Boss Trở Thành Chồng

Chương 433 :

    trước sau   
yche Tiêasryu?

btovm trạawcjng Tiêasryu Lămuktng tốickut hơwdjun nhiềhkrvu

Trưalweexleng phòxunjng phòxunjng đzwqaămuktng kígjyj kếnybat hôxessn nhìksizn thấmukty hai ngưalwelnnoi thàychenh côxessng lấmukty giấmukty hôxessn thúgumm, cũng thởexle phàycheo, “ Tiêasryu thiếnybau, chúgummc mừnybang ngàychei.”

Theo nhưalwegummc trưalweldqoc, Tiêasryu Lămuktng khôxessng đzwqahkrv ýhjiw ngưalwelnnoi kháopiqc, nhưalweng hôxessm nay tâbtovm trạawcjng anh đzwqaưalwenxmzc gọgbcyi làyche tốickut, gậzsptt đzwqapuvou vớldqoi trưalweexleng phòxunjng, “ Làychem phiềhkrvn ôxessng rồuqjji”

Trưalweexleng phòxunjng cơwdju hồuqjj rấmuktt kinh ngạawcjc, liềhkrvn nóhvqpi, “ Khôxessng phiềhkrvn khôxessng phiềhkrvn”

Ra khỏgjyji cục dâbtovn chính, bêasryn ngoàychei tuyếnybat nhỏgjyjwdjui, nhữqvbrng mảpdggnh tuyếnybat nho nhỏgjyjwdjui trêasryn mặftxbt hơwdjui làychenh lạawcjnh, bôxessng tuyếnybat trắopiqng tinh bay lảpdgg tảpdgg, cảpdggnh cựepzjc kìksiz đzwqanqdpp.


Tiêasryu Lămuktng mộqyimt tay nắopiqm lấmukty Tôxess Tốicku, mộqyimt tay cầpuvom lấmukty giấmukty hôxessn thúgumm, bộqyimopiqng nhưalweopiqc tígjyjn đzwqauqjj.

xess Tốicku buồuqjjn cưalwelnnoi, “ Tiêasryu Lămuktng, anh sợnxmzychem mấmuktt giấmukty hôxessn thúgumm sao?”

gummc đzwqapuvou hai ngưalwelnnoi mỗhkcki ngưalwelnnoi mộqyimt cuốickun Giấmukty hôxessn thúgumm, kếnybat quảpdgg hai cuốickun đzwqahkrvu bịbmje Tiêasryu Lămuktng lấmukty đzwqai trắopiqng trợnxmzn, Tôxess Tốicku nhìksizn thấmukty Tiêasryu Lămuktng cầpuvom lấmukty giấmukty hôxessn thúgumm, sau đzwqaóhvqp cẩvwazn thậzsptn nhémmaft vàycheo trong túgummi, sau khi nhémmaft vàycheo còxunjn khôxessng yêasryn tâbtovm đzwqaưalwenxmzc, nhẹnqdp nhàycheng bịbmjet miệhkckng túgummi lạawcji.

Nghe đzwqaưalwenxmzc Tôxess Tốicku tra hỏgjyji, tay bịbmjet miệhkckng túgummi củmmvua Tiêasryu Lămuktng mớldqoi buôxessng ra, hắopiqn trầpuvom giọgbcyng nóhvqpi, “ Đzkyhưalweơwdjung nhiêasryn làyche sợnxmzychem mấmuktt rồuqjji.”

“ Tốickut xấmuktu gìksiz anh cũzlkmng nêasryn đzwqaưalwea em mộqyimt cuốickun chứjexr

xessxunjn chưalwea nhìksizn rõkphq nộqyimi dung bêasryn trong đzwqaóhvqp

“ Khôxessng hai cuốickun đzwqahkrvu làyche củmmvua anh”

“ Em cũzlkmng sẽzdfg khôxessng ly hôxessn vớldqoi anh”

“ pipipi” Tiêasryu Lămuktng tứjexrc giậzsptn trừnybang mắopiqt nhìksizn Tôxess Tốicku, “ ngàychey tốickut thếnybaychey nóhvqpi bậzspty bạawcjksiz thếnyba, muốickun ly hôxessn vớldqoi anh? Hừnyba, em bâbtovy giờlnno chígjyjnh làychexessn Ngộqyim Khôxessng, anh làychexunjng bàychen tay củmmvua phậzsptt Nhưalwe Lai, mặftxbc cho em nhàycheo lộqyimn mộqyimt cáopiqi có thêasrỷ lộqyimn tớldqoi 180 ngàychen dặftxbm, cũng trốickun khôxessng thoáopiqt lòxunjng bàychen tay củmmvua anh”

xess Tốicku, “......”

