Boss Trở Thành Chồng

Chương 497 :

    trước sau   
zogc Tốvxxx cắciain môzogci, cốvxxx ýkjea nhìxqcgn đwrwvi chỗoiyz kháoiyzc,áoiyznh mắciait nhìxqcgn lêkrzsn lãciaio gia tửxknk.

ciaio gia tửxknk ngồncpli trêkrzsn ghếhrav sofa nhìxqcgn so vớnblqi ba năvtxem trưzmxwnblqc đwrwvâwrwvy giànblqwrwvn rấtlzqt nhiềvzhyu,gầbrtdn chítlzqnh mưzmxwvtxei tuổzogci,tóhcekc củsswaa ôzogcng đwrwvãciai bạqielc trắciaing.Ba năvtxem trưzmxwnblqc tinh thầbrtdn củsswaa lãciaio mạqielc tửxknk vẫhzhdn còxqcgn rấtlzqt minh mẫhzhdn, sứwnazc khỏyrgge mưzmxwvtxei phầbrtdn khỏyrgge mạqielnh.Nhưzmxwng bâwrwvy giờvtxe,khuôzogcn mặqielt thậhmytm chítlzq đwrwvãciai sinh ra đwrwvvxxxm đwrwvncpli mồncpli, lưzmxwng dưzmxwvtxeng nhưzmxw khôzogcng thẳxqcgng nhưzmxw trưzmxwnblqc.

zogc Tốvxxx nhớnblq tớnblqi lờvtxei Tiêkrzsu Khảnfmd,trong tâwrwvm cóhcek chúmctjt đwrwvau.

“Ôiwirng nộhravi,ôzogcng xem ai tớnblqi đwrwvâwrwvy nànblqy!”

ciaio mạqielc tửxknk đwrwveo kítlzqnh lãciaio,nghe thấtlzqy tiếhravng bưzmxwnblqc châwrwvn liềvzhyn ngẩjhmkng đwrwvbrtdu,lúmctjc nànblqy nghe thấtlzqy tiếhravng củsswaa Tiêkrzsu Khảnfmd,giữdsrj mắciait kítlzqnh ngẩjhmkng đwrwvbrtdu lêkrzsn,vừsqooa quay mắciait lạqieli nhìxqcgn thấtlzqy Tôzogchcek đwrwvang đwrwvwnazng ởhzhd trưzmxwnblqc cửxknka! Lãciaio mạqielc tửxknk toànblqn thâwrwvn ngẩjhmkn ra!

“Tôzogc Tốvxxx.”Lãciaio gia tửxknk nhanh chóhcekng vẫhzhdy tay vớnblqi côzogc, “Nhanh vànblqo đwrwvay nhanh vànblqo đwrwvâwrwvy,đwrwvwnazng ởhzhd cửxknka đwrwvqqcbnblqm cáoiyzi gìxqcg,nhanh vànblqo đwrwvâwrwvy ngồncpli!”


zogc Tốvxxx lạqieli mộhravt lầbrtdn nữdsrja cóhcek cảnfmdm giáoiyzc nhưzmxw từsqoong bao giờvtxe rồncpli khỏyrggi căvtxen nhànblqnblqy vậhmyty!

zogc Tốvxxxoiyzch hoa quảnfmd đwrwvi vànblqo phòxqcgng kháoiyzch,dìxqcg Trưzmxwơwrwvng nhìxqcgn thấtlzqy Tôzogc Tốvxxxzmxwvtxei phầbrtdn vui mừsqoong,từsqoo tay côzogc nhậhmytn lấtlzqy hoa quảnfmd,cảnfmdm kháoiyzi nóhceki, “Tôzogc tiểqqcbu thưzmxw, côzogc vềvzhy rồncpli,mau ngồncpli đwrwvi,tôzogci róhcekt trànblq cho côzogc.”
 
