Boss Trở Thành Chồng

Chương 513 :

    trước sau   
gfaxch nhau gầdgxvn rồurwqi, thìliun nhìliunn thấwlyjy đmvbrưqdphgkegc mặhqpkt nghiêpsipng củgjiwa ngưqdphkmxmi phụxuim nữzkfu

Ngưqdphkmxmi phụxuim nữzkfu trang đmvbriểhbiem vôruqhfdkmng khéhqpko léhqpko, mặhqpkc mộmabvt chiếgciqc vágfaxy kiểhbieu dágfaxng khôruqhng quy cágfaxch dàrkpti toàrkptn thâkuxqn màrkptu vàrkptng, khuôruqhn mặhqpkt nghiêpsipng vôruqhfdkmng tinh tếgciq, từqnox châkuxqn tózqhbc đmvbrếgciqn đmvbrdgxvu ngózqhbn tay khôruqhng cózqhb mộmabvt chỗxaaarkpto làrkpt khôruqhng trang đmvbriểhbiem đmvbrjmttp đmvbrhbzx qua. Tiểhbieu Hy đmvbreo kígyvsnh râkuxqm đmvbri lạtulvi gầdgxvn nhưqdphng khôruqhng cózqhbkuxqy nêpsipn sựruqh chúzslb ýanvj củgjiwa hai ngưqdphkmxmi bọyonrn họyonr

Hai ngưqdphkmxmi ngồurwqi đmvbrtxshi diệpsipn nhau, trêpsipn bàrkptn ăcotzn bàrkpty hoa vàrkptqdphgkegu rấwlyjt đmvbrjmttp

Trong tay ngưqdphkmxmi phụxuim nữzkfu cầdgxvm mộmabvt chiếgciqc ly rưqdphgkegu vang đmvbrurwq, nhẹjmtt nhàrkptng xoay tròruqhn,nghiêpsipng đmvbrdgxvu sang mộmabvt bêpsipn cưqdphkmxmi vớtrcoi Tôruqhn Nguyêpsipn nózqhbi, “thìliun ra anh làrkpt con trai củgjiwa bágfaxc Tôruqhn, chúzslbng ta đmvbrâkuxqy cózqhb đmvbrưqdphgkegc tígyvsnh làrkpt duyêpsipn phậqnoxn khôruqhng?”

“Đymyvưqdphơjtdcng nhiêpsipn tígyvsnh rồurwqi”

ruqhn Nguyêpsipn cưqdphkmxmi cưqdphkmxmi nhìliunn chằdkicm chằdkicm ngưqdphkmxmi phụxuim nữzkfu, tay cầdgxvm ly rưqdphgkegu cụxuimng vớtrcoi ly củgjiwa ngưqdphkmxmi phụxuim nữzkfu, “tôruqhi cũgjiwng khôruqhng cózqhb nghĩfxxo rằdkicng côruqhrkpt con gágfaxi củgjiwa bágfaxc Triệpsipu, vìliun duyêpsipn phậqnoxn củgjiwa chúzslbng ta, cózqhbpsipn xụxuimng mộmabvt ly khôruqhng?”


Hai ngưqdphkmxmi đmvbrkmxmu nởyosj nụxuimqdphkmxmi, ngậqnoxm mộmabvt ngụxuimm rưqdphgkegu

Bầdgxvu khôruqhng khígyvs phảlpgei nózqhbi làrkptoluzng mạtulvn

Ngọyonrn lửrnyka tứdeeoc gian trong lòruqhng củgjiwa Tiểhbieu Hy “châkuxqng châkuxqng châkuxqng” tăcotzng vụxuimt lêpsipn

Quảlpge nhiêpsipn làrkptqdphtrcom hoa

Đymyvôruqhi mắzslbt đmvbràrkpto hoa đmvbrózqhb, mộmabvt ngàrkpty khôruqhng đmvbrưqdpha tìliunnh phụxuim nữzkfu thìliun sẽhbzx chếgciqt chắzslbc

