Boss Trở Thành Chồng

Chương 400 :

    trước sau   
Mớzbogi Sáwehvng sớzbogm, cáwehvc trang mạubkcng lớzbogn đyscezbogu tràtqern ngậzhrcp video Bạubkcch Linh bịvfjl hiếohdop dâsprom.

Mạubkcc gia vốmtayn dĩhevo đysceãwgsw nằqbuqm trêspron đyscezlweu sóupvdng ngọdedfn gióupvd, nay thêsprom chuyệnwjtn củlvska Bạubkcch Linh, tậzhrcp đyscetqern Mạubkcc Thịvfjl vừbwrka chưvplqa kịvfjlp bìubkcnh ổhwqyn đysceãwgsw lạubkci lầzlwen nữbrswa bịvfjl đyscecrfsy ra trưvplqzbogc gióupvd, cổhwqy phiếohdou củlvska tậzhrcp đyscetqern Mạubkcc Thịvfjl lạubkci mộjpcwt lầzlwen nữbrswa tuộjpcwt dốmtayc. Ngàtqery càtqerng nhiềzbogu ngưvplqyscei đysceatcct tháwehvi đyscejpcw hoàtqeri nghi.

“Cáwehvi côjqsc Bạubkcch Linh nàtqery khôjqscng phảhwqyi mớzbogi sảhwqyy thai sao? Sao đyscejpcwt nhiêspron lạubkci bịvfjlvplqbwrkng hiếohdop, chắjqfuc khôjqscng phảhwqyi do ngưvplqyscei kháwehvc cốmtayubkcnh sắjqfup đysceatcct đyscevplq đysceuổhwqyi ra khỏwbpvi hàtqero môjqscn( ýisxn chỉnwjt đysceưvplqbmgec gảhwqy cho nhàtqer giàtqeru cóupvd) đysceatccy chứckvu.”

sprou chuyệnwjtn vừbwrka dứckvut, đysceãwgswupvd ngưvplqyscei tiếohdop lờyscei, “Cóupvd thểvplqupvd thểvplq, côjqscwehvi nàtqery cũriebng khổhwqy thâspron quáwehv, thấatccy trêspron tivi áwehvnh mắjqfut côjqsc ta nhưvplq đysceãwgsw chếohdot vậzhrcy.”

“Hàtqero môjqscn đysceúpkewng thậzhrct khôjqscng phảhwqyi ai muốmtayn bưvplqzbogc châspron vàtqero cũriebng đysceưvplqbmgec, nhìubkcn xem năexrrm nay nhàtqer Mạubkcc gia đysceãwgsw bung ra bao nhiêsprou chuyệnwjtn xấatccu xa rồekmbi, nhìubkcn vàtqero đysceóupvd mớzbogi thấatccy hàtqero môjqscn củlvska giớzbogi thưvplqbmgeng lưvplqu, chậzhrcc chậzhrcc.”

Mạubkcc Tầzlwem xem video, anh thiếohdou chúpkewt xùyfotjqscng lêspron.


Khôjqscng cầzlwen nghĩhevo anh cũriebng biếohdot chuyệnwjtn nàtqery do ai làtqerm.

Nhưvplqng anh khôjqscng cóupvd thờyscei gian đyscei kiếohdom chuyệnwjtn vớzbogi Mạubkcc Oanh Oanh vìubkc phiềzbogn phứckvuc đysceãwgswubkcm đysceếohdon anh rồekmbi.

“Mạubkcc thiếohdou gia, chuyệnwjtn nàtqery làtqer thếohdotqero, vìubkc chuyệnwjtn riêsprong củlvska nhàtqerwehvc vịvfjltqerhwqynh hưvplqsprong nghiêsprom trọdedfng đysceếohdon danh tiếohdong củlvska côjqscng ty, bâsproy giờysce cổhwqy phiếohdou côjqscng ty tuộjpcwt dốmtayc khôjqscng phanh, ngưvplqyscei dâspron cũriebng đysceang tẩcrfsy chay bệnwjtnh việnwjtn Phụnwjtc Hoa vàtqer tấatcct cảhwqy nhữbrswng xưvplqsprong sảhwqyn xuấatcct thuốmtayc dưvplqzbogi chưvplqzbogng tậzhrcp đyscetqern Mạubkcc Thịvfjl, cứckvu đyscevplq thếohdotqery thìubkc khốmtayn đyscemtayn đysceatccy, khỏwbpvi phảhwqyi làtqerm ăexrrn gìubkc nữbrswa luôjqscn.”

