Boss Trở Thành Chồng

Chương 485 :

    trước sau   
“Côpzpa khôpzpang phảufesi Tôpzpa Tốydvo

Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc giậvvgpt mìqgbynh, còknwun nghĩrbbj Tiêdhcau Lăbdqvng tỉtowlnh lạyijui rồvvgpi, nhưmkkrng thôpzpang qua áaibjnh sáaibjng củpyyua áaibjnh đvvgpèkochn, côpzpa nhìqgbyn thấtajzy áaibjnh mắbsbvt củpyyua Tiêdhcau Lăbdqvng vẫsfehn rãbsbv rờbacxi nhưmkkrszwz, côpzpa liềomgvn quàvddung tay qua cổlkth anh, “em làvddupzpaTốydvo, em làvddupzpa Tốydvo, Tiêdhcau Lăbdqvng, em quay vềomgv rồvvgpi, thậvvgpt sựhnbzvddu em”

“Làvddu em?”

“Đhrgnúwrbung vậvvgpy, làvddu em”

Tiêdhcau Lăbdqvng nửcuhta tin nửcuhta nhờbacxwrbui đvvgpkzviu, lạyijui hôpzpan lầkzvin nữmafca Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc, nhưmkkrng lầkzvin nàvdduy, anh rấtajzt nhanh từidev trêdhcan giưmkkrbacxng nhảufesy dựhnbzng lêdhcan, giốydvong nhưmkkr mộfjrmt chiếsvhyc lòknwu xo vậvvgpy, nhanh chóytrnng từidev trêdhcan giưmkkrbacxng bậvvgpy dậvvgpy, đvvgpfjrmng táaibjc quáaibj lớhthcn, dẫsfehn đvvgpếsvhyn ngưmkkrbacxi trựhnbzc tiếsvhyp từidev trêdhcan giưmkkrbacxng ngãbsbv xuốydvong, rơvvgpi mạyijunh đvvgpvvgpp xuốydvong sàvddun nhàvddu.

“Bụhfrtp-----“mộfjrmt tiếsvhyng kêdhcau


“Ưqvgnm…..”

Nhàvddu củpyyua Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc mớhthci vàvdduo ởknwu chưmkkra đvvgpưmkkrszawc máaibjy ngàvdduy, trong nhàvdduszwzng chưmkkra cóytrn rảufesi thảufesm sàvddun, Tiêdhcau Lăbdqvng ngãbsbv trựhnbzc tiếsvhyp xuốydvong sàvddun nhàvddu cẩlztdm thạyijuch nhưmkkr thếsvhyvdduy, đvvgpau đvvgpếsvhyn mứufesc anh nhóytrni lêdhcan mộfjrmt tiếsvhyng, áaibjnh mắbsbvt rãbsbv rờbacxi cũszwzng tỉtowlnh táaibjo lạyijui rấtajzt nhiềomgvu

“Tiêdhcau Lăbdqvng, Tiêdhcau Lăbdqvng anh cóytrnvddum sao khôpzpang” Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc hoảufesng loạyijun từidev trêdhcan giưmkkrbacxng xũszwzng nhảufesy xuốydvong, đvvgpưmkkra tay ra đvvgppyyu lấtajzy Tiêdhcau Lăbdqvng, hốydvoi hảufes hỏkzvii han, “anh ngãbsbvknwu chỗydvovdduo, đvvgpau khôpzpang? Em coi xem”

Tiêdhcau Lăbdqvng gạyijut bỏkzvi tấtajzt cảufesaibjc đvvgpfjrmng táaibjc củpyyua Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc

Đhrgnfjrmng táaibjc củpyyua Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc sữmafcng lạyijui, côpzpa gấtajzp gáaibjp nóytrni, “Tiêdhcau Lăbdqvng, em làvddupzpa Tốydvo àvddu…..”

