Boss Trở Thành Chồng

Chương 359 :

    trước sau   
Nửspsfa tiếwggong sau, vợfixh chồubyeng Mạvrrdc Đknvyàyhgjo nhậdrrwn đjgtnưhlixfixhc tin củnluca Mạvrrdc Oanh Oanh liềwxmvn nhanh chómueung chạvrrdy đjgtnếwggon bệakbpnh viêqbbjn!

Mởsuxf ra cửspsfa phòdfdqng bệakbpnh, Mạvrrdc phu nhâchobn liềwxmvn lao vàyhgjo trong, nhìewmjn thấmcwby Bạvrrdch Linh nằfixhm trêqbbjn giưhlixfdvsng bệakbpnh chếwggot sốjrtfng khôlmpyng biếwggot, Mạvrrdc phu nhâchobn áyahpnh mắazmbt đjgtnfkaku tiêqbbjn nhìewmjn vàyhgjo cáyahpi bụzqiong củnluca côlmpy ta, “Mạvrrdc Tầfkakm, đjgtnzdjca con…..”

Mạvrrdc Tầfkakm cưhlixfdvsi trong đjgtnau khổehliyhgj lắazmbc đjgtnfkaku, “Mấmcwbt rồubyei!”

Mạvrrdc phu nhâchobn khómueumueu thểgooq chịgoibu đjgtnyhgjng đjgtnưhlixfixhc đjgtnòdfdqn đjgtnáyahpnh nàyhgjy, cơfixh thểgooq đjgtnvkkat nhiêqbbjn run rẩgchny! Mạvrrdc Đknvyàyhgjo vộvkkai vàyhgjng đjgtnfqps lấmcwby bàyhgj ta, nézmwyt mặtboot củnluca Mạvrrdc Đknvyàyhgjo rấmcwbt khómueu coi, “Con Tôlmpy Tốjrtf chếwggot tiệakbpt! Tôlmpyi giếwggot chếwggot nómueudfdqn hơfixhn!”

lmpy Tốjrtf?

Mạvrrdc Tầfkakm ngẩgchnm nghĩyrzj, “Chuyệakbpn nàyhgjy cómueu liêqbbjn qua gìewmj đjgtnếwggon Tôlmpy Tốjrtf?”


“Oanh Oanh nómueui Tôlmpy Tốjrtf cốjrtfewmjnh kiếwggom ngưhlixfdvsi đjgtnếwggon gâchoby rắazmbc rốjrtfi cho con bézmwyyhgj Bạvrrdch Linh, đjgtnwxmvu làyhgjlmpy Tốjrtf hạvrrdi đjgtnzdjca con củnluca con mấmcwbt rồubyei!”

Mạvrrdc Tầfkakm cau màyhgjy.

Oanh Oanh thựyhgjc sựyhgjmueui nhưhlix vậdrrwy!

Mạvrrdc Tầfkakm từfkwc phíspsfa giưhlixfdvsng đjgtnzdjcng dậdrrwy đjgtni vềwxmv phíspsfa 2 ngưhlixfdvsi, “Chuyệakbpn nàyhgjy khôlmpyng liêqbbjn quan đjgtnếwggon Tôlmpy Tốjrtf, ba mẹocjg đjgtnfkwcng đjgtni gâchoby chuyệakbpn vớjrtfi ngưhlixfdvsi ta, muốjrtfn tìewmjm thìewmj đjgtni tìewmjm Mạvrrdc Oanh Oanh, nếwggou nhưhlix khôlmpyng phảocjgi Mạvrrdc Oanh Oanh đjgtnáyahpnh lộvkkan vớjrtfi ngưhlixfdvsi kháyahpc thìewmj Linh Nhi tạvrrdi sao bịgoib ngưhlixfdvsi kháyahpc đjgtngchny ngãhlix đjgtnếwggon đjgtnzdjca con mấmcwbt đjgtni!”

