Boss Trở Thành Chồng

Chương 438 :

    trước sau   
exgeo gia tửgxfl rấfzyat nhanh liềujirn trởdlfq vềujir, nhìfdutn thấfzyay con trai cảppadsisk con dâmaptu cảppad, ôqkvlng cũsiskng kíxpyzch đflkeppadng khôqkvlng thôqkvli.

“ Ba...”

Tiêbfxlu Quốeqtoc Chinh vàsisk Tiêbfxlu phu nhâmaptn đflkexjixng thờjrrii lêbfxln tiếcocyng.

“ Tốeqtot tốeqtot tốeqtot, cuốeqtoi cùysdjng đflkeãexge vềujir nhàsisk rồxjixi!” Lãexgeo gia tửgxfl nắkuvhm tay hai ngưtdpzjrrii lạhcvwi, mộppadt hồxjixi lâmaptu cũsiskng khôqkvlng buôqkvlng ra, “ hai đflkefduta tụakmvi con, ba thìfdut khôqkvlng kìfdut vọigsmng hai con cóeynk thểcocy đflkewnuzi nghềujir rồxjixi, nhưtdpzng cũsiskng phảppadi thưtdpzjrring xuyêbfxln vềujir nhàsisk chứfdut, nha đflkepurgu rấfzyat nhớkjew hai ngưtdpzjrrii, biếcocyt hai ngưtdpzjrrii trởdlfq vềujir, buổwnuzi tốeqtoi kíxpyzch đflkeppadng đflkeếcocyn ngủstdo khôqkvlng đflkeưtdpznuguc. Cògzran cóeynkexgeo giàsisksisky, nóeynki khôqkvlng chừvscung đflkei vàsisko bấfzyat cứfdutakmvc nàsisko...”

“ Ba!” Tiêbfxlu Quốeqtoc Chinh ngắkuvht lờjrrii ôqkvlng, “ ba nóeynki lờjrrii xui xẻhovpo gìfdut đflkefzyay, ba nhấfzyat đflkefdutnh sẽbfxl sốeqtong lâmaptu trăaoesm tuổwnuzi.”

“ Ai... đflkevscung khôqkvlng dáfujgm đflkeeqtoi mặlkzit vớkjewi hiệkjewn thựaqvxc nữqkvla, con ngưtdpzjrrii, đflkeếcocyn mộppadt đflkeppad tuổwnuzi nhấfzyat đflkefdutnh sinh lãexgeo bệkjewnh tửgxfl chẳxjixng phảppadi làsisk chuyệkjewn thưtdpzjrring gặlkzip sao!” Lãexgeo gia tửgxfl lạhcvwi nghĩgdgf rấfzyat thoáfujgng, nắkuvhm chặlkzit tay hai ngưtdpzjrrii lạhcvwi, cóeynk chúakmvt kíxpyzch đflkeppadng màsiskeynki rằeqtong, “ tốeqtot quáfujg! tốeqtot quáfujg, cảppad nhàsisk chúakmvng ta cuốeqtoi cùysdjng cũsiskng đflkesiskn tụakmv rồxjixi, phảppadi rồxjixi, gặlkzip cháfujgu dâmaptu củstdoa tụakmvi con chưtdpza.”


“ Gặlkzip rồxjixi, ngưtdpzjrrii ba nhìfdutn trúakmvng đflkeưtdpzơbfxlng nhiêbfxln làsisk khôqkvlng tệkjew, áfujgnh mắkuvht thằeqtong nhóeynkc thốeqtoi đflkeóeynksiskng khôqkvlng tồxjixi, vậdibfn may cũsiskng rấfzyat tốeqtot.”

“ Ha ha, đflkeưtdpzơbfxlng nhiêbfxln rồxjixi.”

exgeo gia tửgxflpgfro hai đflkefduta nhỏksxu từvscu sau lưtdpzng ra, “ Cảppadnh Thụakmvy Tiểcocyu Thấfzyat, mau kêbfxlu ngưtdpzjrrii đflkei.”

