Boss Trở Thành Chồng

Chương 521 :

    trước sau   
ybhui xếnfcs khôbflhng hềcrezqrkd ývrcg đbflhinuznh trảbwzg lờlrmoi Tôbflh Tốddej!

bflh Tốddej vừnctka dứouzht lờlrmoi xe đbflhãsbdx nhanh chóqrkdng tănkkjng tốddejc!

bflh Tốddej bấxomgt ngờlrmo khôbflhng kịinuzp chuẩhxntn bịinuz, xéouzhm chúuixat đbflhãsbdx bịinuz ngãsbdx sấxomgp vềcrez phíhpxla trưaftrxjsqc, nơuskmi đbflhâukpuy vẫuyvgn còybhun trong khu vựlixfc nộljooi thàybhunh, bêoolpn ngoàybhui khôbflhng cóqrkd íhpxlt ngưaftrlrmoi qua lạsnlsi, Tôbflh Tốddej đbflhinuznh sẽyoyd quay kíhpxlnh xe xuốddejng đbflhopww gọoqisi ngưaftrlrmoi giúuixap nhưaftrng kíhpxlnh xe đbflhãsbdx bịinuzybhui xếnfcs khóqrkda lạsnlsi.

Xe càybhung lúuixac càybhung đbflhi vềcrez khu vắbvohng vẻopww, Tôbflh Tốddej trong lòybhung hoảbwzgng sợbwzgbflhxjsqng, lấxomgy đbflhiệshlmn thoạsnlsi ra đbflhinuznh báoqeyo cảbwzgnh sáoqeyt.

sbdxybhui xếnfcs đbflhljoot nhiêoolpn quay đbflhwwsau lạsnlsi nhìcxvqn Tôbflh Tốddej bằuixang áoqeynh mắbvoht đbflhe dọoqisa, Tôbflh Tốddej vừnctka mởxjsq khóqrkda đbflhiệshlmn thoạsnlsi thìcxvqsbdx ta đbflhãsbdx dừnctkng xe ởxjsq mộljoot góqrkdc vắbvohng vẻopww, theo bảbwzgn nănkkjng Tôbflh Tốddej nhanh chóqrkdng đbflhinuznh mởxjsq cửaaxga xe chạsnlsy trốddejn, nhưaftrng gãsbdx ta đbflhãsbdx sớxjsqm cóqrkd chuẩhxntn bịinuz, ngay khi Tôbflh Tốddej vừnctka đbflhbwzgt tay lêoolpn tay cầwwsam mởxjsq cửaaxga thìcxvq thêoolpm mộljoot gãsbdx đbflhi tớxjsqi, ngưaftrlrmoi cao to lựlixfc lưaftrhievng, cơuskm bắbvohp đbflhwwsay mìcxvqnh, đbflhwwsau trọoqisc, nhìcxvqn rấxomgt lưaftru manh vàybhu hung hãsbdxn.

sbdx ta trựlixfc tiếnfcsp mởxjsq cửaaxga xe sau, dùxjsqng sứouzhc đbflhhxnty Tôbflh Tốddej ngồzcvqi sáoqeyt vàybhuo trong, mìcxvqnh thìcxvq đbflhi vàybhuo xe ngồzcvqi kếnfcs.


ybhui xếnfcs lầwwsan nữwldka khởxjsqi đbflhljoong xe, đbflhi vềcrezuskmi hẻopwwo láoqeynh.

sbdxuskm bắbvohp vừnctka vàybhuo xe đbflhãsbdx hung hãsbdxn cưaftrxjsqp lấxomgy túuixai xáoqeych củhsxsa Tôbflh Tốddej.

bflh Tốddej khôbflhng phảbwzgn kháoqeyng, lấxomgy bóqrkdp tiềcrezn đbflhưaftra cho gãsbdxuskm bắbvohp, “Nếnfcsu cáoqeyc ngưaftrơuskmi muốddejn tiềcrezn thìcxvqbflhi cóqrkd thểopww đbflhưaftra.”

sbdxuskm bắbvohp hừnctk lạsnlsnh mộljoot tiếnfcsng, dùxjsqng sứouzhc đbflhhxnty Tôbflh Tốddej mộljoot cáoqeyi, “Biếnfcst đbflhiềcrezu mộljoot chúuixat!”

sbdx ta lấxomgy đbflhiệshlmn thoạsnlsi di đbflhljoong củhsxsa Tôbflh Tốddej từnctk trong túuixai xáoqeych ra, néouzhm ra ngoàybhui cửaaxga sổrqwr rồzcvqi đbflhóqrkdng túuixai xáoqeych lạsnlsi!

bflh Tốddej lậpioyp tứouzhc cảbwzgm thấxomgy sợbwzgsbdxi!

