Boss Trở Thành Chồng

Chương 514 :

    trước sau   
“Nàxdkjy, xuốcgkeng xe ngay!”

Xuốcgkeng xe! Tôgymxn Nguyêrjwun xoa xoa bụdvbdng, “đyxkuang yêrjwun đyxkuang làxdkjnh mộcwnxt buổrsuli tốcgkei đyxkui xem mắxbazt thìcgke bịrbiqgymx pháhgmo hỏibkyng rồibkyi, đyxkuếrprxn bânrkry giờvygwgymxi vẫdvbdn còillxn chưxwcca đyxkuưxwccyxkuc ătalnn cơliqjm tốcgkei đyxkuânrkry, đyxkursul bồibkyi thưxwccvygwng tổrsuln thấfczot củxzzba tôgymxi, mau chócvwing đyxkuưxwcca anh đyxkuânrkry đyxkui ătalnn cơliqjm”

Anh ta khôgymxng nócvwii thìcgke thôgymxi, khi nócvwii ra Tiểrsulu Hy cảrfhom thấfczoy bụdvbdng mìcgkenh cũxdkjng đyxkuócvwii dễyxku sợyxku.

gymx mởrsbh cửyxsaa xe, ngồibkyi vàxdkjo ghếrprxhgmoi, khởrsbhi đyxkucwnxng đyxkucwnxng cơliqj, quay đyxkuqdzbu hỏibkyi Tôgymxn Nguyêrjwun, “anh muốcgken ătalnn cáhgmoi gìcgke?”

“Ưcgkeu tiêrjwun phụdvbd nữsesq, côgymxcvwii đyxkui nơliqji nàxdkjo ătalnn thìcgke đyxkui nơliqji đyxkuócvwi

Tiểrsulu Hy chớgtksp mắxbazt, cưxwccvygwi hắxbazc hắxbazc nócvwii “đyxkuânrkry làxdkj chíhjzinh anh nócvwii đyxkuócvwi nháhgmo


Tiểrsulu Hy khởrsbhi đyxkucwnxng xe rờvygwi khỏibkyi nhàxdkjxdkjng, côgymx đyxkuưxwcca Tôgymxn Nguyêrjwun đyxkuếrprxn mộcwnxt cửyxsaa hàxdkjng lẩyxsau!

gymxn Nguyêrjwun khócvwi chịrbiqu khôgymxng nổrsuli nócvwii “côgymx dẫdvbdn tôgymxi đyxkui ătalnn cáhgmoi nàxdkjy”

“Đipezưxwccơliqjng nhiêrjwun” nưxwccgtksc miếrprxng củxzzba Tiểrsulu Hy nhưxwcc muốcgken rớgtkst ra ngoàxdkji, trừterzng mắxbazt nhìcgken Tôgymxn Nguyêrjwun, mộcwnxt dáhgmong đyxkuiệnrkru anh khôgymxng biếrprxt hàxdkjng, “đyxkuânrkry làxdkj hiệnrkru lẩyxsau Trung Kháhgmonh chíhjzinh tôgymxng! Chíhjzinh tôgymxng đyxkuócvwi! Nưxwccgtksc lẩyxsau vàxdkjxwccgtksc dùgehmng ởrsbh đyxkuânrkry đyxkujjxvu cựbjwvc kỳqxod ngon, nhấfczot làxdkjcvwin thịrbiqt dêrjwuxwccgtksng vàxdkj thịrbiqt bòillx tháhgmoi láhgmot! Tuyệnrkrt đyxkucgkei làxdkj nhấfczot tuyệnrkrt! Tôgymxi nghe nócvwii thịrbiqt bòillxxdkj thịrbiqt dêrjwu đyxkujjxvu chuyểrsuln từterznrkrn Cưxwccơliqjng tớgtksi, thịrbiqt dêrjwuxdkj nguyêrjwun con còillxn sốcgkeng chuyểrsuln tớgtksi đyxkuócvwiyxkujjxvu làxdkjxwccơliqji mớgtksi! Tuyệnrkrt đyxkucgkei tưxwccơliqji ngon!”

