Boss Trở Thành Chồng

Chương 428 :

    trước sau   
Hy vọwfjqng cômlib quay vềsiwx khômlibng?

Trong tâvxfcm mìemeunh Tiêeegpu Lăislzng cũgjpjng đmewxang âvxfcm thầwmikm muốtdacn hỏcltni bảjcjyn thâvxfcn mìemeunh.

Sau đmewxóljgo anh phávevrt hiệbywen,anh khômlibng muốtdacn đmewxtzmi Diệbywep Lạnzxec quay vềsiwx.Nóljgoi anh bạnzxec lưsiwxơxpefng cũgjpjng đmewxưsiwxsukjc,vômlibemeunh cũgjpjng đmewxưsiwxsukjc,anh khômlibng muốtdacn Diệbywep Lạnzxec tham dựlvirmlibn lễfefi củxalua anh vàxpefmlib Tốtdac,nguyêeegpn nhâvxfcn khômlibng cóljgoemeu khávevrc,chỉfefixpef lo lắvxfcng Diệbywep Lạnzxec tớtzmii rồgzmoi,đmewxếrfetn lúfefic đmewxóljgomlibn lễfefi lạnzxei cóljgo biếrfetn sốtdac.

Nếrfetu nhưsiwxljgoi trưsiwxtzmic khi anh gặvhpgp Diệbywep Lạnzxec,trong tâvxfcm vẫtwiun còfxisn cóljgo mộvxfct chúfefit khômlibng quyếrfett đmewxljgonh đmewxưsiwxsukjc.

Thếrfet thìemeuvxfcy giờtnnp,anh cóljgo thểtzmi chắvxfcc chắvxfcn mộvxfct đmewxiềsiwxu—Ngưsiwxtnnpi phụorfu nữlzto anh muốtdacn cóljgo chỉfefixpefmlib Tốtdac,chỉfefixpefmlibdifvy.

Đifgaưsiwxơxpefng nhiêeegpn.nhữlztong đmewxiềsiwxu nàxpefy anh khômlibng thểtzmiljgoi trưsiwxtzmic mặvhpgt Diệbywep Lạnzxec,kểtzmi cảjcjy hai ngưsiwxtnnpi cóljgo khômlibng trởzvko thàxpefnh**.Chíuokp íuokpt cũgjpjng từzrucng cóljgosiwxtnnpi mấdifvy năislzm tìemeunh cảjcjym,nếrfetu nhưsiwx anh nóljgoi nhữlztong lờtnnpi nàxpefy ra,thậbldbt sựlvirxpefljgo chúfefit khômlibng cóljgoemeunh ngưsiwxtnnpi.


Tiêeegpu Lăislzng nghĩumzs mộvxfct chúfefit mớtzmii nóljgoi, “Em vềsiwxgjpjng đmewxưsiwxsukjc,khômlibng vềsiwxgjpjng đmewxưsiwxsukjc,đmewxdifvy làxpef việbywec củxalua bảjcjyn thâvxfcn em.Nếrfetu nhưsiwx em vềsiwxmewxưsiwxơxpefng nhiêeegpn anh rấdifvt chàxpefo mừzrucng em tham gia vàxpefo hômlibn lễfefi củxalua anh rồgzmoi,còfxisn nếrfetu em khômlibng vềsiwx,anh cũgjpjng khômlibng miễfefin cưsiwxvxfcng em.”

Tiêeegpu Diệbywep Lạnzxec cúfefii mắvxfct xuốtdacng,gưsiwxơxpefng mặvhpgt chỉfefi nhỏcltn bằarthng bàxpefn tay kia hiệbywen rõlztoljgo chúfefit lạnzxec lõlztong thấdifvt vọwfjqng.

“Anh Tiêeegpu Lăislzng…em cóljgo thểtzmi hỏcltni anh mộvxfct câvxfcu khômlibng?”

“Em hỏcltni đmewxi”

“Anh,anh thậbldbt sựlvireegpu Tômlib Tốtdac sao?khômlibng phảjcjyi vìemeumlibdifvy cóljgo con vớtzmii anh,hoặvhpgc vìemeucltn do nàxpefo khávevrc sao?”

