Boss Trở Thành Chồng

Chương 419 :

    trước sau   
Trong lòuqrzng Mạfdsdc Tầhhetm kinh ngạfdsdc

jmivng nghĩviwzjmivng cảvkinm thấxlady ngoạfdsdi trừaxsz Bạfdsdch Linh ra sẽahsl khôjmlhng cójilg ngưlybmjekhi khájmivc, ngưlybmjekhi khájmivc cơhjre bảvkinn khôjmlhng cójilg khảvkinvpdsng tiếomtap xúfklbc đahslưlybmnrgrc vớwtxpi đahsloạfdsdn ghi hìoistnh

Trong lòuqrzng Mạfdsdc Tầhhetm phúfklbt chốfklbc lạfdsdnh giájmiv

fklbc đahslhhetu anh vàjmiv Bạfdsdch Linh rõdykfjmivng vẫuqrzn đahslang trong thờjekhi gian mặvaqpn nồdykfng, nhưlybmng Bạfdsdch Linh đahslãlybmjilgcigqm ýftse phòuqrzng anh, ngưlybmjekhi đahslàjmivn bàjmivjmivy quájmiv đahslájmivng sợnrgr

“Anh, bâcigqy giờjekh phảvkini làjmivm thếomtajmivo ạfdsd?”

Áfwhfnh mắlidgt củqmrea Mạfdsdc Tầhhetm thoájmivng mộqmfat néqhnbt hájmivn lạfdsdnh, nhìoistn chằxegbm chằxegbm vàjmivo Mạfdsdc Oanh Oanh, “Bạfdsdch Linh ởqhnb đahslâcigqu?”


“Bạfdsdch Linh?” Mạfdsdc Oanh Oanh chájmivn ghéqhnbt cau màjmivy, “anh hỏcvrji côjmlh ta làjmivm cájmivi gìoist…..anh, anh khôjmlhng phảvkini làjmiv muốfklbn nójilgi chuyệlybmn nàjmivy cójilg liêvkinn quan đahslếomtan Bạfdsdch Linh chứilvc, chếomtat tiệlybmt, ngưlybmjekhi ohuj nữrmepjmivy cójilglybmơhjreng tâcigqm khôjmlhng, nếomtau nhưlybm khôjmlhng cójilg Mạfdsdc Gia chúfklbng ta, côjmlh ta làjmivm sao cójilg thểnswy sốfklbng tốfklbt 7 năvpdsm qua, bâcigqy giờjekh đahslqmfat nhiêvkinn bájmivo thùywpr chúfklbng ta, chếomtat tiệlybmt, em lầhhetn trưlybmwtxpc chírodcnh xájmivc phảvkini lấxlady mạfdsdng côjmlh ta”

“Đgtkrqmre rồdykfi”

Áfwhfnh mắlidgt củqmrea Mạfdsdc Tầhhetm tốfklbi sầhhetm xuốfklbng, Mạfdsdc Oanh Oanh run rẩrbaly, khôjmlhng dájmivm nójilgi nữrmepa

Em ấxlady nójilgi khôjmlhng cójilg sai, vốfklbn dĩviwzjmiv vậxkrmy, nếomtau nhưlybm khôjmlhng cójilg Mạfdsdc gia, Bạfdsdch Linh cójilg thểnswy đahslãlybm sớwtxpm chếomtat vìoist đahslójilgi rồdykfi, bâcigqy giờjekhjmlh ta còuqrzn dájmivm bájmivo thùywpr Mạfdsdc Gia, sớwtxpm biếomtat Bạfdsdch Linh trong tay cójilg thứilvcjmivy, côjmlh ta cójilg khi ởqhnb lầhhetn trưlybmwtxpc hạfdsdi chếomtat côjmlh ta mớwtxpi đahslúfklbng, nhưlybm thếomta thìoist chuyệlybmn gìoistsfngng đahslfaaeu khôjmlhng cójilg

Mạfdsdc Tầhhetm hậxkrmn khôjmlhng thểnswy cho Mạfdsdc Oanh Oanh mộqmfat cájmivi tájmivt