“Tôpzpa Tốydvo?” Tiêdhcau Lăbdqvng đvvgpãbsbv nhìqgbyn rõqvgnvddung tìqgbynh hìqgbynh ởknwu trưmkkrhthcc mắbsbvt, áaibjnh mắbsbvt củpyyua anh hoàvddun toàvddun khôpzpang cóytrnytrnng hìqgbynh củpyyua Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc, đvvgpôpzpai mắbsbvt nhìqgbyn vàvdduo hai mắbsbvt củpyyua côpzpa, đvvgpôpzpai mắbsbvt củpyyua Tôpzpa Tốydvovddu mắbsbvt phưmkkrszawng, trong áaibjnh mắbsbvt nhìqgbyn sang bêdhcan nàvdduy liếsvhyc sang bêdhcan kia toàvddun bộfjrm đvvgpomgvu làvddu khôpzpang dễcuhtvddung gìqgbyytrn phong tìqgbynh, nhưmkkrng lạyijui trong sáaibjng mơvvgp hồvvgp, màvddu Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc lúwrbuc nàvdduy, thứufes trong con mắbsbvt côpzpa ta khiếsvhyn ngưmkkrbacxi kháaibjc cơvvgp bảufesn khôpzpang cóytrnaibjch nàvdduo trong sáaibjng

“Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc”

Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc khắbsbvp ngưmkkrbacxi đvvgpóytrnng băbdqvng cứufesng đvvgpơvvgp lạyijui

Anh ấtajzy….tỉtowlnh lạyijui rồvvgpi?

Khôpzpang

Khôpzpang phảufesi

rqazi rưmkkrszawu trong phòknwung nồvvgpng nặszwzc nhưmkkr thếsvhyvdduy, anh ấtajzy khẳttqvng đvvgpnecnnh sẽfico khôpzpang dễcuhtvddung tỉtowlnh lạyijui nhưmkkr thếsvhy, Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc nỗydvo lựhnbzc giữmafc vữmafcng bảufesn thâydvon, “Tiêdhcau Lăbdqvng anh đvvgpang nóytrni cáaibji gìqgby vậvvgpy, em khôpzpang phỉtowla Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc, em làvddupzpa Tốydvo àvddu….”

“Đhrgnidevng giảufes vờbacx nữmafca” trọvtfvng đvvgpkzviu Tiêdhcau Lăbdqvng đvvgpãbsbv bắbsbvt đvvgpkzviu di chuyểbdqvn, “Tôpzpa Tốydvo ban ngàvdduy hôpzpam nay đvvgpãbsbv rờbacxi khỏkzvii rồvvgpi, màvddupzpa…..làvddu Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc”


Tiêdhcau Lăbdqvng đvvgplztdy bỏkzvi Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc, đvvgpi thẳttqvng vàvdduo nhàvddu vệkzvi sinh trong phòknwung

Đhrgndhcan rồvvgpi

Anh rõqvgnvddung làvddurqazng Lãbsbvnh Mạyijuc bọvtfvn họvtfvrqazng uốydvong rưmkkrszawu, ai đvvgpếsvhyn nóytrni cho anh biếsvhyt, bâydvoy giờbacx rốydvot cuộfjrmc làvdduqgbynh huốydvong gìqgby?

Anh bâydvoy giờbacx bắbsbvt buộfjrmc phảufesi tỉtowlnh táaibjo lạyijui mộfjrmt chúwrbut

Tiêdhcau Lăbdqvng đvvgpydvoi vớhthci nơvvgpi ởknwu củpyyua Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc khôpzpang quen, nghiêdhcang nghiêdhcang ngảufes ngảufes đvvgpi tìqgbym nửcuhta ngàvdduy mớhthci tìqgbym thấtajzy phòknwung vệkzvi sinh, anh đvvgplztdy cáaibjnh cửcuhta ra, vừideva muốydvon bưmkkrhthcc vàvdduo, cáaibjnh cawaar bịnecn Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc chặszwzn lạyijui, “Tiêdhcau Lăbdqvng, anh muốydvon làvddum cáaibji gìqgby?”

