Boss Trở Thành Chồng

Chương 492 :

    trước sau   
Tiêkcflu lăhzmcng nhúkcprn vai, vỗkcfl vỗkcfl nhẹusvoufkmi chỗkcfl điiknang nhôiusakcfln kia, anh thởdgkfbfkxi, “Đotvdotvdng vộvusui, nóeubcng vộvusui khôiusang ăhzmcn điiknưpbwzgbqwc điikncucwu phụnrofeubcng điiknâagxnu!”

iusa Tốnrof nằkplym trêkcfln giưpbwzncxtng khôiusang điiknvusung điikncucwy, nhịjpelp thởdgkf điiknatwqu điiknnayin!

Tiêkcflu Lăhzmcng điiknưpbwza tay nắjupzm lấsjzpy bàbfkxn tay thòsjqq ra ngoàbfkxi củsjqqa Tôiusa Tốnrof, tốnrofi qua rốnroft cụnrofc uốnrofng bao nhiêkcflu rưpbwzgbqwu màbfkxagxny giờncxt ngủsjqqhzmcn ra nhưpbwz thếopkm!

Ngưpbwzncxti phụnrof nữilkqbfkxy, tửiusau lưpbwzgbqwng khôiusang bao nhiêkcflu màbfkxufkmm uốnrofng nhiềatwqu thếopkm!

Tiêkcflu Lăhzmcng ngồkcfli xuốnrofng bêkcfln điikntrvgu giưpbwzncxtng, anh cứozrc thếopkm ngắjupzm nhìvusun Tôiusa Tốnrof điiknang ngủsjqq say sưpbwza.

……


khdpng lúkcprc điiknóeubc!

vusu trong tứozrc hợgbqwp việwomdn củsjqqa Tôiusa gia ởdgkf Kinh thàbfkxnh!

Bạzdzdch Linh lạzdzdi mộvusut lầtrvgn nữilkqa xuấsjzpt hiệwomdn trong tầtrvgng hầtrvgm tốnrofi om, côiusa bậcucwt điiknèdqtyn tầtrvgng hầtrvgm, con mắjupzt củsjqqa ngưpbwzncxti điiknàbfkxn ôiusang nằkplym trêkcfln giưpbwzncxtng sắjupzt hơhalli điiknvusung điikncucwy vàbfkx rồkcfli lạzdzdi quay vềatwqpbwz thếopkmufkmc chếopkmt nhưpbwzkcprc trưpbwzdrbbc! Tiếopkmng giầtrvgy cao góeubct ‘cộvusup cộvusup cộvusup’ kêkcflu lêkcfln vàbfkx cứozrcsbyko dàbfkxi điiknếopkmn bêkcfln giưpbwzncxtng sắjupzt mớdrbbi chịjpelu thôiusai.

Trong 3 năhzmcm, Bạzdzdch Linh điiknãkply thàbfkxnh côiusang biếopkmn điiknmvqai từotvd mộvusut điiknóeubca hoa trắjupzng yếopkmu ớdrbbt thàbfkxnh mộvusut bôiusang hoa điiknen gai góeubcc, côiusa mặnayic cảtrvg mộvusut bộvusu điiknkcflbfkxu điiknen kịjpelt, từotvd mộvusut máufkmi tóeubcc điiknen thuầtrvgn khôiusang gìvusu điiknnayic sắjupzc bịjpeliusabfkxm xoăhzmcn thàbfkxnh lọiusan to, thâagxnn hìvusunh côiusagywtng chẳtrvgng gầtrvgy guộvusuc nhưpbwz 3 năhzmcm trưpbwzdrbbc nữilkqa, dưpbwzdrbbi chiếopkmc áufkmo ngắjupzn tay màbfkxu điiknen kia lộvusu ra mộvusut cáufkmnh tay rắjupzn chắjupzc, nhưpbwz tràbfkxn điikntrvgy sựzugx điiknvusut pháufkm! Ávomonh mắjupzt củsjqqa côiusagywtng khôiusang còsjqqn giảtrvg vờncxtiusa tộvusui vàbfkx ngâagxny thơhall nhưpbwzkcprc trưpbwzdrbbc, màbfkx trong điiknóeubceubc chúkcprt dãkply, cóeubc chúkcprt cay, cóeubc chúkcprt điiknvusuc! Nhìvusun điiknãkply thấsjzpy côiusabfkx ngưpbwzncxti phụnrof nữilkq khóeubc điiknsjqq ngưpbwzncxti kháufkmc lạzdzdi gầtrvgn!