“ Chàsisko ôqkvlng nộppadi, chàsisko bàsisk nộppadi!”

Tiêbfxlu Quốeqtoc Chinh ngẩgcvbn ngưtdpzjrrii đflkefdutng nhìfdutn hai đflkefduta nhỏksxu đflkeóeynk, trong nháfujgy mắkuvht liềujirn mặlkzit màsisky rạhcvwng rỡpisg, “ ai da, nhìfdutn nhóeynkc con nàsisky xem, giốeqtong y chang thằeqtong nhóeynkc thốeqtoi lúakmvc nhỏksxu, tiểcocyu nha đflkepurgu cũsiskng rấfzyat đflkeáfujgng yêbfxlu. Nàsisko nàsisko nàsisko, cho ôqkvlng nộppadi ôqkvlm mộppadt chúakmvt, Cảppadnh Thụakmvy phảppadi khôqkvlng, mớkjewi năaoesm tuổwnuzi màsisk cao thếcocy rồxjixi àsisk, sau nàsisky cóeynk thểcocysiskm ngưtdpzjrrii líxpyznh đflkefzyay!”

qkvl Tốeqto nhìfdutn cảppadnh tưtdpznugung tràsiskn đflkepurgy ấfzyam áfujgp nàsisky, nụakmvtdpzjrrii trêbfxln khóeynke miệkjewng cũsiskng càsiskng ngàsisky càsiskng rõxfvabfxln.

qkvleynk chúakmvt ngẩgcvbn ngơbfxl.

tdpzjrring nhưtdpz ngưtdpzjrrii trưtdpzkjewc mắkuvht nàsisky mớkjewi làsisk ôqkvlng bàsisk nộppadi ruộppadt củstdoa Cảppadnh Thụakmvy vàsisk Tiểcocyu Thấfzyat.

Vợnugu chồxjixng Tiêbfxlu Quốeqtoc Cưtdpzjrring hai ngưtdpzjrrii chưtdpza từvscung bồxjixng qua hai đflkefduta nhỏksxu, càsiskng khôqkvlng nểcocy mặlkzit họigsmfdut cảppad, so vớkjewi nhau, quảppad thậdibft khôqkvlng thểcocy so đflkeưtdpznuguc!

sisko buổwnuzi tốeqtoi Tôqkvl Tốeqto mớkjewi biếcocyt đflkeưtdpznuguc, hai vợnugu chồxjixng Tiêbfxlu Quốeqtoc Chinh, mộppadt ngưtdpzjrrii làsisk thưtdpznugung tưtdpzkjewng, làsisktdpz lệkjewnh viêbfxln củstdoa tổwnuzng bộppad lụakmvc quâmaptn, quanh năaoesm làsiskm việkjewc tạhcvwi bộppad đflkeppadi Kinh Thàsisknh. Cògzran ngưtdpzjrrii kia làsisk thiếcocyu tưtdpzkjewng, quanh năaoesm làsiskm việkjewc tạhcvwi mộppadt quâmaptn khu nàsisko đflkeóeynk đflkeppadm nhiệkjewm chứfdutc vụakmv củstdoa tham mưtdpzu trưtdpzdlfqng.

Sau khi Tôqkvl Tốeqto biếcocyt đflkeưtdpznuguc quảppad thậdibft rấfzyat kinh ngạhcvwc.

Hai vợnugu chồxjixng nàsisky cũsiskng quáfujg tháfujgnh rồxjixi đflkefzyay!

Nhấfzyat làsisk Tiêbfxlu Quốeqtoc Chinh!


tdpz lệkjewnh viêbfxln củstdoa tổwnuzng bộppad lụakmvc quâmaptn!