Hiểopwwn nhiêoolpn......

Hai gãsbdxybhuy khôbflhng phảbwzgi làybhu muốddejn cưaftrxjsqp tiềcrezn, vìcxvq nếnfcsu muốddejn cưaftrxjsqp tiềcrezn thìcxvq sẽyoyd nhanh chóqrkdng mởxjsqqrkdp tiềcrezn ra xem, nhưaftrng màybhu……hắbvohn nhìcxvqn cũukpung khôbflhng thèhpibm nhìcxvqn! Tôbflh Tốddej nhớxjsq lạsnlsi mọoqisi chuyệshlmn từnctk sau khi côbflh tan ca, khôbflhng lẽyoyd hai gãsbdxybhuy cốddejcxvqnh giảbwzgybhum tàybhui xếnfcs taxi, giảbwzg bộljoo đbflhpioyu gầwwsan đbflhóqrkd đbflhopww canh chừnctkng côbflh, mụxwrvc đbflhíhpxlch làybhucxvq muốddejn bắbvoht cóqrkdc côbflh!

bflh vừnctka mớxjsqi vềcrezaftrxjsqc nửaaxga tháoqeyng, đbflhâukpuu cóqrkd đbflhbvohc tộljooi vớxjsqi ai!

Trong đbflhwwsau Tôbflh Tốddej bỗooydng xuấxomgt hiệshlmn mộljoot ngưaftrlrmoi!

Tiêoolpu Diệshlmp Lạsnlsc?

qrkd phảbwzgi làybhubflhxomgy khôbflhng?

Ngưaftrlrmoi cóqrkd đbflhljoong cơuskm nhấxomgt làybhu Tiêoolpu Diệshlmp Lạsnlsc, huốddejng hồzcvq Tiêoolpu Diệshlmp Lạsnlsc biếnfcst làybhubflh sẽyoyd vềcrezaftrxjsqc……Lầwwsan nàybhuy côbflh vềcrezaftrxjsqc còybhun ởxjsq lạsnlsi tạsnlsi Lãsbdxo Trạsnlsch, khôbflhng lẽyoyd Tiêoolpu Diệshlmp Lạsnlsc nghĩhzaq rằuixang lầwwsan nàybhuy côbflh trởxjsq vềcrez sẽyoyd lạsnlsi báoqeym lấxomgy Tiêoolpu Lănkkjng nêoolpn làybhum nhưaftr vậpioyy?


Hay vìcxvq trong nửaaxga tháoqeyng nàybhuy côbflh đbflhãsbdx đbflhbvohc tộljooi vớxjsqi khôbflhng íhpxlt kháoqeych hàybhung?

bflh Tốddej nghĩhzaqsbdxi cũukpung khôbflhng nghĩhzaq ra đbflhưaftrbwzgc!

bflh chỉljudqrkd thểopww cốddej gắbvohng trấxomgn tĩhzaqnh bảbwzgn thâukpun.

bflh thửaaxgybhuouzht gãsbdxybhui xếnfcs, thậpioyt sựlixf rấxomgt tưaftrơuskmng phảbwzgn vớxjsqi gãsbdxuskm bắbvohp, ngưaftrlrmoi thìcxvq gầwwsay gầwwsay nhỏklql con, nhìcxvqn cũukpung kháoqey ưaftrng mắbvoht, trôbflhng cũukpung cóqrkd vẻopww lanh lợbwzgi, nhưaftrng màybhu……cũukpung cóqrkd chúuixat hèhpibn hèhpibn! Vừnctka nãsbdxy mộljoot lờlrmoi cũukpung khôbflhng thèhpibm nóqrkdi, từnctkuixac gãsbdxuskm bắbvohp lêoolpn xe thìcxvqqrkdi khôbflhng ngừnctkng, “Ngưaftru ca, tiếnfcsp theo chúuixang ta phảbwzgi làybhum gìcxvq đbflhâukpuy?”

“Trưaftrxjsqc tiêoolpn cứouzh đbflhem ảbwzg ta đbflhếnfcsn nơuskmi chúuixang ta đbflhãsbdx chuẩhxntn bịinuz, sau đbflhóqrkd thìcxvq chờlrmo tụxwrvi kia tớxjsqi rồzcvqi nóqrkdi tiếnfcsp!”

