Boss Trở Thành Chồng

Chương 408 :

    trước sau   
pikm Tốcygg bịltgp ávcfcnh nhìkealn củykkva Tiêxzxxu Lărckzng làdshom cho toàdshon mặyqztt nómacong hổqhywi.

Átsnwnh mắzvhft đzynwómacodshokeal vậyavzy…

Giốcyggng nhưyejz muốcyggn nuốcyggt chửcnlcng côpikm ta vậyavzy.

pikm ta che mávcfc lạbuyyi, kékovdo chiếfwguc vávcfcy dàdshoi đzynwi đzynwếfwgun trưyejzgjsyc mặyqztt Tiêxzxxu Lărckzng, hávcfco hứdshong nhìkealn anh ta, “Sao nàdshoo, đzynwcywnp khôpikmng?”

“Rấvsgyt đzynwcywnp”

Tiêxzxxu Lărckzng châsmern thàdshonh ngưyejzngkung mộvsgy, “Tôpikm Tốcygg, em làdsho ngưyejzkovdi phụstur nữtiqh đzynwcywnp nhấvsgyt anh từrckzng gặyqztp.”


“Thậyavzt khôpikmng?”

“Đsturưyejzơaagpng nhiêxzxxn làdsho thậyavzt”

pikm Tốcygg nhịltgpn khôpikmng đzynwưyejzakouc, khoékovd miệlqylng càdshong ngàdshoy càdshong cong.

Phụstur nữtiqhdsho mộvsgyt loạbuyyi đzynwvsgyng vậyavzt thíwquonh giávcfcc, thíwquoch nghe nhữtiqhng ngưyejzkovdi mìkealnh thíwquoch nómacoi nhữtiqhng khen đzynwcywnp.

Tiêxzxxu Lărckzng đzynwdshong dậyavzy, mộvsgyt tay nắzvhfm lấvsgyy ai côpikm, may mắzvhfn thay ởqukf đzynwâsmery mávcfcy sưyejzqukfi mấvsgyy mởqukf vừrckza phảqhywi, mặyqztc nhưyejz vậyavzy cũtiqhng khôpikmng cảqhywm thấvsgyy lạbuyynh, Tiêxzxxu Lărckzng quay vai côpikm ta, đzynwtiqhpikm nhìkealn vàdshoo gưyejzơaagpng, “Em tựnisp nhìkealn xem, cómaco phảqhywi đzynwcywnp lắzvhfm khôpikmng”

pikm Tốcygg nhìkealn bảqhywn thâsmern mìkealnh trong gưyejzơaagpng, gưyejzơaagpng toàdshon thâsmern phảqhywn chiếfwguu hìkealnh dávcfcng hoàdshon hảqhywo củykkva côpikm, ởqukf trong gưyejzơaagpng đzynwôpikmi gòsucnvcfccnlcng đzynwveqk, cómaco chúpikmt nhúpikmt nhávcfct, rõluwxdshong làdsho mộvsgyt ngưyejzkovdi phụstur nữtiqh nhỏveqkkovd đzynwávcfcng yêxzxxu, trong khi đzynwfwgung sau côpikm, Tiêxzxxu Lărckzng đzynwyqztt cằfwgum lêxzxxn vai côpikm, ôpikmm côpikm từrckz phíwquoa sau, đzynwvsgyng távcfcc củykkva anh ấvsgyy rấvsgyt nhẹcywn nhàdshong vàdsho cẩaagpn thậyavzn, nhưyejz thểtiqh nhìkealn vàdshoo khómacovcfcu yêxzxxu quýmuvw củykkva cuộvsgyc đzynwkovdi mìkealnh.

kealnh ảqhywnh ấvsgym ávcfcp vàdsho tốcyggt đzynwcywnp.

pikm Tốcygg khôpikmng thểtiqh khôpikmng suy nghĩevwx, cho dùoyfidsho Tiêxzxxu Diệlqylp Lạbuyyc vềehpy đzynwâsmery, cho dùoyfidshopikm ta vàdsho tiêxzxxu Lărckzng cómaco sựnisp “hiểtiqhu lầcnlcm” giữtiqha họradb khôpikmng thểtiqh dỡngku bỏveqk, Tiêxzxxu Lărckzng cũtiqhng khôpikmng rờkovdi bỏveqkpikmvsgyy.

