Boss Trở Thành Chồng

Chương 498 :

    trước sau   
wjtq Tốzkgd nhanh chófbzeng lắtcrec tay, “Khôwjtqng cầffarn khôwjtqng cầffarn, ởzgwl kháycffch sạwjtqn kháycff tiệgrhen nghi, ôwjtqng nộarnci khôwjtqng cầffarn phiềqpnwn phứdeosc nhưpnpd vậuaafy đwjtqâbajcu.”

“Khôwjtqng phiềqpnwn phứdeosc, mộarnct chúpnpdt cũoqgbng khôwjtqng phiềqpnwn, phòvioyng củltxna con ôwjtqng luôwjtqn cho ngưpnpdttkai hầffaru dọjfhhn dẹnkcwp, bâbajcy giờttkafbze thểapni đwjtqưpnpdaunfc sửoqgb dụqhlong rồeljyi, còvioyn nhữuaafng quầffarn áycffo củltxna con lúpnpdc trưpnpdvnrdc đwjtqqpnwu ởzgwl trong tủltxn áycffo, nhữuaafng đwjtqeljyqkgong gia dụqhlong ởzgwl nhàzkgd đwjtqqpnwu cófbze, đwjtqapni Tiêvfxtu Khảvgri mang tạwjtqi liệgrheu văffarn phòvioyng cầffarn thiếxsjat củltxna con đwjtqếxsjan làzkgd đwjtqưpnpdaunfc!” Lãtfnio gia tửoqgb đwjtqarnc nhiêvfxtn lộarnc ra cảvgrim xúpnpdc u buồeljyn, ôwjtqng ta nhìoegin Tôwjtq Tốzkgd, “Tôwjtq Tốzkgd àzkgd, khôwjtqng lẽeupp con khôwjtqng muốzkgdn vềqpnw đwjtqâbajcy sốzkgdng sao….”

wjtq Tốzkgd giậuaaft khoéeywh miệgrheng.

tfnio gia tửoqgbfbzei ra nhữuaafng lờttkai nàzkgdy, lộarnc ra biểapniu cảvgrim nàzkgdy, côwjtqng thêvfxtm Tiểapniu Khảvgri liêvfxtn tụqhloc nháycffy mắtcret vớvnrdi côwjtq ta, côwjtq ta còvioyn cófbze thểapni từwwds chốzkgdi sao!

wjtq Tốzkgd cứdeosng da đwjtqffaru liềqpnwn đwjtqeljyng ývgri, “Khôwjtqng cófbze, ởzgwl đwjtqâbajcy cũoqgbng kháycff tốzkgdt.”

“Đtnrgưpnpdaunfc đwjtqưpnpdaunfc đwjtqưpnpdaunfc, quyếxsjat đwjtqvmggnh nhưpnpd vậuaafy đwjtqi, chịvmgg Trưpnpdơeywhng mau chófbzeng đwjtqem đwjtqeljy gia dụqhlong qua đwjtqâbajcy, đwjtqúpnpdng rồeljyi, hôwjtqm nay đwjtqi siêvfxtu thịvmgg mua mộarnct ísbezt rau, đwjtqúpnpdng rồeljyi, Tôwjtq Tốzkgd thísbezch ăffarn cua, mua mộarnct ísbezt tôwjtqm vàzkgd cua vềqpnw đwjtqâbajcy, tốzkgdi nay làzkgdm tiệgrhec lớvnrdn.”


Chịvmgg Trưpnpdơeywhng cũoqgbng vui mừwwdsng đwjtqếxsjan khôwjtqng khéeywhp miệgrheng đwjtqưpnpdaunfc, “Đtnrgưpnpdaunfc đwjtqưpnpdaunfc đwjtqưpnpdaunfc, tôwjtqi đwjtqi liềqpnwn đwjtqâbajcy.”

wjtq Tốzkgd đwjtqang đwjtqvmggnh nófbzei côwjtqzkgd Tiêvfxtu Khảvgri đwjtqãtfni ăffarn ởzgwl ngoàzkgdi rồeljyi, nhưpnpdng thấqrdky lãtfnio gia tửoqgb vui nhưpnpd vậuaafy, nhữuaafng câbajcu nófbzei đwjtqófbze lậuaafp tứdeosc nuốzkgdt chửoqgbng xuốzkgdng rồeljyi.

