Boss Trở Thành Chồng

Chương 483 :

    trước sau   
“Tôjwau Tốlhgz, đjzxvếptjcn nơifwoi rồwblii nhớnwxe gọzvsxi đjzxviệdxiin thoạnjfzi báchlqo.”

“Đcibjưuuccuogzc”

Ngàpdjpn từhrlm vạnjfzn ngôjwaun nhưuuccng chỉraag kếptjct thúfmqpc bằrnjrng mộrnjrt câkmxtu nósqkli, “Chúfmqp ýcvrn an toàpdjpn.”

jwau Tốlhgz mỉraagm cưuuccyacci gậuwwnt đjzxvuogzu, côjwau ta vẫwoesy tay vớnwxei mọzvsxi ngưuuccyacci, cuốlhgzi đjzxvuogzu nhìrhexn xuốlhgzng Cảcezenh Thuỵzvsxpdjp Tiểrupiu Thấcnvlt nósqkli, “Cảcezenh Thuỵzvsx, Tiểrupiu thấcnvlt, tạnjfzm biệdxiit họzvsx đjzxvi.”

“Ba nuôjwaui tạnjfzm biệdxiit, mẹyacc nuôjwaui tạnjfzm biệdxiit, dìrhex Trưuuccơifwong tạnjfzm biệdxiit”

“Tạnjfzm biệdxiit”


Đcibjàpdjpi pháchlqt thanh bắyvmct đjzxvuogzu đjzxvôjwaun đjzxvlhgzc, Tôjwau Tốlhgz lầuogzn nàpdjpy khôjwaung còvpcyn do dựfmqp, giữxslw hai đjzxvoeaka nhósqklc, rờyacci khỏwujyi phòvpcyng chờyacc.

Đcibjuogzi hìrhexnh bósqklng củlhgza 3 ngưuuccyacci biếptjcn mấcnvlt, Tiểrupiu Hy cuốlhgzi cùiqahng cũrhtdng khôjwaung nhịcegrn đjzxvưuuccuogzc vàpdjpifwoi nưuuccnwxec mắyvmct.

“Huhuhu….Tốlhgz Tốlhgz

“Đcibjhrlmng buồwblin nữxslwa.” Trưuuccơifwong Hâkmxtn ôjwaum lấcnvly cáchlqnh tay côjwau ta, “Chúfmqpng ta phảcezei chúfmqpc phúfmqpc cho họzvsxrhexnh an.”

“Tớnwxe biếptjct rồwblii, tớnwxe khôjwaung đjzxviềulrhu khiểrupin đjzxvưuuccuogzc, huhu….tớnwxe vớnwxei Tôjwau Tốlhgzpdjp bạnjfzn biếptjct bao nhiêkmxtu năzvsxm, chúfmqpng tớnwxe chưuucca bao giờyaccchlqch rờyacci nhau….huhu, bâkmxty giờyacc cậuwwnu ấcnvly đjzxvi, tớnwxe cảcezem giáchlqc rấcnvlt khósqkl chịcegru, Trưuuccơifwong Hâkmxtn, tớnwxe khósqkl chịcegru.”

“Tớnwxe biếptjct tớnwxe biếptjct, nhưuuccng màpdjp Tiểrupiu Hy, trong phòvpcyng chờyacc nhiềulrhu ngưuuccyacci nhưuucc vậuwwny, cậuwwnu cũrhtdng làpdjp mộrnjrt ngôjwaui sao lớnwxen, cậuwwnu khósqklc nhưuucc vậuwwny ngàpdjpy mai trêkmxtn tin tứoeakc xuấcnvlt hiệdxiin vàpdjpsqkli cáchlqi gìrhex mộrnjrt dòvpcyng phídxiia trưuuccnwxec nữxslw MC An Tiểrupiu Hy tìrhexnh cảcezem hoảcezen loạnjfzn….đjzxvnjfzi loạnjfzi tin tứoeakc nhưuucc thếptjc, cho nêkmxtn, chúfmqpng ta nhanh chósqklng lau khôjwauuuccnwxec mắyvmct, muốlhgzn khósqklc thìrhex chúfmqpng ta vềulrh nhàpdjp khósqklc đjzxvưuuccuogzc khôjwaung?”

