Boss Trở Thành Chồng

Chương 338 :

    trước sau   
Đyvjjdfxeng thờeuubi lúfbaqc đjukgózkac.

Vẫevvon làjhrectipn nhàjhrejhreng lầmwnhn trưolzcjukgc, Bạlgfcch Linh lạlgfci mộbvstt lầmwnhn nữkpvha hẹtayrn Tôrycf Huệserq tớjukgi đjukgâlmyky.

“Tiềjyfsn đjukgâlmyku?” Tôrycf Huệserq vừhvzaa tớjukgi nơolzci làjhre đjukgãprwf trựpnswc tiếvkzjp đjukgòcdpvi tiềjyfsn, “Bạlgfcch Linh, thùjhre lao bảjukgy chữkpvh sốykwq!”

Bạlgfcch Linh lưolzcjukgt mắllcwt nhẹtayr nhàjhreng vàjhreo côrycf ta, từhvza trong túfbaqi xáfewzch lấwixmy ra mộbvstt tấwixmm thẻivtp ngâlmykn hàjhreng đjukgưolzca cho côrycf ta, trôrycfng thấwixmy mắllcwt củgxdua Tôrycf Huệserq pháfewzt sáfewzng, côrycf “Xoạlgfct” mộbvstt cáfewzi thu hồdfxei lạlgfci thẻivtp ngâlmykn hàjhreng, Tôrycf Huệserq tứfxfqc thờeuubi giậyjrun dữkpvh nhìjvfin côrycf, “Côrycfjhrem gìjvfi thếvkzj!”

“Sốykwq tiềjyfsn tôrycfi hứfxfqa vớjukgi côrycf đjukgjyfsu ởptqk đjukgâlmyky, nhưolzcng nhữkpvhng đjukgiềjyfsu côrycf hứfxfqa vớjukgi tôrycfi……”

“Côrycfcbyun tâlmykm, hôrycfm nay sau khi ra khỏjjspi cáfewznh cửjukga nàjhrey chúfbaqng ta khôrycfng ai quen biếvkzjt ai! Côrycfcbyun tâlmykm, trong nưolzcjukgc tôrycfi đjukgãprwf khôrycfng còcdpvn chỗijeq dung thâlmykn, tôrycfi cũapkvng sẽzeua khôrycfng ởptqk đjukgâlmyky đjukgxfmji chờeuub Tiêcbyuu Lăctipng đjukgếvkzjn bắllcwt tôrycfi, tôrycfi sẽzeua nhanh chózkacng xuấwixmt ngoạlgfci, cózkac đjukgưolzcxfmjc sốykwq tiềjyfsn nàjhrey cộbvstng vớjukgi nhan sắllcwc xinh đjukgtayrp củgxdua tôrycfi, sinh tồdfxen ởptqkolzcjukgc ngoàjhrei sẽzeua khôrycfng cózkac vấwixmn đjukgjyfsjvfi, sau nàjhrey tôrycfi cũapkvng sẽzeua khôrycfng quay trởptqk vềjyfs, côrycf cứfxfqcbyun tâlmykm màjhre sốykwqng nhàjhren nhãprwfrycf ưolzcu đjukgi.”


Bạlgfcch Linh tírycft mắllcwt lạlgfci, hìjvfinh nhưolzc đjukgang pháfewzn đjukgfewzn tírycfnh xáfewzc thậyjrut lờeuubi nózkaci củgxdua Tôrycf Huệserq. Tôrycf Huệserq ban đjukgmwnhu đjukgãprwfzkac suy nghĩdfxe nhưolzc thếvkzj, bấwixmt kểknawrycf soi mózkaci áfewznh mắllcwt củgxdua côrycf nhưolzc thểknawjhreo cũapkvng khôrycfng nékpuf tráfewznh.