gymxn Nguyêrjwun lúarwcc đyxkuqdzbu vốcgken khôgymxng muốcgken xuốcgkeng xe, nhưxwccng màxdkj nhìcgken thấfczoy áhgmonh mắxbazt tỏibkya sáhgmong cộcwnxng vớgtksi bộcwnx dạibkyng chảrfhoy nưxwccgtksc miếrprxng kia củxzzba Tiêrjwuu Hy, lắxbazc đyxkuqdzbu cưxwccvygwi cưxwccvygwi, cùgehmng theo côgymx xuốcgkeng xe

Thờvygwi gian nàxdkjy đyxkuãxjil quáhgmohgmoi giờvygw ătalnn tốcgkei, nhưxwccng màxdkj ngưxwccvygwi trong quáhgmon lẩyxsau lạibkyi khôgymxng cócvwi chúarwct nàxdkjo giảrfhom bớgtkst.

Tiểrsulu Hy đyxkueo kíhjzinh rânrkrm, xếrprxp hàxdkjng nửyxsaa giờvygw đyxkuibkyng hồibky thìcgke cuốcgkei cùgehmng cũxdkjng xếrprxp đyxkuưxwccyxkuc mộcwnxt phòillxng bao

gymxn Nguyêrjwun cócvwi chúarwct khócvwicvwi thểrsulcytt giảrfhoi, xếrprxp hàxdkjng nửyxsaa giờvygw đyxkuibkyng hồibky chỉvkficgke mộcwnxt bữsesqa cơliqjm

Chàxdkj! Chàxdkj!

Hai ngưxwccvygwi tiếrprxn vàxdkjo phòillxng bao.

Tiểrsulu Hy chọcyttn nồibkyi nưxwccgtksc dùgehmng cay nhấfczot

gymxxdkjng mặxwccc kệnrkrgymxn Nguyêrjwun, rồibkyi gọcytti mộcwnxt đyxkucgkeng thứtahac ătalnn

“Nàxdkjy nàxdkjy nàxdkjy.......Tôgymxi đyxkuếrprxn vớgtksi tưxwcchgmoch kháhgmoch mờvygwi, cócvwi phảrfhoi đyxkursul cho tôgymxi gọcytti mộcwnxt chúarwct chứtaha

Tiểrsulu Hy khôgymxng vui trợyxkun mắxbazt nhìcgken anh, “khôgymxng phảrfhoi trong giớgtksi cáhgmoc anh thưxwccvygwng lưxwccu hàxdkjnh cáhgmoi gìcgke phong đyxkucwnx ga-lătalnng sao, gọcytti mócvwin ătalnn đyxkujjxvu làxdkj phụdvbd nữsesq gọcytti, cáhgmoi phong đyxkucwnx đyxkuócvwi củxzzba anh đyxkuếrprxn chỗmgem củxzzba tôgymxi thìcgke biếrprxn mấfczot rồibkyi sao hứtaha! Dùgehm sao tôgymxi trảrfho tiềjjxvn, anh cócvwi ătalnn hay khôgymxng”


gymxn Nguyêrjwun thởrsbhxdkji!

Thếrprx nhưxwccng anh cũxdkjng pháhgmot hiệnrkrn ra mộcwnxt vấfczon đyxkujjxv, khi anh đyxkui cùgehmng ngưxwccvygwi phụdvbd nữsesqa kháhgmoc ătalnn cơliqjm, đyxkuíhjzich thựbjwvc duy trìcgke phong đyxkucwnx ga- lătalnng củxzzba mìcgkenh đyxkursul cho cáhgmoc côgymxfczoy gọcytti mócvwin ătalnn, khôgymxng quảrfhon mócvwin ătalnn anh cócvwi thíhjzich hay khôgymxng, anh đyxkujjxvu sẽbfah khôgymxng nócvwii cáhgmoi gìcgke, nhưxwccng cũxdkjng vớgtksi Tiểrsulu Hy....anh làxdkjm sao thìcgkexdkjng khôgymxng muốcgken duy trìcgkehgmoi phong đyxkucwnx gặxwccp quỷrjwu đyxkuócvwi.

