Boss Trở Thành Chồng

Chương 382 :

    trước sau   
Tim Trưbyypơreotng Hâfoadn đrfvoqndhp mạrxjxnh, thửhpzwjltyi gìcdlz?

keycnh Mạrxjxc quay ngưbyyphprvi qua nhìcdlzn Trưbyypơreotng Hâfoadn, trong bófqodng tốnpqdi anh chỉreotfqod thểrfvo nhìcdlzn thấhprvy gájltyy côrzmn, nhưbyypng sựmllm đrfvotbhc phòeejyng củrdfua Lãkeycnh Mạrxjxc rấhprvt cao, từcdxdreoti thởrsam củrdfua côrzmn anh cũcnofng biếqrkpt côrzmn chưbyypa hềtbhc ngủrdfu, anh kédrugo vai côrzmn lạrxjxi, xoay ngưbyyphprvi côrzmn qua phíudyaa mìcdlznh, anh nhìcdlzn vàmllmo mắfqodt côrzmn, cófqod chúgoatt khôrzmnng chắfqodc chắfqodn, “Anh cófqod thểrfvo thửhpzw, thửhpzw chỉreot quen vớrxjxi mộeenjt mìcdlznh em.”

Trưbyypơreotng Hâfoadn níudyan thởrsam, trợrfvon to mắfqodt.

Vừcdxda mớrxjxi xong.....anh ta nófqodi cájltyi gìcdlz?

keycnh Mạrxjxc mởrsam đrfvoèzaeqn đrfvomllmu giưbyyphprvng, ájltynh đrfvoèzaeqn vàmllmng dịqrkpu nhẹotrv chiếqrkpu xuốnpqdng hai ngưbyyphprvi, ájltynh mắfqodt củrdfua Lãkeycnh Mạrxjxc cũcnofng dịqrkpu lạrxjxi, “Anh nghĩdbqv mộeenjt hồujyti, anh sẽavnu khôrzmnng đrfvorfvo em rờhprvi xa anh, cũcnofng khôrzmnng muốnpqdn édrugp em, cho nêhfcmn cájltych tốnpqdt nhấhprvt làmllm anh sẽavnu thửhpzw chỉreothfcmu mộeenjt ngưbyyphprvi phụvfph nữavnumllm em.”

rzmn..khôrzmnng nghe nhầmllmm chứqrkp?


Trưbyypơreotng Hâfoadn kinh ngạrxjxc.

“Anh, anh nófqodi lạrxjxi lầmllmn nữavnua!”

“Anh nófqodi làmllm, anh đrfvoujytng ýdbqv thửhpzw, đrfvorfvo xem xem anh chỉreotfqod mộeenjt ngưbyyphprvi phụvfph nữavnufqod đrfvoưbyyprfvoc khôrzmnng.” Lãkeycnh Mạrxjxc giọenvang nghiêhfcmm túgoatc nhắfqodc lạrxjxi mộeenjt lầmllmn nữavnua, “Anh nghĩdbqv kỹhprv rồujyti, đrfvoâfoady cófqod thểrfvomllm chiếqrkpc chìcdlza khófqoda đrfvorfvo giảgzffi quyếqrkpt vấhprvn đrfvotbhcmllmy, anh muốnpqdn vìcdlz em màmllm thửhpzw mộeenjt lầmllmn, nhưbyypng anh khôrzmnng biếqrkpt cófqod đrfvoưbyyprfvoc hay khôrzmnng.....”

keycnh Mạrxjxc còeejyn chưbyypa nófqodi dứqrkpt lờhprvi, Trưbyypơreotng Hâfoadn đrfvoãkeyc ôrzmnm chặxesqt lấhprvy anh, “Chỉreot cầmllmn anh chịqrkpu thửhpzw..... thửhpzwmllm đrfvoưbyyprfvoc rồujyti.”

Trưbyypơreotng Hâfoadn cảgzffm đrfvoeenjng thiếqrkpu chúgoatt khófqodc.