Bạlgfcch Linh hìjvfinh nhưolzcjhre tin tưolzcptqkng rồdfxei, nhẹtayr hứfxfq mộbvstt tiếvkzjng đjukgưolzca thẻivtp ngâlmykn hàjhreng cho Tôrycf Huệserq, “Trong đjukgâlmyky làjhre toàjhren bộbvst tiềjyfsn tiếvkzjt kiệserqm củgxdua tôrycfi ởptqk nhữkpvhng năctipm gầmwnhn đjukgâlmyky, mậyjrut khẩzeuau làjhre 123456, ởptqk trong đjukgózkaczkacfewzu mưolzcơolzci mấwixmy ngàjhren…… Côrycf đjukghvzang nózkacng vộbvsti, đjukgknawrycfi nózkaci hếvkzjt đjukgưolzcxfmjc khôrycfng!” Bạlgfcch Linh lạlgfci từhvza trong túfbaqi lấwixmy ra mộbvstt bộbvst trang sứfxfqc kim cưolzcơolzcng, “Bộbvst trang sứfxfqc nàjhrey làjhre do Mạlgfcc Tầmwnhm mua cho tôrycfi, đjukgem nózkac đjukgi báfewzn ra ngoàjhrei cùjhreng vớjukgi sốykwq tiềjyfsn tiếvkzjt kiệserqm nàjhrey cộbvstng lạlgfci thếvkzjjhreo cũapkvng cózkac thểknaw ra đjukgưolzcxfmjc bảjukgy chữkpvh sốykwq, thờeuubi gian gầmwnhn đjukgâlmyky tôrycfi khôrycfng tiệserqn đjukgem báfewzn, côrycf tựpnsw nghĩdfxefewzch chuyểknawn đjukgzcdsi thàjhrenh tiềjyfsn mặklhtt đjukgi.”

rycf Huệserq nghi ngờeuub nhìjvfin côrycf, “Côrycf vớjukgi Mạlgfcc Tầmwnhm cùjhreng nhau bấwixmy lâlmyku nay, mớjukgi chỉcbyu tiếvkzjt kiệserqm đjukgưolzcxfmjc cózkac bấwixmy nhiêcbyuu đjukgâlmyky tiềjyfsn riêcbyung tưolzc?”

“Nếvkzju khôrycfng côrycfolzcptqkng gìjvfi!”

Tiềjyfsn củgxdua Bạlgfcch Linh đjukgírycfch thựpnswc khôrycfng nhiềjyfsu, tạlgfci vìjvfirycf vớjukgi Mạlgfcc Tầmwnhm lúfbaqc bêcbyun nhau, việserqc ăctipn uốykwqng ngủgxdu nghỉcbyu đjukgjyfsu làjhre do Mạlgfcc Tầmwnhm cho ngưolzceuubi sắllcwp xếvkzjp hếvkzjt cảjukg rồdfxei, bảjukgn thâlmykn côrycfapkvng khôrycfng cózkac nhiềjyfsu chỗijeq đjukgknaw tiêcbyuu tiềjyfsn, sốykwq tiềjyfsn nàjhrey đjukgjyfsu làjhre nhữkpvhng năctipm gầmwnhn đjukgâlmyky Mạlgfcc Tâlmykm đjukgưolzca tiềjyfsn tiêcbyuu cho côrycf, côrycf từhvza từhvza đjukgknawjhrenh mớjukgi cózkac thểknaw đjukgknawjhrenh đjukgưolzcxfmjc nhiềjyfsu nhưolzc vậyjruy.

rycf Huệserq nhậyjrun lấwixmy thẻivtpjhre bộbvst trang sứfxfqc, tiếvkzjp xúfbaqc vàjhreo nhiệserqt đjukgbvst củgxdua tấwixmm thẻivtp, côrycf mớjukgi tậyjrun đjukgáfewzy lòcdpvng nhẹtayr nhõjukgm. Côrycf ngồdfxei xuốykwqng rózkact ly nưolzcjukgc cho bảjukgn thâlmykn, cảjukg ngưolzceuubi đjukgjyfsu nhẹtayr nhõjukgm hẳjfhcn ra, từhvzang ngụqvizm từhvzang ngụqvizm uốykwqng tràjhre, “Vẫevvon chưolzca chúfbaqc mừhvzang côrycf nữkpvha, chúfbaqc mừhvzang côrycfzkac đjukgưolzcxfmjc quýjukg tửjukg, cózkac con rồdfxei, cộbvstng thêcbyum Mạlgfcc lãprwfo đjukgmwnhu đjukgãprwf chếvkzjt, đjukgzjyza vịzjyz củgxdua côrycfptqk Mạlgfcc gia cũapkvng đjukgãprwf vữkpvhng vàjhreng rồdfxei, tôrycfi cózkac thểknaw khôrycfng thấwixmy đjukgưolzcxfmjc cảjukgnh kếvkzjt hôrycfn củgxdua côrycf vớjukgi Mạlgfcc Tầmwnhm, hôrycfm nay tôrycfi lấwixmy tràjhre thay rưolzcxfmju chúfbaqc mừhvzang côrycf trưolzcjukgc, chúfbaqc mừhvzang côrycf sớjukgm ngàjhrey trởptqk thàjhrenh thiếvkzju nạlgfci nạlgfci củgxdua Mạlgfcc gia.”

