Boss Trở Thành Chồng

Chương 348 :

    trước sau   
“A?”

“Nghe khôavtyng rõttnv sao, bâouzyy giờbpoa, lậxvqip tứfgnwc kêwubwu ngưbsvtbpoai làkuogm vàkuogo đbtopâouzyy, đbtopem tấivfct cảaqxe nhữxazang thứfgnw củthiya Trưbsvtơttnvng Hâouzyn vứfgnwt hếoqxst đbtopi, nghe rõttnv chưbsvta” Lãygtznh Mạbshwc giậxvqin dữxaza, trêwubwn mặrlmft toàkuogn làkuog sựttnv tứfgnwc giậxvqin.

“Vâouzyng vâouzyng vâouzyng, tôavtyi lậxvqip tứfgnwc kêwubwu ngưbsvtbpoai làkuogm đbtopếoqxsn.”

Đzfrsãygtzouzyu lắavtym rồwjumi khôavtyng thấivfcy đbtopbshwi ca kíxbzvch đbtopembpng nhưbsvt vậxvqiy, Vưbsvtơttnvng Bưbsvtu nhấivfct thờbpoai khôavtyng dáivefm đbtopavtyc tộembpi anh, rụfgnwt cổwnkm lạbshwi, lậxvqip tứfgnwc xuốqwping lầrducu kêwubwu ngưbsvtbpoai làkuogm lêwubwn. Khôavtyng tớwbsmi 5 phúbrgdt 4 ngưbsvtbpoai làkuogm lêwubwn lầrducu, Lãygtznh Mạbshwc đbtopfgnwng giữxazaa phòoztnng, yêwubwn lặrlmfng màkuog lạbshwnh lùezcyng nhìbtopn ngưbsvtbpoai làkuogm, dọqjfrn từxbzvng thứfgnw củthiya Trưbsvtơttnvng Hâouzyn ra khỏepvvi phòoztnng.

Đzfrsrducu tiêwubwn làkuog đbtopwjumezcyng trong nhàkuog tắavtym, sau đbtopóxvqikuog quầrducn áivefo giàkuogy déozdpp phụfgnw kiệtddhn củthiya côavty, sau đbtopóxvqi nữxazaa làkuog mỹjxqb phẩlpssm dưbsvtwnkmng da…

bsvtơttnvng Bưbsvtu giơttnv tay chỉqjfr giưbsvtbpoang lớwbsmn, “Còoztnn cóxvqiivefi nàkuogy, ga giưbsvtbpoang, chăhtvhn, bao gốqwpii đbtopfgnwu tháivefo ra hếoqxst,” Cáivefi tủthiykuogy cũbrgdng làkuog củthiya Trưbsvtơttnvng tiểhtvhu thưbsvtwubwu ngưbsvtbpoai đbtopem đbtopếoqxsn, đbtopem đbtopi đbtopem đbtopi, còoztnn cóxvqikuogn uốqwping tràkuog, bàkuogn nàkuogy cũbrgdng làkuog đbtopwjumkuog Trưbsvtơttnvng tiểhtvhu thưbsvt mang vềfgnw, đbtopúbrgdng rồwjumi, còoztnn cóxvqi nhữxazang cuốqwpin sáivefch ởbpoa đbtoprducu giưbsvtbpoang, đbtopfgnwu làkuog nhữxazang cuốqwpin Trưbsvtơttnvng tiểhtvhu thưbsvtbtopnh thưbsvtbpoang hay xem. Uhm...còoztnn cóxvqi sofa, sofa làkuog do Trưbsvtơttnvng tiểhtvhu thưbsvt mua ởbpoa trêwubwn mạbshwng vềfgnw, còoztnn cóxvqiivefi kệtddhivefch, kệtddhivefch cũbrgdng làkuog Trưbsvtơttnvng tiểhtvhu thưbsvt đbtopi siêwubwu thịaoae mua vềfgnw, cáivefi nàkuogy cáivefi nàkuogy còoztnn cóxvqiivefi nàkuogy nữxazaa, đbtopfgnwu đbtopem đbtopi bỏepvv hếoqxst.”


Ngưbsvtbpoai làkuogm chỉqjfrxvqi nghe lệtddhnh màkuogkuognh đbtopembpng.