Quêvfxtn đwjtqi, quêvfxtn đwjtqi!

tfnio gia tửoqgb vui nhưpnpd vậuaafy, tốzkgdt nhấqrdkt làzkgdwjtq khôwjtqng đwjtqapni thấqrdkt vọjfhhng nữuaafa.

Bằpnpdng cáycffch nàzkgdy, Tôwjtq Tốzkgd bịvmggtfnio gia tửoqgb giữuaaf lạwjtqi ởzgwl trong nhàzkgdoqgb!

wjtq Tốzkgd bậuaafn rộarncn cảvgri ngàzkgdy, lãtfnio gia tửoqgb thúpnpdc giụqhloc côwjtq ta lêvfxtn lầffaru tắtcrem rửoqgba, trong lúpnpdc Tôwjtq Tốzkgd vềqpnw phòvioyng tắtcrem rửoqgba, lãtfnio gia tửoqgbzgwlpnpdvnrdi lầffaru giao phófbze cho Tiêvfxtu Lăffarng, “Thằpnpdng nhófbzec thốzkgdi, bâbajcy giờttka tạwjtqo ra cơeywh hộarnci cho con rồeljyi, con tựvioy tậuaafn dụqhlong tốzkgdt, nhớvnrd lấqrdky câbajcu thầffarn chúpnpd bảvgriy kývgri tựvioyzkgd ôwjtqng nộarnci dậuaafy, gan dạwjtq, thậuaafn trọjfhhng, mặwcent dàzkgdy! Cũoqgbng khôwjtqng biếxsjat liệgrheu ởzgwlpnpdvnrdc ngoàzkgdi côwjtq ta cófbze bạwjtqn trai khôwjtqng….”

“Khôwjtqng cófbze!” Tiêvfxtu lăffarng trảvgri lờttkai rấqrdkt chắtcrec chắtcren.

tfnio gia tửoqgb nhẹnkcw nhàzkgdng liếxsjac nhìoegin anh ta, “Ôeljyng biếxsjat cáycffi thằpnpdng nhófbzec thốzkgdi nàzkgdy trong ba năffarm qua đwjtqqpnwu chúpnpd ývgri đwjtqếxsjan Tôwjtq Tốzkgd! Ôeljyng nófbzei cho con biếxsjat, lầffarn nàzkgdy bấqrdkt kểapni nhưpnpd thếxsjazkgdo cũoqgbng phảvgrii đwjtquổsknpi theo Tôwjtq Tốzkgd vềqpnw đwjtqâbajcy, nghe rõpyxm chưpnpda!”

Tiêvfxtu Lăffarng gậuaaft đwjtqffaru rấqrdkt chắtcrec chắtcren.

Lầffarn nàzkgdy, anh quyếxsjat tâbajcm khôwjtqng đwjtqapniwjtq đwjtqi Mỹapvd nữuaafa!

tfnio gia tửoqgb vỗtepb vai Tiêvfxtu Lăffarng, “Con còvioyn đwjtqdeosng đwjtqâbajcy làzkgdm gìoegi, mau chófbzeng lêvfxtn lầffaru hiếxsjan âbajcn cầffarn đwjtqi!”

Tiêvfxtu Lăffarng giậuaaft miệgrheng.

bajcu thàzkgdnh ngữuaaf hiếxsjan âbajcn cầffarn làzkgdqkgong nhưpnpd thếxsja sao!


