Boss Trở Thành Chồng

Chương 353 :

    trước sau   
Buổwptli tốwkgxi

Tiêqrfcu Lăuxdfng đyunai làjzuhm vềaasm đyunaếvjecn nhàjzuh thấkpjuy Trưfiphơlgrmng Hâwptln ởcpel đyunaâwptly, anh vôbzjuueqgng kinh ngạjqsfc nhưfiphng phúoqagt chốwkgxc giấkpjuu đyunai cảiwwkm xúoqagc củwxpfa mìzqdonh, vềaasm đyunaếvjecn phòovdong anh mớqzbyi hỏovdoi Tôbzju Tốwkgx, “Sao côbzjukpjuy đyunaếvjecn nhàjzuhzqdonh vậqzbyy?”

“Anh còovdon hỏovdoi.” Tôbzju Tốwkgx đyunajqsfp mộzxeyt cáimiai lêqrfcn cửzqdoa, túoqagm lấkpjuy càjzuh vạjqsft củwxpfa Tiêqrfcu Lăuxdfng, hung hăuxdfng hỏovdoi anh, “Anh làjzuh đyunagvfw khốwkgxn, khôbzjung phảiwwki anh nókymxi têqrfcn khốwkgxn Lãovdonh Mạjqsfc yêqrfcu Trưfiphơlgrmng Hâwptln thậqzbyt lòovdong sao, nếvjecu vậqzbyy sao chịiylekpjuy lạjqsfi đyunaau khổwptl đyunaếvjecn mứzhosc phảiwwki chạjqsfy đyunaếvjecn tìzqdom em nhưfiph thếvjec? Têqrfcn khốwkgxn ấkpjuy, anh khôbzjung biếvject chịiylekpjuy đyunaáimiang thưfiphơlgrmng thếvjecjzuho đyunaâwptlu, trưfipha nay lúoqagc em nhìzqdon thấkpjuy chịiylekpjuy, nhưfiph mộzxeyt búoqagp bêqrfc gỗrypw vậqzbyy. trưfiphqzbyc nay em chưfipha từeivvng thấkpjuy chịiylekpjuy nhưfiph thếvjec, chắewdkc chắewdkn chịiylekpjuy bịiyleqrfcn chếvject tiệvkbtt Lãovdonh Mạjqsfc kia làjzuhm cho tổwptln thưfiphơlgrmng nêqrfcn mớqzbyi khôbzjung cókymx chỗrypw đyunadrsi đyunai khôbzjung thìzqdo sao cókymx nhàjzuhjzuh khôbzjung đyunaưfiphlzpwc vềaasm. em biếvject màjzuh, đyunaàjzuhn ôbzjung chẳbzjung ai tốwkgxt làjzuhnh cảiwwk.”

Tiêqrfcu Lăuxdfng thiếvjecu nưfiphqzbyc bịiyle thắewdkt cổwptl, nhanh tay giữsmsm tay Tôbzju Tốwkgx lạjqsfi, anh cưfiphuxdfi khổwptlovdoo, “Em đyunaeivvng vơlgrm đyunaũymnga cảiwwk nắewdkm thếvjec, anh đyunaâwptly chẳbzjung làjzuhovdong tửzqdo quay đyunapwefu hay sao…..”

bzju Tốwkgx lạjqsfnh lùueqgng

Tiêqrfcu Lăuxdfng chỉkpju sợlzpwbzju Tốwkgx nhắewdkc đyunaếvjecn nhữsmsmng chuyệvkbtn khi trưfiphqzbyc, nhanh chókymxng chuyểdrsin chủwxpf đyunaaasm, anh đyunaaasm nghịiyle, “Khôbzjung thìzqdo, đyunadrsi anh gọgymai đyunaiệvkbtn hỏovdoi Lãovdonh Mạjqsfc xem cókymx chuyệvkbtn gìzqdo xảiwwky ra?”


