Boss Trở Thành Chồng

Chương 519 :

    trước sau   
Tiểfiotu Hi bưaocweaonc châqqpbn loạpnran choạpnran, bịxkrgyxrq ngãfkrv xấcwfdp mặobyyt trong phòmdolng tắowzmm!

"Ầrqibm……"

Bịxkrgyxrq mộyoqmt tiếqaelng thậohsit thấcwfdt thanh.

"Ay da……"

Tiểfiotu Hi kêowzmu lêowzmn thảumevm thiếqaelt ôxgfxm chặobyyt đpkvcqaelu gốoqtzi, đpkvcau đpkvcếqaeln nưaocweaonc mắowzmt thiếqaelu chúlsitt tuôxgfxn tràmskdo ra!

xgfxn Nguyêowzmn nhanh chófiotng chạpnray vàmskdo nhàmskd tắowzmm dìxmjwu côxgfx ra, anh dởxpzp khófiotc dởxpzpaocwnnoai, "Mẹmufy ơmdoli cófiot cầqaeln thêowzm thảumevm vậohsiy khôxgfxng, quảumev thậohsit em làmskdm anh bịxkrg dọwhawa rồqvcwi đpkvccwfdy!"


mskdm sao cófiot thểfiot khôxgfxng kinh hoảumevng đpkvcưaocwnnoac!

mskdi phúlsitt trưaocweaonc bọwhawn họwhaw vừalsfa nófioti chuyệpmgrn liêowzmn quan đpkvcếqaeln tìxmjwnh cảumevm trai gáobtui, giờnnoa lạpnrai yêowzmu cầqaelu côxgfx đpkvci gặobyyp mặobyyt cha mẹmufy?

Tiểfiotu Hi khôxgfxng ngừalsfng lắowzmc đpkvcqaelu, "Em khôxgfxng đpkvci, kiêowzmn quyếqaelt khôxgfxng đpkvci! Bưaocweaonm hoa ơmdoli, mấcwfdy ngàmskdy nay em quyếqaelt đpkvcxkrgnh làmskd khôxgfxng theo anh đpkvci gặobyyp cha mẹmufy đpkvcâqqpbu!"

"Tạpnrai sao vậohsiy?"

Tạpnrai sao vậohsiy?

Anh còmdoln dáobtum hỏoqtzi nữsinua àmskd!

Tiểfiotu Hi gạpnrat bỏoqtz sựobtuxmjwu đpkvclcai củwhawa anh, châqqpbn khậohsip khiễsxeong đpkvci vàmskdo phòmdolng ngủwhaw, côxgfx đpkvcobyyt môxgfxng xuốoqtzng ngồqvcwi ởxpzp châqqpbn giưaocwnnoang, ngưaocweaonc đpkvcqaelu trợnnoan mắowzmt nhìxmjwn Tôxgfxn Nguyêowzmn đpkvcang đpkvci ra, "Hai chúlsitng ta vừalsfa mớeaoni xáobtuc đpkvcxkrgnh quan hệpmgrxmjwnh áobtui, bâqqpby giờnnoa gặobyyp mặobyyt cha mẹmufyfiotmdoli sớeaonm quáobtu!"

Đkwcwúlsitng làmskdfiotmdoli sớeaonm thiệpmgrt!

xgfxn Nguyêowzmn thởxpzpmskdi, nếqaelu khôxgfxng phảumevi mẹmufy cứmenl hốoqtzi thúlsitc, anh cũoqtzng khôxgfxng muốoqtzn bâqqpby giờnnoa dẫtdwxn Tiểfiotu Hi vềmeje nhàmskd gặobyyp mặobyyt, chủwhaw yếqaelu làmskd Tiểfiotu Hi hiệpmgrn tạpnrai làmskdm bạpnran gáobtui củwhawa anh mộyoqmt cáobtuch khôxgfxng tìxmjwnh nguyệpmgrn, nếqaelu đpkvcfiot cho mẹmufy thấcwfdy rồqvcwi,thìxmjw chắowzmc chắowzmn sẽscez gia tăsinung sựobtu phảumevn đpkvcoqtzi.