“Dạsnls dạsnls!”

sbdx nhỏklql con nhìcxvqn Tôbflh Tốddej, khôbflhng khóqrkdc cũukpung khôbflhng kêoolpu la, nhịinuzn khôbflhng đbflhưaftrbwzgc liềcrezn nóqrkdi, “Màybhuy cũukpung bìcxvqnh tĩhzaqnh quáoqey ha!”

“Tôbflhi khóqrkdc thìcxvq mấxomgy ngưaftrlrmoi cóqrkd thảbwzgbflhi đbflhi khôbflhng?”

“Đhpxlưaftrơuskmng nhiêoolpn làybhu khôbflhng rồzcvqi!”

bflh Tốddej đbflhang cốddej gắbvohng ghi nhớxjsq đbflhbwzgc đbflhiểopwwm cũukpung nhưaftr nhữwldkng côbflhng trìcxvqnh kiếnfcsn trúuixac trêoolpn đbflhưaftrlrmong đbflhi, nghe câukpuu nóqrkdi củhsxsa hắbvohn liềcrezn hừnctk lạsnlsnh mộljoot tiếnfcsng, “Nếnfcsu đbflhãsbdx vậpioyy thìcxvqbflhi sợbwzgukpung khôbflhng đbflhưaftrbwzgc gìcxvq, chi bằuixang tỉljudnh táoqeyo bìcxvqnh tĩhzaqnh mộljoot chúuixat!”

Hai gãsbdx bắbvoht cóqrkdc nhịinuzn khôbflhng đbflhưaftrbwzgc liếnfcsc liếnfcsc Tôbflh Tốddej!

Xe chạsnlsy cũukpung đbflhãsbdxuskmn mộljoot tiếnfcsng.

Rấxomgt nhanh đbflhãsbdx ra khỏklqli khu nộljooi thàybhunh, ngoạsnlsi thàybhunh cảbwzgnh vậpioyt xanh tưaftrơuskmi, hoa củhsxsa câukpuy cảbwzgi dầwwsau nởxjsq rấxomgt đbflhcrezp, từnctkng hàybhung từnctkng hàybhung hoa nởxjsqybhung tưaftrơuskmi, nhìcxvqn rấxomgt đbflhcrezp! Nhưaftrng Tôbflh Tốddej khôbflhng còybhun tâukpum tìcxvqnh ngắbvohm cảbwzgnh nữwldka.


Xe đbflhang chạsnlsy rấxomgt nhanh thìcxvq dừnctkng lạsnlsi.

sbdxuskm bắbvohp mộljoot tay cầwwsam túuixai xáoqeych củhsxsa Tôbflh Tốddej, tay kìcxvqa thìcxvqxjsqng lựlixfc kéouzho mạsnlsnh Tôbflh Tốddej xuốddejng xe, đbflhưaftrlrmong xáoqeyaftrxjsqi quêoolp nhấxomgp nhôbflh, Tôbflh Tốddej lạsnlsi mang giàybhuy cao góqrkdt, xéouzhm chúuixat đbflhãsbdxouzh sấxomgp mặbwzgt!

“Mấxomgy ngưaftrlrmoi muốddejn đbflhưaftra tôbflhi đbflhi đbflhâukpuu?”

“Màybhuy khôbflhng cầwwsan biếnfcst!”

sbdxuskm bắbvohp ra hiệshlmu, gãsbdx nhỏklql con liềcrezn láoqeyi xe chạsnlsy vềcrez phíhpxla sau câukpuy cảbwzgi dầwwsau, câukpuy cảbwzgi dầwwsau cao ngang ngựlixfc nêoolpn khi chạsnlsy vàybhuo, chiếnfcsc xe liềcrezn bịinuz hoa màybhuu vàybhung củhsxsa câukpuy cảbwzgi dầwwsau che mấxomgt, gãsbdx nhỏklql con rấxomgt nhanh đbflhãsbdxaftrxjsqc xuốddejng xe, cùxjsqng gãsbdxuskm bắbvohp mỗooydi ngưaftrlrmoi khốddejng chếnfcs mộljoot bêoolpn, kéouzho Tôbflh Tốddej đbflhi vềcrez phíhpxla trưaftrxjsqc!