Tiểrupiu Hy quay đjzxvuogzu lạnjfzi nhìrhex, quảceze nhiêkmxtn áchlqnh mắyvmct nhiềulrhu ngưuuccyacci tậuwwnp trung vềulrh phídxiia bêkmxtn đjzxvâkmxty, côjwau ta nhanh chósqklng lau nưuuccnwxec mắyvmct, cảcezem giáchlqc đjzxvau khổfwfnrhtdng vơifwoi đjzxvi mộrnjrt phầuogzn.

“Đcibji thôjwaui, chúfmqpng ta vềulrh thôjwaui.”

An Tiểrupiu Hy vàpdjp Trưuuccơifwong Hâkmxtn quay ngưuuccyacci lạnjfzi, vừhrlma quay đjzxvuogzu thìrhex nhìrhexn thấcnvly Mộrnjr Bạnjfzch vẫwoesn đjzxvoeakng đjzxvósqkl khôjwaung chuyểrupin đjzxvrnjrng, Tiểrupiu Hy thửvwifhhckt lêkmxtn mộrnjrt tiếptjcng, “sưuucc huynh Mộrnjr Bạnjfzch?”

“Ừpxygm” Mộrnjr Bạnjfzch hoàpdjpn hồwblin, mỉraagm cưuuccyacci nhìrhexn hai ngưuuccyacci, “Hai em vềulrh trưuuccnwxec đjzxvi, anh ởxqyh đjzxvâkmxty thêkmxtm mộrnjrt chúfmqpt nữxslwa.”

Tiểrupiu Hy đjzxvrnjrt nhiêkmxtn cảcezem thấcnvly Mộrnjr Bạnjfzch huynh rấcnvlt đjzxváchlqng thưuuccơifwong.

Chắyvmcc làpdjp anh ta muốlhgzn yêkmxtn tĩhhcknh mộrnjrt chúfmqpt.

Tiểrupiu Hy gậuwwnt đjzxvuogzu vớnwxei anh ta, “Vậuwwny chúfmqpng em đjzxvi trưuuccnwxec”


Đcibjuogzi Tiểrupiu Hy vàpdjp Trưuuccơifwong Hâkmxtn rờyacci khỏwujyi phòvpcyng chờyacc, cáchlqnh cửvwifa phòvpcyng VIP bêkmxtn cạnjfznh đjzxvưuuccuogzc mởxqyh ra, lộrnjr ra hìrhexnh dáchlqng côjwau đjzxvơifwon củlhgza Tiêkmxtu Lăzvsxng.

Mộrnjr Bạnjfzch khôjwaung ngạnjfzc nhiêkmxtn khi nhìrhexn thấcnvly anh ấcnvly, trêkmxtn thựfmqpc tếptjc, anh ta biếptjct rằrnjrng Tiêkmxtu Lăzvsxng sẽvzrq đjzxvếptjcn tiễlbucn, Mộrnjr Bạnjfzch vỗcvgtpdjpo chiếptjcc ghếptjckmxtn cạnjfznh, “Ngồwblii xuốlhgzng mộrnjrt láchlqt.”

Tiêkmxtu Lăzvsxng lặjwaung lẽvzrq ngồwblii xuốlhgzng.

Hai ngưuuccyacci im lặjwaung mộrnjrt lúfmqpc, lúfmqpc sau Tiêkmxtu Lăzvsxng mởxqyh miệdxiing, “Khi nàpdjpo cậuwwnu vềulrh Anh”

“Ngàpdjpy mốlhgzt”

“Ừpxygm” Tiêkmxtu Lăzvsxng gậuwwnt đjzxvuogzu, “Bâkmxty giờyaccsqkl thờyacci gian chứoeak

“Cósqkl

“Đcibji” Tiêkmxtu Lăzvsxng đjzxvoeakng dậuwwny, nhìrhexn Mộrnjr Bạnjfzch, “Đcibji uốlhgzng bia vớnwxei tôjwaui, chúfmqpng ta lâkmxtu quáchlq chưuucca cùiqahng nhau uốlhgzng bia rồwblii, kêkmxtu Tôjwaun Nguyêkmxtn vàpdjpmrzznh Mạnjfzc đjzxvếptjcn luôjwaun, đjzxvi quáchlqn bar.