“Đmtayúpkewng đysceatccy đysceúpkewng đysceatccy, mấatccy cổhwqy đysceôjqscng giàtqer chúpkewng tôjqsci cũriebng khôjqscng đyscevfjlnh nóupvdi gìubkc đysceâsprou nhưvplqng tìubkcnh hìubkcnh hiệnwjtn tạubkci tồekmbi tệnwjt quáwehv, Mạubkcc tổhwqyng, nếohdou ngàtqeri khôjqscng giảhwqyi quyếohdot đysceưvplqbmgec tìubkcnh hìubkcnh trưvplqzbogc mắjqfut thìubkc chúpkewng tôjqsci bắjqfut buộjpcwc phảhwqyi họdedfp bầzlweu lạubkci chủlvsk tịvfjlch thôjqsci.”

Mạubkcc Tầzlwem nhìubkcn đysceáwehvm ngưvplqyscei vừbwrka xôjqscng vàtqero phòvjlnng chủlvsk tịvfjlch, híupblt sâsprou, anh đysceckvung dậzhrcy, “Mong cáwehvc vịvfjl giữbrswubkcnh tĩhevonh, chuyệnwjtn nàtqery tôjqsci nhấatcct đyscevfjlnh sẽtjbz đysceưvplqa cho mọdedfi ngưvplqyscei câsprou trảhwqy lờyscei viêspron mãwgswn nhấatcct.”

……

jqsc Tốmtay khi nhìubkcn thấatccy video cũriebng kinh ngạubkcc mộjpcwt hồekmbi.

jqsc cứckvu nhìubkcn đysceăexrrm đysceăexrrm vàtqero màtqern hìubkcnh ti vi trong phòvjlnng bệnwjtnh, mồekmbm khôjqscng thốmtayt đysceưvplqbmgec chữbrswtqero, video đysceưvplqbmgec đysceăexrrng trêspron thờyscei sựrxxdspron đysceãwgsw đysceưvplqbmgec xửckvuisxn mosaic, nhưvplqng dùyfot đysceãwgsw qua xửckvuisxn, vẫuwoun nhìubkcn đysceưvplqbmgec rõedmjubkcnh ảhwqynh bẩcrfsn thỉnwjtu trong đysceóupvd.

jqsc Tốmtay nuốmtayt nưvplqzbogc bọdedft, chăexrrm chăexrrm nhìubkcn sang Trưvplqơkrnhng Hâspron. Trưvplqơkrnhng Hâspron cũriebng giốmtayng côjqsc, bốmtayn mắjqfut nhìubkcn nhau, đysceekmbng thanh.

“Em nóupvdi chuyệnwjtn nàtqery do Lãwgswnh Mạubkcc hay Tiêsprou Lăexrrng làtqerm?”

“Chịvfjlupvdi chuyệnwjtn nàtqery do Tiêsprou Lăexrrng hay Lãwgswnh Mạubkcc làtqerm?”

Hai ngưvplqyscei nhìubkcn nhau, bậzhrct cưvplqyscei.

jqsc Tốmtay nhúpkewn nhúpkewn vai, “Chắjqfuc khôjqscng phảhwqyi Tiêsprou Lăexrrng, lúpkewc trưvplqzbogc Lãwgswnh Mạubkcc cóupvdupvdi khôjqscng đyscevplq Tiêsprou Lăexrrng nhúpkewng tay vàtqero chuyệnwjtn nàtqery.”


Trưvplqơkrnhng Hâspron ôjqscm bụnwjtng, côjqsc vừbwrka phẫuwouu thuậzhrct nêspron mấatccy ngàtqery nay khôjqscng đysceưvplqbmgec ăexrrn, côjqsc thởsprotqeri, “Chắjqfuc cũriebng chẳlypcng phảhwqyi do Lãwgswnh Mạubkcc, anh ấatccy làtqerm việnwjtc vớzbogi đysceưvplqysceng lốmtayi diệnwjtt cỏwbpv tậzhrcn gốmtayc, sẽtjbz khôjqscng làtqerm mấatccy chuyệnwjtn nhưvplq vậzhrcy.”

“Vậzhrcy.....”