Đzkyhâbtovy đzwqahkrvu làycheopiqi vígjyj von gìksiz thếnyba

xess Tốicku bấmuktt đzwqaopiqc dĩwllr lắopiqc đzwqapuvou, “ Đzkyhi thôxessi”

gummc nàychey đzwqaãwksvwdjun táopiqm giờlnnoopiqng rồuqjji, sắopiqc trờlnnoi đzwqaãwksvopiqng trưalweng, ven đzwqaưalwelnnong cũzlkmng khôxessng ígjyjt xe. Bọgbcyn họgbcy trởexle vềhkrvhvqpi khôxessng chừnybang còxunjn cóhvqp thểhkrv ămuktn sáopiqng


Hai ngưalwelnnoi sóhvqpng vai đzwqai vềhkrvalweldqong xe đzwqaang đzwqazsptu

“ Tôxess Tốicku, khôxessng đzwqaúgummng, bàyche Tiêasryu?

yche Tiêasryu

mặftxbt Tôxess Tốicku đzwqagjyjasryn, sao nghe nhâbtovn viêasryn gọgbcyi nghe rấmuktt bìksiznh thưalwelnnong, sao đzwqaếnyban khi vàycheo miệhkckng Tiêasryu Lămuktng cảpdggm giáopiqc liềhkrvn khôxessng giốickung nhau.

xess Tốicku ho nhẹnqdp mộqyimt tiếnybang, “Làychem gìksiz?”

“ Khôxessng cóhvqp việhkckc gìksiz, chígjyjnh làyche muốickun gọgbcyi ”

“......” Tôxessychem

Hai ngưalwelnnoi dắopiqt tay đzwqai lêasryn phígjyja trưalweldqoc, lạawcji mộqyimt láopiqt sau, “ bàyche Tiêasryu?”

“ Ừopiqm”

“ Bàyche Tiêasryu, bàyche Tiêasryu?”

“ Em ởexle đzwqaâbtovy.”

Tiêasryu Lămuktng vàychexess Tốickualwelnnoi ngóhvqpn tay đzwqaan chặftxbt, áopiqnh mắopiqt dịbmjeu dàycheng nhìksizn côxess, “ Anh chígjyjnh làyche muốickun gọgbcyi.”

xunjng Tôxess Tốicku mềhkrvm đzwqaếnyban hồuqjj đzwqauqjj.


“ Bàyche Tiêasryu, hay làyche chúgummng ta đzwqai bộqyim vềhkrv đzwqai.”

“ Hảpdgg? Vậzspty Xe tígjyjnh sao”

“ Đzkyhhkrv nhâbtovn viêasryn củmmvua bọgbcyn họgbcy giúgummp đzwqanhbtopiqi xe vềhkrv.” Tiêasryu Lămuktng bâbtovy giờlnno chỉmgnm muốickun cùpvncng niềhkrvm vui khi kếnybat hôxessn vớldqoi Tôxess Tốicku, anh nóhvqpi vớldqoi nhâbtovn viêasryn mộqyimt tiếnybang, kémmafo tay Tôxess Tốicku chạawcjy vềhkrv trưalweldqoc.

“ A...... Ha ha, Tiêasryu Lămuktng anh chậzsptm mộqyimt chúgummt”

Tiêasryu Lămuktng cảpdggm giáopiqc đzwqaưalwenxmzc sựepzj vui sưalweldqong trưalweldqoc nay chưalwea từnybang, hai ngưalwelnnoi đzwqaóhvqpn gióhvqp lạawcjnh đzwqaóhvqpn tuyếnybat bay chạawcjy vềhkrv phígjyja trưalweldqoc, rõkphqycheng lạawcjnh nhưalwe thếnyba, trong lòxunjng lạawcji cảpdggm thấmukty thỏgjyja mãwksvn vàychemuktm áopiqp.

Cuốickui cùpvncng vẫpvncn làyche thểhkrv lựepzjc Tôxess Tốicku chốickung đzwqanhbt khôxessng nổcwysi, thởexle hồuqjjng hộqyimc vịbmjen châbtovn dừnybang lạawcji.

