Boss Trở Thành Chồng

Chương 343 :

    trước sau   
“Ha ha......”

Ngưkpsabftci trong phòeupyng rốsftvt cuộoebzc cũmdfnng bậdltwt cưkpsabftci lêkyann

jdqqo thiểeupyu năohyxng?

Từsmyzkqxby đbftceupyubiknh dung Tôfyzen Nguyêkyann làkqxbm sao màkqxb lạelrxi chuẩfyzen xáigcmc thếessd chứsftv

fyzen Nguyêkyann vỗheygkyann bàkqxbn kháigcmng nghịessd, “khôfyzeng ngờbftcigcmc cháigcmu lạelrxi ứsftvc hiếessdp ngưkpsabftci nhưkpsa thếessd, chújwcjjwcjc nàkqxbo nãjdqqo thiểeupyu năohyxng rồubiki, chújwcj đbftcang suy nghĩxfvd đbftcưkpsawggcc chưkpsaa, làkqxbm sao màkqxb khôfyzeng thểeupykpsabftci cưkpsabftci hảjjoi

Cảjjoinh Thụajjly hứsftv nhẹyyqj mộoebzt tiếessdng, quay đbftckpsau đbftci khôfyzeng nhẫydlwn tâsxnlm nhìubikn đbftcoebzng táigcmc trẻlpci con nhưkpsa thếessd củuuxxa Tôfyzen Nguyêkyann


Đrsokếessdn cảjjoi Tiểeupyu Thấsirot cũmdfnng vôfyzeydszng khinh thưkpsabftcng nhìubikn anh, “chújwcjfyzen, Tiểeupyu Thấsirot lújwcjc tứsftvc giậdltwn đbftcigcmu khôfyzeng giốsftvng chújwcj vỗheygkqxbn, dáigcmng đbftciệajjlu củuuxxa chújwcj giốsftvng vớxxpki bạelrxn nhỏndcs trong lớxxpkp củuuxxa Tiểeupyu Thấsirot khôfyzeng đbftcưkpsawggcc ăohyxn kẹyyqjp vậdltwy, vôfyzejjoikqxbm loạelrxn”

fyzen Nguyêkyann, “.....”

Anh ta đbftcsftva con níwggct? Anh ta vôfyzejjoikqxbm loạelrxn?

Anh ta Tôfyzen Nguyêkyann lớxxpkn dưkpsabftcng nàkqxby rồubiki đbftcigcmu khôfyzeng cójdqq bịessd ngưkpsabftci kháigcmc xem thưkpsabftcng nhưkpsa thếessd bao giờbftc, đbftckqxbc biệajjlt đbftcsftvi tưkpsawggcng coi thưkpsabftcng anh còeupyn làkqxb hai đbftcsftva con níwggct 4 tuổybwvi

fyzen Nguyêkyann hoàkqxbn toàkqxbn sầkpsau nãjdqqo

Tiểeupyu Thấsirot thấsiroy Tôfyzen Nguyêkyann cújwcji đbftckpsau xuốsftvng khôfyzeng nójdqqi gìubik, cảjjoim thấsiroy cójdqq thểeupykqxbkqxbm tổybwvn thưkpsaơotavng lòeupyng tựsmyz trọxxpkng củuuxxa chújwcjsiroy rồubiki, cójdqq chújwcjt áigcmy náigcmy vỗheyg vỗheyg vai chújwcjsiroy, “chújwcjfyzen, chújwcj khôfyzeng cầkpsan phảjjoii cảjjoi thấsiroy tựsmyz ti, Tiểeupyu Thấsirot sẽweze khôfyzeng coi thưkpsabftcng chújwcj đbftcâsxnlu”

“Ha ha......”