Mạvrrdc Tầfkakm cũgoibng khôlmpyng ngốjrtfc, lúfquwc nãhlixy trong thờfdvsi gian Bạvrrdch Linh đjgtnang kiểgooqm tra thìewmj đjgtnãhlix đjgtni lãhlixm rõzmwy mọmpygi chuyệakbpn rồubyei!

“Oanh Oanh?” Mạvrrdc phu nhâchobn ngạvrrdc nhiêqbbjn.

“Khôlmpyng phảocjgi con bézmwy thìewmjyhgj ai!” Mạvrrdc Tầfkakm cắazmbn răycpdng vàyhgjmueui, “Ba mẹocjg sao khôlmpyng hỏvywli ngưhlixfdvsi đjgtnáyahpnh nhau vớjrtfi con bézmwy! Ngưhlixfdvsi đjgtnàyhgjn bàyhgj đjgtnómueuyhgj vợfixh củnluca Nguỵyhgjhlixfdvsng!”

Vợfixh chồubyeng Mạvrrdc Đknvyàyhgjo cũgoibng khôlmpyng phảocjgi làyhgj ngốjrtfc, lậdrrwp tứzdjcc hiểgooqu ra mọmpygi chuyệakbpn. Trong lòdfdqng hai ngưhlixfdvsi cómueu chúfquwt khómueu chịgoibu, hai ngưhlixfdvsi họmpyg thậdrrwm chíspsfdfdqn vịgoib lừfkwca bởsuxfi con gáyahpi củnluca mìewmjnh! Mạvrrdc phu nhâchobn đjgtnocjgo mắazmbt nhìewmjn vàyhgj chuyểgooqn chủnluc đjgtnwxmv, “Tìewmjnh hìewmjnh Bạvrrdch Linh sao rồubyei, báyahpc sĩyrzjmueui gìewmj!”

Nếwggou nhưhlixyhgjfquwc trưhlixjrtfc, Mạvrrdc Tầfkakm chắazmbc chắazmbn che giấmcwbu mọmpygi tìewmjnh trạvrrdng, khôlmpyng cho ba mẹocjgmueu bấmcwbt kỳswnr ýfqjm kiếwggon nàyhgjo vềwxmvlmpy ta, nhưhlixng lầfkakn nàyhgjy, khôlmpyng biếwggot anh ta nghĩyrzjewmj, hoàyhgjn toàyhgjn khôlmpyng cómueu sựyhgj che giấmcwbu nàyhgjo cảocjg, “Báyahpc sĩyrzjmueui Linh Nhi tổehlin thưhlixơfixhng cơfixh thểgooq, e rằfixhng sau nàyhgjy khôlmpyng thểgooqyhgjo cómueu con nữncwza.”

Mạvrrdc phu nhâchobn đjgtnvkkat nhiêqbbjn trốjrtf mắazmbt!

Đknvyfixhi đjgtnếwggon khi phảocjgn ứzdjcng thìewmj sau đjgtnómueuyhgj ta lậdrrwp tứzdjcc hỏvywli, “Vậdrrwy thìewmjyhgjm sao đjgtnưhlixfixhc! Mạvrrdc Tầfkakm, con làyhgj con trai duy nhấmcwbt trong gia đjgtnìewmjnh nhàyhgj chúfquwng ta, năycpdm nay con đjgtnãhlix 29 tuổehlii rồubyei! Lúfquwc trưhlixjrtfc ba mẹocjg mặtbooc kệakbp con, làyhgj nghĩyrzj rằfixhng đjgtnfixhi con vàyhgj Bạvrrdch Linh chia tay, nhưhlixng hai con đjgtnwxmvu khôlmpyng cómueu đjgtnvkkang tĩyrzjnh gìewmj cảocjg, lầfkakn nàyhgjy mẹocjg khôlmpyng tuyệakbpt đjgtnjrtfi khôlmpyng cho phézmwyp con nữncwza. Nếwggou con muốjrtfn tiếwggop tụzqioc ởsuxf vớjrtfi Bạvrrdch Linh, mẹocjg mặtbooc kệakbp con, nhưhlixng con cũgoibng sớjrtfm cho mẹocjg bếwggo cháyahpu nộvkkai, gia đjgtnìewmjnh nhàyhgj Mạvrrdc khôlmpyng đjgtnưhlixfixhc pháyahp vỡfqpshlixơfixhng!”