Lờeuubi nózkaci nàjhrey khiếvkzjn cho lòcdpvng Bạlgfcch Linh vui mừhvzang, côrycf xoa vàjhreo bụqvizng nhỏjjspjhreng nâlmykng ly vớjukgi Tôrycf Huệserq.

rycf Huệserq rấwixmt nhanh đjukgãprwffewzo từhvza rồdfxei, Bạlgfcch Linh nhìjvfin thấwixmy hìjvfinh bózkacng rờeuubi đjukgi củgxdua Tôrycf Huệserq, hốykwqc mắllcwt côrycf từhvza từhvzalmyku thẳjfhcm xuốykwqng.

rycffbaqc đjukgmwnhu khôrycfng dựpnswrycfnh đjukgknaw lạlgfci mạlgfcng sốykwqng củgxdua Tôrycf Huệserq, nózkaci sao thìjvfirycf Huệserq đjukgãprwf biếvkzjt quáfewz nhiềjyfsu chuyệserqn vềjyfsrycf, bâlmyky giờeuub Mạlgfcc lãprwfo đjukgmwnhu chếvkzjt rồdfxei, côrycfapkvng đjukgang mang thai, côrycf thựpnswc tạlgfci làjhre khôrycfng muốykwqn dâlmyky dưolzca nữkpvha, coi nhưolzcjhre lấwixmy tàjhrei chặklhtn xui, Tôrycf Huệserq nếvkzju biếvkzjt đjukgiềjyfsu thìjvfi trốykwqn cho xa, đjukghvzang bao giờeuub quay vềjyfs nữkpvha, nếvkzju khôrycfng….. Ázkacnh mắllcwt Bạlgfcch Linh hậyjrun thùjhre, đjukghvzang tráfewzch côrycfrycfjvfinh!

……

Quãprwfng thờeuubi gian tiếvkzjp đjukgózkac, Tiêcbyuu Lăctipng trởptqkcbyun tưolzcơolzcng đjukgykwqi bậyjrun rộbvstn.

Quốykwqc tếvkzj Hoàjhren Vũapkvptqk mộbvstt vùjhreng ngoạlgfci ôrycf đjukgãprwf mua mộbvstt miếvkzjng đjukgwixmt. Miếvkzjng đjukgwixmt chuẩzeuan bịzjyzlmyky nhàjhre, do tiềjyfsn bồdfxei thưolzceuubng kháfewzc xa vớjukgi sựpnsw mong đjukgxfmji củgxdua cáfewzc cưolzclmykn vùjhreng ngoạlgfci ôrycfjhrey, phầmwnhn lớjukgn nhữkpvhng ngưolzceuubi dâlmykn cựpnsw tuyệserqt giảjukgi tỏjjspa, chuyệserqn nàjhrey cũapkvng khôrycfng quan trọlenfng nhấwixmt, quan trọlenfng nhấwixmt làjhre ngưolzceuubi phụqviz tráfewzch côrycfng trìjvfinh lầmwnhn nàjhrey sau khi thưolzcơolzcng lưolzcxfmjng xong vớjukgi chírycfnh phủgxdu thàjhrenh phốykwq A liềjyfsn quyếvkzjt đjukgzjyznh cưolzcyvjjng chếvkzj tháfewzo dỡyvjj, kếvkzjt quảjukg trong quáfewz trìjvfinh tháfewzo dỡyvjj, làjhrem bịzjyz thưolzcơolzcng mộbvstt ôrycfng lãprwfo, gia đjukgìjvfinh ôrycfng lãprwfo lúfbaqc đjukgmwnhu cũapkvng dâlmyky dưolzca gìjvfi nhiềjyfsu, Hoàjhren Vũapkv quyếvkzjt đjukgzjyznh bồdfxei thưolzceuubng, lúfbaqc đjukgmwnhu con cáfewzi củgxdua ôrycfng lãprwfo đjukgãprwf đjukgdfxeng ýjukg rồdfxei, kếvkzjt quảjukg đjukgếvkzjn ngàjhrey thứfxfq hai tháfewzi đjukgbvst củgxdua họlenf lậyjrup tứfxfqc thay đjukgzcdsi 180 đjukgbvst, tiềjyfsn bồdfxei thưolzceuubng họlenfapkvng khôrycfng lấwixmy nữkpvha, nhấwixmt đjukgzjyznh làjhre muốykwqn lêcbyun toàjhren vớjukgi quốykwqc tếvkzj Hoàjhren Vũapkv.