Tiểrsulu Hy gọcytti mócvwin xong, lạibkyi gọcytti thêrjwum mộcwnxt thùgehmng bia ưxwccgtksp lạibkynh!

gymxn Nguyêrjwun lôgymxng màxdkjy nhíhjziu lạibkyi,”ôgymxcvwi thểrsul uốcgkeng nhiềjjxvu nhưxwcc vậnvfay”

“Gọcytti cho anh đyxkufczoy, thếrprxxdkjo, tôgymxi cócvwi tốcgket vớgtksi anh khôgymxng”

“Côgymx khôgymxng phảrfhoi làxdkj muốcgken ânrkrm mưxwccu toan tíhjzinh tôgymxi chứtaha

Trêrjwun mặxwcct Tiêrjwuu Hy cưxwccvygwi cưxwccvygwi, côgymx xoa mặxwcct, côgymx biểrsulu hiệnrkrn rõrktexdkjng nhưxwcc vậnvfay lắxbazm sao

Trêrjwum thựbjwvc tếrprx, Tiêrjwuu Hy chíhjzinh làxdkj muốcgken chuốcgkec Tôgymxn Nguyêrjwun say!

Hừterz hừterz

Chờvygw cho anh uốcgkeng say rồibkyi, vôgymx ýcytt thứtahac rồibkyi, côgymx đyxkuáhgmo anh mấfczoy pháhgmot mấfczoy pháhgmot khôgymxng phảrfhoi làxdkj hảrfholiqjn giậnvfan sao!

Nồibkyi lẩyxsau rấfczot nhanh đyxkuưxwccyxkuc mang lêrjwun

xdkju nưxwccgtksc dùgehmng đyxkuibky rựbjwvc bêrjwun trong cócvwihgmoo đyxkuibky, hàxdkjnh tânrkry, gừterzng vàxdkjhgmoc loạibkyi gia vịrbiq, mùgehmi nưxwccgtksc dùgehmng thơliqjm nứtahac mũxdkji.

Tiểrsulu Hy suýcyttt chúarwct nữsesqa làxdkj chảrfhoy nưxwccgtksc miếrprxng


gymxn Nguyêrjwun khôgymxng chúarwct kháhgmoch khíhjzi đyxkurfhohjzich côgymx, “côgymxhgmoi bộcwnx dạibkyng nàxdkjy kháhgmoc gìcgke chócvwi con thèbfahm ătalnn”

“Đipezi đyxkui đyxkui, anh biếrprxt cáhgmoi gìcgke! Mỹjjxv vịrbiq củxzzba đyxkuibky ătalnn thìcgke phảrfhoi đyxkucgkei xửyxsa tốcgket nhưxwcc thếrprx

gymxn Nguyêrjwun lắxbazc đyxkuqdzbu khôgymxng nócvwii lờvygwi nàxdkjo.

Rấfczot nhanh nhữsesqng mócvwin màxdkj Tiểrsulu Hy gọcytti đyxkujjxvu đyxkuãxjilrjwun đyxkuxzzb, bầqdzby tràxdkjn lêrjwun cảrfhohgmoi bàxdkjn tròillxn, chỉvkfi riêrjwung làxdkj thịrbiqt bòillxxdkj thịrbiqt dêrjwugymx gọcytti mỗmgemi thứtaha ba đyxkuĩbfaha, phảrfhoi biếrprxt làxdkj, đyxkuĩbfaha thịrbiqt bòillxxdkj thịrbiqt dêrjwu đyxkujjxvu lớgtksn giốcgkeng nhưxwcc mộcwnxt cáhgmoi chậnvfau nhỏibky, sau chiwwcs đyxkuĩbfaha thứtahac ătalnn nàxdkjy lêrjwun rồibkyi, Tôgymxn Nguyêrjwun trợyxkun tròillxn mắxbazt “ Côgymx ătalnn nhiềjjxvu nhưxwcc vậnvfay chúarwcng ta chỉvkficvwi hai ngưxwccvygwi”

“A! hai ngưxwccvygwi, tôgymxi quêrjwun mấfczot anh rồibkyi, phụdvbdc vụdvbd viêrjwun, thịrbiqt bòillx thịrbiqt dêrjwu tấfczot cảrfho thêrjwum cho tôgymxi mộcwnxt phầqdzbn!”

gymxn Nguyêrjwun khócvwie miệnrkrng lạibkyi giậnvfat mộcwnxt cáhgmoi nữsesqa!

Bởrsbhi vậnvfay...ba cáhgmoi đyxkuĩbfaha thịrbiqt bòillxgehmng vớgtksi ba cáhgmoi đyxkuĩbfaha thịrbiqt dêrjwu, côgymxfczoy chuẩyxsan bịrbiq cho bảrfhon thânrkrn ătalnn

Anh nhìcgken Tiểrsulu Hy áhgmonh mắxbazt bỗmgemng chốcgkec kháhgmoc lạibky.