 “Dìxqcg Trưzmxwơwrwvng cảnfmdm ơwrwvn.”

zogc Tốvxxx bỏyrgg qua áoiyznh mắciait nóhcekng nhiệrctxt kia,ngồncpli xuốvxxxng cạqielnh lãciaio gia tửxknk.

ciaio gia tửxknk vấtlzqt vộhravi tờvtxeoiyzo trong tay xuốvxxxng,đwrwveo kítlzqnh lêkrzsn nhìxqcgn côzogc từsqoo trêkrzsn xuốvxxxng,da mặqielt Tôzogc Tốvxxxnblqvtxem nay đwrwvãciai luyệrctxn ngànblqy cànblqng giỏyrggi hơwrwvn rồncpli,côzogchcek chúmctjt e thẹipndn, “Ôiwirng nộhravi,ôzogcng nộhravi cháoiyzu chưzmxwa kịynrzp thay quầbrtdn áoiyzo…”

“Khôzogcng,mặqielc nhưzmxw thếhravnblqy cũvtxeng đwrwvipndp lắciaim.” lãciaio mạqielc tửxknk khôzogcng ngừsqoong gậhmytt đwrwvbrtdu,miệrctxng cưzmxwvtxei cànblqng ngànblqy cànblqng lớnblqn, “đwrwvưzmxwkruec đwrwvưzmxwkruec đwrwvưzmxwkruec,ba năvtxem trôzogci qua đwrwvãciai trởhzhd thànblqnh ngưzmxwvtxei phụvtxe nữdsrj mạqielnh mẽvalc rồncpli! rấtlzqt tốvxxxt rấtlzqt tốvxxxt! sắciaic mặqielt cũvtxeng tưzmxwơwrwvi hồncplng hơwrwvn rấtlzqt nhiềvzhyu.Ba năvtxem nay ởhzhdzmxwnblqc ngoànblqi cháoiyzu thếhravnblqo, lầbrtdn nànblqy vềvzhyzmxwnblqc vẫhzhdn còxqcgn dựvxxx đwrwvynrznh lạqieli đwrwvi tiếhravp hay khôzogcng? còxqcgn…”Lãciaio gia tửxknk khôzogcng ngừsqoong nhìxqcgn ra bêkrzsn ngoànblqi,khôzogcng nhìxqcgn thấtlzqy Tiểqqcbu Thấtlzqt vànblq Cảnfmdnh Thụvtxey,áoiyznh mắciait cóhcek chúmctjt thấtlzqt vọhzhdng, “Cảnfmdnh Thụvtxey vànblq Tiểqqcbu Thấtlzqt khôzogcng vềvzhy sao?”

zogc Tốvxxx nhẫhzhdn nạqieli trảnfmd lờvtxei từsqoong câwrwvu hỏyrggi củsswaa lãciaio gia tửxknk, “Ôiwirng nộhravi,ba năvtxem nay con ởhzhdkrzsn ngoànblqi sốvxxxng rấtlzqt tốvxxxt,lầbrtdn nànblqy vềvzhyzmxwnblqc con dựvxxx đwrwvynrznh sẽvalchzhd mộhravt thờvtxei gian, lâwrwvu mộhravt chúmctjt mớnblqi rờvtxei đwrwvi..Lầbrtdn nànblqy con vềvzhyzmxwnblqc lànblqxqcg chuyệrctxn côzogcng việrctxc,cho nêkrzsn Cảnfmdnh Thụvtxey vànblq Tiểqqcbu Thấtlzqt sẽvalc vềvzhy muộhravn hơwrwvn hai ngànblqy,hai đwrwvwnaza nóhcek chắciaic hai hôzogcm nữdsrja vềvzhy tớnblqi nơwrwvi rồncpli,tớnblqi lúmctjc đwrwvóhcek con sẽvalc đwrwvưzmxwa hai đwrwvwnaza nóhcek qua chơwrwvi vớnblqi ôzogcng.”

Nghe thấtlzqy nhữdsrjng lờvtxei côzogchceki,Tiêkrzsu Lăvtxeng khôzogcng kiềvzhym chếhrav đwrwvưzmxwkruec nhìxqcgn côzogc mộhravt cáoiyzi.

zogc Tốvxxx coi nhưzmxw khôzogcng nhìxqcgn thấtlzqy áoiyznh mắciait củsswaa Tiêkrzsu Lăvtxeng.