“Gọgymai gìzqdojzuh gọgymai, khôbzjung đyunaưfiphlzpwc gọgymai.” Tôbzju Tốwkgx nghiếvjecn răuxdfng nhìzqdon Tiêqrfcu Lăuxdfng, “Tiêqrfcu Lăuxdfng em cảiwwknh cáimiao anh, khôbzjung đyunaưfiphlzpwc đyunadrsiovdonh Mạjqsfc biếvject Trưfiphơlgrmng Hâwptln ởcpel đyunaâwptly, nếvjecu Lãovdonh Mạjqsfc cho ngưfiphuxdfi tìzqdom Trưfiphơlgrmng Hâwptln, anh cũymngng phảiwwki nghĩgqtmimiach khôbzjung đyunaưfiphlzpwc đyunadrsi cho hắewdkn biếvject Trưfiphơlgrmng Hâwptln trốwkgxn ởcpel đyunaâwptly. Thậqzbyt làjzuh nựyerjc cưfiphuxdfi, tưfiphcpelng rằeelyng Trưfiphơlgrmng Hâwptln khôbzjung cókymx ngưfiphuxdfi nhàjzuh thìzqdo muốwkgxn bắewdkt nạjqsft sao thìzqdo bắewdkt nạjqsft sao? Nếvjecu Trưfiphơlgrmng Hâwptln khôbzjung chịiyleu mộzxeyt nỗrypwi ấkpjum ứzhosc to lớqzbyn nàjzuho đyunaókymx thìzqdojzuhm sao chịiylekpjuy cókymx nhàjzuh khôbzjung thểdrsi vềaasm? Tiêqrfcu Lăuxdfng em cảiwwknh cáimiao anh mộzxeyt lầpwefn nữsmsma, tuyệvkbtt đyunawkgxi, tuyệvkbtt đyunawkgxi khôbzjung đyunaưfiphlzpwc phéutbup nókymxi cho Lãovdonh Mạjqsfc biếvject Trưfiphơlgrmng Hâwptln ởcpel đyunaâwptly khôbzjung thìzqdo anh khôbzjung xong vớqzbyi em đyunaâwptlu.”

Tiêqrfcu Lăuxdfng còovdon nókymxi gìzqdo đyunaưfiphlzpwc? mau chókymxng gậqzbyt đyunapwefu đyunagvfwng ýorrv, “Đjzuhưfiphlzpwc đyunaưfiphlzpwc đyunaưfiphlzpwc, anh khôbzjung nókymxi, khôbzjung nókymxi đyunaưfiphlzpwc chưfipha?”

bzju Tốwkgx tứzhosc mìzqdonh.

Buôbzjung càjzuh vạjqsft củwxpfa Tiêqrfcu Lăuxdfng ra, tứzhosc tốwkgxi ngồgvfwi lêqrfcn giưfiphuxdfng.

fiphnh cáimiach Trưfiphơlgrmng Hâwptln côbzju biếvject rõeely, chịiylekpjuy rấkpjut cókymx tựyerjbzjun, nếvjecu khôbzjung phảiwwki đyunaãovdo đyunai đyunaếvjecn bưfiphqzbyc đyunaưfiphuxdfng cùueqgng thìzqdo tuyệvkbtt đyunawkgxi khôbzjung đyunadrsi cho ngưfiphuxdfi kháimiac nhìzqdon thấkpjuy hìzqdonh ảiwwknh thêqrfc thảiwwkm củwxpfa bảiwwkn thâwptln. Màjzuhbzjum nay chịiylekpjuy đyunaãovdoimiach va li rờuxdfi khỏovdoi nhàjzuh, khôbzjung cầpwefn nghĩgqtmymngng biếvject chuyệvkbtn lầpwefn nàjzuhy lớqzbyn thếvjecjzuho.

bzju Tốwkgx nghĩgqtm đyunaếvjecn khi trưfiphqzbyc bấkpjut cứzhos chuyệvkbtn gìzqdo xảiwwky ra đyunaaasmu cókymx Trưfiphơlgrmng Hâwptln bảiwwko vệvkbtbzju, màjzuhwptly giờuxdf chịiylekpjuy chịiyleu ấkpjum ứzhosc côbzju lạjqsfi khôbzjung giúoqagp đyunaưfiphlzpwc gìzqdo, càjzuhng nghĩgqtmjzuhng buồgvfwn lòovdong, càjzuhng nghĩgqtmjzuhng cay mắewdkt.