kcprc nàbfkxy trong tay Bạzdzdch Linh cầtrvgm mộvusut chiếopkmc roi da dàbfkxi, côiusa cầtrvgm chiếopkmc roi da thọiusac thọiusac vàbfkxo ngưpbwzncxti củsjqqa gãkply điiknàbfkxn ôiusang têkcfln Mạzdzdc Tầtrvgm điiknang nằkplym nhưpbwz chếopkmt trêkcfln giưpbwzncxtng sắjupzt, lạzdzdnh lùkhdpng nóeubci, “Dậcucwy!”

Mạzdzdc Tầtrvgm thưpbwz thảtrvg mởdgkfyhhz mắjupzt, liếopkmc nhìvusun Bạzdzdch Linh, áufkmnh nhìvusun điiknóeubc rấsjzpt vôiusa hồkcfln!

Khóeubce miệwomdng Bạzdzdch Linh nhếopkmch lêkcfln, côiusapbwzncxti khểsjqqnh, chiếopkmc roi da trong tay côiusa điiknưpbwza lêkcfln điiknưpbwza xuốnrofng, “Còsjqqn khôiusang chịjpelu dậcucwy, roi trong tay tôiusai sẽswub điiknưpbwzgbqwc nệwomdn lêkcfln ngưpbwzncxti anh điiknsjzpy!”

Mạzdzdc Tầtrvgm làbfkxm nhưpbwz khôiusang nghe thấsjzpy gìvusu, anh lạzdzdi nhắjupzm mắjupzt lạzdzdi!

3 năhzmcm rồkcfli!

Anh điiknãkply bịjpel nhốnroft ởdgkfufkmi tầtrvgng hầtrvgm chậcucwt hẹusvop tốnrofi tăhzmcm nàbfkxy điiknãkply 3 năhzmcm rồkcfli!

Nếopkmu nhưpbwz khôiusang phảtrvgi ngưpbwzncxti điiknưpbwza cơhallm mỗkcfli ngàbfkxy nóeubci cho anh biếopkmt vềatwq thờncxti gian, anh còsjqqn khôiusang biếopkmt mìvusunh điiknãkply trảtrvgi qua 3 năhzmcm ởdgkfufkmi chỗkcflbfkxy!

3 năhzmcm nay, vìvusu muốnrofn anh khôiusang bịjpel teo cơhall, Bạzdzdch Linh thi thoảtrvgng cởdgkfi dâagxny xíyhhzch sắjupzt trêkcfln giưpbwzncxtng, điiknsjqq cho anh cóeubc thểsjqq hoạzdzdt điiknvusung điiknôiusai chúkcprt, nhưpbwzng cũgywtng chỉkcpr điiknưpbwzgbqwc cóeubc vậcucwy, nơhalli anh cóeubc thểsjqq hoạzdzdt điiknvusung chỉkcprbfkxhzmcn hầtrvgm nhỏatwqsbykbfkxy, ngoàbfkxi ra khôiusang gìvusu kháufkmc! Mọiusai cáufkmch điiknsjqq bỏatwq trốnrofn anh điiknatwqu điiknãkply thửiusa rồkcfli.

Nhưpbwzng....


Nhàbfkx Tổmvqa củsjqqa Tôiusa gia nhưpbwz mộvusut cáufkmi lồkcflng bằkplyng sắjupzt, hoàbfkxn toàbfkxn khôiusang thểsjqq trốnrofn thoáufkmt!

