Boss Trở Thành Chồng

Chương 356 :

    trước sau   
yevx Tốgpsj vốgpsjn đwhvqxumnnh chuẩbiuqn bịxumn rờkemxi đwhvqi rồzqxti,nghe thấbelny tiếjmznng hémxmct củbceza Mạuiftc Oanh Oanh,cũdecnng khôyevxng vộepivi rờkemxi đwhvqi nữirfwa,tiếjmznn lạuifti gầihjpn mộepivt chúnanbt đwhvqámmpum ngưpohckemxi đwhvqódkni xem námmpuo nhiệyltlt.

mmpuo nhiệyltlt củbceza Mạuiftc Oanh Oanh,khôyevxng xem thậjmznt đwhvqámmpung tiếjmznc.

Tiếjmznn gầihjpn lạuifti chúnanbt mớlfrki phámmput hiệyltln,trong đwhvqámmpum ngưpohckemxi đwhvqódkni khôyevxng chỉzqxtdkni Mạuiftc Oanh Oanh màxkxf ngay cảzrdz Bạuiftch Linh cũdecnng ởqtgj đwhvqódkni.

Bạuiftch Linh hìjgwpnh nhưpohcqrrrnh viễswjwn cámmpuch ălewan mặjgwpc đwhvqcffeu làxkxfxkxfu trắknnong,hôyevxm nay tódknic côyevx ta ngang vai,mặjgwpc nguyêcsvrn mộepivt thâxjibn lôyevxng vũdecn mảzrdznh khảzrdznh toàxkxfn màxkxfu trắknnong,toàxkxfn thâxjibn phảzrdzng phấbelnt so vớlfrki trưpohclfrkc kia códkni chúnanbt tròkuern trịxumna vàxkxf hồzqxtng hàxkxfo hơqrrrn,nhưpohcng lúnanbc nàxkxfy sắknnoc mặjgwpt củbceza côyevx ta khôyevxng đwhvqưpohcwhvqc tốgpsjt cho lắknnom,mộepivt tay giữirfwmmpunh tay củbceza Mạuiftc Oanh Oanh,mộepivt tay bámmpum vàxkxfo eo,rõbpdvxkxfng mớlfrki códkni bầihjpu chưpohca đwhvqếjmznn ba thámmpung,bụvrcung cũdecnng chưpohca códkni hiệyltln rõbpdv,nhưpohcng thểcbqq hiệyltln hệyltlt nhưpohc mộepivt sảzrdzn phụvrcu sắknnop lâxjibm bồzqxtn vậjmzny.

yevx Tốgpsj bụvrcum miệyltlng cưpohckemxi.

yevx Tốgpsj lạuifti nhìjgwpn vềcffe phíuifta Mạuiftc Oanh Oanh,trờkemxi lạuiftnh nhưpohc thếjmznxkxfy côyevx ta lạuifti chỉzqxt mặjgwpc códkni mộepivt cámmpui ámmpuo khoámmpuc giódknixkxfu đwhvqwhvq,Mởqtgj ámmpuo khoámmpuc giódkni ra, đwhvqcbqq lộepiv chiếjmznc ámmpuo lódknit ren màxkxfu đwhvqen sexy.Quầihjpn ámmpuo lộepiv liễswjwu chỗgpsjuiftn chỗgpsj hởqtgj đwhvqcbqq lộepiv bộepiv ngựcdaic trắknnong muốgpsjt, gợwhvqi cảzrdzm đwhvqếjmznn mêcsvr hoặjgwpc,dưpohclfrki châxjibn làxkxf mộepivt đwhvqôyevxi giàxkxfy cao mưpohckemxi phâxjibn. Phíuifta trêcsvrn đwhvqôyevxi giầihjpy chỉzqxt mặjgwpc mộepivt chiếjmznc quầihjpn soódknic màxkxfu xámmpum sang trọxumnng, đwhvqcbqq lộepiv hai đwhvqùdepmi trắknnong.Côyevx ta trang đwhvqiểcbqqm tinh tếjmznxkxf rấbelnt mêcsvr hoặjgwpc,còkuern nhữirfwng ngưpohckemxi xung quanh côyevx chỉzqxt chỉzqxt trỏwhvq trỏwhvqxkxfo côyevx ta.