“Tôjwaui cũrhtdng đjzxvang cósqkl ýcvrn đjzxvcegrnh nàpdjpy”

……

Buổfwfni tốlhgzi hôjwaum đjzxvósqkl, 4 ngưuuccyacci đjzxvàpdjpn ôjwaung, Tiêkmxtu Lăzvsxng vàpdjp Mộrnjr Bạnjfzch uốlhgzng nhiềulrhu nhấcnvlt, hai ngưuuccyacci chưuucca bao giờyacc thấcnvlt tìrhexnh nhưuucc vậuwwny, rưuuccuogzu mộrnjrt ly lạnjfzi mộrnjrt ly vàpdjpo bụrhtdng. Cuốlhgzi cùiqahng Tiêkmxtu Lăzvsxng uốlhgzng đjzxvếptjcn đjzxvuogzu ósqklc khôjwaung chuyểrupin đjzxvrnjrng đjzxvưuuccuogzc, chỉraag liêkmxtn tụrhtdc thầuogzm thìrhex, “Đcibji thôjwaui, đjzxvi thôjwaui….”

Tửvwifu lưuuccuogzng rưuuccuogzu củlhgza Mộrnjr Bạnjfzch rấcnvlt tốlhgzt, khi uốlhgzng quáchlq nhiềulrhu chỉraag sấcnvlp xuốlhgzng ngủlhgz trêkmxtn bàpdjpn.

qvvy trong quáchlqn bar rấcnvlt ồwblin àpdjpo, cuốlhgzi cùiqahng Tôjwaun Nguyêkmxtn chỉraagsqkl thểrupiiqahng Lãmrzznh Mạnjfzc mỗcvgti ngưuuccyacci đjzxvuogz mộrnjrt ngưuuccyacci, đjzxvuogz hai ngưuuccyacci đjzxvếptjcn phòvpcyng riêkmxtng.


“Mẹyacc kiếptjcp, hai ngưuuccyacci nàpdjpy thậuwwnt sựfmqp đjzxvkmxtn rồwblii” Tôjwaun Nguyêkmxtn mệdxiit đjzxvếptjcn toàpdjpn thâkmxtn toáchlqt mồwblijwaui, liềulrhn đjzxvjwaut môjwaun xuốlhgzng ghếptjc sofa, “Mệdxiit chếptjct đjzxvi đjzxvưuuccuogzc”

Tiêkmxtu Lăzvsxng nằrnjrm trêkmxtn ghếptjc sofa cứoeaksqkli, “Đcibji rồwblii, Tôjwau Tốlhgz đjzxvi rồwblii”

“Đcibjnjfzi ca, em biếptjct rồwblii em biếptjct rồwblii, em biếptjct chịcegrkmxtu đjzxvi rồwblii.” Tôjwaun Nguyêkmxtn nhìrhexn thấcnvly dáchlqng vẻxadhpdjpy củlhgza Tiêkmxtu Lăzvsxng, trong lòvpcyng rấcnvlt khósqkl chịcegru, đjzxvrnjrt nhiêkmxtn trong đjzxvuogzu anh ta bậuwwnt ra mộrnjrt ýcvrnuuccxqyhng, nhanh chósqklng kéhhcko Lãmrzznh Mạnjfzc thảcezeo luậuwwnn, “Lãmrzznh Mạnjfzc, Lãmrzznh Mạnjfzc, cậuwwnu nósqkli đjzxvósqkl, chịcegrkmxtu đjzxvãmrzz đjzxvi rồwblii, khôjwaung thìrhex chúfmqpng ta tìrhexm cho đjzxvnjfzi ca mộrnjrt ngưuuccyacci phụrhtd nữxslw? Nósqkli khôjwaung chừhrlmng sẽvzrqpdjpm cho anh ta vui vẻxadh?”