Xung quanh khôbflhng cóqrkd đbflhzcvqng ruộljoong, cũukpung khôbflhng cóqrkd nhàybhuukpun!

bflh Tốddej thậpioyt sựlixf khôbflhng thểopww biếnfcst đbflhưaftrbwzgc rốddejt cuộljooc bọoqisn chúuixang muốddejn đbflhưaftra côbflh đbflhi đbflhâukpuu!

Đhpxli đbflhưaftrbwzgc khoảbwzgng 20 phúuixat, cuốddeji cùxjsqng cũukpung đbflhếnfcsn nơuskmi.

Trưaftrxjsqc mắbvoht làybhu mộljoot tòybhua lầwwsau bỏklql hoang, cóqrkd khoảbwzgng hơuskmn 2 tầwwsang!

ukpung khôbflhng biếnfcst làybhuukpuy khi nàybhuo, đbflhãsbdx kháoqeyukpuoqeyt, mấxomgy viêoolpn gạsnlsch màybhuu đbflhklqlukpung đbflhãsbdxybhui ra, hai gãsbdx bắbvoht cóqrkdc trựlixfc tiếnfcsp khốddejng chếnfcsbflhi Tôbflh Tốddejoolpn lầwwsau 2.

Đhpxlếnfcsn lầwwsau 2, Tôbflh Tốddejybhung thấxomgy suy đbflhoqeyn củhsxsa mìcxvqnh làybhu đbflhúuixang.

Hai gãsbdxybhuy đbflhúuixang làybhu đbflhãsbdxqrkd sựlixf chuẩhxntn bịinuz trưaftrxjsqc khi đbflhếnfcsn đbflhâukpuy.

Tạsnlsi mộljoot nơuskmi nhưaftr vậpioyy màybhuybhun cóqrkd 1 chiếnfcsc giưaftrlrmong nhỏklql, trêoolpn giưaftrlrmong chỉljudqrkd 2 tấxomgm mềcrezn cũukpu, kếnfcsoolpn làybhuoqeyi bàybhun nhỏklql vớxjsqi la liệshlmt làybhucxvqbflhm chưaftra mởxjsq!


Phòybhung ởxjsq rấxomgt bẩhxntn!

Chỗooyd hẻopwwo láoqeynh nàybhuy chi chíhpxlt mạsnlsng nhệshlmn, bụxwrvi đbflhóqrkdng lớxjsqp dàybhuy chắbvohc cũukpung đbflhưaftrbwzgc 2 centimet, ởxjsq đbflhâukpuu cũukpung cóqrkduskmn mộljoot nửaaxga cụxwrvc gạsnlsch lòybhui ra ngoàybhui.

sbdxuskm bắbvohp đbflhhxnty Tôbflh Tốddej ngồzcvqi trêoolpn mộljoot chiếnfcsc ghếnfcs, gãsbdx nhỏklql con nhanh chóqrkdng lấxomgy ra mộljoot sợbwzgi dâukpuy thừnctkng, cộljoot chặbwzgt Tôbflh Tốddejybhuo chiếnfcsc ghếnfcs!

bflh Tốddej ngậpioym miệshlmng, vẫuyvgn khôbflhng hềcrez phảbwzgn kháoqeyng!

uskmi nàybhuy vắbvohng vẻopww nhưaftr vậpioyy, côbflhqrkd la cũukpung khôbflhng cóqrkdoqeyc dụxwrvng gìcxvq!

qrkd lẽyoyd biếnfcst vậpioyy nêoolpn gãsbdx nhỏklql con cũukpung khôbflhng cầwwsan bịinuzt miệshlmng củhsxsa Tôbflh Tốddej.

“Ngưaftru ca, nhưaftr vậpioyy đbflhưaftrbwzgc chưaftra?”

“Đhpxlưaftrbwzgc rồzcvqi!”, gãsbdxuskm bắbvohp lêoolpn tiếnfcsng, thoảbwzgi máoqeyi nằuixam trêoolpn giưaftrlrmong, “Tiểopwwu Hầwwsau, ngưaftrơuskmi coi chừnctkng ảbwzg ta, sẵlhvrn tiệshlmn canh cửaaxga, ta nghỉljud ngơuskmi chúuixat.”.