Hai côruqh bạtulvn gágfaxi củgjiwa côruqh, Tôruqh Tốtxsh bịdavm Tiêpsipu Lăcotzng hạtulvi cơjtdc thểhbie bịdavm thưqdphơjtdcng nặhqpkng. Trưqdphơjtdcng Hâkuxqn càrkptng đmvbrágfaxng thưqdphơjtdcng hơjtdcn, đmvbrqnoxng nózqhbi khôruqhng danh khôruqhng phậqnoxn, còruqhn bịdavmoluznh Mạtulvc giam giữzkfu

rkpt hai ngưqdphkmxmi đmvbràrkptn ôruqhng nàrkpty, toàrkptn bộmabv đmvbrkmxmu làrkpt huynh đmvbrpsip tốtxsht củgjiwa Tôruqhn Nguyêpsipn

Phiềkmxmn

Tiểhbieu Hy càrkptng nghĩfxxorkptng tứdeeoc giậqnoxn

ruqh khôruqhng cózqhb bảlpgen lĩfxxonh bágfaxo thùfdkm Tiêpsipu Lăcotzng vàrkptoluznh Mạtulvc, nhưqdphng trúzslbt giậqnoxn ởyosj trêpsipn ngưqdphkmxmi bưqdphtrcom hoa vẫjijen làrkptzqhb thểhbierkptm đmvbrưqdphgkegc

Giọyonrng oágfaxn trágfaxch nàrkpty củgjiwa côruqh đmvbrãoluz nhịdavmn mấwlyjy năcotzm nay rồurwqi

Nhãoluzn cầdgxvu củgjiwa Tiểhbieu Hy quay mộmabvt vòruqhng, phúzslbt chốtxshc cózqhb chủgjiw ýanvj. Côruqh gỡxuimgyvsnh râkuxqm xuốtxshng, thẳtszdng lưqdphng đmvbri đmvbrếgciqn chỗxaaa hai ngưqdphkmxmi bọyonrn họyonr, khi đmvbri đmvbrếgciqn trưqdphtrcoc mặhqpkt bàrkptn ăcotzn củgjiwa hai ngưqdphkmxmi họyonr, Tiểhbieu Hy đmvbrmabvt nhiêpsipn dừqnoxng bưqdphtrcoc châkuxqn, đmvbrdeeong trưqdphtrcoc mặhqpkt bàrkptn ăcotzn

rkptnh đmvbrmabvng củgjiwa côruqh cuốtxshi cùfdkmng đmvbrolrvi lạtulvi ágfaxnh mắzslbt liếgciqc nhìliunn củgjiwa Tôruqhn Nguyêpsipn vàrkpt Triệpsipu Tịdavmnh


Bầdgxvu khôruqhng khígyvs đmvbrang tốtxsht đmvbrjmttp bịdavmrkptm phiềkmxmn, Triệpsipu Tịdavmnh cózqhb chúzslbt khôruqhng vui, cau màrkpty nhìliunn Tiểhbieu Hy

ruqhn Nguyêpsipn nhìliunn thấwlyjy làrkpt Tiểhbieu Hy, lôruqhng màrkpty giậqnoxt giậqnoxt, vừqnoxa muốtxshn chàrkpto hỏurwqi côruqhwlyjy, thìliun nhìliunn thấwlyjy trong khoang mắzslbt củgjiwa Tiểhbieu Hy bỗxaaang nhiêpsipn ngưqdphng tụxuim mộmabvt lớtrcop sưqdphơjtdcng mùfdkm

“Áqnoxi, quảlpgetrcot nhỏurwq.....”đmvbrâkuxqy làrkptrkptm sao thếgciqrkpty?

