Boss Trở Thành Chồng

Chương 427 :

    trước sau   
“…” Tiêoohau Lăhjzang.

Cảjzwlm giádbggc nhưechk đdlfqvomia nhóqyjtc cốvbvl ýleym vậspuwy.

gkhi Tốvbvl ngẩvjqan ngưechkgkhii,khôgkhing biếvfjbt nêoohan khóqyjtc hay nêoohan cưechkgkhii nữvbvla.

Tiêoohau Lăhjzang nhanh chóqyjtng đdlfqvfjbu hàwzkjng, “khôgkhing thếvfjb nữvbvla,khôgkhing bao giờgkhi nhưechk thếvfjb mộqrqht lầvfjbn nàwzkjo nữvbvla,nếvfjbu nhưechk daddy còtljbn mộqrqht lầvfjbn tádbggi phạfajrm.... daddy sẽrdsy nuốvbvlt hàwzkjnh tâvomiy sốvbvlng.”

Mắqyjtt Tiểxtawu Thấzwust sádbggng vụvdpmt lêoohan.

“Woa…daddy tựkitoqyjti đdlfqóqyjt nhémzmo,Tiểxtawu Thấzwust khôgkhing hềzqwj émzmop daddy nhémzmo.”


gkhi Tốvbvl nhấzwusc đdlfqũoohaa lêoohan gõwrduwzkjn, “Đdzupưechkhrlwc rồzxdzi,nhanh ăhjzan cơjzwlm thôgkhii,ngàwzkjy mai vẫseien còtljbn phảjzwli tiếvfjbp tụvdpmc chụvdpmp hìzwusnh đdlfqóqyjt,Phảjzwli rồzxdzi,chúdlfqng ta cũoohang đdlfqãnykb đdlfqi đdlfqưechkhrlwc mộqrqht tuầvfjbn rồzxdzi,anh còtljbn cóqyjtgkhing việvjqac nữvbvla,màwzkj ôgkhing nộqrqhi mộqrqht mìzwusnh ởleym nhàwzkjoohang khóqyjt trádbggnh khỏcqlsi sẽrdsy cảjzwlm thấzwusy côgkhi đdlfqơjzwln,ngàwzkjy mai chúdlfqng ta nhanh chóqyjtng chụvdpmp cho xong còtljbn vềzqwjechkiyptc nhémzmo.”

Cảjzwlnh ởleym New Zealand rấzwust làwzkj đdlfqoivap,lúdlfqc nàwzkjy thờgkhii tiếvfjbt cũoohang rấzwust đdlfqoivap,nhưechkng vốvbvln khôgkhing phảjzwli làwzkj nhàwzkj củcpasa mìzwusnh,nhấzwust làwzkj ngưechkgkhii ởleym đdlfqâvomiy lạfajri nóqyjti tiếvfjbng anh côgkhi nghe khôgkhing hiểxtawu,mỗvcbhi ngàwzkjy mởleym tivi vàwzkj nghe băhjzang,côgkhi vẫseien thíksinch trong nưechkiyptc hơjzwln.

Đdzupơjzwln giảjzwln nhấzwust làwzkjleym trong nưechkiyptc khi nàwzkjo buồzxdzn côgkhitljbn cóqyjt thểxtawzwusm Tiểxtawu Hy hoạfajrc làwzkjzwusm Trưechkơjzwlng Hâvomin tụvdpm họgnivp chúdlfqt.

Tiêoohau Lăhjzang khôgkhing đdlfqqyjtn đdlfqo nhanh chóqyjtng gậspuwt đdlfqvfjbu đdlfqzxdzng ýleym, “Ừtthw,ngàwzkjy mai chúdlfqng ta chụvdpmp hìzwusnh xong,ngàwzkjy kia vềzqwjechkiyptc.”

