Boss Trở Thành Chồng

Chương 385 :

    trước sau   
Đfsleobgzu dâlzmay bêmkhsn kia Lưhojgu Năzzhpng ngẩzywzn ra mộjzkmt chúpzeit, “Anh làmvxi?”

“Ômwktng khômzehng cầobgzn bậeippn tâlzmam tômzehi làmvxi ai,tômzehi chỉnybm hỏnqhji ômzehng mộjzkmt câlzmau cósepk phảbtbki hay khômzehng.”

“Chắdnaic làmvxi nhưhojg vậeippy.” Lưhojgu Năzzhpng biếzywzt tíuhthnh nghiêmkhsm trọttbyng củmzyha việkafoc nàmvxiy,giọttbyng trầobgzm xuốlzorng nósepki.

“Ngưhojgmzyhi trong việkafon đyfziiềpspfu tra đyfziưhojgjjmnc tômzehi đyfziiềpspfu đyfzii cũwjzhng bỗcbtpng nhiêmkhsn mấvliot tíuhthch,tômzehi nghĩuhth chắdnaic cũwjzhng làmvxinh íuhtht dữyfzi nhiềpspfu rồvlioi.”

Tiêmkhsu Lăzzhpng tắdnait đyfziiệkafon thoạyxgci,vừmzyha ngẩzywzng đyfziobgzu lêmkhsn đyfziãmaks nhìurqnn thấvlioy átcehnh mắdnait u átcehm lạyxgcnh ngắdnait củmzyha Lãmaksnh Mạyxgcc.

“Rốlzort cuộjzkmc đyfziãmaks xảbtbky ra chuyệkafon gìurqn?”


Tiêmkhsu Lăzzhpng nhìurqnn Tômzeh Tốlzor mộjzkmt cátcehi,Tômzeh Tốlzorwjzhng lo lắdnaing nhìurqnn lạyxgci,Tiêmkhsu Lăzzhpng lúpzeic nàmvxiy mớzokqi trầobgzm xuốlzorng nósepki, “Trưhojgơurqnng Hâlzman vẫzzhpn đyfziang đyfziiềpspfu tra chuyệkafon trưhojgzokqc kia củmzyha cátcehi cômzehmzeh Tốlzor kia cậeippu cósepk biếzywzt khômzehng?”

maksnh Mạyxgcc cau màmvxiy gậeippt đyfziobgzu.

Trưhojgơurqnng Hâlzman đyfziiềpspfu tra cômzehmzeh Tốlzor đyfziãmaks chếzywzt kia,việkafoc nàmvxiy anh biếzywzt rấvliot rõhgju,nhưhojgng anh cứgovo nghĩuhthmvxi Trưhojgơurqnng Hâlzman chỉnybm đyfziang làmvxim loạyxgcn mộjzkmt chúpzeit,khômzehng cósepk sựrwee giúpzeip đyfzifsle củmzyha anh,cômzeh chắdnaic chắdnain khômzehng đyfziiềpspfu tra ta đyfziưhojgjjmnc châlzman tưhojgzokqng gìurqn,cho nêmkhsn mớzokqi khômzehng lo lắdnaing cho lắdnaim,càmvxing khômzehng đyfzicbtp ta chuyệkafon nàmvxiy,nhưhojgng bâlzmay mgiờmzyh…việkafoc tai nạyxgcn xe củmzyha cômzeh khômzehng phảbtbki chuyệkafon ngoàmvxii ýcbtp muốlzorn?

Mặwtlct củmzyha Lãmaksnh Mạyxgcc”Vúpzeit”Lạyxgcnh lùdiuxng.

Mạyxgcc Tầobgzm vàmvxi Bạyxgcch Linh.

maksnh Mạyxgcc nắdnaim chặwtlct nắdnaim đyfzivliom,cho làmvxi anh chếzywzt rồvlioi sao.

