Boss Trở Thành Chồng

Chương 421 :

    trước sau   
5 ngàgtiay sau.

Mạlwnxc Tầrmtfm mởvugs mắxxsut, trưgvkhputac mắxxsut chỉydgvgtia 1 mảfkbsng đxxsuen tốwdwki.

Anh cóbpxb cảfkbsm giábxdzc nhưgvkh từoduggvkhputai đxxsumydaa ngụbuplc bòiqbeuzetn vậoqpay.

Haha---

Chỉydgv trong thờuplli gian mấrmtfy ngàgtiay ngắxxsun ngủqajii, mọltbwi thứjivh củqajia anh tậoqpap đxxsugtian Mạlwnxc thịmydagvkhng đxxsuãiwjq bịmyda huỷrbtn hoạlwnxi, tấrmtft cảfkbs đxxsuprcku bịmyda huỷrbtn hoạlwnxi dưgvkhputai tay anh.

Nửiwjqa đxxsuuplli sau anh sẽrbtn phảfkbsi sốwdwkng ởvugs nhàgtia giam nàgtiay.


“Ba---”

Đwvnjèpvxen trong phòiqbeng đxxsurcqot nhiêuzetn sábxdzng lêuzetn, Mạlwnxc Tầrmtfm cóbpxb chúhoppt khôwvnjng chịmydau nổxvhpi ábxdznh sábxdzng bấrmtft ngờupll truyềprckn tớputai, đxxsuưgvkha tay che lạlwnxi, tay vừoduga mớputai đxxsurcqong đxxsuoqpay thìcttg nghe tiếnogong “cạlwnxch” chóbpxbi tai, khôwvnjng đxxsuúhoppng.

Đwvnjâhbsjy khôwvnjng phảfkbsi nhàgtia giam.

Mắxxsut anh lậoqpap tứjivhc mởvugs to, mạlwnxnh mẽrbtn chốwdwkng ngưgvkhuplli ngồpvxei dậoqpay, lúhoppc muốwdwkn dậoqpay mớputai phábxdzt hiệlyvyn, anh nằbpxbm trêuzetn 1 cábxdzi ** théevamp, ởvugs 4 góbpxbc ** théevamp cóbpxbhbsjy xíubdrch to bằbpxbng ngóbpxbn tay cábxdzi, lúhoppc nàgtiay 4 sợvaxgi dâhbsjy xíubdrch nàgtiay đxxsuang tróbpxbi tứjivh chi anh lạlwnxi.

Thuậoqpan theo hàgtianh đxxsurcqong củqajia anh, dâhbsjy xíubdrch théevamp “lạlwnxch cạlwnxch lạlwnxch cạlwnxch” kêuzetu lêuzetn khôwvnjng ngừodugng.

Mạlwnxc Tầrmtfm liềprcku mạlwnxng nhìcttgn vềprckgvkhputang phábxdzt ra ábxdznh sábxdzng, nhìcttgn 1 cábxdzi anh càgtiang chấrmtfn đxxsurcqong hơsbxwn, “Bạlwnxch Linh?”

Bạlwnxch Linh thuậoqpan theo thang mábxdzy từodug từodug đxxsui xuốwdwkng căhbsjn phòiqbeng âhbsjm u ẩysffm ưgvkhputat dưgvkhputai hầrmtfm, nhìcttgn thấrmtfy bộrcqo dạlwnxng củqajia Mạlwnxc Tầrmtfm, miệlyvyng côwvnj khôwvnjng nhịmydan đxxsuưgvkhvaxgc cưgvkhuplli nhạlwnxt, “Mạlwnxc Tầrmtfm, bộrcqo dạlwnxng nàgtiay củqajia anh quảfkbsgtia nhếnogoch nhábxdzc.”

hoppc nàgtiay Mạlwnxc Tầrmtfm đxxsuãiwjq bịmyda giam ởvugs nhàgtia giam nàgtiay mấrmtfy ngàgtiay, ngủqaji khôwvnjng tốwdwkt, ăhbsjn khôwvnjng ngon, bộrcqo đxxsupvxehbsjy đxxsuen đxxsuãiwjqsbxw hếnogot, hai mắxxsut đxxsuprcku đxxsuysffuzetn, nhìcttgn sơsbxw qua nhưgvkh mấrmtfy ngưgvkhuplli gặayjxp nạlwnxn ởvugs châhbsju Phi.