Đipezưxwccyxkuc rồibkyi, anh thừterza nhậnvfan, sốcgke lầqdzbn anh cùgehmng Tiểrsulu Hy ătalnn cơliqjm chung rấfczot íhjzit, nhưxwccng anh đyxkuúarwcng thậnvfat chưxwcca thấfczoy ngưxwccvygwi phụdvbd nữsesqxdkjo cócvwi thểrsul ătalnn nhiềjjxvu nhưxwcc vậnvfay! Nhữsesqng ngưxwccvygwi phụdvbd nữsesq hẹpisdn hòillxgehmng anh khôgymxng phảrfhoi đyxkujjxvu làxdkj giỗmgemng con nhỏibky ătalnn vàxdkji miếrprxng thứtahac ătalnn thìcgke đyxkuãxjilcvwii no rồibkyi, chỉvkficvwi Tiểrsulu Hy........

“Côgymxnrkry giờvygwi dẫdvbdu cũxdkjng làxdkj nhânrkrn vậnvfat củxzzba côgymxng chúarwcng, ătalnn nhiềjjxvu nhưxwcc vậnvfay khôgymxng sợyxkurjwun cânrkrn”

“Khôgymxng ătalnn no nhưxwcc thếrprx lấfczoy đyxkuânrkru ra sứtahac giảrfhom bésesqo!” Tiểrsulu Hy đyxkuem bỏibky hếrprxt toàxdkjn bộcwnx thịrbiqt bòillxxdkjng thịrbiqt dêrjwuxdkjo trong nồibkyi, rồibkyi ngồibkyi gụdvbdc trêrjwun bàxdkjn mắxbazt nhìcgken chằxjilm chằxjilm đyxkuyxkui thịrbiqt chíhjzin, đyxkuqdzbu cũxdkjng khôgymxng ngẩyxsang lêrjwun nócvwii, “tôgymxi hôgymxm nay trong trưxwccvygwng quay quay tiếrprxt mụdvbdc, từterz mộcwnxt giờvygwi chiềjjxvu tớgtksi chíhjzin giờvygw tốcgkei, khôgymxng cócvwihgmoi gìcgke bỏibkyxdkjo bụdvbdng hếrprxt, tôgymxi hiệnrkrn tạibkyi cócvwi cảrfhom giáhgmoc cócvwi thểrsul ătalnn hếrprxt cảrfho mộcwnxt con bòillx

gymxn Nguyêrjwun cầqdzbm muôgymxi vớgtkst lêrjwun nhìcgken thịrbiqt trong nồibkyi, thịrbiqt rấfczot mỏibkyng, rấfczot dễyxkuxdkjng thìcgke chíhjzin, nhưxwccng anh vẫdvbdn bỏibky lạibkyi thịrbiqt vàxdkjo trong nồibkyi

“Áipezi, cócvwi thểrsul ătalnn đyxkuưxwccyxkuc rồibkyi”


“Khôgymxng đyxkuưxwccyxkuc! Bấfczot cứtaha loạibkyi thịrbiqt gìcgke tốcgkei thiểrsulu nhấfczot trong nồibkyi lẩyxsau đyxkuang sôgymxi nấfczou 2 phúarwct, nếrprxu khôgymxng thìcgkecytt sinh trùgehmng đyxkujjxvu giếrprxt khôgymxng chếrprxt đyxkuưxwccyxkuc”

Vậnvfay thìcgkegymx trưxwccgtksc kia khôgymxng phảrfhoi ătalnn mộcwnxt đyxkucgkeng kýcytt sinh trùgehmng sao

Tiểrsulu Hy ớgtksn lạibkynh!

Chờvygwxjili mờvygwi đyxkuếrprxn hai phúarwct, Tiểrsulu Hy khôgymxng đyxkuyxkui đyxkuưxwccyxkuc nữsesqa gắxbazp đyxkuqdzby mộcwnxt báhgmot thịrbiqt, côgymx gắxbazp từterzng miếrprxng đyxkuưxwcca vàxdkjo trong miệnrkrng, vừterza têrjwu vừterza cay, vừterza thơliqjm vừterza mềjjxvm! Tiểrsulu Hy nhắxbazm mắxbazt lạibky, vẻcgke mặxwcct hạibkynh phúarwcc!

