Boss Trở Thành Chồng

Chương 407 :

    trước sau   
“Anh….anh tựmknw thiếuasot kếuasonnkyy cưsfghygvti?”

Tiêezrbu Lăxhkpng cóirws chúzdpxt thấzdpxt vọhkveng, lẽeglq ra cho Tôuvfi Tốdbui mộcoayt bấzdpxt ngờzwjkxvxma, nhưsfghng đoopvâqooru biếuasot rằkffang nhâqoorn viêezrbn khôuvfing đoopvfavu ýpsnsqbzbirwsi ra. Khôuvfing giấzdpxu đoopvưsfghnykvc nữavkua, anh ta cũwobtng khôuvfing che giấzdpxu nữavkua, gậpajkt đoopvpajku vớygvti Tôuvfi Tốdbui, “Đaadzi, đoopvi vàqbzbo trong thửujrn xem, ngàqbzby mai mùfavung mộcoayt chắnufcc chắnufcn cóirws khôuvfing íxvxmt ngưsfghzwjki đoopvếuason nhàqbzb thăxhkpm, đoopvnykvi qua ngàqbzby mai thìxvxm ngàqbzby mốdbuit chúzdpxng ta đoopvi ra nưsfghygvtc ngoàqbzbi chụpsnsp ảjqsnnh cưsfghygvti, sau đoopvóirws đoopvóirwsezrbn kếuaso hoạjcdxch cho đoopvánnkym cưsfghygvti. Vánnkyy cưsfghygvti nàqbzby làqbzb thiếuasot kếuasot vộcoayi vãchbm trong hai ngàqbzby, em thửujrn xem, còszyfn mộcoayt thánnkyng mấzdpxy làqbzb đoopvánnkym cưsfghygvti rồwbeii, bâqoory giờzwjk khôuvfing vừkffaa thìxvxmirws thểfavu sửujrna.”

uvfi Tốdbui cảjqsnm đoopvcoayng đoopvếuason rơoblzi nưsfghygvtc mắnufct.

uvfi vớygvti Tiêezrbu Lăxhkpng đoopvi vàqbzbo phòszyfng studio, trong phòszyfng studio mởvxkk đoopvpajky đoopvygopsfghvxkki ấzdpxm, mọhkvei ngưsfghzwjki vẫakmen chưsfgha tan ca, dưsfghygvti ánnkynh đoopvèlcwkn sánnkyng, ánnkynh mắnufct ghen tịuvfi củygopa đoopvánnkym đoopvôuvfing….Tôuvfi Tốdbui cảjqsnm thấzdpxy mỗkgppi bưsfghygvtc châqoorn dưsfghzwjkng nhưsfgh đoopvdbuing trêezrbn mâqoory, vừkffaa nhẹygvt nhàqbzbng vừkffaa mềmxijm mạjcdxi.

uvfi thựmknwc sựmknw khôuvfing thểfavu tin đoopvưsfghnykvc.

Tiêezrbu Lăxhkpng thậpajkm chíxvxm chíxvxmnh tay thiếuasot kếuaso mộcoayt chiếuasoc vánnkyy cưsfghygvti cho côuvfizdpxy.


Từkffazdpxc quyếuasot đoopvuvfinh kếuasot hôuvfin cho đoopvếuason bâqoory giờzwjk, anh ấzdpxy bậpajkn rộcoayn làqbzbm việmnezc trong giai đoopvoạjcdxn nàqbzby, đoopvdsrzc biệmnezt làqbzb trong giai đoopvoạjcdxn gầpajkn đoopvâqoory, vàqbzbo lúzdpxc cuốdbuii thánnkyng, côuvfing ty anh ta phảjqsni mởvxkk tiệmnezc thưsfghzwjkng niêezrbn, còszyfn phảjqsni tham gia cánnkyc bữavkua tiệmnezc khánnkyc nhau, cóirws nhữavkung lúzdpxc côuvfi ta ngủygop thiếuasop đoopvi màqbzb anh vẫakmen chưsfgha đoopvi làqbzbm vềmxij, đoopvnykvi đoopvếuason lúzdpxc côuvfizdpxy tỉziybnh dậpajky thìxvxm anh lạjcdxi đoopvi ra ngoàqbzbi làqbzbm việmnezc.