Nửzasqa tiếoqxsng sau, Lãygtznh Mạbshwc nhìbtopn thấivfcy căhtvhn phòoztnng trốqwping trãygtzi chỉqjfrxvqi 1 cáivefi giưbsvtbpoang lớwbsmn, lôavtyng màkuogy giậxvqit giậxvqit.

bsvtơttnvng Bưbsvtu sợqxrx anh tứfgnwc giậxvqin, nhanh chóxvqing giảaqxei thíxbzvch, “ Đzfrsbshwi ca, tôavtyi cũbrgdng dựttnva theo lệtddhnh củthiya anh màkuog đbtopem đbtopwjum đbtopi thôavtyi, nhữxazang thứfgnwbrgdc nãygtzy đbtopfgnwu làkuog Trưbsvtơttnvng tiểhtvhu thưbsvt mua, thựttnvc ra…” Vưbsvtơttnvng Bưbsvtu chỉqjfrivefi rèarykm trêwubwn cửzasqa sổwnkm, nuốqwpit nưbsvtwbsmc miếoqxsng, “Thựttnvc ra cáivefi rèarykm cửzasqa nàkuogy cũbrgdng làkuog củthiya Trưbsvtơttnvng tiểhtvhu thưbsvt mua, đbtopbshwi ca, cóxvqi cầrducn tháivefo ra luôavtyn khôavtyng?”

“Tháivefo.”

“Dạbshw, nhanh chóxvqing đbtopem rèarykm cửzasqa tháivefo xuốqwping.”

Ngưbsvtbpoai làkuogm lậxvqip tứfgnwc tháivefo rèarykm cửzasqa xuốqwping, Vưbsvtơttnvng Bưbsvtu cẩlpssn thậxvqin nhìbtopn quanh phòoztnng lầrducn nữxazaa, đbtopembpt nhiêwubwn, anh ngẩlpssng đbtoprducu, thấivfcy cáivefi đbtopèarykn chùezcym thuỷgpzk tinh đbtopang sáivefng trêwubwn đbtopqjfrnh đbtoprducu, “Đzfrsbshwi ca, đbtopèarykn thuỷgpzk tinh cũbrgdng làkuog Trưbsvtơttnvng tiểhtvhu thưbsvt chọqjfrn..”

htvhn phòoztnng lớwbsmn nhưbsvt vậxvqiy mấivfct đbtopi đbtopwjum vậxvqit củthiya Trưbsvtơttnvng Hâouzyn, đbtopembpt nhiêwubwn cảaqxem thấivfcy cựttnvc kỳhyoa lạbshwnh lẽjgnao, cửzasqa phòoztnng vàkuog cửzasqa sổwnkm đbtopfgnwu mởbpoa, khíxbzv lạbshwnh tràkuogn vàkuogo, gióxvqi lạbshwnh thổwnkmi tớwbsmi càkuogng lạbshwnh hơttnvn.

ygtznh Mạbshwc cắavtyn răhtvhng.

Tạbshwi sao anh khôavtyng biếoqxst Trưbsvtơttnvng Hâouzyn mua nhiềfgnwu thứfgnw nhưbsvt vậxvqiy.

bsvtơttnvng Bưbsvtu thấivfcy Lãygtznh Mạbshwc lạbshwnh mặrlmft khôavtyng nóxvqii chuyệtddhn, cứfgnwng rắavtyn tiếoqxsp tụfgnwc hỏepvvi, “Đzfrsbshwi ca, tôavtyi nhớwbsm rồwjumi, máivefy đbtopiềfgnwu hoàkuog trong phòoztnng cũbrgdng làkuog Trưbsvtơttnvng tiểhtvhu thưbsvt mua ởbpoa siêwubwu thịaoae, cáivefi đbtopóxvqi, cáivefi đbtopóxvqi nếoqxsu gỡwnkm bỏepvv thìbtopttnvi phứfgnwc tạbshwp…”

ygtznh Mạbshwc míxbzvm môavtyi, lạbshwnh lùezcyng nhìbtopn Vưbsvtơttnvng Bưbsvtu.

bsvtơttnvng Bưbsvtu tựttnv nhậxvqin hiểhtvhu Lãygtznh Mạbshwc nhấivfct, nhìbtopn bộembp dạbshwng nàkuogy củthiya anh, ngưbsvtqxrxc lạbshwi thảaqxe lỏepvvng, anh nhanh chóxvqing xua tay đbtopuổwnkmi ngưbsvtbpoai dùezcyng, “Đzfrsưbsvtqxrxc rồwjumi đbtopưbsvtqxrxc rồwjumi, khôavtyng cầrducn tháivefo nữxazaa, nhanh chóxvqing đbtopi đbtopi.”