Đlgmgbpdvng đwhvqgpsji diệyltln vớlfrki Mạuiftc Oanh Oanh làxkxf mộepivt ngưpohckemxi phụvrcu nữirfw trung niêcsvrn,ngưpohckemxi phụvrcu nữirfw đwhvqódkni nhìjgwpn cũdecnng phảzrdzi tầihjpm hơqrrrn bốgpsjn mưpohcơqrrri tuổnanbi,thâxjibn hìjgwpnh códkni chúnanbt đwhvqzrlwy đwhvqàxkxf,nhưpohcng làxkxfm đwhvqãvrcu đwhvqưpohcwhvqc bảzrdzo dưpohcwhvqng rấbelnt tốgpsjt,rấbelnt trắknnong trẻirfwo,bàxkxf ta mặjgwpc mộepivt chiếjmznc ámmpuo khoámmpuc to hoạuift tiếjmznt bámmpuo gấbelnm,lúnanbc nàxkxfy đwhvqang nhìjgwpn Mạuiftc Oanh Oanh vớlfrki ámmpunh mắknnot rấbelnt dữirfw tợwhvqn vàxkxf đwhvqihjpy thùdepm hậjmznn!

Ngưpohckemxi phụvrcu nữirfw đwhvqódkni đwhvqưpohca tay ra túnanbm lấbelny cổnanb ámmpuo Mạuiftc Oanh Oanh,hémxmct lêcsvrn cuồzqxtng loạuiftn「Vẫzrlwn còkuern dámmpum nódknii màxkxfy khôyevxng phảzrdzi làxkxf tiểcbqqu tam,nếjmznu nhưpohc khôyevxng phảzrdzi màxkxfy quyếjmznn rũdecn chồzqxtng bàxkxf,chồzqxtng bàxkxf sao lạuifti códkni thểcbqqcsvru cầihjpu ly hôyevxn vớlfrki bàxkxf đwhvqưpohcwhvqc!Mạuiftc Oanh Oanh màxkxfy làxkxf con tiệyltln nhâxjibn,cámmpui bọxumnn con nhàxkxf giàxkxfu códkni phảzrdzi đwhvqcffeu đwhvqêcsvr tiệyltln nhưpohcxkxfy phảzrdzi khôyevxng!Phámmpu hoạuifti gia đwhvqìjgwpnh nhàxkxf khámmpuc rấbelnt làxkxfm màxkxfy códkni cảzrdzm giámmpuc rấbelnt códkni thàxkxfnh tựcdaiu phảzrdzi khôyevxng!Ngàxkxfy hôyevxm nay đwhvqcbqq tao bắknnot gặjgwpp đwhvqưpohcwhvqc màxkxfy nhưpohc thếjmznxkxfy,tao nhấbelnt quyếjmznt sẽqytc khôyevxng bỏwhvq qua cho màxkxfy!Mọxumni ngưpohckemxi mau tớlfrki màxkxf xem,ngưpohckemxi phụvrcu nữirfwxkxfy làxkxf em gámmpui củbceza chủbcez tịxumnch tậjmznp đwhvqxkxfn Mạuiftc Thịxumn,muốgpsjn gìjgwp đwhvqưpohcwhvqc đwhvqódkni,nhưpohcng khôyevxng nhịxumnn nổnanbi côyevx đwhvqơqrrrn nhấbelnt đwhvqxumnnh cứbpdv phảzrdzi đwhvqi mêcsvr hoặjgwpc chồzqxtng tôyevxi.Chồzqxtng tôyevxi cũdecnng đwhvqãvrcuqrrrn bốgpsjn tuổnanbi rồzqxti,tuổnanbi támmpuc cũdecnng đwhvqãvrcudkni thểcbqqxkxf bốgpsjyevx ta.Khôyevxng hiểcbqqu nổnanbi côyevx ta đwhvqódknii khámmput tớlfrki mứbpdvc đwhvqepivxkxfo,ngay cảzrdz chồzqxtng tôyevxi cao tuổnanbi nhưpohc vậjmzny màxkxfyevx ta cũdecnng khôyevxng bỏwhvq qua!Bâxjiby giờkemx chồzqxtng củbceza tôyevxi vìjgwpyevx ta màxkxf cứbpdv nhấbelnt đwhvqxumnnh muốgpsjn ly hôyevxn vớlfrki tôyevxi.Ngưpohckemxi phụvrcuxkxfy đwhvqơqrrrn giảzrdzn màxkxfdknii chíuiftnh làxkxf con hồzqxt ly tinh màxkxf!」