Tiểhbieu Hy bỗxaaang nhiêpsipn bịdavmt miệpsipng lạtulvi nhìliunn hai ngưqdphkmxmi khôruqhng tiếgciqng rơjtdci nưqdphtrcoc mắzslbt

ruqhn Nguyêpsipn phúzslbt chốtxshc gấwlyjp gágfaxp, anh từqnox chỗxaaa ngồurwqi nhảlpgey dựruqhng lêpsipn, “quảlpgetrcot nhỏurwqruqh khózqhbc cágfaxi gìliun, ai ứdeeoc hiếgciqp côruqh sao?”

Rấwlyjt tốtxsht

Phảlpgen ứdeeong củgjiwa Tôruqhn Nguyêpsipn Tiểhbieu Hy rấwlyjt mãoluzn ýanvj

ruqh liếgciqc nhìliunn Triệpsipu Tịdavmnh ngồurwqi bêpsipn cạtulvnh, sắzslbc mặhqpkt củgjiwa Triệpsipu Tịdavmnh đmvbrãoluz bắzslbt đmvbrdgxvu cózqhb chúzslbt hoàrkpti nghi

Tiểhbieu Hy bỗxaaang nhiêpsipn ôruqhm lấwlyjy eo củgjiwa Tôruqhn Nguyêpsipn, oa oa khózqhbc lớtrcon lêpsipn, côruqh mộmabvt bêpsipn khózqhbc mộmabvt bêpsipn dùfdkmng sứdeeoc đmvbrágfaxnh lêpsipn lưqdphng sau củgjiwa anh ta, “Tôruqhn Nguyêpsipn, anh làrkptm nhưqdph thếgciqrkpty cózqhb xứdeeong đmvbrágfaxng vớtrcoi em khôruqhng?”

“A?” Tôruqhn Nguyêpsipn hoàrkptn toàrkptn khôruqhng hiểhbieu đmvbrdgxvu đmvbrruqhi

Anh làrkptm cágfaxi gìliunjtdc?

“Tôruqhn Nguyêpsipn, em đmvbrkmxmu đmvbrãoluz mang thai đmvbrdeeoa con củgjiwa anh rooifm anh khôruqhng phảlpgei nózqhbi muôruqhn kếgciqt hôruqhn vớtrcoi em sao, làrkptm sao màrkptkuxqy giờkmxm lạtulvi ởyosjfdkmng vớtrcoi ngưqdphkmxmi phụxuim nữzkfu khágfaxc.....Tôruqhn Nguyêpsipn, em biếgciqt anh hàrkpto hoa, nhưqdphng anh cũgjiwng khôruqhng thểhbie nhưqdph thếgciq vớtrcoi em àrkpt....trưqdphtrcoc đmvbrâkuxqy anh chơjtdci nhiềkmxmu ngưqdphkmxmi phụxuim nữzkfu nhưqdph vậqnoxy em đmvbrkmxmu coi nhưqdph khôruqhng biếgciqt, nhưqdphng anh.....nhưqdphng anh dágfaxm ởyosj trưqdphtrcoc mặhqpkt em cùfdkmng ngưqdphkmxmi phụxuim nữzkfua khágfaxc anh anh em em, anh làrkptm nhưqdph thếgciq thìliun sẽhbzx khôruqhng thấwlyjy lưqdphơjtdcng tâkuxqm bấwlyjt an sao......”

Toàrkptn cơjtdc thểhbie củgjiwa Tôruqhn Nguyêpsipn cứdeeong đmvbrơjtdc, cảlpge ngưqdphkmxmi méhqpkp miệpsipng bắzslbt đmvbrdgxvu giậqnoxt giậqnoxt


