Boss Trở Thành Chồng

Chương 423 :

    trước sau   
Mạxbtic Tầalwsm nghĩwvyh đfeykếrvign cảfqvsnh màziho Bạxbtich Linh nófojji, sợpref đfeykếrvign lômuwzng toàzihon thâfeykn dựalwsng ngưwmnoprefc.

Anh tin, vớyojmi tìetrtnh trạxbting bâfeyky giờciun củyuzla Bạxbtich Linh, cômuwz nhấyyjht đfeykycffnh nófojji đfeykưwmnoprefc làzihom đfeykưwmnoprefc.

“Bạxbtich Linh đfeykếrvign súavvsc vậfeykt cômuwzprging khômuwzng bằlgbeng.”

“Chửlgbei đfeyki chửlgbei đfeyki, tômuwzi cho anh thờciuni gian 1 ngàzihoy hômuwzm nay, muốmbyqn chửlgbei cứpgfl chửlgbei, muốmbyqn tứpgflc giậfeykn cứpgfl tứpgflc giậfeykn, đfeykếrvign ngàzihoy mai làziho phảfqvsi khốmbyqng chếrvig lạxbtii đfeykófojj.” Bạxbtich Linh đfeykưwmnoa tay, dịycffu dàzihong chạxbtim vàzihoo yếrvigt hầalwsu dưwmnoyojmi cằlgbem củyuzla Mạxbtic Tầalwsm, cưwmnociuni hígcbtp mắvpvwt, “Nhưwmnong màziho, chúavvsng ta phảfqvsi cófojj trígcbt nhớyojm tốmbyqt đfeykófojj, hếrvigt hômuwzm nay thìetrt phảfqvsi thu tígcbtnh khígcbt lạxbtii, nếrvigu khômuwzng, tômuwzi thậfeykt sựalwsfojji đfeykưwmnoprefc làzihom đfeykưwmnoprefc. Anh cũprging đfeykqhling nghĩwvyh đfeykếrvign việgukfc cầalwsu xin tômuwzi… đfeykâfeyky làzihomuwz gia ởvpvw Kinh Thàzihonh, tômuwzi làzihomuwz đfeykxbtii tiểpgflu thưwmno, tạxbtim thờciuni vẫyyjhn chưwmnoa cófojj ai dáwdtom làzihom tráwdtoi lệgukfnh củyuzla tômuwzi, cho nêppttn … ýdqgo nghĩwvyh chạxbtiy trốmbyqn củyuzla anh nêppttn nhanh chófojjng đfeykưwmnoprefc loạxbtii bỏxgaw đfeyki.”

“Bạxbtich Linh, bâfeyky giờciunmuwzi rấyyjht hốmbyqi hậfeykn, năwmnom đfeykófojj đfeykãdqgo yếrvigu lòjfifng cứpgflu mạxbting cômuwz.”

Cứpgflu cômuwz?


Bạxbtich Linh nhưwmno vừqhlia đfeykưwmnoprefc nghe chuyệgukfn cưwmnociuni, hưwmnoyojmng lêppttn trờciuni cưwmnociuni lớyojmn, cưwmnociuni đfeykếrvign nưwmnoyojmc mắvpvwt cũprging chảfqvsy ra, “Haha, thậfeykt mắvpvwc cưwmnociuni, quảfqvs thậfeykt rấyyjht mắvpvwc cưwmnociuni, hốmbyqi hậfeykn cứpgflu tômuwzi sao? Tômuwzi còjfifn hốmbyqi hậfeykn gìetrt đfeykưwmnoprefc anh cứpgflu nữojmxa nàzihoy. Mạxbtic Tầalwsm, tômuwzi cho anh 7 năwmnom thanh xuâfeykn tưwmnoơctfmi đfeykctfmp củyuzla mìetrtnh, nhưwmnong anh khiếrvign tômuwzi rơctfmi xuốmbyqng đfeykycffa ngụafksc ngay lậfeykp tứpgflc.”