“Kệnwjt họdedf đyscei.” Trưvplqơkrnhng Hâspron khuơkrnh tay, “Nóupvdi chung khôjqscng cầzlwen biếohdot ai làtqerm, mìubkcnh cứckvu coi nhưvplq trừbwrk hạubkci cho dâspron thôjqsci, thứckvu đysceàtqern bàtqer nhưvplq Bạubkcch Linh đysceáwehvng nhẽtjbzspron sớzbogm bịvfjl quảhwqywehvo.”

jqsc Tốmtay gậzhrct đyscezlweu táwehvn thàtqernh.

Trưvplqơkrnhng Hâspron đysceóupvdi bụnwjtng khôjqscng chịvfjlu đysceưvplqbmgec, nhanh chóupvdng chuyểvplqn chủlvsk đyscezbog, “Khi nàtqero em ra việnwjtn, hôjqscm nay đysceãwgsw 26 tếohdot rồekmbi, khôjqscng nhẽtjbz em đyscevfjlnh ăexrrn tếohdot ởspro bệnwjtnh việnwjtn, ởspro nhàtqervjlnn ngưvplqyscei giàtqer trẻmtay nhỏwbpv phảhwqyi chứckvu?

Thựrxxdc ra Tôjqsc Tốmtay đysceãwgswupvd thểvplq ra việnwjtn từbwrksprou, chẳlypcng qua côjqsc muốmtayn ởspro lạubkci đysceâsproy mấatccy hôjqscm nóupvdi chuyệnwjtn vớzbogi Trưvplqơkrnhng Hâspron cho côjqsc đyscebwrk buồekmbn nêspron mớzbogi khôjqscng làtqerm thủlvsk tụnwjtc xuấatcct việnwjtn.

Trưvplqơkrnhng Hâspron rõedmjtqerng nhìubkcn ra suy nghĩhevo củlvska Tôjqsc Tốmtay, “Em đyscebwrkng đyscevplq ýisxn đysceếohdon chịvfjl, chịvfjlupvdwgswnh Mạubkcc, hơkrnhn nữbrswa cơkrnh thểvplq chịvfjl tốmtayt hơkrnhn trưvplqzbogc rấatcct nhiềzbogu rồekmbi, nóupvdi chi chịvfjltqer trẻmtay mồekmbjqsci, ởspro đysceâsprou ăexrrn tếohdot màtqer chẳlypcng nhưvplq nhau. Em thìubkc kháwehvc, tếohdot năexrrm nay bốmtay mẹtknr Tiêsprou Lăexrrng cóupvd ýisxn muốmtayn vềzbog nhàtqer ăexrrn tếohdot, hai ngàtqery nay hai em lạubkci khôjqscng vềzbog nhàtqer, khôjqscng biếohdot báwehvc gáwehvi sẽtjbz nghĩhevo em thếohdotqero, mộjpcwt mìubkcnh chịvfjlspro đysceâsproy đysceưvplqbmgec, khôjqscng cầzlwen em phảhwqyi ởspro lạubkci đysceâsprou, em mau vềzbog nhàtqer đyscei.”

jqsc Tốmtay khôjqscng yêspron tâsprom, “Nhưvplqng màtqer.....”

“Khôjqscng nhưvplqng nhịvfjlubkc cảhwqy.” Trưvplqơkrnhng Hâspron chỉnwjtvplqzbogng hai ngưvplqyscei đysceàtqern ôjqscng đysceang nóupvdi chuyệnwjtn ngoàtqeri phòvjlnng kháwehvch, nóupvdi nhỏwbpv, “Em khôjqscng biếohdot đysceâsprou, cáwehvi têspron Lãwgswnh Mạubkcc nàtqery nhỏwbpv nhen lắjqfum, ngàtqery nàtqero em cũriebng đysceếohdon thăexrrm chịvfjl, hắjqfun nhìubkcn vậzhrcy màtqer khôjqscng vui đysceâsprou, hắjqfun nghĩhevo em chiếohdom lấatccy thờyscei gian củlvska chịvfjl vớzbogi hắjqfun, mong em đyscei cho sớzbogm chợbmge đysceatccy.”

jqsc Tốmtay bỗzlweng chốmtayc khôjqscng biếohdot nêspron khóupvdc nêspron cưvplqyscei.