Nhưpnpdng cuốzkgdi cùqkgong thìoegioqgbng lêvfxtn lầffaru, mặwcenc dùqkgo đwjtqãtfni gặwcenp Tôwjtq Tốzkgd, nhữuaafng thứdeos cầffarn làzkgdm thìoegioqgbng đwjtqãtfnizkgdm, nhưpnpdng đwjtqófbzezkgd trong trưpnpdttkang hợaunfp Tôwjtq Tốzkgd khôwjtqng tỉuiaxnh táycffo, bâbajcy giờttka anh ấqrdky đwjtqãtfni biếxsjat trong Tôwjtq Tốzkgd đwjtqzkgdi vớvnrdi anh cófbzebajcm tháycffi gìoegi.

vfxtn lầffaru rồeljyi, Tiêvfxtu Lăffarng đwjtqogosy cửoqgba ra, nhìoegin thấqrdky Tôwjtq Tốzkgd, ngưpnpdttkai đwjtqáycffng lẽeupp đwjtqãtfni hứdeosa đwjtqi tắtcrem nhưpnpdng lạwjtqi ngồeljyi ngay cạwjtqnh giưpnpdttkang.

Nghe thấqrdky tiếxsjang mởzgwl cửoqgba phòvioyng, sau lưpnpdng côwjtq ta cófbze chúpnpdt cứdeosng đwjtqơeywh, lạwjtqi nhanh chófbzeng thưpnpd giãtfnin lạwjtqi.

“Tạwjtqi sao chưpnpda đwjtqi tắtcrem?”

wjtq Tốzkgd nhìoegin vàzkgdo mọjfhhi thứdeos trong phòvioyng, miệgrheng giậuaaft lêvfxtn.

Đtnrgâbajcy làzkgd phòvioyng mãtfnitfnio gia tửoqgb sắtcrep xếxsjap cho côwjtq, cũoqgbng làzkgdffarn phòvioyng 3 năffarm trưpnpdvnrdc côwjtq đwjtqãtfni sốzkgdng, nhưpnpdng màzkgd, ởzgwl đwjtqâbajcy rõpyxmzkgdng làzkgdfbze ngưpnpdttkai ởzgwl, tủltxn quầffarn áycffo trong phòvioyng cófbze quầffarn áycffo củltxna đwjtqàzkgdn ôwjtqng kháycff lộarnc liệgrheu, phòvioyng tắtcrem cũoqgbng vậuaafy, đwjtqâbajcy cófbze lẽeuppzkgd phòvioyng Tiêvfxtu Lăffarng ởzgwl.

sbez mắtcret Tôwjtq Tốzkgd đwjtqang co giậuaaft, côwjtq hỏqrdki Tiêvfxtu Lăffarng, “Đtnrgâbajcy làzkgd phòvioyng anh ởzgwl?”

“Ừkklam! Tiêvfxtu Lăffarng đwjtqi đwjtqếxsjan chiếxsjac sofa trong phòvioyng vàzkgd ngồeljyi xuốzkgdng, đwjtqzkgdi mặwcent vớvnrdi Tôwjtq Tốzkgd, “Chúpnpdt nữuaafa anh đwjtqapni cho chịvmgg Trưpnpdơeywhng dọjfhhn đwjtqeljy đwjtqwjtqc củltxna anh ra ngoàzkgdi, em an tâbajcm ởzgwl đwjtqâbajcy.”

wjtq Tốzkgd nhẹnkcw nhàzkgdng thởzgwl mộarnct hơeywhi, côwjtq từwwds trêvfxtn giưpnpdttkang đwjtqdeosng dậuaafy, “Đtnrgwwdsng bậuaafn tâbajcm, em ra ngoàzkgdi phòvioyng kháycffch ởzgwl.”

“Khôwjtqng đwjtqưpnpdaunfc, phòvioyng kháycffch thờttkai gian lâbajcu khôwjtqng cófbze ngưpnpdttkai ởzgwl, khôwjtqng khísbezzkgd thôwjtqng giófbze đwjtqqpnwu khôwjtqng tốzkgdt, em hãtfniy ởzgwl đwjtqâbajcy đwjtqi, đwjtqwwdsng từwwds chốzkgdi lòvioyng tốzkgdt củltxna ôwjtqng nộarnci.”

wjtq Tốzkgd hung hăffarng liếxsjac nhièkklan Tiêvfxtu Lăffarng!

bajcy giờttkaoqgbng biếxsjat lấqrdky trưpnpdzgwlng bốzkgdi éeywhp ngưpnpdttkai kháycffc rồeljyi!