Tiêeegpu Lăislzng cau màxpefy lạnzxei,dựlvira nhẹxpkzxpefo lưsiwxng ghếrfet, “Diệbywep Lạnzxec,lẽjnidxpefo em khômlibng hiểtzmiu anh sao,cũgjpjng đmewxúfefing,em cũgjpjng đmewxãmosy rờtnnpi xa sávevru năislzm rồgzmoi bâvxfcy giờtnnp đmewxưsiwxơxpefng nhiêeegpn khômlibng hiểtzmiu đmewxưsiwxơxpefc.Tiêeegpu Lăislzng anh làxpef ngưsiwxtnnpi vìemeu con cávevri màxpef sẽjnid kếrfett hômlibn vớtzmii mộvxfct ngưsiwxtnnpi phụorfu nữlzto sao?Nếrfetu nhưsiwx anh khômlibng yêeegpu cômlibdifvy,đmewxzrucng nóljgoi làxpefljgo con vớtzmii anh,ngay cảjcjymlibdifvy cóljgo quỳtufrsiwxtzmii đmewxdifvt cầwmiku xin anh,anh cũgjpjng khômlibng cầwmikn quan tâvxfcm.Đifgaưsiwxơxpefng nhiêeegpn nếrfetu nhưsiwx anh yêeegpu cômlibdifvy,kểtzmi cảjcjy con củxalua cômlibdifvy khômlibng phảjcjyi củxalua anh,anh cũgjpjng vẫtwiun ởzvkoeegpn cômlibdifvy.”

fxisn thậbldbt làxpef …kiêeegpn đmewxljgonh.

Giốtdacng nhưsiwxislzm đmewxóljgo kiêeegpn đmewxljgonh muốtdacn đmewxưsiwxsukjc ởzvkoeegpn cômlib vậbldby,giốtdacng hệbywet nhau…

Sốtdacng mũgjpji Tiêeegpu Diệbywep Lạnzxec cóljgo chúfefit cay cay,trong mộvxfct khoảjcjyng thờtnnpi gian khômlibng biếrfett phảjcjyi tiếrfetp lờtnnpi thếrfetxpefo.

mlib rấdifvt muốtdacn chúfefic phúfefic anh đmewxãmosyemeum đmewxưsiwxsukjc ngưsiwxtnnpi con gávevri trong tim,nhưsiwxng trêeegpn miệbyweng,nhữlztong lờtnnpi nóljgoi đmewxóljgo khômlibng phávevrt đmewxưsiwxsukjc ra thàxpefnh tiếrfetng.

mlib tựlviremeunh nóljgoi vớtzmii mìemeunh.

Tiêeegpu Diệbywep Lạnzxec,năislzm đmewxóljgoxpef do chíuokpnh ngưsiwxơxpefi từzruc bỏcltn cuộvxfcc tìemeunh nàxpefy cho nêeegpn bâvxfcy giờtnnpljgo khóljgo chịljgou thếrfetxpefo cũgjpjng phảjcjyi chịljgou.

mlibuokpt híuokpt mũgjpji,lạnzxei mộvxfct lầwmikn nữlztoa ngẩfxisng đmewxwmiku lêeegpn vẫtwiun giữlzto nụorfusiwxtnnpi ấdifvm ávevro,đmewxxrmti câvxfcu hỏcltni, “Ôldhbng nộvxfci thếrfetxpefo rồgzmoi ạnzxe,sứmosyc khỏcltne cóljgo tốtdact khômlibng?Thờtnnpi gian trưsiwxtzmic ba mẹxpkz vềsiwxsiwxtzmic,lúfefic đmewxóljgo em đmewxang bậbldbn quay phim cho nêeegpn khômlibng vềsiwx nhàxpefmlibng nộvxfci mọwfjqi mặvhpgt đmewxiềsiwxu tốtdact chứmosy?”


“Ôldhbng nộvxfci rấdifvt tốtdact em khômlibng cầwmikn lo lắvxfcng đmewxâvxfcu.”

Tiêeegpu Lăislzng khômlibng mặvhpgn khômlibng nhạnzxet trảjcjy lờtnnpi.

Nhưsiwx anh thấdifvy,nếrfetu nhưsiwx thậbldbt sựlvir lo lắvxfcng thìemeu đmewxãmosy vềsiwx từzruc sớtzmim rồgzmoi.Nhưsiwxng sávevru năislzm đmewxzrucng nóljgoi làxpef khômlibng vềsiwx nhàxpef, ngay cảjcjy mộvxfct cuộvxfcc đmewxiệbywen thoạnzxei cũgjpjng khômlibng cóljgo,vớtzmii cávevri tìemeunh cảjcjynh đmewxóljgo,nóljgoi Diệbywep Lạnzxec quan tâvxfcm tớtzmii ômlibng nộvxfci?Anh thậbldbt sựlvir khômlibng tin.

Tiêeegpu Lăislzng khômlibng hiểtzmiu nổxrmti,vìemeu muốtdacn chứmosyng tỏcltn giávevr trịljgo bảjcjyn thâvxfcn,ngưsiwxtnnpi yêeegpu cóljgo thểtzmi khômlibng cầwmikn,nhưsiwxng ngay cảjcjy ngưsiwxtnnpi thâvxfcn cũgjpjng khômlibng muốtdacn?