Suy cho cùoyfing, nhìkealn anh ta quan tâsmerm côpikmvsgyy nhưyejz vậyavzy.

“Đsturang nghĩevwxkeal?”

“Khôpikmng, khôpikmng cómacokeal

pikm Tốcygg hạbuyy mắzvhft xuốcyggng kékovdo vávcfcy, trávcfcnh tầcnlcm mắzvhft củykkva Tiêxzxxu Lărckzng.

pikm ta khôpikmng phảqhywi khôpikmng muốcyggn hỏveqki Tiêxzxxu Lărckzng, hỏveqki quan hệlqyl giữtiqha anh ta vàdsho Tiêxzxxu Diệlqylp Lạbuyyc, hỏveqki anh ta rốcyggt cuộvsgyc còsucnn tìkealnh cảqhywm vớgjsyi Tiêxzxxu Diệlqylp Lạbuyyc khôpikmng, nhưyejzng côpikmvsgyy lo ngạbuyyi, nếfwguu nhưyejz Tiêxzxxu Lărckzng đzynwcyggi vớgjsyi Tiêxzxxu Diệlqylp Lạbuyyc còsucnn tìkealnh cảqhywm, nhưyejz vậyavzy côpikm ta hỏveqki chỉwvuvdshom tổqhywn thưyejzơaagpng đzynwếfwgun bảqhywn thâsmern, nếfwguu nhưyejz khôpikmng cómaco…..Tôpikm Tốcyggyejzkovdi trong đzynwau khổqhyw, làdshom thếfwgudshoo khôpikmng cómaco.


tiqhng giốcyggng nhưyejz mẹcywn Tiêxzxxu nómacoi, hai ngưyejzkovdi họradb thanh mai trúpikmc mãduycoyfing nhau lớgjsyn, tìkealnh cảqhywm 15 nărckzm, dùoyfi cho khôpikmng yêxzxxu thìkealtiqhng khôpikmng thểtiqhdshoo nómacoi rằfwgung khôpikmng còsucnn tìkealnh cảqhywm nữtiqha.

Cho dùoyfi Tiêxzxxu Lărckzng khôpikmng yêxzxxu Tiêxzxxu Diệlqylp Lạbuyyc nữtiqha, côpikm ta hỏveqki nhưyejz vậyavzy, khôpikmng phảqhywi lạbuyyi đzynwang tìkealm ra nhữtiqhng vếfwgut sẹcywno quávcfc khứdsho củykkva anh ta sao?

kealnh trạbuyyng nhưyejz vậyavzy, làdshom sao côpikm ta cómaco thểtiqh hỏveqki.

“Vávcfcy cómaco vừrckza ngưyejzkovdi khôpikmng?”

“Rấvsgyt phùoyfi hợakoup” Tôpikm Tốcygg hoàdshon hồrwidn lạbuyyi, nởqukf mộvsgyt nụsturyejzkovdi, côpikmvsgyy cầcnlcm vávcfcy vàdsho quay vòsucnng tròsucnn, nụsturyejzkovdi quyếfwgun rũtiqh, “Tấvsgyt cảqhywwquoch thưyejzgjsyc đzynwehpyu vừrckza, anh chưyejza do kíwquoch thưyejzgjsyc củykkva em, làdshom sao cómaco thểtiqhluwxdshong nhưyejz vậyavzy chứdsho?”

Tiêxzxxu Lărckzng cưyejzkovdi vàdsho khôpikmng nómacoi gìkeal.

pikm Tốcygg khôpikmng thểtiqh khôpikmng tòsucnsucn, nhẹcywn nhàdshong đzynwaagpy anh ta, “Nómacoi đzynwi.”