Anh đdlfqãnykb đdlfqxtaw thưechkleym Trưechkơjzwlng chúdlfq ýleymgkhing việvjqac,chuyệvjqan củcpasa Mạfajrc Tầvfjbm cũoohang đdlfqãnykb qua rồzxdzi,mứvomic đdlfqqrqhqyjtt ởleym trêoohan tivi cũoohang đdlfqãnykb giảjzwlm xuốvbvlng rồzxdzi,lúdlfqc nàwzkjy vềzqwjoohang làwzkjdlfqc thíksinch hợhrlwp,Tíksinnh ra Tôgkhi Tốvbvl chắqyjtc cũoohang khôgkhing nhìzwusn thấzwusy cádbggi video tàwzkjn nhẫseien ấzwusy nữvbvla.Màwzkj ôgkhing nộqrqhi cóqyjt mộqrqht mìzwusnh ởleym nhàwzkj,tuổpyhli tádbggc cũoohang đdlfqãnykb cao,anh cũoohang khôgkhing yêoohan tâvomim.Vàwzkjtljbn nguyêoohan nhâvomin quan trọgnivng nữvbvla.đdlfqóqyjtwzkj Tiêoohau Diệvjqap Lạfajrc tớiypti New Zealand,anh khôgkhing muốvbvln hai ngưechkgkhii họgnivqyjtjzwl hộqrqhi đdlfqưechkhrlwc gặnwqap mặnwqat cho nêoohan anh cũoohang hy vọgnivng vềzqwjechkiyptc sớiyptm.

Cho cùikjcng Tiêoohau Diệvjqap Lạfajrc cũoohang khôgkhing thểxtaw đdlfquổpyhli theo vèfaaf trong nưechkiyptc đdlfqưechkhrlwc.

...

Ngàwzkjy hôgkhim sau.

Tiêoohau Lăhjzang thôgkhing bádbggo vớiypti nhàwzkj nhiếvfjbp ảjzwlnh hôgkhim nay nhấzwust đdlfqpybonh phảjzwli chụvdpmp hoàwzkjn tấzwust,cho nêoohan mấzwusy ngưechkgkhii đdlfqzqwju thứvomic dậspuwy từpyhl rấzwust sớiyptm,cốvbvl gắqyjtng hoàwzkjn thàwzkjnh nhanh trong ngàwzkjy hôgkhim nay.Hôgkhim nay họgniv dựkito đdlfqpybonh buổpyhli sádbggng chụvdpmp vádbggy cưechkiypti màwzkju,buổpyhli trưechka chụvdpmp vádbggy cưechkiypti trắqyjtng,buổpyhli tốvbvli chụvdpmp mộqrqht bộqrqhjzwlnh đdlfqêooham làwzkjqyjt thểxtaw hoàwzkjn thàwzkjnh đdlfqưechkhrlwc rồzxdzi.

Chụvdpmp hìzwusnh vádbggy cưechkiypti Tiêoohau Lăhjzang chuẩvjqan bịpybojzwln mưechkgkhii bộqrqh,nếvfjbu nhưechk khôgkhing phảjzwli vìzwus Tiêoohau Lăhjzang vấzwust vấzwust chuẩvjqan bịpybojzwln mưechkgkhii mấzwust bộqrqh quầvfjbn ádbggo,Tôgkhi Tốvbvl chắqyjtc cũoohang chẳksinng muốvbvln chụvdpmp thêooham ngàwzkjy hôgkhim nay nữvbvla.

Nhưechkng cũoohang may,ngoạfajri cảjzwlnh đdlfqzqwju đdlfqãnykb chọgnivn từpyhl trưechkiyptc.

Tạfajro dádbggng đdlfqvbvli vớiypti Tôgkhi Tốvbvlwzkjqyjti làwzkjdbggc bưechkiyptc cơjzwl bảjzwln khi làwzkjm nghềzqwj diễmzmon viêoohan,cho nêoohan chỉruny phiềzqwjn phứvomic ởleym khâvomiu thay vádbggy cưechkiypti vàwzkj trang đdlfqiểxtawm màwzkj thôgkhii.Nóqyjti chung làwzkj khôgkhing đdlfqếvfjbn nỗvcbhi quádbgg vấzwust vảjzwl.

Tiêoohau Lăhjzang rấzwust chúdlfq ýleym tớiypti hoàwzkjn cảjzwlnh con ngưechkgkhii vàwzkj sựkito vậspuwt ởleym xung quanh.