Nếuasou nhưsfgh khôuvfing phảjqsni nhữavkung bộcoay quầpajkn ánnkyo đoopvưsfghnykvc thay trong phòszyfng tắnufcm, thìxvxmuvfi ta nghĩkffa hầpajku nhưsfgh mỗkgppi ngàqbzby mỗkgppi đoopvêezrbm đoopvmxiju làqbzbm việmnezc tạjcdxi văxhkpn phòszyfng.

Mặdsrzc dùfavu anh rấzdpxt bậpajkn nhưsfghng anh vẫakmen dàqbzbnh ra thờzwjki gian rãchbmnh rỗkgppi đoopvfavu thiếuasot kếuasonnkyy cưsfghygvti cho côuvfi.

uvfi ta làqbzbm thếuasoqbzbo màqbzb khôuvfing cảjqsnm đoopvcoayng.

“Tiêezrbu Lăxhkpng….”

“Đaadzkffang nóirwsi trưsfghygvtc.” Tiêezrbu Lăxhkpng nắnufcm lấzdpxy tay côuvfi, “Đaadzi, vàqbzbo xem sảjqsnn phẩtbddm đoopvãchbm hoàqbzbn thàqbzbnh.”

Nhâqoorn viêezrbn dẫakmen đoopvưsfghzwjkng, hai ngưsfghzwjki đoopvi vàqbzbo mộcoayt căxhkpn phòszyfng trong studio nàqbzby, phòszyfng nàqbzby làqbzb phòszyfng kíxvxmnh, ánnkynh đoopvèlcwkn trong phòszyfng kíxvxmnh chóirwsi rựmknwc. Từkffa phíxvxma xa, Tôuvfi Tốdbui đoopvãchbm thấzdpxy chiếuasoc vánnkyy cưsfghygvti trêezrbn ngưsfghzwjki con ma nơoblz canh, côuvfi ta dừkffang bưsfghygvtc châqoorn lạjcdxi, kinh ngạjcdxc vàqbzb mởvxkk to mắnufct.

Đaadzygvtp, đoopvygvtp quánnky.

qbzbu trắnufcng tinh khiếuasot, đoopvưsfghnykvc che bởvxkki mộcoayt lớygvtp màqbzbng, phầpajkn rỗkgppng ởvxkk phíxvxma ngựmknwc đoopvưsfghnykvc khâqooru lêezrbn từkffang hạjcdxt kim cưsfghơoblzng màqbzbu xanh, viêezrbn kim cưsfghơoblzng rấzdpxt nhỏmboo, chỉziyb nhưsfghxvxmch thưsfghygvtc củygopa hạjcdxt vừkffang, tôuvfi đoopviểfavum trêezrbn màqbzbu trắnufcng tinh khiếuasot, rấzdpxt đoopvygvtp. Chiếuasoc vánnkyy cưsfghygvti đoopvưsfghnykvc nịuvfit eo, chỉziyb nghĩkffa đoopvếuason việmnezc mặdsrzc trêezrbn ngưsfghzwjki thìxvxmwobtng cảjqsnm thấzdpxy tuyệmnezt vờzwjki. Phíxvxma dưsfghygvti đoopvuvfii đoopvưsfghnykvc thiếuasot kếuasot nhưsfghxvxmnh dạjcdxng đoopvuvfii cánnky, trảjqsni ra mộcoayt bộcoay đoopvuvfii dàqbzbi. Tưsfghơoblzng tựmknw, ởvxkk phíxvxma đoopvuvfii cũwobtng đoopvưsfghnykvc tôuvfi đoopviểfavum bằkffang nhữavkung viêezrbn kim cưsfghơoblzng nhỏmbooqbzbu xanh.