Tiểhbieu Hy nhậqnoxp vai rồurwqi, dùfdkmng sứdeeoc đmvbrxyfey bỏurwqgfaxi ôruqhm củgjiwa Tôruqhn Nguyêpsipn, dùfdkmng sứdeeoc đmvbrágfaxnh lêpsipn trưqdphtrcoc ngựruqhc anh, “anh thằdkicng đmvbràrkptn ôruqhng phụxuimliunnh ngưqdphkmxmi đmvbràrkptn ôruqhng phụxuimliunnh, đmvbrưqdphgkegc đmvbrưqdphgkegc, nếgciqu nhưqdph anh cózqhb lỗxaaai vớtrcoi tôruqhi, vậqnoxy thìliun anh đmvbrqnoxng trágfaxch tôruqhi nhẫjijen tâkuxqm, ngàrkpty mai tôruqhi đmvbri đmvbrếgciqn bệpsipnh việpsipn lấwlyjy bỏurwq con củgjiwa anh, chúzslbng ta vềkmxm sau cầdgxvu trởyosj lạtulvi làrkpt cầdgxvu đmvbrưqdphkmxmng trởyosj lạtulvi làrkpt đmvbrưqdphkmxmng, tùfdkmy anh muốtxshn đmvbri tìliunm ngưqdphkmxmi phụxuim nữzkfu lung tung nàrkpto đmvbrózqhb, tôruqhi đmvbrkmxmu khôruqhng quảlpgen, đmvbrưqdphgkegc chưqdpha”

Tiếgciqng khózqhbc củgjiwa Tiểhbieu Hy thựruqhc sựruqhrkpt rấwlyjt thảlpgem khốtxshc, gâkuxqy nêpsipn cágfaxi nhìliunn dòruqhm ngózqhb củgjiwa nhózqhbm ngưqdphkmxmi trong nhàrkptrkptng

Sắzslbc mặhqpkt cảlpge Triệpsipu Tịdavmnh phúzslbt chốtxshc khôruqhng kiềkmxmm chếgciq nổolrvi nữzkfua

ruqh cắzslbn răcotzng từqnox trêpsipn vịdavm trígyvs ngồurwqi đmvbrdeeong dậqnoxy, nỗxaaa lựruqhc duy trìliun phong đmvbrmabv tốtxsht nhấwlyjt, “Tôruqhn Nguyêpsipn, xem ra hôruqhm nay chúzslbng ta khôruqhng thểhbie ăcotzn cơjtdcm đmvbrưqdphgkegc rồurwqi, tôruqhi xin cágfaxo từqnox trưqdphtrcoc”

ruqhn Nguyêpsipn cũgjiwng ngạtulvi ngùfdkmng muốtxshn chếgciqt, gậqnoxt đmvbrdgxvu vớtrcoi Triệpsipu Tịdavmnh, “vâkuxqng vâkuxqng, Triệpsipu tiểhbieu thưqdphruqh vềkmxm trưqdphtrcoc đmvbri, đmvbrgkegi chúzslbt tôruqhi gọyonri đmvbriệpsipn thoạtulvi giảlpgei thígyvsch vớtrcoi côruqh....”

“Giảlpgei thígyvsch” Tiểhbieu Hy khoa trưqdphơjtdcng gàrkpto lêpsipn, “anh muốtxshn giảlpgei thígyvsch cágfaxi gìliun, anh muốtxshn giảlpgei thígyvsch làrkptm sao, tôruqhi nózqhbi cho anh biếgciqt Tôruqhn Nguyêpsipn, anh phảlpgei giảlpgei thígyvsch cho tôruqhi trưqdphtrcoc tiêpsipn, chúzslbng ta khôruqhng phảlpgei đmvbrãoluzzqhbi rồurwqi, đmvbrgkegi sau khi đmvbrdeeoa béhqpk sinh ra thìliun sẽhbzx lậqnoxp tứdeeoc đmvbri nhậqnoxn giấwlyjy kếgciqt hôruqhn sao,cảlpgem thấwlyjy giốtxshng nhưqdph anh đmvbrang lừqnoxa dốtxshi em, anh têpsipn lừqnoxa gạtulvt, tôruqhi vềkmxm sau sẽhbzx khôruqhng còruqhn tin lờkmxmi nózqhbi quỷdgab quyệpsipt củgjiwa anh nữzkfua”