Đzvpgmuwzt nhiêppttn cômuwz mấyyjht khốmbyqng chếrvig, đfeykppttn cuồyuzlng la lêppttn, “Tômuwzi cũprging muốmbyqn đfeykmbyqi tốmbyqt vớyojmi anh, nhưwmnong anh đfeykmbyqi xửlgbe vớyojmi tômuwzi nhưwmno thếrvigzihoo, anh phảfqvsn bộmuwzi tômuwzi, từqhli thâfeykn thểpgfl đfeykếrvign linh hồyuzln đfeyketrtu phảfqvsn bộmuwzi tômuwzi, tômuwzi chỉrvigfojj thểpgfl giảfqvs bộmuwz khômuwzng biếrvigt, chỉrvig đfeykpgfl giữojmx thâfeykn thểpgfl anh lạxbtii, tômuwzi cũprging muốmbyqn đfeyki vớyojmi anh đfeykếrvign cuốmbyqi đfeykciuni, nhưwmnong anh thìetrt sao, anh đfeykmbyqi vớyojmi tômuwzi nhưwmno thếrvigzihoo, Mạxbtic Oanh Oanh đfeykuổfbkyi tômuwzi ra khỏxgawi nhàziho anh, lúavvsc đfeykófojj chỉrvig cầalwsn anh cho tômuwzi đfeykem 1 bộmuwz đfeykyuzl, hoặjyumc đfeykưwmnoa đfeykiệgukfn thoạxbtii củyuzla tômuwzi cho tômuwzi, thìetrtmuwzm nay tômuwzi cũprging sẽencs khômuwzng đfeykmbyqi xửlgbe vớyojmi anh đfeykếrvign mứpgflc nàzihoy, cảfqvs đfeykciuni nàzihoy tômuwzi cũprging khômuwzng quêppttn đfeykưwmnoprefc lúavvsc anh bỏxgaw tờciun 100 đfeykyuzlng cho tômuwzi, Mạxbtic Tầalwsm. Anh xem tômuwzi nhưwmno ăwmnon màzihoy màziho bốmbyq thígcbt, cho nêppttn đfeykqhling tráwdtoch tômuwzi tạxbtii sao hômuwzm nay tômuwzi đfeykmbyqi vớyojmi anh nhưwmno vậfeyky, đfeykâfeyky đfeyketrtu làziho trừqhling phạxbtit màziho anh đfeykáwdtong phảfqvsi nhậfeykn.”

Hai ngưwmnociuni từqhling sốmbyqng chung, bâfeyky giờciun hai áwdtonh mắvpvwt đfeyketrtu hậfeykn đfeykmbyqi phưwmnoơctfmng vômuwzctfmng, trong mắvpvwt chỉrvigfojj hậfeykn.

wmnoyojmi tầalwsng hầalwsm ẩmbyqm ưwmnoyojmt âfeykm u, thâfeykn thểpgfl Bạxbtich Linh vẫyyjhn chưwmnoa khỏxgawe lạxbtii, ởvpvw đfeykâfeyky thờciuni gian dàzihoi, toàzihon thâfeykn cảfqvsm thấyyjhy lạxbtinh. Nhưwmnong cômuwz khômuwzng muốmbyqn rờciuni đfeyki, ngưwmnociuni đfeykàzihon ômuwzng trưwmnoyojmc mắvpvwt khiếrvign cômuwz hi sinh tấyyjht cảfqvs, nêppttn bâfeyky giờciun chỉrvigfojj hậfeykn, cômuwz muốmbyqn tậfeykn mắvpvwt thấyyjhy anh tuyệgukft vọbpymng, tậfeykn mắvpvwt thấyyjhy anh sốmbyqng cuộmuwzc sốmbyqng khômuwzng bằlgbeng heo chófojj.

Cảfqvs khômuwzng gian rộmuwzng lớyojmn đfeykmuwzt nhiêppttn im lặjyumng.

Trong lòjfifng Mạxbtic Tầalwsm đfeykppttn cuồyuzlng la héqkkmt: Bạxbtich Linh đfeykppttn rồyuzli, thậfeykt sựalws đfeykppttn rồyuzli.

Bạxbtich Linh nhúavvsn nhúavvsn vai, cong lưwmnong nhặjyumt cáwdtoi máwdtoy tígcbtnh bảfqvsng dưwmnoyojmi đfeykyyjht lêppttn, cưwmnociuni nhìetrtn Mạxbtic Tầalwsm, “Anh bâfeyky giờciunvpvw 1 mìetrtnh trưwmnoyojmc, tômuwzi đfeyki 1 chúavvst, nhớyojm phảfqvsi ngoan ngoãdqgon đfeykófojj.”

fojji xong, Bạxbtich Linh khômuwzng dừqhling lạxbtii, bưwmnoyojmc bưwmnoyojmc lớyojmn rờciuni khỏxgawi.

muwz tắvpvwt đfeykèxgawn phòjfifng tầalwsng hầalwsm, trong phòjfifng lạxbtii khômuwzi phụafksc trạxbting tháwdtoi u tốmbyqi.

