Boss Trở Thành Chồng

Chương 413 :

    trước sau   
qcemnyrjc châvvrkn Tômcbe Tốiksv đhbjpxaxtt nhiêlfbhn dừnpctng lạnsnyi, cômcbe ngoảfjavnh đhbjpjqiou ghêlfbh tởdjizm nhìlfbhn vàummao Mạnsnyc Tầjqiom, “Mạnsnyc Tầjqiom, anh thậzhort bỉldlloxfwi.”

Mạnsnyc Tầjqiom míxprem mômcbei khômcbeng nóhocdi.

Nếqdstu nhưqcemhocd thểbarnxpreu kéubmdo cômcbe lạnsnyi, bỉldlloxfwi chúlshpt thìlfbhhocd vấixjen đhbjpfxmmlfbh.

Anh lúlshpc đhbjpjqiou cảfjavm thấixjey bảfjavn thâvvrkn cóhocd mớnyrji nớnyrji cũtitw quáviax nhanh, bảfjavn thâvvrkn cũtitwng đhbjpãqcem từnpctng khinh bỉldll bảfjavn thâvvrkn, nhưqcemng bâvvrky giờqcem mớnyrji biếqdstt đhbjpưqcemqdstc, khômcbeng cóhocd chuyệryben gìlfbhumma ngẫktnuu nhiêlfbhn, ngưqcemqcemi thu húlshpt anh từnpct đhbjpóhocd đhbjpếqdstn giờqcem vẫktnun làummamcbe Tốiksv, ngàummay xưqcema anh khômcbeng pháviaxt hiệryben ra, bâvvrky giờqcem nếqdstu nhưqcem đhbjpãqcemldllummang tìlfbhnh cảfjavm anh dàummanh cho Tômcbe Tốiksv, anh khômcbeng thểbarn buômcbeng tay đhbjpưqcemqdstc nữoxfwa.

Huốiksvng hồxofw rằbarnng……

“Tômcbe Tốiksv, trưqcemnyrjc lúlshpc em phẫktnuu thuậzhort, làumma Bạnsnych Linh đhbjpãqcemlfbhm ngưqcemqcemi hạnsnyi chếqdstt em……”


mcbe Tốiksv hoàumman toàumman khômcbeng muốiksvn nghe lờqcemi bịyrwha chuyệryben củontna Mạnsnyc Tầjqiom.

“Mạnsnyc Tầjqiom, đhbjpnpctng đhbjpbarnmcbei càummang ghêlfbh tởdjizm anh, Bạnsnych Linh muốiksvn hạnsnyi tômcbei, cômcbeixjey tạnsnyi sao muốiksvn hạnsnyi tômcbei, còldlln khômcbeng phảfjavi làumma do anh. Nếqdstu nhưqcem anh từnpct giâvvrky phúlshpt nàummay còldlln bao che cho Bạnsnych Linh, vậzhory tômcbei còldlln cóhocd thểbarn bớnyrjt khinh anh mộxaxtt chúlshpt, tìlfbhnh cảfjavm bảfjavy năviaxm nóhocdi mấixjet làumma mấixjet, đhbjpnpctng cóhocd đhbjpbarn Bạnsnych Linh thay anh gáviaxnh tráviaxch nhiệrybem, anh khômcbeng cảfjavm thấixjey xấixjeu hổoxfw àumma? Anh cóhocd tin khômcbeng, cho dùyblu anh kểbarn hếqdstt toàumman bộxaxt sựrnbk việrybec cho Tiêlfbhu Lăviaxng nghe, Tiêlfbhu Lăviaxng biếqdstt đhbjpưqcemqdstc tômcbei làumma trùyblung sinh, biếqdstt đhbjpưqcemqdstc quáviax khứxaxt củontna tômcbei, anh ấixjey cũtitwng sẽxvdz khômcbeng rờqcemi bỏircymcbei, chỉldllummang thưqcemơxhqvng yêlfbhu tômcbei hơxhqvn thômcbei.”

Sắssqrc mặircyt củontna Mạnsnyc Tầjqiom cóhocd chúlshpt xanh xao, “Em cứxaxt tin tưqcemdjizng anh ta nhưqcem thếqdst àumma?”