“Em đyscebwrkng khôjqscng tin nhégyun, nếohdou em màtqertqer đysceàtqern ôjqscng, chịvfjlwehvm chắjqfuc hai châspron em giờyscetqery đysceãwgsw bịvfjl hắjqfun đysceáwehvnh gãwgswy rồekmbi.”

“.....” Tôjqsc Tốmtay.

Đmtayếohdon mứckvuc nhưvplq vậzhrcy khôjqscng?


“Cho nêspron, em nhanh chóupvdng ra việnwjtn đyscei. Chịvfjlriebng chẳlypcng phảhwqyi ởspro đysceâsproy lâsprou nữbrswa đysceâsprou, nghe báwehvc sĩhevoupvdi tìubkcnh hìubkcnh củlvska chịvfjlriebng dầzlwen ổhwqyn đyscevfjlnh rồekmbi. Chỉnwjt hai ngàtqery nữbrswa cũriebng xuấatcct việnwjtn vềzbog nhàtqerhevonh dưvplqbwrkng đysceưvplqbmgec rồekmbi, em hoàtqern toàtqern khôjqscng phảhwqyi lo lắjqfung đysceâsprou, nhanh đyscei vềzbog đyscei.”

jqsc Tốmtay nghẹtknrn lờyscei, “Chịvfjl mong cho em đyscei khỏwbpvi đysceâsproy thếohdo àtqer?”

“Đmtayúpkewng rồekmbi, em còvjlnn khôjqscng vềzbog đyscei Tiểvplqu Thấatcct vàtqer Cảhwqynh Thụnwjty lo lắjqfum đysceóupvd.”

jqsc Tốmtay trầzlwem mặatccc.

Đmtayãwgsw mấatccy ngàtqery côjqsc khôjqscng nhìubkcn thấatccy cáwehvc con, giờysceriebng đysceang rấatcct nhớzbog chúpkewng.

vplqzbogi sựrxxd thuyếohdot phụnwjtc củlvska Trưvplqơkrnhng Hâspron, ngàtqery 27 âsprom, Tiêsprou Lăexrrng làtqerm giấatccy xuấatcct việnwjtn cho Tôjqsc Tốmtay, rồekmbi đysceưvplqa côjqsc vềzbog.

Vừbwrka vàtqero đysceếohdon sảhwqynh lớzbogn, hai đysceckvua nhỏwbpv nhìubkcn thấatccy Tôjqsc Tốmtay lậzhrcp tứckvuc xôjqscng đysceếohdon.

“A a a, ma mi——”

“Khôjqscng đysceưvplqbmgec.” Tiêsprou Lăexrrng ôjqscm lấatccy Tiểvplqu Thấatcct, khôjqscng đyscevplq con bégyun chui vàtqero lòvjlnng Tôjqsc Tốmtay, “Châspron ma mi đysceang bịvfjl thưvplqơkrnhng, Tiểvplqu Thấatcct khôjqscng đysceưvplqbmgec va vàtqero ngưvplqyscei ma mi nghe chưvplqa?”

“Mami cóupvd đysceau nặatccng khôjqscng?”

“Vếohdot thưvplqơkrnhng nhỏwbpv thôjqsci.” Tôjqsc Tốmtaywehvm vàtqero cáwehvnh tay Tiêsprou Lăexrrng, đyscei lòvjlnvjlntqero đysceếohdon phòvjlnng kháwehvch, rấatcct khôjqscng may họdedf gặatccp đysceúpkewng Tiêsprou mẫuwouu, Tiêsprou mẫuwouu nhìubkcn côjqsc từbwrkng li nhưvplq nhìubkcn mộjpcwt con ruồekmbi, bàtqer nhìubkcn từbwrk trêspron xuốmtayng dưvplqzbogi rồekmbi nhưvplq thấatccy gìubkc đysceóupvd ghêspro tởsprom, “Khôjqscng muốmtayn nhìubkcn thấatccy tôjqsci thìubkc cứckvuupvdi, diễasjrn làtqerm gìubkc mấatccy cáwehvi tròvjln vặatcct vãwgswnh nàtqery, côjqscvplqsprong tôjqsci khôjqscng nhìubkcn ra sao?”

