Boss Trở Thành Chồng

Chương 361 :

    trước sau   
Ăkfyen cơqhsnm xong đjtvxãbyfifyvy 8 giờpzvb tốfkuti.

Ngưoxvhpzvbi trong nhàfyvyydgvy quanh nóxihci chuyệtqudn, tâydgvm trạnytrng hôruxmm nay củeuuka lãbyfio gia tửmack rấegept tốfkutt, nhớbyfi lạnytri lúugaoc Tiêrophu Lăugaong còvceln nhỏlgqj, trong nhàfyvyidtjng nászwno nhiệtqudt nhưoxvh vậvlzsy.

qhsnn 8 giờpzvb tốfkuti ngưoxvhpzvbi làfyvym nhậvlzsn đjtvxưoxvhblknc mộxudrt bưoxvhu kiệtqudn, làfyvy hai hộxudrp giấegepy nhỏlgqj, khôruxmng ghi têrophn ngưoxvhpzvbi gửmacki, chỉdsyy ghi têrophn ngưoxvhpzvbi nhậvlzsn.

Ýgcom......lạnytri làfyvy gửmacki cho Cảmipwnh Thụnytry vàfyvy Tiểvsaou Thấegept.

Cảmipwnh Thụnytry nhìoxvhn qua, Tiểvsaou Thấegept đjtvxêrophm hộxudrp ghi têrophn Cảmipwnh Thụnytry giao cho Cảmipwnh Thụnytry, mìoxvhnh thìoxvh nhanh chóxihcng thászwno hộxudrp ra xem, hộxudrp vừnyrxa mởltac ra đjtvxãbyfiruxmvlzsng thíkpench thúugao, miệtqudng khôruxmng ngừnyrxng “wow wow”, “Làfyvy socola, socola a, mami, trong lớbyfip cóxihc bạnytrn từnyrxng cho con ăugaon qua, rấegept rấegept rấegept ngon a.” Tiểvsaou Thấegept ôruxmm hộxudrp socola vàfyvyo lòvcelng, “Khôruxmng biếwmqst làfyvy ai tặqyvang a, đjtvxúugaong làfyvy quászwnydgvm lýiwwp rồhanmi a.”

vlzsng lúugaoc đjtvxóxihc, Cảmipwnh Thụnytry mởltac hộxudrp củeuuka mìoxvhnh ra xem, bêrophn trong làfyvy mộxudrt chiếwmqsc mászwny bay môruxmoxvhnh vôruxmvlzsng tinh xảmipwo.


Đtlxhâydgvy khôruxmng phảmipwi làfyvy đjtvxhanm chơqhsni.

fyvyfyvyruxmoxvhnh thu nhỏlgqj củeuuka mászwny bay trựpzvbc thăugaong, khôruxmng giốfkutng đjtvxhanm chơqhsni hay chỉdsyyfyvy mộxudrt cászwni khung môruxmoxvhnh đjtvxơqhsnn giảmipwn, màfyvyrophn trong mászwny bay đjtvxhanmy đjtvxeuuk vậvlzst dụnytrng y nhưoxvh thậvlzst, cửmacka sổyisavceln cóxihc thểvsao mởltac ra đjtvxưoxvhblknc, Cảmipwnh Thụnytry dùvlzs khôruxmng nóxihci gìoxvh nhưoxvhng lạnytri cầhanmm tớbyfii khôruxmng rờpzvbi tay.

Tiêrophu Lăugaong biếwmqst nhìoxvhn hàfyvyng, nhìoxvhn thấegepy môruxmoxvhnh mászwny bay liềfyvyn nhăugaon nhăugaon màfyvyy.

“Đtlxhâydgvy khôruxmng giốfkutng đjtvxhanm chơqhsni.”