Trưbyyprxjxc giờhprvrzmn chưbyypa từcdxdng nghĩdbqv, mộeenjt ngưbyyphprvi đrfvoàmllmn ôrzmnng đrfvoeenjc đrfvojltyn nhưbyypkeycnh Mạrxjxc lạrxjxi vìcdlzrzmnmllmfqodi ra nhữavnung lờhprvi nhưbyyp vậqndhy, côrzmn đrfvoujytng ýdbqv cho anh mộeenjt cơreot hộeenji, cũcnofng cho cảgzff hai mộeenjt cơreot hộeenji.

“Lãkeycnh Mạrxjxc, chỉreot cầmllmn anh đrfvoujytng ýdbqv thửhpzw, em sẽavnursamhfcmn cạrxjxnh anh.”

“Anh vẫztxwn chưbyypa nófqodi xong,.” Vớrxjxi cájltyi ôrzmnm tìcdlznh nguyệevthn, anh chưbyypa bao giờhprv từcdxd chốnpqdi, anh đrfvoưbyypa tay ôrzmnm lấhprvy Trưbyypơreotng Hâfoadn, nhìcdlzn côrzmn vui sưbyyprxjxng ngoàmllmi dựmllmudyanh, trong lòeejyng anh cũcnofng vui theo. “Đwzpcưbyypơreotng nhiêhfcmn rồujyti, nếqrkpu lầmllmn thửhpzwmllmy màmllm thàmllmnh côrzmnng thìcdlz tựmllm khắfqodc làmllm tốnpqdt nhấhprvt, nhưbyypng nếqrkpu khôrzmnng đrfvoưbyyprfvoc, đrfvoếqrkpn lúgoatc đrfvoófqod anh cũcnofng khôrzmnng buôrzmnng tay đrfvoâfoadu, cófqod khiếqrkpn em trởrsamhfcmn đrfvohfcmn rồujyt anh cũcnofng sẽavnu giữavnu em bêhfcmn cạrxjxnh.”

“Cájltyi nàmllmy đrfvoếqrkpn lúgoatc đrfvoófqod hẵqndhng nófqodi.”

Nguyệevthn vọenvang củrdfua Trưbyypơreotng Hâfoadn khájlty đrfvootrvp đrfvoavnu, nhỡujytkeycnh Mạrxjxc thàmllmnh côrzmnng thậqndht thìcdlz sao.

Mặxesqc dùhprvjltyc suấhprvt gầmllmn bằzaeqng khôrzmnng.

Đwzpcãkeyc quyếqrkpt đrfvoqrkpnh xong, hai ngưbyyphprvi đrfvotbhcu vui vẻzofj lạrxjxi. Lãkeycnh Mạrxjxc hơreotn hai thájltyng nay chưbyypa đrfvovfphng vàmllmo phụvfph nữavnu, bâfoady giờhprv ôrzmnm Trưbyypơreotng Hâfoadn trong lòeejyng, anh lậqndhp tứqrkpc thấhprvy cơreot thểrfvofqod phảgzffn ứqrkpng, Trưbyypơreotng Hâfoadn vẫztxwn đrfvoang ngủrdfuhprvi trong vui sưbyyprxjxng màmllm khôrzmnng hềtbhc phájltyt giájltyc sựmllm khájltyc thưbyyphprvng củrdfua cơreot thểrfvo anh.

keycnh Mạrxjxc tạrxjxm thờhprvi cũcnofng khôrzmnng muốnpqdn phájlty hoạrxjxi bầmllmu khôrzmnng khíudya hạrxjxnh phúgoatc nhưbyyp vậqndhy.


Anh đrfvoưbyypa tay vuốnpqdt májltyi tófqodc dàmllmi củrdfua côrzmn, “Nếqrkpu đrfvoãkeyc quyếqrkpt đrfvoqrkpnh xong rồujyti, vậqndhy khi nàmllmo em đrfvoqrkpnh vềtbhc vớrxjxi anh?”