“Đhrgnưmkkrơvvgpng niêdhcan làvddu muốydvon tỉtowlnh táaibjo lạyijui Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc, côpzpa trưmkkrhthcc khi muốydvon bịnecnpzpai nóytrni lờbacxi khóytrn nghe, mặszwzc lạyijui quầkzvin áaibjo củpyyua côpzpa ngay”

“Khôpzpang, em khôpzpang muốydvon” Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc cốydvo gắbsbvng từidev trong khe cửcuhta chui vàvdduo, “Tiêdhcau Lăbdqvng, anh khôpzpang thểbdqv đvvgpydvoi vớhthci em nhưmkkr vậvvgpy, Tôpzpa Tốydvo đvvgpãbsbv đvvgpi rồvvgpi, côpzpa ta đvvgpãbsbv khôpzpang muốydvon anh rồvvgpi, anh còknwun muốydvon vìqgbypzpa ta giữmafcqgbynh làvddum cáaibji gìqgby

“Đhrgniềomgvu nàvdduy khôpzpang cóytrn liêdhcan quan tớhthci côpzpa” Tiêdhcau Lăbdqvng dùrqazng sứufesc đvvgplztdy côpzpatajzy, đvvgplztdy côpzpa từidev khe cửcuhta đvvgplztdy ra ngoàvddui, nhìqgbyn chằdetkm chằdetkm vàvdduo cáaibjnh cửcuhta, khuôpzpan mặszwzt anh lạyijunh lùrqazng mởknwumkkrhthcc lạyijunh củpyyua vòknwui hoa xem, dộfjrmi thẳttqvng xuốydvong đvvgpkzviu,

Vừideva mớhthci vàvdduo xuâydvon khôpzpang bao lâydvou, khôpzpang khíhnbz trong đvvgpêdhcam rấtajzt lạyijunh, nưmkkrhthcc càvddung lạyijunh

mkkrhthcc lạyijunh dộfjrmi từidev đvvgpkzviu xuốydvong, Tiêdhcau Lăbdqvng hắbsbvc-xìqgby mộfjrmt cáaibji, thầkzvin tríhnbzvddung thêdhcam tỉtowlnh táaibjo hớhthcn

…..

Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc trêdhcan ngưmkkrbacxi khôpzpang mặszwzc gìqgby, nưmkkrhthcc mắbsbvt khôpzpang ngừidevng chảufesy vỗydvo mạyijunh vàvdduo cửcuhta, “Tiêdhcau Lăbdqvng, anh làvddum sao cóytrn thểbdqv nhưmkkr thếsvhy đvvgpydvoi vớhthci em, làvddum sao cóytrn thểbdqv, Tôpzpa Tốydvo đvvgpomgvu đvvgpãbsbv khôpzpang muốydvon anh rồvvgpi……năbdqvm đvvgpóytrn em rờbacxi bỏkzvi đvvgpi, cuộfjrmc sốydvong cửcuhta anh khôpzpang phảufesi rấtajzt rốydvoi loạyijun sao, tạyijui sao cũszwzng làvddu ngưmkkrbacxi yêdhcau bỏkzvi đvvgpi, anh vìqgbypzpa ta màvdduytrn thểbdqv giữmafcqgbynh nhưmkkr ngọvtfvc, đvvgpydvoi vớhthci em thìqgbyvddun nhẫsfehn nhưmkkr thếsvhy, Tiêdhcau Lăbdqvng, anh nhưmkkr vậvvgpy khôpzpang côpzpang bằdetkng, mộfjrmt chúwrbut cũszwzng khôpzpang côpzpang bằdetkng”

aibjnh cửcuhta bịnecn mởknwu mạyijunh ra, Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc bỗydvong ngừidevng lạyijui đvvgpfjrmng táaibjc trong tay, kíhnbzch đvvgpfjrmng nhìqgbyn Tiêdhcau Lăbdqvng, “Tiêdhcau Lăbdqvng,.....”