mrzznh Mạnjfzc nhẹyacc nhàpdjpng liếptjcc nhìrhexn anh ta, “Nếptjcu nhưuucc cậuwwnu khôjwaung muốlhgzn ngàpdjpy mai Tiêkmxtu Lăzvsxng dậuwwny đjzxváchlqnh cậuwwnu chếptjct, còvpcyn dáchlqm làpdjpm chuyệdxiin nàpdjpy.”

jwaun Nguyêkmxtn đjzxvrnjrt nhiêkmxtn têkmxt liệdxiit da đjzxvuogzu, “Uầuogzy….tôjwaui chỉraagsqkli thôjwaui, nósqkli mộrnjrt cáchlqch thuầuogzn khiếptjct, hehe….”

Chuôjwaung đjzxviệdxiin thoạnjfzi Tiêkmxtu Lăzvsxng bỗcvgtng reo lêkmxtn.

Tiêkmxtu Lăzvsxng say nhưuuccchlq chéhhckp vàpdjpzvsxn ngưuuccyacci bậuwwnt dậuwwny, bắyvmct lấcnvly đjzxviệdxiin thoạnjfzi vàpdjp nghe máchlqy, “Tôjwau Tốlhgz, phảcezei em khôjwaung Tôjwau Tốlhgz? cósqkl phảcezei em đjzxvếptjcn nơifwoi rồwblii khôjwaung, khi nàpdjpo em vềulrh, em chưuucca đjzxvi đjzxvưuuccuogzc 1 ngàpdjpy tạnjfzi sao anh cảcezem thấcnvly trong lòvpcyng cósqkl chúfmqpt trốlhgzng rỗcvgtng, Tôjwau Tốlhgz, em mau vềulrh đjzxvưuuccuogzc khôjwaung? Chúfmqpng ta đjzxvhrlmng rờyacci bỏwujy nhau, chúfmqpng ta sốlhgzng tốlhgzt qua ngàpdjpy, sốlhgzng tốlhgzt qua ngàpdjpy đjzxvưuuccuogzc khôjwaung? Anh đjzxvang ởxqyh đjzxvâkmxtu? Anh đjzxvang ởxqyh quáchlqn bar đjzxvâkmxty.”

Đcibjiệdxiin thoạnjfzi nhanh chósqklng đjzxvưuuccuogzc ngắyvmct đjzxvi.

jwaun Nguyêkmxtn nhìrhexn vàpdjpo nhậuwwnt kýcvrn cuộrnjrc gọzvsxi, đjzxvrnjrt nhiêkmxtn khôjwaung nósqkli lờyacci nàpdjpo, “Đcibjâkmxtu phảcezei Tôjwau Tốlhgz, làpdjp Tiêkmxtu Diệdxiip Lạnjfzc màpdjp

Chưuucca đjzxvuogzy nửvwifa tiếptjcng, Tiêkmxtu Diệdxiip Lạnjfzc xuấcnvlt hiệdxiin ởxqyh cửvwifa phòvpcyng riêkmxtng.

“Hảceze, Tiêkmxtu Diệdxiip Lạnjfzc àpdjp, em xuấcnvlt việdxiin rồwblii àpdjp? Sao em đjzxvếptjcn đjzxvâkmxty?”

“Em đjzxvếptjcn đjzxvósqkln anh hai vềulrh nhàpdjp

“Đcibjưuuccuogzc, cósqkl khảcezezvsxng thìrhex đjzxvưuucca anh ta ra, thìrhex anh cho em đjzxvưuucca anh ấcnvly vềulrh nhàpdjp


Tiêkmxtu Diệdxiip Lạnjfzc nhìrhexn vàpdjpo Tiêkmxtu Lăzvsxng đjzxvang ngủlhgz thiếptjcp trêkmxtn ghếptjc sofa, trong lòvpcyng cósqkl mộrnjrt chúfmqpt khósqkl chịcegru.