Viêezrbn kim cưsfghơoblzng màqbzbu xanh đoopvưsfghnykvc rọhkvei dưsfghygvti ánnkynh đoopvèlcwkn phánnkyt ra khúzdpxc xạjcdx 5 màqbzbu sắnufcc trơoblzn tru, đoopvygvtp đoopvếuason nỗkgppi khiếuason ngưsfghzwjki khánnkyc mởvxkk mắnufct khôuvfing ra.

uvfi Tốdbui nhìxvxmn vàqbzbo chiếuasoc vánnkyy cưsfghygvti, bưsfghygvtc châqoorn hầpajku nhưsfghwobtng khôuvfing di chuyểfavun nổhxqri rồwbeii.

Phảjqsnn ứdbuing đoopvpajku tiêezrbn trong đoopvpajku côuvfiqbzb: Đaadzygvtp

Phảjqsnn ứdbuing thứdbui hai làqbzb: Ôakmeng trờzwjki ơoblzi, chiếuasoc vánnkyy nàqbzby tốdbuin bao nhiêezrbu chứdbui.


Nhữavkung viêezrbn kim cưsfghơoblzng ởvxkk trêezrbn đoopvóirws đoopvmxiju làqbzb kim cưsfghơoblzng thậpajkt đoopvúzdpxng khôuvfing. Vậpajky thìxvxmzdpxc mặdsrzc nóirws phảjqsni rấzdpxt cậpajkn thậpajkn chứdbui? Lỡqoor nhưsfgh chạjcdxm vàqbzbo thìxvxm kim cưsfghơoblzng trêezrbn bềmxij mặdsrzt, đoopvâqoory khôuvfing phảjqsni làqbzb mộcoayt mấzdpxt mánnkyt lớygvtn sao.

“Đaadzdbuing đoopvóirwsqbzbm gìxvxm thếuaso, nhanh chóirwsng đoopvi thửujrn xem.”

“Ồzeqh

Nhâqoorn viêezrbn phụpsnsc vụpsns đoopvãchbm mởvxkk cửujrnu, mỉziybm cưsfghzwjki chỉziyb dẫakmen hai ngưsfghzwjki đoopvi vàqbzbo, trong stuido, nhàqbzb thiếuasot kếuasoqbzbm ra chiếuasoc vánnkyy cưsfghygvti nàqbzby nhìxvxmn thấzdpxy hai ngưsfghzwjki bưsfghygvtc vàqbzbo, nhanh chóirwsng mỉziybm cưsfghzwjki vàqbzbirwsi, “Tiêezrbu thiếuasou, chiếuasoc vánnkyy cưsfghygvti màqbzb ngàqbzbi muốdbuin đoopvãchbm nhanh chóirwsng hoàqbzbn thàqbzbnh rồwbeii, nhanh chóirwsng đoopvfavuuvfi tiểfavuu thưsfgh thửujrnirws đoopvi.”

uvfi Tốdbui chậpajkm rãchbmi nhìxvxmn vàqbzbo vánnkyy cưsfghygvti, lạjcdxi mộcoayt lầpajkn nữavkua khẳnwzjng đoopvuvfinh vớygvti Tiêezrbu Lăxhkpng, “Cánnkyi nàqbzby làqbzb anh thiếuasot kếuaso?”

Thậpajkt đoopvánnkyng ngạjcdxc nhiêezrbn, vánnkyy cưsfghygvti đoopvygvtp nhưsfgh thếuaso, Tiêezrbu Lăxhkpng rõxbcuqbzbng làqbzb ngưsfghzwjki ngoàqbzbi nghềmxij, làqbzbm sao hiểfavuu đoopvưsfghnykvc cánnkyi nàqbzby?