“Đtlxhâydgvy khôruxmng đjtvxơqhsnn giảmipwn chỉdsyyfyvyruxmoxvhnh, trêrophn thịwfes trưoxvhpzvbng rấegept hiếwmqsm ngưoxvhpzvbi bászwnn”, khôruxmng quen biếwmqst sẽroph khôruxmng mua đjtvxưoxvhblknc, màfyvy giászwn cảmipwidtjng khászwn đjtvxbtnpt, sốfkut tiềfyvyn mua móxihcn đjtvxhanmfyvyy đjtvxeuuk tiềfyvyn mua mộxudrt chiếwmqsc xe Audi, Tiêrophu Lăugaong nhấegept thờpzvbi khôruxmng thểvsao nghĩltac ra ai lạnytri vung tay rộxudrng rãbyfii đjtvxếwmqsn vậvlzsy đjtvxvsao tặqyvang quàfyvy cho hai đjtvxuttga trẻlrgz.

Đtlxhiệtqudn thoạnytri vang lêrophn, Tiểvsaou Thấegept chạnytry đjtvxếwmqsn nghe đjtvxiệtqudn thoạnytri.

“A……con nèbzbr con nèbzbr, làfyvy con nèbzbr ba nuôruxmi, haha, khôruxmng ngờpzvb ba nuôruxmi lạnytri nhớbyfi sinh nhậvlzst củeuuka Tiểvsaou Thấegept vớbyfii anh con, Tiểvsaou Thấegept vui quászwn đjtvxi.”

Ba nuôruxmi?

ruxm Tốfkut vớbyfii Tiêrophu Lăugaong nhìoxvhn nhau, đjtvxi đjtvxếwmqsn bêrophn cạnytrnh đjtvxvsao nghe Tiểvsaou Thấegept nóxihci chuyệtqudn vớbyfii Mộxudr Bạnytrch, khi lạnytri gầhanmn âydgvm thanh trởltacrophn rõiwwpfyvyng hơqhsnn.

“Ba nuôruxmi ba nuôruxmi, ba ởltacrophn Anh chơqhsni cóxihc vui khôruxmng? Con nghe mẹiyuixihci mấegepy hôruxmm nay bêrophn đjtvxóxihc đjtvxfyvyu cóxihcoxvha, ba nuôruxmi phảmipwi chúugao ýiwwp giữrdhsoxvhn sứuttgc khỏlgqje, nếwmqsu chẳdpowng may bịwfes bệtqudnh Tiểvsaou Thấegept sẽroph đjtvxau lòvcelng lắbtnpm a.”

Giọpwxung nóxihci Mộxudr Bạnytrch vẫkxrun ấegepm ászwnp nhưoxvh trưoxvhbyfic, “Tiểvsaou Thấegept yêrophn tâydgvm, ba nuôruxmi sẽroph giữrdhsoxvhn sứuttgc khỏlgqje, bâydgvy giờpzvb ba nuôruxmi khôruxmng cóxihcltac trong nưoxvhbyfic, khôruxmng thểvsao tựpzvb tay tặqyvang quàfyvy sinh nhậvlzst cho con, con cóxihcoxvh vậvlzsy màfyvy khôruxmng vui khôruxmng?

“Đtlxhưoxvhơqhsnng nhiêrophn làfyvy khôruxmng rồhanmi, Tiểvsaou Thấegept rấegept thíkpench quàfyvy củeuuka ba nuôruxmi, hôruxmm nay Tiểvsaou Thấegept nhậvlzsn quàfyvy mỏlgqji tay luôruxmn,daddy còvceln chuyểvsaon nhưoxvhblknng cho con 5% cổyisa phầhanmn côruxmng ty củeuuka daddy nữrdhsa, haha, anh trai nóxihci đjtvxeuuk cho Tiểvsaou Thấegept ăugaon kẹiyuio cảmipw đjtvxpzvbi đjtvxóxihc, ba nuôruxmi, bâydgvy giờpzvb Tiểvsaou Thấegept đjtvxãbyfifyvy ngưoxvhpzvbi cóxihc tiềfyvyn rồhanmi, chờpzvb ba nuôruxmi vềfyvyoxvhbyfic con mờpzvbi ba ăugaon cơqhsnm đjtvxưoxvhblknc khôruxmng?”

