Boss Trở Thành Chồng

Chương 422 :

    trước sau   
“Bạtxamch Linh, côcggspegb**”

Áoootnh mắqmudt Bạtxamch Linh hung hădjenng, nérvhzm mázcpcy tízcpcnh bảaxonng trong tay, tázcpct 1 cázcpci.

“Ba---”

Tiếrjwdng tázcpct mạtxamnh mẽxdcn vang lêrrzin trong cădjenn phòmljzng tốglfri dưnoeqecpsi tầizgong hầizgom, Mạtxamc Tầizgom khôcggsng nghĩornfpegbzvtpnh thưnoeqyoeeng thấdlgny Bạtxamch Linh yếrjwdu đulhcuốglfri nhưnoeqng sứfiutc lựdvukc lạtxami mạtxamnh nhưnoeq vậrbazy, anh chỉfbhu cảaxonm thấdlgny mặdboit vừhshta đulhcau vừhshta nócmxzng rázcpct, lêrrzin mặdboit nhanh chócmxzng hiệzheyn lêrrzin 5 dấdlgnu tay màpegbu đulhcwbpc.

“Bạtxamch Linh”

Trêrrzin mặdboit Bạtxamch Linh khôcggsng còmljzn chútyznt ýrrzinoeqyoeei nàpegbo, ázcpcnh mắqmudt lạtxamnh lùbqcpng nhìzvtpn Mạtxamc Tầizgom, ázcpcnh mắqmudt nhưnoeq hậrbazn khôcggsng thểzyfe nhai nuốglfrt anh, “Tôcggsi khôcggsng phảaxoni ngưnoeqyoeei? Tôcggsi làpegbtyznc vậrbazt? Mạtxamc Tầizgom, tạtxami sao tôcggsi lạtxami biếrjwdn thàpegbnh bộpaes dạtxamng nhưnoeq hiệzheyn giờyoee? Tấdlgnt cảaxon đulhcilxzu làpegbzcpcc ngưnoeqyoeei érvhzp tôcggsi, ba mẹraub anh đulhcázcpcng chếrjwdt, Mạtxamc Oanh Oanh càpegbng đulhcázcpcng chếrjwdt, tấdlgnt cảaxon mọkcvbi bi kịjnioch đulhcilxzu làpegb 1 tay Mạtxamc Oanh Oanh làpegbm, màpegbzcpcc ngưnoeqyoeei thìzvtp sao, khôcggsng nhữrjwdng khôcggsng trázcpcch côcggs ta, màpegbmljzn dung tútyznng cho côcggs ta, làpegbzcpcc ngưnoeqyoeei, nếrjwdu khôcggsng phảaxoni làpegbzcpcc ngưnoeqyoeei, tôcggsi sẽxdcn biếrjwdn thàpegbnh bộpaes dạtxamng ngàpegby hôcggsm nay sao, tôcggsi cũptkhng muốglfrn làpegbm hoa lụqmuda mềilxzm yếrjwdu bêrrzin cạtxamnh anh, tấdlgnt cảaxon sựdvuknoeqơqseeng thiệzheyn trong sázcpcng củbpysa cảaxon đulhcyoeei ngưnoeqyoeei tôcggsi đulhcilxzu cho anh, nhưnoeqng anh thìzvtp sao, anh hủbpysy diệzheyt hếrjwdt mọkcvbi thứfiut cho nêrrzin tôcggsi mớecpsi biếrjwdn thàpegbnh ázcpcc ma.”


Bạtxamch Linh nắqmudm lấdlgny ázcpco củbpysa anh, ázcpcnh mắqmudt hung tợafexn, nghiếrjwdn rădjenng nócmxzi, “Mạtxamc Tầizgom, anh cócmxz biếrjwdt tôcggsi hậrbazn anh đulhcếrjwdn cỡwhsqpegbo khôcggsng.”

Mạtxamc Tầizgom quay đulhci khôcggsng nócmxzi chuyệzheyn.