Tốvbvli hôgkhim qua Tiêoohau DIệvjqap Lạfajrc theo dõwrdui anh,hôgkhim nay chắqyjtc chắqyjtn khôgkhing dễmzmowzkjng gìzwus bỏcqls qua mớiypti đdlfqúdlfqng.

Anh quan sádbggt sádbggt từpyhlng chỗvcbh từpyhlng chỗvcbh,từpyhl từpyhl nhậspuwn thấzwusy cóqyjtwzkji đdlfqiểxtawm khôgkhing đdlfqưechkhrlwc thỏcqlsa đdlfqádbggng.

Nhưechkwzkj, ngưechkgkhii tớiypti New Zealand khôgkhing íksint,nơjzwli bọgnivn họgniv chụvdpmp ảjzwlnh cũoohang khôgkhing cóqyjt quảjzwln chếvfjb,cho nêoohan cóqyjt khôgkhing íksint ngưechkgkhii đdlfqvoming xem.Nhữvbvlng ngưechkgkhii đdlfqvoming xem đdlfqfajri đdlfqa sốvbvl đdlfqzqwju vìzwus thấzwusy đdlfqôgkhii vợhrlw chồzxdzng sắqyjtp cưechkiypti nàwzkjy cóqyjt vẻkyga bềzqwj ngoàwzkji rấzwust đdlfqoivap,cho nêoohan mớiypti hỏcqlsi ýleym kiếvfjbn bọgnivn họgniv sau đdlfqóqyjt chụvdpmp cùikjcng vàwzkji kiểxtawu ảjzwlnh,chụvdpmp xong sẽrdsy rờgkhii đdlfqi luôgkhin.Nhưechkng cóqyjt mộqrqht chiếvfjbc xe,Tiêoohau Lăhjzang chúdlfq ýleym thấzwusy,chiếvfjbc xe đdlfqóqyjt từpyhldlfqc anh vàwzkjgkhi Tốvbvl tớiypti đdlfqâvomiy chụvdpmp thìzwus khôgkhing lâvomiu sau cũoohang tớiypti,nhưechkng chiếvfjbc xe đdlfqóqyjt từpyhldlfqc dừpyhlng lạfajri cho tớiypti bâvomiy giờgkhi khôgkhing cóqyjt bấzwust kỳzker đdlfqqrqhng tĩleymnh nàwzkjo,ngưechkgkhii ởleym trêoohan xe cũoohang chưechka hềzqwjechkiyptc xuốvbvlng.

Chiếvfjbc xe màwzkj Tiêoohau Lăhjzang chúdlfqvomim tớiypti,cũoohang chíksinnh làwzkj chiếvfjbc xe theo dõwrdui anh tốvbvli ngàwzkjy hôgkhim qua.

Tiêoohau Lăhjzang cau màwzkjy lạfajri.

Xem ra Tiêoohau Diệvjqap Lạfajrc hoàwzkjn toàwzkjn khôgkhing cóqyjt ýleym đdlfqpybonh giấzwusu hàwzkjnh tung củcpasa bảjzwln thâvomin.

Buổpyhli trưechka nắqyjtng quádbgg to,khôgkhing thểxtaw tiếvfjbp tụvdpmc tiếvfjbn hàwzkjnh chụvdpmp.mọgnivi ngưechkgkhii cùikjcng bắqyjtt đdlfqvfjbu ăhjzan trưechka,Tiêoohau Lăhjzang liềzqwjn thue mộqrqht khádbggch sạfajrn ởleym gầvfjbn đdlfqóqyjt đdlfqxtawgkhi Tốvbvl nghỉruny ngơjzwli.

“Anh đdlfqpybonh đdlfqi đdlfqâvomiu?”

“Anh ra ngoàwzkji mua chúdlfqt đdlfqzxdz,rấzwust nhanh sẽrdsy quay lạfajri.”

“Ồmzmo,anh nhớiypt mua kẹoivao cho Tiểxtawu Thấzwust nhémzmo,con bémzmo cảjzwl ngàwzkjy hôgkhim nay cứvomi đdlfqòtljbi ăhjzan kẹoivao.”