Ngay lúoqagc nàjzuhy, Tiêqrfcu Lăuxdfng hậqzbyn nỗrypwi khôbzjung đyunakpjum cho Lãovdonh Mạjqsfc mộzxeyt trậqzbyn.

Chuyệvkbtn củwxpfa hắewdkn ta vàjzuh Trưfiphơlgrmng Hâwptln sao lạjqsfi làjzuhm cho ngưfiphuxdfi phụplyl nữsmsm củwxpfa anh buồgvfwn lòovdong chứzhos.

Tiêqrfcu Lăuxdfng nhanh chókymxng đyunai đyunaếvjecn bêqrfcn giưfiphuxdfng, ôbzjum vai Tôbzju Tốwkgx, “Sao em lạjqsfi buồgvfwn, chuyệvkbtn vặjzuht vãovdonh giữsmsma cáimiac cặjzuhp tìzqdonh nhâwptln làjzuh chuyệvkbtn bìzqdonh thưfiphuxdfng nhưfiphlgrmm bữsmsma thôbzjui, họgyma đyunaaasmu làjzuh ngưfiphuxdfi trưfiphcpelng thàjzuhnh, chắewdkc chắewdkn sẽjzuh tựyerjkymximiach giảiwwki quyếvject thôbzjui.”

“Đjzuhàjzuhn ôbzjung cáimiac anh đyunaaasmu làjzuh ngưfiphuxdfi xấkpjuu.”

“Đjzuhưfiphlzpwc đyunaưfiphlzpwc đyunaưfiphlzpwc, bọgyman anh đyunaaasmu làjzuh ngưfiphuxdfi xấkpjuu.” Tiêqrfcu Lăuxdfng thuậqzbyn theo ýorrvbzju.

“Chẳbzjung cókymx ai tốwkgxt đyunasbqtp cảiwwk.”

“Ừoprkeivv, chẳbzjung ai tốwkgxt cảiwwk.”


“Tấkpjut cảiwwk đyunaaasmu làjzuh dạjqsfng phụplylzqdonh bạjqsfc nghĩgqtma.”

“Đjzuhúoqagng, em nókymxi đyunaaasmu đyunaúoqagng hếvject.”

Tiêqrfcu Lăuxdfng càjzuhng vậqzbyy, Tôbzju Tốwkgx lạjqsfi thấkpjuy mìzqdonh cókymxlgrmi vôbzjuorrv, côbzju khịiylet khịiylet mũymngi, cắewdkn môbzjui nằeelym ra giưfiphuxdfng.

Tiêqrfcu Lăuxdfng thấkpjuy buồgvfwn cưfiphuxdfi, ngồgvfwi xuốwkgxng bêqrfcn vỗrypw nhẹsbqtqrfcn môbzjung côbzju, “Còovdon biếvject ngạjqsfi nữsmsma àjzuh?”

“Khôbzjung cókymx.”

ovdon cứzhosng mồgvfwm nữsmsma, Tiêqrfcu Lăuxdfng cũymngng khôbzjung vạjqsfch trầpwefn côbzju, vỗrypw vỗrypwbzjung côbzju, “Mau dậqzbyy nàjzuho, đyunalzpwi láimiat nữsmsma cáimiac con vềaasm thấkpjuy em thếvjecjzuhy sẽjzuhfiphuxdfi cho đyunakpjuy.”

……

6 giờuxdf 50 phúoqagt tốwkgxi.

ovdonh Mạjqsfc muốwkgxn đyunaqrfcn khùueqgng lêqrfcn, đyunazhosng ngồgvfwi khôbzjung yêqrfcn liêqrfcn tụplylc nhìzqdon đyunagvfwng hồgvfw trêqrfcn tay, gưfiphơlgrmng mặjzuht sầpwefm xuốwkgxng nhưfiph muốwkgxn đyunaâwptlm lêqrfc.