“Ha--- hốglfri hậrbazn rồizgoi, cócmxz hốglfri hậrbazn vìzvtp đulhcãhych quázcpcpegbn nhẫnoeqn đulhcglfri vớecpsi tôcggsi, cho nêrrzin mớecpsi cócmxz kếrjwdt cụqmudc ngàpegby hôcggsm nay?” Bạtxamch Linh cưnoeqyoeei mỉfbhua mai đulhcbdthy anh ra, “Theo nhưnoeq sựdvuk hiểzyfeu biếrjwdt củbpysa tôcggsi vềilxz anh 7 nădjenm nay, đulhczyfecggsi đulhczcpcn anh nghĩornfzvtp, uhm … anh nhấdlgnt đulhcjnionh khôcggsng nghĩornfpegbcggsi sẽxdcncmxz ngàpegby hôcggsm nay, cho nêrrzin bârbazy giờyoee nhấdlgnt đulhcjnionh đulhcang hốglfri hậrbazn. Nhưnoeqng màpegb, nếrjwdu tôcggsi khôcggsng cócmxz tấdlgnt cảaxon nhữrjwdng gìzvtprbazy giờyoeecmxz, màpegb chỉfbhupegb 1 côcggszcpci khôcggsng cócmxz chỗqruu dựdvuka nàpegbo ngoàpegbi anh củbpysa trưnoeqecpsc kia, anh nhấdlgnt đulhcjnionh sẽxdcn khôcggsng hốglfri hậrbazn… bởjpozi vìzvtp anh khôcggsng nghĩornfpegbcggsi cócmxz thểzyfe uy hiếrjwdp đulhcưnoeqafexc anh, đulhcútyznng khôcggsng?”

Mạtxamc Tầizgom vẫnoeqn khôcggsng nócmxzi chuyệzheyn.

rbazy giờyoee sựdvuk việzheyc đulhcãhych trởjpoz thàpegbnh nhưnoeq vậrbazy, cócmxzcmxzi nhiềilxzu nhưnoeq vậrbazy, cũptkhng khôcggsng cócmxz ýrrzi nghĩornfa gìzvtp.

“Bạtxamch Linh, rốglfrt cuộpaesc côcggs muốglfrn làpegbm gìzvtp?”

“Rấdlgnt đulhcơqseen giảaxonn.” Bạtxamch Linh cútyzni cằkfttm xuốglfrng cưnoeqyoeei hízcpcp mắqmudt nhìzvtpn anh, “Tôcggsi chỉfbhu muốglfrn anh làpegbbqcp nhârbazn củbpysa tôcggsi, anh yêrrzin târbazm, bêrrzin quảaxonn ngụqmudc tôcggsi đulhcãhychcmxzi chuyệzheyn rồizgoi, từhshtrbazy giờyoee trởjpoz đulhci sẽxdcn khôcggsng ai chútyzn ýrrzi đulhcếrjwdn anh, cho nêrrzin, cảaxon đulhcyoeei nàpegby anh chỉfbhucmxz thểzyfe sốglfrng ởjpoz chỗqruu củbpysa tôcggsi. Hìzvtpzvtpzvtp, đulhchshtng nhìzvtpn tôcggsi bằkfttng ázcpcnh mắqmudt hung dữrjwd đulhcócmxz, thậrbazt ra nócmxzi đulhci nócmxzi lạtxami anh cũptkhng phảaxoni cảaxonm ơqseen tôcggsi, anh bịjnio xửooot ázcpcn tửooot treo ( đulhcafexi thờyoeei gian xem xérvhzt coi cócmxz tửoootzvtpnh hay khôcggsng), ázcpcn treo… nócmxzi khôcggsng chừhshtng nếrjwdu thờyoeei gian nàpegby biểzyfeu hiệzheyn khôcggsng tốglfrt thìzvtp sẽxdcn bịjnio pházcpcn quyếrjwdt, tôcggsi nhưnoeq vậrbazy đulhcưnoeqafexc xem làpegb cứfiutu anh 1 mạtxamng, đulhcútyznng khôcggsng.”

Trong lòmljzng Mạtxamc Tầizgom nhịjnion đulhcếrjwdn khócmxz chịjniou.

Đnvxjglfri mặdboit vớecpsi bộpaes dạtxamng nhưnoeq ngưnoeqyoeei đulhcrrzin Bạtxamch Linh, anh tìzvtpnh nguyệzheyn ởjpoz trong ngụqmudc.

“Bạtxamch Linh, rốglfrt cuộpaesc đulhcârbazy làpegb đulhcârbazu?”

“Đnvxjzyfecggsi từhsht từhshtcmxzi anh nghe.”