Tiêvfxtu Lăffarng gầffarn nhưpnpd ngơeywh ngáycffc!


Ngưpnpdttkai phụqhlo nữuaafa 25 tuổsknpi cófbze thểapni đwjtqưpnpdaunfc coi làzkgd thờttkai đwjtqiểapnim hấqrdkp dẫkklan nhấqrdkt, mang theo sựvioy quyếxsjan rũoqgb củltxna mộarnct ngưpnpdttkai phụqhlo nữuaaf trưpnpdzgwlng thàzkgdnh vàzkgd mộarnct phầffarn thanh lịvmggch củltxna côwjtqycffi trẻqkab, lúpnpdc nãtfniy côwjtq liếxsjac nhìoegin anh ta, càzkgdng mang theo mộarnct phong cáycffch màzkgd bảvgrin thâbajcn côwjtq khôwjtqng hềqpnw pháycfft hiệgrhen.

Tiêvfxtu Lăffarng cơeywh thểapnifbzeng nẩogosy, phầffarn thịvmggt phísbeza thâbajcn dưpnpdvnrdi vớvnrdi tốzkgdc đwjtqarncfbze thểapni nhìoegin thấqrdky bằpnpdng mắtcret thưpnpdttkang đwjtqang phồeljyng bêvfxtn.

Tốzkgdc đwjtqarnc phồeljyng bêvfxtn củltxna anh ta thựvioyc sựvioy quáycff nhanh vàzkgd quáycff đwjtqarnct ngộarnct, Tôwjtq Tốzkgd khôwjtqng pháycfft hiệgrhen cũoqgbng khófbze!

Mặwcent Tôwjtq Tốzkgd đwjtqqrdk bừwwdsng lêvfxtn, lắtcrec đwjtqffaru qua hung hăffarng chửoqgbi lêvfxtn, “Lưpnpdu manh!”

eywht mặwcent Tiêvfxtu Lăffarng khôwjtqng cófbze chúpnpdt thay đwjtqsknpi gìoegi, anh ta đwjtqưpnpda tay vỗtepb vỗtepbzkgdo phầffarn phồeljyng lêvfxtn, ho vàzkgdfbzei mộarnct câbajcu, “Tha thứdeos cho anh, 3 năffarm khôwjtqng đwjtqqhlong phụqhlo nữuaaf, nhìoegin thấqrdky em làzkgd chịvmggu khôwjtqng nổsknpi!”

wjtq Tốzkgd nhẹnkcw nhàzkgdng khịvmggt mũoqgbi, đwjtqôwjtqi máycffzkgdng ửoqgbng đwjtqqrdkeywhn!

3 năffarm khôwjtqng gặwcenp, khảvgriffarng mấqrdkt mặwcent củltxna thựvioyc sựvioy Tiêvfxtu Lăffarng càzkgdng ngàzkgdy càzkgdng khiêvfxtm tốzkgdn.

wjtq Tốzkgd “đwjtqwjtqp” mộarnct cáycffi vàzkgd từwwds trêvfxtn giưpnpdttkang nhảvgriy lêvfxtn, “Em phảvgrii đwjtqi tắtcrem rồeljyi!”

Ýyiyo muốzkgdn đwjtquổsknpi ngưpnpdttkai cũoqgbng kháycff lộarnc liễdmkou.

Tiêvfxtu Lăffarng nghĩkkla đwjtqếxsjan câbajcu thầffarn chúpnpd bảvgriy kývgri tựvioyzkgd ôwjtqng nộarnci đwjtqãtfni dậuaafy lúpnpdc nãtfniy, nhẹnkcw nhàzkgdng “ừwwdsm” mộarnct tiếxsjang, anh dựvioya vàzkgdo ghếxsja sofa vàzkgd khôwjtqng cửoqgb đwjtqarncng, “Em đwjtqi tắtcrem đwjtqi.”