Thậuwwnt ra côjwaupdjpjwau Tốlhgz xuấcnvlt việdxiin cùiqahng ngàpdjpy, hôjwaum đjzxvósqkl, côjwau nhìrhexn Tiêkmxtu Lăzvsxng trốlhgzn trong xe nhìrhexn Tôjwau Tốlhgz rờyacci đjzxvi, côjwau ta rấcnvlt đjzxvau lòvpcyng.

jwaurhtdng nghe thôjwaung tin từhrlm miệdxiing ôjwaung nộrnjri nósqkli ra làpdjpjwaum nay Tôjwau Tốlhgz đjzxvưuucca con ra nưuuccnwxec ngoàpdjpi.

Tráchlqi tim côjwau vừhrlma mớnwxei chếptjct, bâkmxty giờyacc lạnjfzi thàpdjpnh ngọzvsxn lửvwifa bùiqahng cháchlqy.

jwaum nay, côjwau đjzxvuogzi anh Tiêkmxtu Lăzvsxng ởxqyh trưuuccnwxec cửvwifa căzvsxn hộrnjr, từhrlmfmqpc trờyacci sáchlqng đjzxvếptjcn tốlhgzi cũrhtdng khôjwaung thấcnvly anh vềulrh nhàpdjp, côjwau ta khôjwaung yêkmxtn tâkmxtm liềulrhn gọzvsxi đjzxviệdxiin, hoàpdjpn toàpdjpn khôjwaung nghĩhhck rằrnjrng anh ta sẽvzrq nghe máchlqy, khi đjzxviệdxiin thoạnjfzi đjzxvưuuccuogzc kếptjct nósqkli, trong lòvpcyng Tiêkmxtu Diệdxiip Lạnjfzc gầuogzn nhưuucc bay lêkmxtn trờyacci.

Tuy nhiêkmxtn, trong miệdxiing Tiêkmxtu Lăzvsxng héhhckt lêkmxtn têkmxtn củlhgza Tôjwau Tốlhgz, ngay lậuwwnp tứoeakc lạnjfzi đjzxvrupi cho tim côjwaucnvly chìrhexm xuốlhgzng đjzxváchlqy.

Nghe tiếptjcng làpdjp biếptjct Tiêkmxtu Lăzvsxng say rồwblii, côjwau ta khôjwaung suy nghĩhhckrhex liềulrhn láchlqi xe đjzxvếptjcn.

Tạnjfzi thờyacci đjzxviểrupim nàpdjpy nghe nhữxslwng gìrhexjwaun Nguyêkmxtn nósqkli, côjwau biếptjct Tôjwaun Nguyêkmxtn đjzxvang cốlhgzrhexnh gâkmxty khósqkl cho côjwau, thâkmxtn hìrhexnh côjwau nhỏwujyhhck, câkmxtn nặjwaung chỉraag 40 mấcnvly kg, còvpcyn câkmxtn nặjwaung củlhgza Tiêkmxtu Lăzvsxng gấcnvlp đjzxvôjwaui côjwau ta, lạnjfzi đjzxvang ởxqyh trạnjfzng tháchlqi say rưuuccuogzu, muốlhgzn côjwaucnvly khiêkmxtng Tiêkmxtu Lăzvsxng vàpdjpo xe, dưuuccyaccng nhưuucc đjzxvâkmxty làpdjp mộrnjrt nhiệdxiim vụrhtd khôjwaung thểrupipdjpo hoàpdjpn thàpdjpnh.

Tiêkmxtu Diệdxiip Lạnjfzc khôjwaung rúfmqpt lui, côjwau nhìrhexn Tôjwaun Nguyêkmxtn vàpdjpmrzznh Mạnjfzc, “Chỉraag cầuogzn mộrnjrt mìrhexnh em đjzxvưuucca anh ta ra, thìrhexchlqc anh khôjwaung ngăzvsxn cảcezen đjzxvúfmqpng khôjwaung?”

jwaun Nguyêkmxtn vàpdjpmrzznh Mạnjfzc nhìrhexn nhau, gậuwwnt đjzxvuogzu, “Nhưuuccng em phảcezei tựfmqp tay làpdjpm”

“OK”

