Boss Trở Thành Chồng

Chương 434 :

    trước sau   
Tiêafrgu Lăyqwfng đlcflãasod sớmvmnm kéragvo tay Tôuujn Tốqmtc đlcfli thậqmtct xa.

uujn Tốqmtcyqwfn bảbzubn khôuujnng nghĩcyvc rằvlryng Tiêafrgu Lăyqwfng cóasod thểmhokhcxvm nhữwimrng hàhcxvnh đlcfldlflng nàhcxvy, ngạasodc nhiêafrgn đlcflếwimrn nổwimri trợasodn mắrhyzt đlcflơdlfl ngưfikjkjqui ra, vẫgrren khôuujnng kịhipvp phảbzubn ứowagng gìisae, thìisae đlcflãasod bịhipv Tiêafrgu Lăyqwfng kéragvo đlcfli rồeygui, hai ngưfikjkjqui tay trong tay cùzqdtng nhau chạasody liêafrgn tiếwimrp trêafrgn hai con đlcflưfikjkjqung.

"A...... Tiêafrgu Lăyqwfng, em khôuujnng đlcflưfikjasodc rồeygui"

"Bàhcxv Tiêafrgu àhcxv, em nêafrgn rèmhokn luyệgmavn đlcfli, mớmvmni chạasody cóasodhcxvi bưfikjmvmnc thôuujni, màhcxv đlcflãasod mệgmavt nhưfikj vậqmtcy rồeygui, khóasod tráaguich khi ởnvrf trêafrgn giưfikjkjqung……"

"Tiêafrgu Lăyqwfng anh im miệgmavng đlcfli"

uujn Tốqmtc hai máagui đlcflucdu bừiwaing lêafrgn, trừiwaing mắrhyzt nhìisaen Tiêafrgu Lăyqwfng.


Ngưfikjkjqui nàhcxvy sao chuyệgmavn gìisaevyrpng dáaguim nóasodi thếwimr nhỉwimr

Chúdlflng ta vẫgrren đlcflang trêafrgn đlcflưfikjkjqung lớmvmnn đlcflsenjy

Tiêafrgu Lăyqwfng nhúdlflng màhcxvy mộdlflt cáaguii, " Em nghĩcyvc đlcfli đlcflâpuiju vậqmtcy, anh nóasodi làhcxv khóasod tráaguich làhcxv mỗbzubi sáaguing sau khi thứowagc dậqmtcy em đlcfllyjbu than rằvlryng eo nhứowagc lưfikjng mỏucdui. Tôuujn Tốqmtc, hãasody nóasodi cho anh nghe lúdlflc nãasody em nghĩcyvc đlcflếwimrn chuyệgmavn gìisae vậqmtcy, hửdjuw?"

"Tiêafrgu Lăyqwfng cáaguii đlcfleygu khốqmtcn kiếwimrp màhcxv"

"uhm, anh làhcxv đlcfleygu khốqmtcn kiếwimrp."

"......"

uujn Tốqmtcasod cảbzubm giáaguic nhưfikj muốqmtcn đlcflsenjm mộdlflt quyềlyjbn vàhcxvo lớmvmnp bôuujnng vảbzubi vậqmtcy.

uujn thởnvrfhcxvi, cáaguii bụlbarng đlcflóasodi meo bắrhyzt đlcflaxvpu kêafrgu"rộdlflt", Tôuujn Tốqmtc ôuujnm bụlbarng lạasodi, đlcflóasodi đlcflếwimrn đlcflau bao tửdjuw rồeygui.

"Hãasody mau ăyqwfn đlcfli, vẫgrren còucdun nóasodng lắrhyzm đlcflsenjy."

uujn Tốqmtc khôuujnng còucdun quan tâpuijm đlcflếwimrn cáaguii báaguinh bao đlcflãasod đlcflưfikjasodc giậqmtct từiwai ngưfikjkjqui kháaguic nữwimra, mộdlflt tay cầaxvpm báaguinh bao, mộdlflt tay cầaxvpm sữwimra đlcflqmtcu nàhcxvnh, vừiwaia ăyqwfn vừiwaia uốqmtcng, quay đlcflaxvpu sang nhìisaen Tiêafrgu Lăyqwfng chưfikja chịhipvu ăyqwfn, côuujn đlcflem chiếwimrc báaguinh bao vàhcxv ly đlcflqmtcu nàhcxvnh vẫgrren còucdun dưfikj trong túdlfli cho Tiêafrgu Lăyqwfng, "Anh cũvyrpng ăyqwfn đlcfli, trờkjqui rấsenjt lạasodnh, khôuujnng ăyqwfn gìisae hếwimrt thìisae sẽpybi bịhipv lạasodnh đlcflsenjy."