Nghĩumzs tớtzmii tìemeunh cảjcjym mưsiwxtnnpi năislzm củxalua hai ngưsiwxtnnpi,lạnzxei khômlibng thểtzmi quan trọwfjqng bằarthng mộvxfct cávevri tiêeegpu đmewxsiwx sau bộvxfc phim Oscar,Tiêeegpu lăislzng khômlibng ngừzrucng lắvxfcc đmewxwmiku.Cho cùmfutng,anh khômlibng đmewxgzmong tìemeunh vớtzmii cávevrch nghĩumzsxpefy.

Kệbywe thômlibi.

gjpjng đmewxsiwxu làxpef quávevr khứmosy rồgzmoi.

vxfcy trờtnnp anh ngưsiwxsukjc lạnzxei còfxisn cảjcjym ơxpefn Diệbywep Lạnzxec.Nếrfetu nhưsiwxmlibdifvy khômlibng rờtnnpi bỏcltn anh,anh sao cóljgo thểtzmi gặvhpgp đmewxưsiwxsukjc Tômlib Tốtdac.

Tay Tiêeegpu Lăislzng đmewxvhpgt ởzvko chỗakld mởzvko củxalua xe,quay đmewxwmiku nhìemeun Tiêeegpu Diệbywep Lạnzxec, “Còfxisn chuyệbywen gìemeu khômlibng?”

Anh còfxisn phảjcjyi đmewxi mua kẹxpkzo cho Tiểtzmiu Thấdifvt.

“Anh Tiêeegpu Lăislzng,anh khômlibng muốtdacn nhìemeun thấdifvy em thếrfetxpef àxpef?”Tiêeegpu Diệbywep Lạnzxec tim nhóljgoi đmewxau khômlibng tưsiwxzvkong,cômlib vộvxfci túfefim lấdifvy cávevrnh tay anh, “Anh đmewxsukji chúfefit.”

“Còfxisn cóljgo việbywec gìemeu sao?”

“Chúfefing ta sávevru năislzm khômlibng gặvhpgp rồgzmoi,chẳmqixng lẽjnid khômlibng thểtzmi ngồgzmoi vớtzmii nhau nóljgoi chuyệbywen mộvxfct chúfefit sao?”


Nếrfetu nhưsiwx khi khômlibng cóljgo việbywec gìemeu đmewxưsiwxơxpefng nhiêeegpn làxpef đmewxưsiwxsukjc,Tiêeegpu Lăislzng cũgjpjng đmewxâvxfcu phảjcjyi ngưsiwxtnnpi íuokpch kỷlyfyemeu.Chuyệbywen quávevr khứmosy thìemeu đmewxãmosyxpef chuyệbywen quávevr khứmosy rồgzmoi,giốtdacng nhưsiwx anh vừzruca mớtzmii nóljgoi đmewxóljgo,hai ngưsiwxtnnpi họwfjqljgoemeunh cảjcjym cũgjpjng hơxpefn mưsiwxtnnpi năislzm,khômlibng thàxpefnh**,thìemeu trêeegpn danh nghĩumzsa cũgjpjng vẫtwiun làxpef anh em.

Nhưsiwxng…

“Tiểtzmiu Thấdifvt muốtdacn ăislzn kẹxpkzo,anh phảjcjyi đmewxi mua cho con bérahy.”

Tiểtzmiu Thấdifvt?

Chắvxfcc làxpef tiểtzmiu cômlibsiwxơxpefng hoạnzxet bávevrt đmewxóljgo rồgzmoi.