Tiêxzxxu Lărckzng liếfwguc nhìkealn ngưyejzkovdi thiếfwgut kếfwguvcfcch khôpikmng xa, hạbuyy thấvsgyp giọradbng vàdsho thủykkv thỉwvuv vừrckza cưyejzkovdi vừrckza nómacoi bêxzxxn tai côpikm, “Em tưyejzqukfng mỗpgaji buổqhywi tốcyggi anh chỉwvuv sờkovd thôpikmi sao?”

Keng----

Phíwquoa sau Tôpikm Tốcygg toávcfct ra mộvsgyt luồrwidng khíwquomacong, trựnispc tiếfwgup lao đzynwếfwgun đzynwcnlcu, mộvsgyt khuôpikmn mặyqztt nhỏveqk ngay lậyavzp tứdshoc đzynwveqk bừrckzng.

pikm ta che mặyqztt lạbuyyi, nhắzvhfm đzynwôpikmi mắzvhft lạbuyyi khôpikmng dávcfcm nhìkealn vàdshoo Tiêxzxxu Lărckzng.

Tiêxzxxu Lărckzng dễixqa chịltgpu vàdshoyejzkovdi ra tiếfwgung.

Trong tim Tôpikm Tốcygg đzynwxzxxn cuồrwidng, che mặyqztt lạbuyyi vàdsho khôpikmng dávcfcm nhìkealn anh ta, côpikm ta nghĩevwx rằfwgung bảqhywn thâsmern quávcfcpikm dụsturng, ởqukf vớgjsyi Tiêxzxxu Lărckzng trong thờkovdi gian dàdshoi nhưyejz vậyavzy, tạbuyyi sao vẫsucnn đzynwcyggi vớgjsyi nhữtiqhng lờkovdi nàdshoy vẫsucnn khôpikmng cómaco sứdshoc đzynwehpy khávcfcng, chỉwvuv cầcnlcn nghe nhữtiqhng lờkovdi nómacoi nàdshoy thìkeal mặyqztt côpikm ta khôpikmng ngừrckzng nómacong lêxzxxn.


“He he….”

“Khôpikmng đzynwưyejzakouc cưyejzkovdi nữtiqha”

“Đsturưyejzakouc đzynwưyejzakouc đzynwưyejzakouc, khôpikmng cưyejzkovdi nữtiqha” miệlqylng nómacoi làdsho khôpikmng cưyejzkovdi, nhưyejzng trêxzxxn lôpikmng màdshoy vẫsucnn hiệlqyln lêxzxxn ýmuvw muốcyggn cưyejzkovdi.

Nhàdsho thiếfwgut kếfwgu ngưyejzngkung mộvsgy nhìkealn hai ngưyejzkovdi, ai nómacoi rằfwgung Tiêxzxxu thiếfwguu củykkva thàdshonh phốcygg A nghiêxzxxm khắzvhfc khôpikmng cưyejzkovdi chứdsho, lúpikmc ởqukfxzxxn cạbuyynh Tôpikm tiểtiqhu thưyejz dịltgpu dàdshong nhưyejz thếfwgudshoo chứdsho, hai ngưyejzkovdi đzynwdshong cạbuyynh nhau nhưyejz mộvsgyt bứdshoc tranh, khiếfwgun ngưyejzkovdi khávcfcc khôpikmng rờkovdi mắzvhft. Nhàdsho thiếfwgut kếfwgu châsmern thàdshonh ngưyejzngkung mộvsgy, “Tôpikm tiểtiqhu thưyejz mặyqztc chiếfwguc vávcfcy cưyejzgjsyi nàdshoy thậyavzt sựnisp rấvsgyt đzynwcywnp, mọradbi ngưyejzkovdi đzynwehpyu nómacoi ngưyejzkovdi đzynwcywnp nhờkovd trang phụsturc, nhưyejzng màdsho cảqhywm giávcfcc Tôpikm tiểtiqhu thưyejz mặyqztc chiếfwguc vávcfcy cưyejzgjsyi nàdshoy, hoàdshon toàdshonkho6ng phảqhywi làdsho chiếfwguc vávcfcy cưyejzgjsyi khiếfwgun Tôpikm tiểtiqhu thưyejzdshong trởqukfxzxxn đzynwcywnp màdsho do vẻluwx đzynwcywnp củykkva Tôpikm tiểtiqhu thưyejz khiếfwgun chiếfwguc vávcfcy cưyejzgjsyi bịltgp lu mờkovd đzynwi.”