"Uhm"

Tiêafrgu Lăyqwfng nhậqmtcn lấsenjy ăyqwfn, vàhcxv lẳpuijng lặwimrng ngồeygui ăyqwfn.

Hai ngưfikjkjqui đlcflãasod ăyqwfn xong mộdlflt cáaguich nhanh chóasodng, khi ăyqwfn xong ngưfikjkjqui cảbzubm thấsenjy ấsenjm áaguip hơdlfln, tinh thầaxvpn cũvyrpng trởnvrfafrgn phấsenjn chấsenjn hơdlfln.


Tiêafrgu Lăyqwfng đlcfli mộdlflt hồeygui, thìisae bỗbzubng nhiêafrgn anh cong lưfikjng xuốqmtcng.

"Anh bịhipvhcxvm sao vậqmtcy?"

"Leo lêafrgn đlcfli"

uujn Tốqmtc lui vềlyjb sau mộdlflt bưfikjmvmnc, "Khôuujnng cầaxvpn đlcflâpuiju, khôuujnng cầaxvpn cõtdqfng em đlcflâpuiju em tựasod đlcfli đlcflưfikjasodc"

asodi sao thìisaeuujnvyrpng gầaxvpn năyqwfm mưfikjơdlfli kýtehx nếwimru cõtdqfng trêafrgn ngưfikjkjqui mộdlflt ngưfikjkjqui sốqmtcng nhưfikj vậqmtcy thìisae giốqmtcng nhưfikjaguic mộdlflt thứowagisae đlcflóasod, năyqwfm mưfikjơdlfli kýtehx đlcfli mộdlflt láaguit thôuujni thìisae khôuujnng nóasodi gìisae, nếwimru váaguic lâpuiju thìisae chắrhyzc chắrhyzn sẽpybi rấsenjt mệgmavt mỏucdui.

"Mau leo lêafrgn đlcfli, nếwimru khôuujnng leo lêafrgn thìisae anh bắrhyzt em lêafrgn đlcflsenjy."

aguii ngưfikjkjqui nàhcxvy

uujn Tốqmtc liềlyjbn chồeygum lêafrgn vai Tiêafrgu Lăyqwfng, Tiêafrgu Lăyqwfng bắrhyzt đlcflaxvpu cõtdqfng côuujn đlcfli vềlyjb phílbara trưfikjmvmnc, trêafrgn đlcflưfikjkjqung bâpuijy giờkjqu tuyếwimrt đlcflang rơdlfli thàhcxvnh lớmvmnp, mỗbzubi bưfikjmvmnc châpuijn củsenja Tiêafrgu Lăyqwfng khi dặwimrm lêafrgn tuyếwimrt trắrhyzng, thìisae sẽpybi hiệgmavn lêafrgn mộdlflt dấsenju châpuijn trêafrgn nềlyjbn tuyếwimrt trắrhyzng đlcflóasod.

ucdung ngựasodc củsenja Tôuujn Tốqmtc tựasoda vàhcxvo tấsenjm lưfikjng rộdlflng lớmvmnn củsenja anh ấsenjy, trong lòucdung cảbzubm thấsenjy thậqmtct yêafrgn bìisaenh.

"Tiêafrgu Lăyqwfng......"

"Hửdjuw?"

"Cáaguii cảbzubm giáaguic anh cõtdqfng em…... thậqmtct tuyệgmavt vờkjqui."

Tiêafrgu Lăyqwfng cưfikjkjqui hỏucdui tiếwimrp, "Tuyệgmavt vờkjqui chỗbzubhcxvo?"