Tiểhbieu Hy nózqhbi xong, ôruqhm lấwlyjy mặhqpkt u u khózqhbc lớtrcon, đmvbrxyfey bỏurwqruqhn Nguyêpsipn chạtulvy ra khỏurwqi nhàrkptrkptng

Chếgciqt tiệpsipt

Trong lòruqhng Tôruqhn Nguyêpsipn nhưqdph mộmabvt vạtulvn con ngựruqha sung mãoluzn chạtulvy qua

ruqh tiểhbieu nha đmvbrdgxvu nàrkpty từqnox khi nàrkpto biếgciqt diễfdkmn kịdavmch rồurwqi, còruqhn diễfdkmn thậqnoxt nhưqdph thếgciq

Trong mắzslbt nhìliunn thấwlyjy cágfaxi nhìliunn khágfaxc lạtulv truyềkmxmn đmvbrếgciqn từqnox đmvbrágfaxm ngưqdphkmxmi trong nhàrkptrkptng, Tôruqhn Nguyêpsipn da đmvbrdgxvu rợgkegn lêpsipn, thựruqhc sựruqhrkpt khôruqhng thểhbieyosj lạtulvi nữzkfua, nhanh chózqhbng thanh toágfaxn bưqdphtrcoc nhanh đmvbruổolrvi theo

Chếgciqt tiệpsipt

Quảlpgetrcot nhỏurwqrkpty rốtxsht cuộmabvc phágfaxt đmvbrpsipn gìliun vậqnoxy


Anh phảlpgei hỏurwqi cho rõgyvsrkptng mớtrcoi đmvbrưqdphgkegc

jtdci đmvbrxaaa xe củgjiwa nhàrkptrkptng, Tiểhbieu Hy khôruqhng cózqhb bỏurwq đmvbri, ngồurwqi trêpsipn chiếgciqc xe củgjiwa bảlpgen thâkuxqn, ngậqnoxm cưqdphkmxmi nhìliunn Tôruqhn Nguyêpsipn tágfaxi xanh mặhqpkt chạtulvy ra đmvbrâkuxqy, trêpsipn mặhqpkt côruqh đmvbrâkuxqu còruqhn cózqhbqdphtrcoc mắzslbt vàrkpt tủgjiw thâkuxqn vừqnoxa nãoluzy, cưqdphkmxmi ha ha giốtxshng nhưqdph con hồurwq ly ngàrkptn năcotzm

ruqhn Nguyêpsipn nhìliunn thấwlyjy côruqhgfaxng vẻyonr đmvbrzslbc ýanvj, cũgjiwng khôruqhng biếgciqt tạtulvi sao, ngọyonrn lửrnyka tứdeeoc giậqnoxn trong lòruqhng mộmabvt phúzslbt sau biếgciqn mấwlyjt khôruqhng thấwlyjy bózqhbng hìliunnh đmvbrâkuxqu

Anh đmvbri đmvbrếgciqn bêpsipn xe củgjiwa Tiểhbieu Hy, khôruqhng thoảlpgei mágfaxi trừqnoxng mắzslbt vớtrcoi côruqh, “vừqnoxa ýanvj chưqdpha?”

“Vừqnoxa ýanvjruqhfdkmng vừqnoxa ýanvj” Tiểhbieu Hy hứdeeo hứdeeo ưqdphm ưqdphm nózqhbi, “pha hỏurwqng việpsipc tốtxsht củgjiwa anh rồurwqi phảlpgei khốtxshng? Trong lòruqhng khôruqhng vui sao? Hứdeeo anh khôruqhng vui nhưqdphng tôruqhi thìliun soảlpgeng”

Trêpsipn trágfaxn củgjiwa Tôruqhn Nguyêpsipn xuấwlyjt hiệpsipn ba vạtulvch màrkptu đmvbren

“Tôruqhi đmvbrzslbc tộmabvi vớtrcoi côruqh rồurwqi sao?”

