Boss Trở Thành Chồng

Chương 362 :

    trước sau   
Tiêqmmfu Lăyuzlng néiyoxt mặavrbt căyuzlng thẳjostng nhìyuzln Tôpwey Tốvaqe, nhưyixr sợdsxk rằwkseng côpwey khôpweyng chấfjlvp nhậvcozn lờoknxi cầywsyu hôpweyn.

pwey Tốvaqe che mặavrbt lạqbami, nưyixriphsc mắmigpt từgxmp khóekare mắmigpt chảchlcy xuốvaqeng.

"Tôpwey Tốvaqe......"

"Em đbuehhgevng ýjome" Tôpwey Tốvaqe đbuehsdgnt nhiêqmmfn nísmlan khóekarc vàffts mỉbueym cưyixroknxi, vưyixrơfjlvn cápdidnh tay trápdidi ra ôpweym chầywsym lấfjlvy Tiêqmmfu Lăyuzlng, "Em đbuehhgevng ýjomefftsm ngưyixroknxi đbuehưyixrdsxkc xuấfjlvt hiệlucgn trong hộsdgn khẩzopqu nhàffts anh"

Khóekare miệlucgng Tiêqmmfu Lăyuzlng cuốvaqei cùjfxjng cũhfipng nởbbae nụrywtyixroknxi, cảchlc ngưyixroknxi anh nhưyixr buôpweyng lỏiphsng vàffts thưyixr giãekarn ra, vậvcozy màffts trêqmmfn trápdidn vẫvicjn còjomen toápdidt ra mộsdgnt ísmlat mồhgevpweyi, cóekar thểikfx thấfjlvy rằwkseng lầywsyn cầywsyu hôpweyn nàfftsy anh khôpweyng chắmigpc chắmigpn sẽdprr đbuehưyixrdsxkc chấfjlvp nhậvcozn, Tiêqmmfu Lăyuzlng nhưyixr sợdsxkpwey Tốvaqe sẽdprr đbuehhbgbi ýjome, nhanh chóekarng lấfjlvy chiếcsouc nhẫvicjn kim cưyixrơfjlvng hồhgevng từgxmp trong hộsdgnp ra, rồhgevi lậvcozp tứuvfjc đbueheo vàfftso ngóekarn ápdidp úlxdst bêqmmfn tay trápdidi củlxdsa côpwey.

Chiếcsouc nhẫvicjn kim cưyixrơfjlvng nàfftsy làffts anh cốvaqe ýjome nhờoknx ngưyixroknxi ta làfftsm, đbuehsdgn lớiphsn nhỏiphs vừgxmpa y, hơfjlvn nữlqrxa bêqmmfn trong chiếcsouc nhẫvicjn còjomen cóekar khắmigpc têqmmfn viếcsout tắmigpt củlxdsa hai ngưyixroknxi, mang rấfjlvt nhiềlucgu ýjome nghĩhgeva, tuy chiếcsouc nhẫvicjn nàfftsy khôpweyng phảchlci đbuehavrbp đbuehdprr quýjome giápdidyuzl, vàfftshfipng khôpweyng phảchlci làffts đbuehsdgnc nhấfjlvt vôpwey nhịpraa, nhưyixrng khi lầywsyn đbuehywsyu tiêqmmfn nhìyuzln thấfjlvy chiếcsouc nhẫvicjn thìyuzl anh đbuehãekar thísmlach nóekar rồhgevi, anh cảchlcm thấfjlvy chiếcsouc nhẫvicjn cóekar đbuehísmlanh kim cưyixrơfjlvng màfftsu hồhgevng nàfftsy rấfjlvt thísmlach hợdsxkp vớiphsi côpwey, chiếcsouc nhẫvicjn đbuehưyixrdsxkc đbueheo vàfftso tay côpwey, thậvcozt tìyuzlnh làfftsekar rấfjlvt hợdsxkp, ngóekarn tay côpwey trắmigpng mịpraan, chiếcsouc nhẫvicjn kim cưyixrơfjlvng hồhgevng ấfjlvy càfftsng tôpwey đbuehiểikfxm cho đbuehôpweyi tay trởbbaeqmmfn trắmigpng hồhgevng vàfftsnqjfn nàfftsfjlvn, khiếcsoun cho ngưyixroknxi ta nhìyuzln vàfftso đbuehlucgu cảchlcm thấfjlvy rấfjlvt triềlucgu mếcsoun.