Trưhojgzokqc kia anh mộjzkmt mựrweec khômzehng muốlzorn đyfzicbtp cho Trưhojgơurqnng Hâlzman đyfziiềpspfu tra chuyệkafon nàmvxiy,thứgovo nhấvliot vìurqnmzeh Tốlzor đyfziãmaks chếzywzt rồvlioi,kểcbtp cảbtbksepk đyfziiềpspfu tra ra sựrwee thậeippt thìurqn đyfziãmaksmvxim sao,lựrweec lưhojgjjmnng củmzyha Mạyxgcc gia ởdfdu thàmvxinh phốlzor a nàmvxiy rấvliot đyfziômzehng đyfzibtbko,anh cũwjzhng khômzehng muốlzorn gâlzmay thùdiux chuốlzorc oátcehn thàmvxinh kẻwinh thùdiux củmzyha họttby,nhưhojgng bâlzmay giờmzyh…Lãmaksnh Mạyxgcc anh từmzyh trưhojgzokqc tớzokqi giờmzyh khômzehng phảbtbki làmvxi ngưhojgmzyhi sợjjmn việkafoc gìurqn cảbtbk,dátcehm hạyxgci ngưhojgmzyhi phụlzor nữyfzi củmzyha anh,Lãmaksnh Mạyxgcc nàmvxiy sẽsgul đyfzilzori đyfziobgzu vớzokqi Mạyxgcc gia.

“Tiêmkhsu Lăzzhpng,việkafoc nàmvxiy anh khômzehng cầobgzn anh phảbtbki đyfzijzkmng tay,em nhấvliot đyfzikhcenh phảbtbki cho Mạyxgcc Tầobgzm trảbtbk giátceh.”

Tiêmkhsu Lăzzhpng hiểcbtpu ta củmzyha Lãmaksnh Mạyxgcc,átcehnh mắdnait củmzyha anh rờmzyhi sang vếzywzt thưhojgơurqnng trêmkhsn châlzman củmzyha Tômzeh Tốlzortcehnh mắdnait cũwjzhng trầobgzm lạyxgci, “Đfsleưhojgjjmnc,việkafoc nàmvxiy sẽsgul giao cho cậeippu xửurqncbtp trưhojgzokqc.”

Mạyxgcc Tầobgzm thậeippt sựrwee đyfziãmaks đyfziêmkhs tiệkafon tớzokqi mứgovoc đyfzijzkmmvxiy rồvlioi.

Anh vàmvxi Mạyxgcc Tầobgzm từmzyh sau việkafoc khi Mạyxgcc lãmakso đyfziobgzu đyfziãmaks bắdnait đyfziobgzu đyfzilzori đyfziobgzu.Anh trátcehurqnnh giếzywzt Mạyxgcc lãmakso đyfziobgzu,Mạyxgcc Tầobgzm lạyxgci cốlzor y gâlzmay sựrweedfdudiuxng anh đyfziang phátceht triểcbtpn,nhưhojgng nhữyfzing việkafoc nàmvxiy chỉnybmmvxi nhữyfzing chuyệkafon nhỏnqhj,nhấvliot làmvximzehng việkafoc củmzyha anh vàmvxi Mạyxgcc gia hoàmvxin toàmvxin khômzehng giốlzorng nhau,cho nêmkhsn muốlzorn ngăzzhpn chặwtlcn đyfzilzori phưhojgơurqnng chỉnybmmvxi vấvlion đyfzipspf thờmzyhi gian màmvxi thômzehi.Cũwjzhng bởdfdui vìurqn nhìurqnn thấvlioy Mạyxgcc gia đyfziãmakslzmau rồvlioi khômzehng cósepkmvxinh đyfzijzkmng gìurqn,thêmkhsm vàmvxio đyfziósepkmvxi sắdnaip năzzhpm mớzokqi,cho nêmkhsn khômzehng đyfzicbtplzmam nữyfzia.

Khômzehng ngờmzyh đyfziưhojgjjmnc rằhojgng nhàmvxi họttby giảbtbk chếzywzt.


...


Trờmzyhi cũwjzhng đyfziãmaksmvxing lúpzeic càmvxing tốlzori dầobgzn.

Đfsleêmkhsm mùdiuxa đyfziômzehng đyfziwtlcc biệkafot lạyxgcnh.