Toànblqn áoiyznh mắciait củsswaa lãciaio gia tửxknk nhưzmxwoiyzng lêkrzsn,gầbrtdy tớnblqi nỗoiyzi chỉzdhk da bọhzhdc xưzmxwơwrwvng,tay dùsajsng lựvxxxc nắciaim chặqielt lấtlzqy tay Tôzogc Tốvxxx, “Cảnfmdnh Thụvtxey vànblq Tiểqqcbu Thấtlzqt sẽvalc vềvzhy ưzmxw? Đadpyưzmxwkruec đwrwvưzmxwkruec đwrwvưzmxwkruec! thậhmytt sựvxxx quáoiyz tốvxxxt rồncpli,Tôzogc Tốvxxx ànblq,nhữdsrjng năvtxem nay nhữdsrjng video con gửxknki tớnblqi ta đwrwvvzhyu xem,ôzogcng nghĩxwqf Cảnfmdnh Thụvtxey vànblq Tiểqqcbu Thấtlzqt lớnblqn hơwrwvn rấtlzqt nhiềvzhyu rồncpli,cũvtxeng khôzogcng biếhravt đwrwvưzmxwkruec títlzqnh cáoiyzch thay đwrwvzogci nhưzmxw thếhravnblqo.Còxqcgn nữdsrja ba năvtxem rồncpli chưzmxwa gặqielp khôzogcng biếhravt hai đwrwvwnaza nhóhcekc đwrwvóhcekhcekxqcgn nhậhmytn ra ta nữdsrja hay khôzogcng.”

“Đadpyưzmxwơwrwvng nhiêkrzsn nhậhmytn ra chứwnaz,lầbrtdn nànblqy con vềvzhyzmxwnblqc Cảnfmdnh Thụvtxey vànblq Tiểqqcbu Thấtlzqt cũvtxeng đwrwvòxqcgi vềvzhyvtxeng nữdsrja cơwrwv.Nóhceki lànblq rấtlzqt nhớnblq cụvtxe nộhravi,muốvxxxn tớnblqi gặqielp cụvtxe.Nhưzmxwng chỉzdhkxqcg vấtlzqn đwrwvvzhy lịynrzch trìxqcgnh,chỉzdhkhcek thểqqcb vềvzhy muộhravn hơwrwvn hai ngànblqy.Hai đwrwvwnaza nóhcektlzqnh cáoiyzch cũvtxeng khôzogcng thay đwrwvzogci nhiềvzhyu lắciaim,Cảnfmdnh Thụvtxey vẫhzhdn cáoiyzi títlzqnh cáoiyzch giànblq đwrwvvtxei đwrwvóhcek khôzogcng thítlzqch nóhceki nhiềvzhyu,Tiểqqcbu Thấtlzqt so vớnblqi trưzmxwnblqc kia vẫhzhdn vậhmyty,hôzogcm nànblqo cũvtxeng a a êkrzs êkrzshceki khôzogcng ngừsqoong,vẫhzhdn nhưzmxw vậhmyty đwrwvóhcekqiel.”

ciaio gia tửxknk khóhceke mắciait đwrwvvzhyu ưzmxwnblqt hếhravt rồncpli!

Ôiwirng vẫhzhdn nghĩxwqf quãciaing thờvtxei gian còxqcgn sốvxxxng nànblqy,cảnfmd đwrwvvtxei cũvtxeng khôzogcng cóhcekwrwv hộhravi nhìxqcgn thấtlzqy hai đwrwvwnaza chắciait nữdsrja cơwrwv.

Khôzogcng nghĩxwqfnblq!


Khôzogcng nghĩxwqfnblqzogc Tốvxxx vẫhzhdn còxqcgn vềvzhyzmxwnblqc,lạqieli còxqcgn khôzogcng títlzqnh toáoiyzn chuyệrctxn trưzmxwnblqc kia cho hai đwrwvwnaza nhỏyrgg tớnblqi thăvtxem ôzogcng.

ciaio gia tửxknk nắciaim lấtlzqy tay Tôzogc Tốvxxx,vui tớnblqi nỗoiyzi đwrwvbrtdu ngóhcekn tay đwrwvvzhyu run lêkrzsn, “Đadpyưzmxwkruec đwrwvưzmxwkruec đwrwvưzmxwơwrwvc! khôzogcng thay đwrwvzogci gìxqcg, thậhmytt tốvxxxt!”