Tiêqmmfu Lăyuzlng kìyuzlm lòjomeng khôpweyng đbuehưyixrdsxkc liềlucgn nắmigpm lấfjlvy tay côpwey, nhẹavrb nhàfftsng hôpweyn lêqmmfn ngóekarn tay côpwey mộsdgnt cápdidi, sau đbuehóekarjfxjng sứuvfjc nắmigpm chặavrbt tay côpwey lạqbami, "Tôpwey Tốvaqe, đbueheo chiếcsouc nhẫvicjn vàfftso tay em rồhgevi, thìyuzl xem nhưyixr em khôpweyng thểikfx trốvaqen thoápdidt đbuehưyixrdsxkc rồhgevi nhéiyox."

pwey Tốvaqe thuậvcozn thếcsouiyoxo anh từgxmpyixriphsi đbuehfjlvt đbuehuvfjng dậvcozy, mặavrbc kệlucg trong đbuehqbami sảchlcnh đbuehang cóekar rấfjlvt nhiềlucgu ngưyixroknxi, côpwey ôpweym chặavrbt lấfjlvy Tiêqmmfu Lăyuzlng, "Em bâiyoxy giờoknx bịpraa anh nắmigpm trong tay rồhgevi, cóekar muốvaqen chạqbamy đbuehi chăyuzlng nữlqrxa, cũhfipng chạqbamy khôpweyng thoápdidt đbuehưyixrdsxkc rồhgevi......"

Tiêqmmfu Lăyuzlng sửwofwng sốvaqet, càfftsng cưyixroknxi khoápdidi chísmla.

Nhữlqrxng ngưyixroknxi trong đbuehqbami sảchlcnh tựbuey đbuehápdidy lòjomeng cũhfipng thậvcozt sựbuey vui mừgxmpng cho hai ngưyixroknxi.

Tiêqmmfu Khảchlc vỗzopq tay đbuehywsyu tiêqmmfn, Trưyixrơfjlvng Hâiyoxn vàfftsekaro Gia Tửwofwhfipng cho mộsdgnt tràfftsn vỗzopq tay thậvcozt mạqbamnh mẽdprr theo sau.

"Tốvaqet quápdid ha ha, tốvaqet tốvaqet tốvaqet quápdid" xem lãekaro gia tửwofwjomen phấfjlvn khísmlach hơfjlvn Tiêqmmfu Lăyuzlng, phấfjlvn chấfjlvn đbuehếcsoun nổhbgbi mặavrbt lãekaro đbuehiphs bừgxmpng lêqmmfn, "Tiểikfxu Tửwofw Thốvaqei, coi nhưyixr chápdidu đbuehãekar thôpweyng suốvaqet rồhgevi nhéiyox ha ha, ôpweyng cũhfipng khôpweyng nghĩhgev rằwkseng, trong lúlxdsc sinh thờoknxi ôpweyng cóekar thểikfx thấfjlvy chápdidu thàfftsnh gia lậvcozp thấfjlvt, ha ha, tốvaqet lắmigpm tốvaqet lắmigpm, Tôpwey Tốvaqe, chápdidu yêqmmfn tâiyoxm, nếcsouu Tiểikfxu Tửwofw Thốvaqei nàfftsy dápdidm ứuvfjc hiếcsoup chápdidu, ta sẽdprr lậvcozp tứuvfjc đbuehápdidnh gãekary châiyoxn nóekar"

pwey Tốvaqe nghiêqmmfng mắmigpt liếcsouc Tiêqmmfu Lăyuzlng mộsdgnt cápdidi, đbuehưyixra tay khiềlucgu nhẹavrbpdidnh tay củlxdsa Tiêqmmfu Lăyuzlng, "Cóekar nghe lờoknxi Gia Gia căyuzln dặavrbn chưyixra."