“Đlfbhúlshpng, tômcbei tin anh ấixjey.”

Sắssqrc mặircyt củontna Mạnsnyc Tầjqiom thay đhbjpoxfwi đhbjpếqdstn vừnpcta xanh vừnpcta trắssqrng, anh nắssqrm chặircyt lấixjey tay Tômcbe Tốiksv khômcbeng buômcbeng, “Tômcbe Tốiksv, khômcbeng lẽxvdz em khômcbeng thểbarn cho anh thêlfbhm mộxaxtt cơxhqv hộxaxti sao? Ngàummay xưqcema anh đhbjpíxprech thựrnbkc đhbjpãqcemummam sai rồxofwi, anh cũtitwng đhbjpãqcem hốiksvi hậzhorn sửqvnfa lỗnsnyi, em tạnsnyi sao lạnsnyi khômcbeng thểbarn tha thứxaxt cho anh thêlfbhm mộxaxtt lầjqion.”

Tha thứxaxt?

Mộxaxtt câvvrku nóhocdi dễzrepummang nhưqcem thếqdst.

Nếqdstu nhưqcemmcbe khômcbeng phảfjavi gặircyp đhbjpưqcemqdstc cơxhqv hộxaxti đhbjpưqcemqdstc trùyblung sinh, vậzhory cômcbe đhbjpãqcem thàummanh mộxaxtt ngưqcemqcemi chếqdstt rồxofwi, anh chíxprenh tay hạnsnyi chếqdstt cômcbe, nhưqcemng lạnsnyi cầjqiou xin ngưqcemqcemi chếqdstt làummamcbe tha thứxaxt?

Đlfbhúlshpng thậzhort khômcbeng biếqdstt xấixjeu hổoxfw.

mcbe Tốiksv dứxaxtt khoáviaxt khômcbeng nóhocdi nữoxfwa.

“Tômcbe Tốiksv…… chúlshpng ta đhbjpãqcem từnpctng tốiksvt đhbjptnddp biếqdstt mấixjey.”

“Nhữoxfwng cáviaxi gọvapgi làumma tốiksvt đhbjptnddp củontna anh, toàumman bộxaxt đhbjpưqcemqdstc xâvvrky dựrnbkng trêlfbhn lờqcemi nóhocdi dốiksvi. Mạnsnyc Tầjqiom, tômcbei khẳkkfzng đhbjpyrwhnh nóhocdi anh nghe, từnpct thờqcemi khắssqrc tômcbei từnpct trong phòldllng phẫktnuu thuậzhort nhắssqrm mắssqrt lạnsnyi, tômcbei đhbjpiksvi vớnyrji anh khômcbeng còldlln yêlfbhu nữoxfwa màumma chỉldllldlln hậzhorn thômcbei, tùybluy anh muốiksvn nghĩrybe nhưqcem thếqdstummao thìlfbh nghĩrybe, tômcbei khômcbeng cóhocd thểbarnhocd bấixjet kìlfbh khảfjavviaxng nàummao vớnyrji anh nữoxfwa, ngưqcemqcemi tômcbei yêlfbhu hiệryben tạnsnyi làumma Tiêlfbhu Lăviaxng, tômcbei ởdjizlfbhn cạnsnynh anh ấixjey rấixjet hạnsnynh phúlshpc.”

“Đlfbhóhocdumma do em căviaxn bảfjavn khômcbeng am hiểbarnu anh ta, em cóhocd biếqdstt quáviax khứxaxt củontna anh tồxofwi tàumman nhưqcem thếqdstummao khômcbeng……”


Lờqcemi nóhocdi củontna Mạnsnyc Tầjqiom chưqcema dứxaxtt, Tiêlfbhu Lăviaxng ởdjizlfbhn đhbjpóhocd đhbjpãqcem xuấixjet hiệryben cầjqiom chiếqdstc ômcbe xuấixjet hiệryben trêlfbhn bãqcemi cỏircy, anh mặircyc giàummay da, từnpctng bưqcemnyrjc từnpctng bưqcemnyrjc dẫktnum lêlfbhn đhbjpiksvng tuyếqdstt, pháviaxt ra âvvrkm thanh “cọvapgt cọvapgt cọvapgt cọvapgt”, Tiêlfbhu Lăviaxng lưqcemnyrjt mắssqrt lạnsnynh lùyblung nhìlfbhn Mạnsnyc Tầjqiom, lạnsnynh lùyblung nóhocdi, “Năviaxm phúlshpt đhbjpãqcem tớnyrji rồxofwi.”

nyrh đhbjpbarnng sau Tiêlfbhu Lăviaxng làumma hai ngưqcemqcemi cảfjavnh vệrybe trong biệrybet thựrnbk.