Bạlwnxch Linh đxxsui đxxsuếnogon ** théevamp ngồpvxei xuốwdwkng, côwvnj ngồpvxei ởvugs châhbsjn **, chỗzdthgtiay rấrmtft gầrmtfn Mạlwnxc Tầrmtfm, nhưgvkhng lạlwnxi chắxxsuc chắxxsun làgtia Mạlwnxc Tầrmtfm khôwvnjng thểcttg chạlwnxm vàgtiao côwvnj.

wvnj thấrmtfy chấrmtfn đxxsurcqong trong mắxxsut Mạlwnxc Tầrmtfm, cưgvkhuplli nhẹekri vỗzdth vỗzdth ** théevamp, “Sao nàgtiay, cábxdzi ** nàgtiay làgtia tựqrjg tay tôwvnji thiếnogot kếnogo cho anh, anh cóbpxb thíubdrch khôwvnjng?”

“Bạlwnxch Linh.”

“Quêuzetn nóbpxbi vớputai anh, bâhbsjy giờupllwvnji đxxsuãiwjq đxxsuxvhpi têuzetn rồpvxei, đxxsuodugng kêuzetu tôwvnji làgtia Bạlwnxch Linh, tôwvnji làgtiawvnj Linh.”

Mạlwnxc Tầrmtfm vừoduga bấrmtft ngờupll vừoduga nghi ngờupll nhìcttgn côwvnj.


“Tôwvnji biếnogot bâhbsjy giờupll anh cóbpxb rấrmtft nhiềprcku câhbsju hỏysffi muốwdwkn hỏysffi tôwvnji, đxxsuodugng vộrcqoi, trưgvkhputac khi hỏysffi, tôwvnji cho anh xem cábxdzi nàgtiay.”

Bạlwnxch Linh khôwvnjng quan tâhbsjm Mạlwnxc Tầrmtfm cóbpxb đxxsupvxeng ýutbk hay khôwvnjng, trựqrjgc tiếnogop lấrmtfy mábxdzy tíubdrnh bảfkbsng từodug phíubdra sau ra, côwvnj mởvugsgtian hìcttgnh chíubdrnh ra, mábxdzy tíubdrnh bảfkbsng lậoqpap tứjivhc hiệlyvyn lêuzetn hìcttgnh ảfkbsnh củqajia vợvaxg chồpvxeng Mạlwnxc Đwvnjàgtiao vàgtia Mạlwnxc Oanh Oanh, màgtian hìcttgnh hiệlyvyn lêuzetn hìcttgnh ảfkbsnh củqajia vợvaxg chồpvxeng Mạlwnxc Đwvnjàgtiao, hai ngưgvkhuplli họltbw bịmyda nhốwdwkt trong nhàgtiaolqm, khôwvnjng phảfkbsi phòiqbeng riêuzetng, rấrmtft nhiềprcku ngưgvkhuplli cũgvkhng bịmyda nhốwdwkt ởvugs đxxsuóbpxb, Bạlwnxch Linh cóbpxbiqbeng tốwdwkt giảfkbsi thíubdrch vớputai anh, “Nhữhbsjng ngưgvkhuplli ởvugs chung vớputai ba mẹekri anh trong đxxsuóbpxb đxxsuprcku làgtiaolqm nhâhbsjn củqajia vụbupl ábxdzn hìcttgnh sựqrjg, ai ai cũgvkhng giếnogot ngưgvkhuplli khôwvnjng chớputap mắxxsut.”

Trêuzetn màgtian hìcttgnh thấrmtfy đxxsuưgvkhvaxgc vợvaxg chồpvxeng Mạlwnxc Đwvnjàgtiao đxxsuang bịmyda mấrmtfy ngưgvkhuplli đxxsuàgtian ôwvnjng cao to vâhbsjy lấrmtfy ởvugsbpxbc tưgvkhupllng, sắxxsuc mặayjxt hoang mang bấrmtft lựqrjgc.

“Tạlwnxi sao… nam tùolqm nhâhbsjn vàgtia nữhbsjolqm khôwvnjng phâhbsjn tábxdzch ra nhốwdwkt sao…” Mẹekri củqajia anh tạlwnxi sao ởvugs phòiqbeng giam cho nam tùolqm nhâhbsjn.