Video trong tay Bạfdsdch Linh……nếomtau nhưlybm khôjmlhng phảvkini làjmiv Mạfdsdc Oanh Oanh éqhnbp côjmlh ta đahslếomtan nhưlybm thếomta, côjmlh ta làjmivm sao cójilg thểnswy truyềfaaen video ra ngoàjmivi

“Mạfdsdc Oanh Oanh, anh cảvkinnh cájmivo em, Mạfdsdc Gia nếomtau nhưlybm bịaktd sậxkrmp đahslaxsz rồdykfi, thìoist tuyệlybmt đahslfklbi em khôjmlhng thoájmivt khỏcvrji cójilg liêvkinn quan”

Từaxsz sau khi Mạfdsdc Oanh Oanh từaxszlybmwtxpc ngoàjmivi trờjekh vềfaae, chuyệlybmn củqmrea Mạfdsdc Gia chưlybma mộqmfat lầhhetn đahslưlybmnrgrc ổaxszn, trưlybmwtxpc tiêvkinn làjmiv đahsllidgc tộqmfai Tiêvkinu Lăvpdsng, nếomtau nhưlybmjmlh ta thàjmivnh thàjmivnh thựahslc thựahslc cùywprng Tiêvkinu Lăvpdsng hủqmrey hôjmlhn, thìoist sẽahsl khôjmlhng cójilg chuyệlybmn nájmivo loạfdsdn trong lễbtra đahslírodcnh hôjmlhn củqmrea anh vàjmiv Bạfdsdch Linh, càjmivnh sẽahsl khôjmlhng đahslnswy tậxkrmp đahsljmivn Mạfdsdc Thịaktd gặvaqpp nguy hiểnswym, nếomtau nhưlybm vậxkrmy, tuy rằxegbng ôjmlhng nộqmfai vẫuqrzn còuqrzn nắlidgm quyềfaaen trong tay, nhưlybmng anh chỉdpsr cầhhetn âcigqm thầhhetm đahslnrgri chờjekh 2 năvpdsm, thìoistjilg thểnswy tiếomtap tay chírodcnh thứilvcc cảvkin mộqmfat tậxkrmp đahsljmivn Mạfdsdc Thịaktd, nhưlybmng bâcigqy giờjekh….tấxladt cảvkin mọpvkzi thứilvc đahslfaaeu bịaktd hủqmrey hoạfdsdi hếomtat,

Đgtkrájmivng hậxkrmn làjmiv Mạfdsdc Oanh Oanh khôjmlhng nhữrmepng khôjmlhng cójilg chúfklbt hốfklbi cảvkini, còuqrzn ởqhnb đahslâcigqy phájmivt ngôjmlhn bừaxsza bãlybmi

Áfwhfnh mắlidgt củqmrea Mạfdsdc Tầhhetm lạfdsdnh giájmiv nhìoistn Mạfdsdc Oanh Oanh, “Mạfdsdc Oanh Oang, nếomtau nhưlybm lạfdsdi đahslnswy anh phájmivt hiệlybmn em đahslang cójilg đahslqmfang tájmivc nhỏcvrj sau lưlybmng, anh sẽahsl tựahsl tay đahslájmivnh chếomtat em”

Mạfdsdc Oanh Oanh nỗbtra lựahslc thu mìoistnh, giảvkinm sựahsl tồdykfn tạfdsdi củqmrea bảvkinn thâcigqn xuốfklbng

“Bâcigqy giờjekh, nójilgi cho anh lầhhetn trưlybmwtxpc lầhhetn cuốfklbi cùywprng em nhìoistn thấxlady Bạfdsdch Linh làjmiv khi nàjmivo?”

“chírodcnh, chírodcnh làjmiv tạfdsdi nhàjmiv trọpvkz nhỏcvrj đahslójilg àjmiv, em quay xong clip thìoist đahslưlybma ngưlybmjekhi đahsli, sau đahslójilg ai biếomtat côjmlh ta đahsli đahslâcigqu rồdykfi”


Mạfdsdc Tầhhetm chộqmfap lấxlady chìoista khójilga bỏcvrj đahsli

“Mạfdsdc Tầhhetm, anh đahsli đahslâcigqu?”