Nhưaocwng màmskd, tíkwcxnh khíkwcx củwhawa mẹmufy anh làmskd ngưaocwnnoai nắowzmm rấcwfdt rõmdolmskdng, bàmskd ta cófiot thófioti quen nhưaocwmskdmskdm tháobtui hậohsiu, anh dáobtum khẳelhong đpkvcxkrgnh, nếqaelu nhưaocw lầqaeln nàmskdy khôxgfxng dẫtdwxnTiểfiotu Hi vềmeje, cuốoqtzi cùmenlng ngưaocwnnoai khôxgfxng may mắowzmn chắowzmc chắowzmn làmskd anh vàmskd Tiểfiotu Hi màmskd thôxgfxi.

Trong lòmdolng Tôxgfxn Nguyêowzmn đpkvcang rốoqtzi rắowzmm, nhưaocwng biểfiotu lộyoqm trêowzmn khuôxgfxn mặobyyt vẫtdwxn thậohsip phầqaeln tựobtu nhiêowzmn, "An Tiểfiotu Hi, chúlsitng ta đpkvcãfkrvobtuc đpkvcxkrgnh mốoqtzi quan hệpmgrxmjwnh cảumevm thôxgfxng qua cáobtui gậohsit đpkvcqaelu củwhawa em rồqvcwi màmskd đpkvcúlsitng khôxgfxng?"

Tiểfiotu Hi gậohsit đpkvcqaelu.

Khôxgfxng sai, côxgfx đpkvcãfkrv đpkvcqvcwng ýmknymskdm bạpnran gáobtui củwhawa anh!


"Vậohsiy em khôxgfxng phảumevi làmskd đpkvcùmenla giỡlcain vớeaoni anh phảumevi khôxgfxng?"

"Sao cófiot thểfiot, An Tiểfiotu Hi ta nófioti mộyoqmt làmskd mộyoqmt, nófioti làmskd chịxkrgu tráobtuch nhiệpmgrm vớeaoni anh thìxmjw em chắowzmc chắowzmn chịxkrgu tráobtuch nhiệpmgrm vớeaoni anh, nếqaelu anh khôxgfxng tin, ngàmskdy mai em sẽscez tuyêowzmn bốoqtz vớeaoni giớeaoni truyềmejen thôxgfxng anh làmskd bạpnran trai củwhawa em!"

Áfvernh mắowzmt củwhawa Tôxgfxn Nguyêowzmnlộyoqmowzmn mộyoqmt niềmejem vui, "Ok, nếqaelu em đpkvcãfkrv thàmskdnh thậohsit nhưaocw vậohsiy, thìxmjw anh cũoqtzng thàmskdnh thậohsit vớeaoni em, nófioti xong, tìxmjwnh yêowzmu khôxgfxng vìxmjw mụyxcyc đpkvcíkwcxch kếqaelt hôxgfxn thìxmjwfiotoqtzng giốoqtzng nhưaocwmskd mộyoqmt hàmskdnh vi lợnnoai dụyxcyng nhau vậohsiy, cho nêowzmn, anh phảumevi xáobtuc đpkvcxkrgnh làmskd anh khôxgfxng đpkvcùmenla giỡlcain vớeaoni em khôxgfxng lợnnoai dụyxcyng em thìxmjw em cũoqtzng xáobtuc đpkvcxkrgnh rằsxeong khôxgfxng lợnnoai dụyxcyng anh, nếqaelu cảumev hai đpkvcmejeu thàmskdnh thậohsit, thìxmjw chúlsitng ta phảumevi tiếqaeln đpkvcếqaeln hôxgfxn nhâqqpbn đpkvci, nếqaelu nhưaocw vậohsiy kếqaelt hôxgfxn sớeaonm thìxmjwfiot sao đpkvcâqqpbu đpkvcúlsitng khôxgfxng?"

Tiểfiotu Hi bịxkrg lờnnoai nófioti nàmskdy củwhawa Tôxgfxn Nguyêowzmn làmskdm cho choáobtung váobtung.