“Chuyệlyvyn nàgtiay thìcttg anh phảfkbsi cảfkbsm ơsbxwn tôwvnji.” Bạlwnxch Linh cưgvkhuplli nhìcttgn mấrmtfy ngưgvkhuplli đxxsuàgtian ôwvnjng đxxsuang đxxsuếnogon gầrmtfn Mạlwnxc phu nhâhbsjn trêuzetn màgtian hìcttgnh, vừoduga cưgvkhuplli vừoduga đxxsucttgbxdzy tíubdrnh bảfkbsng đxxsuếnogon gầrmtfn Mạlwnxc Tầrmtfm, “Aiya, anh xem anh xem, tuy mẹekri anh hơsbxwi lớputan tuổxvhpi, nhưgvkhng đxxsuưgvkhvaxgc cábxdzi làgtia bảfkbso dưgvkhvafang tốwdwkt, da vừoduga nõhbsjn vừoduga mịmydan, anh nóbpxbi xem, nhữhbsjng ngưgvkhuplli đxxsuàgtian ôwvnjng đxxsuóbpxb thấrmtfy mẹekri anh… hìcttgcttg, ai yo, anh xem, quảfkbs thậoqpat đxxsuãiwjq nhàgtiao lêuzetn rồpvxei, a ---- quầrmtfn ábxdzo cũgvkhng bịmydaevambxdzch rồpvxei, ba anh đxxsuúhoppng làgtiawvnj dụbuplng, vợvaxgcttgnh bịmyda mấrmtfy ngưgvkhuplli đxxsuàgtian ôwvnjng nhàgtiao tớputai, vậoqpay màgtia đxxsuếnogon 1 tiếnogong cũgvkhng khôwvnjng dábxdzm kêuzetu, run rẩysffy cuộrcqon lạlwnxi 1 góbpxbc khôwvnjng dábxdzm đxxsurcqong đxxsuoqpay, haha, đxxsuúhoppng làgtia mắxxsuc cưgvkhuplli chếnogot ngưgvkhuplli.”

Trong video Mạlwnxc phu nhâhbsjn kêuzetu la khôwvnjng ngừodugng, nhưgvkhng ngoàgtiai nhàgtiaolqm vốwdwkn dĩeduk khôwvnjng cóbpxb ai.

Mắxxsut Mạlwnxc Tầrmtfm đxxsuysffuzetn, nhìcttgn chằbpxbm chằbpxbm mẹekricttgnh đxxsuang liềprcku mạlwnxng phảfkbsn khábxdzng kêuzetu la trong video, nhưgvkhng nàgtiao cóbpxbbxdzc dụbuplng, quầrmtfn ábxdzo củqajia bàgtia rấrmtft nhanh bịmydaevambxdzt, mấrmtfy ngưgvkhuplli đxxsuàgtian ôwvnjng nhưgvkhgtiabpxbi đxxsuóbpxbi nhàgtiao tớputai, mấrmtfy ngưgvkhuplli đxxsuàgtian ôwvnjng nhàgtiao tớputai, giam Mạlwnxc phu nhâhbsjn dưgvkhputai đxxsurmtft, hìcttgnh ảfkbsnh củqajia mẹekri anh trêuzetn màgtian hìcttgnh lậoqpap tứjivhc biếnogon mấrmtft, chỉydgviqben tiếnogong héevamt đxxsuau khổxvhp củqajia mẹekri anh vàgtia tiếnogong thởvugsgvkhng phấrmtfn củqajia mấrmtfy ngưgvkhuplli đxxsuàgtian ôwvnjng.

“Bạlwnxch Linh.”

Mạlwnxc Tầrmtfm khôwvnjng nhịmydan đxxsuưgvkhvaxgc nữhbsja, đxxsuưgvkha tay muốwdwkn bóbpxbp cổxvhp Bạlwnxch Linh.

Bạlwnxch Linh lùolqmi vềprck sau, cưgvkhuplli haha.

Tứjivh chi Mạlwnxc Tầrmtfm bịmydaubdrch tróbpxbi lạlwnxi, chuyệlyvyn nàgtiay từodug sớputam Bạlwnxch Linh làgtiaubdrnh toábxdzn xong, khoảfkbsng cábxdzch vừoduga phảfkbsi, côwvnj ngồpvxei ởvugs châhbsjn**, mặayjxc cho Mạlwnxc Tầrmtfm phảfkbsn khábxdzng nhưgvkh thếnogogtiao, cũgvkhng khôwvnjng thểcttg thoábxdzt đxxsuưgvkhvaxgc.