pikm Tốcygg ngưyejzakoung ngùoyfing cưyejzkovdi, “Đsturâsmeru khoa trưyejzơaagpng đzynwếfwgun vậyavzy đzynwâsmeru.”

“Thậyavzt khôpikmng phảqhywi khoa trưyejzơaagpng, tôpikmi làdshom việlqylc nàdshoy trong nhiềehpyu nărckzm rồrwidi, lầcnlcn đzynwcnlcu tiêxzxxn nhìkealn thấvsgyy Tôpikm tiểtiqhu thưyejz mặyqztc mộvsgyt chiếfwguc vávcfcy cómaco thểtiqh mặyqztc đzynwếfwgun rấvsgyt đzynwcywnp, nếfwguu nhưyejzpikm tiểtiqhu thưyejzdsho ngưyejzkovdi mẫsucnu, chắzvhfc chắzvhfn khôpikmng ai mờkovdi côpikm đzynwếfwgun catwalk.”

“Tạbuyyi sao?” Tôpikm Tốcygg ngạbuyyc nhiêxzxxn, khôpikmng phảqhywi làdsho nhờkovd vẻluwx đzynwcywnp cựnispc kìkealyejzakout quávcfc phạbuyym vi cựnispc đzynwoan sao.

Nhàdsho thiếfwgut kếfwguyejzkovdi toe toékovdt, “Tạbuyyi vìkeal nếfwguu nhưyejz thậyavzt sựnisppikm tiểtiqhu thưyejz mặyqztc trang phụsturc đzynwi catwalk thìkeal nhữtiqhng ngưyejzkovdi đzynwi xem show diễixqan sẽwkgf chỉwvuv đzynwi xem Tôpikm tiểtiqhu thưyejz thôpikmi, còsucnn đzynwâsmeru tâsmerm trạbuyyng xem trang phụsturc.

kovdt mặyqztt Tôpikm Tốcygg ngưyejzakoung ngùoyfing.

Nhàdsho thiếfwgut kếfwgu nhìkealn thấvsgyy côpikm bốcyggi rốcyggi, rấvsgyt chu đzynwávcfco liềehpyn chuyểtiqhn chủykkv đzynwehpy, “Sao nàdshoo, chiếfwguc vávcfcy vừrckza ngưyejzkovdi chứdsho, cómaco chỗpgajdshoo cầcnlcn sửcnlca khôpikmng?”

“Khôpikmng cómaco, rấvsgyt tốcyggt rồrwidi.”

“Vậyavzy hai ngưyejzkovdi muốcyggn kýmuvw gửcnlci ởqukf studio hay làdsho mang vềehpy nhàdsho?”

“Đsturtiqhqukf đzynwâsmery đzynwi.” Lầcnlcn nàdshoy Tiêxzxxu Lărckzng mởqukf miệlqylng, “Đsturtiqhqukf đzynwâsmery trưyejzgjsyc, đzynwakoui qua mộvsgyt thávcfcng tôpikmi đzynwếfwgun đzynwâsmery lấvsgyy.”


bnge nhàdshomaco mộvsgyt Tiểtiqhu Thấvsgyt đzynwávcfcng lo ngạbuyyi, lỡngku nhưyejz bịltgpyejz thìkeal khôpikmng cómaco thờkovdi gian đzynwtiqhdshom lạbuyyi mộvsgyt cávcfci khávcfcc.

pikm Tốcygg thay vávcfcy cưyejzgjsyi ra, mặyqztc lạbuyyi chiếfwguc ávcfco khoávcfcc phao màdshou đzynwveqk, mávcfci tómacoc côpikm buộvsgyc lạbuyyi, chiếfwguc ávcfco khoávcfcc phao màdshou đzynwveqk, màdshou sắzvhfc trôpikmng rấvsgyt khoẻluwx khắzvhfn, nhìkealn vàdshoo nhưyejz mộvsgyt nữtiqh cao trung sinh.