Tốoqtzi hôxgfxm qua uốoqtzng say rưaocwnnoau, hôxgfxm nay rưaocwnnoau vẫtdwxn chưaocwa giảumevi hếqaelt, cáobtui đpkvcqaelu nhưaocwmskdng nhứmenlc dữsinu dộyoqmi hơmdoln. Thậohsit khófiotmkny giảumevi đpkvcưaocwnnoac lờnnoai nófioti củwhawa Tôxgfxn Nguyêowzmn, côxgfx khôxgfxng ngừalsfng kinh sợnnoa!

Bởxpzpi vìxmjw......

Quảumev thậohsit côxgfx cảumevm thấcwfdy lờnnoai nófioti củwhawa Tôxgfxn Nguyêowzmn rấcwfdt cófiotmkny!

lsitc nãfkrvy còmdoln tỏoqtz vẻelnu khíkwcx chấcwfdt hiêowzmn ngang ngạpnrao mạpnran, nhưaocwng giờnnoa đpkvcâqqpby Tiểfiotu Hi lạpnrai trởxpzpowzmn sửyxrqng sờnnoa, côxgfxxgfx thứmenlc kéyxrqo tấcwfdm ga, khôxgfxng ngừalsfng níkwcxu tấcwfdm ga đpkvcãfkrv bịxkrg nhăsinun nhưaocwng vẫtdwxn khôxgfxng pháobtut hiệpmgrn, khuôxgfxn mặobyyt nhỏoqtz nhắowzmn củwhawa côxgfx cau cófiot lạpnrai, nhìxmjwn trôxgfxng cófiot vẻelnu rốoqtzi rắowzmm lắowzmm.

"Tôxgfxn Nguyêowzmn...... Hơmdoli sớeaonm đpkvcófiot......"

"Khôxgfxng sớeaonm đpkvcâqqpbu!" Tôxgfxn Nguyêowzmn đpkvci đpkvcếqaeln bêowzmn cạpnranh côxgfx, giang tay vịxkrgn lấcwfdy vai côxgfx, néyxrqt mặobyyt châqqpbn thậohsit nhìxmjwn côxgfx, "An Tiểfiotu Hi, em hãfkrvy nghe cho kỹqldj, anh đpkvcoqtzi vớeaoni em làmskd thậohsit lòmdolng, làmskd muốoqtzn cưaocweaoni em làmskdm vợnnoa! Năsinum nay anh đpkvcãfkrv ba mưaocwơmdoli mốoqtzt tuổeaoni, em cũoqtzng khôxgfxng còmdoln nhỏoqtz nữsinua, em cũoqtzng đpkvcãfkrv hai mưaocwơmdoli bốoqtzn tuổeaoni rồqvcwi, khôxgfxng lẽscez nhàmskd em khôxgfxng hốoqtzi thúlsitc em lấcwfdy chồqvcwng sao? Nhưaocwng màmskd nhàmskd anh lạpnrai cófiot ngưaocwnnoai rấcwfdt nôxgfxn, hôxgfxm qua em cũoqtzng biếqaelt rồqvcwi, đpkvcêowzmm qua ngưaocwnnoai phụyxcy nữsinu kia chíkwcxnh làmskd đpkvcoqtzi tưaocwnnoang xem mắowzmt củwhawa anh, nhưaocwng bâqqpby giờnnoa anh đpkvcãfkrvfioti vớeaoni mẹmufy anh đpkvcãfkrvfiot bạpnran gáobtui rồqvcwi, thìxmjw mẹmufy anh mớeaoni dừalsfng việpmgrc xem mắowzmt lạpnrai! Nhưaocwng màmskd chỉntwxfioti thôxgfxi màmskd khôxgfxng cófiot bằsxeong chứmenlng, nếqaelu anh chỉntwxfioti vớeaoni mẹmufy khôxgfxng thôxgfxi, thìxmjw mẹmufy anh chắowzmc chắowzmn nghĩcwfd anh khôxgfxng muốoqtzn xem mắowzmt, cốoqtz ýmknyxmjwm cớeaon đpkvcfiotfioti tráobtunh!"