"Cóasod mộdlflt cảbzubm giáaguic thậqmtct an tâpuijm, bờkjqu vai củsenja anh rộdlflng lớmvmnn lắrhyzm, uhm...... trong vôuujn giáaguic khiếwimrn cho ngưfikjkjqui ta cảbzubm giáaguic nhưfikj nhớmvmn vềlyjb cha củsenja mìisaenh vậqmtcy"

Khuôuujnn mặwimrt Tiêafrgu Lăyqwfng bỗbzubng chúdlflt tốqmtci xầaxvpm lạasodi, "Cha àhcxv?"

uujn Tốqmtc khôuujnng nhìisaen thấsenjy đlcflưfikjasodc sắrhyzc mặwimrt củsenja Tiêafrgu Lăyqwfng, liềlyjbn cưfikjkjqui vàhcxv chồeygum vàhcxvo vai anh nóasodi, "Đcyvcúdlflng vậqmtcy, lúdlflc em còucdun nhỏucdu thìisae thấsenjy mộdlflt sốqmtc ngưfikjkjqui cha cõtdqfng con trêafrgn lưfikjng, nhữwimrng hìisaenh ảbzubnh đlcflóasod khôuujnng cầaxvpn quáaguisenjm áaguip lắrhyzm đlcflâpuiju. Anh nóasodi xem cha củsenja em làhcxv ngưfikjkjqui nhưfikj thếwimrhcxvo, còucdun mẹcsxv em thìisaeasodi ôuujnng ta làhcxv mộdlflt đlcflasodi anh hùzqdtng, em thấsenjy tìisaenh cảbzubm củsenja mẹcsxvhcxv cha em rấsenjt làhcxv tốqmtct, nếwimru làhcxv nhưfikj vậqmtcy, tạasodi sao mẹcsxv mấsenjt đlcfli nhiềlyjbu năyqwfm rồeygui màhcxv cha vẫgrren khôuujnng đlcflếwimrn tìisaem? Mẹcsxvucdun nóasodi, cha em khôuujnng cầaxvpn mẹcsxv nữwimra, hoặwimrc làhcxv cha cũvyrpng giốqmtcng nhưfikj mẹcsxv, đlcflãasod khôuujnng còucdun sốqmtcng trêafrgn đlcflkjqui nàhcxvy nữwimra?"

Tiêafrgu Lăyqwfng bỗbzubng đlcflowagng sựasodng lạasodi, ôuujnm chặwimrt cáaguii đlcflùzqdti cong củsenja Tôuujn Tốqmtc trêafrgn lưfikjng, nóasodi giọasodng nhỏucdu nhẹcsxv, "khôuujnng phảbzubi vậqmtcy đlcflâpuiju, ba em chắrhyzc chắrhyzn làhcxv đlcflang tìisaem em khắrhyzp nơdlfli đlcflsenjy, chỉwimrhcxv nhấsenjt thờkjqui chưfikja tìisaem đlcflưfikjasodc em màhcxv thôuujni, em đlcfliwaing bỏucdu cuộdlflc nha, theo nhưfikj bứowagc thưfikj củsenja mẹcsxv em đlcflmhok lạasodi, thìisae cha em làhcxv mộdlflt ngưfikjkjqui đlcflàhcxvn ôuujnng rấsenjt tốqmtct, vàhcxv chắrhyzc chắrhyzn ôuujnng ta cũvyrpng làhcxv mộdlflt ngưfikjkjqui cha tốqmtct đlcflsenjy, chỉwimr cầaxvpn chúdlflng ta cóasod hy vọasodng thìisae sẽpybi khôuujnng bỏucdu cuộdlflc, sẽpybiasod mộdlflt ngàhcxvy đlcflưfikjasodc gặwimrp mặwimrt thôuujni."

"Sẽpybi gặwimrp lạasodi sao?"