Mạvrrdc Đknvyàyhgjo rấmcwbt đjgtnubyeng tìewmjnh vớjrtfi lờfdvsi nómueui củnluca Mạvrrdc phu nhâchobn vàyhgj lặtboop lạvrrdi, “Mẹocjg con nómueui đjgtnúfquwng, chuyệakbpn cómueu con thìewmj con khôlmpyng đjgtnưhlixfixhc kézmwyo thờfdvsi gian nữncwza, con muốjrtfn ởsuxfknvyng ai làyhgj tựyhgj do củnluca con nhưhlixng gia đjgtnìewmjnh Mạvrrdc khôlmpyng thểgooq khôlmpyng cómueuhlixơfixhng lạvrrdi! Ba cho con thờfdvsi gian 2 tháyahpng, khôlmpyng cầfkakn biếwggot làyhgj con dùknvyng phưhlixơfixhng pháyahpp gìewmj hay tìewmjm ngưhlixfdvsi phụzqio nữncwzewmj nhưhlixng nhấmcwbt đjgtngoibnh phảocjgi đjgtngooq mang thai củnluca gia đjgtnìewmjnh họmpyg Mạvrrdc!”

Mạvrrdc Tầfkakm nghĩyrzj mộvkkat hồubyei, “Mặtbooc kệakbp con tìewmjm ngưhlixfdvsi phụzqio nữncwz nhưhlix thếwggoyhgjo?”


“Bấmcwbt cứzdjc ngưhlixfdvsi phụzqio nữncwzyhgjo, chỉwxmv cầfkakn con vui vẻvywl!”

Mạvrrdc Tầfkakm cưhlixfdvsi vàyhgj đjgtnubyeng ýfqjm, “Đknvyưhlixfixhc! Trong hai tháyahpng, con nhấmcwbt đjgtngoibnh tìewmjm ngưhlixfdvsi phụzqio nữncwz mang thai củnluca con!”

……

lmpy Tốjrtf vềwxmv đjgtnếwggon biệakbpt thựyhgj, mang quầfkakn áyahpo côlmpy đjgtnãhlix mua vềwxmv cho Trưhlixơfixhng Hâchobn.

Trưhlixơfixhng Hâchobn đjgtnang cùknvyng Lãhlixo gia tửspsf chơfixhi cờfdvs, nhìewmjn thấmcwby túfquwi giấmcwby, đjgtnvkkat nhiêqbbjn dừfkwcng lạvrrdi, “Cho chịgoib hảocjg?”

“Ừfrgaa, đjgtnubye củnluca chịgoib íspsft quáyahp.” Tôlmpy Tốjrtf nhìewmjn mộvkkat hồubyei, vỗdrrw vai côlmpy ta, “Quầfkakn áyahpo đjgtngooqsuxf đjgtnâchoby trưhlixjrtfc, chịgoib tiếwggop tụzqioc chơfixhi cờfdvs vớjrtfi ôlmpyng đjgtni, em đjgtni đjgtnếwggon chỗdrrw chịgoib Trưhlixơfixhng đjgtngooq họmpygc làyhgjm báyahpnh kem.”

lmpy Tốjrtf đjgtntboot đjgtnubye xuốjrtfng sau đjgtnómueu đjgtni theo chịgoib Trưhlixơfixhng đjgtnếwggon nhàyhgj bếwggop, đjgtnâchoby làyhgj lầfkakn đjgtnfkaku tiêqbbjn Tốjrtf Tốjrtfyhgjo phòdfdqng bếwggop củnluca nhàyhgjgoib, Tiểgooqu Trầfkakn gọmpygi đjgtniệakbpn thoạvrrdi vềwxmv nhàyhgj trưhlixjrtfc cho nêqbbjn nhữncwzng vậdrrwt dụzqiong đjgtngooqyhgjm báyahpnh kem đjgtnãhlix chuẩgchnn bịgoib xong, chịgoib Trưhlixơfixhng đjgtnãhlix bắazmbt đjgtnfkaku, báyahpnh đjgtnãhlix đjgtnưhlixfixhc làyhgjm xong rồubyei.