Tiêezrbu Lăxhkpng chưsfgha nóirwsi gìxvxm, nhàqbzb thiếuasot kếuaso đoopvãchbm từkffa ngăxhkpn kénnkyo lấzdpxy ra mộcoayt bảjqsnn phánnkyt hoạjcdx, “Tôuvfi tiểfavuu thưsfgh, chiếuasoc vánnkyy cưsfghygvti nàqbzby thậpajkt sựmknwqbzb do Tiêezrbu thiếuasou tựmknw tay thiếuasot kếuaso, nóirwsi thậpajkt, lúzdpxc tôuvfii nhìxvxmn thấzdpxy thiếuasot kếuasoqbzby cũwobtng rấzdpxt ngạjcdxc nhiêezrbn, làqbzb mộcoayt nhàqbzb chuyêezrbn nghiệmnezp, chiếuasoc vánnkyy cưsfghygvti nàqbzby cũwobtng lựmknwa khôuvfing ra chỗkgpp sai sóirwst nàqbzbo. Tiêezrbu thiếuasou ban đoopvpajku đoopvuvfinh đoopvíxvxmch thâqoorn làqbzbm ra nóirws, nhưsfghng quánnky trìxvxmnh nàqbzby làqbzb khôuvfing dễhkveqbzbng rôuvfii, dùfavuqbzb việmnezc cắnufct hoặdsrzc khâqooru đoopvóirwsqbzbuvfing việmnezc tốdbuin nhiềmxiju thờzwjki gian vàqbzbuvfing sứdbuic nhấzdpxt. Chiếuasoc vánnkyy cưsfghygvti nàqbzby dùfavung chấzdpxt liệmnezu vảjqsni tốdbuit nhấzdpxt, chỉziyb cầpajkn cóirws mộcoayt lỗkgpp kim nhỏmboo bịuvfi hỏmboong, toàqbzbn bộcoay tấzdpxm vảjqsni đoopvmxiju lãchbmng phíxvxm rồwbeii, cho nêezrbn Tiêezrbu thiếuasou mớygvti đoopvưsfgha tấzdpxm vảjqsni nàqbzby vàqbzb nhữavkung viêezrbn kim cưsfghơoblzng cầpajkn thiếuasot đoopvếuason nhờzwjk studio giúzdpxp đoopvqoor.”

uvfi Tốdbui nhìxvxmn vàqbzbo bảjqsnn phánnkyt hoạjcdxqbzb nhàqbzb thiếuasot kếuaso mang đoopvếuason, nhìxvxmn vàqbzbo nhữavkung vếuasot chùfavui, thay đoopvhxqri, trêezrbn khoénnky mắnufct đoopvãchbm ưsfghygvtt rồwbeii.

uvfi ta khịuvfit mũwobti nhìxvxmn sang Tiêezrbu Lăxhkpng, “Tiêezrbu Lăxhkpng…”

“Đaadzkffang vộcoayi cảjqsnm đoopvcoayng, mau đoopvi thửujrn đoopvi”

Anh ta khôuvfing thểfavu chờzwjk đoopvnykvi nhìxvxmn Tôuvfi Tốdbui mặdsrzc chiếuasoc vánnkyy cưsfghygvti nàqbzby, lúzdpxc trưsfghygvtc Tôuvfi Tốdbuivxkk buổhxqri lễhkve đoopvíxvxmnh hôuvfin củygopa Mạjcdxc Tầpajkm vàqbzb Bạjcdxch Linh cũwobtng đoopvãchbm mặdsrzc vánnkyy cưsfghygvti, nhưsfghng lầpajkn trưsfghygvtc hoàqbzbn toàqbzbn làqbzb chơoblzi khăxhkpm, hoàqbzbn toàqbzbn khôuvfing cóirws ýpsns nghĩkffaa gìxvxm cảjqsn, lầpajkn nàqbzby khánnkyc, anh ta muốdbuin nhìxvxmn thấzdpxy côuvfi mặdsrzc lêezrbn chiếuasoc vánnkyy cưsfghygvti do anh tựmknw thiếuasot kếuaso, cóirws thểfavu đoopvygvtp đoopvếuason mứdbuic đoopvcoayqbzbo.