Trêlfbhn tay hai ngưqcemqcemi cảfjavnh vệrybe đhbjpang cầjqiom câvvrky cậzhory cảfjavnh sáviaxt, sắssqrc mặircyt lạnsnynh băviaxng đhbjpi đhbjpếqdstn trưqcemnyrjc mặircyt Mạnsnyc Tầjqiom, “Mạnsnyc tiêlfbhn sinh, xin anh rờqcemi khỏircyi đhbjpâvvrky.”

Mạnsnyc Tầjqiom nhìlfbhn sang Tiêlfbhu Lăviaxng, “Tiêlfbhu Lăviaxng, cậzhoru đhbjpnpctng quáviax đhbjpáviaxng quáviax, lờqcemi nóhocdi củontna tômcbei còldlln chưqcema xong.”

“Đlfbhóhocdumma chuyệryben củontna cậzhoru, năviaxm phúlshpt màummamcbei cho đhbjpãqcem tớnyrji giờqcem.” Tiêlfbhu Lăviaxng vẫktnuy tay vớnyrji cảfjavnh vệrybe, hai cảfjavnh vệrybe lậzhorp tứxaxtc lêlfbhn đhbjpbarnng trưqcemnyrjc, mỗnsnyi ngưqcemqcemi nắssqrm lấixjey mộxaxtt cáviaxnh tay củontna Mạnsnyc Tầjqiom, “Mạnsnyc tiêlfbhn sinh, nếqdstu nhưqcem anh khômcbeng hợqdstp táviaxc, chúlshpng tômcbei chỉldllhocd thểbarn đhbjpssqrc tộxaxti.”

“Tiêlfbhu Lăviaxng cóhocd phảfjavi cậzhoru đhbjpang sợqdstqcemi Tômcbe Tốiksv biếqdstt đhbjpưqcemqdstc quáviax khứxaxt củontna cậzhoru khômcbeng, cho nêlfbhn mớnyrji ởdjizlshpc nàummay xuấixjet hiệryben, cậzhoru căviaxn bảfjavn chíxprenh làumma cốiksv ýdrxz, cậzhoru sợqdstmcbeixjey sau khi biếqdstt đhbjpưqcemqdstc quáviax khứxaxt củontna cậzhoru sẽxvdz khômcbeng cầjqion cậzhoru nữoxfwa, đhbjpúlshpng khômcbeng?” Mạnsnyc Tầjqiom bịyrwh đhbjpèlfbhubmdn cáviaxnh tay, nhưqcemng lạnsnyi vẫktnun cưqcemqcemi ra tiếqdstng, “Hàummanh vi nàummay củontna cậzhoru vớnyrji tômcbei chẳkkfzng kháviaxc biệrybet bao nhiêlfbhu.”

“Cậzhoru sai rồxofwi.” Tiêlfbhu Lăviaxng đhbjpưqcema tay ômcbem lấixjey eo Tômcbe Tốiksv vớnyrji lòldllng chiếqdstm hữoxfwu rấixjet cao, anh báviax khíxpre nghiêlfbhng nhìlfbhn Mạnsnyc Tầjqiom, “Quáviax khứxaxt củontna tômcbei cậzhoru nóhocdi rồxofwi tômcbei cũtitwng khômcbeng sợqdst, chuyệryben cũtitwxprech thômcbei màumma, cậzhoru tưqcemdjizng làummamcbei sẽxvdz giốiksvng cậzhoru cứxaxtqcemi níxpreu kéubmdo quáviax khứxaxtumma khômcbeng buômcbeng tay àumma, đhbjpúlshpng nựrnbkc cưqcemqcemi thậzhort, dẫktnun cậzhoru ta ra ngoàummai.”

“Vâvvrkng.”

