Boss Trở Thành Chồng

Chương 447 :

    trước sau   
Mắhohkt Tiêodhxu Lărtscng tứrmkqc giậgpehn nhưpbhc muốbmgmn nứrmkqt ra, lậgpehp tứrmkqc quay lạenari đtemcpkiy mẹluid Tiêodhxu, “Mẹluid đtemcang làgoiem gìrpbg vậgpehy? Nhanh đtemcrmkqng dậgpehy.”

“Mẹluid khôfkpang đtemcrmkqng, Tiêodhxu Lărtscng hôfkpam nay nếupkmu con dágoiem đtemci, mẹluid sẽmupn quỳhohkjhvai ởcaaa đtemcâtvofy” mẹluid Tiêodhxu chảleiey nưpbhckftqc mắhohkt, nghẹluidn ngàgoieo nódiwvi, “Mẹluid khôfkpang gạenart con, Diệxcnep Lạenarc thậgpeht sựxzat mắhohkc bệxcnenh nan y, 6 nărtscm trưpbhckftqc nódiwv chia tay vớkftqi con làgoierpbg thậgpehn bịofmx tổhplzn thưpbhcơbqqnng nghiêodhxm trọaqqnng, cuốbmgmi cùgpehng trởcaaa thàgoienh bệxcnenh Uremia, cảleie hai quảleie thậgpehn đtemcofmxu códiwv vấtemcn đtemcofmx rấtemct nghiêodhxm trọaqqnng, lúcpric đtemcódiwv mẹluidgoie ba con đtemcodhxn cuồyqueng đtemci tìrpbgm thậgpehn ởcaaa trong nưpbhckftqc, chuẩgpehn bịofmx đtemccsjm cho côfkpatemcy làgoiem phẫfqfbu thuậgpeht thay thậgpehn, nhưpbhcng trong nưpbhckftqc vốbmgmn dĩiqlf khôfkpang códiwv thậgpehn phùgpeh hợhoufp.

Tiêodhxu Lărtscng ngâtvofy ngưpbhcjdbui đtemcrmkqng tạenari chỗdnsl, đtemcếupkmn Tôfkpa Tốbmgmgoie Mộgoie Bạenarch cũskjzng chấtemcn đtemcgoieng quay lạenari, khuôfkpan mặxcnet khôfkpang thểcsjm tin đtemcưpbhchoufc khi nghe lờjdbui mẹluid Tiêodhxu nódiwvi.

“Con còllofn nhớkftqdiwv 1 thờjdbui gian Diệxcnep Lạenarc ởcaaa bệxcnenh việxcnen rấtemct lâtvofu, con tưpbhccaaang làgoie bịofmx bệxcnenh cảleiem nhẹluid, thựxzatc ra khôfkpang phảleiei, lúcpric đtemcódiwv sựxzat nghiệxcnep củhplza con mớkftqi thuậgpehn lợhoufi đtemcưpbhchoufc tíllof, mỗdnsli ngàgoiey đtemcofmxu ởcaaaodhxn Diệxcnep Lạenarc suốbmgmt ngàgoiey suốbmgmt đtemcêodhxm, lúcpric đtemcódiwv Diệxcnep Lạenarc biếupkmt làgoie nếupkmu côfkpa khôfkpang rờjdbui đtemci, đtemchoufi đtemcếupkmn lúcpric côfkpa phágoiet bệxcnenh màgoie qua đtemcjdbui, thìrpbg con nhấtemct đtemcofmxnh còllofn khódiwv chịofmxu hơbqqnn, códiwv thểcsjmgoie khôfkpang thểcsjmpbhchoufng dậgpehy nổhplzi. Vừllofa lúcpric đtemcenaro diễpnvvn cứrmkqodhxu côfkpa đtemci Hollywood phágoiet triểcsjmn, cho nêodhxn Diệxcnep Lạenarc mớkftqi nhâtvofn cơbqqn hộgoiei nàgoiey đtemcofmx nghịofmx chia tay.”

Cảleie ngưpbhcjdbui Tiêodhxu Lărtscng nhưpbhc bịofmxyccvt đtemcágoienh qua vậgpehy, cứrmkqng đtemcjdbu nhưpbhc cụvgnoc đtemcágoie.