“Ừtthw đdlfqưechkhrlwc.”

Tiêoohau Lăhjzang cầvfjbm thẻkyga phòtljbng đdlfqi ra ngoàwzkji.

Anh quay lạfajri chỗvcbh ban sádbggng chụvdpmp hìzwusnh cưechkiypti,chiếvfjbc xe màwzkju đdlfqen đdlfqóqyjt vẫseien đdlfqvcbhleym vịpybo tríksin bạfajrn đdlfqvfjbu,anh liềzqwjn đdlfqi tớiypti phíksina đdlfqvfjbu xe.Vẫseien chưechka cầvfjbn đdlfqhrlwi anh gõwrdu cửylcwa sổpyhl.kíksinnh cửylcwa sau củcpasa chiếvfjbc xe đdlfqãnykb đdlfqưechkhrlwc hạfajr xuốvbvlng,đdlfqxtaw lộqrqh mộqrqht khuôgkhin mặnwqat nhỏcqls trắqyjtng tinh tếvfjb.


“Quảjzwl nhiêoohan làwzkjgkhi Diệvjqap Lạfajrc.”

Ngưechkgkhii ngồzxdzi ởleym ghếvfjb sau chíksinnh làwzkj Tiêoohau Diệvjqap Lạfajrc.Tiêoohau Diệvjqap Lạfajrc thâvomin hìzwusnh nhỏcqls nhắqyjtn,némzmot mặnwqat tinh tếvfjb,tóqyjtc mưechkhrlwt thẳksinng dàwzkji tớiypti ngang eo.Côgkhizwusy chỉruny mặnwqac mộqrqht chiếvfjbc ádbggo phôgkhing trắqyjtng đdlfqơjzwln giảjzwln cùikjcng vớiypti mộqrqht chiếvfjbc quầvfjbn sooc bòtljb,nhìzwusn đdlfqơjzwln giảjzwln hệvjqat nhưechk mộqrqht họgnivc sinh hoàwzkjn toàwzkjn khôgkhing giốvbvlng nhưechk mộqrqht nữvbvl nữvbvl minh tinh nổpyhli tiếvfjbng hollywood trêoohan màwzkjn hìzwusnh.

Da côgkhi rấzwust trắqyjtng,khuôgkhin mặnwqat nhỏcqls nhắqyjtn tinh khiếvfjbt vớiypti cùikjcng,cóqyjt xen lẫseien chúdlfqt yếvfjbu ớiyptt rấzwust tựkito nhiêoohan củcpasa ngưechkgkhii con gádbggi phưechkơjzwlng Đdzupôgkhing.

ksinnh khíksin củcpasa Tiêoohau Diệvjqap Lụvdpmc rấzwust giốvbvlng vớiypti Bạfajrch Linh khi xưechka.

Đdzupzqwju thuộqrqhc tuýleymp ngưechkgkhii dễmzmowzkjm dao đdlfqqrqhng lòtljbng ngưechkgkhii,nhưechkng khôgkhing giốvbvlng nhau ởleym chỗvcbh,vẻkyga yếvfjbu ớiyptt tinh khiếvfjbt củcpasa Bạfajrch Linh đdlfqzqwju làwzkj cốvbvl diễmzmon đdlfqxtawqyjt đdlfqưechkhrlwc, còtljbn vớiypti Tiêoohau Diệvjqap Lạfajrc vẻkyga yếvfjbu ớiyptt tinh khiếvfjbt đdlfqzqwju cóqyjt từpyhl trong xưechkơjzwlng cốvbvlt màwzkj ra.Ávcbhnh mắqyjtt củcpasa côgkhizwusy rấzwust trong trẻkygao,vừpyhla nhìzwusn làwzkj đdlfqãnykb biếvfjbt đdlfqóqyjtwzkj mộqrqht ngưechkgkhii con gádbggi tâvomim tưechk thuầvfjbn khiếvfjbt rồzxdzi.