“Đwzpcrfvo hai hôrzmnm nữavnua đrfvoãkeyc.” Trưbyypơreotng Hâfoadn cũcnofng ởrsam nhàmllm tổfoad củrdfua Tiêhfcmu Lăudyang mộeenjt thờhprvi gian, cũcnofng cófqod cảgzffm tìcdlznh vớrxjxi nhữavnung ngưbyyphprvi ởrsam đrfvoâfoady, đrfvoxesqc biệevtht làmllmrzmn Tốnpqd, côrzmnmllmng tiếqrkpp xúgoatc vớrxjxi Tôrzmn Tốnpqdmllmng thấhprvy côrzmn giốnpqdng vớrxjxi Tốnpqd Tốnpqd, nhưbyypng côrzmn hiểrfvou Tốnpqd Tốnpqd đrfvoãkeyc khôrzmnng còeejyn nữavnua. Trưbyypơreotng Hâfoadn cưbyypujyti lêhfcmn ngựmllmc Lãkeycnh Mạrxjxc, tim anh đrfvoqndhp chậqndhm hơreotn ngưbyyphprvi bìcdlznh thưbyyphprvng đrfvoôrzmni chúgoatt nhưbyypng rấhprvt cófqod lựmllmc. Côrzmn mớrxjxi yêhfcmn tâfoadm, “Thếqrkpmllmo thìcdlz mai cũcnofng phảgzffi nófqodi vớrxjxi Tôrzmn Tốnpqdmllm mọenvai ngưbyyphprvi bêhfcmn đrfvoófqod, thờhprvi gian nàmllmy Tiêhfcmu lãkeyco gia đrfvoãkeyci em khôrzmnng bạrxjxc, còeejyn Tiêhfcmu Lăudyang nữavnua, Tiêhfcmu Lăudyang làmllm ôrzmnng chủrdfu củrdfua em, anh ta cũcnofng khôrzmnng truy cứqrkpu trájltych nhiệevthm khi em khôrzmnng đrfvoi diễcdlzn.....đrfvorfvoi ngàmllmy kia hoặxesqc làmllm ngàmllmy kìcdlza em hẵqndhng vềtbhc vậqndhy, ngàmllmy kia làmllm 25 tếqrkpt, ngàmllmy kìcdlza làmllm 26 tếqrkpt, lúgoatc vềtbhccnofng cófqod thểrfvo chuẩhfcmn bịqrkpjltyc thứqrkp đrfvorfvo đrfvoófqodn năudyam mớrxjxi rồujyti.”

“Đwzpcưbyyprfvoc.”

foadm trạrxjxng Lãkeycnh Mạrxjxc khájlty tốnpqdt, lúgoatc nàmllmy Trưbyypơreotng Hâfoadn cófqod đrfvoòeejyi trăudyang đrfvoòeejyi sao, xem ra anh cũcnofng sẽavnu nghĩdbqvjltych.

“Còeejyn nữavnua, em vớrxjxi Từcdxd Dịqrkpch khôrzmnng hềtbhcfqod chuyệevthn gìcdlz, lầmllmn trưbyyprxjxc làmllm đrfvoúgoatng lúgoatc chụvfphp ảgzffnh mẫztxwu, vềtbhc muộeenjn quájltyhfcmn anh ấhprvy mớrxjxi chởrsam em vềtbhc, anh khôrzmnng thấhprvy em còeejyn khôrzmnng đrfvorfvo anh ta vàmllmo cổfoadng chung cưbyyp sao.....hai thájltyng nay em khôrzmnng hềtbhc liêhfcmn lạrxjxc vớrxjxi bêhfcmn ngoàmllmi, làmllmm sao màmllmfqodi chuyệevthn đrfvoưbyyprfvoc vớrxjxi Từcdxd Dịqrkpch? Anh đrfvocdxdng nghe ngưbyyphprvi khájltyc nófqodi bừcdxda.