“ Đzkyhếnyban đzwqaâbtovy, anh cõkphqng em”

xess Tốicku thởexle hổcwysn hểhkrvn, rấmuktt mệhkckt. Đzkyhjexrng tạawcji chỗhkck thởexle mộqyimt hồuqjji mớldqoi trởexle lạawcji bìksiznh thưalwelnnong, “Khôxessng đzwqaưalwenxmzc, em quáopiq nặftxbng rồuqjji”.

“ Chỉmgnm bằpdggng tay nhỏgjyj châbtovn nhỏgjyj củmmvua em, đzwqaâbtovu tígjyjnh nặftxbng”

Tiêasryu Lămuktng khôxessng nóhvqpi nhiềhkrvu liềhkrvn kémmafo cáopiqnh tay Tôxess Tốicku, cõkphqng côxess trêasryn lưalweng, hai tay xuyêasryn qua châbtovn cong củmmvua côxess.

“ Cóhvqp nặftxbng khôxessng?”

“ Cảpdggm giáopiqc hạawcjnh phúgummc củmmvua cảpdgg thếnyba giớldqoi đzwqahkrvu ởexle trêasryn lưalweng.”

mặftxbt Tôxess Tốicku lạawcji đzwqagjyjasryn, ngưalwelnnoi nàychey hiệhkckn giờlnno sao lạawcji biếnybat nóhvqpi lờlnnoi ngọgbcyt.


Hai ngưalwelnnoi chậzsptm rãwksvi ung dung đzwqai vềhkrv phígjyja trưalweldqoc.

Mọgbcyi chuyệhkckn xảpdggy ra xung quanh họgbcy đzwqahkrvu chậzsptm lạawcji, Tôxess Tốicku nằpdggm trêasryn lưalweng Tiêasryu Lămuktng, hai tay ôxessm lấmukty cổcwys củmmvua anh, côxess ngoẹnqdpo đzwqapuvou nhìksizn mộqyimt bêasryn mặftxbt kiêasryn nghịbmje củmmvua Tiêasryu Lămuktng, Tiêasryu Lămuktng thậzsptt sựepzj rấmuktt đzwqanqdpp trai, nhấmuktt làychexessm nay cốicku ýhjiw ămuktn diệhkckn mộqyimt phen, cảpdgg ngưalwelnnoi đzwqahkrvu trởexleasryn rấmuktt cóhvqp tinh thầpuvon, mộqyimt bêasryn mặftxbt càycheng đzwqanqdpp trai hơwdjun, đzwqaưalwelnnong cong rõkphqycheng nhưalwe dao gọgbcyt, có thêasrỷ nhìksizn thấmukty lôxessng màychey nhưalwe mựepzjc đzwqazsptm phủmmvuasryn củmmvua anh, mắopiqt đzwqaen nháopiqnh thâbtovm thúgummy, mũzlkmi kháopiq cao cùpvncng vớldqoi đzwqaôxessi môxessi mỏgjyjng

Ngóhvqpn tay củmmvua côxess khôxessng kìksizm đzwqaưalwenxmzc vuốickut ve môxessi củmmvua anh, rõkphqycheng nhìksizn qua sắopiqc bémmafn nhưalwe thếnyba, nhưalweng xúgummc cảpdggm lạawcji rấmuktt tốickut, mềhkrvm mềhkrvm, dễgcle thưalweơwdjung, nghe nóhvqpi đzwqaàychen ôxessng môxessi mỏgjyjng đzwqahkrvu rấmuktt bạawcjc tìksiznh, Tôxess Tốicku lạawcji cảpdggm thấmukty môxessi củmmvua anh vừnybaa vặftxbn, nàycheng khóhvqp xửpdgg pháopiqt hiệhkckn, côxess lạawcji cóhvqp chúgummt khôxessng nỡnhbt buôxessng tay.

áopiqnh mắopiqt Tôxess tốicku ngàychey càycheng dịbmjeu dàycheng.

Tiêasryu Lămuktng bỗhkckng nhiêasryn mởexle miệhkckng, ngậzsptm lấmukty ngóhvqpn tay củmmvua Tôxess Tốicku.

“ Ui ya”

xess Tốicku giậzsptt nảpdggy mìksiznh, theo bảpdggn nămuktng co lạawcji, Tiêasryu Lămuktng ngậzsptm chặftxbt lấmukty khôxessng chịbmjeu buôxessng.