Anh khôfkpang thểcsjm ngờjdbu đtemcưpbhchoufc, lầluidn chia tay 6 nărtscm trưpbhckftqc, còllofn códiwv sựxzat việxcnec nhưpbhc thếupkmgoiey.


Bệxcnenh nan y rồyquei chia tay.

Sao nghe nhưpbhcrpbgnh tiếupkmt trong bộgoie phim truyềofmxn hìrpbgnh cẩgpehu huyếupkmt trêodhxn tivi, nhưpbhcng màgoietvofy giờjdbu, lạenari sốbmgmng sờjdbu sờjdbu xuấtemct hiệxcnen trưpbhckftqc mặxcnet anh.

Tiêodhxu Lărtscng nghĩiqlf lạenari chuyệxcnen củhplza 6 nărtscm trưpbhckftqc, cơbqqn thểcsjm khẽmupn chao đtemcleieo.

Mẹluid Tiêodhxu tiếupkmp tụvgnoc nódiwvi, “Mẹluidgoie ba củhplza con dẫfqfbn Diệxcnep Lạenarc qua Mỹgoen, vừllofa đtemci tìrpbgm thậgpehn vừllofa chărtscm sódiwvc Diệxcnep Lạenarc, cuốbmgmi cùgpehng làgoie ôfkpang trờjdbui códiwv mắhohkt, nărtscm đtemcluidu tiêodhxn đtemcếupkmn Mỹgoen đtemcãjhvarpbgm đtemcưpbhchoufc thậgpehn phùgpeh hợhoufp, lúcpric đtemcódiwvgoiem phẫfqfbu thuậgpeht đtemchplzi thậgpehn cho Diệxcnep Lạenarc, muốbmgmn đtemchoufi sau thờjdbui gian hồyquei phụvgnoc, thìrpbg quay lạenari tìrpbgm con, nhưpbhcng bágoiec sĩiqlfdiwvi, bệxcnenh nàgoiey củhplza nódiwvcpric nàgoieo cũskjzng códiwv thểcsjmgoiei phágoiet, cho nêodhxn chúcpring ta cứrmkqcaaapbhckftqc Mỹgoen cho tớkftqi giờjdbu, hai nărtscm nay bệxcnenh ổhplzn đtemcofmxnh rồyquei, muốbmgmn vềofmxpbhckftqc tìrpbgm con, nhưpbhcng lạenari sợhouf con hậgpehn nódiwv, cho nêodhxn cứrmkqyccvo dàgoiei kéyccvo dàgoiei. 6 nărtscm nay, khôfkpang lúcpric nàgoieo Diệxcnep Lạenarc khôfkpang xem tin tứrmkqc củhplza con, nửsbsua nărtscm trưpbhckftqc, nódiwv biếupkmt con códiwv bạenarn gágoiei, len léyccvn vàgoieo phòllofng khódiwvc, ngàgoiey thứrmkq hai đtemcãjhva phảleiei vàgoieo bệxcnenh việxcnen … Tiêodhxu Lărtscng, chuyệxcnen củhplza Diệxcnep Lạenarc làgoie thậgpeht đtemcódiwv, 6 nărtscm nay, nódiwv khódiwvc rấtemct nhiềofmxu, bịofmx con trágoiech cũskjzng nhiềofmxu, bao nhiêodhxu đtemcêodhxm len léyccvn khódiwvc trong phòllofng…”

Tiêodhxu Lărtscng chấtemcn đtemcgoieng khôfkpang thôfkpai.

Anh nhớkftq lạenari từllofng chuyệxcnen củhplza trưpbhckftqc đtemcâtvofy, lúcpric nhỏifgw Diệxcnep Lạenarc thíllofch mặxcnec đtemcluidm trắhohkng, đtemci sau anh kêodhxu anh làgoie anh Tiêodhxu Lărtscng.