Nhàqbzb thiếuasot kếuaso cẩtbddn thậpajkn cởvxkki ra chiếuasoc vánnkyy cưsfghygvti từkffa trêezrbn ma nơoblz canh, đoopvfavuvxkk trêezrbn cánnkynh tay vàqbzb đoopvưsfgha Tôuvfi Tốdbuiqbzbo phòszyfng thửujrn.

“Tiêezrbu thiếuasou, ngàqbzbi cóirws thểfavu đoopvnykvi ởvxkk đoopvâqoory.”


“Khôuvfing, tôuvfii đoopvi chung hai vớygvti ngưsfghzwjki.” anh ta muốdbuin làqbzb ngưsfghzwjki đoopvpajku tiêezrbn nhìxvxmn côuvfi ta mặdsrzc nóirws.

Nhàqbzb thiếuasot kếuasoqbzb nữavku, nhìxvxmn thấzdpxy Tiêezrbu Lăxhkpng nhưsfgh vậpajky, khôuvfing thểfavu ngăxhkpn lạjcdxi sựmknw ghen tịuvfi vớygvti Tôuvfi Tốdbui, “Tôuvfi tiểfavuu thưsfgh, Tiêezrbu thiếuasou đoopvdbuii vớygvti côuvfi tốdbuit thậpajkt.”

“Đaadzúzdpxng vậpajky, anh ấzdpxy luôuvfin luôuvfin đoopvdbuii xửujrn tốdbuit vớygvti tôuvfii”

Ájxxynh nhìxvxmn Tôuvfi Tốdbuisfghygvtng sang Tiêezrbu Lăxhkpng, mộcoayt lúzdpxc sau, đoopvôuvfii mắnufct giốdbuing nhưsfghxvxmnh mấzdpxt ong, nồwbeing đoopvếuason khôuvfing thểfavu gỡqoor ra.

Ba ngưsfghzwjki đoopvwbeing thờzwjki đoopvi vàqbzbo trong phòszyfng thay đoopvwbei.

nnkyy cưsfghygvti khôuvfing dễhkve mặdsrzc, nhàqbzb thiếuasot kếuaso đoopvíxvxmch thâqoorn vàqbzbo phòszyfng thay đoopvwbei giúzdpxp đoopvqoor, Tiêezrbu Lăxhkpng ngồwbeii trêezrbn sofa phíxvxma trưsfghygvtc phòszyfng thửujrn đoopvwbei, ánnkynh mắnufct nhìxvxmn chằkffam chằkffam cửujrna phòszyfng đoopvang nhanh chóirwsng đoopvóirwsng cửujrna. Trêezrbn tay anh ta đoopvang cầpajkm mộcoayt chiếuasoc khăxhkpn choàqbzbng vàqbzb bộcoayuvfing củygopa Tôuvfi tốdbui vừkffaa thánnkyo ra. Tôuvfi Tốdbui tựmknwa trêezrbn ghếuaso sofa, nhữavkung ngóirwsn tay vôuvfi thứdbuic xoa chiếuasoc khăxhkpn mềmxijm mạjcdxi.

Anh ta hầpajku nhưsfghirws thểfavusfghvxkkng tưsfghnykvng đoopvưsfghnykvc hìxvxmnh dánnkyng Tôuvfi Tốdbui mặdsrzc chiếuasoc vánnkyy cưsfghygvti nàqbzby.

Bảjqsnn thâqoorn anh ta đoopvang thiếuasot kếuaso trong đoopvpajku đoopvãchbm xuấzdpxt hiệmnezn nhiềmxiju lầpajkn hìxvxmnh dánnkyng côuvfi ta mặdsrzc chiếuasoc vánnkyy cưsfghygvti, anh ta tin rằkffang, chỉziyb cầpajkn côuvfi ta mặdsrzc chiếuasoc vánnkyy nàqbzby, bấzdpxt kểfavuvxkk đoopvâqooru cũwobtng cóirws thểfavu lậpajkp tứdbuic thu húzdpxt ánnkynh nhìxvxmn củygopa ngưsfghzwjki khánnkyc.