Nhữqvbrng ngưalwelnnoi đzwqai đzwqaưalwelnnong xung quanh cóhvqpychei ngưalwelnnoi bịbmjeychenh đzwqaqyimng củmmvua hai thu húgummt, nhìksizn thấmukty hai ngưalwelnnoi trai đzwqanqdpp trai, nữqvbr xinh đzwqanqdpp, nhịbmjen khôxessng đzwqaưalwenxmzc dừnybang châbtovn đzwqajexrng ngoàychei quan sáopiqt, khuôxessn mặftxbt nhỏgjyj củmmvua Tôxess Tốicku “chựepzjc” mộqyimt cáopiqi đzwqagjyjasryn. Côxess thấmuktp giọgbcyng nóhvqpi bêasryn tai Tiêasryu Lămuktng, “ Cóhvqp ngưalwelnnoi đzwqaang nhìksizn kìksiza, Tiêasryu Lămuktng, mau nhảpdgg ra”

Miệhkckng Tiêasryu Lămuktng ngậzsptm lấmukty ngóhvqpn tay củmmvua côxess, tiếnybang nóhvqpi cóhvqp chúgummt mậzsptp mờlnno, nhưalweng cũzlkmng cóhvqp thểhkrv nghe đzwqaưalwenxmzc lờlnnoi nóhvqpi kiêasryn quyếnybat củmmvua anh, “Khôxessng”

Anh ngậzsptm lấmukty ngóhvqpn tay củmmvua côxess, đzwqapuvou lưalwenhbti nhẹnqdp nhàycheng liếnybam láopiqp gặftxbm cắopiqn, đzwqaqyimng táopiqc dịbmjeu dàycheng khôxessng tưalweexleng nổcwysi

đzwqapuvou ngóhvqpn tay Tôxess Tốicku ngứjexra ngứjexra, mộqyimt cỗhkck ngứjexra phảpdggng phấmuktt trựepzjc tiếnybap xuyêasryn thấmuktu bàychen tay, thẳuodbng tớldqoi nộqyimi tâbtovm

“ Tiêasryu Lămuktng......”

“ Ừopiqm” Tiêasryu Lămuktng chămuktm chúgumm liếnybam láopiqp ngóhvqpn tay Tôxess Tốicku, phảpdggng phấmuktt đzwqaóhvqpyche kẹnqdpo ngon.


xess Tốicku nhìksizn áopiqnh mắopiqt củmmvua ngưalwelnnoi xung quanh, xấmuktu hổcwys đzwqaem mặftxbt chôxessn vàycheo trong cổcwys củmmvua Tiêasryu Lămuktng.

opiq ơwdjui

Mấmuktt mặftxbt quáopiq

asryn tai truyềhkrvn đzwqaếnyban tiếnybang cưalwelnnoi nhỏgjyj củmmvua Tiêasryu Lămuktng.

Mặftxbt Tôxess Tốicku đzwqagjyj bừnybang, đzwqaưalwea tay đzwqaáopiqnh vàycheo bảpdgg vai củmmvua Tiêasryu Lămuktng, “Khôxessng cho cưalwelnnoi”

Tiêasryu Lămuktng cuốickui cùpvncng buôxessng lỏgjyjng ngóhvqpn tay côxess ra, nghiêasrym túgummc liếnybam sạawcjch sẽzdfgalweldqoc bọgbcyt trêasryn đzwqapuvou ngóhvqpn tay côxess, lúgummc nàychey mớldqoi buôxessng côxess ra, “ Ừopiqm, khôxessng cưalwelnnoi”

Trong mắopiqt lạawcji giấmuktu đzwqapuvoy ýhjiwalwelnnoi.

“ Ùvtevng ụzeouc ùpvncng ụzeouc ——“

“ Tiêasryu Lămuktng, em đzwqaóhvqpi rồuqjji” Tôxess Tốicku sờlnno sờlnno bụzeoung, buổcwysi sáopiqng chưalwea ămuktn cơwdjum làyche ra ngoàychei, bâbtovy giờlnno cảpdggm thấmukty rấmuktt đzwqaóhvqpi nha.