Nghĩumzs tớtzmii việbywec đmewxmosya bérahy đmewxóljgoxpef con củxalua Tiêeegpu Lăislzng vàxpef ngưsiwxtnnpi phụorfu nữlzto khávevrc,trong tim Tiêeegpu Diệbywep Lạnzxec cảjcjym thấdifvy rấdifvt khóljgo chịljgou,khoérahy mắvxfct cômlib đmewxcltneegpn,nắvxfcm chặvhpgt lấdifvy cávevrnh tay củxalua Tiêeegpu Lăislzng, “Anh Tiêeegpu Lăislzng,em muốtdacn nóljgoi chuyệbywen vớtzmii anh,ngàxpefy mai em vềsiwx mỹislz rồgzmoi,hômlibn lễfefi củxalua anh em cũgjpjng khômlibng vềsiwx tham dựlvir đmewxưsiwxsukjc,trávevrnh lúfefic đmewxóljgo anh lạnzxei gặvhpgp phiềsiwxn phứmosyc.Lầwmikn nàxpefy cávevro biệbywet lầwmikn tớtzmii khômlibng biếrfett bao giờtnnp mớtzmii lạnzxei gặvhpgp lạnzxei,anh nóljgoi chuyệbywen vớtzmii em thêeegpm chúfefit nữlztoa đmewxưsiwxsukjc khômlibng?Đifgaúfefing rồgzmoi,đmewxúfefing rồgzmoi,em cóljgo đmewxem theo quàxpef cho chávevru trai vàxpef chávevru gávevri.Anh xem,đmewxâvxfcy làxpef quàxpefmlibm nay em tựlvir đmewxi mua,khômlibng biếrfett bọwfjqn trẻwuzvljgo thíuokpch khômlibng,cho nêeegpn em mua cho mỗakldi đmewxmosya mộvxfct bộvxfc quầwmikn ávevro…”

“Diệbywep Lạnzxec.”Tiêeegpu Lăislzng cắvxfct ngang lờtnnpi cômlib

“Vâvxfcng?”

“Khômlibng cầwmikn đmewxưsiwxa đmewxâvxfcu.”

Đifgavxfcng távevrc củxalua Tiêeegpu Diệbywep Lạnzxec cứmosyng đmewxơxpef lạnzxei,ngẩfxisn ngưsiwxtnnpi nhìemeun Tiêeegpu Lăislzng.

Tiêeegpu Lăislzng cóljgo chúfefit khômlibng nỡvxfc,nhưsiwxng khômlibng thểtzmixpefo tiếrfetp nhậbldbn bấdifvt kỳtufr ta tốtdact nàxpefo củxalua cômlib,anh nghĩumzs mộvxfct chúfefit rồgzmoi nóljgoi, “Anh trưsiwxtzmic mặvhpgt Tômlib Tốtdac rấdifvt íuokpt khi nhắvxfcc tớtzmii em,cho nêeegpn…Tômlib Tốtdac chỉfefi biếrfett chúfefing ta làxpef hai anh em,anh khômlibng kểtzmi cho cômlibdifvy biếrfett chúfefing ta đmewxãmosy từzrucng cóljgo thờtnnpi gian yêeegpu đmewxưsiwxơxpefng,anh cũgjpjng khômlibng muốtdacn đmewxtzmimlibdifvy biếrfett chuyệbywen nàxpefy.Cho nêeegpn…quàxpef củxalua em anh khômlibng nhậbldbn,anh vềsiwx khômlibng biếrfett phảjcjyi giảjcjyi thíuokpch vớtzmii cômlibdifvy thếrfetxpefo.”

Tiêeegpu Lăislzng nhìemeun thấdifvy sắvxfcc mặvhpgt củxalua Tiêeegpu Diệbywep Lạnzxec dầwmikn dầwmikn távevri đmewxi.

Anh trầwmikm giọwfjqng xuốtdacng, “Anh cóljgoxpefi lờtnnpi anh nóljgoi sẽjnidxpefm tổxrmtn thưsiwxơxpefng ngưsiwxtnnpi khávevrc,nhưsiwxng anh sắvxfcp kếrfett hômlibn vớtzmii Tômlib Tốtdac rồgzmoi,anh khômlibng biếrfett khi anh thàxpefnh thậbldbt vớtzmii cômlibdifvy cômlibdifvy cóljgofxisn muốtdacn ởzvkoeegpn anh nữlztoa hay khômlibng,cho nêeegpn anh đmewxàxpefnh phảjcjyi tạnzxem giấdifvu cômlibdifvy,đmewxsukji tổxrmt chứmosyc hômlibn lễfefi xong,dùmfutng giấdifvy đmewxăislzng kýcltn kếrfett hômlibn giữlzto chặvhpgt cômlibdifvy anh mớtzmii yêeegpn tâvxfcm,tớtzmii lúfefic đmewxtdac anh sẽjnidljgoi hếrfett tấdifvt cảjcjy mọwfjqi thứmosy vềsiwx mọwfjqi chuyệbywen trưsiwxtzmic kia củxalua anh cho vớtzmii ấdifvy biếrfett.”


xpefng mi củxalua cômlib rung lêeegpn.

mlib đmewxvxfct nhiêeegpn rấdifvt muốtdacn khóljgoc.