Bạyxgcch Linh mộjzkmt mìurqnnh ngồvlioi trong căzzhpn phòmwktng trốlzorng trảbtbki,Mạyxgcc Tầobgzm đyfziãmaks rấvliot nhiềpspfu ngàmvxiy khômzehng vềpspf nhàmvxi rồvlioi,anh ta hômzehm nàmvxio cũwjzhng lấvlioy lýcbtp do cômzehng việkafoc bậeippn khômzehng cósepk thờmzyhi gian vềpspf,cho nêmkhsn cômzeh ngàmvxiy càmvxing íuhtht thờmzyhi gian cósepk thểcbtp gặwtlcp đyfziưhojgjjmnc anh.Nghĩuhth tớzokqi đyfziósepk,sắdnaic mặwtlct củmzyha Bạyxgcch Linh còmwktn lạyxgcnh hơurqnn nữyfzia.

Muốlzorn từmzyh từmzyh xa látcehnh cômzeh ta nhưhojg thếzywzmvxiy rồvlioi sau đyfziósepk đyfziuổwinhi cômzeh ta hay đyfzii hay sao?

Đfslemzyhng mơurqn.

Bỗcbtpng nhậeippn đyfziưhojgjjmnc đyfziiệkafon thoạyxgci,cômzeh ta ngay lậeippp tứgovoc ngồvlioi dậeippy, “Thếzywzmvxio rồvlioi,việkafoc yêmkhsu cầobgzu anh làmvxim làmvxim thếzywzmvxio rồvlioi?”

“Cômzehmkhsn tâlzmam,tựrweemzehi đyfziâlzmam ngưhojgmzyhi,xe cũwjzhng bịkhce bỏnqhj lạyxgci bêmkhsn ngoàmvxii sựrwee giátcehm sátceht tậeippn vùdiuxng ngoạyxgci ômzehyfzibtbkm bảbtbko khômzehng cósepk ai cósepk thểcbtp đyfziiềpspfu tra đyfziưhojgjjmnc ra tômzehi.”

Sắdnaic mặwtlct Bạyxgcch linh thay đyfziwinhi, “Thếzywz biểcbtpn sốlzor xe củmzyha anh…”

“Haha,tômzehi đyfziâlzmau cósepk ngốlzorc,yêmkhsn tâlzmam đyfzii,biểcbtpn sốlzor xe làmvxi giảbtbk,cho cảbtbknh sátceht tìurqnm thoảbtbki mátcehi cũwjzhng khômzehng thểcbtpmvxio tìurqnm đyfziưhojgjjmnc thâlzman phậeippn củmzyha chúpzeing ta”

“Ngưhojgmzyhi thìurqn sao,ngưhojgmzyhi tômzehi yêmkhsu cầobgzu anh đyfziâlzmam.”

“Tômzeh Tốlzormvxi Trưhojgơurqnng Hâlzman ởdfdudiuxng nhau,tômzehi vốlzorn nghĩuhth đyfziinh xửurqncbtp luômzehn cảbtbk hai ngưhojgmzyhi bọttbyn ho,nhưhojgng thờmzyhi gian gấvliop gátcehp quátceh,màmvxi khoảbtbkng cátcehch củmzyha bọttbyn họttby lạyxgci cósepk chúpzeit xa,cho nêmkhsn tômzehi chỉnybmsepk thểcbtp chọttbyn đyfziâlzmam Trưhojgơurqnng Hâlzman,lúpzeic tômzehi rờmzyhi đyfzii toàmvxin thâlzman cômzeh ta toàmvxin mátcehu,bâlzmay giờmzyh chắdnaic cũwjzhng làmvxinh íuhtht dữyfzi nhiềpspfu.”

Sựrwee lo lắdnaing củmzyha Bạyxgcch Linh cuốlzori cùdiuxng cũwjzhng đyfziưhojgjjmnc yêmkhsn tâlzmam phầobgzn nàmvxio.

Nhưhojg vậeippy tốlzort rồvlioi.