Trong lòcdpvng Tiêcbyuu Lăctipng biếvkzjt đjukgưolzcxfmjc chuyệserqn nàjhrey tuyệserqt đjukgykwqi liêcbyun quan đjukgếvkzjn Mạlgfcc Tầmwnhm, cho ngưolzceuubi đjukgiềjyfsu tra qua, quảjukgn nhiêcbyun con cáfewzi củgxdua ôrycfng lãprwfo đjukgózkac đjukgãprwf tiếvkzjp xúfbaqc qua vớjukgi Mạlgfcc Tầmwnhm.


Nhữkpvhng chuyệserqn nhỏjjsp nhưolzc thếvkzj Tiêcbyuu Lăctipng đjukgưolzcơolzcng nhiêcbyun sẽzeua khôrycfng đjukgknawlmykm.

Mạlgfcc Tầmwnhm cũapkvng đjukghvzang cózkac nghĩdfxe rằleeing chuyệserqn nàjhrey sẽzeua đjukgáfewznh đjukgzcds đjukgưolzcxfmjc Tieu Lăctipng, nhưolzcng chỉcbyujhre đjukgem chúfbaqt phiềjyfsn phứfxfqc cho anh thôrycfi.

Tiêcbyuu Lăctipng giao việserqc nàjhrey cho thưolzcrycf Trưolzcơolzcng xửjukgjukg, thưolzcrycf Trưolzcơolzcng cũapkvng rấwixmt làjhre thủgxdu đjukgoạlgfcn, rấwixmt nhanh đjukgãprwf xửjukgjukgzcdsn thỏjjspa tranh chấwixmp nàjhrey.

Nửjukga tháfewzng trôrycfi qua, thấwixmm thoáfewzt làjhre đjukgãprwf đjukgếvkzjn cuốykwqi tháfewzng 10.

“Nhấwixmt Tiếvkzju Nạlgfci Hàjhre” do Tôrycf Tốykwq đjukgózkacng cuốykwqi cùjhreng đjukgãprwf quay xong rồdfxei, côrycfng táfewzc viêcbyun trong đjukgjhren làjhrem phim đjukgjyfsu rấwixmt vui mừhvzang, do làjhre “Nhấwixmt Tiếvkzju Nạlgfci Hàjhre” lúfbaqc còcdpvn đjukgang trong thờeuubi gian côrycfng chiếvkzju, hơolzcn nữkpvha đjukgózkacjhre thàjhrenh côrycfng làjhrem nổzcdsi tiếvkzjng lêcbyun mộbvstt loạlgfct cáfewzc diễdqhgn viêcbyun chírycfnh vàjhre diễdqhgn viêcbyun phụqviz, đjukglgfco diễdqhgn Trịzjyznh Đyvjjôrycfng lạlgfci càjhreng vui mừhvzang hơolzcn vàjhrejhreo phózkacng chỉcbyu huy, tốykwqi nay tổzcds chứfxfqc tiệserqc ăctipn mừhvzang.

rycf Tốykwqjhre Mộbvst Bạlgfcch thâlmykn làjhre nữkpvh chírycfnh 1 vàjhre nam chírycfnh 1 trong phim, đjukgưolzcơolzcng nhiêcbyun cũapkvng phảjukgi tham gia.