Thậnvfat sựbjwv ngon nhưxwcc vậnvfay sao!

gymxn Nguyêrjwun nửyxsaa tin nửyxsaa ngờvygw gắxbazp mộcwnxt miếrprxng thịrbiqt bỏibkyxdkjo trong miệnrkrng!

“Khụdvbdc...khụdvbdc....khụdvbdc...”

Vịrbiq cay têrjwu xộcwnxc thằxjilng vàxdkjo cổrsul họcyttng, sặxwccc đyxkuếrprxn mứtahac sắxbazc mặxwcct anh đyxkuibky bừterzng, Tôgymxn Nguyêrjwun ngoảrfhonh đyxkuqdzbu đyxkui ho khôgymxng ngừterzng. Tiểrsulu Hy chớgtksp mắxbazt, mởrsbh mộcwnxt lon bia đyxkuưxwcca cho anh, “uốcgkeng nhanh, uốcgkeng nhanh, sẽbfah đyxkuzveeliqjn mộcwnxt chúarwct”

gymxn Nguyêrjwun tócvwim lấfczoy lon bia rồibkyi cứtaha thếrprx dốcgkec lêrjwun uốcgkeng!

Ho thìcgke đyxkuãxjil ngừterzng lạibkyi, nhưxwccng vịrbiqrjwu cay trong họcyttng thểrsulxdkjo cũxdkjng khôgymxng biếrprxt mấfczot đyxkui đyxkuưxwccyxkuc

“Làxdkjm sao lạibkyi cay nhưxwcc vậnvfay!”

“Đipezrsul đyxkuãxjilcvwii cho anh rồibkyi, lẩyxsau Trùgehmng Kháhgmonh chíhjzinh tôgymxng! Lẩyxsau Trung Kháhgmonh chíhjzinh làxdkj lấfczoy têrjwu, cay màxdkj nổrsuli danh đyxkuócvwi!” Tiểrsulu Hy sắxbazc mặxwcct khôgymxng đyxkursuli tiếrprxp tụdvbdc ătalnn, vừterza ătalnn vừterza khuyêrjwun Tôgymxn Nguyêrjwun,“anh ătalnn từterz từterz thìcgkecvwi thểrsul cảrfhom nhậnvfan đyxkuưxwccyxkuc dưxwcc vịrbiq

gymxn Nguyêrjwun do dựbjwv mộcwnxt chúarwct, lạibkyi gắxbazp mộcwnxt miếrprxng, thậnvfan trọcyttng nếrprxm thửyxsa


Chấfczot thịrbiqt cũxdkjng khôgymxng tệnrkr lắxbazm, thếrprx nhưxwccng làxdkj....vẫdvbdn rấfczot làxdkj cay!!!

Anh lạibkyi uốcgkeng mộcwnxt lon bia!

gymxn Nguyêrjwun ătalnn thịrbiqt còillxn khôgymxng cócvwi bằxjilng uốcgkeng nhiềjjxvu bia, anh nhìcgken áhgmonh mắxbazt hồibky ly củxzzba Tiểrsulu Hy, chớgtksp mắxbazt “côgymx uốcgkeng cùgehmng vớgtksi tôgymxi!”

“Khôgymxng đyxkuưxwccyxkuc khôgymxng đyxkuưxwccyxkuc, tôgymxi khôgymxng biếrprxt uốcgkeng rưxwccyxkuu”

“Vậnvfay thìcgkegymxi cũxdkjng khôgymxng uốcgkeng nữsesqa!”

gymxn Nguyêrjwun đyxkuxwcct lon nưxwccgtksc đyxkuãxjil mởrsbh xuốcgkeng, cùgehmng lắxbazm thìcgke anh khôgymxng ătalnn nữsesqa!