Nếqrkpu nhưbyypkeycnh Mạrxjxc đrfvoãkeyc đrfvoujytng ýdbqv thay đrfvofoadi bảgzffn thâfoadn, Trưbyypơreotng Hâfoadn cũcnofng đrfvoujytng ýdbqv giảgzffi thíudyach vớrxjxi anh, “Còeejyn chuyệevthn show truyềtbhcn hìcdlznh vềtbhccdlznh yêhfcmu kia, nếqrkpu anh cảgzffm thấhprvy khôrzmnng chấhprvp nhậqndhn đrfvoưbyyprfvoc em cũcnofng cófqod thểrfvo từcdxd chốnpqdi côrzmnng việevthc ấhprvy, cùhprvng lắfqodm làmllm mấhprvt chúgoatt tiềtbhcn phạrxjxt, dùhprv sao cũcnofng làmllm anh trảgzff cho em.”

keycnh Mạrxjxc khôrzmnng ngờhprvcdlz mộeenjt câfoadu nófqodi củrdfua anh màmllm thájltyi đrfvoeenj củrdfua côrzmn thay đrfvofoadi hẳmmoon nhưbyyp vậqndhy, phúgoatt chốnpqdc thấhprvy càmllmng hưbyypng phấhprvn hơreotn.

Thựmllmc ra anh khôrzmnng hềtbhc đrfvorfvofoadm côrzmn đrfvoófqodng phim gìcdlz vớrxjxi vai gìcdlz, anh chỉreot đrfvorfvo ýdbqv nhữavnung ngưbyyphprvi đrfvoàmllmn ôrzmnng xung quanh côrzmn. Trưbyypơreotng Hâfoadn đrfvoãkeycfqodi khôrzmnng hềtbhcfqodcdlz vớrxjxi Từcdxd Dịqrkpch vậqndhy anh cũcnofng chẳmmoong còeejyn gìcdlz phảgzffi bậqndhn tâfoadm.

“Chỉreot cầmllmn em khôrzmnng cófqod hứqrkpng vớrxjxi têhfcmn Từcdxd Dịqrkpch kia, anh cũcnofng chẳmmoong édrugp em từcdxd bỏtpwx hợrfvop đrfvoujytng, em thíudyach làmllm đrfvoưbyyprfvoc rồujyti, vui vẻzofj thìcdlz quay, khôrzmnng thíudyach thìcdlz bảgzffo anh, anh sẽavnu nộeenjp tiềtbhcn hủrdfuy hợrfvop đrfvoujytng cho.”

“Tốnpqdt vậqndhy sao?” Trưbyypơreotng Hâfoadn ngẩhfcmng đrfvomllmu nhìcdlzn Lãkeycnh Mạrxjxc khôrzmnng dájltym tin.

“Đwzpcưbyypơreotng nhiêhfcmn.”

“Hìcdlzcdlz” Tâfoadm trạrxjxng Trưbyypơreotng Hâfoadn vui đrfvoeenjt xuấhprvt, côrzmn ôrzmnm chặxesqt lấhprvy Lãkeycnh Mạrxjxc.

gzff vớrxjxi nhau 7 năudyam, hôrzmnm nay làmllm ngàmllmy côrzmn vui nhấhprvt, trong 7 năudyam côrzmn chỉreothfcmn giưbyyphprvng vàmllm rấhprvt íudyat tâfoadm tìcdlznh vớrxjxi anh, nhưbyypng hôrzmnm nay côrzmn thấhprvy trájltyi tim hai ngưbyyphprvi ởrsam ngay sájltyt bêhfcmn nhau.


Trưbyypơreotng Hâfoadn vui sưbyyprxjxng lăudyan lộeenjn trong lòeejyng Lãkeycnh Mạrxjxc.

Rấhprvt nhanh, côrzmn cảgzffm thấhprvy cófqodcdlz khôrzmnng đrfvoúgoatng.

rzmn dừcdxdng lạrxjxi, đrfvotpwx mặxesqt nhìcdlzn Lãkeycnh Mạrxjxc, “Cájltyi têhfcmn cầmllmm thúgoatmllmy, nhữavnung lúgoatc thếqrkpmllmy màmllm anh.....”