“Tiêodhxu Lărtscng, tìrpbgnh trạenarng bâtvofy giờjdbu củhplza Diệxcnep Lạenarc khôfkpang tốbmgmt, mẹluid chỉllof xin con ởcaaaodhxn nódiwv trong khoảleieng thờjdbui gian khódiwv khărtscn nàgoiey thôfkpai, đtemchoufi cơbqqn thểcsjmdiwv hồyquei phụvgnoc lạenari, mẹluidgoie ba con sẽmupn đtemcưpbhca nódiwv qua lạenari Mỹgoen, sẽmupn khôfkpang làgoiem phiềofmxn đtemcếupkmn cuộgoiec sốbmgmng củhplza con nữllofa, ưpbhckftqc nguyệxcnen duy nhấtemct củhplza mẹluidgoie ba con làgoiebqqn thểcsjmdiwvdiwv thểcsjm khỏifgwe mạenarnh, cho nêodhxn mẹluid cầluidu xin con, xin con ởcaaaodhxn nódiwv, códiwv con ởcaaaodhxn, nódiwv nhấtemct đtemcofmxnh sẽmupn rấtemct vui vẻlhge rấtemct hạenarnh phúcpric.”

Tiêodhxu Lărtscng nhìrpbgn mẹluid Tiêodhxu đtemcang quỳhohk, lạenari nhìrpbgn Tôfkpa Tốbmgm 1 thâtvofn màgoieu trắhohkng ởcaaagoienh lang, đtemcrmkqng trong thếupkm tiếupkmn thoágoiei lưpbhcpkiyng nan.

1 bêodhxn làgoie mẹluidgoie Diệxcnep Lạenarc anh hiểcsjmu lầluidm mấtemcy nărtscm nay, 1 bêodhxn làgoie ngưpbhcjdbui phụvgno nữllof anh yêodhxu.

Trong lúcpric Tiêodhxu Lărtscng đtemcang do dựxzat, cửsbsua phòllofng bệxcnenh lầluidn nữllofa đtemcưpbhchoufc mởcaaa ra, ngưpbhcjdbui đtemci ra làgoie Tiêodhxu Diệxcnep Lạenarc vớkftqi khuôfkpan mặxcnet đtemcluidy nưpbhckftqc mắhohkt. Côfkpa đtemcang mặxcnec bộgoie đtemcyque bệxcnenh sọaqqnc trắhohkng xanh, đtemcyque bệxcnenh vừllofa rộgoieng vừllofa lớkftqn, làgoiem cho thâtvofn thểcsjmfkpagoieng mỏifgwng manh hơbqqnn, tódiwvc đtemcen xõxcnea loạenarn trêodhxn vai, mặxcnet trắhohkng bệxcnech, đtemcếupkmn môfkpai cũskjzng trắhohkng.

Mẹluid Tiêodhxu nghe thấtemcy tiếupkmng đtemcgoieng, nhìrpbgn thấtemcy Tiêodhxu Diệxcnep Lạenarc, lậgpehp tứrmkqc đtemcrmkqng dậgpehy đtemcpkiyfkpa, “Diệxcnep Lạenarc, cơbqqn thểcsjm con yếupkmu, sao códiwv thểcsjm đtemcrmkqng dậgpehy, mẹluid dẫfqfbn con vềofmx phòllofng nghỉllof.”

Khuôfkpan mặxcnet trắhohkng bệxcnech củhplza Tiêodhxu Diệxcnep Lạenarc lắhohkc đtemcluidu, “Mẹluid, con códiwv chuyệxcnen muốbmgmn nódiwvi vớkftqi anh Tiêodhxu Lărtscng.”

Ándifnh mắhohkt Tiêodhxu Lărtscng khôfkpai phụvgnoc lạenari nhìrpbgn Tiêodhxu Diệxcnep Lạenarc.


Tiêodhxu Diệxcnep Lạenarc nhìrpbgn anh cưpbhcjdbui thêodhx thảleiem, côfkpa cắhohkn môfkpai, nhìrpbgn Tôfkpa Tốbmgmgoie Mộgoie Bạenarch ởcaaa phíllofa xa, giọaqqnng nódiwvi nhỏifgw nhưpbhc giódiwv thoảleieng qua tai, “Anh Tiêodhxu Lărtscng, xin lỗdnsli, vốbmgmn đtemcãjhva đtemcágoiep ứrmkqng anh, lúcpric anh kếupkmt hôfkpan em sẽmupn khôfkpang vềofmx, cuốbmgmi cùgpehng cũskjzng vềofmx rồyquei, màgoiellofn dùgpehng phưpbhcơbqqnng thứrmkqc nàgoiey đtemccsjm …. xin lỗdnsli.”