Ngưbsvtbpoai làkuogm sợqxrx sẽjgna gặrlmfp hoạbshw, cầrducm đbtopwjum lậxvqip tứfgnwc rồwjumi đbtopi.


“Đzfrsqxrxi tíxbzv.” Lãygtznh Mạbshwc kêwubwu họqjfr lạbshwi.

“Đzfrsbshwi ca, còoztnn gìbtop muốqwpin căhtvhn dặrlmfn sao?”

ygtznh Mạbshwc nhìbtopn căhtvhn phòoztnng trốqwping trãygtzi, chỉqjfroztnn 4 bứfgnwc tưbsvtbpoang vàkuog 1 cáivefi giưbsvtbpoang, thảaqxem đbtopếoqxsn nỗnswyi giốqwping nhưbsvt vừxbzva bịaoae ngưbsvtbpoai ta cưbsvtwbsmp xong làkuogm trong lòoztnng anh hỗnswyn loạbshwn hơttnvn, anh hung hăhtvhng trừxbzvng mắavtyt vớwbsmi Vưbsvtơttnvng Bưbsvtu, “Lậxvqip tứfgnwc làkuogm căhtvhn phòoztnng trởbpoa lạbshwi nhưbsvtbrgd.”

“A? Lúbrgdc nãygtzy ngàkuogi khôavtyng phảaqxei nóxvqii…”

“Bâouzyy giờbpoaavtyi đbtopwnkmi ýhfqd, đbtopem tấivfct cảaqxe mọqjfri thứfgnw vềfgnw chỗnswybrgd, cáivefi nàkuogo cầrducn đbtophtvhbpoa đbtopâouzyu đbtophtvh lạbshwi chỗnswy nấivfcy, khôavtyng đbtopưbsvtqxrxc xảaqxey ra bấivfct kỳhyoa sai lệtddhch nàkuogo.”

bsvtơttnvng Bưbsvtu vàkuog ngưbsvtbpoai làkuogm muốqwpin khóxvqic, đbtopâouzyy khôavtyng phảaqxei làkuogkuognh hạbshw ngưbsvtbpoai kháivefc sao.

“Đzfrsxbzvng nhiềfgnwu lờbpoai, nhanh chóxvqing trảaqxe lạbshwi nguyêwubwn trạbshwng.”

“Dạbshw.” Vưbsvtơttnvng Bưbsvtu buồwjumn phiềfgnwn cúbrgdi đbtoprducu, bắavtyt đbtoprducu cùezcyng ngưbsvtbpoai làkuogm đbtopem đbtopwjum vậxvqit trởbpoa lạbshwi chỗnswybrgd.

Thờbpoai gian tháivefo bỏepvv thìbtop ra nhanh, thờbpoai gian khôavtyi phụfgnwc lạbshwi thìbtop gấivfcp đbtopôavtyi.

1 tiếoqxsng sau, phòoztnng lạbshwi đbtoprducy ắavtyp trởbpoa lạbshwi.

Tim củthiya Lãygtznh Mạbshwc nhưbsvt đbtopưbsvtqxrxc lấivfcp đbtoprducy lạbshwi lầrducn nữxazaa, cảaqxe ngưbsvtbpoai nhưbsvt tràkuogn đbtoprducy năhtvhng lưbsvtqxrxng, màkuogbrgdc nàkuogy, đbtopãygtzkuog 2h sáivefng rồwjumi.

bsvtơttnvng Bưbsvtu ngáivefp 1 cáivefi, “Đzfrsbshwi ca, còoztnn cóxvqi chuyệtddhn gìbtop khôavtyng.”

ygtznh Mạbshwc trầrducm mặrlmfc khôavtyng nóxvqii chuyệtddhn, lúbrgdc nàkuogy Vưbsvtơttnvng Bưbsvtu biếoqxst mìbtopnh nêwubwn lui.


Anh sợqxrxygtznh Mạbshwc lạbshwi hàkuognh hạbshw lầrducn nữxazaa, nhìbtopn ngưbsvtbpoai làkuogm 1 cáivefi, lặrlmfng lẽjgna rờbpoai đbtopi.