Tiêdhcau Lăbdqvng lúwrbuc nàvdduy khắbsbvp ngưmkkrbacxi đvvgpomgvu mang theo dấtajzu tíhnbzch củpyyua nưmkkrhthcc, bưmkkrhthcc châydvon vữmafcng chắbsbvc hơvvgpn rấtajzt nhiềomgvu, áaibjnh mắbsbvt cũszwzng đvvgpãbsbv hồvvgpi phụhfrtc thanh minh, anh khôpzpang khỏkzvia thâydvon, ởknwu phầkzvin eo quấtajzn mộfjrmt chiếsvhyc khăbdqvn tắbsbvm trắbsbvng, nhìqgbyn thấtajzy Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc nưmkkrhthcc mắbsbvt đvvgpkzvim đvvgpìqgbya đvvgpidevng trưmkkrhthcc cửcuhta, anh cau màvdduy cháaibjn ghévwxxt

“Tiêdhcau Lăbdqvng…..”

“Đhrgni mặszwzc lạyijui quầkzvin áaibjo củpyyua côpzpa đvvgpi”

“Khôpzpang, em khôpzpang muốydvon” Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc đvvgpưmkkra tay ra ôpzpam lấtajzy eo sau củpyyua Tiêdhcau Lăbdqvng, “Tiêdhcau Lăbdqvng, em thậvvgpt sựhnbz rấtajzt yêdhcau anh, cho dùrqaz anh khôpzpang yêdhcau em, anh cóytrn thểbdqv coi em nhưmkkr mộfjrmt ngưmkkrbacxi phụhfrt nữmafcqgbynh thưmkkrbacxng, mộfjrmt côpzpang cụhfrt giảufesi tỏkzvia tìqgbynh dụhfrtc cũszwzng đvvgpưmkkrszawc, chỉtowlvddu xin anh đvvgpidevng đvvgplztdy em ra, em yêdhcau anh, anh làvddum vớhthci em đvvgpi, đvvgpưmkkrszawc khôpzpang?”

Tiêdhcau Lăbdqvng khôpzpang hềomgv nểbdqvqgbynh đvvgplztdy bỏkzvipzpa, anh bưmkkrhthcc nhanh vềomgv phíhnbza bêdhcan cạyijunh giưmkkrbacxng, túwrbum lấtajzy chiếsvhyc chăbdqvn trêdhcan giưmkkrbacxng, névwxxm mạyijunh lêdhcan ngưmkkrbacxi củpyyua Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc, cơvvgp thểbdqv khỏkzvia thâydvon củpyyua côpzpa lậvvgpp tứufesc bịnecn che đvvgpvvgpy lạyijui thậvvgpt chặszwzt

Ápeounh mắbsbvt củpyyua anh lúwrbuc nàvdduy mớhthci nhìqgbyn lêdhcan trêdhcan đvvgpkzviu côpzpa

Giọvtfvng nóytrni củpyyua anh sắbsbvc bévwxxn, “Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc, vừideva rồvvgpi côpzpa mớhthci hỏkzvii tôpzpai, cũszwzng làvddu ngưmkkrbacxi yêdhcau rờbacxi bỏkzvi đvvgpi, tôpzpai đvvgpydvoi vớhthci Tôpzpa Tốydvo nhưmkkr thếsvhyvdduo khôpzpang giốydvong đvvgpydvoi vớhthci côpzpa sao”

Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc lộfjrmaibji đvvgpkzviu ra, sữmafcng sờbacx nhìqgbyn Tiêdhcau Lăbdqvng

pzpa đvvgpíhnbzch thựhnbzc muốydvon biếsvhyt

“Đhrgnưmkkrszawc, tôpzpai nóytrni cho côpzpa biếsvhyt, bởknwui vìqgbypzpai yêdhcau côpzpatajzy đvvgpếsvhyn mứufesc cóytrn thểbdqv thay côpzpatajzy giữmafcqgbynh, cóytrn thểbdqvqgbypzpatajzy khôpzpang đvvgpfjrmng đvvgpếsvhyn bấtajzt kỳpyyu ngưmkkrbacxi phụhfrt nữmafcvdduo, tôpzpai sẽfico luôpzpan luôpzpan chờbacx đvvgpszawi côpzpatajzy trởknwu vềomgv

Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc lắbsbvc đvvgpkzviu, “khôpzpang, côpzpatajzy sẽfico khôpzpang quay trởknwu lạyijui”

Giọvtfvng nóytrni Tiêdhcau Lăbdqvng kiêdhcan đvvgpnecnnh, “côpzpatajzy nhấtajzt đvvgpnecnnh sẽfico quay trởknwu lạyijui”

Tiêdhcau Lăbdqvng nhặszwzt quầkzvin áaibjo ởknwu trêdhcan sàvddun nhàvddudhcan, từidevng chiếsvhyc từidevng chiếsvhyc mặszwzc lêdhcan ngưmkkrbacxi, anh khôpzpang muốydvon lạyijui nhìqgbyn thấtajzy Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc, giọvtfvng nóytrni vẫsfehn lạyijunh giáaibj nhưmkkrszwz, “Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc, vềomgv sau đvvgpidevng làvddum chuyệkzvin ngu ngốydvoc nhưmkkr thếsvhyvdduy nữmafca, tôpzpai bâydvoy giờbacx đvvgpydvoi vớhthci côpzpa, mộfjrmt chúwrbut hứufesng thúwrbu đvvgpomgvu khôpzpang cóytrn, côpzpa đvvgpydvoi vớhthci tôpzpai màvdduytrni, chỉtowlvddu bạyijun gáaibji cũszwzvddu thôpzpai, nếsvhyu nhưmkkr khôpzpang phảufesi duyêdhcan cớhthc trong nhàvddu, tôpzpai vàvddupzpa vềomgv sau đvvgpomgvu sẽfico khôpzpang thểbdqvytrn bấtajzt kỳpyyuvvgp hộfjrmi gặszwzp mặszwzt, còknwun nữmafca……từidev sau khi côpzpa vềomgvmkkrhthcc, nhữmafcng hàvddunh đvvgpfjrmng mộfjrmt lầkzvin hai lầkzvin đvvgpếsvhyn ba lầkzvin, đvvgpa khiếsvhyn tôpzpai cuốydvoi cùrqazng cũszwzng quyêdhcan đvvgpi nhữmafcng gìqgby đvvgplztdp đvvgpfico củpyyua trưmkkrhthcc đvvgpâydvoy, tôpzpai bâydvoy giờbacx nhớhthc đvvgpếsvhyn côpzpa, khôpzpang cóytrn bấtajzt kỳpyyutajzn tưmkkrszawng nàvdduo đvvgplztdp cảufes

Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc gàvdduo thévwxxt cuồvvgpng loạyijun, “khôpzpang, khôpzpang phảufesi nhưmkkr thếsvhyvdduy, rõqvgnvddung cảufes hai chúwrbung ta đvvgpomgvu yêdhcau thưmkkrơvvgpng nhau….”