Hai ngưqcemqcemi cảfjavnh vệrybe lậzhorp tứxaxtc giảfjavi Mạnsnyc Tầjqiom đhbjpưqcema anh ta ra ngoàummai.

lfbhnh bóhocdng củontna Mạnsnyc Tầjqiom vừnpcta biếqdstn mấixjet, sựrnbk tựrnbk tin trêlfbhn khuômcben mặircyt củontna Tiêlfbhu Lăviaxng lậzhorp tứxaxtc khômcbeng thấixjey nữoxfwa, anh cóhocd chúlshpt bấixjet an nhìlfbhn Tômcbe Tốiksv, “Tômcbe Tốiksv, em đhbjpnpctng tin lờqcemi bịyrwha đhbjpircyt củontna Mạnsnyc Tầjqiom, anh ngàummay xưqcema cóhocd mộxaxtt vàummai mốiksvi tìlfbhnh thậzhort, nhưqcemng chuyệryben đhbjpóhocdtitwng đhbjpãqcemqcema rồxofwi.”

“Uhm, đhbjpi thômcbei.”

Tiêlfbhu Lăviaxng nhìlfbhn theo hìlfbhnh bóhocdng củontna Tômcbe Tốiksv, buồxofwn bãqcemqcemi đhbjpjqiou.

“Uhm” làumma ýdrxzlfbh, làumma tin tưqcemdjizng anh hay khômcbeng tin tưqcemdjizng anh thếqdst?


mcbe Tốiksv đhbjpi đhbjpưqcemqdstc mộxaxtt láviaxt, khômcbeng cóhocd cảfjavm giáviaxc thấixjey Tiêlfbhu Lăviaxng đhbjpi theo, ngoảfjavnh đhbjpjqiou lạnsnyi trômcbeng thấixjey anh vẫktnun đhbjpxaxtng nguyêlfbhn chỗnsnytitw vớnyrji bộxaxt dạnsnyng gãqcemi đhbjpjqiou bứxaxtt tai, nhịyrwhn khômcbeng đhbjpưqcemqdstc “phụaxxft” cưqcemqcemi mộxaxtt tiếqdstng, “Còldlln ngâvvrky ởdjiz đhbjpóhocdummam gìlfbh, khômcbeng cảfjavm thấixjey bêlfbhn ngoàummai lạnsnynh sao, khẩcdybn trưqcemơxhqvng vàummao nhàumma.”

“Oh, đhbjpưqcemqdstc rồxofwi.”

Tiêlfbhu Lăviaxng khẩcdybn trưqcemơxhqvng cầjqiom chiếqdstc ômcbe rảfjavo bưqcemnyrjc nhanh đhbjpi theo lêlfbhn, nắssqrm lấixjey tay Tômcbe Tốiksv, hai ngưqcemqcemi đhbjpan chặircyt tay nhau.

……

Hai cảfjavnh vệrybe đhbjpãqcem giảfjavi Mạnsnyc Tầjqiom ra khỏircyi biệrybet thựrnbk củontna Tiêlfbhu gia.

Mạnsnyc Tầjqiom còldlln tưqcemdjizng nhưqcem vậzhory làumma xong chuyệryben rồxofwi, kếqdstt quảfjavumma vừnpcta đhbjpyrwhnh mắssqrng chửqvnfi kêlfbhu cảfjavnh vệrybe buômcbeng tay anh ra, trêlfbhn lưqcemng đhbjpxaxtt nhiêlfbhn bịyrwh đhbjpau, Mạnsnyc Tầjqiom khômcbeng cóhocd phòldllng bịyrwh, bịyrwhvvrky gậzhory cảfjavnh sáviaxt củontna cảfjavnh vệrybe đhbjpáviaxnh vàummao nhẹtnddxaxt mộxaxtt tiếqdstng, anh ngoảfjavnh đhbjpjqiou giậzhorn dữoxfw nhìlfbhn cảfjavnh vệrybe, “Cáviaxc ngưqcemqcemi làummam gìlfbh thếqdst?”

Hai cảfjavnh vệrybe nhìlfbhn nhau, cầjqiom lấixjey câvvrky gậzhory nhắssqrm vàummao thâvvrkn thểbarn củontna anh màumma đhbjpáviaxnh.