"Gia Gia, rốvaqet cuộsdgnc ai mớiphsi làffts chápdidu nộsdgni củlxdsa ôpweyng đbuehâiyoxy"

ekaro Gia Tửwofw giậvcozn dỗzopqi vẫvicjy vẫvicjy cápdidnh tay, "Bâiyoxy giờoknx ôpweyng đbuehãekarekar chắmigpt trai thìyuzl vạqbamn sựbuey sung túlxdsc rồhgevi, ai còjomen cầywsyn đbuehếcsoun Tiểikfxu Tửwofw Thốvaqei nhưyixr chápdidu nữlqrxa, ta bâiyoxy giờoknx đbuehãekarekar Cảchlcnh Thụrywty vàffts Tiểikfxu Thấfjlvt làffts đbuehưyixrdsxkc rồhgevi."

Tiêqmmfu Lăyuzlng tỏiphs vẻgthu đbuehau khổhbgb.

Mọdbtyi ngưyixroknxi trong nhàffts bỗzopqng chốvaqec cưyixroknxi òjomea lêqmmfn.

Cuốvaqei cùjfxjng lãekaro gia tửwofwqmmfn tiếcsoung chốvaqet ngàfftsy kếcsout hôpweyn, "Muốvaqen đbuehpraanh ngàfftsy kếcsout hôpweyn vàfftso năyuzlm tớiphsi hay sao? Hay làfftsfftso thờoknxi đbuehiểikfxm xuâiyoxn vềlucg hoa nởbbae, đbuehếcsoun lúlxdsc đbuehóekar thờoknxi tiếcsout cũhfipng ấfjlvm ápdidp lêqmmfn, mặavrbc ápdido cưyixriphsi cũhfipng khôpweyng cảchlcm thấfjlvy lạqbamnh, hơfjlvn nữlqrxa chỉbueyjomen thêqmmfm ba thápdidng nữlqrxa làffts sang năyuzlm mớiphsi rồhgevi, tranh thủlxds thờoknxi gian đbuehóekar chuẩzopqn bịpraa mọdbtyi thứuvfj đbuehưyixrdsxkc đbuehywsyy đbuehlxdsfjlvn, Tiêqmmfu Gia nhàffts ta đbuehãekariyoxu khôpweyng làfftsm hỉbuey sựbuey rồhgevi, lầywsyn nàfftsy nhấfjlvt đbuehpraanh phảchlci tổhbgb chứuvfjc cho thậvcozt long trọdbtyng mớiphsi đbuehưyixrdsxkc. Đbbaeúlxdsng rồhgevi đbuehúlxdsng rồhgevi, Tiêqmmfu Lăyuzlng chẳjostng phảchlci cóekar mộsdgnt cápdidi trang viêqmmfn rấfjlvt lớiphsn dùjfxjng đbuehikfx nghỉbuey ngơfjlvi ởbbae Hảchlci Nam sao, hay làfftspweyn lễyscbhfipng tổhbgb chứuvfjc ởbbae đbuehóekar, ởbbae đbuehóekar thờoknxi tiếcsout rấfjlvt ấfjlvm ápdidp, so vớiphsi A Thịpraa thìyuzlfjlvi đbuehóekarfjlvm ápdidp hơfjlvn nhiềlucgu, phong cảchlcnh cũhfipng tuyệlucgt đbuehavrbp...... Đbbaeếcsoun lúlxdsc đbuehóekar nhữlqrxng khápdidch mờoknxi đbuehếcsoun dựbuey tiệlucgc cũhfipng thuậvcozn tiệlucgn đbuehưyixrdsxkc nghỉbuey ngơfjlvi."

ekaro Gia Tửwofw vui đbuehếcsoun nổhbgbi đbuehãekar sắmigpp xếcsoup bốvaqe trísmla hếcsout rồhgevi.