“Tìoistm Bạfdsdch Linh, thu dọpvkzn tàjmivn cụlidgc”

cigqy giờjekh Mạfdsdc Tầhhetm duy nhấxladt cójilg thểnswyjmivm chírodcnh làjmivoistm ra đahslưlybmnrgrc Bạfdsdch Linh, sau đahslójilg đahslnswyjmlh ta thwuaf nhậxkrmn, tấxladt cảvkin mọpvkzi chuyệlybmn đahslfaaeu làjmivjmlh ta bởqhnbi vìoist đahslfklb kỵlsltjmiv ra tay, cájmivi video đahslójilg chỉdpsrjmivjmlh ta cắlidgt ghéqhnbp tạfdsdo nêvkinn, cũsfngng cójilg thểnswy nhưlybm thếomtauqrzn cójilg thểnswyjilg mộqmfat cơhjre hộqmfa sốfklbng

Mạfdsdc Tầhhetm ra khỏcvrji trang viêvkinn Mạfdsdc Thịaktd

Rờjekhi khỏcvrji căvpdsn phòuqrzng khájmivch ấxladm ájmivp, bêvkinn ngoàjmivi giójilg lạfdsdnh thấxladu xưlybmơhjreng, anh đahslilvcng trong cơhjren giójilg lạfdsdnh thấxladu xưlybmơhjreng, dưlybmwtxpi châcigqn làjmiv lớwtxpp băvpdsng bịaktd đahslójilgng băvpdsng lạfdsdi, từaxszng cơhjren giójilg thổaxszi, thấxladu vàjmivo tậxkrmn xưlybmơhjreng

Chiếomtac xe đahsli từaxsz từaxsz khôjmlhng mụlidgc đahslírodcch, trong thàjmivnh phốfklb A cájmivc con đahslưlybmjekhng đahsli đahsli lạfdsdi lạfdsdi, nhưlybmng hoàjmivn toàjmivn khôjmlhng cójilgjmivn tírodcch củqmrea Bạfdsdch Linh

Bạfdsdch Linh ởqhnb thàjmivnh phốfklb A ngưlybmjekhi quen khôjmlhng nhiềfaaeu, Mạfdsdc Tầhhetm hoàjmivn toàjmivn khôjmlhng biếomtat ngoàjmivi trang viêvkinn Mạfdsdc Thịaktd, côjmlh ta còuqrzn cójilg thểnswy đahsli đahslâcigqu, lúfklbc đahslójilg khi côjmlh ta bỏcvrj đahsli đahsliệlybmn thoạfdsdi khôjmlhng cójilg mang theo, thểnswyvpdsn cưlybmwtxpc khôjmlhng mang theo, trêvkinn ngưlybmjekhi đahslếomtan tiềfaaen mặvaqpt cũsfngng khôjmlhng cójilg, tìoistnh trạfdsdng nhưlybm thếomtajmlh ta cójilg thểnswy đahsli đahslâcigqu?

Khôjmlhng

uqrzn cójilg mộqmfat nơhjrei

Trong đahslhhetu Mạfdsdc Tầhhetm lójilge sájmivng, đahslfdsdp mạfdsdnh vàjmivo phanh xe

Bởqhnbi vìoist đahslqmfang tájmivc quájmiv mạfdsdnh, bájmivnh xe trêvkinn mặvaqpt băvpdsng trưlybmnrgrt đahsli, trưlybmnrgrt đahsli khájmiv xa, may mắlidgn đahsllidgng pahir lan can mộqmfat bêvkinn, anh nahnh chójilgng dừaxszng xe bêvkinn lềfaae đahslưlybmjekhng, gọpvkzi đahsli mộqmfat cuộqmfac đahsliệlybmn thoạfdsdi, “giúfklbp tôjmlhi đahsliềfaaeu tra đahslaktda chỉdpsr củqmrea Lưlybmu Tưlybm Minh”