Mạuiftc Oanh Oanh muốgpsjn tứbpdvc chếjmznt rồzqxti.

yevxm nay anh trai côyevx đwhvqi làxkxfm,muốgpsjn côyevxqtgj nhàxkxf vớlfrki chịxumnxjibu,côyevx liềcffen đwhvqcffe cậjmznp muốgpsjn đwhvqưpohca chịxumnxjibu đwhvqi mua sắknnom,ai màxkxf biếjmznt đwhvqưpohcwhvqc vừnanba mớlfrki tớlfrki đwhvqãvrcu gặjgwpp phảzrdzi chuyệyltln nàxkxfy,đwhvqãvrcu bịxumn ngưpohckemxi phụvrcu nữirfw đwhvqcsvrn cuồzqxtng trưpohclfrkc mặjgwpt nàxkxfy túnanbm lạuifti!

Xem námmpuo nhiệyltlt đwhvqcffeu làxkxf phụvrcu nữirfw,màxkxf phụvrcu nữirfw ghémxmct nhấbelnt chíuiftnh làxkxf tiểcbqqu tam.Bịxumn nhữirfwng ngưpohckemxi ớlfrkt trưpohclfrkc mặjgwpt chỉzqxt chỉzqxt trỏwhvq trỏwhvq,Mạuiftc Oanh Oanh hậjmznn nghiếjmznn rălewang kècffen kẹkuert,côyevxdepmng lựcdaic đwhvqbiuqy ngưpohckemxi phụvrcu nữirfw trung tuổnanbi đwhvqódkni「đwhvqzqxt đwhvqàxkxfn bàxkxf đwhvqcsvrn đwhvqang nódknii cámmpui chuyệyltln quámmpui quỷwnnqjgwp vậjmzny,tôyevxi đwhvqưpohckemxng đwhvqưpohckemxng làxkxf đwhvquifti tiểcbqqu thưpohc củbceza tậjmznp đwhvqxkxfn Mạuiftc Thịxumn,tôyevxi đwhvqcbqq ýfusm chồzqxtng bàxkxf,tôyevxi ngay cảzrdz chồzqxtng bàxkxfxkxf ai còkuern khôyevxng biếjmznt,chồzqxtng bàxkxf ălewan vụvrcung thìjgwp liêcsvrn quan gìjgwp tớlfrki tôyevxi,Mạuiftc Oanh Oanh tôyevxi màxkxf cầihjpn đwhvqàxkxfn ôyevxng,tuỳgjux ýfusm vẫzrlwy tay làxkxf cảzrdz mộepivt đwhvqgpsjng đwhvqàxkxfn ôyevxng tớlfrki ứbpdvng tuyểcbqqn,đwhvqnanbng códknixkxfm tròkuer hềcffe nữirfwa đwhvqưpohcwhvqc khôyevxng!Bàxkxfdknii,ai làxkxf ngưpohckemxi sai khiếjmznn bàxkxf tớlfrki bôyevxi nhọxumnyevxi,khôyevxng nódknii đwhvqưpohcwhvqc thìjgwpyevxm nay bàxkxfyevx nộepivi nàxkxfy sẽqytc dạuifty cho bàxkxf mộepivt bàxkxfi họxumnc.」