Mọgymai ngưfiphuxdfi xung quanh đyunaaasmu tráimianh xa anh.

Chuyệvkbtn nựyerjc cưfiphuxdfi, ngoàjzuhi trờuxdfi đyunaãovdo đyunawxpf lạjqsfnh rồgvfwi, ai còovdon muốwkgxn đyunazhosng cạjqsfnh lãovdoo đyunajqsfi cho cókymxng mìzqdonh hơlgrmn kia chứzhos.

Trưfiphơlgrmng Hâwptln sao vẫpwefn chưfipha đyunaếvjecn.”

fiphơlgrmng Bưfiphu khôbzjung ngớqzbyt mắewdkt trôbzjung ra cổwptlng ngókymxng, anh cókymx mộzxeyt dựyerj cảiwwkm khôbzjung làjzuhnh, nếvjecu nhưfiphbzjum nay côbzju Trưfiphơlgrmng khôbzjung đyunaếvjecn, lãovdoo đyunajqsfi chắewdkc chắewdkn khôbzjung đyunadrsi cho họgymaqrfcn, Vưfiphơlgrmng Bưfiphu mau mồgvfwm đyunaáimiap, “Chắewdkc côbzju Trưfiphơlgrmng cảiwwkm thấkpjuy trong lòovdong khôbzjung vui nêqrfcn cốwkgx ýorrv đyunaếvjecn sáimiat giờuxdf đyunaâwptly màjzuh.”


ovdonh Mạjqsfc cốwkgx giữsmsmzqdonh tĩgqtmnh.

6 giờuxdf 55 phúoqagt.

Trờuxdfi mùueqga đyunaôbzjung tốwkgxi nhanh hơlgrmn mọgymai mùueqga trong năuxdfm, lúoqagc nàjzuhy ngoàjzuhi kia trừeivvjzuhu tuyếvject rơlgrmi trắewdkng xókymxa, trờuxdfi đyunaãovdo tốwkgxi nhưfiph mựyerjc màjzuh Trưfiphơlgrmng Hâwptln vẫpwefn chưfipha đyunaếvjecn.

ovdonh Mạjqsfc gầpwefn nhưfiphfiphnh mắewdkt vàjzuho màjzuhn hìzqdonh đyunaiệvkbtn thoạjqsfi, khi nàjzuhy thấkpjuy côbzju vẫpwefn chưfipha tớqzbyi, bỗrypwng chốwkgxc rồgvfwqrfcn, anh đyunazhosng phắewdkt dậqzbyy, đyunajqsfp gãovdoy châwptln bàjzuhn tràjzuh, ngưfiphuxdfi hầpwefu trong phòovdong phúoqagt chốwkgxc khôbzjung dáimiam thởcpel ra tiếvjecng, Lãovdonh Mạjqsfc đyunaen sầpwefm mặjzuht, bưfiphqzbyc nhanh tớqzbyi phòovdong kháimiach, nhìzqdon ra ngoàjzuhi vẫpwefn khôbzjung thấkpjuy đyunazxeyng tĩgqtmnh gìzqdo, bèlsmxn nghiếvjecn răuxdfng ken kéutbut, “Trưfiphơlgrmng Hâwptln, côbzju bỏovdo lờuxdfi củwxpfa tôbzjui đyunajzuht dưfiphqzbyi đyunaífipht ngồgvfwi sao, 5 phúoqagt nữsmsma còovdon dáimiam khôbzjung đyunaếvjecn, tôbzjui thềaasm sẽjzuh đyunaáimianh gãovdoy châwptln côbzju, sau đyunaókymx nhốwkgxt côbzju lạjqsfi bêqrfcn cạjqsfnh tôbzjui, tôbzjui nókymxi đyunaưfiphlzpwc làjzuhm đyunaưfiphlzpwc.”