Ándifnh mắhohkt Tiêodhxu Lărtscng phứrmkqc tạenarp, hơbqqni đtemcgoieng môfkpai 1 chữllofskjzng khôfkpang nódiwvi.

Tiêodhxu Diệxcnep Lạenarc nhìrpbgn sang Tôfkpa Tốbmgm, “Chịofmxtvofu, chịofmxdiwv thểcsjm qua đtemcâtvofy nghe tôfkpai nódiwvi khôfkpang?”

fkpa Tốbmgm cứrmkqng đtemcjdbu đtemcrmkqng tạenari chỗdnsl, khôfkpang nhúcpric nhíllofch.

Nhìrpbgn khuôfkpan mặxcnet quen thuộgoiec, Tôfkpa Tốbmgm vẫfqfbn luôfkpan xem Tiêodhxu Diệxcnep Lạenarc làgoie thầluidn tưpbhchoufng củhplza mìrpbgnh, nhưpbhcng bâtvofy giờjdbu, côfkpa khôfkpang códiwvgoiech nàgoieo đtemcbmgmi diệxcnen vớkftqi khuôfkpan mặxcnet nàgoiey.

Tiêodhxu Diệxcnep Lạenarc thấtemcy Tôfkpa Tốbmgm khôfkpang đtemcgoieng đtemcgpehy, biếupkmt trong lòllofng củhplza côfkpa nhấtemct đtemcofmxnh códiwv trởcaaa ngạenari, côfkpa dựxzata trêodhxn cágoienh tay củhplza mẹluid Tiêodhxu, chao đtemcleieo đtemci đtemcếupkmn bêodhxn Tôfkpa Tốbmgm, ágoienh mắhohkt mẹluid Tiêodhxu nhìrpbgn chằvhlqm chằvhlqm côfkpa, sợhouffkpa ngãjhva, “Diệxcnep Lạenarc con cẩgpehn thậgpehn chúcprit…”

“Mẹluid đtemcllofng lo, con khôfkpang sao.” Chỉllofgoie khoảleieng cágoiech vàgoiei méyccvt, nhưpbhcng Tiêodhxu Diệxcnep Lạenarc lạenari đtemci rấtemct khódiwv khărtscn, khôfkpang dễpnvvgoieng đtemcếupkmn trưpbhckftqc mặxcnet Tôfkpa Tốbmgm, cảleie ngưpbhcjdbui đtemcãjhva toàgoien làgoie mồyquefkpai lạenarnh, côfkpa nhìrpbgn Tôfkpa Tốbmgm, lộgoie ra nụvgnopbhcjdbui trắhohkng bệxcnech vớkftqi Tôfkpa Tốbmgm, “Chịofmxtvofu, chịofmx đtemcluidp hơbqqnn lúcpric em thấtemcy ởcaaa New Zealand, lầluidn đtemcluidu em âtvofm thầluidm chạenary đtemcếupkmn New Zealand, nhưpbhcng khôfkpang dágoiem đtemcếupkmn gầluidn, hôfkpam nay lầluidn đtemcluidu tiêodhxn thấtemcy chịofmx, phágoiet hiệxcnen chịofmx quảleie thậgpeht rấtemct đtemcluidp.”

fkpa Tốbmgm muốbmgmn trảleie lờjdbui côfkpa, nhưpbhcng côfkpa phágoiet hiệxcnen, thậgpeht khódiwv.

“Chịofmxtvofu, em khôfkpang muốbmgmn vìrpbg em màgoie quan hệxcne củhplza chịofmx vớkftqi anh Tiêodhxu Lărtscng xảleiey ra hiểcsjmu lầluidm, lầluidn trưpbhckftqc em đtemci New Zealand, thựxzatc ra đtemcãjhvadiwvi vớkftqi anh Tiêodhxu Lărtscng rồyquei, hôfkpan lễpnvv củhplza anh ấtemcy em sẽmupn khôfkpang đtemcếupkmn, nhưpbhcng … làgoiebqqn thểcsjm em khôfkpang biếupkmt đtemciềofmxu, vậgpehy màgoie ngấtemct đtemci, mẹluid dẫfqfbn em vềofmxpbhckftqc, lúcpric mởcaaa mắhohkt đtemcãjhva thấtemcy em nằvhlqm ởcaaa phòllofng bệxcnenh. Chịofmxtvofu, em thậgpeht sựxzat khôfkpang biếupkmt mẹluid gọaqqni đtemciệxcnen cho anh Tiêodhxu Lărtscng, nếupkmu em biếupkmt, nhấtemct đtemcofmxnh sẽmupn ngărtscn mẹluid lạenari.”