Nhìewmjn thấmcwby Tôlmpy Tốjrtfyhgjo, dìewmj Trưhlixơfixhng đjgtnưhlixa mộvkkat chiếwggoc tạvrrdp dềwxmv cho Tôlmpy Tốjrtf, “Tôlmpy tiểgooqu thưhlix, chúfquwng ta làyhgjm báyahpnh kem gìewmj đjgtnâchoby?”

“Đknvyơfixhn giảocjgn mộvkkat chúfquwt.” Tôlmpylmpy cộvkkat chiếwggoc tạvrrdp dềwxmv, đjgtnưhlixa tay ra buộvkkac tómueuc, gãhlixi đjgtnfkaku vàyhgj ngạvrrdi ngùknvyng nómueui, “Vậdrrwy làyhgjm báyahpnh kem dâchobu đjgtni, loạvrrdi màyhgj trong lớjrtfp báyahpnh cómueu thểgooq đjgtngooq thêqbbjm tráyahpi câchoby, em khôlmpyng biếwggot làyhgjm báyahpnh ngọmpygt lắazmbm, sợfixh rằfixhng khôlmpyng làyhgjm ra đjgtnưhlixfixhc.”

Quan trọmpygng làyhgjyahpc con sắazmbp tan họmpygc rồubyei, côlmpy muốjrtfn cho cáyahpc con mộvkkat bấmcwbt ngờfdvs, cho nêqbbjn nhấmcwbt đjgtngoibnh phảocjgi làyhgjm xong chiếwggoc báyahpnh kem trưhlixjrtfc khi chúfquwng nómueu vềwxmv nhàyhgj!

Chịgoib Trưhlixơfixhng gậdrrwt gậdrrwt đjgtnfkaku, “Thậdrrwt ra làyhgjm báyahpnh kem rấmcwbt đjgtnơfixhn giảocjgn, qua đjgtnâchoby, Tôlmpy tiểgooqu thưhlix, tôlmpyi dạvrrdy côlmpy!”

lmpy Tốjrtf lầfkakn đjgtnfkaku tiêqbbjn tựyhgj tay làyhgjm báyahpnh kem cho con mìewmjnh, hoàyhgjn toàyhgjn khôlmpyng muốjrtfn làyhgjm hỏvywlng, cómueu chịgoib Trưhlixơfixhng mộvkkat sưhlix phụzqiosuxf đjgtnâchoby, đjgtnakbp tửspsflmpy Tốjrtf ngốjrtfc nghếwggoch nàyhgjy chỉwxmv mấmcwbt hơfixhn 3 tiếwggong đjgtnubyeng hồubye, chỉwxmvyhgjm hỏvywlng mộvkkat chiếwggoc báyahpnh, đjgtnếwggon chiếwggoc báyahpnh thứzdjc hai làyhgj thàyhgjnh hìewmjnh dạvrrdng rồubyei.

“Chịgoib Trưhlixơfixhng, nhưhlix thếwggoyhgjo, nhưhlix thếwggoyhgjo?”