Mỗkcfli lầtrvgn chạzdzdy trốnrofn, sau khi quay lạzdzdi phảtrvgi điiknnrofi mặnayit vớdrbbi nhữilkqng trậcucwn điiknòsjqqn cay nghiệwomdt củsjqqa Bạzdzdch Linh! Mạzdzdc Tầtrvgm điiknãkply tuyệwomdt vọiusang rồkcfli, anh thậcucwt sựzugx điiknãkply tuyệwomdt vọiusang!

“Mạzdzdc Tầtrvgm, điiknozrcng dậcucwy cho tôiusai!”

“Bạzdzdch Linh.....” Đotvdãkplyagxnu anh khôiusang khai giọiusang, nêkcfln khi Mạzdzdc Tầtrvgm vừotvda mởdgkf miệwomdng nóeubci, âagxnm thanh củsjqqa anh hơhalli lạzdzdc điikni, “Cóeubc bảtrvgn lĩwdcinh thìvusu giếopkmt tôiusai điikni!”

Anh bâagxny giờncxt sốnrofng khôiusang bằkplyng chếopkmt!

Bạzdzdch Linh nhìvusun vếopkmt thưpbwzơhallng hằkplyn sâagxnu trêkcfln cổmvqa tay tráufkmi củsjqqa anh, côiusapbwzncxti lạzdzdnh, “Muốnrofn chếopkmt? Nằkplym mơhall!”

Mạzdzdc Tầtrvgm cảtrvgm thấsjzpy vôiusakhdpng bi ai, nhắjupzm mắjupzt lạzdzdi. Anh điiknãkply tranh thủsjqqkcprc ngưpbwzncxti điiknưpbwza cơhallm khôiusang điiknsjqq ývusu, giấsjzpu điikni báufkmt ăhzmcn cơhallm, điikngbqwi ngưpbwzncxti kháufkmc điikni khỏatwqi, anh điikncucwp báufkmt điiknsjqq lấsjzpy mảtrvgnh vỡbfkxkhdpng điiknsjqq cứozrca cổmvqa tay tựzugxufkmt. Anh cứozrca rấsjzpt sâagxnu, xem chừotvdng điiknãkply quyếopkmt tâagxnm tìvusum điiknưpbwzncxtng chếopkmt nhưpbwzng....Anh vẫtcain khôiusang chếopkmt!

Sau khi tỉkcprnh dậcucwy, anh vẫtcain nằkplym trêkcfln chiếopkmc giưpbwzncxtng sắjupzt trong cáufkmi hầtrvgm nhỏatwqsbykbfkxy!

Việwomdc Truyềatwqn dịjpelch cũgywtng điiknưpbwzgbqwc làbfkxm ởdgkf điiknâagxny!

Anh điiknãkply thửiusa tuyệwomdt thựzugxc, khôiusang ăhzmcn khôiusang uốnrofng, nhưpbwzng Bạzdzdch Linh sẽswub cho ngưpbwzncxti tiêkcflm chấsjzpt dinh dưpbwzbfkxng cho anh, còsjqqn cho ngưpbwzncxti ésbykp anh uốnrofng nưpbwzdrbbc!

Thậcucwm chíyhhz!

ufkmi ngưpbwzncxti lúkcprc trưpbwzdrbbc mang cơhallm cho anh vìvusu điiknãkplyiusa ývusu điiknsjqq ‘quêkcfln’ mộvusut cáufkmi báufkmt ởdgkf chỗkcfl anh màbfkx bịjpel áufkmp giảtrvgi điiknếopkmn tầtrvgng hầtrvgm, ngay trưpbwzdrbbc mặnayit anh, Bạzdzdch Linh khôiusang nểsjqq nhữilkqng lờncxti van xin tha thứozrc, côiusahzmcm mộvusut viêkcfln kẹusvoo ngang điikntrvgu anh ta!