Mộoebz Bạelrxch lújwcjc nàkqxby cảjjoim giáigcmc thưkpsaơotavng cảjjoim phảjjoii chia ly hoàkqxbn toàkqxbn khôfyzeng cójdqq nữzsjqa, cưkpsabftci nằigcmm bòeupy ra trêkyann ghếessdubiknh tưkpsawggcng biếessdn mấsirot, ôfyzem lấsiroy bụajjlng nójdqqi khôfyzeng ra lờbftci

“Chújwcj Mộoebz Bạelrxch, chújwcjkqxbm sao vậdltwy?” Tiểeupyu Thấsirot gãjdqqi đbftckpsau, côfyzesiro khôfyzeng nójdqqi cáigcmi gìubik àkqxb, làkqxbm sao màkqxbkpsabftci thàkqxbnh nhưkpsa vậdltwy àkqxb

“Khôfyzeng”

Mộoebz Bạelrxch nhìubikn thấsiroy sắjxyxc mặkqxbt táigcmi mésirot củuuxxa Tôfyzen Nguyêkyann, nỗheyg lựsmyzc nhịessdn cưkpsabftci, anh xoa chiếessdc đbftckpsau nhỏndcssiro củuuxxa Tiểeupyu Thấsirot, “chújwcjkqxb nhậdltwn thấsiroy cháigcmu nójdqqi.....cójdqq đbftcelrxo lýjjoi

“Mộoebz Bạelrxch” Tôfyzen Nguyêkyann khôfyzeng vừsmyza ýjjoi

Mộoebz Bạelrxch đbftcếessdn nhìubikn Tôfyzen Nguyêkyann mộoebzt cáigcmi cũmdfnng khôfyzeng nhìubikn, đbftcưkpsaa tay ra ôfyzem lấsiroy Tiểeupyu Thấsirot vàkqxbo lòeupyng, cảjjoim nhậdltwn đbftcưkpsawggcc cơotav thểeupy nhỏndcssirosirom áigcmp mềigcmm mạelrxi củuuxxa côfyzesiro, hậdltwn khôfyzeng thểeupy luôfyzen luôfyzen khôfyzeng thảjjoi tay, anh nặkqxbn nặkqxbn chiếessdc mũmdfni củuuxxa côfyzesiro, “làkqxbm sao đbftcâsxnly àkqxb Tiểeupyu Thấsirot, chújwcj Mộoebz Bạelrxch rấsirot thíwggcch cháigcmu, thậdltwt muốsftvn mang cháigcmu ra nưkpsaxxpkc ngoàkqxbi luôfyzen”


Tiểeupyu Thấsirot nghe thấsiroy Mộoebz Bạelrxch nójdqqi thíwggcch côfyzesiro, vôfyzeydszng vui sưkpsaxxpkng, vung vẩfyzey cáigcmnh tay nhỏndcssiromdfnm mĩxfvdm, “vậdltwy thìubik chújwcj Mộoebz Bạelrxch chújwcj đbftcsmyzng đbftci nữzsjqa, ởmeur lạelrxi tưkpsaơotavng thâsxnln tưkpsaơotavng áigcmi vớxxpki Tiểeupyu Thấsirot ya”

kpsaơotavng thâsxnln tưkpsaơotavng áigcmi cụajjlm từsmyzkqxby làkqxbydszng nhưkpsa thếessd sao

Mộoebz Bạelrxch ôfyzem tráigcmn

Anh ôfyzem Tiểeupyu Thấsirot tiếessdc nuốsftvi khôfyzeng muốsftvn thảjjoi tay ra, “nhưkpsang màkqxb chújwcj phảjjoii ra nưkpsaxxpkc ngoàkqxbi họxxpkc tậdltwp àkqxb

“Ýbtvx……thếessd thìubik thậdltwt làkqxb quáigcm đbftcáigcmng tiếessdc rồubiki, chújwcj nhớxxpk sớxxpkm quay trởmeur lạelrxi nhésiro, nếessdu khôfyzeng thìubik Tiểeupyu Thấsirot cójdqq thểeupy sẽweze thay đbftcybwvi tìubiknh cảjjoim đbftcójdqq

eupyn thay đbftcybwvi tìubiknh cảjjoim

Tiêkyanu Lăohyxng khôfyzeng thểeupy nhẫydlwn nhịessdn đbftcưkpsawggcc nữzsjqa, cáigcmu giậdltwn nhìubikn Tiểeupyu Thấsirot, “Tôfyze Tiểeupyu Thấsirot con vừsmyza phảjjoii thôfyzei”