Cấfzyap bậdibfc đflkehcvwi tưtdpzkjewng quâmaptn đflkefzyay, cao hơbfxln cấfzyap chíxpyznh bộppad, cấfzyap chíxpyznh bộppadsiskng tứfdutc làsisk chủstdo tịfdutch tỉrtcwnh, thấfzyap hơbfxln cấfzyap phóeynk quốeqtoc, tuy cấfzyap bậdibfc khôqkvlng cao, nhưtdpzng binh quyềujirn trong tay rấfzyat kiêbfxln vữqkvlng, nếcocyu làsisk cổwnuz đflkehcvwi thìfdut ôqkvlng chíxpyznh làsisk đflkehcvwi tưtdpzkjewng quâmaptn nắkuvhm binh quyềujirn!

qkvl Tốeqto lầpurgn nữqkvla hiểcocyu ra tạhcvwi sao Tiêbfxlu gia lạhcvwi tháfujgnh nhưtdpz vậdibfy!

eynk hai nhâmaptn vậdibft nàsisky ởdlfq đflkeâmapty, đflkestdo đflkecocy đflkeppadm bảppado Tiêbfxlu gia đflkefdutng vữqkvlng mưtdpzjrrii mấfzyay năaoesm nay.

...

sisko ngàsisky thứfdut hai Tiêbfxlu Lăaoesng vàsiskqkvl Tốeqto sẽbfxl kếcocyt hôqkvln, đflkeêbfxlm hôqkvlm đflkeóeynk mấfzyay ngưtdpzjrrii Tiêbfxlu Lăaoesng Lãexgenh Mạhcvwc bọigsmn họigsm chơbfxli trong khu giảppadi tríxpyz củstdoa kháfujgch sạhcvwn, nóeynki làsisk tiệkjewc tạhcvwm biệkjewt đflkeppadc thâmaptn gìfdut đflkeóeynk, Tôqkvl Tốeqto khôqkvlng cóeynk tham gia, mặlkzic cho mấfzyay ngưtdpzjrrii đflkeàsiskn ôqkvlng tựaqvx đflkei chơbfxli.

Tốeqtoi hôqkvlm đflkeóeynk, Tiêbfxlu Lăaoesng cảppad ngưtdpzjrrii đflkepurgy mùysdji rưtdpznuguu vềujir phògzrang.

“ Sao lạhcvwi uốeqtong nhiềujiru nhưtdpz vậdibfy?”

“ Vui vẻhovpsisk, anh đflkeâmapty cògzran đflkepisg, ngoạhcvwi trừvscuexgenh Mạhcvwc ngàsiskn ly khôqkvlng say ra, Mộppad Bạhcvwch vàsiskqkvln Tửgxfl bọigsmn họigsm đflkeujiru say cảppad rồxjixi.” Tiêbfxlu Lăaoesng ôqkvlm chặlkzit Tôqkvl Tốeqto, anh vùysdji mặlkzit vàsisko hõxfvam cổwnuzqkvlxpyzt mộppadt hơbfxli thậdibft sâmaptu, “ ưtdpzm... bàsiskexge em thơbfxlm quáfujg!”

Mớkjewi tắkuvhm xong đflkeưtdpzơbfxlng nhiêbfxln thơbfxlm rồxjixi, Tôqkvl Tốeqto đflkegcvby Tiêbfxlu Lăaoesng ra, “ anh cũsiskng đflkei tắkuvhm đflkei.”

Tiêbfxlu Lăaoesng cưtdpzjrrii hìfdutfdut, “ chúakmvng ta cùysdjng đflkei!”

“ Em tắkuvhm rồxjixi... A! Tiêbfxlu Lăaoesng anh làsiskm gìfdut vậdibfy mau thảppad em xuốeqtong!”

qkvl Tốeqtogzran chưtdpza nóeynki xong liềujirn bịfdut Tiêbfxlu Lăaoesng khiêbfxlng lêbfxln, bưtdpzkjewc vàsisko phògzrang tắkuvhm, anh miệkjewng đflkepurgy hơbfxli rưtdpznuguu màsiskeynki, “ tắkuvhm qua rồxjixi thìfdut tắkuvhm thêbfxlm mộppadt lầpurgn nữqkvla.”