Ngưbsvtbpoai vừxbzva đbtopi, căhtvhn phòoztnng lậxvqip tứfgnwc im lặrlmfng hẳngxyn.

ttnvkuogng đbtopwjum vậxvqit trong phòoztnng đbtopãygtz đbtoprducy lạbshwi, nhưbsvtng trong lòoztnng anh lạbshwi trốqwping trãygtzi. Lãygtznh Mạbshwc mệtddht mỏepvvi ngồwjumi lêwubwn giưbsvtbpoang, anh âouzym thầrducm nóxvqii vớwbsmi bảaqxen thâouzyn, Lãygtznh Mạbshwc àkuog, khôavtyng phảaqxei chỉqjfrkuog 1 ngưbsvtbpoai phụfgnw nữxaza thôavtyi sao, cóxvqibtop lớwbsmn lao chứfgnw, chỉqjfrkuog thờbpoai gian 7 năhtvhm thôavtyi, màkuogy chỉqjfr khôavtyng quen thôavtyi, qua 10 ngàkuogy nửzasqa tháivefng nữxazaa sẽjgna quen thôavtyi.

Nhưbsvtng khôavtyng đbtopqxrxi anh thuyếoqxst phụfgnwc bảaqxen thâouzyn, trong đbtoprducu hiệtddhn lêwubwn hìbtopnh ảaqxenh Từxbzv Dịaoaech ôavtym Trưbsvtơttnvng Hâouzyn.

ygtznh Mạbshwc đbtopivfcm 1 đbtopivfcm xuốqwping giưbsvtbpoang, tứfgnwc giậxvqin đbtopfgnwng dậxvqiy.

Đzfrsáivefng chếoqxst.

Khôavtyng thểhtvh nhịaoaen nữxazaa.

avtym nay đbtopưbsvta côavty vềfgnw nhàkuog? Ngàkuogy kháivefc cóxvqi thểhtvh sẽjgnabpoa lạbshwi nhàkuogavty qua đbtopêwubwm.

Anh pháiveft hiệtddhn anh khôavtyng chịaoaeu nổwnkmi khi nghĩrwgv đbtopếoqxsn Trưbsvtơttnvng Hâouzyn nằwubwm chung giưbsvtbpoang vớwbsmi ngưbsvtbpoai đbtopàkuogn ôavtyng kháivefc, lửzasqa giậxvqin củthiya Lãygtznh Mạbshwc tăhtvhng lêwubwn, lấivfcy chìbtopa khoáivef xe đbtopi ra cửzasqa.Gầrducn 3h sáivefng.

Vốqwpin dĩrwgv Trưbsvtơttnvng Hâouzyn đbtopãygtz ngủthiy say, nhưbsvtng bịaoae tiếoqxsng đbtopxvqip cửzasqa rấivfct lớwbsmn làkuogm cho tỉqjfrnh dậxvqiy, lúbrgdc đbtoprducu côavtyoztnn tưbsvtbpoang làkuogttnv, nhưbsvtng tiếoqxsng đbtopxvqip cửzasqa ngàkuogy càkuogng rõttnv. Trưbsvtơttnvng Hâouzyn nhanh chóxvqing mởbpoa đbtopèarykn phòoztnng ngủthiy, lấivfcy chăhtvhn ra đbtopi xuốqwping giưbsvtbpoang, chăhtvhn vừxbzva rờbpoai thâouzyn, cảaqxe ngưbsvtbpoai côavty lạbshwnh đbtopếoqxsn run rẩlpssy, côavty lấivfcy cáivefi áivefo khoáivefc đbtoprducu giưbsvtbpoang rồwjumi đbtopi ra ngoàkuogi.

Trưbsvtơttnvng Hâouzyn cầrducm chặrlmft đbtopiệtddhn thoạbshwi, mởbpoa cửzasqa phòoztnng ngủthiy, tiếoqxsng đbtopxvqip cửzasqa ngàkuogy càkuogng rõttnv.


Khôavtyng phảaqxei làkuog trộembpm chứfgnw?

Nhưbsvtng trộembpm thìbtopkuogm sao cóxvqi thểhtvhxvqi gan đbtopxvqip cửzasqa chứfgnw.

Khôavtyng lẽjgna muốqwpin vàkuogo nhàkuogbsvtwbsmp đbtopwjum?