Anh khôwjtqng đwjtqi sao côwjtq ta tắtcrem!

wjtq Tốzkgd cảvgrim thấqrdky 3 năffarm tu luyệgrhen củltxna côwjtq ta sắtcrep tan vỡqowi!

wjtq nghiếxsjan răffarng, trựvioyc tiếxsjap đwjtquổsknpi ngưpnpdttkai, “Anh cófbze thểapni ra ngoàzkgdi rồeljyi!”


Tiêvfxtu Lăffarng khôwjtqng cửoqgb đwjtqarncng, cưpnpdttkai nheo mắtcret nhìoegin côwjtq ta, “Anh đwjtqâbajcu cófbze nhìoegin trộarncm đwjtqâbajcu, cũoqgbng khôwjtqng cảvgrin trởzgwl đwjtqếxsjan việgrhec củltxna em, em tắtcrem việgrhec củltxna em đwjtqi.”

“Tiêvfxtu Lăffarng, mặwcent củltxna anh cófbze thểapnizkgdy thêvfxtm mộarnct chúpnpdt khôwjtqng!”

“Cófbze thểapni!”

wjtq Tốzkgd gầffarn nhưpnpd phun ra máycffu!

Tiêvfxtu Lăffarng nhìoegin thấqrdky, đwjtqôwjtqi mắtcret cưpnpdttkai càzkgdng mãtfninh liệgrhet hơeywhn, anh ta khôwjtqng chọjfhhc Tôwjtq Tốzkgd nữuaafa, vỗtepb quầffarn vàzkgd từwwds trêvfxtn ghếxsja sofa đwjtqdeosng lêvfxtn, từwwds từwwds đwjtqi đwjtqếxsjan bêvfxtn cạwjtqnh Tôwjtq Tốzkgd. Tôwjtq Tốzkgd chuẩogosn bịvmgg phảvgrin kháycffng, “Anh làzkgdm gìoegi!”

“Lo lắtcreng cáycffi gìoegi!” Tôwjtq Tốzkgd rấqrdkt hàzkgdi lòvioyng vớvnrdi phảvgrin ứdeosng củltxna Tôwjtq Tốzkgd, anh ta vẫkklan rấqrdkt hiểapniu Tôwjtq Tốzkgd, nếxsjau nhưpnpdwjtq Tốzkgd thậuaaft sựvioy quêvfxtn anh ta, tháycffi đwjtqarnc đwjtqzkgdi vớvnrdi anh ta khôwjtqng phảvgrii nhưpnpd vậuaafy đwjtqâbajcu, sau nàzkgdy Tiêvfxtu Lăffarng càzkgdng thêvfxtm tựvioy tin rồeljyi, anh đwjtqưpnpda tay ra muốzkgdn chạwjtqm vàzkgdo khuôwjtqn mặwcent nhỏqrdkeywh củltxna côwjtq, Tôwjtq Tốzkgd cảvgrinh giáycffc nhảvgriy ra.

“Tiêvfxtu Lăffarng, em cảvgrinh cáycffo anh, đwjtqwwdsng nghĩkkla rằpnpdng đwjtqâbajcy làzkgd đwjtqvmgga bàzkgdn củltxna anh, anh cófbze ôwjtqng nộarnci bao che thìoegi em sẽeupp sợaunf anh, ởzgwlpnpdvnrdc ngoàzkgdi e đwjtqãtfni họjfhhc cáycffch tựvioy vệgrhe, anh dáycffm làzkgdm gìoegiwjtqi thìoegiwjtqi nhấqrdkt đwjtqvmggnh đwjtqwjtqp anh mộarnct cáycffi xem mạwjtqng anh cófbze đwjtqvgrim bảvgrio đwjtqưpnpdaunfc khôwjtqng!”

Đtnrgôwjtqi mắtcret sâbajcu củltxna Tiêvfxtu Lăffarng nhìoegin sâbajcu sắtcrec.

ycffch tựvioy vệgrhe!

Trong tìoeginh huốzkgdng nhưpnpd thếxsjazkgdo thìoegi mớvnrdi cầffarn thiếxsjat đwjtqi họjfhhc chuyêvfxtn tựvioy vệgrhe?

Anh ta nghiếxsjan chặwcent răffarng, trong mắtcret anh cófbze mộarnct tia sáycffng!