Mạnsnyc Tầjqiom bịyrwh đhbjpáviaxnh hoàumman toàumman khômcbeng cóhocd sứxaxtc phảfjavn kháviaxng, anh chỉldllhocd thểbarn lấixjey hai tay ômcbem đhbjpjqiou, théubmdt lêlfbhn, “Cáviaxc ngưqcemqcemi…… cáviaxc ngưqcemqcemi khômcbeng ngờqcemviaxm đhbjpáviaxnh ta, ta sẽxvdz khômcbeng tha cho cáviaxc ngưqcemqcemi đhbjpâvvrku.”

Cảfjavnh vệrybe ra tay rấixjet chíxprenh xáviaxc, họvapg đhbjpfxmmu làumma ngưqcemqcemi đhbjpãqcem từnpctng nhậzhorp ngũtitw, biếqdstt đhbjpưqcemqdstc chỗnsnyummao đhbjpáviaxnh làumma khômcbeng gâvvrky chếqdstt ngưqcemqcemi, nhưqcemng cũtitwng khiếqdstn ngưqcemqcemi ta đhbjpau đhbjpếqdstn nghiếqdstn răviaxng.

“Ákqjy---“ Mạnsnyc Tầjqiom khômcbeng nhịyrwhn đhbjpưqcemqdstc la lêlfbhn, “Cáviaxc ngưqcemqcemi dừnpctng tay.”

Anh ngãqcem trêlfbhn đhbjpixjet tuyếqdstt, thâvvrkn thểbarn cuốiksvn lạnsnyi, trêlfbhn lưqcemng đhbjpau ơxhqvi làumma đhbjpau.

Từnpctlshpc bắssqrt đhbjpjqiou giậzhorn dữoxfw la lêlfbhn, đhbjpếqdstn cuốiksvi cùyblung còldlln lạnsnyi hơxhqvi thởdjiz nhọvapgc nhằbarnn, hai cảfjavnh vệrybe nhìlfbhn nhau mộxaxtt hồxofwi rồxofwi mớnyrji thu thậzhorp câvvrky gậzhory, “Thiếqdstu gia nhàumma chúlshpng tômcbei kêlfbhu chúlshpng tômcbei cảfjavnh cáviaxo anh, đhbjpâvvrky chỉldllummaummai họvapgc nho nhỏircy thômcbei, sau nàummay anh còldlln dáviaxm đhbjpếqdstn quấixjey nhiễzrepu thiếqdstu phu nhâvvrkn củontna chúlshpng tômcbei, thiếqdstu gia nhàumma chúlshpng tômcbei sẽxvdz lấixjey đhbjpi cáviaxi mạnsnyng nhỏircy kia củontna anh đhbjpixjey.”

Mạnsnyc Tầjqiom nằbarnm trêlfbhn đhbjpiksvng tuyếqdstt, đhbjpang híxpret từnpctng hơxhqvi thởdjiz từnpctng hơxhqvi thởdjiz, do đhbjpãqcemyblung sứxaxtc híxpret thởdjiz, liêlfbhn lụaxxfy đhbjpếqdstn toàumman bộxaxtqcemơxhqvng sưqcemqcemn đhbjpau đhbjpnyrjn vômcbeyblung.


Tiêlfbhu Lăviaxng.

Tiêlfbhu Lăviaxng.

Anh biếqdstt ngay làumma Tiêlfbhu Lăviaxng màumma.

lshpc Lãqcemnh Mạnsnyc vàumma Trưqcemơxhqvng Hâvvrkn đhbjpếqdstn đhbjpãqcem trômcbeng thấixjey cảfjavnh tưqcemqdstng nhưqcem thếqdstummay.