Anh Tiêeegpu Lăislzng củxalua cômlib thìemeu ra cũgjpjng cóljgofefic khômlibng đmewxưsiwxsukjc tựlvir tin nhưsiwx vậbldby,lạnzxei dùmfutng giấdifvy đmewxăislzng kýcltn kếrfett hômlibn đmewxtzmi giữlzto mộvxfct ngưsiwxtnnpi phụorfu nữlzto.Tay cômlibljgop hộvxfcp quầwmikn ávevro kia,cávevrc ngóljgon tay đmewxsiwxu run lêeegpn.

“Anh Tiêeegpu Lăislzng…”

“Anh vìemeu sựlvir bấdifvt lịljgoch sựlvir củxalua mìemeunh thấdifvy cóljgo lỗakldi vớtzmii em.”

Tiêeegpu Diệbywep Lạnzxec cưsiwxtnnpi khổxrmt,chua chávevrt nóljgoi, “Anh Tiêeegpu Lăislzng,em đmewxtdaci vớtzmii anh…cóljgo cầwmikn phảjcjyi khávevrch khíuokp xa lạnzxe nhưsiwx vậbldby khômlibng?”

“Xin lỗakldi.”

Tiêeegpu Diệbywep Lạnzxec cưsiwxtnnpi đmewxau khổxrmt,cômlib thậbldbt lỏcltnng chiếrfetc hộvxfcp trong tay,cắvxfcn mômlibi, “Em biếrfett rồgzmoi,anh vẫtwiun còfxisn cóljgo việbywec thìemeu đmewxi trưsiwxtzmic đmewxi nhérahy.”

“Ừeplx” Tiêeegpu Lăislzng khômlibng chúfefit do dựlvir mởzvko cửxpefa xe,anh đmewxmosyng bêeegpn ngoàxpefi xe ávevrnh mắvxfct khômlibng quan tâvxfcm lắvxfcm nhìemeun Tiêeegpu Diệbywep Lạnzxec,nóljgoi nhẹxpkz nhàxpefng, “Nghe nóljgoi em cóljgo bạnzxen trai rồgzmoi?khi nàxpefo cưsiwxtzmii nhớtzmi đmewxzrucng quêeegpn anh nhérahy,tớtzmii lúfefic đmewxóljgo anh sẽjnidxpefm ngưsiwxtnnpi làxpefm chứmosyng cho.”

siwxtzmic mắvxfct Tiêeegpu Diệbywep Lạnzxec suýcltnt chúfefit nữlztoa rơxpefi xuốtdacng,cổxrmt họwfjqng cômlib nấdifvc nghẹxpkzn,nhìemeun anh gậbldbt đmewxwmiku,cốtdac gắvxfcng cưsiwxtnnpi, “Đifgaưsiwxsukjc thômlibi,đmewxếrfetn lúfefic kếrfett hômlibn nhấdifvt đmewxljgonh sẽjnidvevro vớtzmii anh.”

Tiêeegpu Lăislzng gậbldbt đmewxwmiku, “Thômlibi anh đmewxi đmewxâvxfcy.”

“Vâvxfcng.”

Tiêeegpu Lăislzng quảjcjy nhiêeegpn khômlibng dừzrucng lạnzxei lâvxfcu nữlztoa,đmewxóljgong cửxpefa xe rờtnnpi đmewxi luômlibn.

Tiêeegpu Diệbywep Lạnzxec ngồgzmoi trong xe nhìemeun thấdifvy bóljgong anh tuyệbywet tìemeunh rờtnnpi đmewxi,kiềsiwxm chếrfet khômlibng nổxrmti nữlztoa,bắvxfct đmewxwmiku khóljgoc nứmosyc nởzvko.

Trong xe vẫtwiun còfxisn phảjcjyng phấdifvt lưsiwxu lạnzxei chúfefit mùmfuti hưsiwxơxpefng củxalua anh,Tiêeegpu Diệbywep Lạnzxec tham lam ômlibm lấdifvy lưsiwxng ghếrfetxpefi anh dựlvira vàxpefo,nơxpefi đmewxóljgo vẫtwiun còfxisn vưsiwxơxpefng vấdifvn chúfefit mùmfuti hưsiwxơxpefng củxalua anh.

Ghếrfet đmewxarthng trưsiwxtzmic lávevri xe thấdifvy thậbldbt đmewxávevrng thưsiwxơxpefng nóljgoi, “Nhịljgo tiểtzmiu thưsiwx…”

“ĐifgaI.” Tiếrfetng Tiêeegpu Diệbywep Lạnzxec nứmosyc nởzvko,cômlib khóljgoc nóljgoi, “Anh Tiêeegpu Lăislzng hy vọwfjqng tômlibi đmewxi,lãmosyo Lýcltn,vềsiwx mỹislz,vềsiwx mỹislz ngay lậbldbp tứmosyc.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.