Anh ta đwjtqưpnpda tay ra, kéeywho cáycffnh tay củltxna Tôwjtq Tốzkgd, dừwwdsng sứdeosc éeywhp côwjtqzkgdo vòvioyng tay anh, “Tôwjtq Tốzkgd, nhữuaafng năffarm qua em chịvmggu cựvioyc rồeljyi.”

eywhi thởzgwl quen thuộarncc chui vàzkgdo mũoqgbi, Tôwjtq Tốzkgd chạwjtqm sâbajcu vàzkgdo trong lòvioyng Tiêvfxtu lăffarng, lắtcreng nghe tiếxsjang nhịvmggp tim đwjtquaafp mạwjtqnh mẽeupp củltxna anh ấqrdky, cơeywh thểapniwjtq dừwwdsng yêvfxtn ởzgwl đwjtqófbze, châbajcn cũoqgbng quêvfxtn đwjtqwjtqp.

sbez mắtcret cófbzeeywhi chua.

wjtq Tốzkgd nghẹnkcwn ngàzkgdo nghiếxsjan răffarng, “Tiêvfxtu Lăffarng, anh đwjtqwwdsng tưpnpdzgwlng em khôwjtqng thựvioyc sựvioy khôwjtqng dáycffm đwjtqáycff anh!”

“Nếxsjau nhưpnpd em đwjtqáycff anh, thìoegi trong lòvioyng em cófbze cảvgrim thấqrdky tốzkgdt hơeywhn khôwjtqng, vậuaafy thìoegi đwjtqwjtqp đwjtqi.” Tiêvfxtu Lăffarng ôwjtqm chặwcent côwjtq ta, khôwjtqng cófbze ývgri đwjtqvmggnh buôwjtqng tay, cằpnpdm dưpnpdvnrdi củltxna anh ấqrdky nhẹnkcw nhàzkgdng tựvioya trêvfxtn tófbzec côwjtq, đwjtqôwjtqi mắtcret vôwjtqqkgong đwjtqáycffng yêvfxtu, anh ta nhẹnkcw nhàzkgdng nófbzei, “Ba năffarm rồeljyi, khôwjtqng phảvgrii trong mơeywh, cuốzkgdi cùqkgong cũoqgbng đwjtqãtfni ôwjtqm đwjtqưpnpdaunfc em.”

Trong lòvioyng Tôwjtq Tốzkgd chua sófbzet mơeywh hồeljy, nưpnpdvnrdc trong mắtcret. Côwjtq ta cốzkgd gắtcreng chớvnrdp mắtcret, đwjtqapni gạwjtqt bỏqrdk nhữuaafng hạwjtqt nưpnpdvnrdc trong mắtcret đwjtqófbze, nhưpnpdng màzkgd khôwjtqng cófbzeycffc dụqhlong!

pnpdvnrdc ởzgwl trong mắtcretcàzkgdng ngàzkgdy càzkgdng dàzkgdy hơeywhn, cuốzkgdi cùqkgong khôwjtqng cófbzeycffch nàzkgdo chịvmggu đwjtqvioyng nữuaafa vàzkgd hợaunfp thàzkgdnh mộarnct giọjfhht nưpnpdvnrdc mắtcret lớvnrdn, chạwjtqm vàzkgdo chiếxsjac áycffo củltxna Tiêvfxtu Lăffarng.

Tiêvfxtu Lăffarng liềqpnwn cảvgrim thấqrdky chiếxsjac áycffo phísbeza trưpnpdvnrdc ngựvioyc củltxna anh ta cófbze chúpnpdt ưpnpdvnrdt rồeljyi.

Anh ta càzkgdng ôwjtqm chặwcent lấqrdky Tôwjtq Tốzkgd, “Tôwjtq Tốzkgd, anh cho em 3 năffarm đwjtqapni chữuaafa làzkgdnh vếxsjat thưpnpdơeywhng, bâbajcy giờttka…em cófbze chấqrdkp nhậuaafn anh mộarnct lầffarn nữuaafa khôwjtqng!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.