“Ai da, anh đyxkuterzng a, đyxkuưxwccyxkuc đyxkuưxwccyxkuc đyxkuưxwccyxkuc, tôgymxi uốcgkeng cùgehmng anh, nhưxwcc vậnvfay đyxkuưxwccyxkuc chưxwcca” thậnvfat sựbjwv khôgymxng uốcgkeng nữsesqa, vậnvfay thìcgke ânrkrm mưxwccu củxzzba côgymx khôgymxng thựbjwvc hiệnrkrn đyxkuưxwccyxkuc sao, Tiểrsulu Hy nhìcgken thấfczoy phíhjzia trưxwccgtksc Tôgymxn Nguyêrjwun bàxdkjy ra mưxwccvygwi mấfczoy lon bia trốcgkeng rỗmgemng rồibkyi, đyxkuãxjil uốcgkeng nhiềjjxvu nhưxwcc vậnvfay, côgymx lạibkyi cùgehmng hắxbazn uốcgkeng tiếrprxp, anh ta cuôgymxi cùgehmng cũxdkjng phảrfhoi say thôgymxi

Tiểrsulu Hy tiếrprxp tụdvbdc uốcgkeng cùgehmng Tôgymxn Nguyêrjwun!

Đipezáhgmong tiếrprxc Tiểrsulu Hy khôgymxng biếrprxt rằxjilng Tôgymxn Nguyêrjwun cáhgmoi thằxjilng cha nàxdkjy cơliqj bảrfhon làxdkj lớgtksn lêrjwun từterz trong bìcgkenh rưxwccyxkuu, nếrprxu biếrprxt thếrprxxdkjy,côgymxxdkjm sao cũxdkjng sẽbfah khôgymxng uốcgkeng cùgehmng anh ta nhiềjjxvu nhưxwcc vậnvfay!

Tiểrsulu Hy rõrktexdkjng nhớgtks sau khi uốcgkeng mộcwnxt lon thìcgkecvwi chúarwct choáhgmong váhgmong đyxkuqdzbu, màxdkjgymxn Nguyêrjwun ởrsbh đyxkucgkei diệnrkrn vẫdvbdn khôgymxng xảrfhoy ra mộcwnxt chúarwct vấfczon đyxkujjxv. Cáhgmoi tíhjzinh trẻcgke con củxzzbaTiểrsulu Hy lạibkyi lậnvfap tứtahac pháhgmot táhgmoc, côgymx khôgymxng tin, côgymx trúarwct rưxwccyxkuu cho Tôgymxn Nguyêrjwun khôgymxng say!

“Uốcgkeng uốcgkeng uốcgkeng, hôgymxm nay khôgymxng say khôgymxng vềjjxv!”

Trong áhgmonh mắxbazt Tôgymxn Nguyêrjwun lócvwie lêrjwun nụdvbdxwccvygwi, chạibkym cốcgkec cùgehmng Tiểrsulu Hy, “đyxkuưxwccyxkuc, khôgymxng say khôgymxng vềjjxv

Kếrprxt quảrfho cuốcgkei cùgehmng rõrktexdkjng dễyxkuxdkjng nhìcgken thấfczoy!

gymxn Nguyêrjwun nhìcgken Tiểrsulu Hi gụdvbdc trêrjwun bàxdkjn ngủxzzb say, bấfczot tỉvkfinh nhânrkrn sựbjwv, miệnrkrng hừterz nhẹpisd mộcwnxt tiếrprxng, “Tiểrsulu tửyxsa, đyxkufczou vớgtksi tôgymxi”

gymxn Nguyêrjwun thanh toáhgmon, đyxkuzvee Tiểrsulu Hy vềjjxv nhàxdkj

Tiểrsulu Hy mấfczoy nătalnm gầqdzbn đyxkuânrkry tiềjjxvn kiếrprxm cũxdkjng khôgymxng íhjzit, nhàxdkjxdkjng đyxkursuli sang mộcwnxt nhàxdkj kháhgmoc, chỗmgemrsbh hiệnrkrn tạibkyi Tôgymxn Nguyêrjwun cũxdkjng biếrprxt.

Anh đyxkuưxwcca Tiểrsulu Hy vềjjxv nhàxdkj.

Bếrprxgymx vứtahat lêrjwun giưxwccvygwng, còillxn chuẩyxsan bịrbiq đyxkui lấfczoy nưxwccgtksc lau mặxwcct cho côgymx, Tiểrsulu Hy trêrjwun giưxwccvygwng đyxkucwnxt nhiêrjwun quàxdkjng tay qua cổrsul củxzzba anh, lôgymxi késesqo anh lêrjwun trêrjwun giưxwccvygwng!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.