Tiêodhxu Diệxcnep Lạenarc nódiwvi 1 câtvofu thìrpbgodhxu 1 tiếupkmng chịofmxtvofu kêodhxu đtemcếupkmn rấtemct châtvofn thàgoienh, nhưpbhcng cágoiech xưpbhcng hôfkpagoiey nghe vàgoieo tai củhplza Tôfkpa Tốbmgm, lạenari cựxzatc kỳhohk khódiwv chịofmxu.

“Em vàgoie anh Tiêodhxu Lărtscng trưpbhckftqc đtemcâtvofy quảleie thậgpeht códiwv 1 cuộgoiec tìrpbgnh, nhưpbhcng khôfkpang khoa trưpbhcơbqqnng nhưpbhc nhữllofng gìrpbg mẹluiddiwvi, lúcpric đtemcódiwv em rờjdbui xa anh Tiêodhxu Lărtscng, thựxzatc ra làgoie khôfkpang muốbmgmn anh ấtemcy thấtemcy nhan sắhohkc em tàgoien tạenar, em muốbmgmn giữllofrpbgnh ảleienh xinh đtemcluidp nhấtemct củhplza mìrpbgnh trong lòllofng anh ấtemcy, nhưpbhcng … chịofmxtvofu, em vớkftqi anh Tiêodhxu Lărtscng đtemcãjhva chia tay 6 nărtscm rồyquei, em códiwv thểcsjm bảleieo đtemcleiem vớkftqi chịofmx, bâtvofy giờjdbu em đtemcbmgmi vớkftqi anh Tiêodhxu Lărtscng chỉllofgoierpbgnh cảleiem anh em, em tin anh Tiêodhxu Lărtscng cũskjzng vậgpehy, em hiểcsjmu anh ấtemcy màgoie, anh đtemcãjhva nhấtemct quyếupkmt muốbmgmn kếupkmt hôfkpan vớkftqi chịofmx, đtemciềofmxu nàgoiey thểcsjm hiệxcnen anh ấtemcy làgoie thậgpeht lòllofng vớkftqi chịofmx, cho nêodhxn chịofmxtvofu, chịofmx đtemcllofng hiểcsjmu lầluidm anh Tiêodhxu Lărtscng códiwv đtemcưpbhchoufc khôfkpang?”

“Côfkpadiwvi xong chưpbhca?”

Tiêodhxu Diệxcnep Lạenarc khẽmupn ngâtvofy ngưpbhcjdbui.

“Nếupkmu côfkpadiwvi xong rồyquei, thìrpbgfkpai đtemci đtemcâtvofy.”

Mẹluid Tiêodhxu đtemcgoiet nhiêodhxn tứrmkqc giậgpehn, “Tôfkpa Tốbmgm thágoiei đtemcgoiegoiey củhplza côfkpagoierpbg, Diệxcnep Lạenarc giảleiei thíllofch nhiềofmxu nhưpbhc vậgpehy, chẳllofng lẽmupnfkpa chúcprit biểcsjmu hiệxcnen cũskjzng khôfkpang códiwv, con béyccvllofn đtemcang làgoie ngưpbhcjdbui bệxcnenh nữllofa.”

“Đmnneúcpring, côfkpatemcy quảleie thựxzatc làgoie ngưpbhcjdbui bệxcnenh, nhưpbhcng liêodhxn quan gìrpbg tớkftqi tôfkpai?”

Mặxcnet củhplza Tiêodhxu Diệxcnep Lạenarc càgoieng trắhohkng hơbqqnn, “Chịofmxtvofu…”

“Đmnnellofng kêodhxu tôfkpai làgoie chịofmxtvofu, tôfkpai gágoienh khôfkpang nổhplzi, Mộgoie Bạenarch, chúcpring ta đtemci.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.