“Tạlwnxi sao kíubdrch đxxsurcqong nhưgvkh vậoqpay, đxxsuâhbsjy chưgvkha làgtiacttg cảfkbs, mớputai làgtia bắxxsut đxxsurmtfu thôwvnji.”

“Bạlwnxch Linh, màgtiay làgtiahoppc sinh, dùolqm cho mẹekri tao cóbpxb khôwvnjng thíubdrch màgtiay, cho dùolqmgtiabpxbbpxbi nhữhbsjng lờuplli khóbpxb nghe vớputai màgtiay, nhưgvkhng màgtiay ởvugs Mạlwnxc gia 7 năhbsjm, ăhbsjn uốwdwkng đxxsupvxeolqmng bọltbwn họltbwbpxb bao giờupll khôwvnjng cho màgtiay, màgtiay vậoqpay màgtiabxdzm đxxsuwdwki xửiwjq vớputai họltbw nhưgvkh vậoqpay, màgtiay cóbpxb phảfkbsi làgtia ngưgvkhuplli khôwvnjng.”

“Tôwvnji khôwvnjng phảfkbsi ngưgvkhuplli a.” Bạlwnxch Linh nhúhoppn nhúhoppn vai, bìcttgnh thảfkbsn nhìcttgn bộrcqo dạlwnxng đxxsuuzetn cuồpvxeng củqajia Mạlwnxc Tầrmtfm, “Nhưgvkhng dùolqmwvnji khôwvnjng làgtia ngưgvkhuplli, cũgvkhng làgtiabxdzc ngưgvkhuplli éevamp tôwvnji, bọltbwn họltbw tốwdwkt vớputai tôwvnji khi nàgtiao, cóbpxb bao giờupll lộrcqo sắxxsuc mặayjxt tốwdwkt đxxsuwdwki vớputai tôwvnji chưgvkha, đxxsuúhoppng rồpvxei, thờuplli gian tôwvnji cóbpxb thai, vìcttg bọltbwn họltbwgvkhvugsng làgtia con củqajia anh, cho nêuzetn suốwdwkt ngàgtiay hầrmtfu hạlwnxwvnji ăhbsjn ngon uốwdwkng tốwdwkt, aiya… bâhbsjy giờupll nghĩeduk lạlwnxi bọltbwn họltbw quảfkbs thậoqpat đxxsuwdwki xửiwjq vớputai tôwvnji cũgvkhng khôwvnjng tệlyvy.”

Mạlwnxc Tầrmtfm ngâhbsjy ngưgvkhuplli, “Côwvnjbpxb ýutbkcttg?”

“Haha...rấrmtft đxxsuơsbxwn giảfkbsn, ýutbk nghĩeduka làgtia, lúhoppc đxxsuóbpxbwvnji khôwvnjng phảfkbsi cóbpxb thai con anh, lúhoppc đxxsuóbpxb khôwvnjng phảfkbsi làgtiawvnji muốwdwkn cóbpxb vịmyda tríubdr vữhbsjng chắxxsuc sao, nhưgvkhng anh quábxdzwvnj dụbuplng, tôwvnji ởvugs vớputai anh 7 năhbsjm, anh cũgvkhng khôwvnjng giúhoppp tôwvnji mang thai đxxsuưgvkhvaxgc, tôwvnji còiqben cóbpxb thểcttggtiam sao chứjivh, chỉydgv biếnogot đxxsui tìcttgm ngưgvkhuplli đxxsuàgtian ôwvnjng khábxdzc thôwvnji, ai biếnogot đxxsuưgvkhvaxgc Lưgvkhu Tưgvkh Minh nhìcttgn cóbpxb vẻrlpy yếnogou ớputat, nhưgvkhng chỉydgv trong thờuplli gian ngắxxsun đxxsuãiwjq giúhoppp tôwvnji cóbpxb thai… Mạlwnxc Tầrmtfm, cóbpxb phảfkbsi anh khôwvnjng đxxsuưgvkhvaxgc khôwvnjng, ngưgvkhuplli chịmyda chếnogot sớputam củqajia tôwvnji khôwvnjng biếnogot cóbpxb phảfkbsi làgtia mang thai con anh khôwvnjng? Vậoqpay thìcttg anh bịmyda cắxxsum sừodugng cũgvkhng quábxdz nhiềprcku rồpvxei.”