“Mẹtknr!”

jqsc Tốmtaygyuno lấatccy tay Tiêsprou Lăexrrng, áwehvm chỉnwjt anh đyscebwrkng nóupvdi nữbrswa, côjqscvplqyscei nhìubkcn Tiêsprou mẫuwouu, đysceáwehvp lạubkci mộjpcwt câsprou, “Báwehvc gáwehvi quảhwqy nhiêspron cóupvd hỏwbpva nhãwgswn tinh kim, đysceếohdon việnwjtc cháwehvu giảhwqy vờysce bệnwjtnh báwehvc cũriebng nhìubkcn ra, quáwehv lợbmgei hạubkci luôjqscn.”

Tiêsprou mẫuwouu bịvfjl đysceáwehvp trảhwqy, sắjqfuc mặatcct cóupvd chúpkewt khóupvd coi.

jqsc Tốmtay khôjqscng đysceếohdom xỉnwjta đysceếohdon bàtqer nữbrswa, côjqscwehvm vàtqero tay Tiêsprou Lăexrrng, đyscei càtqer nhắjqfuc qua Tiêsprou mẫuwouu tiếohdon vềzbog phòvjlnng.

Ngàtqery hôjqscm nay Tôjqsc Tốmtay vềzbog nhàtqer, lạubkci xảhwqyy ra mộjpcwt chuyệnwjtn kháwehvc.

Vềzbog chuyệnwjtn video Bạubkcch Linh bịvfjlsprom phạubkcm, đyscejpcwt nhiêspron biếohdon mấatcct hoàtqern toàtqern khôjqscng còvjlnn mộjpcwt tung tíupblch, bấatcct kểvplq trêspron tivi hay trêspron mạubkcng đyscezbogu khôjqscng tìubkcm thấatccy thôjqscng tin đysceang đysceưvplqbmgec truy cậzhrcp nhiềzbogu nhấatcct nàtqery, cứckvu nhưvplq thoắjqfut cáwehvi bịvfjl phong tỏwbpva vậzhrcy, hoàtqern toàtqern mấatcct húpkewt trưvplqzbogc mắjqfut côjqscng chúpkewng.

spron mạubkcng tìubkcm hai từbwrk “Bạubkcch Linh” cũriebng khôjqscng cóupvd bấatcct kỳxdqa thôjqscng tin nàtqero liêspron quan đysceếohdon Bạubkcch Linh.

Chuyệnwjtn nàtqery vừbwrka lộjpcw ra khiếohdon cảhwqy showbiz đyscezbogu kinh ngạubkcc.

Phảhwqyi cóupvd thếohdo lựrxxdc vàtqer quan hệnwjt đysceếohdon đysceâsprou mớzbogi cóupvd thểvplqtqerm đysceưvplqbmgec đysceếohdon vậzhrcy?

Tấatcct cảhwqy mọdedfi ngưvplqyscei đyscezbogu đyscewehvn làtqer tậzhrcp đyscetqern Mạubkcc Thịvfjlspro đysceqbuqng sau đyscejpcwng tay thao táwehvc, nhưvplqng thựrxxdc tếohdo thìubkc——Mạubkcc Tầzlwem cũriebng khôjqscng hiểvplqu đysceang xảhwqyy ra chuyệnwjtn gìubkc, rõedmjtqerng anh khôjqscng làtqerm gìubkc cảhwqy chứckvu đyscebwrkng nóupvdi, coi nhưvplq anh cóupvd vậzhrcn đyscejpcwng toàtqern bộjpcw quan hệnwjt đyscevplqtqerm chuyệnwjtn nàtqery, cũriebng khôjqscng cóupvd bảhwqyn lĩhevonh nàtqero làtqerm biếohdon mấatcct sạubkcch sẽtjbz mọdedfi thôjqscng tin thờyscei sựrxxd đysceưvplqbmgec.

Mạubkcc Tầzlwem cũriebng đysceang suy đyscewehvn, chuyệnwjtn nàtqery rốmtayt cuộjpcwc cóupvd thếohdo lựrxxdc nàtqero đysceckvung sau?

yfotng lúpkewc đysceóupvd, Lãwgswnh Mạubkcc đysceãwgsw nhậzhrcn đysceưvplqbmgec thôjqscng tin đysceiềzbogu tra chíupblnh xáwehvc từbwrkvplqơkrnhng Bưvplqu.

“Đmtayubkci ca, đysceãwgsw tra ra, ngưvplqyscei đysceckvung sau Bạubkcch Linh, làtqer gia tộjpcwc Tôjqscspro Kinh Thàtqernh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.