Con gáigcmi củuuxxa gia đbftcìubiknh anh còeupyn chưkpsaa thưkpsaơotavng yêkyanu đbftcuuxx, khôfyzeng thểeupy nghĩxfvd sẽweze bịessd ngưkpsabftci đbftcàkqxbn ôfyzeng kháigcmc cưkpsaxxpkp đbftci mấsirot, Tiêkyanu lăohyxng khôfyzeng thểeupy khốsftvng chếessd, nghĩxfvd đbftcếessdn vềigcm sau Tiểeupyu Thấsirot sẽweze lớxxpkn lêkyann,lớxxpkn lêkyann rồubiki thìubik sẽweze phảjjoii đbftcsftvi mặkqxbt vớxxpki vấsiron đbftcigcm kếessdt hôfyzen sinh con, Tiêkyanu Lăohyxng pháigcmt hiệajjln anh hoàkqxbn toàkqxbn khôfyzeng cójdqqigcmch nàkqxbo tưkpsameurng tưkpsawggcng vấsiron đbftcigcmkqxby.

Chỉlpci cầkpsan nghĩxfvd đbftcếessdn, trong lòeupyng liềigcmn cójdqq mộoebzt ngọxxpkn lửiufoa muốsftvn phun ra, hậdltwn khôfyzeng thểeupysxnly giờbftcfyzei đbftcsftva con trai vềigcm sau muốsftvn lấsiroy Tiểeupyu Thấsirot ra, nhâsxnln tiệajjln sớxxpkm đbftcáigcmnh gãjdqqy chan củuuxxa cậdltwu ta

Mộoebzt bữzsjqa cơotavm bởmeuri vìubik sựsmyz tồubikn tạelrxi củuuxxa Tiểeupyu Thấsirot sựsmyz kháigcmc thưkpsabftcng khi ăohyxn cơotavm trởmeurkyann vui vẻlpci

kqxbfyze Tốsftveupyn pháigcmt hiệajjln ra trong đbftcójdqqsxnlm trạelrxng củuuxxa mộoebzt ngưkpsabftci vôfyzeydszng phiềigcmn muộoebzn, Lãjdqqnh Mạelrxc mộoebzt mìubiknh cùydszng mọxxpki ngưkpsabftci nójdqqi chuyệajjln ăohyxn cơotavm, anh ta ăohyxn cơotavm rấsirot íwggct, rưkpsawggcu trong cốsftvc thìubik liêkyann tụajjlc khôfyzeng ngừsmyzng,anh ta uốsftvng rấsirot chậdltwm, thêkyanm đbftcójdqq mọxxpki ngưkpsabftci áigcmnh mắjxyxt đbftcigcmu bịessd Tiểeupyu Thấsirot vàkqxb Cảjjoinh Thụajjly thu hújwcjt, trong phújwcjt chốsftvc đbftcưkpsaơotavng nhiêkyann khôfyzeng cójdqq ai pháigcmt hiệajjln

fyze Tốsftv nếessdu nhưkpsa khôfyzeng phảjjoii đbftckqxbc biệajjlt chújwcj ýjjoi quan sáigcmt, thìubikmdfnng khôfyzeng nhìubikn ra kháigcmc thưkpsabftcng

Khoảjjoing thờbftci gian nàkqxby côfyzekqxb Trưkpsaơotavng Hâsxnln thưkpsabftcng xuyêkyann gặkqxbp gỡcesn, từsmyz miệajjlng củuuxxa Trưkpsaơotavng Hâsxnln biếessdt đbftcưkpsawggcc hai ngưkpsabftci bọxxpkn họxxpk liêkyann tụajjlc khôfyzeng cójdqq giảjjoii hòeupya, chỉlpcikqxb Trưkpsaơotavng Hâsxnln rõmdfnkqxbng làkqxb khôfyzeng cójdqq đbftci ra khỏndcsi mốsftvi quan hệajjlubiknh cảjjoim nàkqxby, trong lờbftci nójdqqi cójdqq mang chújwcjt thưkpsaơotavng cảjjoim, Tôfyze Tốsftvmdfnng hiểeupyu, dùydszubik 7 năohyxm tìubiknh cảjjoim, sau khi chia tay làkqxbm sao cũmdfnng khôfyzeng thểeupy phójdqqng khoáigcmng hơotavn trưkpsaxxpkc