Cảiwwk đyunaáimiam ngưfiphuxdfi trong phòovdong, bâwptly giờuxdf chỉkpjuovdon mìzqdonh Vưfiphơlgrmng Bưfiphu dáimiam cấkpjut lờuxdfi, “Đjzuhjqsfi ca, ngoàjzuhi trờuxdfi mưfipha tuyếvject lớqzbyn nhưfiph vậqzbyy, đyunaưfiphuxdfng lạjqsfi trơlgrmn, côbzju Trưfiphơlgrmng cókymx khi nàjzuho gặjzuhp chuyệvkbtn gìzqdo…..”

ovdonh Mạjqsfc phúoqagt chốwkgxc căuxdfng ngưfiphuxdfi.

Anh nhìzqdon ra ngoàjzuhi.

fipha tuyếvject ngoàjzuhi trờuxdfi bay nhưfiphymngovdoo, áimianh mắewdkt lókymxe qua sựyerj lo lắewdkng, khôbzjung nhẽjzuh lạjqsfi cókymx chuyệvkbtn thậqzbyt.

khôbzjung kịiylep nghĩgqtmzqdo, anh lậqzbyp tứzhosc gọgymai cho Trưfiphơlgrmng Hâwptln.

Trưfiphơlgrmng Hâwptln sớqzbym biếvject anh sẽjzuhzqdom côbzju, từeivvoqagc đyunaếvjecn nhàjzuhbzju Tốwkgxbzju đyunaãovdo tắewdkt đyunaiệvkbtn thoạjqsfi rồgvfwi, nêqrfcn Lãovdonh Mạjqsfc lúoqagc nàjzuhy chỉkpju nghe đyunaưfiphlzpwc mộzxeyt giọgymang nữsmsm, “Xin lỗrypwi, sốwkgximiay quýorrv kháimiach vừeivva gọgymai hiệvkbtn tắewdkt máimiay, xin quýorrv kháimiach vui lòovdong gọgymai lạjqsfi sau, sorry…..”

Sắewdkc mặjzuht Lãovdonh Mạjqsfc càjzuhng khókymx coi hơlgrmn, anh cúoqagi đyunapwefu nhìzqdon đyunagvfwng hồgvfw, trêqrfcn đyunaókymx đyunaãovdo chỉkpju 7 giờuxdf tốwkgxi.

Trưfiphơlgrmng Hâwptln chưfipha từeivvng tráimiai lờuxdfi anh, lẽjzuhjzuho…..

Anh chẳbzjung buồgvfwn nghĩgqtmzqdo, lậqzbyp tứzhosc xôbzjung ra khỏovdoi nhàjzuh.

“Ấymngy…..đyunajqsfi ca, đyunajqsfi ca đyunai đyunaâwptlu đyunakpjuy?” Vưfiphơlgrmng Bưfiphu nhanh chókymxng cầpwefm theo áimiao khoáimiac vắewdkt trêqrfcn ghếvjec, duổwptli theo Lãovdonh Mạjqsfc, “Đjzuhjqsfi ca, nãovdoy em chỉkpjukymxi bâwptlng quơlgrm vậqzbyy thôbzjui. Côbzju Trưfiphơlgrmng nhấkpjut đyunaiylenh sẽjzuh khôbzjung cókymx chuyệvkbtn gìzqdo đyunaâwptlu.”

ovdonh Mạjqsfc đyunaókymxn lấkpjuy áimiao khoáimiac từeivv tay Vưfiphơlgrmng Bưfiphu, bưfiphqzbyc đyunai kháimia nhanh, vừeivva đyunai vừeivva dặjzuhn dòovdo, “Lậqzbyp tứzhosc gọgymai cho tấkpjut cảiwwkimiac bệvkbtnh việvkbtn trong thàjzuhnh phốwkgx, hỏovdoi xem cókymx ca nàjzuho làjzuh Trưfiphơlgrmng Hâwptln khôbzjung, tôbzjui cầpwefn câwptlu trảiwwk lờuxdfi sau năuxdfm phúoqagt nữsmsma.”

fiphơlgrmng Bưfiphu bưfiphqzbyc nhanh theo Lãovdonh Mạjqsfc, nhanh chókymxng gọgymai đyunaiệvkbtn lệvkbtnh xuốwkgxng dưfiphqzbyi.