Bạxbtich Linh thuậfeykn theo cầalwsu thang đfeyki lêppttn lầalwsu, mớyojmi đfeyki đfeykếrvign trưwmnoyojmc lốmbyqi ra củyuzla tầalwsng hầalwsm, đfeykmuwzt nhiêppttn nghe tiếrvigng củyuzla Mạxbtic Tầalwsm ởvpvw phígcbta sau truyềetrtn đfeykếrvign, tiếrvigng củyuzla anh khômuwzng tứpgflc giậfeykn nhưwmnoavvsc nãdqgoy, bìetrtnh thảfqvsn đfeykếrvign khômuwzng ngờciun, “Bạxbtich Linh, đfeykqhling đfeykpgflmuwzi hậfeykn cômuwz.”

wmnong củyuzla Bạxbtich Linh khẽencs cứpgflng, vômuwz thứpgflc quay lạxbtii nhìetrtn anh.

Nhưwmnong tầalwsng hầalwsm tốmbyqi thui, giơctfm tay khômuwzng thấyyjhy 5 ngófojjn, hoàzihon toàzihon khômuwzng thấyyjhy Mạxbtic Tầalwsm đfeykâfeyku, càzihong khômuwzng thểpgfl thấyyjhy biểpgflu cảfqvsm trêppttn mặjyumt anh.

muwz dựalwsa vàzihoo tưwmnociunng, cắvpvwn mômuwzi, dưwmnociunng nhưwmno muốmbyqn cưwmnociuni, cũprging dưwmnociunng nhưwmno muốmbyqn nófojji lờciuni phảfqvsn kígcbtch, nhưwmnong lờciuni đfeykếrvign miệgukfng lạxbtii khômuwzng nófojji ra, màziho 2 dòjfifng lệgukf chảfqvsy xuốmbyqng.


muwz khômuwzng thểpgfl mềetrtm lòjfifng.

muwz cốmbyq gắvpvwng thuyếrvigt phụafksc bảfqvsn thâfeykn, lau nưwmnoyojmc mắvpvwt, tuy rõyxnmzihong làziho 1 mảfqvsng đfeyken tốmbyqi, Mạxbtic Tầalwsm khômuwzng thểpgfl thấyyjhy đfeykưwmnoprefc, nhưwmnong quay đfeykalwsu lầalwsn nữojmxa miệgukfng cômuwz đfeykãdqgo mang theo nụafkswmnociuni, “Muốmbyqn hậfeykn … cứpgfl hậfeykn đfeyki.”Đzvpgi ra khỏxgawi tầalwsng hầalwsm, trêppttn đfeykalwsu làziho mặjyumt trờciuni, thâfeykn thểpgfl Bạxbtich Linh nhưwmno đfeykang tắvpvwm nắvpvwng, nhưwmnong lạxbtii cảfqvsm thấyyjhy cảfqvs thâfeykn thểpgflziho tim đfeyketrtu lạxbtinh băwmnong.

fojj nữojmx hầalwsu cung kígcbtnh đfeyki đfeykếrvign hỏxgawi, “Đzvpgxbtii tiểpgflu thưwmno, lãdqgoo gia kêppttu ngưwmnociuni qua 1 chuyếrvign.”

“Tômuwzi biếrvigt rồyuzli.”

Bạxbtich Linh hígcbtt sâfeyku 1 hơctfmi, quay lạxbtii phòjfifng đfeykpgfl rửlgbea mặjyumt, chảfqvsi đfeykalwsu gọbpymn gàzihong rồyuzli đfeyki đfeykếrvign phòjfifng sáwdtoch củyuzla Tômuwz Nhiêppttm.

muwz gia ởvpvw Kinh Thàzihonh sốmbyqng ởvpvw tứpgfl hợprefp việgukfn, bêppttn trong cófojjctfmn 100 căwmnon phòjfifng, còjfifn ngưwmnociuni hầalwsu vàziho bảfqvso vệgukffojj thểpgfl đfeykếrvigm đfeykyuzl 100 ngưwmnociuni, Bạxbtich Linh, Tômuwz Nhiêppttm vàziho ba ruộmuwzt, mẹctfm kếrvigvpvw nhữojmxng căwmnon phòjfifng sáwdtot bêppttn nhấyyjht củyuzla hợprefp việgukfn.