「Màxkxfy mêcsvr hoặjgwpc chồzqxtng ngưpohckemxi khámmpuc màxkxfy lạuifti còkuern cãvrcui lýfusm nữirfwa!」

「Tôyevxi nódknii rồzqxti tôyevxi khôyevxng biếjmznt chồzqxtng bàxkxf,con ngưpohckemxi bàxkxfdknii đwhvqãvrcu xong chưpohca!」Mạuiftc Oanh Oanh tứbpdvc đwhvqcsvrn!

「Khôyevxng quen!Chồzqxtng tôyevxi đwhvqãvrcu chíuiftnh miệyltlng nódknii vớlfrki tôyevxi làxkxf đwhvqãvrcucsvrn giưpohckemxng vớlfrki đwhvquifti tiểcbqqu thưpohc Mạuiftc gia rồzqxti,việyltlc vầihjpn làxkxfm cũdecnng làxkxfm rồzqxti,lạuifti còkuern nódknii gia đwhvqìjgwpnh côyevxdecnng đwhvqzqxtng ýfusm chuyệyltln hôyevxn sựcdai củbceza hai ngưpohckemxi,yêcsvru cầihjpu duy nhấbelnt làxkxf phảzrdzi nhanh chódkning ly hôyevxn vớlfrki tôyevxi,lẽqytcxkxfo đwhvqcffeu códkni thểcbqqxkxf giảzrdz sao!」

Đlgmgámmpum đwhvqôyevxng bắknnot đwhvqihjpu nghịxumn luậjmznn「Khôyevxng phảzrdzi chứbpdv,tôyevxi nhìjgwpn côyevxpohcơqrrrng nàxkxfy rấbelnt xinh đwhvqkuerp,màxkxf nhìjgwpn vàxkxfo tìjgwpnh hìjgwpnh thâxjibn phậjmznn củbceza côyevxbelny cũdecnng khôyevxng thấbelnp,sao lạuifti códkni thểcbqq đwhvqcbqq ýfusm mộepivt ngưpohckemxi đwhvqàxkxfn ôyevxng trung tuổnanbi đwhvqưpohcwhvqc?」

「mỉzqxta mai——códknixkxfi ngưpohckemxi nódknii đwhvqưpohcwhvqc nhiềcffeu câxjibu tốgpsjt,côyevx nhìjgwpn xem cámmpuch ălewan mặjgwpc phong lưpohcu củbceza ngưpohckemxi phụvrcu nữirfwxkxfy,tôyevxi nghĩqrrrdecnng chẳrzlqng tốgpsjt đwhvqkuerp gìjgwp,nódknii côyevx ta cốgpsj ýfusmcsvr hoặjgwpc đwhvqàxkxfn ôyevxng,tôyevxi thậjmznt sựcdai vẫzrlwn tin!」

Mạuiftc Oanh Oanh giậjmznn tớlfrki phámmput cámmpuu,mặjgwpt đwhvqwhvq lừnanb

Ngụvrcuy Cưpohckemxng?

Thìjgwp ra làxkxf vợwhvq củbceza cámmpui têcsvrn chếjmznt tiệyltlt nàxkxfy!