Đwzpcâfoady chíudyanh làmllm sựmllm khájltyc biệevtht rõyhoamllmng nhấhprvt giữavnua đrfvoàmllmn ôrzmnng vàmllm đrfvoàmllmn bàmllm.

Đwzpcàmllmn bàmllmmllm đrfvoeenjng vậqndht cảgzffm tíudyanh, dưbyyprxjxi khôrzmnng khíudya thưbyyp giãkeycn nhưbyyp vậqndhy sẽavnumllmng thíudyach giao tâfoadm hơreotn.

Đwzpcàmllmn ôrzmnng làmllm đrfvoeenjng vậqndht tưbyyp duy bằzaeqng nửhpzwa bêhfcmn dưbyyprxjxi, thíudyach đrfvoàmllmn bàmllm tựmllm ngãkeycmllmo lòeejyng, ấhprvm hưbyypơreotng nhuyễcdlzn ngọenvac trong tay, bêhfcmn dưbyyprxjxi lậqndhp tứqrkpc khôrzmnng nghe lờhprvi.

“Cuốnpqdi cùhprvng em cũcnofng phájltyt hiệevthn ra.” Lãkeycnh Mạrxjxc cảgzffm thájltyn, anh đrfvoãkeycbyypơreotng rấhprvt lâfoadu rồujyti.

“Sao anh dêhfcm thếqrkp!”

“Em phảgzffi hiểrfvou cho mộeenjt thằzaeqng đrfvoàmllmn ôrzmnng hai thájltyng khôrzmnng đrfvovfphng vàmllmo phụvfph nữavnu, hơreotn nữavnua ngưbyyphprvi phụvfph nữavnucdlznh thíudyach nằzaeqm trong lòeejyng mìcdlznh màmllm khôrzmnng cófqod cảgzffm giájltyc thìcdlz chắfqodc chắfqodn làmllm liệevtht dưbyypơreotng.” Lãkeycnh Mạrxjxc lậqndht mìcdlznh đrfvoèzaeqrzmn xuốnpqdng dưbyyprxjxi thâfoadn, cưbyyphprvi nham hiểrfvom, “Khi nãkeycy quêhfcmn nófqodi vớrxjxi em, anh cófqod thểrfvo thửhpzw khôrzmnng đrfvovfphng vàmllmo ngưbyyphprvi phụvfph nữavnu khájltyc, nhưbyypng cófqod mộeenjt đrfvoiềtbhcu kiệevthn đrfvohprvy——Em phảgzffi dùhprvng bảgzffn thâfoadn mìcdlznh đrfvorfvomllmm anh hàmllmi lòeejyng, cófqod bảgzffn lĩdbqvnh thìcdlz vắfqodt kiệevtht anh đrfvoi, đrfvorfvo anh khỏtpwxi cófqod sứqrkpc màmllm đrfvoi tìcdlzm ngưbyyphprvi khájltyc.”

“Lãkeycnh Mạrxjxc, ưbyyp.....”

keycnh Mạrxjxc trựmllmc tiếqrkpp dùhprvng nụvfphrzmnn nófqodng bỏtpwxng nófqodi vớrxjxi côrzmnbyypu cầmllmu.

Nhữavnung lúgoatc thếqrkpmllmy, anh khôrzmnng muốnpqdn nghe nhữavnung lờhprvi khôrzmnng liêhfcmn can.”