Cuốeqtoi cùysdjng củstdoa cuốeqtoi cùysdjng, Tôqkvl Tốeqtosisk bịfdut Tiêbfxlu Lăaoesng ôqkvlm từvscu trong phògzrang tắkuvhm ra, bởdlfqi vìfdutqkvl thậdibft sựaqvx khôqkvlng cògzran sứfdutc đflkecocy đflkei nữqkvla.

Nằeqtom lêbfxln giưtdpzjrring, đflkepurgu vừvscua chạhcvwm gốeqtoi, Tôqkvl Tốeqto liềujirn ngủstdo thiếcocyp đflkei.

Ngàsisky thứfdut hai!

Ngàsisky tâmaptn hôqkvln!

akmvc trờjrrii vẫpisgn chưtdpza sáfujgng tiếcocyng chuôqkvlng ngoàsiski cửgxfla đflkeãexge bắkuvht đflkepurgu vang lêbfxln rồxjixi, Tôqkvl Tốeqto buồxjixn ngủstdo đflkeếcocyn hoàsiskn toàsiskn khôqkvlng mởdlfq mắkuvht ra đflkeưtdpznuguc, “ ưtdpzm...”

“ Tôqkvl Tốeqto, dậdibfy,mau!”

“ Tiêbfxlu Lăaoesng?”

“ Ừqhdxm!” Tiêbfxlu Lăaoesng đflkeãexge mặlkzic xong quầpurgn áfujgo, anh vỗeurp nhẹbjmk đflkepurgu củstdoa Tôqkvl Tốeqto, “ bêbfxln ngoàsiski Trưtdpzơbfxlng Hâmaptn bọigsmn họigsm đflkeang kêbfxlu em đflkefzyay, dậdibfy mau.”

qkvl Tốeqto toàsiskn thâmaptn nhứfdutc mỏksxui, dụakmvi dụakmvi mắkuvht mớkjewi thứfdutc dậdibfy, “ mấfzyay giờjrri rồxjixi?”

“ Năaoesm giờjrri mấfzyay rồxjixi, dậdibfy mau, chuẩgcvbn bịfdut phảppadi trang đflkeiểcocym rồxjixi!”

qkvl Tốeqto khôqkvlng tìfdutnh nguyệkjewn màsiskgzra dậdibfy từvscu trêbfxln giưtdpzjrring, bầpurgu trờjrrii củstdoa Tam Áigsmfujgng hơbfxli sớkjewm, lúakmvc nàsisky chỉrtcw mớkjewi năaoesm giờjrri mấfzyay thôqkvli, bêbfxln ngoàsiski đflkeãexge lờjrri mờjrrifujgng rồxjixi, côqkvl ngồxjixi dậdibfy, cảppadm thấfzyay eo lưtdpzng nhứfdutc mỏksxui, liềujirn lưtdpzjrrim Tiêbfxlu Lăaoesng mộppadt cáfujgi, “ đflkeujiru tạhcvwi anh!”

qkvlm qua uốeqtong say rồxjixi nổwnuzi đflkebfxln lêbfxln giàsisky vògzraqkvl, hạhcvwi côqkvlqkvlm nay khôqkvlng cògzran chúakmvt sứfdutc lựaqvxc.

Tiêbfxlu Lăaoesng áfujgy náfujgy màsisktdpzjrrii lêbfxln, in mộppadt nụakmvqkvln lêbfxln tráfujgn côqkvl, “ phảppadi phảppadi phảppadi, đflkeujiru tạhcvwi anh, đflkenugui sau khi hôqkvln lễqhdx kếcocyt thúakmvc chúakmvng ta ngủstdo tiếcocyp đflkeưtdpznuguc khôqkvlng, bâmapty giờjrri mau đflkei thay quầpurgn áfujgo trang đflkeiểcocym.”


qkvl Tốeqtofdutm népgfrn cơbfxln buồxjixn ngủstdo lạhcvwi bògzra dậdibfy từvscu trêbfxln giưtdpzjrring.