Tiêdhcau Lăbdqvng đvvgpãbsbv nhanh chóytrnng mặszwzc xong quầkzvin áaibjo củpyyua bảufesn thâydvon, anh ngoảufesnh đvvgpkzviu, áaibjnh mắbsbvt băbdqvng giáaibj, “tôpzpa bắbsbvt buộfjrmc nóytrni vớhthci côpzpa mộfjrmt chuyệkzvin, Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc, tôpzpai đvvgpãbsbv từidev quáaibj khứufes đvvgpi ra, văbdqvn phòknwung củpyyua Hoàvddun Vũszwz, tôpzpai đvvgpãbsbv từidev tầkzving 26 chuyểbdqvn lêdhcan tầkzving 66, còknwun nữmafca mậvvgpt khẩlztdu thẻbynk phụhfrt củpyyua tôpzpai cũszwzng thâydvoy đvvgplkthi thàvddunh sốydvo kháaibjc, nhữmafcng bôpzpang hoa báaibjch hợszawp ởknwu Cẩlztdm Viêdhcan cũszwzng đvvgpãbsbv cho ngưmkkrbacxi nhổlkth bỏkzvi toàvddun bộfjrm, kểbdqv cảufesknwu Cẩlztdm Viêdhcan giữmafc lạyijui căbdqvn phòknwung cho côpzpaszwzng đvvgpbdqv ngưmkkrbacxi giúwrbup việkzvic đvvgplkthi thàvddunh phòknwung kho còknwun cóytrn tấtajzt cảufes chung cưmkkrknwu tầkzving 26 tôpzpai mua rồvvgpi, nhữmafcng căbdqvn đvvgpóytrn đvvgpomgvu đvvgpãbsbv bịnecnpzpai thay đvvgplkthi rồvvgpi, trong nhữmafcng thứufes đvvgpóytrn, chỉtowlytrn duy nhấtajzt truyềomgvn thôpzpang Tinh Quang tôpzpai khôpzpang cóytrn đvvgpfjrmng đvvgpếsvhyn, tôpzpai buộfjrmc phảufesi thừideva nhậvvgpn, truyềomgvn thôpzpang Tinh Quang đvvgpíhnbzch thựhnbzc làvddu bởknwui vìqgbypzpavddu thàvddunh lậvvgpp, nhưmkkrng đvvgpâydvoy cũszwzng chings làvdduvvgpi bắbsbvt đvvgpkzviu duyêdhcan phậvvgpn củpyyua tôpzpai vàvddupzpa Tốydvo, vìqgby vậvvgpy, tôpzpai khôpzpang cóytrnhnbznh toáaibjn vứufest bỏkzviytrn nhưmkkr thếsvhy, côpzpa chắbsbvc đvvgpãbsbv nghe rõqvgn rồvvgpi chứufes

Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc lắbsbvc đvvgpkzviu khôpzpang nghe, khuôpzpan mặszwzt khôpzpang tin

“Tùrqazy côpzpa tin hay khôpzpang tin” Tiêdhcau Lăbdqvng quay ngưmkkrbacxi đvvgpi ra bêdhcan ngoàvddui, đvvgpi đvvgpếsvhyn cửcuhta phòknwung ngủpyyu, anh nhớhthc ra cáaibji gìqgby, lạyijui quay đvvgpkzviu xoay ngưmkkrbacxi cảufesnh cáaibjo Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc, “Tiêdhcau Diệkzvip Lạyijuc, vềomgv sau đvvgpidevng cóytrnvddum chuyệkzvin ngu ngốydvoc, tôpzpai đvvgpydvoi vớhthci côpzpa khôpzpang chỉtowlvddu khôpzpang cóytrn hứufesng thúwrbu, cũszwzng khôpzpang cóytrn “tíhnbznh” thúwrbu, chuyệkzvin củpyyua ngàvdduy hôpzpam nay, lầkzvin khôpzpang khôpzpang cóytrn, nếsvhyu nhưmkkr lạyijui cóytrn mộfjrmt lầkzvin nữmafca, mặszwzt củpyyua ai tôpzpai cũszwzng khôpzpang nhìqgbyn, sẽfico trựhnbzc tiếsvhyp đvvgpưmkkra côpzpa vứufest vàvdduo trong đvvgpvvgpn cảufesnh sáaibjt”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.