“Ồynto, đhbjpâvvrky làumma đhbjpang biểbarnu diễzrepn nằbarnm tuyếqdstt tan băviaxng àumma?” Trưqcemơxhqvng Hâvvrkn xuốiksvng xe, nhìlfbhn thấixjey làumma Mạnsnyc Tầjqiom, lậzhorp tứxaxtc cưqcemqcemi trêlfbhn nỗnsnyi đhbjpau củontna anh ta, cômcbe đhbjpưqcema châvvrkn đhbjpáviaxummao Mạnsnyc Tầjqiom, làummam cho Mạnsnyc Tầjqiom càummang thởdjiz gấixjep hơxhqvn áviaxnh mắssqrt càummang giậzhorn dữoxfwxhqvn, “Hômcbe--- Bộxaxt dạnsnyng đhbjpãqcem trômcbeng nhưqcem đhbjpbarn ngưqcemqcemi ta tùybluy ýdrxz mổoxfw xẻwyno rồxofwi, vẫktnun còldlln dáviaxm liếqdstc tômcbei, cho anh liếqdstc nàummay cho anh liếqdstc nàummay, tômcbei đhbjpáviax chếqdstt anh.”

Đlfbhômcbei giàummay cao góhocdt đhbjpáviaxlfbhn ngưqcemqcemi, sắssqrc mặircyt củontna Mạnsnyc Tầjqiom trắssqrng rồxofwi lạnsnyi trắssqrng.

Trưqcemơxhqvng Hâvvrkn đhbjpáviax đhbjpưqcemqdstc mộxaxtt hồxofwi, bảfjavn thâvvrkn cũtitwng đhbjpau muốiksvn chếqdstt, vếqdstt thưqcemơxhqvng củontna cômcbeldlln chưqcema làummanh, cômcbe thởdjiz hỗnsnyn hễzrepn dựrnbka vàummao ngưqcemqcemi Lãqcemnh Mạnsnyc, hỏircyi hai cảfjavnh vệrybe, “Chuyệryben gìlfbh thếqdst? Mớnyrji mùyblung 1 tếqdstt thômcbei, ngưqcemqcemi nàummay tạnsnyi sao đhbjpếqdstn đhbjpâvvrky.”

Cảfjavnh vệrybe lắssqrc đhbjpjqiou, “Thiếqdstu gia dặircyn dòldll, đhbjpbarn chúlshpng tômcbei cho anh ta mộxaxtt bàummai họvapgc, đhbjpbarn anh ta sau nàummay khômcbeng ve vãqcemn thiếqdstu phu nhâvvrkn nữoxfwa.”

Ve vãqcemn Tômcbe Tốiksv?

Đlfbhưqcemơxhqvng nhiêlfbhn làumma khômcbeng đhbjpưqcemqdstc.

Trưqcemơxhqvng Hâvvrkn kiềfxmmm néubmdn sựrnbk đhbjpau đhbjpnyrjn trêlfbhn vếqdstt thưqcemơxhqvng, lạnsnyi đhbjpnsnyp thêlfbhm Mạnsnyc Tầjqiom hai cáviaxi, “Tômcbei nóhocdi anh nghe, anh còldlln dáviaxm tớnyrji làummam phiềfxmmn Tômcbe Tốiksv, coi tômcbei cóhocd chặircyt anh ra cho chóhocd ăviaxn khômcbeng.”

Mạnsnyc Tầjqiom nhưqcemumma con dãqcem thúlshp phẫktnun nộxaxt, liếqdstc mắssqrt nhìlfbhn vàummao Trưqcemơxhqvng Hâvvrkn.

Trưqcemơxhqvng Hâvvrkn nhìlfbhn thấixjey liềfxmmn nổoxfwi cảfjav da gàumma, “Ákqjynh mắssqrt nàummay củontna anh ýdrxzlfbh, khẩcdybn trưqcemơxhqvng rờqcemi mắssqrt ngay cho tômcbei.”

qcemnh Mạnsnyc kéubmdo Trưqcemơxhqvng Hâvvrkn vềfxmm phíxprea sau, sắssqrc mặircyt lạnsnynh băviaxng nhìlfbhn vàummao Mạnsnyc Tầjqiom, khômcbeng cóhocd nhiềfxmmu lờqcemi vớnyrji anh ta, trựrnbkc tiếqdstp kéubmdo cômcbeummao trong biệrybet thựrnbk.

“Hey, Lãqcemnh Mạnsnyc, Mạnsnyc Tầjqiom anh ta……”

“Yêlfbhn tâvvrkm.”

“Hảfjav.”

“Chưqcema cầjqion đhbjpếqdstn mộxaxtt tuầjqion, anh ta sẽxvdz nhậzhorn lạnsnyi tráviaxi đhbjpssqrng củontna mìlfbhnh.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.