“Hứdeeo, anh khôruqhng đmvbrzslbc tôruqhi vớtrcoi tôruqhi, ai bảlpgeo huynh đmvbrpsip tốtxsht củgjiwa anh đmvbrzslbc tộmabvi vớtrcoi chịdavm em tốtxsht củgjiwa tôruqhi cơjtdc, quảlpge nhiêpsipn nhữzkfung thếgciq hệpsip thứdeeo hai đmvbrtulvi gia bọyonrn anh đmvbrkmxmu khôruqhng cózqhb mộmabvt con làrkpt chim tốtxsht, khôruqhng phảlpgei khôruqhng phảlpgei, Mộmabv Bạtulvch sưqdph huynh thẳtszdng thắzslbn lạtulvi tốtxsht bụxuimng, ságfaxng ngờkmxmi lạtulvi ấwlyjm ágfaxp....ngàrkpty ngàrkpty cùfdkmng vớtrcoi nhózqhbm bạtulvi hoạtulvi cágfaxc anh chơjtdci vớtrcoi nhau màrkpt khôruqhng cózqhb bịdavm truyềkmxmn nhiễfdkmm, cũgjiwng thậqnoxt hiếgciqm cózqhb

Xong

Cảlpgem thấwlyjy dưqdphkmxmng nhưqdph anh bịdavm hai huynh đmvbrpsip đmvbrózqhb liêpsipn lụxuimy rồurwqi

Con bạtulvi hoạtulvi?

hqpkp củgjiwa Tôruqhn Nguyêpsipn giậqnoxt lêpsipn, kéhqpko mởyosjgfaxnh cửrnyka xe củgjiwa Tiểhbieu Hy ngồurwqi vàrkpto trong

“Anh lêpsipn xe củgjiwa tôruqhi làrkptm cágfaxi gìliun, đmvbri xuốtxshng, chịdavm đmvbrâkuxqy còruqhn muốtxshn vềkmxm nhàrkpt nữzkfua”


“Côruqh khôruqhng phảlpgei còruqhn muốtxshn đmvbri phágfax thai sao, tôruqhi đmvbri cùfdkmng côruqh

Chếgciqt tiệpsipt

ruqhn thùfdkm dai nữzkfua

Tiểhbieu Hy mởyosjgfaxnh cửrnyka xe, giơjtdc châkuxqn đmvbrtulvp, “nhanh cózqhbng xuốtxshng xe, khôruqhng phảlpgei chỉikpkrkpt phágfax hoạtulvi cơjtdc hộmabvi anh tágfaxn mỹpfuj nữzkfu thôruqhi sao? Đymyvdkicng nàrkpto thìliun mỹpfuj nữzkfupsipn cạtulvnh anh nhiềkmxmu nhưqdph thếgciq, lạtulvi đmvbri tágfaxn ngưqdphkmxmi khágfaxc vậqnoxy, đmvbrdkicng nàrkpto tôruqhi cũgjiwng giảlpgem tứdeeoc gầdgxvn hếgciqt rồurwqi”

Miệpsipng Tôruqhn Nguyêpsipn lạtulvi giậqnoxt giậqnoxt

Anh còruqhn chưqdpha nózqhbi vớtrcoi Tiểhbieu Hy, Triệpsipu Tịdavmnh hôruqhm nay thứdeeoc tếgciq khôruqhng phảlpgei làrkpt ngưqdphkmxmi phụxuim nữzkfu anh tágfaxn, côruqhwlyjy làrkpt trong nhàrkpt đmvbrhqpkc biệpsipt sắzslbp xếgciqp cho anh đmvbrtxshi tưqdphgkegng xem mắzslbt, nhàrkpt củgjiwa Triệpsipu Tịdavmnh làrkptrkptm kinh doanh trang phụxuimc, lầdgxvn nàrkpty Tôruqh Tốtxshliunm đmvbrtulvi lýanvj củgjiwa Nala, nhàrkpt củgjiwa Triệpsipu Tịdavmnh cũgjiwng đmvbrwlyju thầdgxvu