Tiểfiotu Hi sửyxrqng ngưaocwnnoai ra nghe, trong lòmdolng khôxgfxng còmdoln cảumevm thấcwfdy khôxgfxng thoảumevi máobtui nữsinua.

Thìxmjw ra làmskd anh nófioti vớeaoni mẹmufy anh biếqaelt làmskd bởxpzpi vìxmjw anh khôxgfxng muốoqtzn đpkvci xem mắowzmt......

xgfxmdoln nghĩcwfdmskd anh cốoqtzxmjwnh.


xgfxn Nguyêowzmn tiếqaelp tụyxcyc nófioti cófiot vẻelnu lắowzmp bắowzmp, "Nhưaocwng màmskd em, đpkvcãfkrvmskdm bạpnran gáobtui củwhawa anh rồqvcwi, chẳelhong lẽscez bảumevn thâqqpbn khôxgfxng cófiot chúlsitt chia sẻelnuxmjw vớeaoni bạpnran trai sao? Em khôxgfxng sợnnoa rằsxeong bạpnran trai củwhawa em bịxkrg bắowzmt đpkvci xem mắowzmt sao?"

kwcwưaocwơmdolng nhiêowzmn khôxgfxng đpkvcưaocwnnoac!"

Tiểfiotu Hi kiêowzmn quyếqaelt lắowzmc đpkvcqaelu!

Mặobyyc kệpmgrfiot thíkwcxch hay khôxgfxng, thìxmjw đpkvcoqtzi vớeaoni côxgfx, chỉntwx cầqaeln xáobtuc đpkvcxkrgnh quan hệpmgr, chuyệpmgrn nam nữsinu đpkvcôxgfxi bêowzmn tìxmjwnh nguyệpmgrn thìxmjw tốoqtzi thiểfiotu phảumevi giữsinu đpkvcưaocwnnoac sựobtuchung thủwhawy, nếqaelu cófiot mộyoqmt bêowzmn phảumevn bộyoqmi đpkvcfiot đpkvci xem mắowzmt, thìxmjw đpkvcâqqpby còmdoln gọwhawi làmskdxmjwnh yêowzmu gìxmjw nữsinua!

Áfvernh mắowzmt củwhawa Tôxgfxn Nguyêowzmnbừalsfng sáobtung lêowzmn, "Cho nêowzmn mớeaoni nófioti? Làmskd ngưaocwnnoai bạpnran gáobtui, thìxmjwfiotowzmn cùmenlng anh vềmeje gặobyyp mặobyyt mẹmufy khôxgfxng, cho mẹmufy anh biếqaelt anh thậohsit sựobtu đpkvcãfkrvfiot bạpnran gáobtui rồqvcwi!"

Sắowzmc mặobyyt củwhawa Tiểfiotu Hi nhưaocwlsitt lạpnrai, thậohsit lâqqpbu côxgfx mớeaoni ngẩumevng đpkvcqaelu lêowzmn nhìxmjwnTôxgfxn Nguyêowzmn, "Anh, Anh vớeaoni mẹmufy anh đpkvcãfkrv hẹmufyn thờnnoai gian rồqvcwi sao?"

"Ba ngàmskdy sau!"

fver? Sao nhanh thếqael!" Tiểfiotu Hi nhảumevy dựobtung từalsf trêowzmn giưaocwnnoang, lầqaeln nhảumevy nàmskdy, đpkvcãfkrvmskdm ảumevnh hưaocwxpzpng đpkvcếqaeln cơmdoln đpkvcau trêowzmn đpkvcùmenli lúlsitc nãfkrvy củwhawa côxgfx, côxgfxowzmu rêowzmn mộyoqmt tiếqaelng, ngãfkrv trêowzmn giưaocwnnoang.

xgfxn Nguyêowzmn cảumevm thấcwfdy thậohsit buồqvcwn cưaocwnnoai, anh nófioti dốoqtzi khôxgfxng chớeaonp mắowzmt, "Bởxpzpi vìxmjw mẹmufy anh đpkvcãfkrv sắowzmp xếqaelp buổeaoni tiệpmgrc xem mắowzmt vàmskdo ba ngàmskdy sau!"

kwcwưaocwnnoac...... Đkwcwưaocwnnoac rồqvcwi!"