Tiêkrzsu Khảnfmd nhìxqcgn thấtlzqy lãciaio gia tửxknk cảnfmdm xúmctjc cóhcek chúmctjt mấtlzqt kiểqqcbm soáoiyzt,nhanh chóhcekng chạqiely tớnblqi ôzogcm lấtlzqy cáoiyznh tay củsswaa lãciaio gia tửxknkvtxeng nịynrzu, “Ôiwirng nộhravi,ôzogcng đwrwvsqoong cóhcek đwrwvkruei tớnblqi lúmctjc Cảnfmdnh Thụvtxey vànblq Tiểqqcbu Thấtlzqt trởhzhd vềvzhynblq khôzogcng còxqcgn thưzmxwơwrwvng cháoiyzu nữdsrja đwrwvtlzqy nhézogc,chắciait nộhravi cầbrtdn phảnfmdi thưzmxwơwrwvng,nhưzmxwng cháoiyzu gáoiyzi cũvtxeng cầbrtdn phảnfmdi thưzmxwơwrwvng đwrwvóhcek.”

“Cáoiyzi con bézogc nha đwrwvbrtdu thốvxxxi nànblqy,lạqieli còxqcgn ghen vớnblqi cháoiyzu củsswaa mìxqcgnh ànblq!”lãciaio gia tửxknk lắciaic đwrwvbrtdu.

Tiêkrzsu Khảnfmdnblqm mặqielt quỷuoyx,lèvcjzzmxwivnfi vớnblqi lãciaio gia tửxknk.

ciaio gia tửxknk thởhzhdnblqi,nhìxqcgn nhữdsrjng ngưzmxwvtxei cóhcekhzhd trong nhànblq, “Ôiwirng bâwrwvy giờvtxe,chỉzdhkhcek duy nhấtlzqt ba nguyệrctxn vọhzhdng,thứwnaz nhấtlzqt cóhcek thểqqcb sớnblqm đwrwvưzmxwkruec nhìxqcgn thấtlzqy Cảnfmdnh Thụvtxey vànblq Tiểqqcbu Thấtlzqt,nguyệrctxn vọhzhdng nànblqy rấtlzqt nhanh sẽvalcwrwvm đwrwvưzmxwkruec thựvxxxc hiệrctxn rồncpli! Thứwnaz hai,Tôzogc Tốvxxxnblq tiểqqcbu tửxknk thốvxxxi kia…ôzogcng vẫhzhdn muốvxxxn rồncpli sẽvalchcek ngànblqy nhìxqcgn thấtlzqy hai đwrwvwnaza con hòxqcga hợkruep lạqieli, đwrwviềvzhyu nànblqy chắciaic phảnfmdi xem ôzogcng cóhcek phúmctjc cóhcek thểqqcb đwrwvưzmxwkruec nhìxqcgn thấtlzqy hay khôzogcng, đwrwviềvzhyu nànblqy ôzogcng khôzogcng miễrctxn cưzmxwivnfng yêkrzsu cầbrtdu.Thứwnaz ba lànblq Tiêkrzsu Khảnfmd!”

“Con?” Tiểqqcbu Khảnfmd chỉzdhknblqo mũvtxei củsswaa mìxqcgnh!

ciaio gia tửxknk gậhmytt đwrwvbrtdu khẳxqcgng đwrwvynrznh, “Bâwrwvy giờvtxe ôzogcng chỉzdhk mong cháoiyzu cóhcek thểqqcbkrzsn bềvzhy gia thấtlzqt, cháoiyzu đwrwvóhcekwrwvãciai ba mưzmxwơwrwvi ba tuổzogci rồncpli,ngay cảnfmd bạqieln trai cũvtxeng khôzogcng cóhcek, lầbrtdn nànblqo bắciait con tìxqcgm đwrwvvxxxi tưzmxwkrueng con cũvtxeng thoáoiyzi tháoiyzc, ôzogcng vẫhzhdn còxqcgn muốvxxxn cóhcek thểqqcb tựvxxx tay đwrwvưzmxwa con tớnblqi gia đwrwvìxqcgnh nhànblq chồncplng cơwrwv,nhìxqcgn con hạqielnh phúmctjc ôzogcng mớnblqi yêkrzsn lòxqcgng! nhưzmxwng cáoiyzi con nhànblq đwrwvbrtdu nànblqy,ngay cảnfmd bạqieln trai cũvtxeng khôzogcng tìxqcgm đwrwvưzmxwkruec,hay con lànblq …lãciaio Trầbrtdn,cáoiyzi từsqoo đwrwvóhcekhceki nhưzmxw thếhravnblqo?”

ciaio Trầbrtdn cưzmxwvtxei nhắciaic nhởhzhd, “Lãciaio gia tửxknk,lànblq lessbian”

“Đadpyúmctjng đwrwvúmctjng đwrwvúmctjng,con liệrctxu khôzogcng phảnfmdi lànblq lessbian chứwnaz!”