Việgukfn đfeykưwmnoprefc thiếrvigt kếrvig rấyyjht tinh tếrvig, trong việgukfn cófojj đfeykìetrtnh đfeykàzihoi lầalwsu cáwdtoc, cầalwsu nhỏxgaw chảfqvsy nưwmnoyojmc, tuy làziho ngàzihoy đfeykômuwzng lạxbtinh, nhưwmnong khômuwzng hềetrt cảfqvsm thấyyjhy lạxbtinh lẽencso, cảfqvsnh sắvpvwc cựalwsc kỳhufp đfeykctfmp.

Phòjfifng sáwdtoch củyuzla Tômuwzdqgoo gia trừqhli khi cófojj chuyệgukfn gìetrt quan trọbpymng, nếrvigu khômuwzng thìetrt sẽencs khômuwzng dễzijc cho ngưwmnociuni kháwdtoc vàzihoo.

Cho nêppttn khi Bạxbtich Linh biếrvigt ômuwzng nộmuwzi kêppttu cômuwzzihoo phòjfifng sáwdtoch, trong lòjfifng khômuwzng thểpgfl khômuwzng cảfqvsm thấyyjhy bấyyjht an.

dqgoo gia Tômuwz gia, tuyệgukft đfeykmbyqi làziho ngưwmnociuni nguy hiểpgflm vàziho khófojj đfeykmbyqi phófojj nhấyyjht màzihomuwz từqhling gặjyump.

Ôqgaong ta cófojj khảfqvswmnong thấyyjhy đfeykưwmnoprefc lòjfifng ngưwmnociuni.


Bạxbtich Linh đfeykpgflng trưwmnoyojmc cửlgbea gỗismb đfeykưwmnoprefc thêppttu hoa, hígcbtt sâfeyku mớyojmi gõyxnm cửlgbea.

“Vàzihoo.”

Bạxbtich Linh đfeykmbyqy cửlgbea vàzihoo phòjfifng sáwdtoch.

Trong phòjfifng sáwdtoch đfeyketrtu làziho đfeykyuzl trang trígcbt theo phong cáwdtoch Trung Quốmbyqc, tầalwsng tầalwsng kệgukfwdtoch đfeykpgflvpvwppttn kia, nhìetrtn cựalwsc kỳhufp kinh ngưwmnociuni, ômuwzng mặjyumc sưwmnociunn xáwdtom nam màzihou đfeykxgaw đfeykfeykm, ngồyuzli sau bàzihon sáwdtoch, đfeykang vừqhlia uốmbyqng tràziho vừqhlia đfeykbpymc sáwdtoch thẻmbeo tre. Nếrvigu làziho ngưwmnociuni khômuwzng hiểpgflu biếrvigt, khi thấyyjhy cảfqvsnh nàzihoy nhấyyjht đfeykycffnh cảfqvsm thấyyjhy đfeykâfeyky làziho 1 ngưwmnociuni lãdqgoo tuổfbkyi vômuwz dụafksc vômuwz cầalwsu.

Cảfqvsm nhậfeykn đfeykưwmnoprefc Bạxbtich Linh đfeykang đfeykếrvign trưwmnoyojmc mặjyumt, ômuwzng bìetrtnh tĩwvyhnh đfeykpgflwdtoch tràziho xuốmbyqng, “Ngồyuzli.”

Bạxbtich Linh yêppttn lặjyumng ngồyuzli xuốmbyqng.

Ôqgaong đfeykpgfl cuộmuwzn sáwdtoch trêppttn tay xuốmbyqng, ngưwmnoyojmc mắvpvwt nhìetrtn lưwmnoyojmt 1 cáwdtoi mặjyumt củyuzla Bạxbtich Linh, sau đfeykófojj nhìetrtn tròjfifng mắvpvwt đfeykxgawppttn củyuzla cômuwz, ngữojmx khígcbt trầalwsm xuốmbyqng, “Khófojjc rồyuzli?”

Bạxbtich Linh vừqhlia muốmbyqn phủyuzl đfeykycffnh, đfeykmuwzt nhiêppttn nhớyojm đfeykếrvign ômuwzng rấyyjht ghéqkkmt ai nófojji dốmbyqi, mígcbtm mômuwzi gậfeykt đfeykalwsu, “Tâfeykm trạxbting cófojj chúavvst bấyyjht thưwmnociunng.”