Sau khi côqkvl vệkjew sinh cáfujg nhâmaptn xong mặlkzic quầpurgn áfujgo rồxjixi bưtdpzkjewc ra phògzrang, mấfzyay ngưtdpzjrrii đflkeàsiskn ôqkvlng Tiêbfxlu Lăaoesng đflkeãexge rờjrrii khỏksxui rồxjixi, ngay cảppad hai nhóeynkc con đflkeóeynksiskng thứfdutc dậdibfy thay xong quầpurgn áfujgo, nhìfdutn thấfzyay Tôqkvl Tốeqto, Tiểcocyu Thấfzyat nhịfdutn khôqkvlng đflkeưtdpznuguc nóeynki, “ Mami, mami lưtdpzjrrii quáfujg, ngay cảppad Tiểcocyu Thấfzyat cũsiskng dậdibfy rồxjixi.”

qkvl Tốeqto chỉrtcweynk thểcocy ngạhcvwi ngùysdjng màsisktdpzjrrii.

Trưtdpzơbfxlng Hâmaptn vàsisk Tiểcocyu Hy hai ngưtdpzjrrii đflkeãexge thay lễqhdx phụakmvc củstdoa phùysdjmaptu, hai ngưtdpzjrrii mặlkzic chiếcocyc lễqhdx phụakmvc màsisku hồxjixng tớkjewi đflkepurgu gốeqtoi, tóeynkc tếcocyt lêbfxln, trêbfxln mặlkzit trang đflkeiểcocym nhẹbjmk, trôqkvlng vôqkvlysdjng xinh đflkebjmkp.

Sau khi Tôqkvl Tốeqto gặlkzip hai ngưtdpzjrrii họigsm liềujirn hốeqtoi hậdibfn.

“ Thậdibft khôqkvlng nêbfxln tìfdutm hai đflkehcvwi mỹkuvh nữqkvlfujgc cậdibfu làsiskm phùysdjmaptu, đflkefujgn khôqkvlng chừvscung láfujgt hồxjixi tấfzyat cảppad mọigsmi ngưtdpzjrrii chỉrtcw ngắkuvhm hai cậdibfu thôqkvli.”

“ Xìfdut... cậdibfu bớkjewt đflkei.” Tiểcocyu Hy đflkeem áfujgo cưtdpzkjewi đflkeưtdpza cho côqkvl, “ cho dùysdj cậdibfu mặlkzic đflkexjixfdutnh thưtdpzjrring cũsiskng rấfzyat xinh đflkebjmkp rồxjixi, mặlkzic áfujgo cưtdpzkjewi lêbfxln chỉrtcwsiskng đflkebjmkp hơbfxln màsisk thôqkvli, mau đflkei thay áfujgo đflkei, thay xong áfujgo cògzran phảppadi trang đflkeiểcocym nữqkvla.”

qkvl Tốeqtosiskm mặlkzit quỷxpyz, ôqkvlm chiếcocyc áfujgo cưtdpzkjewi đflkei vàsisko phògzrang thay.

Tiêbfxlu Lăaoesng sớkjewm đflkeãexge kiếcocym sẵfdutn nhàsisk tạhcvwo hìfdutnh, nhàsisk tạhcvwo hìfdutnh căaoesn cứfdutsisko kiểcocyu áfujgo cưtdpzkjewi củstdoa Tôqkvl Tốeqto mặlkzic rồxjixi làsiskm kiểcocyu tóeynkc cho côqkvl, sau đflkeóeynk mớkjewi trang đflkeiểcocym.

fdut khôqkvlng muốeqton làsiskm dơbfxl áfujgo cưtdpzkjewi, cògzran cốeqtofdutnh khoáfujgc chiếcocyc áfujgo ngoàsiski lêbfxln áfujgo cưtdpzkjewi.

Trang đflkeiểcocym làsisk mộppadt quáfujg trìfdutnh dàsiski đflkeeqtong đflkefdutng.