Tiêkrzsu Khảnfmd cảnfmd mặqielt tốvxxxi sầbrtdm, kézogco dịynrzch môzogcng ra xa, nhìxqcgn lãciaio gia tửxknk tỏyrgg vẻjufw khôzogcng thítlzqch, “Ôiwirng nộhravi, ôzogcng khôzogcng thểqqcb nghĩxwqf tốvxxxt mộhravt chúmctjt vềvzhy cháoiyzu gáoiyzi mìxqcgnh sao! con lànblq đwrwvncplng títlzqnh ôzogcng còxqcgn cóhcek thểqqcb vui vẻjufw nhưzmxw vậhmyty sao! Con lànblq vẫhzhdn chưzmxwa tìxqcgm đwrwvưzmxwkruec ngưzmxwvtxei đwrwvànblqn ôzogcng mànblq con thítlzqch, con khôzogcng muốvxxxn tùsajsy ýkjeaxqcgm mộhravt ngưzmxwvtxei sốvxxxng cho hếhravt đwrwvvtxei! ôzogcng yêkrzsn tâwrwvm đwrwvi.nếhravu nhưzmxw con tìxqcgm đwrwvưzmxwkruec ngưzmxwvtxei con thítlzqch,chỉzdhk cầbrtdn vẫhzhdn đwrwvang đwrwvhravc thâwrwvn,khôzogcng cầbrtdn biếhravt anh ấtlzqy ba bảnfmdy hai mốvxxxt ngànblqy nhưzmxw thếhravnblqo,cháoiyzu gáoiyzi ôzogcng nhấtlzqt đwrwvynrznh sẽvalc tấtlzqn côzogcng tớnblqi tấtlzqp,tớnblqi lúmctjc đwrwvóhcek ôzogcng nhấtlzqt đwrwvynrznh phảnfmdi giúmctjp cháoiyzu tróhceki anh ta lạqieli mang vềvzhy nhézogc.”

Tiêkrzsu Khảnfmd áoiyznh mắciait chuyểqqcbn.,nhìxqcgn Tiêkrzsu Lăvtxeng vànblqzogc Tốvxxx, “Ôiwirng nộhravi nhưzmxwng mànblq trưzmxwnblqc mắciait, chuyệrctxn hệrctx trọhzhdng cảnfmd mộhravt đwrwvvtxei,cầbrtdn phảnfmdi thậhmytn trọhzhdng cànblqng thậhmytn trọhzhdng, chúmctjng ta vẫhzhdn còxqcgn phảnfmdi lêkrzsn kếhrav hoạqielch lâwrwvu dànblqi,ha ha kếhrav hoạqielch phảnfmdi thậhmytt lâwrwvu dànblqi, Tiêkrzsu Lăvtxeng, Tôzogc Tốvxxx hai đwrwvwnaza nóhceki cóhcek đwrwvúmctjng khôzogcng!”

Hai đwrwvwnaza…


Chỉzdhk mộhravt từsqoo nhưzmxwng nhưzmxwhcek thểqqcbzogco hai ngưzmxwvtxei họhzhdtlzqch lạqieli gầbrtdn nhau hơwrwvn.

zogc TỐzogc hiểqqcbu tâwrwvm ýkjea củsswaa Tiểqqcbu Khảnfmd, cưzmxwvtxei cưzmxwvtxei, thuậhmytn theo lờvtxei củsswaa côzogctlzqy trảnfmd lờvtxei, “Vâwrwvng.”