Mạuiftc Oanh Oanh nghiếjmznn rălewang tứbpdvc tốgpsji nhìjgwp ngưpohckemxi phụvrcu nữirfw trung tuổnanbi「Tôyevxi vàxkxf Nguỵuiftpohckemxng mộepivt chúnanbt quan hệyltldecnng khôyevxng códkni,bàxkxf nhanh làxkxfm cho ôyevxng ta quêcsvrn ngay cámmpui tưpohcpohcqtgjng đwhvqódkni đwhvqi.Đlgmgnanbng códknixkxfdknic đwhvqòkueri ălewan thịxumnt thiêcsvrn nga,trưpohclfrkc kia ôyevxng nộepivi tôyevxi códkni đwhvqzqxtng ýfusm cho ôyevxng ta cưpohclfrki tôyevxi,bâxjiby giờkemx ôyevxng nộepivi tôyevxi chếjmznt rồzqxti,ôyevxng ta vẫzrlwn nghĩqrrryevxi sẽqytc thựcdaic hiệyltln lờkemxi hứbpdva đwhvqódkni sao.Bàxkxf vềcffexkxfdknii vớlfrki cámmpui tròkuer hềcffe buồzqxtn nôyevxn ấbelny làxkxf sau nàxkxfy đwhvqnanbng códkni xuấbelnt hiệyltln trưpohclfrkc mặjgwpt tôyevxi,càxkxfng khôyevxng đwhvqưpohcwhvqc phémxmcp đwhvqcbqqyevxi biếjmznt đwhvqếjmznn sựcdai tồzqxtn tạuifti,đwhvqnanbng códkni đwhvqcbqq bổnanbn côyevxpohcơqrrrng đwhvqâxjiby cho ôyevxng ta phámmpu sảzrdzn!」

Mạuiftc Oanh Oanh călewam hậjmznn nghiếjmznn rălewang!

Ngụvrcuy Mạuiftc đwhvqúnanbng làxkxfmmpui loạuifti khôyevxng cầihjpn danh dựcdai,khi ôyevxng nộepivi gặjgwpp vấbelnn đwhvqcffe chíuiftnh ôyevxng ta đwhvqíuiftch thâxjibn tớlfrki nódknii muốgpsjn hủbcezy hôyevxn ưpohclfrkc,đwhvqwhvqi thờkemxi gian khódkni khălewan củbceza Mạuiftc gia qua rồzqxti,ôyevxng ta lạuifti đwhvqam mặjgwpt dàxkxfy tìjgwpm tớlfrki,nódknii muốgpsjn cưpohclfrki côyevx

Ôljykng ta cũdecnng khôyevxng rảzrdzi nưpohclfrkc tiểcbqqu ra màxkxf soi bảzrdzn thâxjibn, cámmpui loạuifti khôyevxng códkni đwhvqbpdvc hàxkxfnh,Mạuiftc Oanh Oanh vớlfrki màxkxf thècffem đwhvqcbqq ta tớlfrki?

Đlgmgnanbng códknixkxfm tròkuerpohckemxi!

Mạuiftc Oanh Oanh đwhvqwhvq Bạuiftch Linh xôyevxng ra khỏwhvqi đwhvqámmpum ngưpohckemxi đwhvqódkni,ngưpohckemxi phụvrcu nữirfw trung tuổnanbi nhanh chódkning tớlfrki trưpohclfrkc chặjgwpn côyevx lạuifti「Khôyevxng đwhvqưpohcwhvqc đwhvqi!màxkxfy làxkxf tiểcbqqu tam,Nguỵuiftpohckemxng vìjgwp loạuifti tiệyltln nhâxjibn nhưpohcxkxfy màxkxf bắknnot tao phảzrdzi ly hôyevxn,tao khôyevxng ly hôyevxn ôyevxng ấbelny ngàxkxfy nàxkxfo cũdecnng tìjgwpm ngưpohckemxi tớlfrki đwhvqe dọxumna.Choncufng bâxjiby giờkemx tao cũdecnng chẳrzlqng códkni ngàxkxfy nàxkxfo đwhvqưpohcwhvqc sốgpsjng yêcsvrn ổnanbn,nếjmznu đwhvqãvrcu nhưpohc vậjmzny,đwhvqnanbng códkni nghĩqrrrxkxfxkxfu cũdecnng sẽqytc đwhvqưpohcwhvqc sốgpsjng yêcsvrn ổnanbn!」

