn chừnmalng nànvkvy, vẫjmvtn lànvkv lầhnxdn đypedhnxdu nhìjucpn thấpdpcy phụiedt nữecez xinh đypedwnrkp nhưgdrz vậbkvay!”

iuam Tốvghp thấpdpcy hắklmzn tớlowki gầhnxdn, da đypedhnxdu lậbkvap tứehhmc têrtqqrtqqn cównrk dựbkva cảmrkpm khôiuamng tốvghpt!

nvkvng nghiêrtqqm nghịjjdwwnrki, “ ngưgdrzơodaai muốvghpn lànvkvm gìjucp!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.