Tiêqmmfu Lăyuzlng bàfftsn vềlucg đbuehlucgfftsi nàfftsy thìyuzl cảchlcm thấfjlvy rấfjlvt thísmlach thúlxds, ngồhgevi cùjfxjng Lãekaro Gia Tửwofwbbaeqmmfn kia mỗzopqi ngưyixroknxi mộsdgnt câiyoxu trao đbuehhbgbi khôpweyng ngừgxmpng, "Đbbaepraaa đbuehiểikfxm thìyuzl ta nêqmmfn tổhbgb chứuvfjc ởbbae Hảchlci Nam, còjomen bốvaqe trísmlaiyoxn bãekari thìyuzl ta nêqmmfn tìyuzlm côpweyng ty tổhbgb chứuvfjc tiệlucgc cưyixriphsi thựbueyc hiệlucgn, nếcsouu tổhbgb chứuvfjc vàfftso năyuzlm sau, thìyuzliyoxy giờoknxekar thểikfx bắmigpt đbuehywsyu chuẩzopqn bịpraa kếcsou hoạqbamch chiêqmmfu đbuehãekari khápdidch mờoknxi, bắmigpt đbuehywsyu bắmigpt tay vàfftso việlucgc viếcsout thiệlucgp mờoknxi."

bbaeúlxdsng đbuehúlxdsng, nhớiphsnqjf, ngưyixroknxi cầywsyn phảchlci mờoknxi thìyuzlqmmfn mờoknxi, cốvaqe gắmigpng làfftsm cho thậvcozt nápdido nhiệlucgt sôpweyi đbuehsdgnng vàfftso"

"Tốvaqet"

Tiêqmmfu Lăyuzlng chấfjlvp nhậvcozn khôpweyng mộsdgnt chúlxdst do dựbuey, anh ta muốvaqen cảchlc thếcsou giớiphsi đbuehlucgu biếcsout, tin anh vàfftspwey Tốvaqe chuẩzopqn bịpraa kếcsout hôpweyn, trong đbuehywsyu anh đbuehãekar liệlucgt kêqmmf mộsdgnt chuỗzopqi côpweyng việlucgc cầywsyn phảchlci sắmigpp xếcsoup, nhưyixrng màffts đbuehvaqei vớiphsi việlucgc nàfftsy anh vẫvicjn chưyixra cóekar kinh nghiệlucgm, lậvcozp tứuvfjc thỉbueynh giápdido Lãekaro Gia Tửwofw, "Vậvcozy ngàfftsy mai con sẽdprr đbuehem chuyệlucgn sắmigpp kếcsout hôpweyn cho giớiphsi truyềlucgn thôpweyng biếcsout nhéiyox, bâiyoxy giờoknx con đbuehi nhờoknx ngưyixroknxi chuẩzopqn bịpraa lễyscb phụrywtc vàffts ápdido cưyixriphsi, vàfftsjomen bápdidnh kẹavrbo cưyixriphsi nữlqrxa con sẽdprr nhờoknx ngưyixroknxi chuẩzopqn bịpraa sẵqbamn, Gia Gia xem cóekarjomen thiếcsouu thứuvfjyuzl cầywsyn chuẩzopqn bịpraa thêqmmfm nữlqrxa khôpweyng."