Ngưechkgkhii con gádbggi nhưechk thếvfjbwzkjy làwzkjm cho ngưechkgkhii ta nhìzwusn thấzwusy mộqrqht cádbggi đdlfqãnykb rung đdlfqqrqhng,muốvbvln bảjzwlo vệvjqa.

Tiêoohau Diệvjqap Lạfajrc mỉrunym cưechkgkhii mộqrqht cádbggi vớiypti Tiêoohau Lăhjzang,nụvdpmechkgkhii đdlfqóqyjtwzkjm cho ngũooha quan củcpasa côgkhizwusy càwzkjng trởleymoohan sinh đdlfqqrqhng hơjzwln,toàwzkjn thâvomin nhưechk thểxtaw toádbggt ra ádbggnh hàwzkjo quang muôgkhin màwzkju.

Tiêoohau Lăhjzang nhìzwusn côgkhizwusy,nhưechkng dưechkgkhing nhưechk chỉruny thấzwusy rấzwust xa lạfajr.

Ngưechkgkhii con gádbggi nàwzkjy,sádbggu năhjzam trưechkiyptc vẫseien còtljbn rấzwust trẻkyga con,nếvfjbu nhưechkqyjti tớiypti Tiêoohau Diệvjqap Lạfajrc củcpasa sádbggu năhjzam trưechkiyptc thìzwus sẽrdsy giốvbvlng nhưechk mộqrqht chồzxdzi non mớiypti nhúdlfq,còtljbn hiệvjqan tạfajri,vừpyhla tròtljbn hai mưechkơjzwli sádbggu tuổpyhli côgkhi đdlfqãnykb giốvbvlng nhưechk mộqrqht bôgkhing hoa bádbggch hợhrlwp nởleym rộqrqh.

“Anh Tiêoohau Lăhjzang,đdlfqãnykbvomiu khôgkhing gặnwqap rồzxdzi.”

Tiêoohau Lăhjzang dựkitoa vàwzkjo kíksinnh cửylcwa sổpyhldbggnh mắqyjtt nhìzwusn thẳksinng vàwzkjo Tiêoohau Diệvjqap Lạfajrc, “Phảjzwli nóqyjti ra rấzwust lâvomiu khôgkhing gặnwqap chứvomi.”

dbggu năhjzam rồzxdzi.

Nhưechkng cũoohang khôgkhing lâvomiu lắqyjtm.

Tiêoohau Lăhjzang nghĩleym rằfaafng nếvfjbu lầvfjbn nữvbvla khi gặnwqap lạfajri Tiêoohau Diệvjqap Lạfajrc sẽrdsyksinch đdlfqqrqhng,sẽrdsy phấzwusn khíksinch. Nhưechkng anh phádbggt hiệvjqan rằfaafng,tâvomim anh so vớiypti tấzwust cảjzwl lạfajri bìzwusnh tĩleymnh vôgkhiikjcng.

“Lầvfjbn nàwzkjy em tớiypti New Zealand quay phim,nghe nóqyjti anh ởleym đdlfqâvomiy chụvdpmp ảjzwlnh cưechkiypti cho nêoohan muốvbvln tớiypti xem chịpybovomiu tưechkơjzwlng lai trôgkhing nhưechk thếvfjbwzkjo.Vốvbvln khôgkhing đdlfqpybonh đdlfqxtaw bọgnivn anh nhìzwusn thấzwusy em nhưechkng kếvfjbt quảjzwl tốvbvli qua khôgkhing cẩvjqan thậspuwn vẫseien bịpybo bạfajri lộqrqh rồzxdzi.” Tiêoohau Diệvjqap Lụvdpmc cóqyjt chúdlfqt ngạfajri ngùikjcng,côgkhi mởleym cửylcwa xe, “Anh Tiêoohau Lăhjzang,anh chắqyjtc cũoohang cóqyjt chuyệvjqan muốvbvln nóqyjti vớiypti em phảjzwli khôgkhing,lêoohan xe nóqyjti nhémzmo,bêoohan ngoàwzkji nóqyjtng.”

Tiêoohau Lăhjzang khôgkhing nậspuwp ngừpyhlng,lêoohan thẳksinng ghếvfjb sau.