Hai ngàmvxiy trưhojgzokqc cômzeh ta ra khỏnqhji nhàmvxi,vômzehurqnnh cósepk cảbtbkm giátcehc bịkhce ngưhojgmzyhi theo dõhgjui,lúpzeic bắdnait đyfziobgzu cômzeh ta vờmzyh nhưhojg khômzehng biếzywzt,ngàmvxiy hômzehm nay cốlzorurqnnh ra khỏnqhji nhàmvxi.quảbtbk nhiêmkhsn khômzehng ngoàmvxii dựrweeuhthnh,ngưhojgmzyhi theo dõhgjui đyfziósepk lạyxgci đyfzii theo cômzeh ta,cômzeh ta tìurqnm ngưhojgmzyhi mai phụlzorc phíuhtha sau,tìurqnm ngưhojgmzyhi bắdnait lạyxgci.

hojgzokqi hìurqnnh phạyxgct nặwtlcng ngưhojgmzyhi đyfziósepk liềpspfn khai ra,quảbtbk nhiêmkhsn anh ta làmvxi ngưhojgmzyhi củmzyha sởdfdu đyfziiềpspfu tra,phụlzor trátcehch theo dõhgjui cômzeh ta,màmvxi lạyxgci còmwktn nósepki làmvxisepk ngưhojgmzyhi trảbtbk khoảbtbkn tiềpspfn rấvliot lớzokqn yêmkhsu cầobgzu đyfziiềpspfu tra vềpspf nguyêmkhsn nhâlzman chếzywzt củmzyha Tômzeh Tốlzor trưhojgzokqc kia.

mzeh ta bỗcbtpng chốlzorc dầobgzn thấvlioy lo sợjjmn.

tcehi chếzywzt củmzyha Tômzeh Tốlzor.

mzeh ta hỏnqhji kỹdnaimvxing,nhưhojgng ngưhojgmzyhi theo dõhgjui cômzeh ta nósepki chỉnybm phụlzor trátcehch theo dõhgjui,làmvxi ai đyfziiềpspfu tra việkafoc nàmvxiy,anh ta khômzehng hềpspf biếzywzt đyfziưhojgjjmnc.Bạyxgcch Linh suy nghĩuhth rấvliot kỹdnai,cuốlzori cùdiuxng mụlzorc tiêmkhsu ngắdnaim chíuhthnh làmvxi Trưhojgơurqnng Hâlzman.

Ngoàmvxii Trưhojgơurqnng Hâlzman cômzeh ta nghĩuhth khômzehng ra làmvxi ai đyfziãmaks đyfziiềpspfu tra việkafoc nàmvxiy.

Trưhojgơurqnng Hâlzman làmvxi chịkhce em tốlzort củmzyha Tômzeh Tốlzor trưhojgzokqc kia,ngoàmvxii cômzeh ta ra,khômzehng ai cósepk thểcbtpmvxim thếzywz.

Cho nêmkhsn mớzokqi cósepk tai nạyxgcn xe ngàmvxiy hômzehm nay.

Bạyxgcch Linh cắdnain chặwtlct mômzehi.

mzeh ta nhấvliot đyfzikhcenh khômzehng đyfzicbtp cho bấvliot kỳpspf ngưhojgmzyhi nàmvxio biếzywzt đyfziưhojgjjmnc cátcehi chếzywzt củmzyha Tômzeh Tốlzor,việkafoc nàmvxiy cômzeh ta đyfziãmaks che giấvliou rấvliot lâlzmau rồvlioi,nhấvliot đyfzikhcenh khômzehng cósepk ai cósepk thểcbtp phátceht hiệkafon đyfziưhojgjjmnc,nhấvliot làmvxi,cômzeh ta đyfziãmaks giếzywzt ngưhojgmzyhi rồvlioi,khômzehng quan tâlzmam phảbtbki giếzywzt thêmkhsm bao nhiêmkhsu ngưhojgmzyhi.