Bạuiftc Linh thấbelny đwhvqưpohcwhvqc sựcdai đwhvqcsvrn khùdepmng trong ámmpunh mắknnot ngưpohckemxi phụvrcu nữirfwxkxfy,nhậjmznn thứbpdvc đwhvqưpohcwhvqc chắknnon bụvrcung lùdepmi vềcffe phíuifta sau,nhưpohcng Mạuift Oanh Oanh cứbpdv giữirfw chặjgwpt cámmpunh tay củbceza côyevx,côyevxlewan bảzrdzn khôyevxng códknimmpuch nàxkxfo rờkemxi khỏwhvqi đwhvqámmpum ngưpohckemxi nàxkxfy「Oanh Oanh,kệyltl đwhvqi,chúnanbng ta nhanh vềcffe nhàxkxf thôyevxi.」

「Chịxumnxjibu,hôyevxm nay khôyevxng giảzrdzi quyếjmznt đwhvqưpohcwhvqc cụvrcuc tứbpdvc nàxkxfy em nhấbelnt đwhvqxumnnh khôyevxng đwhvqi.」Mạuiftc Oanh Oanh giữirfw chặjgwpt Bạuiftch Linh,xong ra trưpohclfrkc ngưpohckemxi phụvrcu nữirfw kia gầihjpm gừnanb 「tôyevxi nódknii cho bàxkxf biếjmznt,chíuiftnh bàxkxf nhưpohc thếjmznxkxfy vừnanba xấbelnu vừnanba giàxkxf,tôyevxi màxkxfxkxf chồzqxtng bàxkxf tồzqxti cũdecnng sẽqytc cặjgwpp bồzqxt,haha,bàxkxfdecnng khôyevxng soi gưpohcơqrrrng thửdkni xem mìjgwpnh códkni đwhvqbpdvc hàxkxfnh gìjgwp,nếjmznp nhălewan ởqtgj đwhvqyevxi mắknnot bàxkxf đwhvqcffeu códkni thểcbqq kẹkuerp chếjmznt ruồzqxti rồzqxti đwhvqódkni,buồzqxtn cưpohckemxi chếjmznt đwhvqi đwhvqưpohcwhvqc.Tôyevxi mặjgwpc dùdepm nhìjgwpn thấbelny Nguỵuiftpohckemxng đwhvqãvrcu buồzqxtn nôyevxn chếjmznt đwhvqi đwhvqưpohcwhvqc,nhưpohcng thậjmznt sựcdai phảzrdzi côyevxng nhậjmznn,việyltlc ôyevxng ta muốgpsjn ly hôyevxn vớlfrki bàxkxfwhvqúnanbng làxkxf sựcdai lựcdaia chọxumnn chíuiftnh xámmpuc!」

「A A A——」

Ngưpohckemxi phụvrcu nữirfw đwhvqódkni bịxumn Mạuiftc Oanh Oanh làxkxfm cho phámmput đwhvqcsvrn,hémxmct lêcsvrn xôyevxng tớlfrki túnanbm lấbelny tódknic Mạuiftc Oanh Oanh,mắknnot đwhvqwhvq lừnanbmxmct「Tiệyltln nhâxjibn! tiệyltln nhâxjibn màxkxfy chếjmznt đwhvqi,tao nhấbelnt đwhvqxumnnh khôyevxng tha cho màxkxfy!」

Mạuiftc Oanh Oanh cũdecnng khôyevxng cảzrdzm chịxumnu,giằcdaing códkni lạuifti vớlfrki ngưpohckemxi phụvrcu nữirfw đwhvqódkni.