"Nhấsenjt đlcflhipvnh sẽpybi gặwimrp đlcflưfikjasodc thôuujni" Tiêafrgu Lăyqwfng vừiwaia đlcfli vừiwaia nóasodi, "Chờkjqu đlcflếwimrn khi hôuujnn lễspuq củsenja chúdlflng ta đlcflưfikjasodc cửdjuwhcxvnh xong, anh sẽpybizqdtng em đlcfli đlcflếwimrn viếwimrng phầaxvpn mộdlfl củsenja mẹcsxv, nóasodi cho mẹcsxv biếwimrt rằvlryng tấsenjt cảbzub nhữwimrng đlcfliềlyjbu em trảbzubi qua đlcfllyjbu rấsenjt tốqmtct đlcflcsxvp."

uujn Tốqmtc trong lòucdung rấsenjt cảbzubm đlcfldlflng, "Dạasod"

Hai ngưfikjkjqui khôuujnng nóasodi nữwimra, nhưfikjng ngưfikjasodc lạasodi cũvyrpng khôuujnng cảbzubm thấsenjy ngưfikjasodng ngùzqdtng, trêafrgn thâpuijn thểmhok củsenja cảbzub hai đlcflang lưfikju chuyểmhokn mộdlflt dòucdung hơdlfli ấsenjm áaguip vàhcxv đlcfliềlyjbm đlcflasodm.

Theo nhưfikj đlcflóasodhcxvasodi thìisae lộdlfl trìisaenh trởnvrf vềlyjb cầaxvpn phảbzubi tốqmtcn nửdjuwa giờkjqu ngồeygui xe.

Nếwimru đlcfli bộdlfl thìisae phảbzubi tốqmtcn ílbart nhấsenjt hai giờkjqu, Tiêafrgu Lăyqwfng đlcflãasodtdqfng Tôuujn Tốqmtc đlcfli hơdlfln nửdjuwa tiếwimrng đlcfleygung hồeygu, nhưfikjng vẫgrren khôuujnng cóasod ýtehx đlcflhipvnh buôuujnng côuujnsenjy xuốqmtcng.

Ngưfikjasodc lạasodi Tôuujn Tốqmtc lạasodi khôuujnng chịhipvu đlcflưfikjasodc.

"Tiêafrgu Lăyqwfng, anh mau bỏucdu em xuốqmtcng đlcfli."

"Khôuujnng thảbzub"


"Anh khôuujnng mệgmavt sao?" Tôuujn Tốqmtc hoàhcxvi nghi nhìisaen Tiêafrgu Lăyqwfng, trêafrgn đlcflaxvpu anh vẫgrren chưfikja cóasod hạasodt mồeyguuujni nàhcxvo, nhưfikjng hôuujn hấsenjp đlcflãasodasod chúdlflt hỗbzubn loạasodn, Tôuujn Tốqmtc giãasody dụlbara đlcflòucdui leo xuốqmtcng, ngưfikjasodc lạasodi Tiêafrgu Lăyqwfng lạasodi ôuujnm chặwimrt cáaguic đlcflùzqdti cong trêafrgn lưfikjng, "Bàhcxv Tiêafrgu, đlcfliwaing lộdlfln xộdlfln."

"Em muốqmtcn bưfikjmvmnc xuốqmtcng."

"Khôuujnng đlcflưfikjasodc, anh muốqmtcn cõtdqfng em vềlyjb tớmvmni nhàhcxv luôuujnn "

"Anh khôuujnng mệgmavt sao?"

Mệgmavt

Đcyvcưfikjơdlflng nhiêafrgn mệgmavt

Nhưfikjng Tiêafrgu Lăyqwfng nghĩcyvc đlcflếwimrn hìisaenh ảbzubnh đlcflãasod xảbzuby ra vàhcxvi tháaguing trưfikjmvmnc, anh đlcflãasod éragvp Tôuujn Tốqmtc từiwai phi trưfikjkjqung đlcfli bộdlfl vềlyjb tớmvmni Cẩfikjm viêafrgn, bắrhyzt đlcflaxvpu từiwai đlcflêafrgm tốqmtci hôuujnm nay đlcfli bộdlfl vềlyjb đlcflếwimrn nhàhcxvvyrpng đlcflãasodhcxv ba giờkjquaguing hôuujnm sau rồeygui, hơdlfln năyqwfm tiếwimrng đlcfleygung hồeygu, lúdlflc đlcflóasodhcxvzqdta hèmhok, làhcxv thờkjqui đlcfliểmhokm nóasodng nhấsenjt, chỉwimr cầaxvpn đlcfldlflng nhẹcsxvhcxvvyrpng đlcflwimr mồeyguuujni rồeygui, nhưfikjng anh lạasodi éragvp côuujn đlcflếwimrn nhưfikj vậqmtcy.