Thậvlzst ra khi biếwmqst quàfyvyfyvy do Mộxudr Bạnytrch tặqyvang, Tôruxm Tốfkut rấegept cảmipwm đjtvxxudrng, côruxm chưoxvha từnyrxng nóxihci vớbyfii anh vềfyvy sinh nhậvlzst củeuuka hai đjtvxuttga trẻlrgz, khôruxmng biếwmqst anh biếwmqst từnyrx đjtvxâydgvu, nhưoxvhng nhìoxvhn quàfyvy sinh nhậvlzst cũidtjng đjtvxeuuk biếwmqst anh rấegept cóxihc thàfyvynh ýiwwp.


Mộxudr Bạnytrch nghe Tiểvsaou Thấegept nóxihci màfyvy dởltac khóxihcc dởltacoxvhpzvbi, “Đtlxhưoxvhblknc, ba nuôruxmi chờpzvb con.”

ugaoc nóxihci chuyệtqudn đjtvxiệtqudn thoạnytri, Tiêrophu Lăugaong nóxihci mộxudrt câydgvu, “Thậvlzst ra Mộxudr Bạnytrch khôruxmng thíkpench con níkpent, vậvlzsy màfyvyxihci chuyệtqudn vớbyfii Tiểvsaou Thấegept lạnytri hợblknp đjtvxếwmqsn vậvlzsy”, nóxihci xong anh còvceln châydgvm chọpwxuc màfyvy thêrophm 1 câydgvu, “Ai kêrophu con củeuuka Tiêrophu Lăugaong nàfyvyy lạnytri làfyvym ngưoxvhpzvbi khászwnc yêrophu mếwmqsn cơqhsn chứuttg, việtqudc nàfyvyy cũidtjng khóxihc trászwnch a.”

“......”

ruxm Tốfkut mặqyvat tốfkuti sầhanmm

rophn ngoàfyvyi gióxihc lạnytrnh, trong nhàfyvy thìoxvh mọpwxui ngưoxvhpzvbi đjtvxang nóxihci chuyệtqudn rấegept vui vẻlrgz.

ugaoc 11 giờpzvb thìoxvh đjtvxxudrt nhiêrophn cúugaop đjtvxiệtqudn.

Cảmipwugaon phòvcelng đjtvxfyvyu tốfkuti đjtvxen nhưoxvh mựpzvbc.

Mọpwxui ngưoxvhpzvbi ai cũidtjng giậvlzst mìoxvhnh, Tôruxm Tốfkut lậvlzsp tứuttgc quay sang nóxihci vớbyfii Tiểvsaou Thấegept, “Tiểvsaou Thấegept con đjtvxnyrxng sợblkn, đjtvxuttgng im đjtvxóxihc, đjtvxnyrxng chạnytry lung tung.”

“A.” Tiểvsaou Thấegept ngoan ngoãbyfin đjtvxuttgng im tạnytri chỗlgqj, “Mami, cóxihc phảmipwi cúugaop đjtvxiệtqudn rồhanmi khôruxmng?”.

“Chắbtnpc làfyvy vậvlzsy.”

“Khôruxmng thểvsaofyvyo”, Tiêrophu Khảmipwrophn tiếwmqsng, “Tôruxmi sốfkutng ởltac đjtvxâydgvy hơqhsnn 20 năugaom, dùvlzs khu vựpzvbc khászwnc cúugaop đjtvxiệtqudn ởltac đjtvxâydgvy cũidtjng khôruxmng ảmipwnh hưoxvhltacng gìoxvh, cho dùvlzsugaop đjtvxiệtqudn cũidtjng sẽroph nhanh chóxihcng cóxihcszwny phászwnt đjtvxiệtqudn……Đtlxhnyrxng lo, bảmipwo vệtqud sẽroph nhanh chóxihcng mởltacszwny phászwnt đjtvxiệtqudn thôruxmi.”

Quảmipw nhiêrophn khôruxmng đjtvxếwmqsn năugaom phúugaot, căugaon phòvcelng lớbyfin đjtvxãbyfiszwnng đjtvxèbzbrn trởltac lạnytri.

Mớbyfii năugaom phúugaot trưoxvhbyfic cảmipw phòvcelng khászwnch còvceln đjtvxang nászwno nhiệtqudt, vậvlzsy màfyvyydgvy giờpzvb đjtvxãbyfi khászwnc hoàfyvyn toàfyvyn.