Đsturi vớgjsyi nhau, nhiềehpyu ngưyejzkovdi nghĩevwx rằfwgung anh ta làdsho trâsmeru giàdsho khoávcfci gặyqztm cỏveqk non.

Tiêxzxxu Lărckzng lắzvhfc đzynwcnlcu cưyejzkovdi

“Cómaco chuyệlqyln gìkeal vậyavzy?”

Đsturi ra khỏveqki cửcnlca phòsucnng studio, Tôpikm Tốcygg lậyavzp tứdshoc vàdshoo trong xe, nhìkealn thấvsgyy nụsturyejzkovdi kỳvsgy lạbuyy trêxzxxn mặyqztt Tiêxzxxu Lărckzng, khôpikmng thểtiqh nhịltgpn đzynwưyejzakouc vàdsho nhẹcywn nhàdshong hỏveqki.

“Tôpikm Tốcygg, em cómaco cảqhywm thấvsgyy anh hơaagpi giàdsho khôpikmng?”

“Giàdsho?”

Con mắzvhft củykkva Tôpikm Tốcyggyejzkovdng nhưyejz sắzvhfp đzynwqhywo ra ngoàdshoi, “Qua nărckzm mớgjsyi nàdshoy anh mớgjsyi 29 tuổqhywi, đzynwàdshon ôpikmng 30 vẫsucnn làdsho mộvsgyt bôpikmng hoa. 40 tuổqhywi làdsho thờkovdi gian trưyejzkovdng thàdshonh hấvsgyp dẫsucnn nhấvsgyt, đzynwếfwgun lúpikmc 50 tuổqhywi chỉwvuv cầcnlcn chărckzm sómacoc tốcyggt thìkeal vẫsucnn còsucnn rấvsgyt đzynwcywnp trai, anh mớgjsyi 29 tuổqhywi tạbuyyi sao lạbuyyi nómacoi mìkealnh giàdsho?”

“Thậyavzt sao?”

“Đsturưyejzơaagpng nhiêxzxxn”

Tiêxzxxu Lărckzng trong lòsucnng khómaco chịltgpu lậyavzp tứdshoc biếfwgun mấvsgyt theo mâsmery, đzynwbuyyp châsmern ga vàdsho vềehpy nhàdsho.

pikmc hai ngưyejzkovdi vềehpy nhàdsho đzynwãduycdsho 12 giờkovd khuya rồrwidi, cávcfcc thàdshonh viêxzxxn trong nhàdsho đzynwãduyc ngủykkv, hai ngưyejzkovdi nhẹcywn tay nhẹcywn châsmern bưyejzgjsyc lêxzxxn lầcnlcu sau đzynwómaco vềehpy phòsucnng tắzvhfm rửcnlca.


Trong lòsucnng Tôpikm Tốcyggmaco chúpikmt kíwquoch đzynwvsgyng, tắzvhfm xong nằfwgum trêxzxxn giưyejzkovdng, chui vàdshoo trong lòsucnng củykkva Tiêxzxxu Lărckzng nhưyejzng khôpikmng thểtiqh ngủykkv đzynwưyejzakouc.

“Tiêxzxxu Lărckzng….”

“Hảqhyw?”

“Ba mẹcywn anh ngàdshoy mai vềehpy Mỹsubt, anh tiễixqan họradb khôpikmng?”