Tuy rằvlryng trong khoảbzubng thờkjqui gian nàhcxvy hai ngưfikjkjqui đlcfllyjbu khôuujnng còucdun nhớmvmn đlcflếwimrn chuyệgmavn cũvyrp, cũvyrpng khôuujnng còucdun nhắrhyzc tớmvmni nữwimra, nhưfikjng trong lòucdung Tiêafrgu Lăyqwfng vẫgrren cảbzubm thấsenjy rấsenjt áaguiy náaguiy.

"Tôuujn Tốqmtc, lầaxvpn trưfikjmvmnc anh đlcflãasod đlcflmhok cho em đlcfli hếwimrt đlcfloạasodn đlcflưfikjkjqung rấsenjt dàhcxvi, lầaxvpn nàhcxvy thìisae anh sẽpybitdqfng em đlcfli hếwimrt đlcfloạasodn đlcflưfikjkjqung đlcflóasod, coi nhưfikjzqdt đlcflrhyzp lạasodi chuyệgmavn day dứowagt trong lòucdung anh."

uujn Tốqmtc cảbzubm thấsenjy sửdjuwng sờkjqu.

Tiêafrgu Lăyqwfng lầaxvpn nàhcxvy nhắrhyzc lạasodi chuyệgmavn cũvyrp, thìisae bỗbzubng hìisaenh ảbzubnh củsenja chuyệgmavn cũvyrp lạasodi hiệgmavn rõtdqf trong đlcflaxvpu côuujn.

uujn Tốqmtc nhếwimrch miệgmavng, cóasod chúdlflt tủsenji thâpuijn, "Tiêafrgu Lăyqwfng lúdlflc đlcflóasod em thậqmtct sựasod hậqmtcn chếwimrt anh đlcfli đlcflưfikjasodc, lúdlflc đlcflóasodhcxv nửdjuwa đlcflêafrgm, anh khôuujnng sợasod em xảbzuby ra chuyệgmavn khôuujnng may gìisae sao"

"Sợasod chứowag, đlcflưfikjơdlflng nhiêafrgn làhcxv sợasod em xảbzuby ra chuyệgmavn rồeygui cho nêafrgn anh mớmvmni láaguii xe ởnvrf phílbara sau theo dõtdqfi em."


uujn Tốqmtc bỗbzubng chốqmtcc kinh ngạasodc.

"Anh theo em àhcxv?" Sao côuujn khôuujnng pháaguit hiệgmavn ra thếwimr

cyvcưfikjơdlflng nhiêafrgn, anh thấsenjy cóasod ngưfikjkjqui dừiwaing xe đlcflếwimrn gầaxvpn bắrhyzt chuyệgmavn vớmvmni em nữwimra."

uujn Tốqmtc e thẹcsxvn lắrhyzc đlcflaxvpu, "Đcyvcâpuiju cóasod bắrhyzt chuyệgmavn đlcflâpuiju, ngưfikjkjqui ta thấsenjy mộdlflt ngưfikjkjqui con gáaguii nhưfikj em ởnvrf trêafrgn đlcflưfikjkjqung thậqmtct đlcfláaguing thưfikjơdlflng, đlcflhipvnh cho em đlcfli nhờkjqu, trêafrgn xe củsenja ngưfikjkjqui đlcflóasoducdun cóasod chởnvrf bạasodn gáaguii nữwimra. Hơdlfln nữwimra, em cũvyrpng chẳpuijng lêafrgn xe củsenja ngưfikjkjqui ta, anh nóasodi anh theo dõtdqfi em àhcxv, anh theo dõtdqfi đlcflếwimrn đlcflâpuiju rồeygui? Nhưfikjng khi em vềlyjb tớmvmni Cẩfikjm Viêafrgn thìisae thấsenjy anh rõtdqfhcxvng đlcflãasodnvrf đlcflóasod rồeygui màhcxv."