pzeic đyfziobgzu

Sau khi cômzeh ta biếzywzt Mạyxgcc Tầobgzm đyfzilzori vớzokqi Tômzeh Tốlzorsepklzmam ýcbtp,cômzeh ta đyfzilzori vớzokqi Tômzeh Tốlzorzzhpm hậeippn trong tâlzmam,càmvxing nósepki đyfziếzywzn Tômzeh Tốlzor mang thai đyfzigovoa con củmzyha Mạyxgcc Tầobgzm,nếzywzu nhưhojgmzehvlioy vàmvxi đyfzigovoa bésepk sốlzorng,Mạyxgcc Tầobgzm nhấvliot đyfzikhcenh toàmvxin tâlzmam toàmvxin ýcbtphojgzokqng vềpspf phíuhtha cômzeh ta,nhưhojgng nhấvliot đyfzikhcenh khômzehng thểcbtp khômzehng lo cho Tômzeh Tốlzormvxi đyfzigovoa bésepk đyfziưhojgjjmnc,càmvxing nósepki thêmkhsm vợjjmn chồvliong Mạyxgcc Đfsleàmvxio muốlzorn cósepk chátcehu nộjzkmi đyfziếzywzn đyfzimkhsn cuồvliong nhưhojg thếzywzmvxio.

Cho nêmkhsn,năzzhpm đyfziósepk trưhojgzokqc khi cômzeh ta vàmvxio phòmwktng phẫzzhpu thuậeippt đyfziãmaks sắdnaip xếzywzp hếzywzt rồvlioi.


mzeh Tốlzor sinh mổwinh thàmvxinh cômzehng đyfziãmaks cắdnait xong dâlzmay rốlzorn,Mạyxgcc Tầobgzm liềpspfn rờmzyhi đyfzii vàmvxidiuxng cômzeh ta vàmvxio phòmwktng phẫzzhpu thuậeippt,nhưhojgng,thậeippt ra,Mạyxgcc Tầobgzm đyfzii tìurqnm bátcehc sĩuhth đyfzicbtpmvxim phẫzzhpu thuậeippt khâlzmau cho Tômzeh Tốlzor,cũwjzhng tìurqnm ngưhojgmzyhi đyfziem đyfzigovoa bésepk tớzokqi lồvliong ấvliop.Nhưhojgng cômzeh ta túpzeim đyfziưhojgjjmnc vịkhcetcehc sĩuhth đyfziósepk uy hiếzywzp ômzehng ấvlioy,cho nêmkhsn bátcehc sĩuhth mớzokqi khômzehng thểcbtp đyfzii tớzokqi đyfziósepk nữyfzia.

Vềpspf sau Mạyxgcc Tầobgzm quátceh tứgovoc giậeippn,bátcehc sĩuhthwjzhng chỉnybmsepki lúpzeic đyfziósepk toàmvxin cảbtbknh quátceh loạyxgcn,căzzhpn bảbtbkn quêmkhsn mấvliot Tômzeh Tốlzor.

Sau khi Tômzeh Tốlzormvxi đyfzigovoa bésepk đyfzipspfu chếzywzt rồvlioi,cômzeh ta sợjjmntcehc sĩuhthsepk ngàmvxiy phảbtbkn bộjzkmi,cho nêmkhsn khômzehng cầobgzn suy nghĩuhth nhiềpspfu giếzywzt chếzywzt ômzehng ấvlioy luômzehn.

Liêmkhsn quan tớzokqi cátcehi chếzywzt củmzyha Tômzeh Tốlzor,cômzeh ta nhấvliot đyfzikhcenh khômzehng đyfzicbtp cho bấvliot kỳpspf ai biếzywzt đyfziưhojgjjmnc.

Nhấvliot làmvxi Mạyxgcc Tầobgzm.

Nếzywzu nhưhojg đyfzicbtp Mạyxgcc Tầobgzm biếzywzt đyfziưhojgjjmnc tấvliot cảbtbk chuyệkafon nàmvxiy đyfzipspfu làmvximzeh ta lêmkhsn kếzywz hoạyxgcch,dựrweea vàmvxio sựrwee thờmzyh ơurqnlzmay giờmzyh củmzyha anh ấvlioy dàmvxinh cho cômzeh ta,chắdnaic chắdnain sẽsguldiuxng lýcbtp do nàmvxiy đyfzicbtp chia tay vớzokqi cômzeh ta,cômzeh ta nhấvliot đyfzikhcenh khômzehng thểcbtp đyfzicbtp việkafoc nàmvxiy xảbtbky ra đyfziưhojgjjmnc,cho nêmkhsn…átcehnh mắdnait củmzyha Bạyxgcch Linh trầobgzn ngậeippp thùdiux hậeippn.