Ngưaftrlrmoi đbflhưaftrbwzgc gọoqisi làybhu Hầwwsau tửaaxg đbflhóqrkd nghe nóqrkdi vậpioyy lôbflhng màybhuy hơuskmi nhănkkjn nhănkkjn, tỏklql vẻopww khóqrkd chịinuzu nhưaftrng rấxomgt nhanh đbflhãsbdx khôbflhng thấxomgy dáoqeyng vẻopww đbflhâukpuu nữwldka, “Da, Ngưaftru ca cứouzh nghỉljud ngơuskmi đbflhi, nơuskmi nàybhuy đbflhãsbdxqrkd em.”

sbdxuskm bắbvohp khôbflhng biếnfcst đbflhãsbdx bao lâukpuu khôbflhng đbflhưaftrbwzgc nghỉljud ngơuskmi rồzcvqi, vừnctka nằuixam xuốddejng đbflhãsbdx ngáoqeyy nhưaftr sấxomgm.

Hầwwsau tửaaxgouzho ghếnfcs ngồzcvqi trưaftrxjsqc mặbwzgt Tôbflh Tốddej, khi nãsbdxy hắbvohn vẫuyvgn chưaftra nhìcxvqn rõpgsb mặbwzgt mũukpui củhsxsa Tôbflh Tốddej, vừnctka nhìcxvqn kỹujcy hắbvohn đbflhãsbdx trợbwzgn to mắbvoht, trêoolpn mặbwzgt đbflhwwsay vẻopww kinh ngạsnlsc, “Wow! Đhpxlcrezp quáoqey! Đhpxlâukpuy làybhu lầwwsan đbflhwwsau tiêoolpn tao gặbwzgp đbflhưaftrbwzgc ngưaftrlrmoi đbflhcrezp nhưaftr vậpioyy!”

Mắbvoht Tôbflh Tốddejqrkde sáoqeyng, “Anh têoolpn Tiểopwwu Hầwwsau?”

Tiểopwwu Hầwwsau hừnctk mộljoot tiếnfcsng, “Gọoqisi Hầwwsau ca!”

“OK! Anh cóqrkd biếnfcst tôbflhi làybhu ai khôbflhng?”

“Tao biếnfcst làybhum gìcxvq!”, Hầwwsau ca khôbflhng chúuixat quan tâukpum.

Mắbvoht củhsxsa Tôbflh Tốddej lạsnlsi lóqrkde lêoolpn, “Anh cóqrkd thểopww khôbflhng biếnfcst tôbflhi làybhu ai, nhưaftrng mấxomgy anh làybhusbdx hộljooi đbflhen, chắbvohc khôbflhng thểopww khôbflhng biếnfcst ôbflhng trùxjsqm củhsxsa thàybhunh phốddej a Lãsbdxnh Mạsnlsc rồzcvqi? Tôbflhi vớxjsqi Lãsbdxnh Mạsnlsc làybhu bạsnlsn củhsxsa nhau, nếnfcsu mấxomgy anh dáoqeym làybhum gìcxvqbflhi, Lãsbdxnh Mạsnlsc sẽyoyd khôbflhng dễoqeyybhung tha cho mấxomgy anh đbflhâukpuu!”

“Lãsbdxnh Mạsnlsc, Lãsbdxnh Mạsnlsc làybhu ai?”

Trong lòybhung Tôbflh Tốddejqrkd chúuixat hồzcvqi hộljoop!

Xem ra hai gãsbdxybhuy làybhu tầwwsang lớxjsqp thấxomgp kéouzhm nhấxomgt trong xãsbdx hộljooi đbflhen rồzcvqi, loạsnlsi nàybhuy sao cóqrkd thểopww biếnfcst đbflhưaftrbwzgc mấxomgy ôbflhng lớxjsqn làybhu ai chứouzh!

Kiểopwwu nàybhuy mớxjsqi làybhu khóqrkd xửaaxgvrcg nhấxomgt!

bflh Tốddejhpxlm chặbwzgt môbflhi, nhìcxvqn nhìcxvqn gãsbdxuskm bắbvohp, hạsnls nhỏklql giọoqisng nóqrkdi vớxjsqi gãsbdx nhỏklql con, “Anh……anh hẳnctkn làybhu nhìcxvqn ra tôbflhi làybhu ngưaftrlrmoi cóqrkd tiềcrezn! Cóqrkd rấxomgt nhiềcrezu tiềcrezn, nếnfcsu anh thảbwzgbflhi ra tôbflhi sẽyoyd cho anh mộljoot sốddej tiềcrezn lớxjsqn, đbflhhsxs cho anh dùxjsqng cảbwzg đbflhlrmoi!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.