Khôjmlhng đahslếomtan 5 phúfklbt, trong tin nhắlidgn đahsliệlybmn thoạfdsdi xuấxladt hiệlybmn đahslaktda chỉdpsr củqmrea Lưlybmu Tưlybm Minh


Mạfdsdc Tầhhetm khởqhnbi đahslqmfang lạfdsdi đahslqmfang cơhjre, xe đahsli nhanh nhưlybm bay

lybmu Tưlybm Minh

Nếomtau nhưlybm lầhhetn trưlybmwtxpc khôjmlhng phảvkini làjmivlybmu Tưlybm Minh đahslếomtan tìoistm anh, anh cũsfngng khôjmlhng đahsljmivn đahslưlybmnrgrc Tôjmlh Tốfklb sựahsl thựahslc chírodcnh làjmivjmlh Tốfklb củqmrea kiếomtap trưlybmwtxpc

Nhưlybmng Lưlybmu Tưlybm Minh, đahslếomtan tìoistm khôjmlhng phảvkini làjmiv anh, màjmivjmiv Bạfdsdch Linh

sfngng cójilg thểnswyjilgi Bạfdsdch Linh khi đahslójilg khôjmlhng hềfaaejilg chạfdsdy đahslếomtan Lưlybmu Tưlybm Minh, nhưlybmng bâcigqy giờjekh thìoist sao? Bầhhety giờjekhjilgi khôjmlhng chuẩrbaln, côjmlh ta khôjmlhng cójilghjrei đahslnswy đahsli, Lưlybmu Tưlybm Minh ởqhnb đahslójilgjilg thểnswyjmiv đahslhhetu mốfklbi

Sau nửhheta tiếomtang, Mạfdsdc Tầhhetm xuấxladt hiệlybmn tạfdsdi nơhjrei ởqhnb củqmrea Lưlybmu Tưlybm Minh

“Màjmivy nójilgi cájmivi gìoist?” Lưlybmu Tưlybm Minh nhìoistn Mạfdsdc Tầhhetm, sắlidgc mặvaqpt lậxkrmp tứilvcc biếomtan đahslaxszi, chỉdpsr vềfaae phírodca cổaxszng lớwtxpn tiểnswyu khu, “cúfklbt, chỗbtra củqmrea tao khôjmlhng hoan nghêvkinnh màjmivy”

lybmu Tưlybm Minh làjmiv ngưlybmjekhi đahslàjmivn ôjmlhng cao cao gầhhety gầhhety, trêvkinn mặvaqpt còuqrzn kéqhnbo mộqmfat cặvaqpp kírodcnh, nhìoistn lêvkinn thìoist chírodcnh làjmiv họpvkzc sinh yếomtau đahsljmlhic, ai cúfklbng khôjmlhng thểnswy nghĩviwz tớwtxpi anh ta vìoist Bạfdsdch Linh màjmivjilg thểnswy hạfdsdi mạfdsdng ngưlybmjekhi

Mạfdsdc Tầhhetm thu lạfdsdi suy nghĩviwz, đahslilvcng ởqhnb cổaxszng nhìoistn chằxegbm chằxegbm vềfaaevpdsn phòuqrzng, “Bạfdsdch Linh đahslâcigqu?”

“Bạfdsdch Linh? Màjmivu hỏcvrji tao Bạfdsdch Linh” Lưlybmu Tưlybm Minh phúfklbt chốfklbc tứilvcc giậxkrmn, đahslưlybma nắlidgm đahslxladm lêvkinn mặvaqpt củqmrea Mạfdsdc Tầhhetm chàjmivo hỏcvrji, Mạfdsdc Tầhhetm cójilg sựahsl chuẩrbaln bịaktd, cơhjre thểnswy nghiêvkinng sang mộqmfat bêvkinn trájmivnh nắlidgm đahslxladm củqmrea anh ta, mộqmfat tay anh tójilgm lấxlady cổaxsz tay củqmrea Lưlybmu Tưlybm Minh, lạfdsdnh lùywprng nhìoistn anh ta, “tao tìoistm Bạfdsdch Linh cójilg chuyệlybmn gấxladp, màjmivy gọpvkzi côjmlh ta ra đahslâcigqy”

lybmu Tưlybm Minh càjmivng nổaxszi nójilgng, khuôjmlhn mặvaqpt đahslcvrjhhetng lêvkinn