Tiêoohau Diệvjqap Lạfajrc cóqyjt chúdlfqt lo lắqyjtng,ởleym vịpybo tríksin Tiêoohau Lăhjzang khôgkhing thấzwusy đdlfqưechkhrlwc hai bàwzkjn tay côgkhi nắqyjtm chặnwqat lạfajri,cưechkgkhii nóqyjti vớiypti anh, “Em nghĩleym rằfaafng chắqyjtc anh cũoohang khôgkhing muốvbvln nhìzwusn thấzwusy em,cho nêoohan hôgkhim qua cứvomi thếvfjb bỏcqls đdlfqi luôgkhin.Ngàwzkjy mai em vềzqwj mỹrenk rồzxdzi,nghĩleymwzkj cứvomi nhưechk thếvfjb khôgkhing chàwzkjo hỏcqlsi mộqrqht câvomiu khôgkhing tốvbvlt lắqyjtm cho nêoohan em ởleym đdlfqâvomiy đdlfqhrlwi anh.”

“Ừtthw.”

Tiêoohau Lăhjzang bìzwusnh thảjzwln trảjzwl lờgkhii mộqrqht tiếvfjbng,cóqyjt chúdlfqt cũoohang tin vàwzkjo lýleym do côgkhizwusy nóqyjti.

Khôgkhing khíksinleym trong xe bỗvcbhng cóqyjt chúdlfqt ngưechkhrlwng ngậspuwp.

Tiêoohau Diệvjqap Lụvdpmc ngạfajri ngùikjcng rứvomit rứvomit tóqyjtc,tìzwusm chuyệvjqan đdlfqxtawqyjti, “Ngưechkgkhii khi nãnykby làwzkj chịpybovomiu đdlfqóqyjtfajr,thậspuwt xinh đdlfqoivap,nhìzwusn đdlfqnwqac biệvjqat rấzwust làwzkj nhâvomin hậspuwu.Còtljbn cảjzwl chádbggu trai vàwzkj chádbggu gádbggi nữvbvla em cũoohang nhìzwusn thấzwusy rồzxdzi,rấzwust dễmzmo thưechkơjzwlng,chádbggu trai còtljbn nhìzwusn giốvbvlng y hệvjqat nhưechk anh vậspuwy.”

Nhắqyjtc tớiypti Tôgkhi Tốvbvlwzkj nhữvbvlng đdlfqvomia trẻkygadbggnh mắqyjtt Tiêoohau Lăhjzang cóqyjt chúdlfqt dịpybou dàwzkjng hẳksinn đdlfqi.Anh vàwzkj Tiêoohau Diệvjqap Lạfajrc giữvbvl khoảjzwlng cádbggch nhấzwust đdlfqpybonh,hỏcqlsi côgkhizwusy, “Em nóqyjti mai em vềzqwj mỹrenk?”

“uhm…vâvoming ạfajr,cảjzwlnh quay củcpasa em ởleym đdlfqâvomiy diễmzmon xong rồzxdzi,mai em vềzqwj luôgkhin.”

“Thậspuwt trùikjcng hợhrlwp,mai anh cũoohang vềzqwjechkiyptc.”Tiêoohau Lăhjzang gậspuwt gậspuwt đdlfqvfjbu vớiypti Tiêoohau Diệvjqap Lạfajrc,lịpyboch sựkito hỏcqlsi côgkhizwusy, “Còtljbn hơjzwln hai mưechkơjzwli ngàwzkjy nữvbvla anh vàwzkjgkhi Tốvbvl sẽrdsy kếvfjbt hôgkhin,em vềzqwj tham gia hôgkhin lễmzmo củcpasa anh vàwzkj chịpybovomiu khôgkhing?”

Tiêoohau Diệvjqap Lạfajrc ngóqyjtn tay run lêoohan,côgkhihjzam lấzwusy vạfajrt ádbggo,ngưechkiyptc đdlfqvfjbu nhìzwusn Tiêoohau Lăhjzang, “Anh Tiêoohau Lăhjzang,thếvfjb anh....cóqyjt hy vọgnivng em quay vềzqwj khôgkhing?”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.