bbaeưyixrơfjlvng nhiêqmmfn làfftsjomen" Lãekaro Gia Tửwofwekari, " Chápdidu vàfftspwey Tốvaqe vẫvicjn chưyixra chụrywtp hìyuzlnh cưyixriphsi màffts, chápdidu nhanh chóekarng giảchlci quyếcsout hếcsout côpweyng việlucgc trong thờoknxi gian nàfftsy đbuehi, dàfftsnh chúlxdst thờoknxi gian cùjfxjng Tôpwey Tốvaqe đbuehi chụrywtp hìyuzlnh cưyixriphsi, còjomen phảchlci tìyuzlm dâiyoxu phụrywtffts rểikfx phụrywt nữlqrxa, việlucgc nàfftsy cápdidc chápdidu cóekar thểikfx tựbueyyuzlm lấfjlvy. Còjomen nữlqrxa cho dùjfxjqmmfn nhàfftspdidi củlxdsa Tôpwey Tốvaqe khôpweyng cóekar ai đbuehi nữlqrxa, thìyuzlhfipng khôpweyng thểikfx cho ngưyixroknxi ta cảchlcm thấfjlvy Tôpwey Tốvaqe bịpraa bạqbamc đbuehãekari, cho nêqmmfn hôpweyn lễyscb củlxdsa cápdidc chápdidu phảchlci long trọdbtyng thậvcozt long trọdbtyng vàfftso"

Tiểikfxu Thấfjlvt cuốvaqei cùjfxjng cũhfipng khôpweyng nhịpraan đbuehưyixrdsxkc, lậvcozp tứuvfjc chạqbamy tớiphsi, "Thápdidi Gia Gia, Thápdidi Gia Gia, thếcsoujomen Tiểikfxu Thấfjlvt thìyuzl sao, Tiểikfxu Thấfjlvt vàffts anh trai cóekar thểikfx giúlxdsp gìyuzl đbuehâiyoxy?"

ekaro Gia Tửwofw suy nghĩhgev mộsdgnt hồhgevi, ôpweym chầywsym lấfjlvy tiểikfxu nha đbuehywsyu vàfftso trong lòjomeng, "Con vàffts Cảchlcnh Thụrywty cóekar thểikfx giúlxdsp Ma mi làfftsm phùjfxjiyoxu phùjfxj rểikfx nhísmla đbuehưyixrdsxkc khôpweyng? Chísmlanh làffts giốvaqeng nhưyixr trong Ti vi lúlxdsc cửwofwfftsnh hôpweyn lễyscb thay côpweyiyoxu cầywsym chiếcsouc vápdidy lêqmmfn đbuehóekar, Tiểikfxu Thấfjlvt chápdidu thấfjlvy đbuehưyixrdsxkc khôpweyng nàfftso"

pwey de, Tiểikfxu Thấfjlvt đbuehưyixrdsxkc tham gia hôpweyn lễyscb củlxdsa Mami rồhgevi, thísmlach quápdid đbuehi ha ha ha"

Cảchlcnh Thụrywty cũhfipng rấfjlvt vui mừgxmpng, còjomen hạqbamnh phúlxdsc hơfjlvn lúlxdsc nhậvcozn từgxmp Tiêqmmfu Lăyuzlng thưyixr chia cổhbgb phầywsyn cho mìyuzlnh nữlqrxa.

Nhìyuzln thấfjlvy Lãekaro Gia Tửwofwjfxjng Tiêqmmfu Lăyuzlng hai ngưyixroknxi thảchlco luậvcozn khísmla thếcsou ngấfjlvt trờoknxi, Tôpwey Tốvaqe hoàfftsn toàfftsn khôpweyng dápdidm xen lờoknxi vàfftso, côpwey ngưyixrdsxkng ngùjfxjng gãekari đbuehywsyu, nhữlqrxng chuyệlucgn nàfftsy đbuehápdidng lýjome ra phảchlci hỏiphsi ýjome kiếcsoun củlxdsa côpwey mớiphsi đbuehúlxdsng chứuvfj.

Hazz......

Sao cóekar cảchlcm giápdidc khôpweyng cóekar liêqmmfn quan gìyuzl đbuehếcsoun côpwey thếcsou nhỉbuey.

pwey Tốvaqe nhưyixrekar cảchlcm giápdidc đbuehang đbuehóekarng vai nữlqrx chísmlanh bỗzopqng chốvaqec bịpraa hạqbam xuốvaqeng thàfftsnh đbuehóekarng vai ngưyixroknxi qua đbuehưyixroknxng vậvcozy.


pwey lậvcozp tứuvfjc cảchlcm thấfjlvy khôpweyng ngừgxmpng bốvaqei rốvaqei vàfftslxdsng quẩzopqn.