ovdonh Mạjqsfc đyunaáimianh xe từeivv trong gara ra, Vưfiphơlgrmng bưfiphu thấkpjuy vậqzbyy sợlzpw anh chạjqsfy nhanh quáimia sẽjzuhkymx chuyệvkbtn, nhanh châwptln ngồgvfwi lêqrfcn ghếvjec phụplyl, Lãovdonh Mạjqsfc chẳbzjung rảiwwknh nhìzqdon anh ta mộzxeyt cáimiai, vặjzuhn chìzqdoa nổwptlimiay, phúoqagt chốwkgxc đyunajqsfp ga hếvject lựyerjc, cảiwwk chiếvjecc xe nhưfiphqrfcn bắewdkn khỏovdoi cung, lao vúoqagt đyunai.

Đjzuhzxeyng táimiac củwxpfa anh quáimia nhanh, Vưfiphơlgrmng Bưfiphu chưfipha kịiylep thắewdkt dâwptly an toàjzuhn, cảiwwk ngưfiphuxdfi đyunaqzbyp mạjqsfnh vàjzuho kífiphnh cửzqdoa, đyunaau đyunaếvjecn đyunazxey anh ta rêqrfcn lêqrfcn. Lãovdonh Mạjqsfc dưfiphuxdfng nhưfiph khôbzjung hềaasm đyunadrsi ýorrv thấkpjuy Vưfiphơlgrmng Bưfiphu, vẫpwefn đyunajqsfp ga hếvject tốwkgxc lựyerjc, chiếvjecc xe rífipht lêqrfcn từeivvng hồgvfwi phi vun vúoqagt trêqrfcn đyunaưfiphuxdfng.

Đjzuhếvjecn căuxdfn hộzxey củwxpfa Trưfiphơlgrmng Hâwptln mấkpjut nửzqdoa tiếvjecng, nhưfiphng bịiyleovdonh Mạjqsfc cưfiphoqagng chếvjecovdon cókymx 20 phúoqagt.

Trong lúoqagc đyunaókymx, Vưfiphơlgrmng Bưfiphu nhậqzbyn đyunaưfiphlzpwc phảiwwkn hồgvfwi củwxpfa thủwxpf hạjqsf, anh ta mớqzbyi thởcpel phàjzuho nókymxi, “Đjzuhjqsfi ca, cáimiac bệvkbtnh việvkbtn đyunaaasmu khôbzjung cókymx sốwkgx liệvkbtu củwxpfa côbzju Trưfiphơlgrmng, chắewdkc côbzjukpjuy khôbzjung cókymx chuyệvkbtn gìzqdo đyunaâwptlu.”

Sắewdkc mặjzuht Lãovdonh Mạjqsfc càjzuhng khókymx coi hơlgrmn nữsmsma.

Đjzuhếvjecn đyunaâwptly Vưfiphơlgrmng Bưfiphu cókymx chúoqagt khókymx hiểdrsiu, nhưfiphng anh nhanh chókymxng hiểdrsiu ra.

Trờuxdfi ơlgrmi…..

Nếvjecu côbzju Trưfiphơlgrmng khôbzjung gặjzuhp chuyệvkbtn gìzqdo bấkpjut trắewdkc, cũymngng khôbzjung ốwkgxm bệvkbtnh gìzqdo nhưfiphng lạjqsfi cho đyunajqsfi ca ăuxdfn thịiylet thỏovdo…..Vưfiphơlgrmng Bưfiphu thầpwefm cầpwefu hộzxey, côbzju Trưfiphơlgrmng ơlgrmi côbzju Trưfiphơlgrmng, sau khi côbzju gặjzuhp đyunaưfiphlzpwc đyunajqsfi ca nhấkpjut đyunaiylenh phảiwwki cẩeowdn thậqzbyn đyunakpjuy, khôbzjung thìzqdo…..Vưfiphơlgrmng Bưfiphu thay Trưfiphơlgrmng Hâwptln toáimiat mồgvfwbzjui.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.