Ngữrjwd khízcpc Bạtxamch Linh nũptkhng nịjniou, dưnoeqyoeeng nhưnoeq trởjpoz thàpegbnh ngưnoeqyoeei con gázcpci đulhcơqseen thuầizgon củbpysa trưnoeqecpsc đulhcârbazy, nhưnoeqng Mạtxamc Tầizgom biếrjwdt, khôcggsng giốglfrng rồizgoi, trưnoeqecpsc đulhci khi Bạtxamch Linh cưnoeqyoeei ázcpcnh mắqmudt sẽxdcnzcpcng lêrrzin, nhưnoeqng bârbazy giờyoee, dùbqcpcmxznoeqyoeei, mắqmudt cũptkhng ârbazm u đulhcen tốglfri.

“Quêrrzin nócmxzi vớecpsi anh, bârbazy giờyoee anh khôcggsng ởjpoz thàpegbnh phốglfr a nữrjwda, bârbazy giờyoeejpoz Kinh Thàpegbnh, đulhcârbazy làpegb nhàpegbjpoz Kinh Thàpegbnh củbpysa tôcggsi, cázcpci phòmljzng dưnoeqecpsi hầizgom nàpegby vốglfrn dĩornfbqcpng đulhczyfe đulhcizgo vậrbazt, tôcggsi kêrrziu ngưnoeqyoeei ta chuẩbdthn bịjnio trưnoeqecpsc cho anh, đulhcdboic biệzheyt đulhczyfe cho anh ởjpoz, sao nàpegbo, đulhcglfri xửooot vớecpsi anh khôcggsng tệzhey chứfiut.”


Mạtxamc Tầizgom mízcpcm môcggsi, nắqmudm chặdboit tay, gârbazn trêrrzin trázcpcn đulhcilxzu nổedboi lêrrzin. Anh đulhcpaesng đulhcrbazy 1 cázcpci, dârbazy xízcpcch trêrrzin ngưnoeqyoeei lạtxami bắqmudt đulhcizgou “lạtxamch cạtxamch lạtxamch cạtxamch” kêrrziu lêrrzin.

Bạtxamch Linh nhìzvtpn bộpaes dạtxamng củbpysa anh, khôcggsng nhịjnion đulhcưnoeqafexc cưnoeqyoeei ra tiếrjwdng, “Ai ya, đulhchshtng tứfiutc giậrbazn, tôcggsi đulhcilxzu nócmxzi sựdvuk thậrbazt, chỗqruu củbpysa tôcggsi thếrjwdpegbo đulhci nữrjwda thìzvtpptkhng tốglfrt hơqseen trong nhàpegbbqcp, anh biếrjwdt ngưnoeqyoeei nhưnoeq anh màpegbjpoz nhàpegbbqcp thìzvtp kếrjwdt cụqmudc sẽxdcn nhưnoeq thếrjwdpegbo khôcggsng? Tôcggsi cũptkhng đulhciềilxzu tra qua rồizgoi, nhữrjwdng ngưnoeqyoeei ởjpozbqcpng anh đulhcilxzu làpegb nhữrjwdng tộpaesi phạtxamm giếrjwdt ngưnoeqyoeei cựdvukc kỳfiyj hung tợafexn, tôcggsi nghe nócmxzi, bọkcvbn đulhcàpegbn ôcggsng trong ngụqmudc đulhcilxzu làpegb rấdlgnt nhiềilxzu nădjenm khôcggsng gặdboip phụqmud nữrjwd, thấdlgny phụqmud nữrjwd liềilxzn chảaxony nưnoeqecpsc miếrjwdng, đulhcưnoeqơqseeng nhiêrrzin rồizgoi, trong nhàpegbbqcp sẽxdcn khôcggsng cócmxz phụqmud nữrjwd, nhưnoeqng bọkcvbn họkcvbptkhng phảaxoni giảaxoni quyếrjwdt **, cho nêrrzin bọkcvbn họkcvb sẽxdcn chọkcvbn 1 ngưnoeqyoeei đulhcàpegbn ôcggsng thârbazn hìzvtpnh thon thảaxon… còmljzn làpegbm gìzvtp thìzvtp khôcggsng cầizgon tôcggsi nócmxzi rồizgoi chứfiut.”

Thấdlgny sắqmudc mặdboit củbpysa Mạtxamc Tầizgom khẽxdcn thay đulhcedboi, Bạtxamch Linh cưnoeqyoeei càpegbng sảaxonng khoázcpci hơqseen, “đulhcdboic biệzheyt làpegb nhữrjwdng côcggsng tửooot nhàpegb giàpegbu chưnoeqa từhshtng gặdboip qua khócmxz khădjenn nhưnoeq anh, da thịjniot mịjnion màpegbng làpegb đulhcglfri tưnoeqafexng màpegb bọkcvbn họkcvb sẽxdcn chọkcvbn đulhcizgou tiêrrzin… sao nàpegbo, bârbazy giờyoee thấdlgny chỗqruucggsi tốglfrt hơqseen nhàpegbbqcp rồizgoi chứfiut.”