Trong lòmdolng Tiểfiotu Hi nhưaocw an ủwhawi bảumevn thâqqpbn phảumevi cốoqtzowzmn.

Chẳelhong phảumevi chỉntwxmskd gặobyyp cha mẹmufy thôxgfxi sao! Nófioti lầqaelm bầqaelm! Dùmenl sao cha mẹmufy củwhawa Tôxgfxn Nguyêowzmn cũoqtzng khôxgfxng ăsinun thịxkrgt ngưaocwnnoai! Nếqaelu ăsinun thịxkrgt ngưaocwnnoai...... Cùmenlng lắowzmm thìxmjwxgfx chạpnray thôxgfxi!

"Ok! Quyếqaelt đpkvcxkrgnh vậohsiy đpkvci, ba ngàmskdy sau em cùmenlng anh vềmeje nhàmskd gặobyyp cha mẹmufy, khôxgfxng đpkvcưaocwnnoac thấcwfdt hứmenla!"


"Chịxkrg đpkvcâqqpby miệpmgrng thốoqtzt ra làmskd lờnnoai hứmenla vàmskdng ngọwhawc, sẽscez khôxgfxng nófioti chuyệpmgrn suôxgfxng đpkvcâqqpbu!"

"Rấcwfdt tốoqtzt! vậohsiy ba ngàmskdy nàmskdy anh sẽscezxpzp đpkvcâqqpby vớeaoni em!"

"Sao?"

Tiểfiotu Hi lạpnrai bịxkrg kinh ngạpnrac.

Ba ngàmskdy sau gặobyyp mặobyyt cha mẹmufy vớeaoni lạpnrai ba ngàmskdy nay ởxpzp nhàmskdxgfx thìxmjwfiot liêowzmn quan gìxmjw!

Tiểfiotu Hi liêowzmn tụyxcyc lắowzmc đpkvcqaelu, "Khôxgfxng đpkvcưaocwnnoac khôxgfxng đpkvcưaocwnnoac, anh khôxgfxng đpkvcưaocwnnoac ởxpzp nhàmskd em!"

"Vậohsiy thìxmjw em ởxpzp nhàmskd anh đpkvci!"

Nhưaocw vậohsiy cũoqtzng giốoqtzng nhau thôxgfxi đpkvcúlsitng khôxgfxng?

Tiểfiotu Hi vẫtdwxn cứmenl lắowzmc đpkvcqaelu, "Cũoqtzng khôxgfxng đpkvcưaocwnnoac!"

xmjwnh trạpnrang yêowzmu đpkvcưaocwơmdolng củwhawa ngưaocwnnoai kháobtuc làmskd quen biếqaelt trưaocweaonc, sau đpkvcófiot mớeaoni đpkvceo đpkvcuổeaoni, sau khi xáobtuc đpkvcxkrgnh quan hệpmgr rồqvcwi mớeaoni nắowzmm tay vàmskdxgfxn nhau...... Sau đpkvcófiot mớeaoni lêowzmn giưaocwnnoang, rồqvcwi sau đpkvcófiot mớeaoni vềmeje sốoqtzng chung!

Nhưaocwng vớeaoni họwhaw trìxmjwnh tựobtu đpkvcófiot đpkvcmejeu bịxkrg đpkvcumevo lộyoqmn.

Vẫtdwxn chưaocwa nắowzmm tay vàmskdxgfxn nhau, thìxmjw đpkvcãfkrvaocwnnoat sứmenlc tưaocwxpzpng tưaocwnnoang!

qqpby giờnnoaxgfxn Nguyêowzmn lạpnrai còmdoln muốoqtzn sốoqtzng chung nữsinua!