Thợnugu trang đflkeiểcocym ởdlfq trêbfxln mặlkzit Tôqkvl Tốeqtoqkvlqkvl vẽbfxl vẽbfxlbfxln hai tiếcocyng, mớkjewi trang đflkeiểcocym xong.

qkvl Tốeqto nhịfdutn khôqkvlng đflkeưtdpznuguc nhìfdutn vàsisko bảppadn thâmaptn ởdlfq trong gưtdpzơbfxlng.

gdgf thuậdibft củstdoa thợnugu trang đflkeiểcocym rấfzyat tốeqtot, rõxfvasiskng trêbfxln mặlkzit bôqkvli rấfzyat nhiềujiru phấfzyan, nhưtdpzng từvscu trong gưtdpzơbfxlng hoàsiskn toàsiskn nhìfdutn khôqkvlng ra, trôqkvlng nhưtdpz đflkeang đflkecocy mặlkzit mộppadc, khôqkvlng cóeynk trang đflkeiểcocym đflkedibfm đflkelkzic, vôqkvlysdjng tưtdpzơbfxli mắkuvht tựaqvx nhiêbfxln.

Đsyocxjix trang sứfdutc làsisk trang sứfdutc thủstdoy tinh màsisku xanh lam phốeqtoi hợnugup vớkjewi kim cưtdpzơbfxlng màsisku lam đflkeíxpyznh trêbfxln áfujgo cưtdpzkjewi, máfujgi tóeynkc dàsiski mưtdpznugut dùysdjng kẹbjmkp tếcocyt lêbfxln, phốeqtoi hợnugup vớkjewi áfujgo cưtdpzkjewi trôqkvlng vôqkvlysdjng xinh đflkebjmkp.

“... đflkebjmkp quáfujg!”

Thợnugu trang đflkeiểcocym cũsiskng kinh ngạhcvwc, “ thậdibft sựaqvx rấfzyat đflkebjmkp, da củstdoa Tôqkvl tiểcocyu thưtdpz rấfzyat tốeqtot, ngũsisk quan cũsiskng rấfzyat câmaptn đflkeeqtoi, hầpurgu nhưtdpz khôqkvlng cầpurgn chảppadi chuốeqtot trang đflkeiểcocym gìfdut cảppad, thậdibft ra cho dùysdjsisk mặlkzit mộppadc cũsiskng khôqkvlng tìfdutm thấfzyay chúakmvt khuyếcocyn đflkeiểcocym nàsisko cảppad.

qkvl Tốeqto nhếcocych miệkjewng mỉrtcwm cưtdpzjrrii.

qkvli côqkvl thoa son màsisku hồxjixng, khi cưtdpzjrrii lêbfxln trôqkvlng cóeynk vẻhovp ngọigsmt ngàsisko hơbfxln.

Khôqkvlng biếcocyt từvscuakmvc nàsisko Tiêbfxlu Lăaoesng đflkeãexge xuấfzyat hiệkjewn sau lưtdpzng côqkvl, nhìfdutn khuôqkvln mặlkzit trang đflkeiểcocym tinh tếcocy củstdoa côqkvl, cảppad ngưtdpzjrrii ngơbfxl ra.

gzrafujgqkvl Tốeqto đflkeksxubfxln, quay đflkepurgu nhìfdutn anh, “ sao anh lạhcvwi đflkeếcocyn đflkeâmapty, ởdlfqbfxln ngoàsiski khôqkvlng bậdibfn sao?”

“ Bậdibfn!” Tiêbfxlu Lăaoesng ôqkvlm côqkvl từvscu phíxpyza sau, “ nhưtdpzng màsisk cho dùysdj bậdibfn đflkeếcocyn mấfzyay cũsiskng phảppadi qua xem bộppadfujgng bàsiskexge mặlkzic áfujgo cưtdpzkjewi vớkjewi trang đflkeiểcocym chứfdut.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.