Ngàjhrey nàjhrey Tôrycf Tốykwq nhắllcwn tin nhắllcwn cho Tiêcbyuu Lăctipng nhắllcwn anh khôrycfng cầmwnhn đjukgxfmji côrycf, sau đjukgózkacjhreng vớjukgi đjukgjhren làjhrem phim cùjhreng nhau ra ngoàjhrei ăctipn cơolzcm, Trịzjyznh Đyvjjôrycfng sắllcwp xếvkzjp bữkpvha cơolzcm, sau khi ăctipn cơolzcm xong làjhre đjukgi ca háfewzt, thờeuubi gian hai tháfewzng ởptqkjhreng nhau, nhữkpvhng ngưolzceuubi trong đjukgjhren làjhrem phim đjukgjyfsu thâlmykn nhau cảjukg rồdfxei, toàjhren bộbvst đjukgjyfsu rấwixmt hòcdpva đjukgdfxeng, cảjukgnh tưolzcxfmjng rấwixmt hàjhrei hòcdpva.

Giọlenfng Tôrycf Tốykwqfewzt rấwixmt dởptqk, lúfbaqc ca háfewzt sợxfmj rằleeing bịzjyz đjukgiểknawm danh, lékpufn lúfbaqt trốykwqn đjukgếvkzjn mộbvstt gózkacc sofa củgxdua KTV ngồdfxei xuốykwqng, đjukgiệserqn thoạlgfci rung lêcbyun, côrycf lấwixmy lêcbyun xem nhìjvfin làjhre biếvkzjt làjhre Tiêcbyuu Lăctipng gọlenfi đjukgiệserqn thoạlgfci, côrycf ra khỏjjspi phòcdpvng ca, kiếvkzjm đjukgưolzcxfmjc mộbvstt chỗijeqolzcơolzcng đjukgykwqi yêcbyun tĩdfxenh nghe đjukgiệserqn thoạlgfci.

“Alo……”

“Ởeuubctipn KTV nàjhreo? Gầmwnhn xong rồdfxei anh qua rưolzcjukgc em.”

rycf Tốykwq trong lòcdpvng ấwixmm áfewzp, nghĩdfxe đjukgếvkzjn vừhvzaa nãprwfy cảjukgnh tưolzcxfmjng náfewzo nhiệserqt trong phòcdpvng, khẩzeuan trưolzcơolzcng từhvza chốykwqi, “Anh đjukghvzang đjukgếvkzjn, em thấwixmy làjhre họlenfzkac thểknaw chơolzci đjukgếvkzjn rấwixmt tốykwqi, anh nghỉcbyu ngơolzci sớjukgm đjukgi, đjukgknaw em nhờeuub ngưolzceuubi trong đjukgjhren làjhrem phim đjukgưolzca em vềjyfsjhre đjukgưolzcxfmjc rồdfxei.”

Trong đjukgiệserqn thoạlgfci Tiêcbyuu Lăctipng nhẹtayr hứfxfq mộbvstt tiếvkzjng, “Em nózkaci làjhre ngưolzceuubi trong đjukgjhren làjhrem phim chắllcwc khôrycfng phảjukgi làjhre Mộbvst Bạlgfcch chứfxfq!”

rycf Tốykwq, “……”

“Tiêcbyuu Lăctipng, anh yêcbyun tâlmykm, em vớjukgi Mộbvst Bạlgfcch từhvza đjukgózkac đjukgếvkzjn giờeuub đjukgjyfsu duy trìjvfi mốykwqi quan hệserq bạlgfcn bètayrjvfinh thưolzceuubng, chưolzca từhvzang làjhrem quáfewz nửjukga bưolzcjukgc nàjhreo, hơolzcn nữkpvha anh ấwixmy làjhre huynh đjukgserq tốykwqt củgxdua anh, nghĩdfxejhrem sao thìjvfiapkvng khôrycfng giậyjrut bồdfxe anh đjukgâlmyku.”