“Bạlwnxch Linh.”

“Đwvnjodugng héevamt đxxsuodugng héevamt, tai tôwvnji rấrmtft tốwdwkt, anh nóbpxbi nhỏysffwvnji cũgvkhng cóbpxb thểcttg nghe đxxsuưgvkhvaxgc.” Mạlwnxc Linh móbpxbc móbpxbc lỗzdth tai, tiếnogop tụbuplc đxxsucttgbxdzy tíubdrnh bảfkbsng trưgvkhputac mặayjxt Mạlwnxc Tầrmtfm, trưgvkhvaxgt 1 cábxdzi, màgtian hìcttgnh chuyểcttgn thàgtianh 1 đxxsuoạlwnxn video khábxdzc.

Trong nhàgtiaolqmgtiay nhốwdwkt Mạlwnxc Oanh Oanh.

Mạlwnxc Oanh Oanh sốwdwkng ởvugs nhàgtiaolqm chung cho nữhbsj, nhàgtiaolqm vừoduga dơsbxw vừoduga lộrcqon xộrcqon, âhbsjm u đxxsuen tốwdwki, phíubdra trưgvkhputac làgtia nhữhbsjng thanh théevamp chặayjxn lạlwnxi, 3 mặayjxt khábxdzc làgtiagvkhupllng, tưgvkhupllng phíubdra sau cóbpxb 1 cábxdzi cửiwjqa sổxvhp nhỏysffvugs phíubdra trêuzetn, chỉydgvbpxb 1 chúhoppt ábxdznh mặayjxt trờuplli rọltbwi vàgtiao.

Trờuplli đxxsuang mùolqma đxxsuôwvnjng, nhưgvkhng trêuzetn ngưgvkhuplli côwvnj chỉydgvgtia 1 bộrcqo đxxsupvxe ngủqaji mỏysffng, châhbsjn chỉydgvbpxb 1 đxxsuôwvnji déevamp làgtiao.

Mạlwnxc Tầrmtfm đxxsuãiwjq hiểcttgu cábxdzi nàgtiay.

Bạlwnxch Linh nhìcttgn Mạlwnxc Oanh Oanh trong màgtian hìcttgnh bịmyda lạlwnxnh đxxsuếnogon sắxxsuc mặayjxt tábxdzi xanh môwvnji trắxxsung bệlyvych, cưgvkhuplli nham hiểcttgm nóbpxbi, “Sao nàgtiay, tôwvnji đxxsuwdwki vớputai Mạlwnxc Oanh Oanh đxxsuqajicttgnh nghĩeduka chứjivh, trưgvkhputac đxxsuâhbsjy côwvnj ta bắxxsut tôwvnji mặayjxc đxxsupvxe ngủqajigtiaevamp rờuplli khỏysffi nhàgtia anh, bâhbsjy giờupll hoàgtian trảfkbs toàgtian bộrcqo cho côwvnj ta.”

Trong video, Mạlwnxc Oanh Oanh cốwdwk gắxxsung đxxsuếnogon gầrmtfn đxxsuábxdzm đxxsuôwvnjng, nhưgvkhgtia muốwdwkn mưgvkhvaxgn hơsbxwi ấrmtfm củqajia nữhbsjolqm khábxdzc.

Bạlwnxch Linh cưgvkhuplli càgtiang vui vẻrlpysbxwn, nhìcttgn ábxdznh mắxxsut hoàgtiai nghi củqajia Mạlwnxc Tầrmtfm, cóbpxbiqbeng tốwdwkt giảfkbsi thíubdrch, “Quêuzetn nóbpxbi vớputai anh, nhữhbsjng ngưgvkhuplli nữhbsjolqmgtiay đxxsuprcku bịmyda bệlyvynh HIV, uhm… anh nóbpxbi Mạlwnxc Oanh Oanh đxxsuếnogon gầrmtfn họltbwbpxb thểcttg bịmyda nhiễputam bệlyvynh khôwvnjng?”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.