“Kháyahp tốjrtft đjgtnómueu.” Chịgoib Trưhlixơfixhng mỉwxmvm cưhlixfdvsi nhìewmjn vàyhgjo chiếwggoc báyahpnh kem đjgtnãhlix thàyhgjnh hìewmjnh dạvrrdng, hìewmjnh dáyahpng củnluca chiếwggoc báyahpnh kem rấmcwbt đjgtnơfixhn giảocjgn, chỉwxmvyhgj mộvkkat chiếwggoc báyahpnh kem hìewmjnh tròdfdqn nhỏvywl nhỏvywl, chỉwxmv to 6 inch. Tạvrrdi vìewmjlmpylmpy khôlmpyng tạvrrdo hìewmjnh bôlmpyng cho nêqbbjn nhữncwzng hìewmjnh láyahp củnluca bôlmpyng đjgtnwxmvu thay thếwggo bằfixhng tráyahpi dâchobu. Tráyahpi dâchobu tròdfdqn tròdfdqn đjgtntboot xung quanh báyahpnh, ởsuxf giữncwza dùknvyng kem màyhgju đjgtnvywl ghi vàyhgji chữncwz: Cảocjgnh Thuỵyhgj, Tiểgooqu Thấmcwbt thâchobn yêqbbju, chúfquwc hai con sinh nhậdrrwt vui vẻvywl, hạvrrdnh phúfquwc mỗdrrwi ngàyhgjy. “Rấmcwbt tốjrtft rồubyei.”

lmpy Tốjrtf nhìewmjn thờfdvsi gian!

Hey, đjgtnãhlix sắazmbp 4 giờfdvs chiềwxmvu rồubyei!

yahpc con tan họmpygc lúfquwc 4 giờfdvs 30, vẫnlucn còdfdqn nửspsfa tiếwggong đjgtngooq chuẩgchnn bịgoib!

lmpy Tốjrtf nhanh chómueung tay châchobn bậdrrwn bịgoibu đjgtntboot chiếwggoc báyahpnh kem vàyhgjo hộvkkap!

Tiêqbbju Lăycpdng biếwggot hôlmpym nay làyhgj sinh nhậdrrwt củnluca hai đjgtnzdjca con, cốjrtfewmjnh trởsuxf vềwxmv nhàyhgj sớjrtfm hơfixhn, Tôlmpy Tốjrtf vừfkwca gómueui xong báyahpnh kem thìewmj Tiêqbbju Lăycpdng đjgtnãhlix vềwxmv đjgtnếwggon nhàyhgj! Tuyếwggot đjgtnãhlix ngừfkwcng rơfixhi, nhưhlixng bởsuxfi vìewmj con đjgtnưhlixfdvsng còdfdqn đjgtnómueung băycpdng nêqbbjn mặtboot đjgtnưhlixfdvsng rấmcwbt trơfixhn, cho nêqbbjn Cảocjgnh Thuỵyhgjyhgj Tiểgooqu Thấmcwbt vềwxmv nhàyhgj muộvkkan hơfixhn thưhlixfdvsng ngàyhgjy, 5 giờfdvs 30 mớjrtfi đjgtnếwggon nhàyhgj.

Trờfdvsi đjgtnãhlix tốjrtfi rồubyei.

“Mami mami, con vàyhgj anh hai nhậdrrwn đjgtnưhlixfixhc rấmcwbt nhiềwxmvu quàyhgj sinh nhậdrrwt.” Tiểgooqu Thấmcwbt vừfkwca vàyhgjo phòdfdqng kháyahpch đjgtnãhlix nhảocjgy tưhlixng tưhlixng vàyhgj chạvrrdy qua, vỗdrrw vỗdrrwyhgj khoe chiếwggoc cặtboop phồubyeng lêqbbjn, vui vẻvywlyhgjmueui, “Tiểgooqu Thấmcwbt lầfkakn đjgtnfkaku tiêqbbjn nhậdrrwn đjgtnưhlixfixhc nhiềwxmvu quàyhgj sinh nhậdrrwt nhưhlix vậdrrwy, anh hai còdfdqn nhiềwxmvu hơfixhn Tiểgooqu Thấmcwbt. Cặtboop xáyahpch khôlmpyng nổehlii luôlmpyn, làyhgj chúfquw Tiểgooqu Trầfkakn giúfquwp anh hai đjgtnem vềwxmv đjgtnómueu.”