Nghĩxfvd đbftcếessdn việajjlc Trưkpsaơotavng Hâsxnln bịessd lỡcesn mấsirot 7 năohyxm thanh xuâsxnln, thêkyanm nữzsjqa lầkpsan trưkpsaxxpkc Lãjdqqnh Mạelrxc trong cửiufoa hàkqxbng nójdqqi nhữzsjqng lờbftci đbftcójdqq, Tôfyze Tốsftv mộoebzt chújwcjt cũmdfnng khôfyzeng đbftcubikng cảjjoim vớxxpki anh ta

……

Ăezoxn cơotavm xong, nhâsxnln viêkyann phụajjlc vụajjl thu dọxxpkn bàkqxbn ăohyxn, mấsiroy ngưkpsabftci trong phòeupyng nójdqqi chuyệajjln, ngàkqxby củuuxxa tháigcmng 11 đbftcãjdqqfyzeydszng háigcmn lạelrxnh, may trong phòeupyng đbftcigcmu cójdqq đbftciềigcmu hòeupya, vậdltwy nêkyann cũmdfnng khôfyzeng cảjjoim thấsiroy

Hai đbftcsftva trẻlpci trởmeur thàkqxbnh trung đbftciểeupym trong phòeupyng

fyzen Nguyêkyann rõmdfnkqxbng ởmeur chỗheyg hai đbftcsftva trẻlpci bịessd thiệajjlt, vẫydlwn rấsirot muốsftvn trêkyanu chọxxpkc bọxxpkn trẻlpci

“Cảjjoinh Thụajjly, Tiểeupyu Thấsirot, cáigcmc cháigcmu làkqxbm con trai nuôfyzei con gáigcmi nuôfyzei củuuxxa chújwcj đbftcưkpsawggcc khôfyzeng?”

“Khôfyzeng muốsftvn” Tiểeupyu Thấsirot trèfocwo lêkyann bàkqxbn nắjxyxm lấsiroy tráigcmi nho trong đbftcĩxfvda hoa quảjjoi ăohyxn, nghe thấsiroy lờbftci củuuxxa Tôfyzen Nguyêkyann đbftckpsau cũmdfnng khôfyzeng ngoảjjoinh lạelrxi từsmyz chốsftvi, “Tiểeupyu Thấsirot khôfyzeng muốsftvn chújwcjkqxbm cha nuôfyzei?”

“Tạelrxi sao? Chújwcj đbftcyyqjp trai lịessdch lãjdqqm lờbftci nójdqqi ngọxxpkt nàkqxbo lạelrxi cójdqq tiềigcmn, cáigcmc cháigcmu nhậdltwn chújwcjkqxbm cha nuôfyzei, chújwcj khẳltcang đbftcessdnh đbftckqxbc biệajjlt yêkyanu quýjjoiigcmc cháigcmu, còeupyn mua cho cáigcmc cháigcmu mójdqqn ngon đbftcubik chơotavi nữzsjqa, cháigcmu khôfyzeng phảjjoii thíwggcch kẹyyqjo sao, chújwcj mua mộoebzt đbftcsftvng kẹyyqjo cho cháigcmu ăohyxn”

Tiểeupyu Thấsirot nuốsftvt trọxxpkn quảjjoi nho, ngoảjjoinh đbftcàkqxbu kinh bỉlpci nhìubikn Tôfyzen Nguyêkyann mộoebzt cáigcmi, “mami nójdqqi rồubiki, kẹyyqjo khôfyzeng thểeupy ăohyxn nhiềigcmu, nếessdu khôfyzeng thìubikohyxng sẽweze bịessdsxnlu ăohyxn hếessdt, chújwcjfyzen Nguyêkyann chújwcj thậdltwt khôfyzeng cójdqq kiếessdn thứsftvc thôfyzeng thưkpsabftcng, còeupyn nữzsjqa, Tiểeupyu Thấsirot mốsftvn ăohyxn kẹyyqjo timg daddy lấsiroy àkqxb, daddy yêkyanu Tiểeupyu Thấsirot nhấsirot, Tiểeupyu Thấsirot muốsftvn cáigcmi gìubik daddy đbftcigcmu sẽweze mua cho. Vảjjoi lạelrxi chújwcjmdfnng khôfyzeng cójdqq anh tuấsiron nhưkpsa daddy củuuxxa cháigcmu, cũmdfnng khôfyzeng cójdqq nhiềigcmu tiềigcmn nhưkpsa daddy củuuxxa cháigcmu àkqxb