……

rzmnm sau

jltyng sớrxjxm Lãkeycnh Mạrxjxc đrfvoãkeyc tỉreotnh dậqndhy, giảgzffi quyếqrkpt đrfvoưbyyprfvoc mộeenjt cájltyi cảgzff ngưbyyphprvi đrfvotbhcu khoan khoájltyi, phong đrfvoeenj hẳmmoon ra. Lúgoatc ăudyan sájltyng, Tiêhfcmu Lăudyang vàmllmrzmn Tốnpqd nhìcdlzn nhau mộeenjt hồujyti khôrzmnng nófqodi gìcdlz, lãkeyco gia cũcnofng làmllm ngưbyyphprvi từcdxdng trảgzffi, nhìcdlzn Lãkeycnh Mạrxjxc lôrzmnng màmllmy nhưbyyprxjxn lêhfcmn, ôrzmnng cũcnofng khôrzmnng nófqodi gìcdlz. Tiêhfcmu Quốnpqdc Cưbyyphprvng khôrzmnng liêhfcmn can cũcnofng chẳmmoong đrfvorfvofoadm đrfvoếqrkpn Lãkeycnh Mạrxjxc, chỉreotfqod Tiêhfcmu mẫztxwu cau màmllmy nhìcdlzn anh.

keycnh Mạrxjxc rõyhoamllmng làmllm quájlty phấhprvn chấhprvn, đrfvoếqrkpn Tiểrfvou Thấhprvt vàmllm Cảgzffnh Thụvfphy cũcnofng thấhprvy đrfvoưbyyprfvoc sựmllm khájltyc thưbyyphprvng củrdfua anh.

“Chúgoatkeycnh Mạrxjxc ơreoti, cófqod phảgzffi chúgoat vừcdxda nhặxesqt đrfvoưbyyprfvoc tiềtbhcn khôrzmnng? Dìcdlzfoadn đrfvoâfoadu ạrxjx?”

keycnh Mạrxjxc tâfoadm tíudyanh vui vẻzofj, gắfqodp cho Tiểrfvou Thấhprvt mộeenjt chiếqrkpc bájltynh bao nhỏtpwx rồujyti xoa xoa đrfvomllmu côrzmndrug, “Khôrzmnng phảgzffi làmllm chúgoat nhặxesqt đrfvoưbyyprfvoc tiềtbhcn đrfvoâfoadu, chỉreotmllm chúgoatfqod chuyệevthn vui thôrzmni, dìcdlzfoadn củrdfua chájltyu tốnpqdi qua ngủrdfu muộeenjn nêhfcmn bâfoady giờhprv vẫztxwn chưbyypa dậqndhy, cájltyc chájltyu nhớrxjx đrfvocdxdng lêhfcmn làmllmm phiềtbhcn dìcdlz nhédrug, đrfvorfvoi tốnpqdi nay chúgoat đrfvoếqrkpn mang kẹotrvo cho ăudyan.”

“A. Tốnpqdi nay chúgoatcnofng đrfvoếqrkpn ạrxjx?”

keycnh Mạrxjxc nhưbyyprxjxn màmllmy, “Sao vậqndhy? Tiểrfvou Thấhprvt khôrzmnng hoan nghêhfcmnh chúgoat àmllm?”

Khôrzmnng thểrfvo khôrzmnng nófqodi, lúgoatc mặxesqt màmllmy Lãkeycnh Mạrxjxc thưbyyp giãkeycn, anh khájlty đrfvootrvp trai. Tiểrfvou Thấhprvt nhìcdlzn Lãkeycnh Mạrxjxc, thiếqrkpu chúgoatt rơreoti nưbyyprxjxc miếqrkpng, “Khôrzmnng đrfvoâfoadu, khôrzmnng đrfvoâfoadu, Tiểrfvou Thấhprvt còeejyn mong chúgoat đrfvoếqrkpn chơreoti thưbyyphprvng xuyêhfcmn cơreot.”

Íhkmxt nhấhprvt chúgoat đrfvoếqrkpn chơreoti, mẹotrv củrdfua daddy sẽavnu khôrzmnng soi mófqodi ma mi nữavnua.

byypơreotng mặxesqt Lãkeycnh Mạrxjxc càmllmng nởrsam rộeenj, vỗqrkp vỗqrkphfcmn đrfvomllmu con bédrug, anh cưbyyphprvi hếqrkpt sứqrkpc mãkeycn nguyệevthn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.