“Bạtxamch Linh, rốglfrt cuộpaesc côcggspegb ai?”

Lầizgon nàpegby tậrbazp đulhcpegbn Mạtxamc thịjnio gặdboip nạtxamn, khôcggsng cócmxz ai giútyznp đulhcwhsq, tấdlgnt cảaxon mọkcvbi ngưnoeqyoeei đulhcilxzu hậrbazn khôcggsng thểzyfezcpcch càpegbng xa càpegbng tốglfrt, màpegb sựdvuk việzheyc lớecpsn nhưnoeq vậrbazy, bao nhiêrrziu ázcpcnh mắqmudt nhìzvtpn chằkfttm chằkfttm vàpegbo ngưnoeqyoeei củbpysa Mạtxamc gia, dưnoeqecpsi tìzvtpnh hìzvtpnh nàpegby, vậrbazy màpegb Bạtxamch Linh cócmxz khảaxondjenng đulhcưnoeqa anh ra khỏwbpci ngụqmudc….

Tuyệzheyt đulhcglfri khôcggsng phảaxoni ngưnoeqyoeei bìzvtpnh thưnoeqyoeeng cócmxz thểzyfepegbm đulhcưnoeqafexc.

“Bârbazy giờyoee mớecpsi nghĩornf đulhcếrjwdn việzheyc hỏwbpci tôcggsi chuyệzheyn nàpegby sao, haha, Mạtxamc Tầizgom anh đulhcútyznng làpegb chậrbazm chạtxamp, tôcggsi làpegb ai? Khôcggsng phảaxoni nócmxzi anh nghe rồizgoi sao, bârbazy giờyoeecggsi têrrzin làpegbcggs Linh.”

cggs?

Mạtxamc Tầizgom bắqmudt đulhcizgou tìzvtpm kiếrjwdm tấdlgnt cảaxon nhữrjwdng danh môcggsn họkcvbcggs.

Bạtxamch Linh nócmxzi đulhcârbazy làpegb Kinh Thàpegbnh, màpegbcggs họkcvbcggs.

Mạtxamc Tầizgom đulhcpaest nhiêrrzin ngẩbdthng đulhcizgou lêrrzin, ázcpcnh mắqmudt chấdlgnn đulhcpaesng nhìzvtpn Bạtxamch Linh.

“Xem ra anh đulhczcpcn đulhcưnoeqafexc rồizgoi, nócmxzi ra thìzvtpcggsi nêrrzin cảaxonm ơqseen anh, nếrjwdu khôcggsng Mạtxamc Oanh Oanh hạtxami đulhcếrjwdn tôcggsi thảaxonm nhưnoeq vậrbazy, tôcggsi cũptkhng sẽxdcn khôcggsng đulhcưnoeqafexc ngưnoeqyoeei củbpysa ôcggsng nộpaesi đulhcem vềilxz nhàpegb, ôcggsng nộpaesi tôcggsi anh đulhczcpcn ra làpegb ai khôcggsng? Gia chủbpys củbpysa Tôcggs gia ởjpoz Kinh Thàpegbnh Tôcggs Nhiêrrzim, anh cócmxz lẽxdcn đulhcãhychcmxz nghe qua.”

Đnvxjârbazu phảaxoni chỉfbhupegb nghe qua, màpegbpegb danh tiếrjwdng lừhshtng lẫnoeqy.


cggs gia ởjpoz Kinh Thàpegbnh, chỉfbhu cầizgon làpegb ngưnoeqyoeei cócmxz chútyznt thârbazn phậrbazn thìzvtp đulhcilxzu biếrjwdt, Tôcggs gia ởjpoz Kinh Thàpegbnh đulhcưnoeqafexc coi làpegb gia tộpaesc thầizgon bízcpc nhấdlgnt trong nưnoeqecpsc, vềilxz thựdvukc lựdvukc vàpegb thếrjwd lựdvukc thìzvtprbazu khôcggsng ai biếrjwdt rõluwk.

Vậrbazy màpegb Bạtxamch Linh lạtxami làpegb cházcpcu củbpysa Tôcggs Nhiêrrzim?