Tấvliot cảbtbk nhữyfzing ngưhojgmzyhi biếzywzt đyfziưhojgjjmnc chuyệkafon nàmvxiy đyfzipspfu phảbtbki chếzywzt.

Ngay cảbtbk nhữyfzing ngưhojgmzyhi đyfziiềpspfu tra việkafoc nàmvxiy—đyfzipspfu phảbtbki chếzywzt hếzywzt cômzeh ta mớzokqi yêmkhsn tâlzmam.

“Bạyxgcch Linh?”

“Ừnqhj.”Bạyxgcch linh đyfzikhcenh thầobgzn lạyxgci,tieeso tụlzorc hỏnqhji ngưhojgmzyhi đyfziàmvxin ômzehng trong đyfziiệkafon thoạyxgci, “Anh cósepk biếzywzt bọttbyn ho đyfziang đyfzii tớzokqi bệkafonh việkafon nàmvxio khômzehng?”

“Lạyxgci còmwktn cósepk thểcbtpmvxi bệkafonh việkafon nàmvxio,bệkafonh việkafon Phụlzorc Hoa củmzyha Mạyxgcc gia.”

Bạyxgcch Linh cau màmvxiy,thếzywz thìurqnmvxing dễgfyo xửurqncbtp rồvlioi.

“Đfsleưhojgjjmnc rồvlioi,tômzehi biếzywzt rồvlioi,thờmzyhi gian gầobgzn đyfziâlzmay nếzywzu khômzehng cósepk việkafoc gìurqn thìurqn đyfzimzyhng tìurqnm tômzehi.trátcehnh đyfzicbtp ngưhojgmzyhi khátcehc phátceht hiệkafon.”

Ngưhojgmzyhi đyfziàmvxin ômzehng giọttbyng trầobgzm xuốlzorng, “Bạyxgcch Linh,thếzywz khi nàmvxio em mớzokqi tớzokqi chỗcbtp củmzyha tômzehi,tômzehi nhớzokq em rấvliot lâlzmau rồvlioi…”

Bạyxgcch linh nhẫzzhpn nhịkhcen sựrweezzhpm ghésepkt,ứgovong phósepk ngưhojgmzyhi đyfziàmvxin ômzehng đyfziósepk, “Thờmzyhi gian gầobgzn đyfziâlzmay tômzehi khômzehng rảbtbknh,anh cũwjzhng biếzywzt hoàmvxin cảbtbknh bâlzmay giờmzyh củmzyha tômzehi đyfziósepkyfzikhcea vịkhce củmzyha tômzehi ởdfdu Mạyxgcc gia râlzmat tầobgzm thưhojgmzyhng,bâlzmay giờmzyh đyfzigovoa bésepk lạyxgci khômzehng còmwktn nữyfzia…”

Giong ngưhojgmzyhi đyfziàmvxin ômzehng đyfziósepk trầobgzm xuốlzorng, “Mạyxgcc Oanh Oanh hạyxgci chếzywzt con củmzyha chúpzeing ta,tômzehi đyfziãmaks cho cômzeh ta thâlzman bạyxgci danh liệkafot rồvlioi,Bạyxgcch Linh,hay làmvxi em rờmzyhi khỏnqhji Mạyxgcc gia,anh thấvlioy,anh ta cơurqn bảbtbkn đyfziâlzmau cósepk thíuhthch gìurqn em,anh ta bâlzmay giờmzyh trong tim chỉnybmsepkmzeh Tốlzor,tômzehi khômzehng tin làmvxi em khômzehng nhìurqnn ra,nếzywzu đyfziãmaks nhưhojg vậeippy,thìurqn hai ngưhojgmzyhi chia tay hòmwkta bìurqnnh,tớzokqi lúpzeic đyfziósepk chúpzeing ta ởdfdumkhsn nhau…”

“Khômzehng bao giờmzyh. “Bạyxgcch Linh hésepkt lêmkhsn, “Tômzehi khômzehng bao giờmzyh rờmzyhi khỏnqhji Mạyxgcc gia,nhấvliot đyfzikhcenh khômzehng bao giờmzyh.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.