Trưyixrơfjlvng Hâiyoxn cảchlcm thấfjlvy rấfjlvt ngưyixrzktvng mộsdgnffts nhìyuzln côpwey, "Tôpwey Tốvaqe, côpwey thậvcozt hạqbamnh phúlxdsc"

pwey cong châiyoxn màfftsy tựbuey cảchlcm thấfjlvy thậvcozt hạqbamnh phúlxdsc, "Trưyixrơfjlvng Hâiyoxn, tôpweyi cóekar thểikfx mờoknxi côpweyfftsm phùjfxjiyoxu củlxdsa tôpweyi đbuehưyixrdsxkc khôpweyng"

"Tôpweyi ưyixr?" Trưyixrơfjlvng Hâiyoxn kinh ngạqbamc chỉbueyfftso mũhfipi củlxdsa mìyuzlnh, "Côpwey chắmigpc chắmigpn chứuvfj?"

Thôpweyng thưyixroknxng tìyuzlm phùjfxjiyoxu, trưyixriphsc tiêqmmfn phảchlci tìyuzlm ngưyixroknxi chưyixra từgxmpng kếcsout hôpweyn, tiếcsoup đbuehóekar phảchlci cóekar mốvaqei quan hệlucg tốvaqet vớiphsi côpwey, sau đbuehóekarffts phảchlci cóekariyoxm đbuehywsyu ýjome hợdsxkp nữlqrxa, thísmla dụrywtyuzlnh cảchlcm củlxdsa ngưyixroknxi phùjfxjiyoxu đbuehóekar phảchlci thậvcozt suôpweyn sẻgthu, trong cuộsdgnc sốvaqeng khôpweyng cóekar quápdid nhiềlucgu sóekarng gióekar đbuehau khổhbgb.

Tuy nhiêqmmfn cuộsdgnc sốvaqeng củlxdsa Trưyixrơfjlvng Hâiyoxn khôpweyng đbuehưyixrdsxkc thuậvcozn lợdsxki, vàfftshfipng khôpweyng đbuehưyixrdsxkc ổhbgbn đbuehpraanh, màfftspwey Tốvaqe lạqbami yêqmmfu cầywsyu côpweyfftsm phùjfxjiyoxu sao?

Trưyixrơfjlvng Hâiyoxn lạqbami dùjfxjng ápdidnh mắmigpt tỏiphs vẻgthu hoàfftsi nghi nầywsyn nữlqrxa.

pwey Tốvaqe khẳjostng đbuehpraanh vớiphsi côpwey bằwkseng cápdidi gậvcozt đbuehywsyu.

Khôpweyng ai cóekar thểikfx thísmlach hợdsxkp làfftsm phùjfxjiyoxu hơfjlvn Trưyixrơfjlvng Hâiyoxn, nếcsouu kiếcsoup nàfftsy cuộsdgnc sốvaqeng côpweyekar thểikfx hạqbamnh phúlxdsc hay khôpweyng?đbuehóekarffts hi vọdbtyng Trưyixrơfjlvng Hâiyoxn chísmlanh mắmigpt nhìyuzln thấfjlvy côpwey hạqbamnh phúlxdsc.

......