Ôqgaong hừqhli lạxbtinh 1 tiếrvigng, “Tômuwz gia khômuwzng cầalwsn ngưwmnociuni thừqhlia kếrvig yếrvigu đfeykuốmbyqi vậfeyky, sau nàzihoy tấyyjht cảfqvswmnoyojmc mắvpvwt đfeyketrtu nuốmbyqt hếrvigt xuốmbyqng bụafksng cho tômuwzi.”

Bạxbtich Linh cốmbyq gắvpvwng trấyyjhn tĩwvyhnh bảfqvsn thâfeykn, gậfeykt đfeykalwsu nhẹctfm, “Vâfeykng.”

avvsc nàzihoy ômuwzng mớyojmi thu áwdtonh nhìetrtn lạxbtii, nhưwmnozihofojji chuyệgukfn bìetrtnh thưwmnociunng vậfeyky, “Bâfeyky giờciun con đfeykãdqgowdtoo đfeykưwmnoprefc thùctfm, sau nàzihoy tígcbtnh làzihom gìetrt tiếrvigp theo?”

wdtoo đfeykưwmnoprefc thùctfm?

Mắvpvwt củyuzla Bạxbtich Linh đfeykmuwzt nhiêppttn sắvpvwc béqkkmn, cômuwz vẫyyjhn chưwmnoa trảfqvs thùctfm xong.

Ngưwmnociuni củyuzla Mạxbtic gia đfeyketrtu nhậfeykn hìetrtnh phạxbtit thígcbtch đfeykáwdtong, nhưwmnong màziho ngưwmnociuni cômuwz ghéqkkmt nhấyyjht, vẫyyjhn đfeykang sốmbyqng hạxbtinh phúavvsc.

“Còjfifn muốmbyqn gâfeyky phiềetrtn phứpgflc cho ai?”

“Tômuwz Tốmbyq, con nhấyyjht đfeykycffnh phảfqvsi khiếrvign Tômuwz Tốmbyq phảfqvsi trảfqvs giáwdto.”

Ai bảfqvso Mạxbtic Tầalwsm thígcbtch cômuwz ta, chỉrvig cầalwsn làziho ngưwmnociuni củyuzla Mạxbtic Tầalwsm, cômuwz sẽencs khômuwzng tha.

“Khômuwzng đfeykưwmnoprefc, con dẹctfmp bỏxgaw ýdqgo nghĩwvyh đfeykófojj đfeyki.”

Bạxbtich Linh đfeykmuwzt nhiêppttn ngưwmnoyojmc đfeykalwsu nhìetrtn ômuwzng, đfeykâfeyky làziho lầalwsn đfeykalwsu tiêppttn ômuwzng phảfqvsn đfeykmbyqi cômuwzwdtoo thùctfm, lúavvsc cômuwz đfeykmbyqi phófojj vớyojmi Mạxbtic gia ômuwzng cựalwsc kỳhufpyuzlng hộmuwz, bâfeyky giờciun tạxbtii sao khômuwzng cho cômuwz đfeykmbyqi phófojj vớyojmi Tômuwz Tốmbyq? Bạxbtich Linh biếrvigt, khômuwzng cófojj sựalws giúavvsp đfeyklnxj củyuzla ômuwzng, căwmnon bảfqvsn cômuwz khômuwzng thểpgflwdtoo thùctfmmuwz Tốmbyq.

“Ôqgaong, tạxbtii sao?”

“Bởvpvwi vìetrtmuwz ta làziho ngưwmnociuni phụafks nữojmx củyuzla Tiêppttu Lăwmnong.”

Bạxbtich Linh cắvpvwn mômuwzi, “Khômuwzng lẽencs ômuwzng sợpref Tiêppttu Lăwmnong?”

Áyojmnh mắvpvwt củyuzla ômuwzng mang ýdqgo cảfqvsnh cáwdtoo, nhìetrtn Bạxbtich Linh 1 cáwdtoi, tim Bạxbtich Linh khẽencs sợpref, nhưwmnong khômuwzng thu áwdtonh nhìetrtn lạxbtii, ômuwzng hừqhli lạxbtinh 1 tiếrvigng, “Con khômuwzng cầalwsn dùctfmng kếrvig khígcbtch tưwmnoyojmng, cáwdtoch nàzihoy vômuwz dụafksng vớyojmi ta, ta nófojji khômuwzng đfeykưwmnoprefc phéqkkmp đfeykmbyqi phófojjmuwz Tốmbyq chígcbtnh làziho khômuwzng đfeykưwmnoprefc phéqkkmp, con dáwdtom làzihom tráwdtoi lệgukfnh ta?”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.