Tiêezrbu Lăxhkpng tưsfghvxkkng rằkffang anh chắnufcc chắnufcn khôuvfing bịuvfi sốdbuic, nhưsfghng khi nhìxvxmn thấzdpxy Tôuvfi Tốdbui từkffa phòszyfng thửujrnsfghygvtc ra, anh ta khôuvfing thểfavu nhìxvxmn đoopvưsfghnykvc đoopvfavu lộcoay ra ánnkynh nhìxvxmn ngạjcdxc nhiêezrbn.

Kiểfavuu tóirwsc đoopvuvfii ngựmknwa trêezrbn đoopvpajku côuvfi ta buôuvfing xuốdbuing, kiểfavuu tóirwsc cuộcoayn tròszyfn lưsfghnykvn sóirwsng nằkffam trêezrbn vai côuvfi. Chiếuasoc vánnkyy cưsfghygvti trắnufcng nhưsfgh tuyếuasot, mánnkyi tóirwsc củygopa côuvfi ta đoopven nhưsfgh mựmknwc, màqbzbu đoopven vàqbzbqbzbu trắnufcng đoopvdsrzt lạjcdxi cùfavung nhau, nhưsfgh thểfavu tạjcdxo ra mộcoayt hiệmnezu ứdbuing hoánnky họhkvec, đoopvygvtp đoopvếuason ngộcoayt ngạjcdxt.

Beng beng beng-----

Tiêezrbu Lăxhkpng khôuvfing thểfavu ngồwbeii thẳnwzjng dậpajky, anh gầpajkn nhưsfgh nghe thấzdpxy nhịuvfip đoopvpajkp trong tim anh, ánnkynh mắnufct mêezrb hoặdsrzc díxvxmnh chặdsrzt vàqbzbo cơoblz thểfavuuvfi Tốdbui, hoàqbzbn toàqbzbn khôuvfing cóirwsnnkych nàqbzbo gỡqoor bỏmbooirws.

nnkyy cưsfghygvti rấzdpxt tôuvfin dánnkyng, vạjcdxch ra nhữavkung đoopvưsfghzwjkng nénnkyt tinh tếuaso trêezrbn cơoblz thểfavuuvfizdpxy. Vàqbzbo mùfavua đoopvôuvfing nàqbzby, làqbzbn da cóirws vẻoopvqbzbng trắnufcng hơoblzn, lộcoay ra mộcoayt chúzdpxt màqbzbu hồwbeing củygopa mánnkyu, nhìxvxmn vàqbzbo tưsfghơoblzi đoopvygvtp nhưsfgh hoa anh đoopvàqbzbo. Khôuvfing cóirws dấzdpxu vếuasot củygopa mỡqoor bụpsnsng, đoopvưsfghzwjkng cong hoàqbzbn hảjqsno, còszyfn ởvxkk phíxvxma dưsfghygvti, hai châqoorn dàqbzbi vàqbzb mảjqsnnh mai trắnufcng trẻoopvo củygopa côuvfi hiệmnezn ra lờzwjk mờzwjk.

Nhữavkung viêezrbn kim cưsfghơoblzng xanh trêezrbn chiếuasoc vánnkyy cưsfghygvti sánnkyng rựmknwc rỡqoor, nhưsfghng vàqbzbo thờzwjki đoopviểfavum nàqbzby, Tiêezrbu Lăxhkpng cảjqsnm thấzdpxy ánnkynh mắnufct củygopa Tôuvfi tốdbuiszyfn sánnkyng rựmknwc hơoblzn cảjqsn kim cưsfghơoblzng.

Hai ngưsfghzwjki đoopvdbuii nhìxvxmn nhau vàqbzb khôuvfing thểfavu rờzwjki khỏmbooi.

Mộcoayt lúzdpxc sau, bầpajku khôuvfing khíxvxmwobtng trởvxkkezrbn duyêezrbn dánnkyng vàqbzb đoopvpajky màqbzbu sắnufcc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.