Mọpwxui ngưoxvhpzvbi kinh ngạnytrc mởltac to mắbtnpt.

ugaoc nàfyvyy ởltac giữrdhsa sảmipwnh phòvcelng khászwnch làfyvyruxm sốfkut hoa hồhanmng đjtvxưoxvhblknc bàfyvyy thàfyvynh hìoxvhnh trászwni tim, ởltac giữrdhsa làfyvy Tiêrophu Lăugaong đjtvxang mặqyvac trang phụnytrc vôruxmvlzsng nghiêrophm túugaoc, đjtvxang đjtvxuttgng mỉdsyym cưoxvhpzvbi ôruxmn nhu

Mọpwxui ngưoxvhpzvbi ai cũidtjng hiểvsaou ra vấegepn đjtvxfyvy, nhìoxvhn sang Tôruxm Tốfkut.

ruxm Tốfkut kinh ngạnytrc che miệtqudng, chỉdsyyugaom phúugaot ngắbtnpn ngủeuuki, màfyvyvceln tốfkuti đjtvxen nhưoxvh mựpzvbc, anh đjtvxãbyfixihc thểvsaofyvym đjtvxưoxvhblknc nhưoxvh vậvlzsy.

Chỉdsyy duy nhấegept lãbyfio gia tửmackfyvy khôruxmng kinh ngạnytrc, ôruxmng từnyrxng đjtvxi líkpennh, tíkpennh cảmipwnh giászwnc rấegept cao, đjtvxèbzbrn vừnyrxa tắbtnpt ôruxmng đjtvxãbyfi cảmipwm nhậvlzsn đjtvxưoxvhblknc Tiêrophu Lăugaong đjtvxang chuyểvsaon đjtvxxudrng, đjtvxãbyfi vậvlzsy đjtvxôruxmi mắbtnpt ôruxmng thíkpench ứuttgng vớbyfii bóxihcng tốfkuti rấegept nhanh, Tiêrophu Lăugaong chạnytry ra chạnytry vàfyvyo phòvcelng chứuttga đjtvxhanm ôruxmng đjtvxfyvyu thấegepy rấegept rõiwwp.

Haha, tiểvsaou tửmack tốfkutt.

“Tiêrophu Lăugaong......”

Tiêrophu Lăugaong ởltac giữrdhsa trászwni tim bằugaong hoa hồhanmng, quỳszwn mộxudrt châydgvn xuốfkutng, trong túugaoi lấegepy ra mộxudrt chiếwmqsc hộxudrp nhỏlgqjfyvyu đjtvxlgqj bằugaong nhung, từnyrx từnyrx mởltac hộxudrp ra, bêrophn trong làfyvy mộxudrt chiếwmqsc nhẫkxrun kim cưoxvhơqhsnng lấegepp lászwnnh, anh cầhanmm chiếwmqsc hộxudrp nhìoxvhn vềfyvy phíkpena Tôruxm Tốfkut, “Em yêrophu, hôruxmm nay làfyvy mộxudrt ngàfyvyy đjtvxqyvac biệtqudt, ngàfyvyy nàfyvyy 4 năugaom trưoxvhbyfic em đjtvxãbyfi phảmipwi cựpzvbc khổyisa rồhanmi, lúugaoc đjtvxóxihc anh khôruxmng cóxihcltacrophn em. Càfyvyng huốfkutng hồhanmruxmm nay làfyvy sinh nhậvlzst củeuuka hai đjtvxuttga con, anh khôruxmng phảmipwi làfyvy mộxudrt ngưoxvhpzvbi ba tốfkutt, cũidtjng khôruxmng phảmipwi làfyvy mộxudrt ngưoxvhpzvbi chồhanmng tốfkutt, nhưoxvhng màfyvy……anh sẽroph cốfkut gắbtnpng họpwxuc hỏlgqji, em ……cóxihc nguyệtqudn ýiwwp cho anh cơqhsn hộxudri nàfyvyy khôruxmng?”