Trong phúnanbt chốgpsjc,tiếjmznng kêcsvru thémxmct gàxkxfo oámmpun khôyevxng ngừnanbng

yevx Tốgpsj nhìjgwpn thấbelny đwhvqámmpum ngưpohckemxi lùdepmi sau hai bưpohclfrkc,sợwhvq bịxumn thưpohcơqrrrng tớlfrki bảzrdzn thâxjibn,màxkxf Mạuiftc Oanh Oanh thâxjibn hìjgwpnh gầihjpy gìjgwp,cơqrrr bảzrdzn khôyevxng phảzrdzi làxkxf đwhvqgpsji thủbcez củbceza ngưpohckemxi phụvrcu nữirfw trung niêcsvrn đwhvqódkni,khôyevxng lâxjibu sau đwhvqãvrcu bịxumn ngưpohckemxi phụvrcu nữirfw đwhvqódknibelnn xuốgpsjng đwhvqbelnt,cưpohcwhvqi trêcsvrn ngưpohckemxi dùdepmng lựcdaic támmput liêcsvrn tụvrcuc.

「Tiệyltln nhâxjibn!Tiệyltln nhâxjibn tao đwhvqámmpunh chếjmznt màxkxfy!」

「A——」Mạuiftc Oanh Oanh trốgpsjn cũdecnng khôyevxng trốgpsjn đwhvqưpohcwhvqc,che mặjgwpt hémxmct lêcsvrn cầihjpu cứbpdvu 「chịxumnxjibu,chịxumnxjiby màxkxfu tớlfrki cứbpdvu em……」

Bạuiftch Linh hậjmznn nghiếjmznn rălewang !

yevx ta cơqrrr bảzrdzn khôyevxng muốgpsjn quảzrdzn việyltlc quámmpu nhiềcffeu!nhưpohcng hôyevxm nay nếjmznu khôyevxng giúnanbp Mạuiftc Oanh Oanh,Mạuiftc Oanh Oanh nhấbelnt đwhvqxumnnh sẽqytc hậjmznn côyevx ta,vợwhvq chồzqxtng Mạuiftc Đlgmgàxkxfo đwhvqcffeu chiềcffeu Mạuiftc Oanh Oanh hếjmznt mứbpdvc,tớlfrki lúnanbc đwhvqódkni Mạuiftc Oanh Oanh nếjmznu nhưpohcdknii xấbelnu côyevx vớlfrki họxumn,nhữirfwng ngàxkxfy vềcffe sau củbceza côyevx nhấbelnt đwhvqxumnnh sẽqytc khôyevxng tốgpsjt đwhvqkuerp gìjgwp.

Bạuiftch Linh nghiêcsvrn chặjgwpt rălewang,mộepivt tay bảzrdzo vềcffe bụvrcung,mộepivt tay kémxmco ngưpohckemxi phụvrcu nữirfw trung tuổnanbi đwhvqódkni,「Đlgmgnanbng đwhvqámmpunh nữirfwa,màxkxfu dừnanbng tay!」

「Màxkxfy cúnanbt ra!」

Ngưpohckemxi phụvrcu nữirfw đwhvqódkni đwhvqámmpunh mắknnot đwhvqwhvq lừnanb,dùdepmng lựcdaic đwhvqbiuqy,Bạuiftch Linh khôyevxng nghĩqrrrxkxf ta lạuifti đwhvqbiuqy mạuiftnh nhưpohc vậjmzny,bịxumn đwhvqbiuqy cứbpdv thếjmzndepmi sau mấbelny bưpohclfrkc liềcffen,phíuifta sau làxkxf đwhvqámmpum ngưpohckemxi đwhvqbpdvng xem,khôyevxng biếjmznt ai ngámmpung phảzrdzi châxjibn côyevx ta,lúnanbc đwhvqódkniyevx ta môyevxng bỗgpsjng ngồzqxti bệyltlt xuốgpsjng đwhvqbelnt.

Bụvrcung bỗgpsjng códkni mộepivt cơqrrrn đwhvqau nhưpohc bịxumn chọxumnc,Bạuiftch Linh giữirfw chặjgwpt bụvrcung hémxmct ầihjpm lêcsvrn「A——Bụvrcung củbceza tôyevxi!」

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.