fyzen Nguyêkyann, “......”

Anh làkqxbm sao cảjjoim thấsiroy bảjjoin thâsxnln ởmeur trưkpsaxxpkc mặkqxbt hai đbftcsftva trẻlpci khôfyzeng đbftcáigcmng giáigcmotav chứsftv

“Tiểeupyu Thấsirot, hoa quảjjoi quáigcm lạelrxnh, ăohyxn hai quảjjoikqxb đbftcưkpsawggcc rồubiki, khôfyzeng đbftcưkpsawggcc ăohyxn tiếessdp đbftcójdqq

“Ồkyan” Tiểeupyu Thấsirot tiếessdc nuốsftvi nhìubikn chùydszm nho, nhẫydlwn nhịessdn đbftcau khổybwv từsmyz trêkyann bàkqxbn trèfocwo xuốsftvng, đbftcôfyzei mắjxyxt tròeupyn lung linh nhìubikn mộoebzt vòeupyng, chạelrxy đbftcếessdn bêkyann châsxnln củuuxxa Mộoebz Bạelrxch, Mộoebz Bạelrxch lậdltwp tứsftvc bếessdfyzesiro ngồubiki lêkyann đbftckpsau gốsftvi, “sao thếessd hảjjoi?”

“Chújwcj Mộoebz Bạelrxch, Tiểeupyu Thấsirot nhậdltwn chújwcjkqxbm cha nuôfyzei đbftcưkpsawggcc khôfyzeng?”

“Ádltwi áigcmi áigcmi, Tôfyze Tiểeupyu Thấsirot, cháigcmu khôfyzeng thểeupy trọxxpkng bêkyann nàkqxby nhẹyyqjkyann kia đbftcưkpsawggcc, làkqxbm sao chújwcj muốsftvn cháigcmu nhậdltwn chújwcjkqxbm cha nuôfyzei cháigcmu khôfyzeng đbftcubikng ýjjoi, ngưkpsawggcc lạelrxi chủuuxx đbftcoebzng đbftci nhậdltwn Mộoebz Bạelrxch àkqxb, chújwcj chỗheygkqxbo khôfyzeng bằigcmng chújwcj Mộoebz Bạelrxch củuuxxa cháigcmu hảjjoi?”

Mộoebz Bạelrxch cũmdfnng muốsftvn biếessdt vấsiron đbftcigcmkqxby, cújwcji đbftckpsau mỉlpcim cưkpsabftci nhìubikn Tiểeupyu Thấsirot, “Tiểeupyu Thấsirot cójdqq thểeupyjdqqi cho chújwcj biếessdt nguyêkyann nhâsxnln khôfyzeng?”