Sựpzvb thựpzvbc làfyvy, vìoxvh buổyisai cầhanmu hôruxmn hôruxmm nay Tiêrophu Lăugaong đjtvxãbyfi chuẩahzpn bịwfes rấegept lâydgvu.

Chiếwmqsc nhẫkxrun kim cưoxvhơqhsnng trong tay anh làfyvy hai thászwnng trưoxvhbyfic anh đjtvxqyvat mộxudrt sưoxvh phụnytrltacoxvhbyfic ngoàfyvyi làfyvym riêrophng, đjtvxblkni đjtvxếwmqsn 2 ngàfyvyy trưoxvhbyfic mớbyfii nhậvlzsn đjtvxưoxvhblknc, vốfkutn dĩltac anh đjtvxwfesnh Noel mớbyfii cầhanmu hôruxmn, nhưoxvhng nhậvlzsn đjtvxưoxvhblknc chiếwmqsc nhẫkxrun anh liềfyvyn nôruxmn nóxihcng khôruxmng đjtvxblkni đjtvxưoxvhblknc nữrdhsa.

ruxmm nay làfyvy mộxudrt ngàfyvyy đjtvxqyvac biệtqudt, nêrophn anh đjtvxãbyfi chọpwxun hôruxmm nay.

Tiêrophu Lăugaong từnyrx sau lưoxvhng lấegepy ra mộxudrt cászwni hộxudrp, anh vừnyrxa mởltac ra, “Đtlxhâydgvy làfyvy lầhanmn đjtvxhanmu tiêrophn anh cầhanmu hôruxmn, cũidtjng khôruxmng biếwmqst phảmipwi làfyvym nhưoxvh thếwmqsfyvyo, chắbtnpc làfyvy sẽrophxihcqhsn suấegept, nhưoxvhng nguyệtqudn ýiwwp thểvsao hiệtqudn toàfyvyn bộxudr tấegepm lòvcelng củeuuka anh. Đtlxhâydgvy làfyvy toàfyvyn bộxudr cổyisa phầhanmn củeuuka anh ởltacruxmng ty quốfkutc tếwmqs Hoàfyvyn Vũidtjfyvyruxmng ty truyềfyvyn thôruxmng Tinh Quang, đjtvxâydgvy làfyvy toàfyvyn bộxudr giấegepy tờpzvb nhàfyvyfyvy cửmacka hàfyvyng củeuuka anh ởltac trong vàfyvy ngoàfyvyi nưoxvhbyfic, còvceln đjtvxâydgvy làfyvy chìoxvha khóxihca củeuuka nhữrdhsng chiếwmqsc xe anh mua từnyrx trưoxvhbyfic đjtvxếwmqsn nay, còvceln cóxihc……” Tiêrophu Lăugaong từnyrxoxvhbyfii đjtvxászwny hộxudrp lấegepy ra mộxudrt cuốfkutn sổyisa hộxudr khẩahzpu màfyvyu đjtvxlgqj, “Toàfyvyn bộxudrfyvyi sảmipwn củeuuka anh đjtvxfyvyu nguyệtqudn ýiwwp ghi thêrophm têrophn em, vậvlzsy, em cóxihc đjtvxhanmng ýiwwp thêrophm têrophn em vàfyvyo sổyisa hộxudr khẩahzpu củeuuka anh khôruxmng?”

ruxm Tốfkutidtjng làfyvy lầhanmn đjtvxhanmu tiêrophn đjtvxưoxvhblknc ngưoxvhpzvbi khászwnc cầhanmu hôruxmn.

ruxm khôruxmng biếwmqst khi ngưoxvhpzvbi khászwnc cầhanmu hôruxmn sẽroph nhưoxvh thếwmqsfyvyo, nhưoxvhng đjtvxmipwm bảmipwo dùvlzs so vớbyfii ai thìoxvh đjtvxâydgvy cũidtjng làfyvyfyvyn cầhanmu hôruxmn đjtvxqyvac sắbtnpc nhấegept.

ruxm Tốfkut chỉdsyy đjtvxuttgng đjtvxóxihcqhsni nưoxvhbyfic mắbtnpt, khôruxmng nóxihci thêrophm đjtvxưoxvhblknc gìoxvh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.