Thờvtxei gian vẫhzhdn còxqcgn sớnblqm,chưzmxwa tớnblqi bốvxxxn giờvtxe chiềvzhyu.

ciaio gia tửxknk lạqieli hỏyrggi vềvzhyxqcgnh hìxqcgnh côzogcng việrctxc củsswaa Tôzogc Tốvxxx,khi biếhravt Tôzogc Tốvxxxnblq ngưzmxwvtxei đwrwvqieli diệrctxn tìxqcgm đwrwvqieli lýkjea cho Nala,lãciaio gia tửxknk nhìxqcgn Tiêkrzsu Lăvtxeng môzogct cáoiyzi,áoiyznh mắciait đwrwvsswa đwrwvqqcb cho ngưzmxwvtxei kháoiyzc hiểqqcbu đwrwvưzmxwkruec hànblqm ýkjea,rấtlzqt nhanh áoiyznh mắciait anh lóhceke lêkrzsn, tráoiyznh đwrwvi áoiyznh mắciait đwrwvóhcek, cưzmxwvtxei haha nóhceki vớnblqi Tôzogc Tốvxxx, “Cáoiyzi nànblqy tốvxxxt! Tiểqqcbu Khảnfmd nha đwrwvbrtdu nànblqy thờvtxei gian gầbrtdn đwrwvâwrwvy đwrwvvzhyu bậhmytn vấtlzqn đwrwvvzhy đwrwvqielt thầbrtdu, khôzogcng ngờvtxe rằvtxbng lạqieli lànblq ngưzmxwvtxei củsswaa gia đwrwvìxqcgnh. Nhưzmxwng mànblqzogc Tốvxxx con nhấtlzqt đwrwvynrznh khôzogcng đwrwvưzmxwkruec khuan nhưzmxwkrueng vớnblqi nóhcek quáoiyz,nếhravu khôzogcng sựvxxx nghiệrctxp mànblq qua thuậhmytn phong thuậhmytn thủssway,cáoiyzi đwrwvzogci con nha đwrwvbrtdu nànblqy sẽvalcmctjt lêkrzsn tậhmytn lêkrzsn trờvtxei mấtlzqt thôzogci.”

Tiêkrzsu Khảnfmd kháoiyzng nghịynrz, “Ôiwirng nộhravi,ôzogcng cho cùsajsng lànblq ôzogcng nộhravi củsswaa ai vậhmyty!”

“Con nóhceki xem!” Lãciaio gia tửxknk nhẹipnd nhànblqng hừsqoo mộhravt tiếhravng!

Trong phòxqcgng kháoiyzch khôzogcng khítlzq rấtlzqt vui vẻjufw!

zogc Tốvxxx nhâwrwvn lúmctjc mọhzhdi ngưzmxwvtxei nóhceki chuyệrctxn,xem xézogct mộhravt lưzmxwkruet phòxqcgng kháoiyzch,đwrwvncpl vậhmytt trong phòxqcgng khôzogcng cóhcek thay đwrwvzogci quáoiyz nhiềvzhyu,duy nhấtlzqt thay đwrwvzogci …chítlzqnh lànblq bứwnazc ảnfmdnh cưzmxwnblqi đwrwvóhcek.

zogc nhớnblq trưzmxwnblqc khi côzogc rờvtxei đwrwvi,trong phòxqcgng kháoiyzch treo đwrwvbrtdy lànblqnfmdnh cưzmxwnblqi củsswaa côzogcnblq Tiêkrzsu Lăvtxeng,nhưzmxwng bâwrwvy giờvtxe lạqieli khôzogcng còxqcgn vếhravt títlzqch gìxqcg.

zogc Tốvxxx khôzogcng biếhravt nghĩxwqf tớnblqi chuyệrctxn gìxqcgoiyznh mắciait cóhcek chúmctjt buồncpln bãciai.

“Đadpyúmctjng rồncpli,Tôzogc Tốvxxx.Bâwrwvy giờvtxe cháoiyzu ởhzhd đwrwvâwrwvu?”

zogc Tốvxxx nhanh chóhcekng đwrwvynrznh thầbrtdn trảnfmd lờvtxei lãciaio gia tửxknk, “Kháoiyzch sạqieln ạqiel.”

ciaio gia tửxknk bỗoiyzng cau mànblqy lạqieli, “Ởesmv kháoiyzch sạqieln gìxqcg chứwnaz! ởhzhd kháoiyzch sạqieln khôzogcng tiệrctxn, vềvzhy nhànblqhzhd đwrwvi! Tiêkrzsu Khảnfmd, chúmctjt nữdsrja cóhcekn tớnblqi kháoiyzch sạqieln chuyểqqcbn đwrwvncpl củsswaa Tôzogc Tốvxxx vềvzhy đwrwvâwrwvy, vềvzhy nhànblqhzhd!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.