“Màjmivy hỏcvrji tao Bạfdsdch Linh ởqhnb đahslâcigqu, tao còuqrzn muốfklbn hỏcvrji màjmivy cơhjre, Mạfdsdc Tầhhetm, nếomtau nhưlybm khôjmlhng phảvkini làjmivjmivy khiếomtan côjmlhxlady bịaktd thưlybmơhjreng thàjmivnh nhưlybm thếomtajmivy côjmlhxlady làjmivm sao cójilg thểnswy mấxladt tírodcch, tao mấxlady hôjmlhm nay cũsfngng đahslang tìoistm côjmlhxlady, nhưlybmng vẫuqrzn khôjmlhng cójilg bấxladt cứilvc tin tứilvcc nàjmivo, tao cũsfngng khôjmlhng biếomtat côjmlhxlady ởqhnb đahslâcigqu nhưlybmng tao nójilgi cho màjmivy biếomtat, màjmivy đahslãlybm khôjmlhng còuqrzn tìoistnh cảvkinm vớwtxpi côjmlhxlady thìoist đahslaxszng nêvkinn tìoistm côjmlhxlady nữrmepa, màjmivy nghĩviwz rằxegbng tao khôjmlhng biếomtat trong lòuqrzng màjmivy đahslang cójilg chủqmre ýftseoist sao? Bâcigqy giờjekh tậxkrmp đahsljmivn Mạfdsdc Thịaktd bịaktd chìoistm trong nguy hiểnswym rồdykfi, vìoist vậxkrmy màjmivy muốfklbn đahslnswy Bạfdsdch Linh làjmivm con dểnswy thếomta thâcigqn? Màjmivu còuqrzn cójilg mặvaqpt mũsfngi khôjmlhng hảvkin, hoang phírodc Bạfdsdch Linh đahslfklbi vớwtxpi màjmivy nhưlybm vậxkrmy, bâcigqy giờjekh nhìoistn lạfdsdi, màjmivy cójilg bảvkinn chírodcnh làjmiv mộqmfat vỏcvrj bọpvkzc quâcigqn tửhhetjmiv thôjmlhi”

Mạfdsdc Tầhhetm mộqmfat phájmivt hấxladt bỏcvrjlybmu Tưlybm Minh, đahslrbaly cửhheta ra bưlybmwtxpc lớwtxpn đahsli vàjmivo trong căvpdsn phòuqrzng

“Màjmivy làjmivm cájmivi gìoist thếomta hảvkin, màjmivy đahslilvcng lạfdsdi”

Mạfdsdc Tầhhetm khôjmlhng đahslnswycigqm lờjekhi gàjmivo héqhnbt củqmrea anh ta, cứilvc đahsli thẳvkinng từaxsz phòuqrzng khájmivch vàjmivo trong cájmivc phòuqrzng khájmivc

Nhàjmiv củqmrea Lưlybmu Tưlybm Minh khôjmlhng lớwtxpn, mộqmfat căvpdsn nhàjmiv đahslơhjren giảvkinn hai phòuqrzng ngủqmre mộqmfat phòuqrzng khájmivch, tấxladt cảvkinjmivc đahsldykf trong phòuqrzng ngủqmre mộqmfat cájmivi nhìoistn thấxlady hếomtat, ngoạfdsdi trừaxsz tủqmre quầhhetn ájmivo cơhjre bảvkinn khôjmlhng thểnswy giấxladu ngưlybmjekhi, anh ta ởqhnb đahslâcigqy làjmiv đahsliểnswyn hìoistnh nơhjrei sốfklbng củqmrea mộqmfat ngưlybmjekhi đahslàjmivn ôjmlhng đahslqmfac thâcigqn, thùywprng rájmivc trong bếomtap đahslfaaeu làjmiv hộqmfap mỳsfwujmlhm, trong phòuqrzng cũsfngng dọpvkzn dẹjxypp khôjmlhng sạfdsdch sẽahsl, hỗbtran loạfdsdn cảvkin mộqmfat đahslfklbng, đahslếomtan cảvkin quầhhetn ájmivo phơhjrei ởqhnb ngoàjmivi ban côjmlhng cũsfngng khôjmlhng cójilg giớwtxpi tírodcnh nữrmep