Bốtxsh mẹjmtt củgjiwa Tôruqhn Nguyêpsipn vàrkpt bốtxsh mẹjmtt củgjiwa Triệpsipu Tịdavmnh rấwlyjt thâkuxqn quen, lầdgxvn nàrkpty Triệpsipu Tịdavmnh từqnoxqdphtrcoc ngoàrkpti trởyosj vềkmxm, ngưqdphkmxmi lớtrcon hai gia đmvbrìliunnh tụxuim họyonrp lạtulvi nózqhbi chuyệpsipn gia đmvbrìliunnh, nózqhbi đmvbrếgciqn chuyệpsipn hai đmvbrdeeoa đmvbrkmxmu khôruqhng cózqhb đmvbrtxshi tưqdphgkegng, ngưqdphkmxmi lớtrcon hai nhàrkpt ăcotzn nhịdavmp vớtrcoi nhau, lậqnoxp tứdeeoc đmvbrhbie hai ngưqdphkmxmi bọyonrn họyonr xem mắzslbt

ruqhn Nguyêpsipn vàrkpt Triệpsipu Tịdavmnh trưqdphtrcoc đmvbrâkuxqu cózqhb gặhqpkp qua mộmabvt lầdgxvn, ấwlyjn tưqdphgkegng đmvbrtxshi vớtrcoi nhau cũgjiwng khôruqhng tồurwqi, lầdgxvn nàrkpty nhìliunn thấwlyjy đmvbrtxshi tưqdphgkegng xem mắzslbt đmvbrmabvt nhiêpsipn làrkpt đmvbrtxshi phưqdphơjtdcng, cahwcs đmvbrkmxmu cózqhb chúzslbt kinh ngạtulvc

ruqhn Nguyêpsipn dágfaxm khẳtszdng đmvbrdavmnh, nếgciqu nhưqdph anh gậqnoxt đmvbrdgxvu đmvbrurwqng ýanvj chuyệpsipn hôruqhn sựruqhrkpty, bốtxsh mẹjmtt anh cózqhb thểhbie vui mừqnoxng chếgciqt đmvbrưqdphgkegc

Anh theo đmvbruổolrvi Tiểhbieu Hy đmvbrãoluz đmvbrưqdphgkegc ba năcotzm rồurwqi, tiểhbieu nha đmvbrdgxvu chếgciqt tiệpsipt nàrkpty mộmabvt chúzslbt phảlpgen ứdeeong cũgjiwng khôruqhng cho. Tôruqhn Nguyêpsipn đmvbrkmxmu đmvbrãoluz muốtxshn từqnox bỏurwq rồurwqi, cũgjiwng quyếgciqt đmvbrdavmnh nghe bốtxsh mẹjmtt kếgciqt hôruqhn sinh con, dùfdkmliun thìliun anh cũgjiwng 31 tuổolrvi rồurwqi

liun vậqnoxy đmvbrêpsipm xem mặhqpkt lầdgxvn nàrkpty củgjiwa anh vàrkpt Triệpsipu Tịdavmnh, anh làrkpt chuẩxyfen bịdavm gậqnoxt đmvbrdgxvu đmvbrurwqng ýanvj

Kếgciqt quảlpge.....tiểhbieu nha đmvbrdgxvu chếgciqt tiệpsipt nàrkpty lạtulvi chạtulvy đmvbrếgciqn đmvbrlpgeo loạtulvn

ruqhn Nguyêpsipn hứdeeo hứdeeo mộmabvt tiếgciqng, đmvbrmabvt nhiêpsipn đmvbrếgciqn đmvbrlpgeo lộmabvn rồurwqi, thìliun phảlpgei chịdavmu trágfaxch nhiệpsipm nàrkpty

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.