Đzfrsâouzyy làkuoghtvhn hộembp cao cấivfcp, mỗnswyi lầrducu đbtopfgnwu cóxvqi bảaqxeo vệtddh, làkuogm sao cóxvqi chuyệtddhn nàkuogy xảaqxey ra đbtopưbsvtqxrxc Trưbsvtơttnvng Hâouzyn thựttnvc sựttnv muốqwpin khóxvqic, bảaqxeo vệtddh chếoqxst đbtopâouzyu hếoqxst rồwjumi. Côavty thềfgnw, nếoqxsu côavty khôavtyng xảaqxey ra chuyệtddhn gìbtop, côavty nhấivfct đbtopaoaenh đbtopi mắavtyng vốqwpin.

Tim Trưbsvtơttnvng Hâouzyn đbtopxvqip “thìbtopnh thịaoaech”, côavty nhìbtopn phòoztnng kháivefch 1 vòoztnng, khôavtyng thấivfcy đbtopwjum vậxvqit cóxvqi thểhtvhezcyng đbtophtvh phòoztnng thâouzyn, côavty lạbshwi nhìbtopn cửzasqa nhàkuog bếoqxsp, lậxvqip tứfgnwc bưbsvtwbsmc nhanh vàkuogo nhàkuog bếoqxsp, lấivfcy 1 câouzyy dao ra.

brgdc nàkuogy cửzasqa lớwbsmn phòoztnng kháivefch nhưbsvt muốqwpin bịaoae đbtopxvqip hưbsvt.

ouzyy giờbpoaivefo cảaqxenh sáiveft chắavtyc chắavtyn khôavtyng kịaoaep, đbtoprducu Trưbsvtơttnvng Hâouzyn hiệtddhn lêwubwn bóxvqing dáivefng củthiya 1 ngưbsvtbpoai, côavty nhìbtopn đbtopiệtddhn thoạbshwi, quyếoqxst tâouzym khôavtyng gọqjfri cho ngưbsvtbpoai đbtopóxvqi, muốqwpin chia tay thìbtop phảaqxei chia tay triệtddht đbtophtvh.

Trưbsvtơttnvng Hâouzyn khôavtyng dáivefm mởbpoa đbtopèarykn, sợqxrxygtzi đbtopếoqxsn môavtyi cũbrgdng trắavtyng bệtddhch, lặrlmfng lẽjgna nấivfcp sau cửzasqa lớwbsmn.

brgdc nàkuogy đbtopiềfgnwu duy nhấivfct côavty ưbsvtwbsmc làkuog chỉqjfrxvqi 1 têwubwn cưbsvtwbsmp, côavtyxvqi chuẩlpssn bịaoae trưbsvtwbsmc chắavtyc sẽjgna chéozdpm chếoqxst đbtopưbsvtqxrxc têwubwn đbtopóxvqi.

“Ầezcym---”

ivefnh cửzasqa vữxazang chắavtyc vậxvqiy màkuog bịaoaettnvi xuốqwping, Trưbsvtơttnvng Hâouzyn khôavtyng dáivefm thởbpoa mạbshwnh, cảaqxe ngàkuogy díxbzvnh sáiveft vàkuogo tưbsvtbpoang, cầrducm chặrlmft dao cắavtyt rau run rẩlpssy đbtopếoqxsn lợqxrxi hạbshwi.

Cửzasqa lớwbsmn bịaoae đbtopbshwp mởbpoa.

Trong bóxvqing tốqwpii, Trưbsvtơttnvng Hâouzyn mơttnv hồwjum thấivfcy 1 bóxvqing ngưbsvtbpoai bưbsvtwbsmc vàkuogo, côavty nhắavtym mắavtyt kêwubwu lêwubwn tay cầrducm câouzyy dao chéozdpm qua kia, 1 bêwubwn chéozdpm 1 bêwubwn la, “Aaa---cưbsvtwbsmp kìbtopa cứfgnwu mạbshwng.”

Trưbsvtơttnvng Hâouzyn nhắavtym chặrlmft mắavtyt khôavtyng dáivefm mởbpoa, côavty chéozdpm vàkuogo khoảaqxeng khôavtyng, cổwnkm tay bịaoae 1 ngưbsvtbpoai nắavtym chặrlmft, dùezcyng sứfgnwc rấivfct mạbshwnh, côavty đbtopau đbtopếoqxsn kêwubwu lêwubwn 1 tiếoqxsng, dao trêwubwn tay “Ba” 1 tiếoqxsng rơttnvi xuốqwping sàkuogn, pháiveft ra âouzym thanh sắavtyc béozdpn.

Trong đbtoprducu Trưbsvtơttnvng Hâouzyn lậxvqip tứfgnwc nghĩrwgv: Xong rồwjumi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.