“Cảocjgnh Thuỵyhgj, Tiểgooqu Thấmcwbt, sinh nhậdrrwt vui vẻvywl!”

“Mami, Tiểgooqu Thấmcwbt yêqbbju mami!”

fquwc ăycpdn cơfixhm, cảocjg gia đjgtnìewmjnh quay quầfkakn bêqbbjn nhau, bầfkaku khôlmpyng khíspsf rấmcwbt tốjrtft.

hlixo Trầfkakn vàyhgj chịgoib Trưhlixơfixhng hiếwggom hoi cũgoibng đjgtnưhlixfixhc cùknvyng họmpyg ăycpdn cơfixhm.

Trêqbbjn bàyhgjn đjgtnfkaky cáyahpc mómueun ăycpdn, lãhlixo gia tửspsf rấmcwbt hạvrrdnh phúfquwc, lầfkakn đjgtnfkaku tiêqbbjn trêqbbjn bàyhgjn ăycpdn rómueut mộvkkat ly rưhlixfixhu, nhìewmjn thấmcwby đjgtnôlmpyi mắazmbt khôlmpyng đjgtnubyeng tìewmjnh củnluca lãhlixo Trầfkakn, ôlmpyng ta cưhlixfdvsi vàyhgjmueui, “Hôlmpym nay vui vẻvywl, chỉwxmv lầfkakn nàyhgjy, chỉwxmv lầfkakn nàyhgjy thôlmpyi!”


hlixo Trầfkakn lúfquwc ấmcwby khôlmpyng nómueui gìewmj nữncwza.

hlixo gia tửspsf bắazmbt đjgtnfkaku pháyahpt quàyhgj cho hai đjgtnzdjca nhỏvywl, cho Tiểgooqu Thấmcwbt mộvkkat chiếwggoc váyahpy côlmpyng chúfquwa màyhgju hồubyeng xinh đjgtnocjgp, cho Cảocjgnh Thuỵyhgj mộvkkat chiếwggoc búfquwt máyahpy xinh đjgtnocjgp màyhgju vàyhgjng! Hai đjgtnzdjca con đjgtnwxmvu cảocjgm ơfixhn ôlmpyng, lãhlixo Trầfkakn vàyhgj chịgoib Trưhlixơfixhng cũgoibng pháyahpt quàyhgj cho hai đjgtnzdjca nhỏvywl, Trưhlixơfixhng Hâchobn tặtboong cho hai đjgtnzdjca nhỏvywl ngôlmpyi sao do chíspsfnh tay côlmpymcwby tựyhgj gấmcwbp, đjgtnfkaky mộvkkat hủnluc, Tiểgooqu Thấmcwbt lúfquwc đjgtnómueu ôlmpym khôlmpyng buôlmpyng bỏvywl.

“Mami, mami, quàyhgj củnluca mami đjgtnâchobu!”

lmpy Tốjrtf ho nhẹocjg, đjgtnưhlixa báyahpnh kem lêqbbjn.

Tiểgooqu Thấmcwbt vàyhgj Cảocjgnh Thuỵyhgj nhìewmjn chằfixhm chằfixhm vàyhgjo kem, Tôlmpy Tốjrtf ngạvrrdi ngùknvyng mởsuxf hộvkkap ra, Tiểgooqu Thấmcwbt nhìewmjn thấmcwby đjgtnubye ngọmpygt làyhgj đjgtnôlmpyi mắazmbt sáyahpng rựyhgjc lêqbbjn, “Mami, đjgtnâchoby làyhgj mami tựyhgjyhgjm hảocjg!”

“Đknvyocjgp khôlmpyng?” Tôlmpy Tốjrtffixhi xấmcwbu hổehli.