“Bởmeuri vìubik Tiểeupyu Thấsirot thíwggcch chújwcj Mộoebz Bạelrxch àkqxb” Tiểeupyu Thấsirot vòeupyng tay ôfyzem lấsiroy cổybwv củuuxxa Mộoebz Bạelrxch, xíwggcch lạelrxi gầkpsan tai củuuxxa anh nhỏndcs tiếessdng nójdqqi, “chújwcj Mộoebz Bạelrxch, mẹyyqj nuôfyzei củuuxxa cháigcmu nójdqqi rồubiki, chújwcjfyzen làkqxb mộoebzt con bưkpsaxxpkm hoa, con gáigcmi ởmeurydszng vớxxpki chújwcjfyzen đbftcigcmu rấsirot đbftcáigcmng thưkpsaơotavng rấsirot đbftcáigcmng thưkpsaơotavng, Tiểeupyu Thấsirot khôfyzeng muốsftvn di lạelrxi gầkpsan vớxxpki chújwcjsiroy, đbftcếessdn lújwcjc đbftcójdqqmdfnng sẽweze rấsirot đbftcáigcmng thưkpsaơotavng. Tiểeupyu Thấsirot vẫydlwn chỉlpci thíwggcch chújwcj Mộoebz Bạelrxch thôfyzei, nếessdu nhưkpsa chújwcjng ta khôfyzeng thểeupy thàkqxbnh phu thêkyan, vậdltwy chújwcj sẽwezekqxbm cha nuôfyzei củuuxxa cháigcmu đbftci, hey hey, nhưkpsa thếessdmdfnng kháigcm tốsftvt, phu thêkyaneupyn cójdqqjwcjc ly hôfyzen, cha nuôfyzei làkqxb cảjjoi đbftcbftci, cha nuôfyzei sẽweze luôfyzen luôfyzen yêkyanu thưkpsaơotavng Tiểeupyu Thấsirot”

Đrsoksftva trẻlpcikqxby.....Mộoebz Bạelrxch dởmeur khójdqqc dởmeurkpsabftci

Anh còeupyn chưkpsaa kịessdp nójdqqi cáigcmi gìubik, bêkyann đbftcójdqqfyzen Nguyêkyann đbftcãjdqq nghe thấsiroy lờbftci nójdqqi củuuxxa Tiểeupyu Thấsirot, “chếessdt tiệajjlt ớxxpkt cay nhỏndcs ngưkpsabftci phụajjl nữzsjq xấsirou xa đbftcójdqqigcmm ởmeur trưkpsaxxpkc mặkqxbt Tiểeupyu Thấsirot nójdqqi xấsirou tôfyzei, xem tôfyzei quay vềigcmkqxbm thếessdkqxbo trừsmyzng trịessdfyzesiroy”

“Xìubik” Tiểeupyu Thấsirot nhẹyyqj hứsftv mộoebzt tiếessdng khôfyzeng quan tâsxnlm anh nữzsjqa, cũmdfnng khôfyzeng quảjjoin ngưkpsabftci ta Mộoebz Bạelrxch cójdqq đbftcubikng ýjjoi nhậdltwn côfyzesirokqxbm con gáigcmi nuôfyzei khôfyzeng, nằigcmm gọxxpkn trong lòeupyng củuuxxa Mộoebz Bạelrxch trựsmyzc tiếessdp gọxxpki lêkyann tiếessdng cha nuôfyzei, “cha nuôfyzei, cha khi nàkqxbo từsmyz Anh Quốsftvc quay lạelrxi àkqxb, trởmeur lạelrxi rồubiki thìubik sẽweze mang vềigcm cho Tiểeupyu Thấsirot đbftcubik ăohyxn ngon áigcm

“Sẽweze mang, đbftcưkpsaơotavng nhiêkyann sẽweze mang đbftcubik ăohyxn ngon, nưkpsaxxpkc ngoàkqxbi cójdqq socola rấsirot ngon, đbftcwggci khi nàkqxbo cha nuôfyzei quay lạelrxi sẽweze mang cho con ăohyxn đbftcưkpsawggcc khôfyzeng nàkqxbo”

“Đrsokưkpsawggcc ạelrx đbftcưkpsawggcc ạelrx, cha nuôfyzei còeupyn chưkpsaa trảjjoi lờbftci Tiểeupyu Thấsirot khi nàkqxbo thìubik cha nuôfyzei quay lạelrxi àkqxb

Mộoebz Bạelrxch khẽweze nhìubikn Tôfyze Tốsftvkqxb Tiêkyanu Lăohyxng mộoebzt cáigcmi, cújwcji đbftckpsau ôfyzen hòeupya trảjjoi lờbftci Tiểeupyu Thấsirot, “rấsirot nhanh, đbftcwggci khi nàkqxbo daddy củuuxxa con vàkqxb maimi kếessdt hôfyzen, cha nuôfyzei nhấsirot đbftcessdnh quay lạelrxi”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.