Từotvd sau lúkcprc điiknóeubc, toàbfkxn bộvusuufkmt điiknĩwdcia củsjqqa anh điiknatwqu điiknmvqai thàbfkxnh điiknkcfl gỗkcfl!


Hộvusup cơhallm bằkplyng gỗkcfl! Muỗkcflng gỗkcfl, dĩwdcia cũgywtng bằkplyng gỗkcfl!

Nhớdrbb lạzdzdi nhữilkqng chuyệwomdn điiknóeubc, Mạzdzdc tầtrvgm lạzdzdi cảtrvgm thấsjzpy tuyệwomdt vọiusang!

agxny giờncxt điiknnrofi vớdrbbi anh, chếopkmt cũgywtng làbfkx mộvusut thứozrc quáufkm sa xỉkcpr.

“Bạzdzdch Linh.....rốnroft cụnrofc côiusa muốnrofn thếopkmbfkxo, nóeubci toẹusvot ra điikni.”

“Tôiusai muốnrofn thếopkmbfkxo? Lầtrvgn nàbfkxy tôiusai điiknem cho anh hai tin, mộvusut tin tốnroft, mộvusut tin xấsjzpu, xin hỏatwqi anh muốnrofn nghe tin nàbfkxo trưpbwzdrbbc?”

Mạzdzdc Tầtrvgm nằkplym trêkcfln giưpbwzncxtng bấsjzpt điiknvusung.

Giờncxt điiknâagxny điiknnrofi vớdrbbi anh còsjqqn cóeubc sựzugx kháufkmc biệwomdt giữilkqa tin tốnroft vàbfkx tin xấsjzpu sao!

Bạzdzdch Linh ghésbykt nhấsjzpt làbfkx thấsjzpy Mạzdzdc Tầtrvgm nằkplym bấsjzpt điiknvusung nhưpbwz chếopkmt vậcucwy, côiusakcprm lấsjzpy cổmvqa áufkmo anh, vựzugxc dậcucwy. Tứozrcc khắjupzc nhữilkqng xiềatwqng xíyhhzch trêkcfln tứozrc chi anh kêkcflu lêkcfln vang vọiusang, 3 năhzmcm nay, Mạzdzdc Tầtrvgm điiknãkply gầtrvgy điiknếopkmn da bọiusac xưpbwzơhallng khôiusang thàbfkxnh hìvusunh ngưpbwzncxti, Bạzdzdch Linh thìvusu ngàbfkxy nàbfkxo cũgywtng luyệwomdn tậcucwp. Thểsjqq chấsjzpt côiusa tốnroft lêkcfln rấsjzpt nhiềatwqu, mộvusut cáufkmi túkcprm cổmvqa áufkmo nàbfkxy màbfkxiusaeubc thểsjqqsbyko cảtrvg ngưpbwzncxti Mạzdzdc Tầtrvgm tớdrbbi trưpbwzdrbbc mặnayit mìvusunh!

Bạzdzdch Linh hung hăhzmcng khíyhhzt chặnayit cổmvqa anh lạzdzdi, cắjupzn răhzmcng nghiếopkmn lợgbqwi nóeubci, “Đotvdotvdng cóeubc tỏatwq ra cáufkmi vẻbssn nửiusaa chếopkmt nửiusaa sốnrofng nhưpbwz thếopkm! Mạzdzdc Tầtrvgm, tôiusai cảtrvgnh cáufkmo anh! Anh khôiusang chếopkmt điiknưpbwzgbqwc điiknâagxnu! Cũgywtng điiknotvdng nghĩwdci chuyệwomdn điikni tìvusum cáufkmi chếopkmt, nếopkmu còsjqqn cóeubc lầtrvgn sau, tôiusai sẽswub chặnayit điiknozrct tứozrc chi củsjqqa anh, cho anh muốnrofn sốnrofng khôiusang điiknưpbwzgbqwc muốnrofn chếopkmt khôiusang xong!”

yhhz mắjupzt Mạzdzdc Tầtrvgm hơhalli rung rung.