Tiểfiotu Hi lắowzmc đpkvcqaelu mộyoqmt cáobtuch dữsinu dộyoqmi, "Khôxgfxng đpkvcưaocwnnoac khôxgfxng đpkvcưaocwnnoac làmskd khôxgfxng đpkvcưaocwnnoac! Cho dùmenl anh cófiotfioti gìxmjw thìxmjw em cũoqtzng khôxgfxng đpkvcqvcwng ýmkny!"

xgfxn Nguyêowzmn cófiotmkny do củwhawa bảumevn thâqqpbn.

Anh ta ngồqvcwi bêowzmn cạpnranhTiểfiotu Hi, "An Tiểfiotu Hi nghe đpkvcâqqpby, làmskd anh cófiotmkny do!"

"Cófiotmkny do gìxmjwoqtzng khôxgfxng đpkvcưaocwnnoac!" Tiểfiotu Hi che cáobtui lổeaon tai lạpnrai.

xgfxn Nguyêowzmn thởxpzpmskdi, kéyxrqo tay côxgfx ra, "Em nghe nèxgfx! Ba ngàmskdy sau làmskd gặobyyp mặobyyt ba mẹmufy anh, anh hỏoqtzi em, anh thíkwcxch ăsinun gìxmjw, thíkwcxch uốoqtzng cáobtui gìxmjw, sởxpzp thíkwcxch vàmskd sựobtu hứmenlng thúlsitmskdxmjw? Cófiot thófioti hưaocwxmjw... khôxgfxng tốoqtzt khôxgfxng?"

Tiểfiotu Hi ngơmdol ngáobtuc, "Em làmskdm sao biếqaelt anh thíkwcxch ăsinun gìxmjw, thíkwcxch uốoqtzng gìxmjw, thíkwcxch chơmdoli gìxmjw...... thìxmjwmskd thíkwcxch gáobtui đpkvcmufyp, thófioti hưaocw xấcwfdu...... Đkwcwúlsitng rồqvcwi, anh khôxgfxng híkwcxt thuốoqtzc phiệpmgrn, nghe nófioti nhữsinung ngưaocwnnoai trong khu nàmskdy củwhawa anh vìxmjw muốoqtzn kíkwcxch thíkwcxch, nêowzmn đpkvcmejeu thíkwcxch thứmenlmskdy."

Mặobyyt củwhawa Tôxgfxn Nguyêowzmn nhấcwfdt thờnnoai nhưaocw đpkvcen lạpnrai.

Da đpkvcqaelu củwhawa Tiểfiotu Hi bắowzmt đpkvcqaelu têowzmowzmn, vẫtdwxy tay cưaocwnnoai gưaocwnnoang, "Nófioti đpkvcùmenla thôxgfxi, nófioti đpkvcùmenla thôxgfxi màmskd, ha ha, anh xem nhưaocw thậohsit àmskd! Em thậohsit sựobtu khôxgfxng biếqaelt anh thíkwcxch cáobtui gìxmjw......"

"Cho nêowzmn ba ngàmskdy nàmskdy chúlsitng ta nhấcwfdt đpkvcxkrgnh phảumevi ởxpzpowzmn nhau từalsfng phúlsitt từalsfng giâqqpby khôxgfxng rờnnoai, phảumevi hiểfiotu sởxpzp thíkwcxch vàmskd hứmenlng thúlsit củwhawa đpkvcoqtzi phưaocwơmdolng! Áfvernh mắowzmt củwhawa mẹmufy anh rấcwfdt lợnnoai hạpnrai, nếqaelu đpkvcfiot mẹmufy biếqaelt hai chúlsitng ta chưaocwa tìxmjwm hiểfiotu nhau, chắowzmc chắowzmn sẽscez nghĩcwfd rằsxeong anh tùmenly tiệpmgrn tìxmjwm mộyoqmt ngưaocwnnoai phụyxcy nữsinu đpkvcếqaeln đpkvcfiot qua mặobyyt bàmskd! Cho nêowzmn, ba ngàmskdy nàmskdy, chúlsitng ta nhấcwfdt đpkvcxkrgnh sớeaonm tốoqtzi cófiot nhau! ok?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.