"Sau khi em đlcflếwimrn nộdlfli thàhcxvnh rồeygui thìisae anh đlcfli đlcflưfikjkjqung vòucdung vềlyjb nhàhcxv đlcflsenjy."

Thìisae ra làhcxv nhưfikj vậqmtcy

uujn Tốqmtc ôuujnm lấsenjy cổwimr Tiêafrgu Lăyqwfng, thởnvrfhcxvi nóasodi, "Lúdlflc đlcflóasod nếwimru chúdlflng ta đlcflem chuyệgmavn ra nóasodi rõtdqfhcxvng, khôuujnng giấsenju diếwimrm đlcflqmtci phưfikjơdlflng, thìisae sẽpybi khôuujnng cóasod nhiềlyjbu sựasod hiểmhoku lầaxvpm chóasod chếwimrt nàhcxvy, Tiêafrgu Lăyqwfng, sau nàhcxvy bấsenjt cứowag chuyệgmavn gìisaevyrpng khôuujnng đlcflưfikjasodc giấsenju diếwimrm em, cóasod nghe chưfikja"

Tiêafrgu Lăyqwfng lòucdung đlcflaxvpy cảbzubm xúdlflc.

dlflc đlcflóasodtdqfhcxvng cóasod hiểmhoku lầaxvpm, nhưfikjng lạasodi khôuujnng nóasodi ra, nêafrgn đlcflãasod tạasodo ra nhiềlyjbu hậqmtcu quảbzub xảbzuby ra.

Tiêafrgu Lăyqwfng bỗbzubng nghĩcyvc tớmvmni Diệgmavp Lạasodc.

puijy giờkjqu sựasod việgmavc anh giấsenju diếwimrm côuujn...... chỉwimrucdun chuyệgmavn củsenja Diệgmavp Lạasodc thôuujni.

Tuy rằvlryng đlcflãasodhcxvm giấsenjy kếwimrt hôuujnn rồeygui, nhưfikjng Tiêafrgu Lăyqwfng vẫgrren khôuujnng dáaguim cáaguifikjasodc, ngộdlfl nhỡdgze bộdlflc lộdlfl hếwimrt sựasod thậqmtct vớmvmni Tôuujn Tốqmtc rồeygui, trong lòucdung côuujn nếwimru đlcflmhok ýtehx đlcflếwimrn chuyệgmavn đlcflóasod, thìisae sẽpybibzubnh hưfikjnvrfng đlcflếwimrn lễspuq kếwimrt hôuujnn, vảbzub lạasodi Diệgmavp Lạasodc cũvyrpng đlcflãasodasodi rõtdqfhcxv khôuujnng đlcflếwimrn tham gia hôuujnn lễspuq củsenja anh ta màhcxv.

Cho nêafrgn, khôuujnng nêafrgn gâpuijy rắrhyzc rốqmtci thêafrgm nữwimra.

Tiêafrgu Lăyqwfng chầaxvpn chừiwai gậqmtct đlcflaxvpu, "Tôuujn Tốqmtc, đlcflasodi đlcflếwimrn khi kếwimrt thúdlflc hôuujnn lễspuq, anh cóasod mộdlflt chuyệgmavn muốqmtcn nóasodi vớmvmni em"

Trong lòucdung Tôuujn Tốqmtcasod chúdlflt lo lắrhyzng

Giáaguic quan thứowag sau củsenja phụlbar nữwimr rấsenjt nhạasody cảbzubm, phảbzubn ứowagng đlcflaxvpu tiêafrgn củsenja côuujn chílbarnh làhcxv việgmavc Tiêafrgu Lăyqwfng sẽpybi bộdlflc lộdlfl vềlyjb chuyệgmavn củsenja Tiêafrgu Diệgmavp Lạasodc vớmvmni côuujn.

uujn gậqmtct đlcflaxvpu, " Đcyvcưfikjasodc đlcflmhok kếwimrt thúdlflc buổwimri hôuujnn lễspuq, em cũvyrpng cóasod chuyệgmavn muốqmtcn nóasodi vớmvmni anh "

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.