Tiểgooqu Thấmcwbt cắazmbn ngómueun tay củnluca mìewmjnh, lúfquwng túfquwng khôlmpyng nómueui lờfdvsi nàyhgjo, Tôlmpy Tốjrtf nhìewmjn vàyhgjo đjgtnvkkat nhiêqbbjn nảocjgn chíspsf, đjgtnâchobu biếwggot rằfixhng nézmwyt mặtboot hai đjgtnzdjca nhómueuc đjgtnvkkat nhiêqbbjn thay đjgtnehlii, cưhlixfdvsi ríspsft lêqbbjn, “Hahaha, mami bịgoib lừfkwca rồubyei, mami làyhgjm đjgtnocjgp lắazmbm đjgtnómueu, Tiểgooqu Thấmcwbt vàyhgj anh hai đjgtnwxmvu rấmcwbt thíspsfch.”

“Daddy, daddy, quàyhgj củnluca daddy đjgtnâchobu.”

Mọmpygi ngưhlixfdvsi nhìewmjn sang Tiêqbbju Lăycpdng, Tôlmpy Tốjrtfgoibng khôlmpyng ngoạvrrdi lệakbp, côlmpy cứzdjc hỏvywli rằfixhng Tiêqbbju Lăycpdng đjgtnãhlix chuẩgchnn bịgoib quàyhgjewmj cho hai đjgtnzdjca nhỏvywl, nhưhlixng Tiêqbbju Lăycpdng bíspsfgchnn khôlmpyng nómueui cho côlmpy ta nghe, làyhgjm cho côlmpymcwby tòdfdqdfdq muốjrtfn chếwggot.

Tiêqbbju Lăycpdng nhẹocjg nhàyhgjng cưhlixfdvsi, vớjrtfi sựyhgj mong đjgtnfixhi củnluca mọmpygi ngưhlixfdvsi, anh ta đjgtnãhlix thay đjgtnehlii thủnluc đjgtnoạvrrdn, từfkwc phíspsfa sau lấmcwby ra vàyhgji tờfdvs giấmcwby.

Tiểgooqu Thấmcwbt lậdrrwp tứzdjcc khôlmpyng hàyhgji lòdfdqng, “Đknvyâchoby làyhgj quàyhgj sao?”

“Đknvyúfquwng!” Tiêqbbju Lăycpdng lấmcwby tờfdvs giấmcwby nàyhgjy làyhgjm thàyhgjnh hai bảocjgn, mộvkkat bảocjgn đjgtnưhlixa cho cảocjgnh Thuỵyhgj, mộvkkat bảocjgn đjgtnưhlixa cho Tiểgooqu thấmcwbt, “Đknvyâchoby làyhgj quàyhgj sinh nhậdrrwt daddy tặtboong cho hai đjgtnzdjca đjgtnómueu!”

Tiểgooqu Thấmcwbt quay đjgtnfkaku, biểgooqu hiệakbpn hoàyhgjn toàyhgjn khôlmpyng cómueu hứzdjcng thúfquw.

Cảocjgnh Thuỵyhgj tậdrrwp trung cầfkakm tàyhgji liệakbpu lêqbbjn đjgtnmpygc vàyhgj đjgtnmpygc, sau khi đjgtnmpygc xong liềwxmvn nhìewmjn sang Tiêqbbju Lăycpdng vớjrtfi sựyhgj ngạvrrdc nhiêqbbjn, “Chắazmbc chắazmbn làyhgj cho con vớjrtfi Tiểgooqu Thấmcwbt?”

Tiêqbbju Lăycpdng dứzdjct khoáyahpt gậdrrwt đjgtnfkaku.

Cảocjgnh Thuỵyhgj cẩgchnn thậdrrwn cấmcwbt tàyhgji liệakbpu vàyhgjo, hạvrrd mắazmbt xuốjrtfng, “Cáyahpm ơfixhn daddy!”

Tiêqbbju Lăycpdng đjgtnãhlix bịgoib sốjrtfc!

Vừfkwca nãhlixy Cảocjgnh Thuỵyhgj….kêqbbju anh ta làyhgjewmj?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.