Nếrjwdu vậrbazy thìzvtp tấdlgnt cảaxon đulhcilxzu cócmxz thểzyfe hiểzyfeu đulhcưnoeqafexc rồizgoi.

zrzkn gìzvtp cho dùbqcp anh cócmxz gọkcvbi bao nhiêrrziu cuộpaesc gọkcvbi, tấdlgnt cảaxon nhữrjwdng ngưnoeqyoeei anh cócmxz quan hệzhey tốglfrt ởjpoz Kinh Thàpegbnh đulhcilxzu khôcggsng ai nghe, hèzrzkn gìzvtp tấdlgnt cảaxon nhữrjwdng ngưnoeqyoeei cócmxz quyềilxzn cao chứfiutc rộpaesng màpegb anh biếrjwdt ởjpoz Kinh Thàpegbnh đulhcilxzu thấdlgnt thủbpys … thìzvtp ra làpegb vậrbazy.

Cuốglfri cùbqcpng Mạtxamc Tầizgom cũptkhng hiểzyfeu.

Anh bấdlgnt ngờyoee ngưnoeqecpsc mắqmudt lêrrzin, cắqmudn rădjenng cădjenm hậrbazn nhìzvtpn Bạtxamch Linh, “Bạtxamch Linh côcggspegb ázcpcc quỷetjk.”

Mạtxamc gia củbpysa anh vậrbazy màpegb bịjnio hủbpysy hoạtxami bởjpozi ngưnoeqyoeei phụqmud nữrjwdpegby.

Nếrjwdu khôcggsng cócmxz sựdvuk giútyznp đulhcwhsq củbpysa Tôcggs gia, tậrbazp đulhcpegbn Mạtxamc thịjnio khôcggsng thểzyfe bịjnio pházcpc sảaxonn nhanh nhưnoeq vậrbazy đulhcưnoeqafexc.

Hoặdboic làpegbdjenn bảaxonn sẽxdcn khôcggsng bịjnio pházcpc sảaxonn.

“Ba---”

Bạtxamch Linh lạtxami tázcpct mạtxamnh 1 cázcpci, nhìzvtpn mặdboit Mạtxamc Tầizgom, lạtxami che miệzheyng cưnoeqyoeei haha, “Mạtxamc Tầizgom àpegb Mạtxamc Tầizgom, tạtxami sao chútyznt trízcpc nhớecps anh cũptkhng khôcggsng cócmxz vậrbazy, bârbazy giờyoee anh đulhcãhychpegbbqcp nhârbazn, cũptkhng khôcggsng biếrjwdt khiếrjwdn miệzheyng củbpysa mìzvtpnh ngoan ngoãhychn 1 chútyznt, anh đulhcârbazy làpegb đulhcang muốglfrn bịjnio giázcpco huấdlgnn hay sao.”

“Bạtxamch Linh rốglfrt cuộpaesc côcggs muốglfrn thếrjwdpegbo.”

“Rấdlgnt đulhcơqseen giảaxonn, bârbazy giờyoeecggsi muốglfrn nhốglfrt anh, đulhczyfe anh trởjpoz thàpegbnh tùbqcp nhârbazn củbpysa tôcggsi. Nghĩornfptkhng thấdlgny vui rồizgoi, trưnoeqecpsc đulhcârbazy đulhcilxzu làpegbcggsi nghĩornfzcpcch đulhczyfepegbm anh vui vẻrrzi, bârbazy giờyoee chútyznng ta đulhcedboi vai, Mạtxamc Tầizgom, sau nàpegby hãhychy nhớecps phảaxoni tìzvtpm mọkcvbi cázcpcch đulhczyfe khiếrjwdn tôcggsi vui, nếrjwdu khôcggsng… nếrjwdu khôcggsng sao nhỉfbhu, chútyznng ta thưnoeqơqseeng lưnoeqafexng đulhci, nếrjwdu anh còmljzn đulhcpaesc mồizgom đulhcpaesc miệzheyng vớecpsi tôcggsi, tôcggsi sẽxdcnrvhzo cázcpci chădjenn trêrrzin ** xuốglfrng, đulhczyfe anh ngủbpys trêrrzin ** thérvhzp … dưnoeqecpsi hầizgom ârbazm u ẩbdthm ưnoeqecpst, nêrrzin chắqmudc cócmxz nhiềilxzu đulhcpaesng vậrbazt nhỏwbpc thízcpcch sốglfrng ởjpoz đulhcârbazy, tôcggsi kêrrziu ngưnoeqyoeei đulhcem 1 cázcpci ổedbo chuộpaest lêrrzin trêrrzin ** chịjniou khôcggsng?”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.