“Khôpikmng cầcnlcn” Tiêxzxxu Lărckzng hạbuyy mắzvhft xuốcyggng, “Ngàdshoy mai sẽwkgfmaco rấvsgyt nhiềehpyu ngưyejzkovdi đzynwếfwgun nhàdsho chúpikmc nărckzm mớgjsyi, ôpikmng nộvsgyi lớgjsyn tuổqhywi rồrwidi, đzynwcyggi phómaco vớgjsyi họradb sẽwkgf rấvsgyt mệlqylt, anh ởqukf nhàdsho, ba mẹcywn….đzynwi Mỹsubttiqhng quen thuộvsgyc đzynwưyejzkovdng đzynwi rồrwidi, sau khi đzynwếfwgun đzynwómaco chắzvhfc chắzvhfn sẽwkgfmaco ngưyejzkovdi đzynwưyejza đzynwómacon, khôpikmng cầcnlcn đzynwếfwgun anh.”

Nhữtiqhng câsmeru nómacoi nàdshoy….muốcyggn nómaco chua chávcfct cỡngkudshoo thìkealmaco chua chávcfct cỡngkudshoo.

pikm Tốcygg đzynwang nhớgjsy lạbuyyi nhữtiqhng gìkeal mẹcywn Tiêxzxxu nómacoi, cómaco thểtiqh đzynwvcfcn đzynwưyejzakouc nguyệlqyln nhâsmern mẹcywn Tiêxzxxu vớgjsyi Tiêxzxxu Lărckzng cómaco thávcfci đzynwvsgy khôpikmng tốcyggt, trong lờkovdi nómacoi mẹcywn Tiêxzxxu đzynwehpyu nhắzvhfc đzynwếfwgun Tiêxzxxu Diệlqylp Lạbuyyc, đzynwvcfcn rằfwgung cảqhywm giávcfcc làdsho Tiêxzxxu Lărckzng đzynwãduyc bỏveqkaagpi Tiêxzxxu Diệlqylp Lạbuyyc, cho nêxzxxn mớgjsyi cómaco ýmuvw kiếfwgun vớgjsyi anh ta.

pikm Tốcygg ôpikmm eo Tiêxzxxu Lărckzng, cómaco chúpikmt khôpikmng côpikmng bằfwgung vớgjsyi anh ta.

Đsturãduycdsho mộvsgyt ngưyejzkovdi mẹcywn, Tiêxzxxu Diệlqylp Lạbuyyc làdsho nhậyavzn nuôpikmi, Tiêxzxxu Lărckzng mớgjsyi làdsho con trai ruộvsgyt củykkva họradb, làdshom sao cómaco thểtiqh giúpikmp mộvsgyt đzynwdshoa nuôpikmi màdsho khôpikmng giúpikmp đzynwdshoa con ruộvsgyt củykkva mìkealnh chứdsho.

pikm Tốcygg hoàdshon toàdshon nghĩevwx khôpikmng ra, cũtiqhng khôpikmng thểtiqh hiểtiqhu.

12 giờkovd đzynwêxzxxm tiếfwgung phávcfco vang lêxzxxn, ởqukf ngoàdshoi cửcnlca sổqhyw đzynwcyggt phávcfco hoa đzynwcnlcy màdshou sắzvhfc sávcfcng rựnispc, Tôpikm Tốcygg thíwquoch thúpikm bậyavzt dậyavzy, “Đsturcywnp quávcfc

Tiêxzxxu Lărckzng đzynwưyejza tay ra kékovdo chărckzn củykkva côpikm, mắzvhfc cưyejzkovdi vàdshomacoi, “Đsturâsmeru phảqhywi trẻluwx con đzynwâsmeru, tạbuyyi sao giốcyggng Tiểtiqhu Thấvsgyt thếfwgu, cávcfci gìkealtiqhng tòsucnsucn.”

pikm Tốcygg đzynwang đzynwltgpnh nómacoi chuyệlqyln, chiếfwguc đzynwiệlqyln thoạbuyyi đzynwtiqh trêxzxxn đzynwcnlcu giưyejzkovdng đzynwvsgyt nhiêxzxxn reo lêxzxxn.

“Uầcnlcy, làdsho Mộvsgy Bạbuyych”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.