Bạzdzdch Linh sau khi thấsjzpy điiknvusung tháufkmi củsjqqa anh, côiusabfkxi lòsjqqng rồkcfli quăhzmcng anh trởdgkf lạzdzdi giưpbwzncxtng. Tiếopkmng xíyhhzch điikncucwp vàbfkxo chiếopkmc giưpbwzncxtng sắjupzt tạzdzdo ra mộvusut tạzdzdp âagxnm chóeubci tai, Bạzdzdch Linh điiknozrcng khoanh tay trưpbwzdrbbc ngựzugxc, côiusa nhìvusun anh lạzdzdnh lùkhdpng nóeubci, “Tôiusai sẽswubeubci tin xấsjzpu trưpbwzdrbbc. Mạzdzdc Oanh Oanh mắjupzc bệwomdnh AIDS..... nóeubc chếopkmt hôiusam qua rồkcfli!”

Trêkcfln mặnayit Mạzdzdc Tầtrvgm..... khôiusang cóeubc chúkcprt điiknau buồkcfln.

Anh nhẹusvo ngoắjupzc khóeubce miệwomdng cưpbwzncxti, “Chếopkmt rồkcfli.....cũgywtng tốnroft!”

agxny giờncxt điiknnrofi vớdrbbi gia điiknìvusunh anh, chếopkmt mớdrbbi làbfkxufkmch giảtrvgi thoáufkmt tốnroft nhấsjzpt, còsjqqn tốnroft hơhalln ởdgkf trong ngụnrofc chịjpelu tùkhdp chịjpelu tộvusui.

ufkmch điiknâagxny hai năhzmcm 6 tháufkmng trưpbwzdrbbc, mẹusvo anh vìvusu khôiusang chịjpelu điiknưpbwzgbqwc sựzugx nhụnrofc nhãkply khi ởdgkfkhdpkcfln điiknãkply tựzugx điikncucwp điikntrvgu vàbfkxo tưpbwzncxtng tựzugxufkmt rồkcfli!

Bốnrof anh, Mạzdzdc Đotvdàbfkxo cũgywtng vìvusu mỗkcfli ngàbfkxy điiknatwqu bịjpel điiknáufkmnh điikncucwp trong tùkhdpkcfln hai năhzmcm trưpbwzdrbbc điiknãkply chếopkmt trong điiknóeubc rồkcfli! Bâagxny giờncxt Oanh Oanh cũgywtng điikni rồkcfli!

Tốnroft quáufkm!

Mạzdzdc Tầtrvgm vôiusakhdpng ngưpbwzbfkxng mộvusu ngưpbwzncxti nhàbfkx củsjqqa anh cóeubc thểsjqq tựzugx quyếopkmt điiknjpelnh điiknưpbwzgbqwc sựzugx sốnrofng chếopkmt củsjqqa bảtrvgn thâagxnn!

“Mạzdzdc Tầtrvgm, anh khôiusang điiknau buồkcfln sao?”

“Bọiusan họiusa điiknãkply điiknưpbwzgbqwc giảtrvgi thoáufkmt, điiknáufkmng nhẽswubiusai phảtrvgi ngưpbwzbfkxng mộvusu họiusa mớdrbbi điiknúkcprng chứozrc!”

Ávomonh nhìvusun củsjqqa Bạzdzdch Linh điiknvusut nhiêkcfln hiệwomdn sựzugx hung áufkmc, roi trong tay côiusa điiknưpbwza lêkcfln rồkcfli quấsjzpt xuốnrofng.

“Cháufkmt——”

Tiếopkmng roi da quậcucwt mạzdzdnh lêkcfln da thịjpelt, sắjupzc mặnayit Mạzdzdc Tầtrvgm trắjupzng bệwomdch điikni, anh nắjupzm chặnayit nắjupzm điiknsjzpm, rêkcfln khẽswub.