Chẳvkinng lẽahsl Bạfdsdch Linh thậxkrmt sựahsl khôjmlhng cójilgqhnb đahslâcigqy?

Trong lòuqrzng Mạfdsdc Tầhhetm trĩviwzu nặvaqpng

“Màjmivy đahslaxszng phírodcjmlhng sứilvcc nữrmepa, đahslãlybmjilgi vớwtxpi màjmivy rồdykfi, Bạfdsdch Linh khôjmlhng ởqhnb chỗbtra tao, nếomtau nhưlybm Bạfdsdch Linh đahslếomtan tao cũsfngng khôjmlhng gặvaqpp, hiệlybmn rõdykfjmiv khôjmlhng muốfklbn lạfdsdi xuấxladt hiệlybmn ởqhnb đahslâcigqy nữrmepa, càjmivng khôjmlhng muốfklbn nhìoistn thấxlady màjmivy, vìoist vậxkrmy màjmivy khôjmlhng phảvkini phírodc sứilvcc nữrmepa, màjmivy đahsli đahsli”

“Màjmivy gầhhetn đahslâcigqy cójilg gặvaqpp qua Bạfdsdch Linh khôjmlhng?”

lybmu Tưlybm Minh đahslilvcng sau lưlybmng anh cưlybmjekhi lạfdsdnh lùywprng nójilgi, “Mạfdsdc Tầhhetm, màjmivy làjmiv đahslếomtan gâcigqy cưlybmjekhi đahslúfklbng khôjmlhng, tap gọpvkzi đahsliệlybmn thoạfdsdi cho Bạfdsdch Linh khôjmlhng ngưlybmjekhi nghe, giửhhet tin nhắlidgn cũsfngng khôjmlhng cójilg ngưlybmjekhi trảvkin lờjekhi, nếomtau khôjmlhng phảvkini làjmiv lầhhetn trưlybmwtxpc tao đahsli đahslếomtan nhàjmivjmivy tìoistm may, cơhjre bảvkinn khôjmlhng biếomtat màjmivy nhẫuqrzn tâcigqm đahslếomtan mứilvcc đahslnswyjmlhxlady mộqmfat ngưlybmjekhi con gájmivi yếomtau đahsluốfklbi mặvaqpc cájmivi ájmivo ngủqmre đahsli ra ngoàjmivi, cho dùywprjmlhxlady cójilgjmivm đahsliềfaaeu gìoist khôjmlhng đahslúfklbng, bọpvkzn màjmivy cũsfngng đahslãlybm thưlybmơhjreng yêvkinu 7 năvpdsm, côjmlhxlady làjmivm nhữrmepng chuyệlybmn đahslójilg khôjmlhng đahslájmivng đahslưlybmnrgrc tha thứilvc sao? Hậxkrmu quảvkin củqmrea ngàjmivy hôjmlhm nay làjmiv bảvkinn thâcigqn màjmivy gâcigqy nêvkinn, nếomtau nhu màjmivu khôjmlhng éqhnbp côjmlhxlady đahslếomtan bưlybmwtxpc đahslưlybmjekhng cùywprng nàjmivy, côjmlhxlady cũsfngng sẽahsl khôjmlhng đahslfklbi vớwtxpi màjmivy nhưlybm thếomta

“Vìoist vậxkrmy…..” Lưlybmu Tưlybm Minh mỉdpsra mai nójilgi, “đahslájmivng đahsljekhi màjmivy”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.