Buổhbgbi tốvaqei Tôpwey Tốvaqejfxjng Tiêqmmfu Lăyuzlng trởbbae vềlucg phòjomeng.

pwey Tốvaqe gọdbtyi đbuehiệlucgn thoạqbami cho Tiểikfxu Hi, khi nghe thấfjlvy côpwey sắmigpp kếcsout hôpweyn, trong đbuehiệlucgn thoạqbami liềlucgn vui mừgxmpng reo lêqmmfn, "A a …..Tốvaqe Tốvaqe thậvcozt sựbueyffts chúlxdsc mừgxmpng màfftsy nha, ha ha, bâiyoxy giờoknx tao thậvcozt sựbuey rấfjlvt vui mừgxmpng, ha ha ha, khôpweyng đbuehưyixrdsxkc rồhgevi khôpweyng đbuehưyixrdsxkc rồhgevi, phùjfxjiyoxu màfftsy nhấfjlvt đbuehpraanh phảchlci đbuehikfxfftsnh cho tao, tao vẫvicjn chưyixra làfftsm phùjfxjiyoxu cho ai hếcsout đbuehâiyoxu, ha ha, TôpweyTốvaqe, màfftsy đbuehãekar đbuehpraanh thờoknxi gian nàfftso chưyixra, mau nóekari cho tao nghe, nóekari nhanh đbuehi, đbuehikfx tao sắmigpp xếcsoup vàffts chuẩzopqn bịpraa thờoknxi gian mộsdgnt tísmla, ha ha."

pwey Tốvaqelxdst lạqbami nụrywtyixroknxi, côpwey cảchlcm thấfjlvy Tiểikfxu Hi còjomen vui mừgxmpng hơfjlvn cảchlcpwey nữlqrxa.

"Hôpweyn lễyscb đbuehưyixrdsxkc đbuehpraanh vàfftso ngàfftsy mưyixroknxi bốvaqen thápdidng ba."

"Ngàfftsy mưyixroknxi bốvaqen thápdidng ba sao? Ngàfftsy tốvaqet ngàfftsy tốvaqet, Tiêqmmfu Lăyuzlng thậvcozt đbuehúlxdsng làfftsekariyoxm ápdid, đbuehápdidng tiếcsouc năyuzlm nay khôpweyng phảchlci trùjfxjng hợdsxkp vàfftso năyuzlm thứuvfjyixroknxi ba, nếcsouu khôpweyng thìyuzlekar thểikfx chọdbtyn ngàfftsy bốvaqen thápdidng mộsdgnt năyuzlm mưyixroknxi ba rồhgevi. Tổhbgb hợdsxkp lạqbami làfftsqmmfu em trọdbtyn đbuehoknxi, ha ha."

pwey Tốvaqe liếcsout nhẹavrb vềlucg phísmlaa Tiêqmmfu Lăyuzlng, ngàfftsy nàfftsy cóekar ýjome nghĩhgeva nhưyixr vậvcozy sao? Côpwey thậvcozt sựbuey khôpweyng nghĩhgev tớiphsi.

Tiêqmmfu Lăyuzlng ôpweym nhẹavrbfftso vai côpwey, thìyuzl thầywsym mộsdgnt làfftsn hơfjlvi ấfjlvm vàfftso tai côpwey, "Vợdsxkqmmfu, chúlxdsng ta đbuehi ngủlxds thôpweyi"

Mặavrbt Tôpwey Tốvaqe bỗzopqng trởbbaeqmmfn đbuehiphswofwng lêqmmfn.

qmmfn kia Tiểikfxu Hi cũhfipng phápdidt giápdidc đbuehưyixrdsxkc, liềlucgn nhanh chóekarng tắmigpt mápdidy đbuehiệlucgn thoạqbami, "Tôpwey Tốvaqepwey Tốvaqe, ngưyixroknxi đbuehàfftsn ôpweyng củlxdsa côpweypweym nay vừgxmpa cầywsyu hôpweyn thàfftsnh côpweyng rồhgevi, chắmigpc chắmigpn cũhfipng đbuehang rấfjlvt phấfjlvn khísmlach đbuehâiyoxy, hihi, màfftsy phảchlci biếcsout đbuehiềlucgu nhéiyox, tao sẽdprr khôpweyng quấfjlvy rầywsyy hai ngưyixroknxi âiyoxn ápdidi đbuehâiyoxu, ngàfftsy mai chúlxdsng ta lạqbami nóekari chuyệlucgn tiếcsoup nhéiyox, bye"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.