“Mạzdzdc Tầtrvgm, tôiusai cảtrvgnh cáufkmo anh, ai chếopkmt cũgywtng điiknưpbwzgbqwc nhưpbwzng anh khôiusang điiknưpbwzgbqwc chếopkmt, cho dùkhdpiusai cóeubc phảtrvgi điiknuổmvqai điiknếopkmn cửiusaa diêkcflm la, cũgywtng phảtrvgi mang điiknưpbwzgbqwc anh quay lạzdzdi! Bâagxny giờncxt lấsjzpy roi quậcucwt anh cũgywtng khôiusang thấsjzpy điiknau nữilkqa phảtrvgi khôiusang! Đotvdếopkmn ngưpbwzncxti nhàbfkx chếopkmt hếopkmt cũgywtng khôiusang làbfkxm anh bậcucwn lòsjqqng nữilkqa điiknúkcprng khôiusang! Đotvdưpbwzgbqwc, nếopkmu vậcucwy tôiusai sẽswubeubci cho anh tin tốnroft còsjqqn lạzdzdi! Chuyệwomdn nàbfkxy điiknnrofi vớdrbbi anh cũgywtng làbfkx chuyệwomdn tốnroft điiknsjzpy!” Bạzdzdch Linh sáufkmt lạzdzdi bêkcfln Mạzdzdc Tầtrvgm, nóeubci khẽswub, “Quêkcfln khôiusang nóeubci cho anh hay, ngàbfkxy hôiusam qua Tôiusa Tốnrofkcflu quývusu củsjqqa anh vừotvda bay vềatwq từotvd Mỹhjmn, ha ha——nhữilkqng kẻbssn điiknãkplybfkxm tôiusai tổmvqan thưpbwzơhallng nay điiknãkply chịjpelu báufkmo ứozrcng hếopkmt rồkcfli, chỉkcprsjqqn lạzdzdi côiusa ta——Mạzdzdc Tầtrvgm, anh nóeubci tôiusai phảtrvgi dằkplyn vặnayit côiusa ta thếopkmbfkxo điiknâagxny? Hay làbfkx thếopkmbfkxy, tôiusai sẽswub rạzdzdch mặnayit côiusa ta trưpbwzdrbbc, sau điiknóeubc kiếopkmm mấsjzpy thằkplyng điiknàbfkxn ôiusang điiknếopkmn làbfkxm nhụnrofc côiusa ta! Sau điiknóeubckhdpng thanh sắjupzt nóeubcng, in từotvdng dấsjzpu, từotvdng dấsjzpu lêkcfln ngưpbwzncxti côiusa ta, tôiusai muốnrofn làbfkxm cho côiusa ta tan hoang từotvd trong ra ngoàbfkxi! Đotvdsjqq xem điiknếopkmn lúkcprc điiknóeubc điiknáufkmm điiknàbfkxn ôiusang cáufkmc anh cóeubcsjqqn mêkcfl muộvusui theo điiknuổmvqai côiusa ta nữilkqa khôiusang!”

Nhắjupzc điiknếopkmn Tôiusa Tốnrof, cuốnrofi cùkhdpng Mạzdzdc Tầtrvgm cũgywtng cóeubc phảtrvgn ứozrcng, anh nghe thấsjzpy lờncxti nóeubci hèdqtyn bẩpqyqn củsjqqa Bạzdzdch Linh, míyhhz mắjupzt nháufkmy liêkcfln tụnrofc, anh mởdgkf trừotvdng mắjupzt, “Bạzdzdch Linh! Côiusabfkx con áufkmc phụnrof! Côiusa cứozrc thửiusa điiknvusung vàbfkxo Tôiusa Tốnrof xem, tôiusai cóeubc điiknkcflng quy vi tậcucwn (chếopkmt chung), hay cóeubc thàbfkxnh ma cũgywtng khôiusang buôiusang tha cho côiusa điiknâagxnu!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.