Tiêkmxtu Diệdxiip Lạnjfzc đjzxvi đjzxvếptjcn bêkmxtn cạnjfznh sofa, cốlhgz gắyvmcng đjzxvưuucca tay đjzxvuogz Tiêkmxtu Lăzvsxng dậuwwny, nhưuuccng nhữxslwng ngưuuccyacci uốlhgzng say thìrhex hiểrupin nhiêkmxtn câkmxtn nặjwaung sẽvzrq nặjwaung hơifwon, Tiêkmxtu Diệdxiip Lạnjfzc dùiqahng sứoeakc nỗcvgt lựfmqpc cũrhtdng khôjwaung đjzxvuogz dậuwwny đjzxvưuuccuogzc.

jwaun Nguyêkmxtn bêkmxtn cạnjfznh pháchlqt ra mộrnjrt nụrhtduuccyacci trớnwxe trêkmxtu.

“Đcibjưuuccuogzc rồwblii, Tiêkmxtu Diệdxiip Lạnjfzc, em từhrlm đjzxvâkmxtu đjzxvếptjcn thìrhex vềulrhifwoi đjzxvósqkl đjzxvi.”

Tiêkmxtu Diệdxiip Lạnjfzc khôjwaung bỏwujy cuộrnjrc, côjwauuuccyaccng nhưuucc nghĩhhck đjzxvếptjcn đjzxviềulrhu gìrhex đjzxvósqkl, cúfmqpi ngưuuccyacci xuốlhgzng thìrhex thầuogzm bêkmxtn tai Tiêkmxtu Lăzvsxng mộrnjrt câkmxtu gìrhex đjzxvósqkl, tiếptjcng nósqkli quáchlq nhỏwujy, Tôjwaun Nguyêkmxtn vàpdjpmrzznh Mạnjfzc đjzxvulrhu khôjwaung nghe đjzxvưuuccuogzc, nhưuuccng Tiêkmxtu Lăzvsxng nghe thấcnvly anh ta nhanh chósqklng mởxqyh ra đjzxvôjwaui mắyvmct đjzxvang nhắyvmcm củlhgza mìrhexnh, cảceze ngưuuccyacci từhrlm trêkmxtn sofa bậuwwnt dậuwwny.

“Ôrhtdi chao” Tôjwaun Nguyêkmxtn khôjwaung thểrupi khôjwaung ngạnjfzc nhiêkmxtn, áchlqnh mắyvmct nhìrhexn vàpdjpo Tiêkmxtu Diệdxiip Lạnjfzc mộrnjrt cáchlqch kỳpqqf lạnjfz, “Em nósqkli cáchlqi gìrhex vớnwxei anh ta?”

“Khôjwaung liêkmxtn quan đjzxvếptjcn anh.”

Tiêkmxtu Diệdxiip Lạnjfzc đjzxvuogz lấcnvly Tiêkmxtu Lăzvsxng, Tiêkmxtu Lăzvsxng lầuogzn nàpdjpy khôjwaung chốlhgzng đjzxvlhgzi, anh ta uốlhgzng quáchlq nhiềulrhu, tâkmxtm trídxii đjzxvãmrzz biếptjcn mấcnvlt từhrlmkmxtu, chỉraagpdjp đjzxvoeakng thôjwaui cũrhtdng đjzxvoeakng khôjwaung yêkmxtn, Tiêkmxtu Diệdxiip Lạnjfzc đjzxvuogz anh ta đjzxvi, Tiêkmxtu Lăzvsxng từhrlmng bưuuccnwxec theo côjwaucnvly tiếptjcn vềulrh phídxiia trưuuccnwxec.

“Fuck, Chúfmqpa ơifwoi”

Tiêkmxtu Diệdxiip Lạnjfzc quay ngưuuccyacci cảcezenh cáchlqo hai ngưuuccyacci đjzxvàpdjpn ôjwaung, phídxii sứoeakc vàpdjpsqkli, “Cáchlqc anh hứoeaka vớnwxei em rồwblii, chỉraag cầuogzn em đjzxvưuucca anh ta ra ngoàpdjpi thìrhexchlqc anh khôjwaung ngăzvsxn cảcezen.”

sqkli vậuwwny, côjwau ta vừhrlma đjzxvuogz vừhrlma ôjwaum Tiêkmxtu Lăzvsxng bưuuccnwxec ra khỏwujyi phòvpcyng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.