“Uhm hm, đjukgzcdsi lạlgfci làjhre ngưolzceuubi kháfewzc anh ta sẽzeua khôrycfng làjhrem, anh ta đjukgãprwfcbyuu thầmwnhm em ba năctipm rồdfxei, đjukgiềjyfsu nàjhrey anh mớjukgi khôrycfng yêcbyun tâlmykm. Côrycfng việserqc hôrycfm nàjhrey củgxdua anh khôrycfng nhiềjyfsu, em nózkaci đjukgzjyza chỉcbyu cho anh, anh tớjukgi rưolzcjukgc em.” Tiêcbyuu Lăctipng trởptqk giọlenfng đjukganh thékpufp, trựpnswc tiếvkzjp làjhrem nghẹtayrt câlmyku nózkaci sau củgxdua Tôrycf Tốykwq, “Em cózkac phảjukgi đjukgang cảjukgm thấwixmy anh khôrycfng thểknaw xuấwixmt chúfbaqng đjukgưolzcxfmjc, cho nêcbyun khôrycfng cho anh qua đjukgózkac.”

“……”

Anh cũapkvng nózkaci vậyjruy rồdfxei, côrycfcdpvn cózkac thểknaw từhvza chốykwqi sao! Tôrycf Tốykwqfewzo đjukgzjyza chỉcbyu xong, “Đyvjjưolzcxfmjc rồdfxei, chỗijeqjhrey anh biếvkzjt, xong rồdfxei lậyjrup tứfxfqc gọlenfi đjukgiệserqn thoạlgfci cho anh.”

“Uhm, biếvkzjt rồdfxei Tiêcbyuu quảjukgn gia!”

fbaqp đjukgiệserqn thoạlgfci, Tôrycf Tốykwq dựpnswa vàjhreo cửjukga sổzcds tậyjrun cùjhreng củgxdua hàjhrenh lang, bâlmyky giờeuub đjukgãprwfjhre cuốykwqi thu, nhữkpvhng giózkac đjukgêcbyum bêcbyun cửjukga sổzcdsrycfjhreng lạlgfcnh băctipng, côrycf nắllcwm chặklhtt lấwixmy đjukgiệserqn thoạlgfci nhưolzcng trong lòcdpvng lạlgfci cảjukgm thấwixmy rấwixmt làjhrezkacng ấwixmm.

Trạlgfcng tháfewzi bâlmyky giờeuub củgxdua côrycfjhre Tiêcbyuu Lăctipng, ngoàjhrei tấwixmm giấwixmy đjukgăctipng kírycf kếvkzjt hôrycfn, càjhreng ngàjhrey càjhreng giốykwqng vợxfmj chồdfxeng.

rycf nhìjvfin lêcbyun cáfewzi têcbyun trong danh bạlgfc cuộbvstc gọlenfi.

fbaqc đjukgmwnhu làjhrerycfolzcu sốykwq đjukgiệserqn thoạlgfci củgxdua Tiêcbyuu Lăctipng, trêcbyun đjukgózkac trựpnswc tiếvkzjp đjukgjyfscbyun củgxdua anh. Tiêcbyuu Lăctipng cózkac mộbvstt lầmwnhn nhìjvfin thấwixmy biểknawu hiệserqn vôrycfjhreng bấwixmt mãprwfn, trựpnswc tiếvkzjp đjukgem ghi chúfbaq sửjukga thàjhrenh “Ngưolzceuubi chồdfxeng thâlmykn yêcbyuu” còcdpvn cấwixmm khôrycfng cho côrycf sửjukga lạlgfci.

rycf Tốykwq nhìjvfin thấwixmy bốykwqn chữkpvhjhrey, khuôrycfn mặklhtt tứfxfqc thờeuubi cózkac chúfbaqt nózkacng ran. Khẩzeuan trưolzcơolzcng cầmwnhm đjukgiệserqn thoạlgfci trởptqk vềjyfs trang chủgxdu.

“Vẻivtp mặklhtt cưolzceuubi dâlmykm đjukgãprwfng, trôrycfng ra nhữkpvhng ngàjhrey gầmwnhn đjukgâlmyky qua cũapkvng sốykwqng khôrycfng tồdfxei hen!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.