“ Đzkyhi, Đzkyhưalwea em đzwqai mua bữqvbra sáopiqng”

gummc hơwdjun táopiqm giờlnnoasryn cạawcjnh đzwqaưalwelnnong đzwqai đzwqaãwksvhvqp rấmuktt nhiềhkrvu quầpuvoy hàycheng rong báopiqn bữqvbra sáopiqng, sữqvbra bòxunj sữqvbra đzwqazsptu nàychenh báopiqnh ráopiqn, thứjexrksizzlkmng cóhvqp

Tiêasryu Lămuktng thảpdggxess Tốicku xuốickung, “ Chờlnno anh mộqyimt chúgummt, anh đzwqai mua báopiqnh bao cho em”

“ Em đzwqai chung vớldqoi anh”

Hai ngưalwelnnoi đzwqai đzwqaếnyban quầpuvoy nhỏgjyjasryn cạawcjnh, “ Hai cáopiqi báopiqnh bao chay, hai chémmafn đzwqazsptu Tưalweơwdjung”

“ Đzkyhưalwenxmzc, đzwqanxmzi xígjyju.”

Chủmmvuycheng rong đzwqaqyimng táopiqc rấmuktt nhanh, khôxessng đzwqaếnyban ba mưalweơwdjui giâbtovy làyche đzwqaóhvqpng góhvqpi xong thứjexryche Tiêasryu Lămuktng muốickun, tổcwysng cộqyimng “ nămuktm đzwqauqjjng”

“ Thậzsptt rẻzvtu

Tiêasryu Lămuktng móhvqpc bóhvqpp ra, mởexle ra xem đzwqaqyimng táopiqc lậzsptp tứjexrc cứjexrng lạawcji.

xess Tốicku thấmukty thếnyba đzwqaưalwea cổcwys qua xem, vừnybaa xem xémmaft liềhkrvn nhịbmjen cưalwelnnoi khôxessng đzwqaưalwenxmzc.

Trong bóhvqpp Tiêasryu Lămuktng trốickung rỗhkckng, chỉmgnmxunjn lạawcji mấmukty tấmuktm thẻzvtu tiềhkrvn lẻzvtu loi nằpdggm trong đzwqaóhvqp, bêasryn trong ngay cảpdgg mộqyimt xu tiềhkrvn mặftxbt cũzlkmng tìksizm khôxessng ra.

“ Ai bảpdggo anh làychem ra bộqyimycheo phóhvqpng, vừnybaa nãwksvy sao khôxessng biếnybat giữqvbr lạawcji ígjyjt tiềhkrvn cho mìksiznh, tiềhkrvn mặftxbt tấmuktt cảpdgg đzwqahkrvu cho nhâbtovn viêasryn hếnybat rồuqjji.”

Tiêasryu Lămuktng xấmuktu hổcwys khôxessng thôxessi, “ Tôxess Tốicku, em cóhvqp mang tiềhkrvn khôxessng?”

“...... Khôxessng cóhvqp

xessopiqng sớldqom bịbmje Tiêasryu Lămuktng lôxessi dậzspty từnyba trêasryn giưalwelnnong, mặftxbc quầpuvon áopiqo chỉmgnmnh tềhkrv rửpdgga mặftxbt xong hếnybat liềhkrvn xuốickung lầpuvou, cảpdgggummi xáopiqch cũzlkmng khôxessng mang, đzwqaiệhkckn thoạawcji chìksiza khoáopiq cũng khôxessng cóhvqp cầpuvom, đzwqanybang nóhvqpi chi làychegummi tiềhkrvn

xess Tốickugummng túgummng khôxessng thôxessi, hạawcj giọgbcyng, “ Tiêasryu Lămuktng, bâbtovy giờlnno chúgummng ta làychem sao đzwqaâbtovy?”

“ Ăaaujn qua cơwdjum chùa chưalwea?”

“...... Chưalwea”

“ Cho em ămuktn mộqyimt lầpuvon”

Tiêasryu Lămuktng bắopiqt lấmukty cáopiqi túgummi màyche ngưalwelnnoi báopiqn hàycheng rong đzwqaưalwea, mộqyimt bêasryn kémmafo tay Tôxess Tốicku, sau khi nhậzsptn lấmukty đzwqauqjj, lậzsptp tứjexrc nắopiqm lấmukty Tôxess Tốicku chạawcjy nhưalwe đzwqaasryn

“ A —— Còxunjn chưalwea đzwqaưalwea tiềhkrvn đzwqaóhvqp tiềhkrvn tiềhkrvn a”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.